Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.692 din 19 octombrie 2007  pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.692 din 19 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 1 noiembrie 2007

În temeiul prevederilor <>art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza prevederilor art. 5 şi ale <>art. 143 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Normele privind restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeanã, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Referirile la codul fiscal din cuprinsul normelor din anexã reprezintã trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adãugatã" din <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 3
Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin unitãţile sale teritoriale, va lua mãsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 19 octombrie 2007.
Nr. 1.692.

ANEXĂ

NORME

privind restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor,
persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeanã

CAP. I
Prevederi generale

ART. 1
Livrarea de bunuri care sunt transportate în bagajul personal al cãlãtorilor care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeanã este scutitã de taxa pe valoarea adãugatã conform prevederilor <>art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
a) cãlãtorul nu este stabilit în Comunitatea Europeanã, respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este în interiorul Comunitãţii Europene. Adresa sau domiciliul permanent înseamnã locul specificat astfel în paşaport, carte de identitate sau în alt document recunoscut ca document de identitate de cãtre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;
b) bunurile sunt transportate în afara Comunitãţii Europene înainte de sfârşitul celei de-a treia luni care urmeazã lunii în care are loc livrarea;
c) valoarea totalã a livrãrii, plus taxa pe valoarea adãugatã, este mai mare decât echivalentul în lei a 175 de euro, stabilit anual prin aplicarea cursului de schimb obţinut în prima zi lucrãtoare din luna octombrie şi valabil de la data de 1 ianuarie a anului urmãtor;
d) bunurile sunt cumpãrate de la magazinele din reţeaua de vânzare cu amãnuntul autorizate sã efectueze vânzãri de bunuri care conferã cumpãrãtorilor care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeanã dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adãugatã;
e) dovada exportului se va face prin factura purtând viza biroului vamal de ieşire din Comunitatea Europeanã.

CAP. II
Condiţii de restituire

ART. 2
(1) Restituirea taxei pe valoarea adãugatã poate fi efectuatã în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile generale prevãzute la art. 1.
(2) Bunurile trebuie sã fie cumpãrate de la magazinele din reţeaua de vânzare cu amãnuntul autorizate sã efectueze vânzãri de bunuri care conferã cumpãrãtorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeanã dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adãugatã.
(3) Dreptul de restituire a taxei pe valoarea adãugatã este limitat pentru bunurile achiziţionate de la acelaşi magazin a cãror valoare globalã, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã, conform facturii, este superioarã plafonului prevãzut la art. 1 lit. c).
(4) Cumpãrãtorul strãin poate solicita restituirea taxei pe valoarea adãugatã aferente mai multor facturi dacã suma bunurilor/serviciilor din fiecare facturã este superioarã plafonului prevãzut la art. 1 lit. c).
ART. 3
(1) Pentru livrãrile de bunuri cãtre cumpãrãtorii nestabiliţi în Comunitatea Europeanã care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 1 magazinul autorizat are obligaţia:
a) sã emitã o facturã, conform art. 155 din Codul fiscal;
b) sã emitã şi sã completeze în douã exemplare formularul "Document de restituire a TVA cumpãrãtorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeanã", al cãrui model este prezentat în anexa nr. 1. Originalul documentului de restituire a taxei pe valoarea adãugatã împreunã cu originalul facturii vor fi înmânate cumpãrãtorului nestabilit în Comunitatea Europeanã, iar cel de-al doilea exemplar va rãmâne la magazinul autorizat.
(2) Magazinul autorizat poate fi o unitate comercialã de sine stãtãtoare ori un punct de lucru al unei unitãţi comerciale.
(3) Cumpãrãtorul nestabilit în Comunitatea Europeanã trebuie sã prezinte biroului vamal de ieşire din Comunitatea Europeanã bunurile cumpãrate, însoţite de originalul facturii, al documentului care atestã achitarea contravalorii bunurilor şi al documentului de restituire a taxei pe valoarea adãugatã.
(4) În vederea vizãrii documentelor prevãzute mai sus, cumpãrãtorul nestabilit în Comunitatea Europeanã trebuie sã se prezinte la:
a) biroul vamal de ieşire din România, dacã are ca destinaţie directã o ţarã terţã;
b) biroul vamal de ieşire din ultimul stat membru, dacã are ca destinaţie o ţarã terţã via alt stat membru. În cazul în care cumpãrãtorul pãrãseşte teritoriul comunitar pe cale aerianã, cu escalã în alt stat membru, pentru bagajele de mânã se va prezenta la biroul vamal de ieşire din acel stat membru, iar pentru bagajele predate la calã, la biroul vamal de ieşire din România.
(5) Organele vamale verificã:
a) concordanţa dintre datele prevãzute în documentul de restituire referitoare la cumpãrãtor şi datele din paşaport, carte de identitate sau alt document recunoscut ca document de identitate;
b) concordanţa dintre datele prevãzute în documentul de restituire şi facturã;
c) concordanţa dintre datele înscrise în facturã şi bunurile prezentate;
d) încadrarea în termenul prevãzut la art. 1 lit. b).
(6) Certificarea ieşirii bunurilor din Comunitatea Europeanã poate fi refuzatã de organele vamale dacã:
a) bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile menţionate în facturã;
b) valoarea bunurilor din factura emisã de vânzãtor nu depãşeşte plafonul prevãzut la art. 1 lit. c).
(7) Dupã verificare, organele vamale vizeazã, prin ştampilare, documentul de restituire a taxei pe valoarea adãugatã şi factura, pe care le returneazã cumpãrãtorului nestabilit în Comunitatea Europeanã.

CAP. III
Procedura de restituire

ART. 4
(1) Restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeanã se efectueazã de cãtre magazinele autorizate care au efectuat vânzarea bunurilor, direct cãtre cumpãrãtori sau prin intermediul unor unitãţi specializate în restituirea taxei pe valoarea adãugatã, stabilite în România sau în alt stat membru, denumite în continuare unitãţi specializate. Magazinele nu pot efectua restituirea taxei pe valoarea adãugatã decât pentru bunurile vândute în propria unitate.
(2) Restituirea directã cãtre cumpãrãtorii nestabiliţi în Comunitatea Europeanã se efectueazã de cãtre magazinele autorizate pe baza documentului de restituire în original vizat de biroul vamal de ieşire din Comunitatea Europeanã şi a unei copii de pe factura vizatã de acelaşi birou vamal. Taxa pe valoarea adãugatã se restituie integral, fãrã a se reţine un comision. Restituirea se poate efectua atât cãtre cumpãrãtorul nestabilit în Comunitatea Europeanã, cât şi cãtre orice altã persoanã împuternicitã de acesta care prezintã documentele prevãzute mai sus. Taxa pe valoarea adãugatã efectiv restituitã cumpãrãtorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeanã se recupereazã de cãtre magazinul autorizat de la bugetul de stat, prin înscrierea în rândul 22 din decontul de TVA, fiind justificatã cu documentul de restituire în original vizat de biroul vamal de ieşire din Comunitatea Europeanã şi copia de pe factura vizatã de acelaşi birou vamal.
(3) Unitãţile specializate ramburseazã taxa pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeanã care au cumpãrat bunuri din magazine autorizate din România, direct sau prin intermediari agreaţi. Unitãţile specializate vor reţine din taxa pe valoarea adãugatã de restituit un comision pentru activitatea desfãşuratã. Comisionul reţinut este scutit de taxa pe valoarea adãugatã cu drept de deducere conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 şi art. 145 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal. Restituirea taxei pe valoarea adãugatã de cãtre unitãţile specializate se realizeazã pe baza documentului de restituire în original vizat de biroul vamal de ieşire din Comunitatea Europeanã şi a unei copii de pe factura vizatã de acelaşi birou vamal. Unitatea specializatã va transmite aceste documente, precum şi dovada restituirii taxei, exclusiv comisionul reţinut, fiecãrui magazin autorizat care a efectuat vânzarea bunurilor. Unitatea specializatã va reţine copii de pe documentul de restituire vizat de biroul vamal de ieşire din Comunitatea Europeanã şi de pe factura vizatã de acelaşi birou vamal. Magazinul, dupã primirea documentelor justificative, va achita integral unitãţii specializate suma reprezentând taxa pe valoarea adãugatã aferentã bunurilor, înscrisã în documentul de restituire. Suma achitatã unitãţii specializate va fi recuperatã de magazin de la bugetul statului, prin includerea la rândul 22 din decontul de TVA.
(4) Magazinele autorizate şi unitãţile specializate pot restitui taxa pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeanã în numerar, prin mandat poştal sau prin transfer bancar într-un cont indicat de cumpãrãtor. Orice comisioane bancare sau poştale legate de transferul banilor se vor suporta de cãtre cumpãrãtor.

CAP. IV
Procedura de autorizare a magazinelor care efectueazã vânzarea şi restituirea taxei pe valoarea adãugatã

ART. 5
Autorizarea magazinelor care efectueazã vânzarea de bunuri cumpãrãtorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeanã şi restituirea taxei pe valoarea adãugatã aferente bunurilor vândute în propria unitate se realizeazã de cãtre direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene în a cãror razã teritorialã îşi au domiciliul fiscal contribuabilii sau, dupã caz, de cãtre Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Autorizaţiile emise sunt valabile 5 ani calendaristici, începând cu data obţinerii autorizãrii. Dupã expirarea acestui termen, unitãţile care doresc sã fie autorizate trebuie sã solicite o altã autorizaţie.
ART. 6
(1) Magazinele din reţeaua de vânzare cu amãnuntul trebuie sã fie autorizate atât pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordã dreptul de restituire a taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeanã, cât şi pentru restituirea taxei pe valoarea adãugatã aferente acestor vânzãri. Magazinele, dacã sunt unitãţi de sine stãtãtoare, sau unitatea comercialã care are mai multe magazine ca puncte de lucru trebuie sã depunã o cerere de autorizare la organele fiscale prevãzute la art. 5, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.
(2) Cererea va fi semnatã de persoanele care angajeazã legal unitatea solicitantã şi va fi însoţitã de urmãtoarele documente:
a) copie de pe documentul care atestã calitatea de persoanã înregistratã în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;
b) copie de pe documentul care atestã declararea sediului secundar la organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã magazinul pentru care se solicitã autorizarea, dacã acesta este doar un punct de lucru;
c) copie de pe documentele de achiziţionare şi înregistrare în evidenţa unitãţii a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicitã autorizarea.
(3) În situaţia în care unitãţile comerciale care au mai multe magazine ca puncte de lucru doresc sã autorizeze şi alte magazine, trebuie sã solicite pentru acestea o altã autorizare, conform procedurii descrise în prezentul articol.
(4) Organele fiscale vor soluţiona cererile de autorizare depuse în termen de 30 de zile, vor aproba şi vor emite autorizaţii conform modelului din anexa nr. 3. Neprezentarea documentelor prevãzute la alin. (2) atrage respingerea cererii, care va fi comunicatã unitãţii solicitante.
(5) Organul fiscal emitent are obligaţia de a ţine evidenţa autorizaţiilor emise.
(6) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti care au eliberat autorizaţii vor transmite, în termen de 3 zile de la autorizare, organelor fiscale interesate, în a cãror razã teritorialã se aflã amplasate magazinele aparţinând unitãţii autorizate, lista cuprinzând unitãţile comerciale şi magazinele care au fost autorizate.
(7) Dupã obţinerea autorizaţiei, magazinul va afişa la loc vizibil sigla "TAX FREE". Sigla va avea dimensiunea de minimum 20 x 20 cm. În mijlocul siglei se înscriu cuvintele "TAX FREE" cu majuscule, având înãlţimea de minimum 5 cm.

CAP. V
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 7
(1) Autorizaţiile emise în baza <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 528/2004 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în România, prin care s-au autorizat magazinele care efectueazã vânzarea şi restituirea taxei pe valoarea adãugatã, îşi pãstreazã valabilitatea pânã la expirarea termenului prevãzut în acestea.
(2) Pentru bunurile achiziţionate înainte de data aderãrii care nu au fost transportate în afara teritoriului României pânã la aderare, precum şi pentru bunurile achiziţionate dupã data aderãrii, din magazinele autorizate în baza <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 528/2004 , cumpãrãtorii nestabiliţi în Comunitatea Europeanã pot beneficia de restituirea taxei pe valoarea adãugatã dacã îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
a) deţin documentul de restituire prevãzut în normele aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 528/2004 , în original, vizat de biroul vamal de ieşire din Comunitatea Europeanã, şi copie de pe factura vizatã de acelaşi birou vamal;
b) valoarea globalã a bunurilor achiziţionate, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã, depãşeşte 250 de lei.
(3) Restituirea prevãzutã la alin. (2) poate fi solicitatã numai de la magazinele autorizate care au efectuat vânzarea bunurilor. Magazinele pot restitui taxa pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeanã dacã se îndeplinesc condiţiile prevãzute la alin. (2), chiar dacã în cursul anului 2007 le-au expirat autorizaţiile eliberate în baza <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 528/2004 .
(4) Magazinele autorizate care restituie taxa pe valoarea adãugatã conform alin. (2) vor aplica procedura prevãzutã la art. 4 alin. (2).
ART. 8
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentele norme.


ANEXA 1
-------
la norme
--------


DOCUMENT
de restituire a TVA cumpãrãtorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeanã

Nr. ...... data .........
┌────────────────┐
1. Valoarea bunurilor din factura nr. ...... din data ....└────────────────┘
┌────────────────┐
2. Valoarea taxei pe valoarea adãugatã de restituit └────────────────┘

┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ │
│ CUMPĂRĂTOR │ VÂNZĂTOR │
│ │ │
│ 1. Numele şi prenumele .......... │ 1. Denumirea .................. │
│ │ │
│ 2. Domiciliul ................... │ 2. Adresa ..................... │
│ │ │
│ 3. Numãrul paşaportului/actului de │ 3. Codul de înregistrare în │
│ identitate ................... │ scopuri de TVA ............. │
│ │ │
│ 4. Ţara ......................... │ Data ...... Semnãtura şi ştampila │
│ │ │
├─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
│ MODALITATEA DE RESTITUIRE*) │
│ [] NUMERAR │
│ [] ÎN CONTUL NR. │
│ [] PRIN MANDAT POŞTAL │
│ *) Se bifeazã şi se completeazã rubrica doritã. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ CONFIRMAREA DE CĂTRE BIROUL VAMAL DE IEŞIRE DIN COMUNITATEA │
│ EUROPEANĂ A EXPORTULUI │
│ │
│ │
│ Data............ tampila ( ) │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 2
-------
la norme
--------CERERE
de autorizare a magazinelor pentru vânzarea de bunuri
pentru care se acordã dreptul de restituire a taxei pe valoarea
adãugatã cumpãrãtorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeanã,
precum şi pentru restituirea taxei pe valoarea adãugatã
aferente acestor vânzãri

........(denumirea societãţii).........., cu sediul în .............,
judeţul/sectorul........, str. ......... nr. ......, cod poştal .........,
cod de înregistrare în scopuri de TVA ......, reprezentatã prin .........,
domiciliat în .........., str. ........ nr. ..., posesor al .....(actul de
identitate)......, seria ........ nr......., având funcţia de .........,
solicit eliberarea autorizaţiei pentru magazinele din:

.........., judeţul/sectorul ........., str. ........ nr. .......
.........., judeţul/sectorul ........., str. ........ nr. ........


Semnãtura şi ştampila Data ............
.....................ANEXA 3
-------
la norme
--------


MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Organul fiscal emitent ..................


AUTORIZAŢIE

Nr. ....... din data ........

Se autorizeazã .....(denumirea societãţii)......, cu sediul în .........,
str. ........ nr......., judeţul/sectorul ........, cod de înregistrare în
scopuri de TVA ..........., sã efectueze vânzãri de bunuri cumpãrãtorilor
care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeanã, care beneficiazã de
restituirea taxei pe valoarea adãugatã, şi sã restituie taxa pe valoarea
adãugatã aferentã acestor vânzãri prin urmãtoarele magazine:
..............................................................
..............................................................
(se vor menţiona denumirea şi adresa exactã ale fiecãrui magazin)

Autorizarea s-a fãcut în baza cererii nr. ......... din data .......,
înregistratã sub nr. .............., şi a documentaţiei prezentate.
Termen de valabilitate: 5 ani calendaristici de la data eliberãrii.


Conducãtor organ fiscal emitent,
................................

Semnãtura şi ştampila


-----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice