Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 107 din 1 iunie 2005  privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 003-05 Twitter Facebook

ORDIN nr. 107 din 1 iunie 2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 003-05 "Contoare de apa"

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 26 iulie 2005


În temeiul <>Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 11/1994 , cu modificãrile ulterioare,
în baza instrucţiunilor de metrologie legalã I.M.L. 2-04 "Aprobarea de model" şi I.M.L. 3-04 "Trasabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de mãsurare supuse controlului metrologic legal", aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instrucţiunilor de metrologie legalã, cu modificãrile ulterioare, şi a <>Hotãrârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Roman de Metrologie Legalã, cu modificãrile ulterioare,

directorul general al Biroului Roman de Metrologie Legalã emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Norma de metrologie legalã NML 003-05 "Contoare de apa", cuprinsã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Norma de metrologie legalã prevãzutã la art. 1 înlocuieşte Norma de metrologie legalã NML 3-03/1-94 "Contoare de apa rece. Condiţii tehnice şi metrologice, cu excepţia cazurilor la care se referã art. 3.
ART. 3
Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legalã prevãzutã la art. 1, a Normei de metrologie legalã NML 3-03/1-94 "Contoare de apa rece. Condiţii tehnice şi metrologice", pentru mijloacele de mãsurare care au aprobare de model acordatã în baza acestei norme, dupã cum urmeazã:
- pana la expirarea valabilitãţii aprobãrii de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologica iniţialã;
- o perioada de 10 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, pentru verificãri metrologice periodice şi dupã reparaţii.
ART. 4
Unitãţile din structura şi în subordinea Biroului Roman de Metrologie Legalã, precum şi laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 5
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicãrii lui.

Directorul general al Biroului Roman de Metrologie Legalã,
Ştefan Ocneanu

Bucureşti, 1 iunie 2005.
Nr. 107.

ANEXA

Norma de metrologie legalã NML 003-05 "Contoare de apa"

1. Domeniu de aplicare
1.1. Prezenta norma de metrologie legalã stabileşte cerinţele metrologice şi tehnice şi modalitãţile de atestare a legalitãţii, specifice contoarelor de apa destinate masurarii volumului apei curate, reci sau calde, utilizate în aplicaţii rezidentiale, comerciale şi de mica industrie.
1.2. Pentru a putea fi introduse pe piata, puse în funcţiune sau utilizate în masurarile de interes public, contoarele de apa prevãzute la punctul 1.1 trebuie sa îndeplineascã atât cerinţele metrologice şi tehnice prevãzute în prezenta norma, cat şi cerinţele aplicabile din norma de metrologie legalã NML 001-05 "Cerinţe metrologice şi tehnice comune mijloacelor de mãsurare supuse controlului metrologic legal". Aplicabilitatea cerinţelor din normele mai sus menţionate rezulta din tabelul 1.
1.3. Prezenta norma nu se aplica în cazul contoarelor de apa utilizate:
- la mãsurarea apelor brute sau uzate;
- la mãsurarea apei de irigaţii;
- ca traductoare de debit, în compunerea contoarelor de energie termica;
- ca repartitoare de costuri pentru apa consumatã în locuintele colective.
2. Terminologie
În sensul prezentei norme de metrologie legalã, termenii specifici utilizaţi au urmãtoarele semnificatii:
2.1. contor de apa: mijloc de mãsurare destinat sa masoare, sa memoreze şi sa indice, în condiţiile de mãsurare, volumul apei care trece prin interiorul traductorului de mãsurare.
2.2. debit de suprasarcina [Q(4)] cea mai mare valoare a debitului la care contorul de apa funcţioneazã într-o maniera satisfãcãtoare pentru o perioada scurta de timp, fãrã sa se deterioreze.
2.3. debit de tranzitie [Q(2)]: valoare a debitului, situata între debitul permanent şi debitul minim, la care domeniul de debit este împãrţit în doua zone, "zona superioarã" şi "zona inferioarã". Fiecare zona are o eroare maxima tolerata caracteristica.
2.4. debit minim [Q(1)]: cea mai mica valoare a debitului la care contorul de apa furnizeazã indicaţii care îndeplinesc cerinţele privind erorile tolerate.
2.5. debit permanent [Q(3)]: cea mai mare valoare a debitului la care contorul de apa funcţioneazã într-o maniera satisfãcãtoare, în condiţii normale de utilizare, adicã în condiţii de curgere constanta sau intermitenta.
3. Cerinţe metrologice şi tehnice specifice
3.1. Condiţii nominale de funcţionare
Producãtorul trebuie sa specifice, prin inscriptionare, condiţiile nominale de funcţionare ale contorului de apa, în special:
3.1.1. Domeniul de debit
Valorile pentru domeniul de debit trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
Q(3)/Q(1) >= 10
Q(2)/Q(1) = 1,6
C(4)/Q(3) = 1,25
Pentru o perioada de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei norme, raportul Q(2)/Q(1) poate avea una din urmãtoarele valori: 1,5; 2,5; 4; sau 6,3.
3.1.2. Domeniul de temperatura a apei
Domeniul de temperatura a apei trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
- de la 0,1°C pana la cel puţin 30°C, sau
- de la 30°C pana la cel puţin 90°C.
Contorul de apa poate fi conceput sa funcţioneze în ambele domenii de temperatura.
3.1.3. Domeniul de presiune relativã a apei. Acesta trebuie sa fie de la 0,3 bar pana la cel puţin 10 bar la Q(3).
3.1.4. Pentru alimentarea electrica: valoarea nominalã a tensiunii în curent alternativ şi/sau limitele alimentarii în curent continuu.
3.2. Erorile maxime tolerate
3.2.1. Erorile de mãsurare pentru volumele livrate la debite situate între debitul de tranzitie [Q(2)] (inclusiv) şi debitul de suprasarcina [Q(4)] nu trebuie sa depãşeascã erorile maxime tolerate, care sunt:
±2% pentru apa având temperatura <= 30°C,
±3% pentru apa având temperatura > 30°C.
3.2.2. Erorile de mãsurare pentru volumele livrate la debite situate între debitul minim [Q(1)] şi debitul de tranzitie [Q(2)] (exclusiv) nu trebuie sa depãşeascã eroarea maxima tolerata, care este ±5%, oricare ar fi temperatura apei.
3.3. Condiţiile de mediu
3.3.1. În cazul unui contor echipat cu dispozitive electrice sau electronice, producãtorul trebuie sa specifice condiţiile de mediu climatic, mecanic şi electromagnetic în care este destinat sa funcţioneze contorul, conform cerintei 2.1.3 din norma NML 001-05 "Cerinţe metrologice şi tehnice comune mijloacelor de mãsurare supuse controlului metrologic legal".
3.3.1.1. Efectul unei perturbatii electromagnetice asupra unui contor de apa trebuie sa fie astfel încât:
- variatia rezultatului masurarii sa nu fie mai mare decât valoarea admisã a variaţiei definitã la punctul 3.3.1.3, sau
- indicarea rezultatului masurarii sa se facã într-o asemenea maniera încât acesta sa nu poatã fi interpretat ca un rezultat valabil, ci ca o variatie temporarã care nu poate fi interpretatã, memorata sau transmisã ca rezultat al masurarii.
3.3.1.2. Dupã ce este supus unei perturbatii electromagnetice, contorul de apa trebuie sa îndeplineascã simultan urmãtoarele condiţii:
- sa se repuna în funcţiune în limitele erorilor tolerate;
- sa-şi pãstreze toate funcţiile de mãsurare;
- sa permitã recuperarea tuturor informaţiilor de mãsurare prezente anterior perturbatiei.
3.3.1.3. Valoarea variaţiei critice este cea mai mica dintre urmãtoarele doua valori:
- volumul corespunzãtor jumãtãţii din valoarea absolutã a erorii maxime tolerate în zona superioarã;
- volumul corespunzãtor erorii maxime tolerate aplicatã volumului integrat timp de un minut la debitul Q(3).
3.4. Adecvare
3.4.1. Contorul trebuie sa poatã fi instalat astfel încât sa poatã funcţiona în orice poziţie, cu excepţia cazurilor când exista o indicaţie contrarã, marcata clar pe contor.
3.4.2. Producãtorul trebuie sa precizeze dacã mijlocul de mãsurare este destinat masurarii curgerii inverse. În acest caz, volumul de curgere inversa trebuie fie sa se scada din volumul cumulat, fie sa se înregistreze separat. La curgerea normalã şi la cea inversa se aplica aceeaşi eroare maxima tolerata. Contoarele de apa care nu sunt concepute pentru mãsurarea curgerii inverse trebuie sa fie capabile fie sa previnã curgerea inversa, fie sa reziste la o curgere inversa accidentala fãrã a suporta o deteriorare sau modificare a proprietãţilor metrologice.
3.5. Durabilitate
Dupã efectuarea unei încercãri corespunzãtoare, ţinând cont de perioada de timp estimatã de producãtor, trebuie sa fie satisfacute urmãtoarele criterii:
3.5.1. Variatia rezultatului masurarii dupã încercarea de durabilitate, comparativ cu rezultatul iniţial al masurarii, nu trebuie sa depãşeascã:
3% din volumul mãsurat între Q(1), inclusiv, şi Q(2) exclusiv;
1,5% din volumul mãsurat între Q(2), inclusiv, şi Q(4), inclusiv.
3.5.2. Eroarea de indicaţie pentru volumul mãsurat dupã testul de durabilitate nu trebuie sa depãşeascã:
±6% din volumul mãsurat între Q(1), inclusiv, şi Q(2), exclusiv;
±2,5% din volumul mãsurat între Q(2), inclusiv, şi Q(4), inclusiv, pentru contoarele de apa destinate masurarii apei cu o temperatura cuprinsã între 0,1°C şi 30°C,
±3,5% din volumul mãsurat între Q(2) inclusiv şi Q(4) inclusiv pentru contoarele de apa destinate masurarii apei cu o temperatura cuprinsã între 30°C şi 90°C.
3.6. Unitãţi de mãsura
Volumul mãsurat trebuie sa fie afişat în metri cubi, simbol mc.
3.7. Punerea în funcţiune
Distribuitorul sau persoana legal desemnatã pentru instalarea contorului trebuie sa determine condiţiile de utilizare prevãzute la punctele 3.1.1, 3.1.2 şi 3.1.3, astfel încât contorul sa fie corespunzãtor pentru mãsurarea cu exactitate a consumului prevãzut sau previzibil.
4. Atestarea legalitãţii
4.1. Atestarea legalitãţii unui contor de apa se realizeazã numai dupã demonstrarea conformitatii acestuia cu cerinţele metrologice şi tehnice prevãzute în tabelul 1.
4.2. Atestarea legalitãţii se realizeazã prin aplicarea marcajelor metrologice şi eliberarea unor documente specifice (certificate de aprobare de model, buletine de verificare).

Tabelul 1

Cerinţe metrologice şi tehnice aplicabile contoarelor de apa


┌────┬────────────────────────-┬──────────────────-┬──────────────────────────-┐
│ │ │ │ Modalitãţi de control │
│Nr. │ │ Punctul din ├────────┬──────────────────┤
│crt.│Cerinta metrologica │norma de metrologie│Aprobare│ Verificare │
│ │sau tehnica │ legalã │de model├────────┬────────-┤
│ │ │ │ │iniţialã│periodicã│
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 1 │Adecvare │ 2.7/NML 001-05 │ X │ │ │
│ │ │ 3.4/NML 003-05 │ │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 2 │Protecţie impotriva │ 2.8/NML 001-05 │ X │ X │ X │
│ │interventiilor neautori │ │ │ │ │
│ │zate şi a degradãrii │ │ │ │ │
│ │informatiei │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 3 │Informaţii furnizate de │ 2.9/NML 001-05 │ X │ X │ X │
│ │mijlocul de mãsurare şi │ 3.1/NML 003-05 │ │ │ │
│ │informaţii insotitoare │3.3.1.1/NML 003-05 │ │ │ │
│ │ │ 3.7/NML 003-05 │ │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 4 │Indicarea rezultatului │ 2.10/NML 001-05 │ X │ │ │
│ │masurarii │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 5 │Posibilitatea evaluãrii │ │ │ │ │
│ │conformitatii │ 2.12/NML 001-05 │ X │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 6 │Erori în condiţii │ │ │ │ │
│ │nominale de funcţionare, │ 3.2/NML 003-05 │ X │ X │ X │
│ │fãrã perturbatii │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 7 │Efectul condiţiilor de │ 3.3.1/NML 003-05 │ X*1) │ │ │
│ │mediu climatic │2.1.3.1/NML 001-05 │ │ │ │
│ │ │2.1.4.2/NML 001-05 │ │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 8 │Efectul condiţiilor de │ 3.3.1/NML 003-05 │ X*1) │ │ │
│ │mediu mecanic │2.1.3.2/NML 001-05 │ │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 9 │Efectul condiţiilor de │ 3.3.1/NML 003-05 │ X*1) │ │ │
│ │mediu electromagnetic │2.1.3.3/NML 001-05 │ │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 10 │Alimentare electrica │ 3.1.4/NML 003-05 │ X*1) │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 11 │Rezistenta la presiunea │ │ │ │ │
│ │interna │ 3.1.3/NML 003-05 │ X │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 12 │Durabilitate │ 2.5/NML 001-05 │ │ │ │
│ │ │ 3.5/NML 003-05 │ X │ │ │
└────┴────────────────────────-┴──────────────────-┴────────┴────────┴────────-┘*1) Evaluarile se efectueazã numai la contoarele echipate cu dispozitive electrice sau electronice.


--------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministerul Economiei si Comertului, ORDIN nr. 107 din 1 iunie 2005

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Loredana
17 Ianuarie 2014
Conform legii la ce interval este obligatorie verificarea pentru stabilirea conformitatii metrologice? In cazul in care nu se efectueaza aceasta verificare in termenul maxim admis, care sunt penalitatile care se pot imputa?
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice