Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 117 din 24 mai 2004*) (*republicat*)  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a   Hotararii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 117 din 24 mai 2004*) (*republicat*) privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum in vederea reciclarii"

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 8 februarie 2005 ------ *) Republicat in temeiul art. 3 din Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 614/2004 privind modificarea anexelor nr. 2 si 4 la Normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum in vederea reciclarii", aprobate prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 117/2004 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 26 ianuarie 2005. Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 117/2004 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 1 iunie 2004, si a mai fost modificat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 367/2004 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 822 din 7 septembrie 2004.

ART. 1
Se aprobã Normele metodologice de aplicare a <>Hotãrârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclãrii", cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Administraţia Fondului pentru Mediu în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice şi Autoritatea Naţionalã de Control vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


ANEXĂ


NORME METODOLOGICE
de aplicare a <>Hotãrârii Guvernului nr. 166/2004
pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului
de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclãrii"

ART. 1
(1) Prezentele norme metodologice reglementeazã condiţiile de finanţare a agenţilor economici care realizeazã operaţiuni de reciclare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum, în scopul asigurãrii protecţiei mediului şi a sãnãtãţii populaţiei.
(2) Acordarea finanţãrii se face pe bazã de contract de finanţare încheiat de cãtre beneficiar cu Administraţia Fondului pentru Mediu, conform prezentelor norme metodologice.
(3) Suma totalã alocatã proiectului nu poate depãşi suma prevãzutã în bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu pe anul în curs.
ART. 2
În sensul prezentelor norme metodologice, semnificaţia termenilor specifici utilizaţi este prevãzutã în anexa nr. 1.
ART. 3
(1) Agenţii economici care realizeazã operaţiuni de reciclare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum sunt finanţaţi nerambursabil din bugetul Fondului pentru mediu cu 9.600 lei pentru fiecare kilogram de deşeuri de ambalaje PET postconsum, exclusiv TVA, colectat în vederea reciclãrii.
(2) Solicitanţii sunt finanţaţi numai dupã ce prezintã dovada cantitãţilor de deşeuri de ambalaje PET postconsum care au fost introduse în procesul de producţie şi au fost prelucrate şi transformate prin reciclare în materie primã secundarã sub formã de fulgi, granule şi alte produse.
ART. 4
(1) Suma de 9.600 lei/kg, exclusiv TVA, alocatã din bugetul Fondului pentru mediu se utilizeazã integral de cãtre beneficiar numai pentru plata unui kilogram de deşeuri de ambalaje PET postconsum achiziţionat de la agenţii economici colectori.
(2) Agenţii economici colectori factureazã şi încaseazã un preţ de minimum 9.600 lei, exclusiv TVA, pentru un kilogram de deşeuri de ambalaje PET postconsum livrat beneficiarului (reciclatorului).
ART. 5
Atât agenţii economici colectori, cât şi agenţii economici reciclatori solicitanţi trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) sã fie autorizaţi pentru desfãşurarea activitãţii de colectare, respectiv reciclare a deşeurilor de mase plastice, conform <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
b) sã nu aibã datorii la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, bugetul asigurãrilor pentru şomaj, bugetele locale şi alte fonduri;
c) sã nu aibã datorii la Fondul pentru mediu, în cazul în care se încadreazã în prevederile <>art. 8 alin. (1) din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
d) sã nu sponsorizeze activitãţi cu efect negativ asupra mediului.
ART. 6
În cazul în care solicitantul se aflã într-o relaţie de grup cu alte societãţi comerciale, societãţile din grup trebuie sã îndeplineascã aceleaşi condiţii menţionate la art. 5 lit. b), c) şi d).
ART. 7
Pentru a beneficia de finanţare în condiţiile prezentelor norme metodologice, solicitanţii completeazã şi depun la Administraţia Fondului pentru Mediu o cerere de finanţare nerambursabilã al cãrei model este prezentat în anexa nr. 2, cu toate documentele prevãzute în aceasta.
ART. 8
(1) Cererea de finanţare şi documentele obligatorii prevãzute în aceasta, însoţite de un opis, se constituie într-un dosar cu paginile numerotate şi semnate, care se depune la registratura Administraţiei Fondului pentru Mediu sau se transmite prin poştã, în plic sigilat, cu confirmare de primire.
(2) Verificarea şi certificarea conformitãţii cu originalele a copiilor documentelor depuse se realizeazã la sediul solicitantului de cãtre personalul împuternicit al Administraţiei Fondului pentru Mediu, în perioada de analizã a cererii de finanţare.
(3) Data şi scopul deplasãrii personalului împuternicit al Administraţiei Fondului pentru Mediu la sediul solicitantului se comunicã acestuia în timp util.
(4) Termenul limitã de depunere a cererilor de finanţare este data de 30 noiembrie a anului în curs.
ART. 9
Nu se finanţeazã agenţii economici care introduc pe piaţã bunuri ambalate în ambalaje din PET, pentru cantitãţile colectate în vederea reciclãrii, individual sau prin transfer de responsabilitate, în vederea atingerii obiectivelor de recuperare şi reciclare ce le revin conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificãrile ulterioare.
ART. 10
Administraţia Fondului pentru Mediu acordã finanţare beneficiarului numai pentru cantitãţile de deşeuri de ambalaje PET postconsum achiziţionate de la colectori, începând cu data intrãrii în vigoare a contractului de finanţare nerambursabilã, cantitãţi pentru care se face dovada prelucrãrii şi transformãrii prin reciclare în materie primã secundarã.
ART. 11
(1) Administraţia Fondului pentru Mediu analizeazã şi verificã cererea de finanţare şi documentele obligatorii depuse de cãtre solicitanţi şi stabileşte dacã sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea finanţãrii.
(2) Concluziile analizei şi verificãrii cererii de finanţare se consemneazã de cãtre Administraţia Fondului pentru Mediu într-un referat, document care stã la baza propunerii aprobãrii/respingerii cererii de finanţare.
ART. 12
În maximum 30 de zile de la data depunerii cererii de finanţare, Administraţia Fondului pentru Mediu comunicã solicitantului, în scris, prin poştã, cu confirmare de primire, aprobarea finanţãrii şi valoarea acesteia sau motivul respingerii cererii de finanţare.
ART. 13
(1) Dupã aprobarea cererii, finanţarea beneficiarului se realizeazã sub forma unui plafon de finanţare, pe baza contractului de finanţare nerambursabilã, însoţit de graficul de finanţare nerambursabilã, încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu.
(2) Modelul de contract de finanţare nerambursabilã - plafon de finanţare este prevãzut în anexa nr. 3.
(3) Creditarea contului beneficiarului se realizeazã prin transferul sumelor aprobate din contul de trezorerie al Administraţiei Fondului pentru Mediu în contul de trezorerie al beneficiarului, pe baza cererii de tragere însoţite obligatoriu de documentele prevãzute în aceasta, conform anexei nr. 4.
(4) Facturile privind achiziţionarea deşeurilor de ambalaje PET postconsum, în original, care însoţesc cererea de tragere, se ştampileazã de cãtre Administraţia Fondului pentru Mediu cu menţiunea "finanţat nerambursabil din Fondul pentru mediu, conform Contractului nr. ......./......".
(5) În facturile emise de cãtre colector, cantitãţile de deşeuri de ambalaje PET postconsum achiziţionate de la persoane fizice care nu fac obiectul transferului de responsabilitate conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 349/2002 , cu modificãrile ulterioare, sunt evidenţiate în mod obligatoriu separat de cantitãţile de deşeuri de ambalaje PET postconsum achiziţionate de la persoane fizice care fac obiectul transferului de responsabilitate.
(6) Facturile care nu îndeplinesc condiţiile specificate la alin. (5) nu sunt luate în considerare în vederea acordãrii finanţãrii.
(7) Verificarea datelor înscrise în centralizatorul prevãzut în anexa nr. 4.3 la cererea de tragere, precum şi a documentelor care dovedesc cantitãţile de deşeuri de ambalaje PET postconsum introduse în procesul de producţie, prelucrate şi transformate de cãtre beneficiar în materie primã secundarã, se face la sediul beneficiarului de cãtre personalul Administraţiei Fondului pentru Mediu, concluziile fiind înscrise într-o notã de control.
(8) Tragerile lunare din plafonul de finanţare respectã graficul de finanţare nerambursabilã, anexã la contract.
(9) Ultima tragere de finanţare aferentã anului în curs se efectueazã pânã la data limitã de 15 decembrie.
(10) Beneficiarul este obligat sã achite colectorului suma de 9.600 lei/kg aferentã cantitãţilor de deşeuri de ambalaje PET postconsum achiziţionate de la colector, în termen de cel mult 5 zile lucrãtoare bancare de la data creditãrii contului beneficiarului de cãtre Administraţia Fondului pentru Mediu.
(11) Îndeplinirea obligaţiilor beneficiarului rezultate din contractul de finanţare nerambursabilã este garantatã prin constituirea de cãtre acesta a unei scrisori de garanţie bancarã de bunã execuţie în favoarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, al cãrei cuantum este cuprins între 5-10% din valoarea contractului, şi prin emiterea de bilete la ordin cu clauza "fãrã protest" pentru fiecare tragere din finanţarea acordatã.
(12) Scrisoarea de garanţie bancarã de bunã execuţie constituie anexã la contractul de finanţare nerambursabilã.
(13) Administraţia Fondului pentru Mediu are obligaţia de a restitui garanţiile de bunã execuţie constituite de cãtre beneficiar, în termen de 14 zile de la finalizarea contractului, cu excepţia cazului în care este nevoitã sã cearã executarea lor.
ART. 14
Beneficiarii sunt obligaţi sã furnizeze Administraţiei Fondului pentru Mediu lunar - balanţele de verificare, semestrial - formularul de raportare contabilã şi anual - bilanţul contabil, vizate de organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, şi orice alte documente solicitate de Administraţia Fondului pentru Mediu.
ART. 15
(1) Pânã la data de 30 ianuarie beneficiarii sunt obligaţi sã prezinte Administraţiei Fondului pentru Mediu un raport referitor la activitatea anului precedent, care sã fie structurat în 4 capitole principale: introductiv, financiar, tehnic şi postimplementare a proiectului.
(2) În termen de 30 de zile de la data încetãrii contractului de finanţare a proiectului, beneficiarul este obligat sã prezinte Administraţiei Fondului pentru Mediu un raport final care sã cuprindã capitolele prevãzute în alin. (1).
ART. 16
În perioada finanţãrii, Administraţia Fondului pentru Mediu monitorizeazã beneficiarii şi furnizorii acestora, atât la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu, cât şi la sediul şi punctele de lucru ale acestora, prin acţiuni de control.
ART. 17
(1) Nerespectarea de cãtre beneficiar a destinaţiei fondurilor obţinute prin finanţare nerambursabilã a proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclãrii" constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 50 milioane lei la 100 milioane lei şi confiscarea sumei neachitate cãtre agenţii economici colectori.
(2) Utilizarea sumelor obţinute prin finanţare nerambursabilã pentru achiziţionarea, în baza contractelor de transfer de responsabilitate, a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclãrii în scopul atingerii obiectivelor naţionale prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 349/2002 , cu modificãrile ulterioare, constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 300 milioane lei la 500 milioane lei şi confiscarea sumelor încasate necuvenit.
(3) Constatarea contravenţiilor, încadrarea şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre organele de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Autoritãţii Naţionale de Control, precum şi de cãtre personalul împuternicit conform legii din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu.
(4) Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, utilizat de cãtre personalul Administraţiei Fondului pentru Mediu, este prezentat în anexa nr. 5.
ART. 18
Toate formularele utilizate conform prezentelor norme metodologice se prezintã de cãtre solicitanţi/beneficiari în formã tehnoredactatã.
ART. 19
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.


ANEXA 1
la normele metodologice


SEMNIFICAŢIA
termenilor specifici utilizaţi

Agenţi economici care realizeazã operaţiuni de reciclare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum, denumiţi în continuare reciclatori - agenţii economici autorizaţi sã desfãşoare activitãţi de valorificare a deşeurilor de mase plastice, cod CAEN 3720, conform <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi care pot fi:
a) solicitanţi - agenţi economici care depun cereri de finanţare;
b) beneficiari - agenţi economici destinatari ai finanţãrii acordate din bugetul Fondului pentru mediu pentru susţinerea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclãrii".
Agenţi economici care realizeazã operaţiuni de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum, denumiţi în continuare colectori - agenţii economici autorizaţi sã desfãşoare activitãţi de colectare a deşeurilor de mase plastice de la persoane fizice, cod CAEN 5157, conform <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 16/2001 , republicatã, cu modificãrile ulterioare.
Deşeuri de ambalaje PET postconsum - orice ambalaj din polietilentereftalat (PET) care nu mai satisface cerinţele şi scopul pentru care a fost proiectat şi fabricat, care rãmâne dupã ce produsul a fost consumat sau utilizat de cãtre consumatorul persoanã fizicã.
Materie primã secundarã - orice substanţã sau produs obţinut în urma unui proces de prelucrare mecanicã şi/sau chimicã a deşeurilor de ambalaje PET postconsum colectate de la persoane fizice, care constituie materie primã pentru alte procese de producţie.
Reciclarea deşeurilor de ambalaje PET postconsum - operaţiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor de ambalaje PET, pentru a fi reutilizate în scopul iniţial sau pentru alte scopuri. Cuprinde: reciclarea mecanicã şi reciclarea chimicã.
Reciclarea mecanicã a deşeurilor de ambalaje PET postconsum - proces care constã în prelucrarea mecanicã a deşeurilor de ambalaje PET în scopul obţinerii de fulgi, care reprezintã materia primã secundarã pentru obţinerea de produse noi: recipiente pentru bãuturi, ţesãturi, materiale termoizolante, folie pentru ambalarea alimentelor etc.
Reciclarea chimicã a deşeurilor de ambalaje PET postconsum - proces chimic prin care macromoleculele constituente ale deşeurilor de ambalaje PET se descompun şi prin care se obţin produse noi care se utilizeazã în industria chimicã şi petrochimicã. Cuprinde: metanoliza, glicoliza, hidroliza, saponificarea, piroliza.
Relaţie de grup - cazul în care douã sau mai multe societãţi comerciale se aflã în una dintre situaţiile definite conform reglementãrilor în vigoare, respectiv:
- sunt afiliate;
- au aceeaşi conducere;
- acţionarii/asociaţii sunt membrii aceleiaşi familii;
- au acţionari/asociaţi comuni.


ANEXA 2
la normele metodologice

Antet solicitant
Nr. înreg. ............./............
Nr. înreg. AFM ........./............


CERERE DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
pentru agenţii economici reciclatori

CERERE

Cãtre Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) privind acordarea unei finanţãri nerambursabile
Titlul proiectului: "Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclãrii"
Nume complet solicitant: .....................................
Nume prescurtat (dacã existã): ...............................
Forma juridicã de organizare: ................................
Înregistrat la ORC/Tribunalul/Judecãtoria: ...................
Nr. înregistrare la ORC/tribunal/judecãtorie: ......./........
C.U.I.: ......................................................
Cod fiscal: ..................................................
Adresa sediului social:
Str. ................ nr...., bl...., sc...., et..., ap.....
Oraş/sat, comunã: ............................................
Judeţ/sector: ................................................
Telefon: ..................... Fax: ..........................
E-mail: ......................................................
Persoanã de contact: .........................................
Telefon: .....................................................
În calitate de: ..............................................

FINANŢARE SOLICITATĂ

Unitatea ..................... solicitã o finanţare nerambursabilã în sumã de ...... pe un termen de ...... luni.
AFM are dreptul de a contacta orice instituţie, organizaţie sau persoanã care poate furniza informaţii utile pentru luarea deciziilor în ceea ce priveşte finanţarea solicitatã.
Solicitantul îşi asumã rãspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte anexe şi documente depuse, inclusiv documentele financiare, garanteazã autenticitatea şi corectitudinea lor în concordanţã cu realitatea şi declarã cã a luat cunoştinţã de prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii.
Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronatã sau falsã a acestor informaţii va duce automat la respingerea cererii de finanţare sau, ulterior, la returnarea integralã a sumei primite ca finanţare nerambursabilã în cadrul acestui proiect, dacã aceasta a fost acordatã.
În cazul în care cererea va fi aprobatã şi finanţarea nerambursabilã va fi acordatã, aceasta va fi utilizatã în mod exclusiv pentru scopurile declarate în aceastã cerere de finanţare şi în anexele şi documentele aferente.
Prin semnãtura şi ştampila sa, solicitantul confirmã cã şi-a însuşit şi a înţeles în întregime conţinutul cererii de finanţare.
Solicitantul are obligaţia de a anexa la sfârşitul prezentei cereri de finanţare urmãtoarele documente:
a) proces-verbal al adunãrii generale a acţionarilor/asociaţilor privind solicitarea de acordare şi contractare a finanţãrii, precum şi persoana legal desemnatã sã reprezinte solicitantul în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu;
b) copia autorizaţiei de valorificare a deşeurilor de mase plastice a solicitantului, emisã în baza <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicatã, cu modificãrile ulterioare, valabilã la data depunerii cererii de finanţare, cu obligativitatea prelungirii termenului de valabilitate, în cazul expirãrii acestuia pe perioada finanţãrii;
c) copiile urmãtoarelor documente ale solicitantului: actul de înfiinţare - statut, contract sau act constitutiv, hotãrârea judecãtoreascã prin care a fost aprobatã înfiinţarea şi toate modificãrile aduse actului de înfiinţare, înregistrate la autoritatea care a aprobat înfiinţarea, certificatul de înregistrare, inclusiv anexele cu autorizaţiile de funcţionare pentru sediul social şi pentru toate punctele de lucru declarate, şi alte acte considerate relevante;
d) copii ale documentelor care dovedesc sediul social şi punctele de lucru ale solicitantului: contract de vânzarecumpãrare, contract de închiriere, contract de leasing, contract de comodat, dupã caz;
e) certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului, nu mai vechi de 10 zile, din care sã rezulte: datele de identificare a solicitantului, capitalul social, obiectul principal de activitate şi celelalte activitãţi secundare - inclusiv cod CAEN 3720, recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile, punctele de lucru declarate, acţionarii/asociaţii, situaţia juridicã, relaţia de grup, fondul de comerţ;
f) certificatele constatatoare ale societãţilor din grup, dacã este cazul, în original, emise de oficiul registrului comerţului, nu mai vechi de 10 zile, din care sã rezulte: datele de identificare, capitalul social, obiectul principal de activitate şi celelalte activitãţi secundare, punctele de lucru declarate, acţionarii/asociaţii, situaţia juridicã, relaţia de grup, fondul de comerţ;
g) formularele de bilanţ contabil pe ultimii 2 ani sau pe o perioadã mai scurtã în funcţie de data înfiinţãrii, vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, în copie, cu balanţele de verificare sintetice şi analitice aferente acestora, semnate şi ştampilate, însoţite de raportul administratorilor şi raportul comisiei de cenzori sau raportul de audit, dupã caz;
h) copie de pe ultimul formular de raportare contabilã semestrialã, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, şi balanţa de verificare sinteticã şi analiticã aferentã acestuia, semnatã şi ştampilatã, dupã caz, în funcţie de data înfiinţãrii;
i) balanţa de verificare sinteticã şi analiticã aferentã lunii precedente depunerii cererii, transpusã în formularul de bilanţ, semnate şi ştampilate;
j) certificate de atestare fiscalã, nu mai vechi de 10 zile, în original, care dovedesc cã solicitantul şi societãţile cu care se aflã în grup nu au datorii la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, bugetul asigurãrilor pentru şomaj, bugetele locale şi alte fonduri;
k) copii ale declaraţiilor privind obligaţiile de platã la veniturile Fondului pentru mediu, în cazul în care solicitantul şi/sau societãţile aferente grupului se încadreazã în prevederile <>art. 8 alin. (1) din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
l) adresã din partea agenţiei teritoriale de protecţia mediului, din care sã rezulte cã solicitantul nu se încadreazã în nici una dintre categoriile de contribuabili prevãzute în <>art. 8 alin. (1) din Legea nr. 73/2000 , republicatã, cu modificãrile ulterioare;
m) declaraţie notarialã pe propria rãspundere a reprezentantului legal desemnat al solicitantului, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.3;
n) certificat de cazier fiscal al solicitantului, nu mai vechi de 10 zile, în original, eliberat de organele de specialitate teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice;
o) scrisoare de referinţã bancarã a solicitantului, din care sã rezulte şi urmãtoarele elemente: verificarea Centralei Riscurilor Bancare - CRB şi a Fişierului Naţional al Incidentelor de Plãţi - CIP;
p) copiile contractelor de aprovizionare cu deşeuri de ambalaje PET postconsum ale solicitantului;
q) planul de afaceri al solicitantului, însoţit de bugetul de venituri şi cheltuieli şi fluxul de încasãri şi plãţi în numerar, conform anexelor nr. 2.4, 2.4.1 şi 2.4.2;
r) notã de prezentare privind aspectele tehnice ale solicitantului, din care sã rezulte obligatoriu: fluxul tehnologic şi capacitatea liniei sau liniilor tehnologice, descrierea utilajelor componente, instalaţiile de tratare a apelor uzate rezultate din procesul tehnologic, în cazul în care existã;
s) copii ale actelor de proprietate pentru utilajele din dotare, copii ale contractelor de închiriere şi/sau ale contractelor de leasing, dupã caz;
t) copiile contractelor de desfacere pentru materia primã secundarã obţinutã de solicitant, copiile comenzilor şi ale documentelor justificative: facturi interne, facturi externe, declaraţii vamale de export, acreditive, documente de transport etc.;
u) copia autorizaţiei de mediu, atât pentru sediul social, cât şi pentru punctele de lucru;
v) alte documente relevante ce pot fi solicitate de cãtre Administraţia Fondului pentru Mediu.

Reprezentantul legal
Numele şi prenumele ....................................................
Funcţia ................................................................
Semnãtura ..............................................................
Data ...................................................................


1. Structura estimatã a finanţãrii pe perioada de valabilitate a contractului plafon de finanţare:


┌─────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┬────────────┐
│ │ Cantitatea │ │ │Suma alocatã│ │
│ │de deşeuri │ │ │din bugetul │ │
│ │de ambalaje │ │ │ Fondului │ │
│ Cantitatea │PET postcon-│ Denumirea │ Cantitatea│pentru mediu│ Valoarea │
│ de deşeuri │sum achizi- │ materiei │ de materie│pentru kilo-│ estimatã de│
│ de ambalaje │ţionatã fãrã│ prime secun-│ primã se- │ gramul de │ încasat din│
│ PET post- │transfer de │dare estimate│cundarã es-│ deşeuri de │ bugetul │
│consum esti- │responsabi- │a fi obţinutã│timatã a fi│ambalaje PET│ Fondului │
│ matã a se │ litate şi │(fulgi, gra- │ obţinutã │ postconsum,│pentru mediu│
│achiziţiona │ estimatã a │nule sau alte│ (kg) │introdus în │(col.2 X │
│fãrã transfer│fi introdusã│ produse) │ │procesul de │ col. 5) │
│ de respon- │în procesul │ │ │ producţie, │ (lei) │
│ sabilitate │de producţie│ │ │ prelucrat │ │
│ (kg) │ (kg) │ │ │şi transfor-│ │
│ │ │ │ │mat în mate-│ │
│ │ │ │ │ rie primã │ │
│ │ │ │ │ secundarã │ │
│ │ │ │ │ (lei/kg), │ │
│ │ │ │ │exclusiv TVA│ │
├─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ 9.600 │ │
└─────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴────────────┘2. Derularea (Graficul) plãţilor (prezentaţi propunerea dumneavoastrã de derulare a plãţilor cãtre terţi):


┌───────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Nr. │ │ Suma trasã şi plãtitã din │
│ crt. │ Data plãţii │ finanţarea nerambursabilã │
│ │ │ (mil. lei) │
├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │
├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │
├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │
├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 4. │ │ │
├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 5. │ │ │
├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 6. │ │ │
├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 7. │ │ │
├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ ... │ │ │
├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ Total │ X │ │
└───────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘3. Modalitatea de platã din sursele puse la dispoziţie de aceastã facilitate de finanţare:
[] Ordin de platã;
[] CEC;
[] Bilet la ordin;
[] Numerar;
[] Alte modalitãţi.
(Marcaţi cu X opţiunea)
4. Durata estimatã a proiectului:
Data anticipatã de început: zi....... luna ................. an ..........;
Data anticipatã de sfârşit: zi....... luna ................. an ..........;
5. Localizarea proiectului (adresa unde se implementeazã proiectul): .................................................................................................................
6. Descrierea proiectului (descrieţi pe scurt natura proiectului, elementele generale şi mecanismele de implementare împreunã cu tehnologiile pe care le veţi folosi, fazele, etapele, indicatorii, etc.): ................................................................................................................................................................................
7. Obiective şi rezultate estimate la finalizarea proiectului (produse şi/sau servicii prevãzute a se realiza în urma implementãrii proiectului propus, calitate, cantitate, eşalonare în timp, etc.): ..............................................................................................................................................................
8. Impactul asupra mediului înconjurãtor prin realizarea proiectului propus (efecte, propagare, minimizare impact negativ, în ce grad este abordatã legislaţia U.E, în ce mãsurã se pot obţine efecte multiplicatoare, modalitãţi de extindere ulterioarã, interacţiunea cu diferite programe de mediu, etc.): ........................................................................................................................................................
9. Durabilitate:
- durabilitate financiarã (cum vor fi finanţate activitãţile dupã încetarea finanţãrii nerambursabile?)
................................................................................................................................................
- durabilitate organizaţionalã (vor permite structurile actualului proiect continuarea activitãţilor la sfârşitul realizãrii proiectului şi va exista "proprietate" localã asupra rezultatelor?)
................................................................................................................................................
- durabilitate la nivel de politicã (care va fi impactul structural al proiectului: va duce la îmbunãtãţirea legislaţiei, a codurilor de conduitã, a metodelor etc.?)
................................................................................................................................................
10. Graficul de realizare a proiectului propus:


┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Activitãţile propuse în cadrul proiectului │
│ Luna │ (detalierea activitãţilor, cantitãţi utilizate, etc.) │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Luna 1 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Luna 2 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Luna 3 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Luna 4 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Luna 5 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Luna 6 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Luna 7 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Luna 8 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Luna 9 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Luna 10 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Luna 11 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Luna 12 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Raport final│ │
└────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘11. Program de achiziţii (conform obiectului finanţãrii):


┌─────────────────────┬────────────┬───────────────────┬─────────────────┐
│ Obiectul achiziţiei │ Furnizor │ Valoarea estimatã │Termen de platã*)│
├─────────────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ Total │ X │ │ X │
└─────────────────────┴────────────┴───────────────────┴─────────────────┘


*) A se încadra în termenul stabilit în Normele metodologice de aplicare
a <>HG nr. 166/2004 .


12. Alte angajamente şi obligaţii financiare ale firmei:
[] Credite
[] Leasing
[] Bilete la ordin emise şi avaluri
[] Scrisori de garanţie emise în favoarea unor furnizori

Bifaţi şi detaliaţi
..................................................................

13. Datorii:

Datorii faţã de stat: ............................................
- TVA: ..................................................
- CAS: ..................................................
- CASS: .................................................
- Fond şomaj.............................................
- Impozit pe profit: ....................................
- Alte datorii: .........................................
Comentarii: ..................................................................................................................................
Datorii faţã de Administraţia Fondului pentru Mediu: .....................................................................................................................................................
Comentarii: .........................................................................................................................................
14. Impozite şi taxe (beneficiazã sau va beneficia firma de reduceri sau scutiri de impozite şi taxe de orice fel? Daca DA, care sunt acestea şi pentru ce perioadã?): .............................................................................................................................................
15. De la data întocmirii bilanţului, au avut loc schimbãri semnificative? Daca DA, specificaţi: .............................................................................................................................................

Reprezentantul legal
Numele şi prenumele............................
Funcţia........................................
Semnãtura......................................
Data...........................................

L.S.ANEXA 2.1
la cererea de finanţare


FIŞA SOLICITANT - FS1

CAP. I.
1. Denumire societate/organizaţie: ..........................................................
2. Sediu (adresa): ..........................................................................
3. înregistrat la ORC/Tribunalul/Judecãtoria: ...............................................
4. Numãr de înregistrare la ORC/Tribunal/Judecãtorie: ....../......../..... C.U.I. ..........
5. Cod fiscal ...............................................................................
6. Capital social subscris .......................... vãrsat.................................

CAP. II. Structura acţionariatului/asociaţilor:


┌────────────────────┬───────────┬──────────────────────────┬──────────────┐
│ │ │ Numãr înregistrare │ │
│ Acţionar/Asociat │ Pãrţi din │ ORC/Tribunal/Judecatorie │ │
│(persoane fizice sau│ capital │ sau Cod Numeric │ Adresa │
│ persoane juridice) │ (%) │ Personal │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┼──────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┼──────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┼──────────────┤
│ 3. │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┼──────────────┤
│ 4. │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┼──────────────┤
│ ... │ │ │ │
└────────────────────┴───────────┴──────────────────────────┴──────────────┘CAP. III. Membrii Consiliului de Administraţie:


┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Nume şi Prenume │ Cod Numeric Personal │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ ... │ │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘CAP. IV. Persoanele care angajeazã patrimonial societatea:


┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Nume şi Prenume │ Cod Numeric Personal │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ ... │ │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘CAP. V. Întreprinderi, asociaţii, organizaţii, grupuri, fundaţii etc., la care societatea are participãri la capital:


┌──────────────────┬─────────────────┬──────────────┬─────────────────────┐
│ │ Tip (societate │ │ Pãrţi din capital │
│Denumire completa │ comerciala, │ Adresa │ deţinute de │
│ │ asociaţie, │ │ societatea care │
│ │ organizaţie │ │ solicitã finanţare │
│ │ fundaţie, grup │ │ (%) │
│ │ etc.) │ │ │
├──────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├──────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├──────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │
├──────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ ... │ │ │ │
└──────────────────┴─────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘CAP. VI. Cenzori şi/sau auditori ai societãţii:


┌──────────────────┬─────────────────┬──────────────┬─────────────────────┐
│ Nume (firma sau │ Funcţia (cenzor │Anul preluãrii│ Data ultimului │
│ persoana fizicã)│ sau auditor) │ funcţiei de │ raport de cenzor │
│ │ │ cenzor sau │ sau audit │
│ │ │ auditor │ întocmit │
├──────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├──────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├──────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │
├──────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ ... │ │ │ │
└──────────────────┴─────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘


Prezenta fişã se transmite la ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU, ori de câte ori intervin modificãri, din proprie iniţiativã şi pe propria rãspundere a semnatarului.

Reprezentantul legal
Numele şi prenumele......................
Funcţia..................................
Semnãtura................................
Data.....................................

L.S.


ANEXA 2.2
la cererea de finanţare


FIŞA SOLICITANT - FS2
(se completeazã de fiecare
asociat/acţionar care deţine cel puţin 5% din capital)

CAP. I.

Nume .................. Prenume .............................. Act identitate (BI/Pas) .......... Seria .......Nr. ....... Eliberat de ................. La data de................. C.N.P......................... Domiciliul ..........................................
Numele şi prenumele soţiei/soţului.................................................. Act identitate (BI/Pas) ............... Seria ........ Nr. ............... Eliberat de ........................... La data................................ C.N.P........................................ Domiciliul........................................................................

CAP. II. Rudele de gradul I:


┌───────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Gradul de rudenie │ Numele şi prenumele │ Act Identitate: serie, nr., C.N.P. │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Tata │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Mama │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Copii │ │ │
│ 1. │ ....................│ ...................................│
│ 2. │ ....................│ ...................................│
│ 3. │ ....................│ ...................................│
└───────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────┘


Pentru copii sub 14 ani se va trece numãrul şi data certificatului de naştere şi C.N.P., dacã existã.

CAP. III. Afini de gradul I:


┌───────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Gradul de rudenie │ Numele şi prenumele │ Act Identitate: serie, nr., C.N.P. │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Socru │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Soacra │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Ginere │ │ │
│ 1. │ ....................│ ...................................│
│ 2. │ ....................│ ...................................│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Nora │ │ │
│ 1. │ ....................│ ...................................│
│ 2. │ ....................│ ...................................│
└───────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────┘CAP. IV. Societãţi comerciale, asociaţii, organizaţii, grupuri, fundaţii la care persoana prevãzutã la Cap. I. deţine controlul efectiv:


┌──────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────┐
│Nume complet Societate/Tip│ Numãr înregistrare la ORC/│ │
│ │ Tribunal/Judecãtorie │ Adresa │
├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 1. │ │ │
├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 2. │ │ │
├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 3. │ │ │
└──────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────┘


Prezenta fişã se comunicã ori de câte ori apar modificãri, din proprie iniţiativã şi pe propria rãspundere a semnatarului.

Data .................. Semnãtura .................


ANEXA 2.3
la cererea de finanţare


DECLARAŢIE

Subsemnatul______________________, cu domiciliul în __________CNP_________, legitimat cu BI/CI seria ______nr________ eliberat(ã) la data de______de cãtre_________în calitate de reprezentant legal al societãţii comerciale_____________________ cu sediul în ____________, înregistratã la Oficiul Registrului Comerţului sub J_____/______, cod unic de înregistrare/ cod fiscal _____________,având autorizaţie de valorificare deşeuri nr.______/_______, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria rãspundere cã:
- nu avem datorii la: bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, bugetul asigurãrilor de şomaj, alte bugete locale şi/sau alte fonduri speciale constituite prin lege;
- nu avem datorii la Fondul pentru mediu;
- nu sponsorizãm si nu vom sponsoriza pe durata contractului de finanţare încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu activitãţi cu efect negativ asupra mediului;
- nu vom solicita finanţare din Fondul pentru mediu pentru cantitãţile de deşeuri de ambalaje PET postconsum achiziţionate individual, utilizând propriile resurse sau în baza contractelor de transfer de responsabilitate, în vederea îndeplinirii obiectivelor de recuperare şi reciclare conform prevedrilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificãrile ulterioare;
- nu vom storna şi nu vom accepta stornãri ale facturilor prezentate Administraţiei Fondului pentru Mediu în vederea finanţãrii;
- nu vom folosi sumele provenite din finanţarea acordatã de cãtre Administraţia Fondului pentru Mediu în alte scopuri decât cele prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclãrii".

Am cunoştinţã de faptul cã, în cazul nerespectãrii prevederilor prezentei declaraţii, voi suporta sancţiunile prevãzute de legislaţia în vigoare şi voi restitui integral sumele încasate necuvenit.
Sunt de acord cu prevederile prezentei declaraţii şi o semnez în forma redactatã, fãrã nici o rezervã.
PREZENTA DECLARAŢIE CONSTITUIE TITLU EXECUTORIU.

DECLARANT


ANEXA 2.4
la cererea de finanţare


PLAN DE AFACERI
(model standard, cerinţe minime, îmbunãtãţirile sunt acceptate)

A. DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI:
A.l Denumirea completã a societãţii: ........................................
A.2 Denumirea prescurtatã a societãţii (dacã e cazul): .........................
A.3 Adresa societãţii:
- Adresa sediului social: str. ............... nr...... bl.... sc.... et.... apt..... oraş/sat, comunã ................ judeţ/sector .................. telefon .............. fax ................ e-mail ................ persoanã de contact..................... telefon .................;
- Adresa sediului operaţional: str. ............. nr..... bl... sc.... et.... apt.... oraş/sat, comunã ................ judeţ/sector .................. telefon .............. fax ................ e-mail ...............
persoanã de contact..................... telefon .................;
- Adresa punctelor de lucru: str. ............. nr..... bl... sc.... et.... apt.... oraş/sat, comunã ................ judeţ/sector .................. telefon .............. fax ................ e-mail ...............
persoanã de contact..................... telefon .................;
A.4 Numãr de înregistrare:
- înregistrat la ORC/Tribunalul/Judecãtoria: ..........................................;
- Numãr de înregistrare ORC/Tribunal/Judecãtorie: ...../....../..... C.U.I. ...........;
- Cod fiscal: .............................................;
A.5 Forma juridicã de organizare: .....................................................
A.6 Domeniul de activitate al societãţii (descrierea activitãţilor principale şi secundare):


┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Activitãţi principale │ Cod CAEN │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1. │ │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2. │ │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 3. │ │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ ... │ │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ Activitãţi secundare │ Cod CAEN │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1. │ │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2. │ │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 3. │ │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ ... │ │
└───────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘A.7 Capital social:
- Capital social subscris: lei ........... şi/sau valuta ............;
- Capital social vãrsat: lei ........... şi/sau valuta ..............;
- Natura capitalului: român [] strãin [] mixt []
- Procentul: român ........% strãin .........% mixt........%
- Valoarea: român ........... strãin .......... mixt..........

A.8 Forma de proprietate:
- Forma de proprietate: privat [] public [] mixt []
- Procentul: privat..........% public .........% mixt........%
- Valoarea: privat............. public ........... mixt..........

A.9 Cifra de afaceri:
- An precedent............................... lei;
- An curent.................................. lei;

A.10 Profit/Pierderi:
- An precedent............................... lei;
- An curent.................................. lei;

A.11 Total active/pasive:
- An precedent............................... lei;
- An curent.................................. lei;

A.12 Asociaţi/acţionari:


┌────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────────┐
│ Nume acţionar/asociat │ Pãrţi din │ Nr. Inreg. ORC/Tribunal/│ │
│ (persoanã fizicã sau │ capital │ Judecãtorie sau Cod │ Adresa │
│ persoanã juridicã) │ % │ Numeric Personal │ │
├────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
│ 3. │ │ │ │
├────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
│ 4. │ │ │ │
├────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
│ 5. │ │ │ │
├────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
│ ... │ │ │ │
└────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴──────────────┘A.13 Membrii Consiliului de Administraţie:


┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Nume şi Prenume │ Cod Numeric Personal │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 4. │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 5. │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ ... │ │
└───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘A.14 Participãri ale societãţii la capitalul altor firme/grupuri/fundaţii/organizaţii etc.:


┌────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────────┐
│ │ │Tip (societate│ │ Pãrţi din capital│
│ │ Cod │ comercialã, │ │ deţinute de │
│ Denumire │ Unic de │ asociaţie, │ Adresa │ societatea care │
│ completa │ înregistrare │ fundaţie, │ │solicita finanţare│
│ │ (CUI) │ organizaţie,│ │ (%) │
│ │ │ grup etc.) │ │ │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────────┘A.15 Conducerea societãţii:


┌────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────────┐
│ Nume şi │ CNP │ Studii │ Funcţia │Data angajãrii în │
│ prenume │ │ │ │ societate │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────────┘A.16 Numãrul şi structura personalului:
Numãr total de salariaţi....................... din care:
- personal direct productiv ................................;
- personal administrativ şi alte departamente ..............;
- personal de conducere ....................................;

A.17 Bãncile cu care lucraţi în prezent:


┌────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────────┐
│ Denumirea │ Adresa │ Data │ Nr. cont │Nr. cont în valutã│
│ bãncii │ bãncii │ deschiderii │ în lei │(precizaţi valuta)│
│ │ │ conturilor │ │ │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────────┘A.18 Finanţãri obţinute de societate:
Credite, S.G.B. şi alte angajamente şi obligaţii financiare rambursabile ale societãţii/organizaţiei, existente în sold, precum şi finanţãri şi alocaţii nerambursabile (tranşe) aprobate şi în curs de derulare (pentru fiecare angajament, specificaţi urmãtoarele):

- Finanţator: ...........................................................;
- Tipul finanţãrii: .....................................................;
- Programul: ............................................................;
- Titlul proiectului: ...................................................;
- Obiectul finanţãrii: ..................................................;
- Suma solicitatã: ......................................................;
- Suma finanţatã (aprobatã): ............................................;
- Suma acordatã: ........................................................;
- Soldul finanţãrii: ....................................................;
- Anul acordãrii, durata şi scadenţa finanţãrii: ........................;
- Garanţii ..............................................................;
- Sume restante (dacã e cazul) ..........................................;

Alte finanţãri precedente obţinute şi utilizate de societate/organizaţie neexistente în sold (menţionaţi dacã societatea/organizaţia a mai primit şi utilizat asistenţã financiarã din alte surse sub formã de finanţãri sau alocaţii nerambursabile sau finanţãri rambursabile în cadrul unor programe finanţate din surse publice sau private, iar pentru fiecare finanţare primitã menţionaţi urmãtoarele):

- Finanţator: ...........................................................;
- Tipul finanţãrii: .....................................................;
- Programul: ............................................................;
- Titlul proiectului: ...................................................;
- Obiectul finanţãrii: ..................................................;
- Suma finanţatã (aprobatã): ............................................;
- Suma acordatã: ........................................................;
- Anul şi durata finanţãrii: ............................................;

Alte finanţãri rambursabile sau nerambursabile solicitate de societate pentru proiectul propus (precizaţi dacã societatea a depus şi pentru alte programe de finanţare o cerere de finanţare rambursabilã sau nerambursabilã pentru proiectul propus):

- Finanţator: ...........................................................;
- Programul: ............................................................;
- Titlul proiectului: ...................................................;
- Partea proiectului pentru care s-a solicitat finanţarea ...............;
- Tipul finanţãrii: .....................................................;
- Suma solicitatã: ......................................................;
- Data depunerii cererii de finanţare: ..................................;
- Data rãspunsului la cerere (la care se aşteaptã rãspunsul/s-a obţinut rãspunsul) ................................................;

A.19 Împrumuturi fãcute firmei de cãtre proprietari (dacã este cazul, în ce termeni şi pe ce perioade):
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

B. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE A SOCIETĂŢII

B.1 Istoric al activitãţii societãţii: ...............................................................................................................................................................

B.2 Produsele şi serviciile oferite de societate: ...............................................................................................................................................................

B.3 Ponderi ale diferitelor tipuri de activitãţi în cifra de afaceri a societãţii:
.................................................. ........%;
.................................................. ........%;
.................................................. .........%;

B.4 Descrierea procesului tehnologic actual: ......................................................................................................................................................................

B.5 Furnizorii principali ai societãţii:


┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │ Denumirea produselor │ Ponderea în totalul │
│ Nume furnizor │ furnizate │ aprovizionãrilor │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1. │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2. │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 3. │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ ... │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘B.6 Descrierea activelor imobilizate aflate în proprietatea societãţii:


┌──────────────────────┬────────────────────┬────────────┬──────────────────┐
│ Denumirea activului │Valoarea (mil. lei) │ Vechimea │ Starea actualã │
├──────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├──────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├──────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 3. │ │ │ │
├──────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ ... │ │ │ │
└──────────────────────┴────────────────────┴────────────┴──────────────────┘B.7 Datorii:
- Datorii faţã de stat (menţionaţi datoriile cu sumele aferente): ..........................................................................................................................................................................
- Datorii faţã de Administraţia Fondului pentru Mediu: ..........................................................................................................................................................................

B.8 Autorizaţii, avize, acorduri şi certificate pentru activitatea curentã şi pentru proiect:


┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Denumire │Data eliberãrii/expirãrii│ Instituţia emitentã │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1. │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2. │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 3. │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ ... │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘B.9 Alte documente semnificative pentru funcţionarea afacerii şi a proiectului: ..................................................................................................................................................................................

C. PIAŢA ACTUALĂ ŞI PIAŢA POTENŢIALĂ A SOCIETĂŢII

C.1 Clienţii (precizaţi piaţa cãreia se adreseazã produsele şi serviciile oferite de societate, dacã vã adresaţi unei pieţe locale/naţionale sau internaţionale, care sunt clienţii actuali şi dacã existã clienţi potenţiali etc.): ......................................................................................................................................................................................

C.2 Sistemul de distribuţie utilizat şi cel necesar, modul de desfacere al produselor şi serviciilor (specificaţi modalitatea de distribuţie şi desfacere a produselor şi serviciilor în prezent şi ce îmbunãtãţiri preconizaţi): .....................................................................................................................................................................................

C.3 Descierea pieţei pentru produsele şi serviciile pe care le veţi realiza ca urmare a implementãrii proiectului propus (detaliaţi piaţa cãreia i se vor adresa produsele şi serviciile realizate de societatea dumneavoastrã, ca urmare a implementãrii proiectului propus, cãror clienţi se vor adresa aceste produse şi servicii şi ce cerinţe specifice au clienţii potenţiali pentru aceste produse şi servicii, dacã este o piaţã strict localã sau are întindere naţionalã sau chiar internaţionalã): .....................................................................................................................................................................................

C.4 Concurenţa existentã şi concurenţa potenţialã (detaliaţi: nume, date cunoscute despre aceasta, segmentul de piaţã cãreia se adreseazã, prezenţa în timp pe aceeaşi piaţã etc.): .....................................................................................................................................................................................

C.5 Poziţionarea produselor şi serviciilor societãţii faţã de concurentã şi principalele avantaje ale acestora (cum sunt percepute aceste produse şi servicii din punct de vedere al raportului preţ/calitate, alte caracteristici specifice, diferenţieri faţã de concurenţã etc.): ......................................................................................................................................................................................

C.6 Reacţia previzibilã a concurenţei la apariţia noii oferte pe piaţã: .......................................................................................................................................................................................

C.7 Promovarea vânzãrilor şi strategia de marketing a societãţii (ce metode de promovare a vânzãrilor veţi folosi şi ce buget veţi aloca în urmãtorii ani pentru aceasta, ce schimbãri se vor produce pe piaţa produselor şi serviciilor oferite ca rezultat al implementãrii proiectului şi cum vã pregãtiţi pentru aceste viitoare schimbãri ? etc.): .........................................................................................................................................................................................

C.8 Impactul economic estimat prin realizarea proiectului propus (detalii privind viabilitatea şi eficienţa proiectului, creşterea vânzãrilor, creşterea profitului societãţii etc.): ........................................................................................................................................................................................

D. PREZENTAREA PROIECTULUI PROPUS ŞI SCOPUL FINANŢĂRII

D.1 Titlul proiectului: ...............................................................................................................................................................................

D.2 Descrierea şi localizarea proiectului (descrieţi natura proiectului cu elementele generale şi particulare, fazele şi etapele acestuia, modul de implementare, etc., respectiv adresa unde se implementeazã proiectul): ................................................................................................................................................................................

D.3 Obiectivele şi rezultatele estimate la finalizarea proiectului (produse şi servicii prevãzute a se realiza în urma proiectului propus, calitate, cantitate, eşalonare în timp, îmbunãtãţirile aduse procesului tehnologic actual prin realizarea proiectului): .................................................................................................................................................................................

D.4 Impactul asupra mediului (efecte, propagare, minimizare impact negativ, în ce grad este abordatã legislaţia U.E., în ce mãsurã se pot obţine efecte multiplicatoare, modalitãţi de extindere ulterioarã, interacţiunea cu diferite alte programe de mediu, etc): .................................................................................................................................................................................

D.5 Durata şi Graficul de realizare a proiectului propus:

Data anticipatã de început: zi...... luna .............. an ......;
Data anticipatã de sfârşit: zi...... luna .............. an ......;


┌──────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ Luna │Activitatea propusã în cadrul proiectului│ Durata de realizare│
├──────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ Luna 1 │ │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ Luna 2 │ │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ Luna 3 │ │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ Luna 4 │ │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ Luna 5 │ │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ Luna 6 │ │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ Luna 7 │ │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ Luna 8 │ │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ Luna 9 │ │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ Luna 10 │ │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ Luna 11 │ │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ Luna 12 │ │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ Raport final │ │ │
└──────────────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────┘D.6 Principalii furnizori pentru activitãţile din cadrul proiectului propus (specificaţi ce materii prime, materiale etc. vor fi necesare pentru a realiza şi desface produsele şi serviciile obţinute în urma implementãrii proiectului; nominalizaţi principalii furnizori cu procentajele deţinute în valoarea totalã a achiziţiilor şi periodicitatea/ritmicitatea aprovizionãrii): .............................................................................................................................................................................

D.7 Asigurarea cu utilitãţi (ce utilitãţi sunt necesare pentru implementarea proiectului propus şi dacã vor fi toate aceste utilitãţi asigurate la momentul şi la parametrii corespunzãtori): .............................................................................................................................................................................

D.8 Modificãri necesare la clãdirile sau echipamentele existente (detaliaţi): .............................................................................................................................................................................

D.9 Modificãri necesare în structura şi numãrul personalului angajat (câte persoane noi vor fi angajate în urma realizãrii proiectului, câte posturi noi vor fi create şi pe ce perioadã, ce cerinţe profesionale trebuie sã îndeplineascã noii angajaţi şi dacã asiguraţi pregãtirea profesionalã necesarã): .............................................................................................................................................................................

D.10 Structura de management în implementarea proiectului (care sunt persoanele implicate în coordonarea şi managementul acestui proiect, ce rol şi ce responsabilitãţi va avea fiecare membru al echipei de conducere a proiectului): .............................................................................................................................................................................

D.11 Alte aspecte legale relevante cu privire la proiectul propus (ce alte licenţe, autorizaţii, acorduri şi avize vor fi necesare pentru implementarea proiectului respectiv): ..............................................................................................................................................................................

Reprezentantul legal
Numele şi prenumele...........................
Funcţia.......................................
Semnãtura.....................................
Data..........................................

L.S.


ANEXA 2.4.1
la planul de afaceri

Solicitant...................................


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE TOTAL ACTIVITATE PE
ANUL................


(milioane lei)
┌─────┬───────────────────────┬───────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┐
│ Nr. │ │ TOTAL │ │ │ │ │
│crt. │ DENUMIRE │ AN │ TRIM. I │TRIM. II │TRIM. III │TRIM. IV │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ A. │VENITURI TOTALE, din │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ A1 │Venituri din activita- │ │ │ │ │ │
│ │tea de bazã │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ A2 │Venituri din alte │ │ │ │ │ │
│ │activitãţi │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ A3 │Alte venituri (alte │ │ │ │ │ │
│ │surse) │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ B │CHELTUIELI TOTALE, │ │ │ │ │ │
│ │din care │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli de pesonal │ │ │ │ │ │
│ B1 │(salarii şi asimilate, │ │ │ │ │ │
│ │deplasãri, detaşãri, │ │ │ │ │ │
│ │transferãri, etc.) │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu materii │ │ │ │ │ │
│ B2 │prime şi materiale │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ B3 │Cheltuieli cu energie │ │ │ │ │ │
│ │şi utilitãţi │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ B4 │Cheltuieli cu chiria │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ B5 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │transportul │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ B6 │Cheltuieli (costuri) │ │ │ │ │ │
│ │de birou │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ B7 │Cheltuieli cu obiecte │ │ │ │ │ │
│ │de inventar de micã │ │ │ │ │ │
│ │valoare │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ B8 │Cheltuieli cu reclama │ │ │ │ │ │
│ │şi publicitate │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ B9 │Cheltuieli cu repara- │ │ │ │ │ │
│ │ţiile şi întreţinerea │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ B10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │asigurãrile │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ B11 │Cheltuieli cu plata │ │ │ │ │ │
│ │serviciilor profe- │ │ │ │ │ │
│ │sionale │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ B12 │Cheltuieli cu cãrţi, │ │ │ │ │ │
│ │publicaţii, abonamente,│ │ │ │ │ │
│ │etc. │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ B13 │Cheltuieli cu impozite │ │ │ │ │ │
│ │şi taxe │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ B14 │Cheltuieli cu amorti- │ │ │ │ │ │
│ │zarea şi provizioanele │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ B15 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ C. │PROFIT BRUT │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ D. │Impozit pe profit │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ E. │PROFIT NET │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ F. │RAMBURSĂRI CREDITE │ │ │ │ │ │
└─────┴───────────────────────┴───────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┘
Semnãtura................ Ştampila

ANEXA 2.4.2
la planul de afaceri

Solicitant.............................

FLUX NUMERAR ESTIMAT PENTRU PERIOADA ................................
┌──────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│ │Anul│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│
│ EXPLICAŢII/ │pre-│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
│ PERIOADA │ce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dent│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 1. Numerar la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ începutul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ perioadei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 2. Intrãri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ numerar: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ - din vânzãri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ existente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ - din vânzãri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ proiectate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ - din credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ - alte intrãri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (din alte surse) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ A. Total numerar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ disponibil (1+2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 3. Ieşiri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ numerar: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ - Plãţi de natura│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ -salarii personal│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ TESA şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│drepturi asimilate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ - chirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ - costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ funcţionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ birouri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ - reclamã, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ protocol, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ marketing │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ - asigurãri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ - servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ contabile, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ juridice, etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ - alte taxe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ - alte costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ - Plãţi de natura│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ variabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ - materii prime, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ materiale, etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ -manopera directã│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ şi impozite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ -taxe şi impozite│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ - energie şi alte│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ utilitãţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ - transport, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ deplasãri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ - reparaţii/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ întreţinere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ - taxe - TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ - impozit profit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ - dobânzi bancare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ - alte costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ variabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4. Alte ieşiri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ numerar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│B. Total ieşiri de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ numerar (3+4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│C. Surplus/Deficit│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de numerar brut│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (A-B) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│D. Rate rambursãri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│E. Surplus/Deficit│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de numerar net │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (C-D) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Semnãtura................ Ştampila

ANEXA 3
la normele metodologice


CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
Nr. ......../..............

Între:
Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, reprezentatã legal prin director general ................... şi director economic ................................, în calitate de autoritate contractantã, denumitã în continuare AFM,
şi
Societatea Comercialã .................., cu sediul în ...................., înmatriculatã la registrul comerţului sub nr. ........, cod fiscal ............., reprezentatã legal prin domnul/doamna ................. şi domnul/doamna ......................, în calitate de beneficiar, denumitã în continuare beneficiar, a intervenit urmãtorul contract de finanţare nerambursabilã, denumit în continuare contract

ART. 1
Obiectul contractului
1. AFM, prin prezentul contract, acordã beneficiarului o finanţare nerambursabilã sub forma unui plafon de finanţare, în valoare de ......(litere).... lei, conform graficului de finanţare nerambursabilã, anexã la prezentul contract.
2. Orice platã excedentarã efectuatã de AFM constituie platã necuvenitã, iar beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile calendaristice de la data confirmãrii de primire a notificãrii din partea AFM.
ART. 2
Destinaţia plafonului de finanţare
1. Plafonul de finanţare este acordat pentru achiziţionarea deşeurilor de ambalaje PET postconsum de la agenţii economici autorizaţi, în vederea colectãrii lor de la persoane fizice.
2. Suma încasatã din Fondul pentru mediu conform prezentului contract se utilizeazã integral de cãtre beneficiar pentru plata deşeurilor de ambalaj PET postconsum achiziţionate de la agenţii economici autorizaţi, în vederea colectãrii lor de la populaţie, plãtind cãtre aceştia 9.600 lei/kg de deşeu de ambalaj PET postconsum.
ART. 3
Durata plafonului de finanţare
Durata finanţãrii este de ............ luni, calculatã de la data intrãrii în vigoare a prezentului contract pânã la data de ............, dar fãrã a depãşi perioada cât este în vigoare <>Hotãrârea Guvernului nr. 166/2004 pentru punerea în aplicare a proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclãrii".
ART. 4
Utilizarea plafonului de finanţare
1. Utilizarea plafonului de finanţare de cãtre beneficiar se poate face numai dupã îndeplinirea de cãtre acesta a tuturor condiţiilor prevãzute în prezentul contract, inclusiv constituirea în favoarea AFM a garanţiei prevãzute la art. 5.
2. Utilizarea sumelor aprobate se efectueazã prin trezorerie, în limita plafonului de finanţare stabilit conform art. 1.1. din prezentul contract, prin creditarea contului nr. ....................... deschis la Trezoreria .......................... de cãtre beneficiar.
3. Creditarea contului beneficiarului se face numai pe bazã de cerere de tragere însoţitã de documentele justificative obligatorii prevãzute în aceasta, prin care beneficiarul demonstreazã achiziţionarea şi reciclarea ambalajelor PET.
4. Autorizarea cererilor de tragere se face în urma verificãrii informaţiilor cuprinse în documentele justificative menţionate la alin. 3 de mai sus.
5. Creditarea contului beneficiarului se va face în termen de ...... zile de la depunerea cererii de tragere.
6. Suma totalã a tragerilor din plafonul de finanţare trebuie sã se încadreze în limita maximã prevãzutã la art. 1.1.
7. Suma neutilizatã la sfârşitul perioadei de finanţare se considerã anulatã şi finanţarea se diminueazã corespunzãtor, dacã între AFM şi beneficiar nu a intervenit un acord de prelungire printr-un act adiţional la prezentul contract, încheiat cu cel puţin 5 zile înainte de data expirãrii perioadei de finanţare.
8. Anularea sumelor neutilizate la sfârşitul perioadei de finanţare se va notifica în scris beneficiarului şi se va reflecta în mod corespunzãtor în graficul de finanţare nerambursabilã.
9. Graficul de finanţare nerambursabilã, modificat, se comunicã beneficiarului în anexa la notificare.
ART. 5
Garantarea plafonului de finanţare
1. În cazul declarãrii prezentului contract scadent, toate obligaţiile beneficiarului rezultate din acesta, dobânzile, penalitãţile, cheltuielile de judecatã şi/sau de executare silitã, dupã caz, sunt garantate cu bilete la ordin, în alb, cu clauza "fãrã protest", emise de cãtre beneficiar şi avalizate de cãtre administratorii/acţionarii/asociaţii agentului economic, pentru fiecare tragere.
2. Îndeplinirea obligaţiilor beneficiarului, rezultate din contractul de finanţare nerambursabilã, este garantatã prin constituirea de cãtre acesta a unei scrisori de garanţie bancarã de bunã execuţie în favoarea AFM, al cãrei cuantum este cuprins între 5-10% din valoarea contractului şi care se va constitui în anexã la contract.
ART. 6
Obligaţii ale beneficiarului
1. Pe lângã obligaţiile ce îi revin potrivit celorlalte prevederi din prezentul contract, beneficiarul declarã şi se obligã faţã de AFM, de la data semnãrii prezentului contract şi atât timp cât are o obligaţie faţã de AFM în baza prezentului contract, cã:
a) va asigura executarea proiectului în conformitate cu descrierea acestuia, cuprinsã în cererea de finanţare aprobatã;
b) va fi singurul rãspunzãtor în faţa autoritãţii contractante pentru implementarea proiectului şi nu va subcontracta vreo parte din acesta;
c) va folosi plafonul de finanţare exclusiv pentru scopul declarat în prezentul contract;
d) va livra materiile prime secundare obţinute numai însoţite de documente de certificare a calitãţii şi a originii, dupã caz;
e) va furniza AFM copii ale situaţiilor sale financiare semestriale şi anuale cu balanţele lunare de verificare aferente, inclusiv balanţele de verificare lunare, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data avizãrii acestora de cãtre autoritãţile competente, şi va transmite AFM orice altã informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate de aceasta;
f) va informa AFM şi va prezenta documentele corespunzãtoare în cazul în care survin modificãri cu privire la actele constitutive ale societãţii sau în conducerea acesteia (consiliul de administraţie şi conducerea executivã), precum şi în cazul în care intervin modificãri asupra informaţiilor furnizate AFM cu ocazia prezentãrii cererii de finanţare sau pe parcursul derulãrii prezentului contract;
g) are toate autorizaţiile necesare funcţionãrii, inclusiv autorizaţii de mediu pentru activitatea desfãşuratã şi pentru cea care urmeazã a se realiza din finanţarea primitã de la AFM şi se obligã la reînnoirea lor pe toatã durata contractului;
h) nu are/are credite sau alte obligaţii similare faţã de bãnci ori instituţii financiare, la data semnãrii prezentului contract, şi anume: ...............*1);
--------
*1) În caz afirmativ, se vor trece sumele şi banca/instituţia şi termenul de rambursare.

i) nu are/are în derulare alte contracte de finanţare rambursabilã şi/sau nerambursabilã, la data semnãrii prezentului contract, şi anume: ............*2);
---------
*2) În caz afirmativ, se vor trece sumele, autoritatea contractantã şi proiectele pentru care s-a obţinut finanţare şi, eventual, termenul de rambursare.

j) va permite reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale şi la punctele de lucru, precum şi la amplasamentul proiectului, pentru inspectarea activitãţilor ce se realizeazã din plafonul de finanţare acordat şi din examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile;
k) va plãti toate taxele şi impozitele pe care le datoreazã potrivit reglementãrilor legale în termenele prevãzute de acestea;
l) va informa AFM, în cel mai scurt timp posibil, în cazul în care va fi supus unei proceduri de lichidare judiciarã, declarare în stare de insolvenţã, faliment ori executare silitã sau oricãrei alte proceduri asemãnãtoare;
m) va informa AFM în legãturã cu orice intenţie de fuziune, divizare sau reducere a capitalului social şi va depune la sediul AFM Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în care a fost publicat proiectul de fuziune/divizare sau hotãrârea de reducere a capitalului;
n) nu va vinde, cesiona, închiria sau disponibiliza active ale societãţii în alt scop decât pentru înlocuirea celor existente cu noi active de valoare cel puţin egalã sau mai mare decât a celor existente;
o) nu beneficiazã şi nu va contracta alte finanţãri nerambursabile pentru proiectul supus finanţãrii prin prezentul contract;
p) va întocmi şi va depune la sediul AFM, pânã la data de 30 ianuarie a fiecãrui an, un raport referitor la modul de implementare a proiectului în anul precedent, din care sã rezulte beneficiile economico-financiare, îmbunãtãţirea calitãţii mediului, impactul social;
q) va întocmi şi va depune la sediul AFM, în termen de 30 de zile de la încetarea prezentului contract, un raport din care sã rezulte beneficiile economico-financiare, îmbunãtãţirea calitãţii mediului, impactul social şi alte date considerate relevante, pentru întreaga perioadã în care a beneficiat de finanţare.
2. AFM are dreptul sã suspende utilizarea plafonului de finanţare în cazul în care pentru utilizãrile anterioare beneficiarul nu şi-a îndeplinit întocmai obligaţiile contractuale.
3. Neîndeplinirea de cãtre beneficiar a oricãrei obligaţii din prezentul contract dã dreptul AFM de a declara plafonul de finanţare scadent anticipat şi, ca urmare, sã ia orice mãsurã pe care o considerã necesarã pentru a-şi recupera pagubele cauzate în acest mod.
4. În cazul declarãrii plafonului de finanţare scadent, beneficiarul rãmâne direct rãspunzãtor pentru toate consecinţele financiare directe şi/sau indirecte antrenate de exigibilitatea anticipatã a acestuia, fiind obligat sã achite AFM toate pagubele cauzate pânã la plata efectivã şi integralã a datoriei faţã de AFM.
ART. 7
Alte clauze
1. Contractul, în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii. În caz de imposibilitate, neimputabilã beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea va fi preluatã de succesorii sãi în drepturi, cu aprobarea prealabilã a AFM.
2. Beneficiarul îşi asumã integral rãspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulãrii proiectului, AFM fiind degrevatã integral de orice responsabilitate.
3. Beneficiarul va adopta o asemenea conduitã prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dã naştere sau este posibil sã dea naştere unui astfel de conflict.
4. AFM şi beneficiarul se angajeazã sã pãstreze confidenţialitatea rapoartelor, situaţiilor la care se face referire în acest contract şi a oricãrui document, informaţie sau a altui material de care ia cunoştinţã în derularea prezentului contract.
5. Informaţiile rezultând din actele şi documentele menţionate la alin. 4 pot fi furnizate unei terţe persoane doar cu acordul expres al celeilalte pãrţi sau autoritãţilor competente, conform legii.
6. Beneficiarul se obligã ca, în orice notã, raport, material publicat, conferinţã şi seminar cu privire la proiect sã specifice cã acesta a beneficiat de finanţare din partea AFM.
ART. 8
Cazuri de culpã
1. Nerespectarea de cãtre beneficiar a oricãrei obligaţii asumate prin prezentul contract constituie caz de culpã.
2. Neexercitarea de cãtre AFM a oricãrui drept prevãzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, pânã la stingerea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţã de aceasta.
3. AFM are dreptul sã declare scadente obligaţiile din prezentul contract în cazul în care beneficiarul are alte obligaţii faţã de AFM şi/sau bugetul statului sau alte bugete care nu au fost onorate la termen şi, ca urmare, au fost declarate scadente, considerându-se aceastã situaţie caz de culpã, conform prezentului contract.
4. AFM va notifica beneficiarul, în scris, în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpã şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlãturate în maximum 15 zile calendaristice de la data notificãrii, AFM are dreptul sã treacã la recuperarea întregului prejudiciu.
5. Pentru orice caz de culpã, cu excepţia celor prevãzute la alin. 7 şi 8 de mai jos, AFM are dreptul de a lua oricare dintre urmãtoarele mãsuri:
a) sistarea temporarã, fãrã preaviz, a utilizãrii liniei de finanţare, pânã la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
b) încetarea executãrii contractului şi, în acest caz, înapoierea sumelor deja plãtite în cadrul contractului, la care se vor adãuga dobânzile şi penalitãţile legale;
c) recuperarea sumelor utilizate pânã la momentul sistãrii din conturile beneficiarului;
d) valorificarea bunurilor aparţinând beneficiarului.
6. Dacã, în termen de 15 zile calendaristice din momentul notificãrii cã finanţarea a fost declaratã scadentã, beneficiarul nu restituie integral sumele datorate (inclusiv dobânzile şi penalitãţile legale), AFM va sesiza autoritatea competentã în vederea declanşãrii executãrii silite, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
7. AFM are dreptul sã sisteze finanţarea, fãrã preaviz, în cazul în care se constatã, prin orice mod, cã sumele au fost utilizate în alte scopuri decât achiziţionarea în vederea reciclãrii a deşeurilor de ambalaje PET postconsum de la agenţii autorizaţi în vederea colectãrii lor de la populaţie.*3)
------
*3) <>Art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 166/2004 prevede sancţionarea cu amenzi între 50 milioane lei şi 500 milioane lei şi confiscarea sumelor încasate necuvenit.

8. AFM are dreptul sã sisteze finanţarea, fãrã preaviz, în cazul în care se constatã, prin orice mod, cã sumele au fost folosite pentru plata cantitãţilor colectate în vederea reciclãrii pentru atingerea obiectivelor naţionale prevãzute în <>art. 13 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificãrile ulterioare, la care sunt obligaţi agenţii economici care introduc pe piaţã ambalaje. În aceastã situaţie sunt aplicabile prevederile <>art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 166/2004 .*3)
------
*3) <>Art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 166/2004 prevede sancţionarea cu amenzi între 50 milioane lei şi 500 milioane lei şi confiscarea sumelor încasate necuvenit.

ART. 9
Forţa majorã
1. Forţa majorã exonereazã partea care o invocã în condiţiile legii.
2. Partea contractantã care invocã forţa majorã are obligaţia de a notifica celeilalte pãrţi, în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţã majorã, sã transmitã acte doveditoare în termen de cel mult 15 zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţã majorã şi sã comunice data încetãrii cazului de forţã majorã în termen de 5 zile şi de a lua orice mãsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitãrii consecinţelor.
ART. 10
Litigii
1. Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se rezolvã, pe cât posibil, pe cale amiabilã.
2. În cazul în care o soluţie amiabilã nu este posibilã, litigiul se supune spre soluţionare autoritãţilor competente în a cãror razã teritorialã îşi are sediul AFM.
ART. 11
Notificãri
1. Orice notificare în baza prezentului contract şi a contractelor accesorii acestuia se face la urmãtoarele adrese:
- pentru AFM: Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
- pentru beneficiar: ..................................................... .
2. În cazul în care pãrţile îşi vor schimba adresa, îşi vor comunica în scris aceasta.
3. Notificãrile fãcute la adresele menţionate la art. 11.1 sau 11.2, dupã caz, se considerã a fi aduse la cunoştinţã pãrţilor.
ART. 12
Dispoziţii finale
1. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procurã, noi, reprezentanţii legali ai beneficiarului, declarãm cã am luat cunoştinţã despre prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii.
2. Prezentul contract se supune legislaţiei române.
3. Prezentul contract, inclusiv anexele la acesta, pot fi modificate şi/sau completate, cu acordul pãrţilor, prin acte adiţionale.
4. Anexele .......*4) fac parte integrantã din prezentul contract.
------
*4) Se va completa identificând corespunzãtor fiecare anexã sau se va elimina dacã nu sunt anexe.

5. Prezentul contract intrã în vigoare la data semnãrii sale.
Prezentul contract s-a semnat la data de ................, la sediul AFM - Bucureşti, în..... exemplare, toate având valoare juridicã egalã, dintre care 3 exemplare pentru AFM şi ........ exemplare pentru beneficiar.

AFM Reprezentantul legal al beneficiarului
Director general, Numele şi prenumele ............
...................... Funcţia ..............
Semnãtura ...........
L.S. L.S.

Director economic,
.....................

Director Direcţia de
proiecte şi de implementare,
........................

Şef serviciu,
..................

Şef serviciu juridic,
.....................

NOTĂ:
Contractul de finanţare nerambursabilã se întocmeşte de cãtre AFM.


ANEXA 3.1
la contractul de finanţare

CONTRACT PENTRU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ Nr. .....din ..../....../.......
BENEFICIAR...............................................................
FINANŢARE APROBATĂ.......................................................
PERIOADA DE FINANŢARE ...................................................

GRAFICUL DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ*)
--------
*) Se întocmeşte în ........ exemplare, din care 3 exemplare pentru AFM şi........ exemplare pentru BENEFICIAR.┌─────┬───────────────┬───────────┬──────────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ Eşalonare a │ │ │ │ │
│ Nr. │ acordãrii │ Sold la │ Acordãri │ Sold la │ │
│crt. │ finanţãrii │ începutul │ │ sfârşitul │ Observaţii │
│ ├───────┬───────┤ perioadei ├──────────┬───────┤ perioadei │ │
│ │ Anul │ Luna │ │ Data │ Suma │ │ │
│ │ │ │ │programatã│ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├─────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ 7 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ 8 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ 9 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ 10 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ 11 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ 12 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│TOTAL│ X │ X │ │ X │ │ │ │
└─────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┴───────┴───────────┴────────────┘

AFM Reprezentantul legal al beneficiarului
Director general: Numele şi prenumele....................
................ Funcţia................................
Semnãtura..............................
L.S. LS.

Director economic
.................
Director Direcţia de
proiecte şi de implementare,
.........................
Şef serviciu,
..................
Şef Serviciu juridic,
...................
ANEXA 4
la normele metodologice

Societatea Comercialã ..............................
Sediul .............................................
Cod unic de înregistrare J......./...................
Capital social ......................................
Cont nr. ......... deschis la Trezorerie ............
Nr. de înregistrare la AFM: ........ din data .......

Avizat,
Director general al AFM

Cãtre
Administraţia Fondului pentru Mediu

CERERE DE TRAGERE DIN FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ
Nr. ..... din data ..............

În baza Contractului de finanţare nerambursabilã nr. ...../ ......., vã rugãm sã aprobaţi prezenta cerere de tragere pentru suma de ................ lei din finanţarea nerambursabilã contractatã.
Aceastã sumã va fi utilizatã de cãtre beneficiar pentru plata cantitãţilor de deşeuri de ambalaje PET postconsum achiziţionate de la agenţii economici colectori.
Cererea de tragere este însoţitã obligatoriu de:
a) documentele care atestã provenienţa cantitãţilor de deşeuri de ambalaje PET postconsum achiziţionate de cãtre beneficiar de la agenţii economici colectori - facturile furnizorilor -, în original şi în copie, şi tabelele centralizatoare aferente acestora, prezentate în anexele nr. 4.1 şi 4.2 la prezenta cerere;
b) tabel centralizator al cantitãţilor de deşeuri de ambalaje PET postconsum achiziţionate, introduse în procesul de producţie, prelucrate şi transformate în materie primã secundarã, cu valoarea de încasat din bugetul Fondului pentru mediu, dupã cum urmeazã:


┌─────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┬────────────┐
│ │ Cantitatea │ │ │Suma alocatã│ │
│ │de deşeuri │ │ │din bugetul │ │
│ │de ambalaje │ │ │ Fondului │ │
│ Cantitatea │PET postcon-│ Denumirea │ Cantitatea│pentru mediu│ │
│ de deşeuri │sum achizi- │ materiei │ de materie│pentru kilo-│ Valoarea de│
│ de ambalaje │ţionatã fãrã│ prime │ primã │ gramul de │ încasat din│
│ PET post- │transfer de │ secundare │ secundarã │ deşeuri de │ bugetul │
│consum achi- │responsabi- │ obţinute │ obţinutã │ambalaje PET│ Fondului │
│ ziţionatã │ litate şi │(fulgi, gra- │ (kg) │ postconsum,│pentru mediu│
│fãrã transfer│ introdusã │nule sau alte│ │introdus în │(col.2 X │
│ de respon- │în procesul │ produse) │ │procesul de │ col. 5) │
│ sabilitate │de producţie│ │ │ producţie, │ (lei) │
│ (kg) │ (kg) │ │ │ prelucrat │ │
│ │ │ │ │şi transfor-│ │
│ │ │ │ │mat în mate-│ │
│ │ │ │ │ rie primã │ │
│ │ │ │ │ secundarã │ │
│ │ │ │ │exclusiv TVA│ │
│ │ │ │ │ (lei/kg) │ │
├─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ 9.600 │ │
└─────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴────────────┘


c) tabelul centralizator al documentelor care dovedesc cantitãţile de deşeuri de ambalaje PET postconsum introduse în procesul de producţie, prelucrate şi transformate de solicitant, prin reciclare, în materie primã secundarã, pentru care se solicitã finanţarea, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.3 la prezenta cerere;
d) facturi interne/externe, declaraţii vamale de export, documente de transport, în original şi în copie, privind desfacerea materiei prime secundare rezultate din deşeurile de mase plastice PET postconsum achiziţionate şi finanţate (cu excepţia primei trageri din finanţarea aprobatã);
e) copiile documentelor de certificare a calitãţii (la intern) şi a calitãţii şi originii (la export), pentru materia primã secundarã obţinutã şi livratã, conform reglementãrilor în vigoare (cu excepţia primei trageri din finanţarea aprobatã);
f) copiile autorizaţiilor de colectare a deşeurilor de mase plastice de la persoane fizice ale agenţilor economici colectori de la care s-au achiziţionat cantitãţile de deşeuri de ambalaje PET postconsum, emise în baza <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
g) declaraţie notarialã pe propria rãspundere a agentului economic colector de la care solicitantul a achiziţionat deşeurile de ambalaje PET postconsum, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.4 la prezenta cerere (la prima tragere şi ori de câte ori se schimbã agentul economic colector).

Situaţia finanţãrii la data prezentei cereri de tragere


- lei -
┌─────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬────────────┐
│Suma totalã │ Suma acor- │ │ │ Suma totalã │ │
│aprobatã con-│datã pânã la│Suma solici-│ Suma apro-│ trasã din │Suma rãmasã │
│form contrac-│data prezen-│ tatã prin │ batã prin │ finanţarea │de tras din │
│tului de fi- │tei cereri │prezenta ce-│ prezenta │nerambursa- │finanţarea │
│nanţare ne- │ de tragere │rere de tra-│ cerere de │bilã, inclu- │nerambursa- │
│rambursabilã │ │ gere │ tragere │ siv suma │bilã apro- │
│ │ │ │ │aprobatã prin│ batã │
│ │ │ │ │ prezenta │(col. 1-5) │
│ │ │ │ │ cerere de │ │
│ │ │ │ │ tragere │ │
├─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ 9.600 │ │
└─────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴────────────┘
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,
declar cã am verificat datele din prezenta cerere de tragere, şi, în
conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectã şi completã.

Reprezentantul legal al beneficiarului,
Numele şi prenumele ..........................
Funcţia ......................................
Semnãtura ....................................

L.S.

Aprobat AFM,

Director Direcţia de proiecte şi de implementare,
.............................................
Şef serviciu Direcţia de proiecte şi de implementare,
...................................................
Referent,
....................
Director Direcţia economicã,
.........................
ANEXA 4.1
la cererea de tragere

SC...............
Sediul:..................
Cod Unic de înregistrare:.........
J.........../.....................
Capital social:................
Cont nr.............deschis la Banca.............
Autorizaţie de colectare deşeuri mase plastice nr..........valabilã pânã
la data:................


TABEL CENTRALIZATOR
al facturilor aferente cantitãţilor de deşeuri de ambalaje PET
postconsum achiziţionate de cãtre colector de la persoane fizice si
furnizate SC......................................în calitate de beneficiar al
finanţãrii


┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr.crt. │ Facturi*) │
│ ├───────┬──────┬────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ Numãr │ Data │ Cantitate (kg) │
│ │ │ ├───────────────┬────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Totalã │ Din care fãrã transfer │
│ │ │ │ │ de responsabilitate │
├────────┼───────┼──────┼───────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼──────┼───────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼──────┼───────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼──────┼───────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼──────┼───────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Total │ X │ X │ │ │
└────────┴───────┴──────┴───────────────┴────────────────────────────────────┘
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal,privind falsul în declaraţii,
declar pe propria rãspundere cã datele menţionate mai sus sunt exacte şi
corecte.
*) se iau în calcul numai facturile emise dupã data intrãrii în vigoare a
contractului de finanţare.


Reprezentantul legal al furnizorului
Numele şi prenumele....................
Funcţia................................
Semnãtura..............................
Data...................................

L.S.
ANEXA 4.2
la cererea de tragere

SC......................
Sediul:..................
Cod Unic de înregistrare:.........
J.........../.....................
Capital social:................
Cont nr.............deschis la Trezoreria............


TABEL CENTRALIZATOR
total furnizori de deşeuri de ambalaje PET postconsum


┌───────┬────────────────────┬──────────┬────────────┬─────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Cantitatea de deşeuri │
│Nr.crt.│ │ │ │ deşeuri de ambalaje PET │
│ │ Denumire agent │ │ │ postconsum achiziţionate│
│ │ economic colector │ │ Codul Unic │ (kg) │
│ │ de la care s-au │ Judeţul │ de ├────────┬────────────────┤
│ │achiziţionat deşeuri│ │Înregistrare│ │ Din care: │
│ │ de ambalaje PET │ │ │ Totalã │ achiziţionatã │
│ │ postconsum │ │ │ │fãrã transfer de│
│ │ │ │ │ │responsabilitate│
├───────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────────┤
│Total │ X │ X │ X │ │ │
└───────┴────────────────────┴──────────┴────────────┴────────┴────────────────┘
Cunoscând prevederile art.292 din Codul penal, privind falsul în declaraţii,
declar pe propria rãspundere cã datele menţionate mai sus sunt exacte şi
corecte.


Reprezentantul legal al beneficiarului
Numele şi prenumele..................
Funcţia..............................
Semnãtura............................
Data.................................

L.S.
ANEXA 4.3
la cererea de tragere

SC......................
Sediul:..................
Cod Unic de înregistrare:.........
J........../......................
Capital social:................
Cont nr............deschis la Trezoreria.........


TABEL CENTRALIZATOR
al cantitãţilor de deşeuri de ambalaje PET
postconsum achiziţionate, introduse în procesul de producţie,
prelucrate si transformate în materie primã secundarã


┌──────┬───────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│ │ Note de intrare-recepţie │ │ Rapoarte de │
│ │şi constatare de diferenţe*│ Bonuri de consum │ producţie │
│ ├────┬─────┬────────────────┼────┬─────┬──────────┼────┬─────┬──────────┤
│ │ │ │ Cantitatea de │ │ │Cantitatea│ │ │Cantitatea│
│ │ │ │deşeuri de am- │ │ │de deşeuri│ │ │de materie│
│ │ │ │ balaje PET │ │ │ de amba- │ │ │ primã │
│ Nr. │ │ │postconsum(kg): │ │ │ laje PET │ │ │secundarã │
│ crt. │ Nr.│ Data├─────┬──────────┤ Nr.│ Data│postconsum│ Nr.│ Data│obţinutã │
│ │ │ │Total│ din care,│ │ │ (kg) │ │ │ (kg) │
│ │ │ │ │ fãrã │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ transfer │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de respon-│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sabilitate│ │ │ │ │ │ │
├──────┼────┼─────┼─────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────┼─────┼─────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────┼─────┼─────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼────┼─────┼──────────┤
│Total │ X │ X │ │ │ X │ X │ │ X │ X │ │
└──────┴────┴─────┴─────┴──────────┴────┴─────┴──────────┴────┴─────┴──────────┘
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal,privind falsul în declaraţii,
declar pe propria rãspundere cã datele menţionate mai sus sunt exacte şi
corecte.
*) se iau în calcul numai cantitãţile aferente facturilor emise dupã data
intrãrii în vigoare a contractului de finanţare.


Reprezentantul legal al beneficiarului
Numele şi prenumele........................
Funcţia....................................
Semnãtura..................................
Data.......................................
L.S.
ANEXA 4.4
la cererea de tragere


DECLARAŢIE-ANGAJAMENT

Subsemnatul_________________, cu domiciliul în ___________CNP___________, legitimat cu BI/CI seria ______ nr.________ eliberat(ã) la data de____________ de cãtre_________în calitate de persoanã fizicã autorizatã/reprezentant legal al asociaţiei familiale/societãţii comerciale _____________ cu sediul în ___________, înregistrat(ã) la Oficiul Registrului Comerţului sub J_____/______, cod unic de înregistrare/ cod fiscal _________, având autorizaţie de colectare deşeuri mase plastice nr.______/_______, ataşatã prezentei în copie, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 166/2004 , declar pe propria rãspundere urmãtoarele:
- nu avem datorii la: bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, bugetul asigurãrilor de şomaj, alte bugete locale şi/sau alte fonduri speciale constituite prin lege;
- nu avem datorii la Fondul pentru mediu;
- nu sponsorizãm şi nu vom sponsoriza pe durata contractului de finanţare încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu activitãţi cu efect negativ asupra mediului;
- în facturile de furnizare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum emise cãtre SC.................... voi evidenţia separat atât cantitãţile achiziţionate de la persoane fizice care nu fac obiectul transferului de responsabilitate, cât şi cantitãţile achiziţionate de la persoane fizice care fac obiectul transferului de responsabilitate conform prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;
- seriile şi numerele facturilor înregistrate la Administraţia financiarã ......................folosite pentru livrarea deşeurile de ambalaje PET postconsum sunt cuprinse între: seria........nr.........şi seria ........ nr............

Am cunoştinţã de faptul cã, în cazul nerespectãrii prevederilor prezentei declaraţii-angajament, voi suporta sancţiunile prevãzute de legislaţia în vigoare.
Sunt de acord cu prevederile prezentei declaraţii-angajament şi o semnez în forma redactatã, fãrã nici o rezervã.
În cazul în care intervin modificãri în legãturã cu cele declarate mai sus, mã oblig sã redactez şi sã înmânez reprezentantului legal al SC..................... o nouã declaraţie-angajament.

DECLARANT


ANEXA 5
la normele metodologice

PROCES-VERBAL NR. ............
de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 166/2004

Încheiat la .............. ziua ..... luna .......... anul ....... ora ....

Subsemnatul(a).......................în calitate de agent constatator al Administraţiei Fondului pentru Mediu, împuternicit cu legitimaţia specialã de control nr. ........ din anul...... în baza prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 166/2004 şi ale Ordonanţei Guvernului 2/2001 aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 ,
În urma controlului efectuat la SC................................, cu sediul în localitatea..................... str. ........................ nr.... bl... scara.... etaj... apart.... judeţ/sector.................. înmatriculatã la O.R.C. sub nr. J......../........, Cod Unic de înregistrare.................... am constatat urmãtoarele:
Domnul/Doamna........................fiul/fiica lui....................şi al............... nãscut(a) la data de ............. în localitatea........................ cu domiciliul în localitatea .............. str................. nr.... bl.... sc.... etaj... apart..... judeţ/sector...................... legitimat(ã) cu act de identitate seria..... nr.......... eliberat de................ la data de.............. CNP .................. în calitate de ................... la unitatea controlatã, a sãvârşit urmãtoarele fapte:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Faptele descrise mai sus constituie contravenţie prevãzutã în <>Hotãrârea Guvernului nr. 166/2004 şi se sancţioneazã cu amendã de la............. la............... pentru care se sancţioneazã cu urmãtoarele amenzi:
- lei.................... pentru contravenţia prevãzutã de art. 5 alin. 1 lit.a;
- lei.................... pentru contravenţia prevãzutã de art. 5 alin. 1 lit. b;
Total lei..........................................(........................................................)
Amenda se va achita în contul .......................... deschis la trezoreria ............................... iar chitanţa va fi înaintatã la Administraţia Fondului pentru Mediu (adresa din antet) în termen de 30 de zile.
În legãturã cu faptele arãtate, contravenientul............................ face urmãtoarele obiecţiuni ......................................................................................................................................................................................................................................................................................şi în dovada acestora înţelege sã prezinte urmãtoarele probe: ......................................................
Semnãtura contravenient.......................
Faţã de cele menţionate de numit, se constatã din actele controlate la unitate (documente, declaraţii scrise, etc.) urmãtoarele: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
În temeiul art. 5 din Hotãrârea Guvernului 166/2004 contravenientului i se aplicã şi urmãtoarele sancţiuni contravenţionale complementare: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Contravenientul nu poate/nu este de faţã/refuzã sã semneze, împrejurare ce se adevereşte de martorul................ fiul lui.............. şi al............. nãscut la data de................ în................... domiciliat în localitatea..................... str.............. nr..... apart.... CNP..........................
Prezentul proces nu a fost întocmit în prezenţa unui martor deoarece........................................................................................................................................................................................................................................................
Prin semnarea prezentului proces-verbal se recunoaşte de societatea verificatã cã s-au restituit toate documentele puse la dispoziţia organului de control.
Conform legislaţiei în vigoare, prezentul proces-verbal constituie şi înştiinţare de platã.
Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânãrii sau comunicãrii acestuia.
Plângerea împreunã cu procesul-verbal se depune la Administraţia Fondului pentru Mediu (adresa din antet).
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 (trei) exemplare din care unul s-a predat contravenientului.

SEMNĂTURA SEMNĂTURA
AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT

SEMNĂTURA
MARTOR

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016