Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.658 din 15 decembrie 2000  pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2000    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.658 din 15 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2000

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 20 decembrie 2000

Ministrul finanţelor,
în baza prevederilor <>art. 75 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice şi ale <>art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin.

ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2000, prezentate în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţia generalã trezorerie şi contabilitate publica, celelalte direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unitãţile lor subordonate vor lua mãsuri pentru îndeplinirea dispoziţiilor prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remes

ANEXA 1
NORME METODOLOGICE
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2000

Operaţiunile de încasãri şi plati aferente exerciţiului bugetar al anului 2000 se efectueazã prin contul curent general al trezoreriei statului pana în ziua de 29 decembrie 2000 inclusiv.
Ordonatorii de credite şi agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, precum şi organele financiar contabile ale acestora, au obligaţia sa efectueze operaţiunile care privesc veniturile şi cheltuielile bugetului de stat, ale bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale şi ale mijloacelor extrabugetare pe anul 2000, în conformitate cu prezentele norme metodologice şi cu programul prevãzut în anexa nr. 1 la acestea.

I. Încasarea veniturilor bugetare

1.1. Impozitele, taxele şi celelalte venituri datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, cu termene scadente pana la data de 31 decembrie 2000, se achitã prin depunerea ordinelor de plata de cãtre agenţii economici potrivit programului stabilit de bãncile la care au conturile deschise, astfel încât documentele de plata sa fie încasate în contul curent general al trezoreriei statului pana cel mai târziu la data de 29 decembrie 2000 inclusiv.
Bãncile au obligaţia sa deconteze pana în ziua de 29 decembrie 2000, în contul curent general al trezoreriei statului, deschis la Banca Nationala a României, ordinele de plata prezentate de agenţii economici cu conturile deschise la acestea, reprezentând impozite şi taxe scadente pana la data de 31 decembrie 2000 inclusiv.
1.2. Instituţiile publice care încaseazã venituri pentru bugetul de stat sau bugetele locale, dupã caz, prin conturi colectoare, au obligaţia sa vireze la capitolele şi subcapitolele de venituri ale bugetelor respective soldurile aflate în conturile colectoare aferente, pana la data de 27 decembrie 2000. Aceste conturi nu pot prezenta sold în bilanţul încheiat la data de 31 decembrie 2000.
Sumele încasate în numerar de instituţiile publice, reprezentând venituri bugetare şi mijloace extrabugetare, vor fi depuse cu foaie de varsamant direct în conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale sau în conturile fondurilor speciale şi mijloacelor extrabugetare, pana la data de 29 decembrie 2000 inclusiv, dupã caz.
Impozitele şi taxele încasate de agenţii fiscali în perioada 27-29 decembrie 2000 vor fi depuse la casieria trezoreriei statului, pana cel târziu pe data de 29 decembrie 2000.
Eventualele sume în numerar rãmase la trezoreriile statului, la care nu funcţioneazã casierii-tezaur, se depun la sfârşitul zilei de 29 decembrie 2000 la unitatea bancarã la care acestea au contul de disponibil, în genti de numerar, operaţiune care se înregistreazã în debitul contului
13 "Casa tranzitorie".
1.3. Casa de Economii şi Consemnaţiuni care încaseazã veniturile pentru bugetul statului sau pentru bugetele locale va stabili în cursul lunii decembrie 2000 programul unitãţilor din subordine, astfel încât persoanele fizice sa aibã posibilitatea sa îşi achite obligaţiile cãtre bugetele respective, potrivit convenţiei încheiate cu Ministerul Finanţelor sau cu autoritãţile administraţiei publice locale, dupã caz.
Conducerea Casei de Economii şi Consemnaţiuni va dispune mãsuri la unitãţile din subordine ca veniturile bugetare încasate de cãtre acestea, care privesc anul 2000, sa fie virate în contul curent general al trezoreriei statului pana la data de 28 decembrie 2000 inclusiv.

II. Încheierea execuţiei bugetare la instituţiile publice

2.1. Ordonatorii de credite rãspund pentru asigurarea încheierii tuturor operaţiunilor financiare de încasãri şi plati aferente anului 2000, la termenele prevãzute în reglementãrile în vigoare şi în prezentele norme.
2.2. Ordonatorii principali de credite finantati din bugetul de stat vor deschide, vor repartiza şi, în cazuri justificate, vor retrage credite bugetare instituţiilor din subordine, pana cel târziu la data de 20 decembrie 2000 inclusiv, asigurându-se astfel timpul necesar efectuãrii cheltuielilor pana la finele anului.
Excepţie fac creditele bugetare suplimentate ordonatorilor de credite de la Fondul de rezerva bugetarã, Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului şi cele privind serviciul datoriei publice, care vor fi deschise şi repartizate pe mãsura aprobãrii actelor normative respective.
2.3. Creditele bugetare deschise şi repartizate, precum şi cele care nu au fost deschise, rãmase neutilizate la data de 31 decembrie 2000 în conturile ordonatorilor de credite, se anuleazã de drept conform prevederilor <>art. 76 alin. (2) din Legea privind finanţele publice nr. 72/1996 , acestea nemaiputand fi angajate şi utilizate prin plati dupã încheierea exerciţiului bugetar anual.
2.4. Ordonatorii de credite vor dispune mãsuri severe privind angajarea fondurilor pana la finele anului 2000, în limita creditelor bugetare aprobate şi deschise şi a prevederilor de cheltuieli din fondurile speciale şi din mijloacele extrabugetare, numai pentru cheltuieli strict necesare functionarii instituţiilor publice, prevenindu-se risipa, formarea de stocuri de materiale şi mãrfuri peste necesar, efectuarea de cheltuieli neeconomicoase şi altele. În acest scop se va acţiona pentru:
a) repartizarea creditelor bugetare în cadrul limitelor de cheltuieli pentru luna decembrie 2000, aprobarea virarilor de credite în cazuri strict justificate înainte de efectuarea cheltuielilor şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
b) achitarea contravalorii bunurilor achiziţionate, a lucrãrilor efectuate şi recepţionate, precum şi a serviciilor prestate, din creditele bugetare aprobate cu aceasta destinaţie;
c) acordarea de avansuri în numerar spre decontare pentru acţiuni care se încheie şi se deconteazã pana la finele anului.
Avansurile spre decontare, acordate pentru acţiuni interne sau externe care se finalizeazã în anul 2001, se deconteazã la data încheierii acţiunii respective, sumele neutilizate urmând sa fie virate în contul bugetului de stat 20.22.01.05 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti";
d) cheltuielile pentru deplasãri, detaşãri, transferãri vor fi efectuate în limita creditelor bugetare aprobate prin bugetul pe anul 2000, fiind interzisã majorarea acestora prin virari de credite bugetare;
e) verificarea zilnica a operaţiunilor privind deschiderea şi repartizarea de credite bugetare, precum şi a plãţilor înregistrate în extrasele de cont emise de unitãţile trezoreriei statului, iar în cazul în care unele dintre acestea nu aparţin instituţiei, se vor lua mãsuri pentru corectarea erorilor în mod operativ;
f) în vederea îndeplinirii condiţiilor din acordurile de împrumuturi externe pentru achiziţionarea de bunuri din import, precum şi pentru realizarea angajamentelor care decurg din contractele externe încheiate în baza acordurilor şi convenţiilor interguvernamentale, ordonatorii de credite pot acorda avansurile prevãzute în contracte, cu condiţia justificarii acestora în conformitate cu clauzele prevãzute în contractele comerciale.
2.5. Avansurile acordate de cãtre instituţiile publice în anul 2000 pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fondurile publice, conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 85/1997 , completatã prin <>Hotãrârile Guvernului nr. 587/1999 , nr. 660/1999 şi nr. 952/1999 precum şi cele aferente împrumuturilor externe la care statul are cota de participare, pe baza contractelor încheiate cu furnizorii, vor fi decontate definitiv, în cursul lunii decembrie, astfel încât la data de 29 decembrie 2000 sa se reflecte în bunuri achiziţionate, lucrãri executate şi servicii prestate, iar sumele rãmase neutilizate sa fie restituite ordonatorilor de credite şi înregistrate în conturile acestora pana la data de 29 decembrie 2000, reconstituindu-se plãţile de casa.
Fac excepţie de la aceasta regula sumele acordate anticipat unitãţilor furnizoare care, potrivit dispoziţiilor legale, presteazã servicii pe baza de garanţii (posta, telefon, furnizarea energiei electrice şi a gazului metan şi servicii comunale), precum şi avansurile acordate din împrumuturi externe contractate potrivit legii, care se deconteazã conform condiţiilor stabilite în acordurile de împrumut convenite cu pãrţile contractante.
În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilitãţilor municipale cu finanţare parţialã din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internaţionale, pentru contractele încheiate cu finanţare mixtã din împrumuturi externe şi din fonduri locale, alocaţii din bugetele locale şi transferuri de la bugetul de stat, acordarea avansurilor se va putea realiza în condiţiile prevãzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate.
Potrivit <>art. 40 alin. (3) din Legea nr. 72/1996 sumele reprezentând plati în avans, efectuate în condiţiile contractuale, pentru acţiunile şi categoriile de cheltuieli prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 85/1997 cu completãrile ulterioare şi nejustificate prin prestaţiile realizate pana la finele anului 2000, vor fi recuperate în condiţiile legii, în anul urmãtor, de cãtre instituţia care a acordat avansurile, şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate, la subcapitolul "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti" (contul 20.22.01.05, pentru bugetul de stat şi, respectiv, contul 21.22.02.05, pentru bugetele locale).
2.6. Instituţiile publice vor efectua pana la data de 22 decembrie 2000 plata drepturilor de personal, a indemnizaţiilor de asigurãri sociale de stat şi a altor drepturi bãneşti aferente lunii decembrie 2000, în limita creditelor bugetare deschise cu aceasta destinaţie, precum şi din disponibilul de mijloace extrabugetare şi din fonduri speciale, conform bugetelor aprobate.
Trezoreriile statului şi unitãţile bancare, dupã caz, vor esalona instituţiile publice pentru ridicarea numerarului necesar achitãrii drepturilor salariale, corespunzãtor datei de efectuare a plãţii drepturilor de personal, şi vor asigura, împreunã cu oficiile teritoriale de plati şi decontãri bancare ale Bãncii Naţionale a României, sumele în numerar.
O data cu ridicarea numerarului pentru plata salariilor instituţiile publice vor prezenta şi ordinele de plata pentru virarea contribuţiei de asigurãri sociale de stat, a contribuţiei pentru asigurãrile sociale de sãnãtate, a impozitului pe salarii, a contribuţiei la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, a contribuţiei pentru pensia suplimentarã, a sumelor reţinute în contul unor persoane juridice şi fizice etc.
În cazul în care au rãmas drepturi de personal aferente anului 2000 neplãtite, acestea se achitã în anul urmãtor din fondurile prevãzute cu aceasta destinaţie în bugetul pe anul 2001.
2.7. Pentru acţiunile care au fost finanţate prin conturile 50.14. "Disponibil pentru finanţarea unitãţilor Ministerului Apãrãrii Naţionale" şi 50.15 "Disponibil al instituţiilor care nu au calitatea de ordonatori de credite", deschise la trezoreriile statului, instituţiile publice au obligaţia ca dupã plata salariilor sa vireze soldul conturilor menţionate mai sus în conturile ordonatorilor de credite de la care au fost primite fondurile respective, pana la data de 27 decembrie 2000.
Ordonatorii principali de credite finantati din bugetul de stat, care au conturile deschise la trezoreria municipiului Bucureşti, vor asigura reîntregirea contului de cheltuieli pe anul 2000, deschis pe capitole şi titluri, cu sumele restituite din conturile 50.14 şi 50.15, deschise pe seama unitãţilor din subordine.
2.8. Instituţiile publice, inclusiv cele care au primit subvenţii de la buget, au obligaţia ca pana la data de 29 decembrie 2000 sa depunã în conturile deschise la trezoreriile statului sumele aflate în casieria proprie.
2.9. Instituţiile publice au obligaţia ca pana cel târziu la data de 27 decembrie 2000 sa lichideze operaţiunile de mandat primite de la alte instituţii sau agenţi economici şi sa restituie sumele rãmase neutilizate. În contul "Sume de mandat şi sume în depozit" nu pot fi menţinute sume la finele anului 2000, cu excepţia cazurilor prevãzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
2.10. Instituţiile publice vor lua mãsurile necesare ca eventualele acreditive în lei, deschise pentru procurari de bunuri, rãmase neutilizate pana la finele anului 2000, sa fie restituite pana la data de 27 decembrie 2000 în conturile din care au fost acordate, în vederea reconstituirii plãţilor de casa.
Acreditivele în valuta, deschise de cãtre instituţiile publice finanţate din bugetul de stat pentru importurile care sunt în curs de derulare, precum şi comisioanele în valuta aferente acestora, se menţin pana la lichidarea contractului respectiv. Sumele în valuta rãmase nefolosite dupã terminarea contractelor se vireazã la rezerva internationala valutarã a statului, iar contravaloarea în lei se vãrsa la bugetul de stat pe anul 2001, în contul bugetului de stat 20.22.01.05 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti", în termen de 5 zile de la încheierea importurilor.
2.11. Instituţiile publice care au rezervat în cursul anului la bãnci, în conturi distincte, sume de la buget, din mijloace extrabugetare şi din fonduri speciale, pentru procurarea de valuta, potrivit normelor în vigoare, vor dispune restituirea disponibilitãţilor neutilizate aflate în conturile deschise la bãnci, pentru reîntregirea plãţilor de casa în conturile din care au fost alocate, pana la data de 27 decembrie 2000. Ordonatorii de credite rãspund de efectuarea acestei operaţiuni în timp util.
2.12. Valuta procurata din credite bugetare sau din fonduri speciale şi rãmasã neutilizata la finele anului se depune în contul rezervei internaţionale valutare a statului, iar cu contravaloarea în lei a valutei se reconstituie plãţile de casa la subdiviziunea respectiva. Face excepţie valuta procurata pana la finele anului, în scopul rambursarii la extern a ratelor la împrumuturile guvernamentale şi plata de dobânzi şi comisioane, la termenele scadente pana la data de 15 ianuarie 2001.
Valuta procurata din mijloace extrabugetare (pentru care legea prevede reportarea soldului la finele anului) sau din alte fonduri cu destinaţie specialã, precum şi garanţiile în valuta depuse la unitãţile vamale, aflate în conturile instituţiilor publice deschise la bãnci, se reporteazã în anul urmãtor pentru a fi utilizate în scopul pentru care au fost procurate.
Instituţiile publice care au încasat în conturi distincte valuta pentru serviciile prestate sau pentru lucrãrile executate şi care, potrivit legii, reprezintã venituri bugetare au obligaţia sa vireze valuta respectiva la rezerva internationala valutarã a statului, iar contravaloarea în lei se va vira la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat şi la bugetele locale, dupã caz, pana la data de 28 decembrie 2000, la subdiviziunea la care se încaseazã venitul respectiv. Ordonatorii de credite şi conducãtorii compartimentelor financiar-contabile rãspund de eventualele sume rãmase neregularizate la finele anului.
2.13. Reprezentantele României din strãinãtate aplica prevederile prezentelor norme metodologice cu privire la plata salariilor, încasarea sumelor de la debitori, plata obligaţiilor pentru procurari de bunuri şi servicii şi efectuarea inventarierii patrimoniului.
Disponibilitãţile în valuta procurate din credite bugetare, rãmase la finele anului 2000 în conturile reprezentantelor diplomatice şi comerciale ale României din strãinãtate, se reporteazã în anul urmãtor şi se regularizeazã cu bugetul de stat, de cãtre Ministerul Afacerilor Externe şi de cãtre celelalte ministere care finanţeazã cheltuieli de aceasta natura, astfel:
- în termen de 45 de zile pentru reprezentantele din Europa şi în termen de 60 de zile pentru reprezentantele din celelalte continente. Contravaloarea în lei a valutelor existente la data de 31 decembrie 2000, stabilite la cursul de schimb valutar de la data la care are loc operaţiunea de regularizare, se vireazã de Ministerul Afacerilor Externe şi de celelalte ministere, din creditele bugetare aprobate pentru anul 2001, la bugetul de stat pe anul 2001, în contul bugetar 20.22.01.05 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti", deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti.
Taxele consulare încasate şi lãsate la dispoziţia reprezentanţilor României în strãinãtate, rãmase în sold la finele anului 2000, se reporteazã în anul urmãtor, în condiţiile <>art. II alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 33/1996 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 33/1997 .
2.14. Disponibilitãţile instituţiilor publice finanţate integral din venituri extrabugetare, rãmase la finele anului 2000 în contul 50.03 "Disponibil din venituri extrabugetare", se reporteazã în anul urmãtor cu aceeaşi destinaţie, în situaţia în care în actele normative de constituire şi utilizare a acestor venituri este prevãzut astfel.
În situaţia în care în actele normative de constituire şi utilizare a veniturilor extrabugetare menţionate mai sus nu s-a prevãzut reportarea acestora la finele anului, disponibilitãţile rãmase dupã rezervarea anuala a sumelor corespunzãtoare amortizarii mijloacelor fixe, prevãzute de <>art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998 , aprobatã şi modificatã prin Legea 27/1999, şi, respectiv, a sumelor aferente obligaţiilor financiare scadente şi neachitate la data de 31 decembrie 2000, se vireazã în conturile bugetului de stat sau ale bugetelor locale, menţionate la pct. 2.15, dupã caz, pana la data de 31 ianuarie 2001.
2.15. Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat sau din bugetele locale, dupã caz, care gestioneazã mijloace extrabugetare pentru care în actele normative de constituire nu a fost prevãzutã reportarea în anul urmãtor a soldului rãmas la finele anului, au obligaţia de a vira integral disponibilitãţile respective în contul bugetului de stat 20.21.01.12 "Vãrsãminte din disponibilitãţile instituţiilor publice şi activitãţilor autofinantate" sau în contul bugetelor locale 21.21.02.12 "Vãrsãminte din disponibilitãţile instituţiilor publice şi activitãţilor autofinantate", în funcţie de subordonarea acestora, în condiţiile <>art. 8 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 , la termenele prevãzute de dispoziţiile legale în vigoare.
În situaţia în care prin actele normative de constituire şi utilizare a mijloacelor extrabugetare gestionate de instituţiile publice prevãzute la alineatul precedent se prevede reportarea acestora în anul urmãtor, instituţiile publice respective vor aplica prevederile acestor acte normative.
2.16. Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare şi, în completare, din alocaţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupã caz, sub forma de transferuri sau subvenţii, se regularizeazã la sfârşitul anului 2000, în limita sumelor primite de la aceste bugete.
În acest scop fiecare instituţie publica va vira cu ordin de plata sumele stabilite potrivit alineatului de mai sus, în contul instituţiei ierarhic superioare de la care s-au primit subvenţiile sau transferurile, dupã caz, astfel:
- dacã transferurile şi subvenţiile au fost acordate direct de cãtre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, sumele se restituie în conturile acestora deschise la trezoreria municipiului Bucureşti. Operaţiunea de virare se efectueazã pana la data de 27 decembrie 2000;
- dacã sumele respective se cuvin ordonatorilor secundari de credite de la care s-au primit transferurile sau subvenţiile respective, virarea se efectueazã în contul acestora, deschis la trezoreria statului pana la data de 28 decembrie 2000.
În acelaşi termen se vireazã şi sumele cãtre bugetele locale, în cazul în care transferurile şi subvenţiile au fost alocate de consiliile judeţene sau de consiliile locale, dupã caz.
Disponibilitãţile rãmase în cont dupã regularizare se reporteazã în anul urmãtor cu aceeaşi destinaţie numai dacã în actele normative de constituire şi utilizare a veniturilor extrabugetare respective se prevede astfel.
În situaţia în care în actele normative de constituire şi utilizare a veniturilor extrabugetare menţionate mai sus nu s-a prevãzut reportarea acestora, disponibilitãţile rãmase dupã regularizare se vireazã în conturile bugetului de stat sau ale bugetelor locale, dupã caz, menţionate la pct. 2.15.
2.17. Unitãţile sanitare au obligaţia sa restituie sumele rãmase neutilizate din transferuri primite de la bugetul de stat, care se stabilesc ca diferenţe între transferurile primite şi totalul plãţilor de casa efectuate pentru finanţarea programelor naţionale de sãnãtate şi pentru acţiuni de sãnãtate şi dotarea cu aparatura de mare performanta, potrivit bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate pe anul 2000.
Operaţiunea de regularizare se efectueazã astfel:
- unitãţile sanitare direct subordonate Ministerului Sãnãtãţii vireazã sumele respective în contul acestuia, deschis la trezoreria municipiului Bucureşti, pana la data de 27 decembrie 2000;
- unitãţile sanitare care au primit transferuri prin direcţiile de sãnãtate publica judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti vireazã sumele respective în contul acestora, deschis la trezoreriile statului pana la data de 28 decembrie 2000.
Dupã efectuarea operaţiunilor de virare contul 50.47 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specialã", deschis pe seama unitãţilor sanitare, nu va putea prezenta sold.
Soldul contului 50.41 "Disponibil din activitatea sanitarã conform <>Legii nr. 145/1997 " se reporteazã în anul urmãtor.
2.18. Instituţiile de învãţãmânt superior de stat aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate în condiţiile <>Legii nr. 84/1995 republicatã, reporteazã în anul urmãtor disponibilitãţile rãmase în conturile 50.46 "Disponibil pentru finanţarea activitãţii de baza a instituţiilor de învãţãmânt superior" şi 50.47 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specialã", reprezentând sume alocate de la bugetul de stat pentru burse, alte forme de protecţie socialã şi pentru realizarea unor obiective de investiţii.
Celelalte alocaţii de la bugetul de stat rãmase neutilizate la finele anului 2000 în contul 50.47 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specialã" se restituie de fiecare instituţie de învãţãmânt superior, pana la data de 15 ianuarie 2001 la bugetul de stat pe anul 2001 la subcapitolul 22.01.05 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti".
Instituţiile de învãţãmânt superior publica indicatorii sintetici ai execuţiei bugetare anuale potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
2.19. Potrivit <>Hotãrârii Guvernului nr. 86/1999 sumele constituite pentru organizarea taberelor, excursiilor, expeditiilor şcolare şi a altor forme de petrecere a timpului liber pentru preşcolari şi elevi, rãmase necheltuite la finele anului 2000, se reporteazã în anul urmãtor cu aceeaşi destinaţie.
2.20. Instituţiile publice de cultura regularizeazã soldul contului de disponibil de la finele anului 2000 potrivit prevederilor <>art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1996 , aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 86/1996.
Cu sumele regularizate ordonatorii de credite principali şi secundari vor reconstitui plãţile de casa pe anul 2000 în conturile din care au fost acordate transferurile şi subvenţiile.
2.21. În cazul unitãţilor sportive finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat soldul contului de disponibil la finele anului 2000 se reporteazã în anul urmãtor, cu excepţia alocaţiilor de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupã caz, aferente obligaţiilor, activitãţilor ori programelor minimale stabilite prin contracte şi nerealizate, care se vireazã la bugetele din care au fost finanţate.
2.22. Sumele rãmase neutilizate la finele anului 2000 în contul de disponibil pentru mijloace extrabugetare din cota de 70% din contravaloarea serviciilor prestate, conform <>Legii nr. 75/1995 , de cãtre inspectoratele pentru calitatea seminţelor şi materialului sãditor, Laboratorul Central pentru Controlul Calitãţii Seminţelor şi Institutul pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, se vãrsa la bugetul de stat pana la data de 28 decembrie 2000 la subcapitolul 21.01.05 "Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare de pe lângã instituţii". În cazul în care la finele anului 2000 se afla sume de natura celor de mai sus în contul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, acestea vor fi virate la bugetul de stat, în acelaşi termen, şi la subcapitolul menţionat mai sus.
2.23. Veniturile încasate de ministerele de resort şi de Fondul Proprietãţii de Stat din vânzarea acţiunilor emise de societãţile comerciale şi din dividende, precum şi cele încasate de Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare din valorificarea activelor bancare neperformante, rãmase dupã deducerea cheltuielilor prevãzute în bugetele acestor instituţii, se vireazã în conturile speciale în lei şi valuta, dupã caz, deschise pe seama Ministerului Finanţelor, la termenele stabilite prin actele normative în vigoare.
Fondul Proprietãţii de Stat întocmeşte şi anexeazã la bilanţul contabil pe anul 2000 contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor, potrivit anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice.
2.24. În cazul în care prin acte normative şi norme metodologice sunt prevãzute operaţiuni financiare care privesc bugetul de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, dupã caz, şi în care este prevãzutã destinaţia disponibilitãţilor la finele anului, operaţiunile de încheiere şi regularizare se vor efectua potrivit acestor reglementãri.
2.25. Instituţiile publice au obligaţia de a lua mãsurile necesare pentru lichidarea, pana la finele anului, a imobilizarilor de fonduri în debitori, clienţi şi alte creanţe, iar cu sumele încasate vor fi reconstituite plãţile de casa sau vor fi virate la bugetul de stat în contul 20.22.01.05 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti" (în cazul în care acestea provin din finanţarea bugetarã a anilor precedenti).
În raportul la darea de seama contabila pe anul 2000 se va analiza în mod deosebit situaţia creanţelor pe categorii de operaţiuni şi surse de finanţare şi cauzele care leau determinat, precum şi mãsurile stabilite pentru lichidarea acestora.
2.26. Excedentul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe înregistrat la finele anului 2000 se raporteazã în anul urmãtor potrivit <>art. 22 alin. (2) din Legea nr. 152/1998 .
2.27. Disponibilitãţile din fondurile publice destinate cofinanţãrii în bani a contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene, rãmase la finele anului bugetar 2000 în conturile structurilor de implementare, rãmân la dispoziţia acestora reportandu-se în anul urmãtor pentru a fi folosite cu aceeaşi destinaţie.
2.28. Instituţiile publice au obligaţia, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, sa efectueze inventarierea patrimoniului potrivit <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, şi Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.388/1995 , sa întocmeascã registrul-inventar conform normelor în vigoare şi sa reflecte rezultatele inventarierii în bilanţul contabil de la finele anului 2000.
Ordonatorii de credite au obligaţia sa analizeze structura stocurilor inventariate şi sa stabileascã materialele aflate în stoc, fãrã utilizare, cauzele menţinerii acestora, precum şi rãspunderea persoanelor vinovate de imobilizarea fondurilor în astfel de bunuri.
2.29. Instituţiile publice au obligaţia ca în primele 7 zile lucrãtoare ale lunii ianuarie a anului 2001 sa confirme trezoreriei statului la care au conturile deschise soldurile conturilor de credite repartizate, cheltuieli bugetare şi de disponibilitati.
Eventualele diferenţe fata de soldurile respective, aflate în contabilitatea trezoreriei statului, vor fi clarificate operativ, fiind interzisã încheierea execuţiei bugetare la finele anului 2000 cu diferenţe.
Instituţiile publice au obligaţia de a prezenta trezoreriilor statului la care au conturile deschise dãrile de seama contabile asupra execuţiei bugetare pe anul 2000, pentru obţinerea vizei privind exactitatea plãţilor de casa şi a soldurilor conturilor de disponibilitati cu cele din conturile corespunzãtoare, deschise la trezoreria statului.
2.30. Ordonatorii de credite principali şi secundari vor centraliza datele din dãrile de seama contabile primite de la instituţiile publice din subordine, numai dacã acestea sunt vizate de trezoreriile statului.

III. Regularizari financiare cu bugetul de stat de cãtre regii autonome şi societãţi sau companii naţionale

3.1. Companiile şi societãţile comerciale din sectorul minier vor proceda la recalcularea şi regularizarea cu bugetul de stat a subvenţiilor, conform prevederilor din Normele metodologice privind acordarea, utilizarea şi controlul subvenţiilor pentru produsele din industria carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare şi nemetalifere, precum şi ale transferurilor destinate acţiunilor de protecţie socialã a personalului din acest domeniu, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 311/1999.
De asemenea, se va tine seama şi de prevederile pct. 4 din Normele comune ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Transporturilor nr. 90.957/DTR/1903/1999 şi 869/TB/1003/1999 privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activitãţi desfãşurate de agenţii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum şi alte reglementãri în domeniu. Sumele primite în plus se vireazã la bugetul de stat la subcapitolul 22.01.05 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti", în termen de 3 zile de la stabilirea acestora.
Agenţii economici care au beneficiat în anul 2000 de subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif, subvenţii pe produse şi activitãţi, transferuri sau prime de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupã caz, au obligaţia sa verifice exactitatea acestora pe baza datelor definitive, iar în cazul în care se constata ca s-au primit sume în plus, acestea vor fi restituite bugetului de stat sau bugetelor locale, dupã caz, pe anul 2001, la subcapitolul 22.01.05 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti", respectiv 22.02.05, pana la data de 31 ianuarie 2001.
Ordonatorii principali de credite, prin bugetele cãrora s-au acordat în anul 2000 fonduri de la bugetul de stat sau bugetele locale, dupã caz, pentru subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, subvenţii pe produse şi activitãţi, transferuri şi prime, au obligaţia, potrivit dispoziţiilor legale, sa verifice justificarea acordãrii sumelor respective regiilor autonome, societãţilor comerciale sau companiilor naţionale şi oricaror beneficiari de asemenea sume, pana la data de 12 februarie 2001, pe baza deconturilor definitive pe anul 2000.
În cazul în care din verificare rezulta ca s-au acordat sume necuvenite, acestea vor fi virate de cãtre beneficiarii respectivi pana la data de 26 februarie 2001, în contul bugetului de stat 20.22.01.05 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti" sau în contul bugetelor locale 21.22.02.05 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti", dupã caz.
3.2. Ministerul Industriei şi Comerţului va regulariza subvenţiile acordate în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 717/2000 .
3.3. Creditele bugetare repartizate regiilor autonome, societãţilor sau companiilor naţionale pentru finanţarea investiţiilor şi rãmase neutilizate la data de 31 decembrie 2000 se anuleazã de drept potrivit reglementãrilor în vigoare.
3.4. Regiile autonome şi societãţile sau companiile naţionale cãrora li s-au preluat credite neperformante pentru investiţii în baza <>Legii nr. 7/1992 , au obligaţia sa ramburseze, în limita acestor credite, sume din resursele financiare destinate finanţãrii investiţiilor şi rãmase disponibile, la finele anului 2000.
Rambursarea se efectueazã în contul 50.18 "Disponibil din sumele încasate din reactivarea şi rambursarea obligaţiilor rezultate din aplicarea <>Legii nr. 7/1992 ", deschis la trezoreriile municipiilor resedinta de judeţ pe seama Ministerului Finanţelor.
Bãncile în a cãror evidenta sunt înregistrate credite neperformante, precum şi organele de control financiar de stat ale Ministerului Finanţelor vor verifica la fiecare agent economic, în termen de 20 de zile de la data încheierii şi depunerii bilanţului contabil pe anul 2000, posibilitãţile de reactivare a debitelor prin identificarea şi preluarea unor noi surse disponibile în contul creditelor neperformante.
3.5. Agenţii economici înregistraţi la organele fiscale ca plãtitori de taxa pe valoarea adãugatã, care au primit în anul 2000 alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupã caz, pentru finanţarea investiţiilor, îşi exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adãugatã aferentã bunurilor şi serviciilor destinate realizãrii obiectivelor de investiţii cu finanţare bugetarã în condiţiile <>art. 18-21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 .
Sumele deduse în anul 2000, inclusiv cele restituite de organele fiscale în cursul anului 2000, pe cãile prevãzute la <>art. 21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 , se înregistreazã ca reconstituiri de plati în contul de cheltuieli bugetare deschis la trezoreriile statului şi se folosesc pentru finanţarea aceluiaşi obiectiv de investiţii, pana la data de 31 decembrie 2000.
Sumele reprezentând taxa pe valoarea adãugatã aferentã bunurilor aprovizionate şi serviciilor prestate în luna decembrie 2000, pentru investiţii finanţate din alocaţii bugetare, şi care se ramburseazã de cãtre organele fiscale în anul 2001 se vireazã de cãtre agenţii economici respectivi la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupã caz, în anul 2001 la subcapitolul 22.01.05 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti", respectiv la subcapitolul 22.02.05, în termen de 5 zile de la data încasãrii în cont a sumelor respective, de la organele financiare.

IV. Încheierea execuţiei bugetelor locale

4.1. Primãriile sectoarelor din municipiul Bucureşti vor lua mãsuri ca pana la data de 28 decembrie 2000 sa vireze soldul contului 27 "Venituri încasate pentru bugetul Capitalei", în contul de venituri al bugetului Consiliului General al Municipiului Bucureşti, deschis la trezoreria municipiului Bucureşti. Operaţiunea se efectueazã pe baza de ordin de plata în care pe verso se înscriu sursele de venituri.

NOTA:
Sumele încasate în contul 27 "Venituri încasate pentru bugetul Capitalei" în datele de 28 şi 29 decembrie 2000 vor fi preluate în execuţia bugetului Consiliului General al Municipiului Bucureşti la data de 31 decembrie 2000, scop în care trezoreriile statului din municipiul Bucureşti vor efectua urmãtoarele operaţiuni:
1. Trezoreriile statului din municipiul Bucureşti vor închide la data de 29 decembrie 2000 contrul 27 "Venituri încasate pentru bugetul Capitalei" prin creditul contului 63 "Decontãri privind execuţia bugetului Capitalei". Pentru aceasta operaţiune se transmite în aceeaşi zi Direcţiei de trezorerie a municipiului Bucureşti un exemplar din nota contabila împreunã cu situaţia sinteticã a contului 27 cu desfãşurarea pe capitole şi subcapitole de venituri, situaţie care va fi confirmatã prin semnatura persoanelor autorizate ale primãriilor respective.
2. Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti, pe baza notelor contabile transmise de trezoreriile de sector a municipiului Bucureşti şi a documentelor anexate, înregistreazã cu data de 29 decembrie 2000 în execuţia bugetului Capitalei veniturile respective, creditand contul 21 "Veniturile bugetului local analitice" sau 28 "Venituri cu destinaţie specialã ale bugetului local", dupã caz (conform clasificatiei bugetare) prin debitul contului 63 "Decontãri privind execuţia bugetului Capitalei".
3. La data de 4 ianuarie 2001 trezoreriile statului de sector vireazã cu ordin de plata soldul contului 63 "Decontãri privind execuţia bugetului Capitalei" în contul deschis la Banca Nationala a României - oficiul teritorial de plati şi decontãri bancare SMB, pe seama Direcţiei de trezorerie a municipiului Bucureşti. La primirea sumelor Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti crediteaza contul 63 "Decontãri privind execuţia bugetului Capitalei" prin debitul contului 60 "Cont curent al trezoreriei la Banca Nationala a României".
4.2. Instituţiile publice din municipiul Bucureşti, care au fost finanţate în anul 2000 prin sume alocate din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti în contul 50.26 "Disponibil din bugetul local al Capitalei pentru efectuarea cheltuielilor", deschis la trezoreria statului, vor vira soldul acestui cont în contul ordonatorului de la care au primit sumele respective, deschis la trezoreria municipiului Bucureşti pentru reconstituirea plãţilor de casa pe anul 2000.
Soldul contului 50.26 "Disponibil din finanţarea din alte bugete locale" va fi virat pana la data de 28 decembrie 2000 de cãtre centrele de plasament şi centrele de primire a copilului în contul ordonatorului de credite al bugetului local de la care s-a primit finanţarea în cursul anului 2000, la care se reconstituie plãţile de casa pe anul 2000.
4.3. Bugetele locale care au primit în cursul anului transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, restituie pe baza de ordin de plata tip trezorerie (OPHT) sumele rãmase nefolosite la finele anului 2000, determinate ca diferenţa între veniturile încasate (subcapitolul 37.02.03) şi cheltuielile efectuate din acestea, în contul bugetului de stat 23.85.01.03 "Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe".
De asemenea, autoritãţile locale care au primit în cursul anului 2000 alte subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat sau de la bugetele fondurilor speciale, dupã caz, restituie pana la data de 27 decembrie 2000 sumele rãmase neutilizate la finele anului, în contul ordonatorului principal de credite al bugetului de stat sau al fondului special de la care au fost încasate. Sumele care se restituie se determina ca diferenţa între subvenţiile sau transferurile primite (înregistrate la subcapitole de venituri: 37.02.09 "Subvenţii primite de bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului", 37.02.11 "Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborãrii şi/sau actualizãrii planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism", 39.02.02 "Subvenţii din bugetul Fondului special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap cãtre bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului",39.02.03"Subvenţii din bugetul Fondului special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap cãtre bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap", 39.02.05 "Subvenţii primite de la bugetul fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic") şi plãţile de casa efectuate din aceste transferuri.
În acest scop consiliile locale care administreazã bugetele respective prezintã trezoreriei la care au conturile deschise ordine de plata întocmite distinct pentru restituirea cãtre bugetul de stat sau cãtre bugetele fondurilor speciale, dupã caz, a fiecãrui tip de subventie primitã, la care se anexeazã în copie contul de execuţie a cheltuielilor suportate din subvenţiile primite, pe baza cãruia are loc operaţiunea de regularizare cu bugetele respective.
4.4. În cazul în care unitãţile administrativ-teritoriale care au beneficiat de sume defalcate din impozitul pe venit pentru finanţarea cheltuielilor din bugetele locale peste nivelul celor repartizate potrivit prevederilor <>art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 76/2000 , cu rectificãrile ulterioare, nu au restituit din proprie initiativa la bugetul de stat sumele încasate în plus, unitãţile trezoreriei statului vor restitui sumele respective pe baza de nota contabila, în limita disponibilitãţilor bugetului local şi a fondului de rulment, astfel:
21.34.02.02 "Sume defalcate din impozitul = 20.07.01.02 "Sume defalcate din
pe venit pentru echilibrarea impozitul pe venit pentru
bugetelor locale" echilibrarea bugetelor locale"

şi/sau, dupã caz,

21.34.02.03 "Sume defalcate din impozitul = 20.07.01.03 "Sume defalcate din
pe venit pentru impozitul pe venit
subvenţionarea energiei pentru
termice livrate subvenţionarea
populaţiei" energiei termice
livrate populaţiei"În cazul în care efectuarea operaţiunilor de mai sus determina gol de casa al bugetului local unitãţile trezoreriei statului, pe baza de nota contabila, vor rezerva suma corespunzãtoare golului de casa astfel creat, în creditul contului 84.98.02.17 "Disponibil din fondul de rulment destinat acoperirii golului temporar de casa", debitand corespunzãtor contul 84.98.02.04 "Disponibil din fondul de rulment propriu al unitãţilor administrativ-teritoriale".
Operaţiunile de mai sus se efectueazã la data de 29 decembrie 2000.
4.5. Consiliile judeţene vor analiza disponibilitãţile existente în soldul contului 30.24 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale", având obligaţia ca pana la data de 22 decembrie 2000 sa defalcheze sumele cuvenite bugetelor locale sau bugetului propriu, pe baza criteriilor aprobate prin lege.
La finele anului 2000 contul 30.24 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" nu poate prezenta sold.
4.6. Dupã efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat sau cu bugetele fondurilor speciale, dupã caz, de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale, acestea împreunã cu unitãţile trezoreriei statului vor stabili rezultatul execuţiei curente a bugetelor locale în data de 29 decembrie 2000, potrivit urmatorului mecanism:
4.6.1. Stabilirea rezultatului execuţiei curente a bugetului local (pe baza veniturilor şi cheltuielilor curente):
4.6.1.1. În situaţia în care veniturile curente sunt mai mari decât cheltuielile curente ale bugetului local:
a) Reîntregirea fondului de rulment propriu al unitãţilor administrativ-teritoriale cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2000 pentru finanţarea unor investiţii din competenta autoritãţilor administraţiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul colectivitãţii sau pentru acoperirea golurilor de casa ale bugetului local. Operaţiunea se efectueazã pe baza de ordin de plata, întocmit de ordonatorii principali de credite şi se înregistreazã în contabilitatea unitãţilor trezoreriei statului astfel:84.98.02.19 "Disponibil din fondul = 84.98.02.04 "Disponibil din fondul de
de rulment destinat rulment propriu al
finanţãrii unor unitãţii
investiţii sau pentru administrativ-
dezvoltarea serviciilor teritoriale"
publice locale"

84.98.02.17 "Disponibil din fondul = 84.98.02.04 "Disponibil din fondul de
de rulment destinat rulment propriu al unitãţii
acoperirii golului administrativ-
temporar de casa" teritoriale"b) Închiderea conturilor de venituri curente şi cheltuieli curente ale bugetului local prin contul de excedent:21 "Venituri curente ale bugetului local" = 82.98.02.01 "Excedent"
(analitice pe subdiviziunile
clasificatiei bugetare)

82.98.02.01 "Excedent" = 24 "Cheltuieli curente ale
bugetului local"
(analitice pe
subdiviziunile clasificatiei
bugetare)c) Utilizarea cu prioritate a excedentului din exerciţiul curent al bugetului local pentru rambursarea împrumuturilor restante, a dobânzilor şi comisioanelor aferente acestora.
Operaţiunea se efectueazã pe baza de ordin de plata prezentat de autoritãţile locale pana la data de 29 decembrie 2000, în limita soldului creditor al contului 82.98.02.01, şi se evidenţiazã de cãtre unitãţile trezoreriei statului astfel:


82.98.02.01 "Excedent" = 61 "Cont corespondent al trezoreriei"


d) Excedentul din exerciţiul curent al bugetului local rãmas dupã efectuarea operaţiunii menţionate la lit. c) se utilizeazã pentru constituirea fondului de rulment propriu, scop în care unitãţile trezoreriei statului efectueazã urmãtoarea operaţiune (pe baza de nota contabila):


82.98.02.01 "Excedent" = 84.98.02.04 "Disponibil din fondul de rulment
propriu al unitãţii
administrativ-teritoriale"4.6.1.2. În situaţia în care veniturile curente sunt mai mici decât cheltuielile curente ale bugetului local:
a) Închiderea conturilor de venituri curente şi cheltuieli curente ale bugetului local, prin contul de deficit:21 "Venituri curente ale bugetului local" = 82.99.02.02 "Deficit acoperit din
(analitice pe subdiviziunile fondul de rulment
clasificatiei bugetare) propriu al
unitãţilor
administrativ-
teritoriale"

82.99.02.02 "Deficit acoperit din fondul = 24 "Cheltuieli curente ale
de rulment propriu al bugetului local"
unitãţilor administrativ- (analitice pe
teritoriale" subdiviziunile
clasificatiei bugetare)Operaţiunea se efectueazã la data de 29 decembrie 2000 pe baza de nota contabila întocmitã de unitãţile trezoreriei statului.
b) Diminuarea deficitului curent al bugetului local cu sumele repartizate din fondul de rulment pe baza de hotãrâri ale consiliilor locale, pentru finanţarea unor investiţii din competenta autoritãţilor administraţiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul colectivitãţii.
Operaţiunea se efectueazã pe baza de ordin de plata întocmit de ordonatorii principali de credite, la nivelul sumelor efectiv utilizate, în limita soldului creditor al contului 84.98.02.19 "Disponibil din fondul de rulment destinat finanţãrii unor investiţii sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale", astfel:


84.98.02.19 "Disponibil din fondul de = 82.99.02.02 "Deficit acoperit
rulment destinat finanţãrii din fondul de rulment
unor investiţii sau pentru propriu al unitãţilor
dezvoltarea serviciilor administrativ-
publice locale" teritoriale"NOTA:
În cazul în care prin hotãrâri ale consiliilor locale au fost repartizate sume din fondul de rulment pentru finanţarea unor investiţii care nu s-au utilizat, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia ca pana la data de 28 decembrie 2000 sa restituie sumele neutilizate la fondul de rulment propriu al unitãţilor administartiv-teritoriale.
La finele anului 2000 contul 84.98.02.19 nu poate prezenta sold.
c) Deficitul rezultat din execuţia curenta a bugetului local, la nivelul stabilit dupã efectuarea operaţiunilor menţionate la lit. a) şi b), se acoperã definitiv din fondul de rulment propriu al unitãţilor administrativ-teritoriale, scop în care se procedeazã astfel:
c.1) Pana la data de 5 ianuarie 2001 consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia sa aprobe acoperirea definitiva din fondul de rulment a deficitului bugetului propriu pe anul 2000.
c.2) Pe baza hotãrârii consiliilor locale, judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale respective întocmesc ordine de plata pentru acoperirea definitiva a deficitului bugetului local din fondul de rulment, astfel:
- suma utilizata temporar din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor de casa înregistrate în cursul anului 2000, reflectatã la finele anului în soldul creditor al contului 84.98.02.17 "Disponibil din fondul de rulment destinat acoperirii golului temporar de casa" se vireazã în contul 82.99.02.02 "Deficit acoperit din fondul de rulment propriu al unitãţilor administrativ-teritoriale" diminuându-se astfel deficitul;
- diferenţa dintre deficitul curent total înregistrat de bugetul local determinat la lit. a) şi b)], şi suma acoperitã din contul 84.98.02.17 se vireazã din contul 84.98.02.04 "Disponibil din fondul de rulment propriu al unitãţii administrativ-teritoriale" în contul 82.99.02.02 "Deficit acoperit din fondul de rulment propriu al unitãţilor administrativ-teritoriale".
Dupã efectuarea operaţiunilor mentionale la lit. c.2) contul 84.98.02.17 "Disponibil din fondul de rulment destinat acoperirii golului temporar de casa" şi contul 82.99.02.02 "Deficit acoperit din fondul de rulment propriu al unitãţilor administrativ-teritoriale" nu mai prezintã sold.
Operaţiunile menţionate la lit. c.2) se efectueazã în primele 5 zile lucrãtoare ale anului 2001 şi se înregistreazã în contabilitatea trezoreriei statului şi a autoritãţilor administrativ-teritoriale ca operaţiuni ale anului 2000.
4.6.2. Stabilirea rezultatului execuţiei veniturilor şi cheltuielilor cu destinaţie specialã:
Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli cu destinaţie specialã se efectueazã de unitãţile trezoreriei statului distinct, pe fiecare subcapitol de venit şi cheltuiala cu destinaţie specialã aferentã acestuia, prin debitul/creditul contului "Excedent" sau "Deficit", dupã caz.
4.6.2.1. În situaţia în care veniturile cu destinaţie specialã sunt mai mari decât cheltuielile cu destinaţie specialã aferentã:
a) Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli cu destinaţie specialã:


28 "Venituri cu destinaţie specialã = 82.98.02.01 "Excedent"
ale bugetului local" (analitice
pe fiecare subcapitol
de venit)

82.98.02.01 "Excedent" = 26 "Cheltuieli cu destinaţie
specialã ale bugetului
local" (analitice pe fiecare
subcapitol de cheltuiala)


b) Preluarea excedentelor înregistrate în exerciţiul curent, determinate ca diferenţa între veniturile şi cheltuielile cu destinaţie specialã aferente, în conturile de disponibilitati cu destinaţie specialã ale bugetului local:


82.98.02.01 "Excedent" = 83.98.02 "Disponibil din venituri cu
destinaţie specialã" (analitice
conform clasificatiei bugetare)4.6.2.2. În situaţia în care veniturile cu destinaţie specialã sunt mai mici decât cheltuielile cu destinaţie specialã aferente acestora:
a) Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli cu destinaţie specialã:


28 "Venituri cu destinaţie specialã = 82.99.02.03 "Deficit acoperit din
ale bugetului local" (analitice venituri cu destinaţie
pe fiecare subcapitol de venit) specialã rãmase
disponibile din anii
precedenti"

82.99.02.03 "Deficit acoperit din = 26 "Cheltuieli cu destinaţie specialã
venituri cu destinaţie ale bugetului local" (analitice
specialã rãmase pe fiecare subcapitol
disponibile din anii de cheltuiala)
precedenti"b) Acoperirea deficitelor înregistrate în exerciţiul curent, determinate ca diferenţa între veniturile şi cheltuielile cu destinaţie specialã aferente, din disponibilitãţile cu destinaţie specialã ale bugetului local:


83.98.02 "Disponibil din venituri = 82.99.02.03 "Deficit acoperit din
cu destinaţie venituri cu destinaţie
specialã" (analitice specialã rãmase disponibile
conform clasificatiei din anii precedenti"
bugetare)4.7. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor locale se efectueazã în trezoreria statului în primele 5 zile lucrãtoare din luna ianuarie 2001, cu data de 29 decembrie 2000.

V. Încheierea execuţiei bugetului asigurãrilor sociale de stat

5.1. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetului asigurãrilor sociale de stat se efectueazã astfel:
5.1.1. Trezoreriile statului orãşeneşti şi municipale vireazã la data de 28 decembrie 2000 soldul contului 22 "Veniturile bugetului asigurãrilor sociale de stat" în acelaşi cont deschis la trezoreria municipiului resedinta de judeţ pe seama direcţiilor generale de munca şi protecţie socialã (se transmite extrasul de cont împreunã cu documentele justificative).
În cazul în care contul 25 "Cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale de stat" a fost deschis şi la nivelul trezoreriilor municipale (cu excepţia municipiului resedinta de judeţ) şi orãşeneşti, unitãţile de munca şi protecţie socialã, pe seama cãrora este deschis contul, vor transfera plãţile de casa înregistrate în acest cont în contul 25 "Cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale de stat", deschis pe seama direcţiei generale de munca şi protecţie socialã la trezoreria municipiului resedinta de judeţ. Operaţiunea se efectueazã cu ordin de plata în care contul 25 "Cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale de stat" se crediteaza în contabilitatea trezoreriei de la care se transfera plãţile respective, prin debitul contului 61 "Contul corespondent al trezoreriei". La trezoreria municipiului resedinta de judeţ preluarea plãţilor de casa se evidenţiazã prin debitarea contului 25 "Cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale de stat" prin creditul contului 61 "Contul corespondent al trezoreriei".
Totodatã unitatea respectiva transmite direcţiei generale de munca şi protecţie socialã contul de execuţie pe subdiviziunile clasificatiei bugetului de asigurãri sociale de stat pe baza cãruia se vor inregistra plãţile de casa.
5.1.2. Trezoreriile statului din municipiile resedinta de judeţ şi sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti încheie în contabilitatea proprie, la data de 29 decembrie 2000, execuţia bugetului asigurãrilor sociale de stat reflectate în conturile 22 şi 25, astfel:
a) Contul 81 "Excedent/deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" deschis pe seama Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, a direcţiilor generale de munca şi protecţie socialã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi a Oficiului de Munca Bucureşti se crediteaza prin debitul contului 22 "Veniturile bugetului asigurãrilor sociale de stat".
b) Contul 81 "Excedent/deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" deschis pe seama Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi a direcţiilor generale de munca şi protecţie socialã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se debiteaza prin creditul contului 25 "Cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale de stat".
Soldul contului 81 "Excedent/deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" rãmâne la data de 31 decembrie 2000 în contabilitatea trezoreriei statului.
Pentru operaţiunile înregistrate în contul 81 "Excedent/deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" unitãţile trezoreriei statului elibereazã Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, direcţiilor generale de munca şi protecţie socialã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Oficiului de Munca Bucureşti extrase de cont împreunã cu documentele justificative.
c) Trezoreria statului resedinta de judeţ, trezoreriile de sector şi Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti vor urmãri ca direcţiile generale de munca şi protecţie socialã sa regularizeze pana la data de 15 ianuarie 2001, cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, rezultatul execuţiei bugetului asigurãrilor sociale de stat înregistrat la 31 decembrie 2000, astfel:
- soldul creditor al contului 81 "Excedent/deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" se vireazã cu ordin de plata în contul 81 "Excedent/deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" deschis pe seama Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti;
- soldul debitor al contului 81 "Excedent/deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" aflat în contabilitatea unitãţilor trezoreriei statului se preia de cãtre direcţiile generale de munca şi protecţie socialã cu dispoziţie de încasare din contul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti.
În contabilitatea trezoreriei statului, contul 81 "Excedent/deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" se codifica astfel: cod cont sintetic 81, cod capitol 98.04 pentru excedent şi 99.04 pentru deficit.
d) În municipiul Bucureşti regularizarea rezultatului execuţiei bugetului asigurãrilor sociale de stat cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale se va efectua astfel:
- Direcţia generalã de munca şi protecţie socialã a municipiului Bucureşti vireazã sau încaseazã, dupã caz, soldul contului 81 "Excedent/deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" deschis la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti în/din contul propriu 81 "Excedent/deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti, pana la data de 12 ianuarie 2001.
- La data de 15 ianuarie 2001 Direcţia generalã de munca şi protecţie socialã a municipiului Bucureşti vireazã/încaseazã, dupã caz, soldul contului 81 "Excedent/deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" în/din contul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 81 "Excedent/deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti.
- Pana la data de 15 ianuarie 2001 Oficiul de Munca Bucureşti vireazã cu ordin de plata tip trezorerie soldul creditor al contului 81 "Excedent/deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" deschis la Trezoreria sectorului 1 în contul 81 "Excedent/deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" deschis pe seama Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti.
Pana la aceeaşi data Oficiul de Munca Bucureşti are obligaţia sa vireze în contul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 81 "Excedent/deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti eventualele sume în valuta cuvenite bugetului asigurãrilor sociale de stat existente în sold la data de 31 decembrie 2000.
5.2. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale centralizeazã în datele de 4 şi 5 ianuarie 2000 soldul execuţiei de casa a bugetului asigurãrilor sociale de stat, înregistrat la trezoreriile statului, dupã care procedeazã astfel:
- în cazul în care execuţia bugetului asigurãrilor sociale de stat înregistreazã excedent, acesta se regularizeazã cu bugetul de stat în limita transferurilor primite în anul 2000 de la bugetul de stat. Operaţiunea se dispune de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cu ordin de plata, prin care se vireazã din contul 81 "Excedent/deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" în contul 23.85.01.04 "Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat" care funcţioneazã la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti.

VI. Încheierea execuţiei fondurilor speciale

6.1. Soldurile conturilor fondurilor speciale, rãmase la finele anului 2000 se reporteazã în anul urmãtor de cãtre ordonatorii principali de credite, potrivit dispoziţiilor legale prin care s-a reglementat constituirea şi utilizarea fondurilor speciale respective.
În cazul în care anumite fonduri speciale au primit în anul 2000 transferuri sau subvenţii de la bugetul de stat, ordonatorii principali de credite au obligaţia sa regularizeze cu bugetul de stat, în baza <>art. 76 alin. (3) din Legea nr. 72/1996 , soldul disponibil rãmas la finele anului 2000, în limita transferurilor şi subvenţiilor primite de la buget.
În aceasta regularizare se cuprind şi transferurile alocate de la bugetul de stat Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala în vederea sustinerii programelor de dezvoltare regionala.
Operaţiunea se efectueazã în primele 5 zile lucrãtoare ale anului 2001 ca operaţiune a anului 2000.
6.2. Instituţiile publice vor lua mãsuri pentru virarea, pana la data de 27 decembrie 2000, în contul ordonatorilor principali de credite care administreazã fondurile speciale, a disponibilitãţilor aflate în conturile fondurilor speciale la trezoreriile statului, şi anume:
- "Disponibil din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj" (cont 30.04);
- "Disponibil din Fondul special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap" (cont 30.05);
- "Disponibil din Fondul special pentru sãnãtate publica" (cont 30.06);
- "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unitãţi vamale" (cont 30.14);
- "Disponibil din Fondul naţional de solidaritate" (cont 30.21);
- "Disponibil din Fondul special de sustinere a învãţãmântului de stat" (cont 30.22).
Eventualele sume încasate dupã aceasta data, pana la finele anului, rãmân în conturile respective şi se înregistreazã de cãtre instituţiile publice în contabilitatea proprie. Aceste sume vor fi incluse în contul de execuţie care se prezintã ordonatorului principal de credite pentru a fi cuprinse în contul anual de execuţie a fondului respectiv.
6.3. Instituţiile publice au obligaţia sa restituie pana la data de 27 decembrie 2000, în conturile din care au fost primite, disponibilitãţile rãmase neutilizate în conturile: "Disponibil din cota repartizata din Fondul special al drumurilor publice" (cont 50.25); "Disponibil din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, pentru efectuarea de cheltuieli" (cont 50.27); "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, pentru efectuarea cheltuielilor de investiţii" (cont 50.28); "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, pentru efectuarea cheltuielilor de investiţii" (cont 50.29); "Disponibil pentru efectuarea de cheltuieli din Fondul special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap" (cont 50.31); "Disponibil pentru efectuarea de cheltuieli din Fondul naţional de solidaritate" (cont 50.67); "Disponibil din Fondul special de sustinere a învãţãmântului de stat pentru efectuarea de cheltuieli" (cont 50.71).
6.4. Ministerele şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care administreazã, potrivit legii, fonduri speciale, au obligaţia ca pe baza datelor contabile sa încheie execuţia bugetului fondului special în contabilitatea proprie dupã principiul execuţiei de casa, şi anume:
- cheltuielile fondului se inchid prin debitul contului "Fonduri speciale" în care s-au înregistrat veniturile încasate de la 1 ianuarie la 31 decembrie 2000;
- contul de execuţie a fiecãrui fond pe anul 2000 cuprinde veniturile încasate şi plãţile de casa efectuate pe subdiviziunile clasificatiei bugetare; diferenţa dintre venituri şi cheltuieli reprezintã rezultatul execuţiei de casa la finele anului 2000. Excedentul raportat în contul de execuţie trebuie sa corespundã cu disponibilul aflat în contul de disponibil al fondului respectiv, deschis la trezoreriile statului.
6.5. Ministerele şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile subordonate acestora au obligaţia sa verifice sumele aflate în conturile 50.01 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specialã ale ministerelor şi instituţiilor subordonate", 50.02 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specialã ale instituţiilor publice de subordonare localã" deschise la trezoreriile statului, avându-se în vedere ca în aceste conturi pot rãmâne la finele anului numai mijloace cu destinaţie specialã pentru care este prevãzut expres în dispoziţiile legale în vigoare ca se reporteazã în anul urmãtor.
În acest scop, pana la data de 29 decembrie 2000 instituţiile publice respective vor prezenta trezoreriilor statului la care au deschise conturile respective situaţia sumelor privind fondurile speciale şi temeiul legal în baza cãrora se pot reporta în anul urmãtor (se reporteazã din oficiu sumele alocate în anul 2000 din contribuţia în lei a ajutoarelor externe pentru finanţarea unor obiective şi donaţiile de la persoane fizice sau juridice, dacã este cazul). Sumele care nu se încadreazã în aceasta categorie vor fi virate la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupã caz, la cap. 22.01.30 "Încasãri din alte surse", respectiv cap. 22.02.30 (la bugetele locale), pana la data de 29 decembrie 2000, de cãtre instituţiile publice respective.
În cazul în care instituţiile publice nu prezintã situaţia menţionatã mai sus, pana la clarificarea situaţiei trezoreriile statului nu vor aviza plati din contul respectiv.
6.6. Disponibilitãţile aflate la finele anului 2000 în contul de disponibil al Fondului Roman de Dezvoltare Socialã se reporteazã în anul urmãtor cu aceeaşi destinaţie.
6.7. Soldul contului 50.73 "Disponibil din fondul pentru dezvoltare regionala" rãmas la finele anului 2000 se reporteazã în anul urmãtor.

VII. Alte precizãri privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2000

7.1. Banca Nationala a României şi centralele bãncilor vor stabili programul de lucru pentru luna decembrie 2000, astfel încât unitãţile din subordine sa efectueze operaţiunile de încasãri şi plati în şi din contul general al trezoreriei statului la termenele şi în condiţiile stabilite de prezentele norme metodologice.
7.2. Documentele de plati primite de la agenţii economici, reprezentând virari de impozite, taxe şi alte venituri bugetare vor fi procesate în cadrul programului de lucru stabilit pentru anul 2000.
7.3. Unitãţile trezoreriilor statului, la care instituţiile publice au deschise conturile, vor elibera instituţiilor respective extrase de cont cu operaţiunile efectuate pana la finele anului 2000 şi vor solicita acestora confirmarea scrisã a concordanţei soldurilor conturilor cu cele din evidenta proprie, pana la data de 8 ianuarie 2001. În cazul în care nu se respecta acest termen, trezoreriile statului nu vor efectua plati din conturile instituţiilor respective.
7.4. Unitãţile trezoreriei statului vor vira la data de 28 decembrie 2000 soldul contului 12 "Disponibil al trezoreriei la banca pentru efectuarea de plati în numerar", deschis la unitãţile Bãncii Comerciale Romane - S.A., Bãncii Romane pentru Dezvoltare - S.A., Bãncii Agricole - S.A. etc., în contul curent general al trezoreriei statului, deschis la oficiile teritoriale de plati şi decontãri bancare judeţene ale Bãncii Naţionale a României.
7.5. Trezoreriile statului la care instituţiile publice au deschise conturile vor verifica şi vor viza, pentru exactitate, soldurile conturilor de disponibilitati, precum şi cele privind plãţile de casa ale bugetului de stat, raportate în bilanţul contabil încheiat pe anul 2000 (viza se acorda de cãtre şeful serviciului contabilitate-decontãri sau de cãtre contabilul-şef al trezoreriei statului în spaţiul rezervat în acest scop pe ultima fila a formularului de bilanţ, precum şi în contul de execuţie).
7.6. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale vor lua mãsurile necesare, fiecare în domeniul sau de activitate, pentru asigurarea efectuãrii inventarierii întregului patrimoniu aflat în administrare, potrivit normelor legale, şi valorificãrii rezultatului acesteia, efectuãrii tuturor operaţiunilor financiare legate de încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2000, precum şi pentru întocmirea şi prezentarea darilor de seama contabile pe anul 2000 asupra execuţiei bugetare la Ministerul Finanţelor (Direcţia generalã trezorerie şi contabilitate publica), pana la data de 15 februarie 2001.
7.7. Organele abilitate prin dispoziţii legale vor verifica la instituţiile publice modul în care ordonatorii de credite şi conducãtorii compartimentului financiar-contabil acţioneazã pentru asigurarea inventarierii patrimoniului, a încheierii exerciţiului bugetar pe anul 2000, întocmirii şi depunerii bilanţului contabil (dare de seama contabila) şi vor lua mãsurile necesare în cazul constatãrii de abateri de la dispoziţiile legale în vigoare.
7.8. Nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, în cazul în care nu are caracter de infracţiune, se sancţioneazã cu amenda contravenţionalã, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi se aplica de organelor abilitate în acest scop.
7.9. Dãrile de seama contabile asupra execuţiei bugetare pe anul 2000 se întocmesc pe baza precizãrilor Ministerului Finanţelor.ANEXA 1
───────
la normele metodologice
────────────────────────

PROGRAM CALENDARISTIC
pentru derularea principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului
bugetar pe anul 2000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Data limita
crt. Denumirea operaţiunilor pentru efectuarea operaţiunilor
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. Operaţiuni în numerar

1. Ridicarea sumelor în numerar din conturile deschise eşalonat pana
la trezoreria statului pentru plata salariilor la 22 decembrie 2000
şi a altor drepturi de personal aferente
lunii decembrie 2000
2. Ridicarea de sume în numerar din conturi pentru 27-28 decembrie 2000
plati de volum redus, urgente şi necesare pentru
funcţionarea activitãţii instituţiilor publice

3. Depunerea în conturile deschise la trezoreriile 29 decembrie 2000
statului a soldurilor aflate în casieriile
instituţiilor publice respective

4. Depunerea încasãrilor din impozite şi taxe din 28-29 decembrie 2000
ultima saptamana a lunii decembrie de cãtre
agenţii fiscali la casieria trezoreriei
statului

II. Operaţiuni de încasãri şi plati prin virament

1. Prezentarea la trezoreria statului a documentelor 27 decembrie 2000
de plata pentru unitãţile beneficiare care au ora 10,00
conturile deschise la bãnci
sau la trezorerii ale statului din alte judeţe

2. Idem pentru unitãţile beneficiare care au 28 decembrie 2000
conturile la bãnci şi la trezoreriile statului
din acelaşi judeţ

3. Prezentarea de cãtre agenţii economici a 27-28 decembrie 2000
documentelor de virare a veniturilor bugetare ora 10,00
reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi
alte venituri la unitatea bancarã la care
au contul deschis

III. Deschiderea, repartizarea şi retragerea creditelor bugetare

1. - ordonatorii principali 20 decembrie 2000

2. - ordonatorii secundari 22 decembrie 2000

3. - retragerile de credite bugetare 22 decembrie 2000

4. Virarea disponibilitãţilor rãmase în
conturile 50.14 şi 50.15 27 decembrie 2000

5. Lichidarea şi decontarea operaţiunilor
de mandat 28 decembrie 2000
ora 10,00
6. Recuperarea sumelor virate pentru procurarea
valutei rãmase disponibile 27 decembrie 2000

7. Cedarea la fondul de rezerva valutarã a 28 decembrie 2000
statului a valutei încasate reprezentând ora 10,00
venituri bugetare şi virarea contravalorii
acesteia la bugetul de stat

8. Restituirea subvenţiilor şi transferurilor 27-28 decembrie 2000
primite de la bugetul de stat, rãmase nefolosite

IV. Încheierea execuţiei bugetelor locale

1. Regularizarea subvenţiilor şi transferurilor 27 decembrie 2000
primite de bugetele locale de la bugetul
de stat şi de la bugetele fondurilor speciale

2. Stabilirea şi repartizarea excedentelor bugetelor în primele 5 zile
locale şi acoperirea eventualelor deficite ale lucrãtoare din anul 2001
acestora

3. Defalcarea sumelor existente în contul 22 decembrie 2000
30.24 "Disponibil din cote defalcate din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale"
la bugetele locale sau la bugetul propriu, dupã caz

V. Încheierea execuţiei bugetului asigurãrilor sociale de stat

1. Stabilirea de cãtre trezoreriile statului a 29 decembrie 2000
rezultatului execuţiei bugetului asigurãrilor sociale
de stat

2. Regularizarea de cãtre Ministerul Muncii şi 5 ianuarie 2001
Protecţiei Sociale a transferurilor primite de la
bugetul de stat

VI. Încheierea execuţiei fondurilor speciale

1. Virarea disponibilitãţilor aflate în conturile 27 decembrie 2000
fondurilor speciale ale instituţiilor publice ora 10,00
în contul corespunzãtor al fondului special
deschis pe seama ordonatorului principal de credite

2. Restituirea sumelor primite din fondurile speciale 27 decembrie 2000
pentru efectuarea de cheltuieli ora 10,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA 2
─────────
la normele metodologice
────────────────────────

LISTA
cuprinzând operaţiunile pentru care unele instituţii publice pot pãstra
sume la finele anului 2000 în contul "Sume de mandat şi sume în depozit"
deschis la bãnci şi la trezoreria statului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Instituţiile care efectueazã
crt. Denumirea operaţiunilor operaţiunile
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Garanţiile vamale, inclusiv ale drepturilor vamale - unitãţile vamale
achitate în avans, precum şi sumele consemnate
de persoanele fizice la unitãţile vamale

2. Cotizatii pentru sport reţinute de la personalul - unitãţile militare
militar şi civil, contribuţii ale cadrelor pentru din cadrul
hrana şi actiunisocial-culturale, sponsorizãri Ministerului Apãrãrii
şi donaţii în lei Naţionale şi
Ministerului de
Interne

3. Drepturi bãneşti ale persoanelor lipsite de - penitenciare
libertate, pãstrate de penitenciare

4. Drepturi de personal, burse şi pensii militari, - instituţii publice
ordonanţate, dar neridicate în cursul anului de
cãtre persoanele beneficiare (evidentiate
în contul 231 "Creditori")

5. Sume depuse în numerar de angajaţi, - ordonatori
reprezentând contribuţia pentru pensia principali de credite
suplimentarã (3%) şi Fondul pentru plata
ajutorului de şomaj (1%) pentru personalul
aflat în misiune permanenta în
strãinãtate

6. Garanţii depuse de agenţii economici la - instituţiile publice
instituţiile publice pentru participarea
la licitaţii, inclusiv taxa de participare
şi contravaloarea caietelor de sarcini

7. Operaţiuni de mandat efectuate din sumele puse - instituţiile publice
la dispoziţie de cãtre agenţii economici,
care nu pot fi restituite pana la finele anului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA 3
─────────────
la normele metodologice
──────────────────────────

CONT DE EXECUŢIE
a bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului Proprietãţii

de Stat la data de 31 decembrie 2000
- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Indicatori Cod indicator Prevederi Realizari
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. Venituri
- se desfãşoarã pe surse de venituri
-
-
-
II. Cheltuieli (plati de casa)
- se desfãşoarã pe naturi de cheltuieli
-
-
-
III. Surse virate în contul Ministerului Finanţelor
în anul 2000
-
-
-
IV. Sold la 31 decembrie 2000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Preşedinte, Director,
............................ ...........................

ANEXA 4
─────────
la normele metodologice
─────────────────────────

INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ................................

INDICATORI SINTETICI
ai execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Venituri totale,
din care: milioane lei
- venituri încasate pe baza de contract institutional
şi contract complementar, încheiate cu milioane lei
Ministerul Educaţiei Naţionale
2. Cheltuieli totale, milioane lei
din care:
a) cheltuieli curente, milioane lei
din care:
- cheltuieli de personal milioane lei
b) cheltuieli de capital milioane lei
3. Ponderea sumelor încasate din contractele încheiate cu
Ministerul Educaţiei Naţionale în venituri totale %
4. Gradul de acoperire a cheltuielilor din alte surse decât %
cele provenite pe baza de contract încheiat cu Ministerul
Educaţiei Naţionale
5. Cost mediu pe student echivalent = cheltuieli pentru mii lei/student
activitatea de baza/numãr de studenţi echivalenti echivalent
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016