Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.419 din 21 noiembrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plata ale unitatilor sanitare cu paturi, inregistrate pana la data de 31 decembrie 2005
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.419 din 21 noiembrie 2006  pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plata ale unitatilor sanitare cu paturi, inregistrate pana la data de 31 decembrie 2005    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.419 din 21 noiembrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plata ale unitatilor sanitare cu paturi, inregistrate pana la data de 31 decembrie 2005

EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 6 decembrie 2006
În temeiul prevederilor art. 192 alin. (2) şi ale <>art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii Publice,
vãzând Referatul de aprobare nr. E.N. 6.864 şi nr. C.V. 4.854,

ministrul sãnãtãţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate emit urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Metodologia privind condiţiile şi modalitatea de stingere a obligaţiilor de platã ale unitãţilor sanitare cu paturi, înregistrate pânã la data de 31 decembrie 2005, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Plata obligaţiilor se efectueazã din sumele prevãzute în bugetul aprobat al Ministerului Sãnãtãţii Publice în cadrul Programului de administraţie sanitarã şi politici de sãnãtate, din veniturile proprii şi, în completare, prin transfer de la bugetul de stat cãtre bugetul Fondului naţional unic de asigurãri de sãnãtate, dupã caz.
ART. 3
Plata obligaţiilor se realizeazã eşalonat în etape, astfel:
- în prima etapã, în limita prevederilor bugetare aprobate, se sting, în ordine cronologicã, obligaţiile cãtre furnizorii de medicamente, materiale sanitare, alţi furnizori de bunuri şi servicii înregistrate în contabilitatea unitãţilor sanitare cu paturi pânã la data de 31 decembrie 2005 şi rãmase neachitate pânã la data de 30 septembrie 2006;
- în a doua etapã, în limita prevederilor bugetare aprobate se efectueazã regularizãri pentru reîntregirea fondurilor realizate în anul curent pentru serviciile medicale prestate.
ART. 4
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sãnãtãţii Publice, ale Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, autoritãţile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, direcţiile medicale ale ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, casele de asigurãri de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi unitãţile sanitare cu paturi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 5
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolãescu

Preşedintele Casei Naţionale
de Asigurãri de Sãnãtate,
Cristian Vlãdescu

ANEXĂ

METODOLOGIE
privind condiţiile şi modalitatea de stingere a obligaţiilor de platã ale unitãţilor sanitare cu paturi, înregistrate pânã la data de 31 decembrie 2005

1. În sensul prezentei metodologii, obligaţiile de platã ale unitãţilor sanitare cu paturi cuprind sumele datorate furnizorilor pentru bunurile şi serviciile achiziţionate în anii precedenţi şi rãmase neachitate pânã la data de 31 decembrie 2005.
2. Sunt recunoscute ca obligaţii de platã contravaloarea bunurilor şi serviciilor care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi au fost evidenţiate, la data de 31 decembrie 2005, în contabilitatea unitãţilor sanitare cu paturi, pe baza documentelor justificative, avizate şi aprobate de persoanele de drept.
3. Unitãţile sanitare cu paturi care îndeplinesc condiţiile menţionate la pct. 2 au obligaţia ca, în termen de 7 zile calendaristice de la data intrãrii în vigoare a prezentei metodologii, sã prezinte caselor de asigurãri de sãnãtate urmãtoarele situaţii:
a) situaţia pe furnizori, în ordine cronologicã a facturilor, pentru obligaţiile de platã înregistrate în evidenţa contabilã la data de 31 decembrie 2005 şi rãmase neachitate pânã la data de 30 septembrie 2006;
b) situaţia pe furnizori, în ordine cronologicã a facturilor, pentru obligaţiile de platã înregistrate în evidenţa contabilã la data de 31 decembrie 2005, dar achitate pânã la data de 30 septembrie 2006, în vederea regularizãrii.
4. Situaţiile menţionate la pct. 3 lit. a) şi b) se întocmesc potrivit modelului din anexa nr. 1 la prezenta metodologie, pe rãspunderea managerilor şi a directorilor financiar-contabili de la nivelul fiecãrei unitãţi sanitare cu paturi, care vor semna pentru exactitatea şi realitatea datelor transmise.
5. Structura de audit de la nivelul unitãţilor sanitare cu peste 400 de paturi sau, dupã caz, cu funcţie de subordonare, auditul Ministerului Sãnãtãţii Publice sau al autoritãţilor de sãnãtate publicã, pentru unitãţile sanitare care au sub 400 de paturi, vor certifica, prin semnãturã, aplicarea de cãtre acestea a procedurilor legale privind achiziţiile publice pentru bunurile şi serviciile procurate şi vor verifica dacã, la data de 31 decembrie 2005, obligaţiile de platã figureazã în evidenţa contabilã proprie.
6. La nivelul fiecãrui judeţ, în termen de 7 zile calendaristice de la data depunerii situaţiilor de cãtre unitãţile sanitare cu paturi, în cadrul unei comisii mixte, constituitã din directorii executivi ai autoritãţilor de sãnãtate publicã şi, respectiv, preşedinţii - directorii generali ai caselor de asigurãri de sãnãtate, în calitate de preşedinţi, precum şi 1-2 specialişti de la nivelul celor douã instituţii, se va analiza dacã situaţiile menţionate la pct. 3 transmise de fiecare unitate sanitarã cu paturi au fost avizate şi certificate prin semnãturã de persoanele menţionate la pct. 4 şi 5, atestându-se faptul cã sunt îndeplinite condiţiile în vederea efectuãrii plãţilor.
7. Constatãrile comisiilor ca urmare a analizei efectuate vor fi consemnate în procese-verbale de constatare.
8. Procesele-verbale de constatare vor fi întocmite conform modelelor prezentate la lit. a) şi b) din anexa nr. 2 la prezenta metodologie şi vor fi semnate de preşedinţii şi membrii comisiei mixte de la nivelul fiecãrui judeţ.
9. În urma analizei situaţiei menţionate la pct. 3 lit. a), comisia mixtã întocmeşte procesul-verbal de constatare pentru sume de platã.
10. În urma analizei situaţiei menţionate la pct. 3 lit. b), comisia mixtã întocmeşte procesul-verbal de constatare pentru sume achitate, în vederea regularizãrii.
11. Procesele-verbale de constatare menţionate la pct. 9 şi 10 se emit în câte 4 exemplare, astfel:
- un exemplar, cel original, rãmâne la nivelul casei de asigurãri de sãnãtate teritoriale, însoţit de situaţia menţionatã la pct. 3 lit. a) sau b), dupã caz;
- un exemplar se transmite Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate;
- un exemplar se transmite autoritãţii de sãnãtate publicã;
- un exemplar rãmâne la nivelul comisiei mixte.
12. Procesele-verbale de constatare, în original, transmise caselor de asigurãri de sãnãtate însoţite de situaţiile menţionate la pct. 3 lit. a) şi b) sunt documente care stau la baza actelor adiţionale la contractul de furnizare de servicii spitaliceşti care se încheie între casele de asigurãri de sãnãtate şi unitãţile sanitare cu paturi.
13. Procesele-verbale de constatare transmise Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate stau la baza solicitãrilor de deschidere de credite adresate Ministerului Sãnãtãţii Publice.
14. În limita creditelor deschise, pe baza documentelor menţionate şi a actului adiţional încheiat, casele de asigurãri de sãnãtate vireazã în contul unitãţii sanitare cu paturi sumele aferente efectuãrii plãţilor cãtre furnizori şi/sau regularizãrii, constând din reîntregirea fondurilor realizate pentru servicii medicale în anul 2006.
15. În situaţia în care casele de asigurãri de sãnãtate vireazã sumele aferente plãţii obligaţiilor restante, unitãţile sanitare cu paturi au obligaţia sã justifice utilizarea sumelor primite, scop în care prezintã caselor de asigurãri de sãnãtate, în termen de 48 de ore de la data efectuãrii plãţilor, copii ale ordinelor de platã şi ale extraselor de cont.
16. Lunar, pânã la sfârşitul acestei acţiuni, Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate transmite Ministerului Sãnãtãţii Publice situaţia centralizatoare pe judeţe a plãţilor şi a regularizãrilor efectuate.
17. Ministerul Sãnãtãţii Publice şi Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, prin autoritãţile de sãnãtate publicã şi casele de asigurãri de sãnãtate, supravegheazã modul de derulare şi de stingere a obligaţiilor de platã ale unitãţilor sanitare cãtre furnizorii de bunuri şi servicii.
18. Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, respectiv unitãţile sanitare cu paturi aparţinând ministerelor cu reţea sanitarã proprie vor aplica în mod corespunzãtor prevederile prezentei metodologii.

ANEXA 1
-------
la metodologie
--------------


a) Situaţia obligaţiilor de platã înregistrate în evidenţa contabilã la data de 31 decembrie 2005 şi rãmase neachitate pânã la data de 30 septembrie 2006
b) Situaţia obligaţiilor de platã înregistrate în evidenţa contabilã la data de 31 decembrie 2005 şi achitate în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2006

NOTA (CTCE)
-----------
Situaţia obligaţiilor de plata a) si b) se aflã în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.977, din 06 decembrie 2006, la pagina 7. A se vedea imaginea asociatã.

ANEXA 2
-------
la metodologie
--------------

a) Proces-verbal de constatare pentru sumele de platã

Încheiat astãzi, ..........................

Comisia mixtã formatã din doamna/domnul ........, director general - preşedinte al Casei de Asigurãri de Sãnãtate ....., şi doamna/domnul ........, director executiv al Autoritãţii de Sãnãtate Publicã ......., în calitate de preşedinţi ai comisiei mixte, precum şi doamna/domnul ....., din partea Casei de Asigurãri de Sãnãtate .........., şi doamna/domnul ............, din partea Autoritãţii de Sãnãtate Publicã ........, în calitate de membri ai comisiei mixte, în urma analizei situaţiei obligaţiilor de platã înregistrate la 31 decembrie 2005 şi rãmase neachitate la data de 30 septembrie 2006, au constatat urmãtoarele:
- unitãţile sanitare cu paturi din judeţ au întocmit la termenul stabilit situaţia privind obligaţiile de platã în conformitate cu modelul prezentat la lit. a) din anexa nr. 1 la metodologie;
- managerul şi directorul financiar-contabil al fiecãrei unitãţi sanitare cu paturi au semnat situaţiile, certificând realitatea şi exactitatea datelor;
- auditul a avizat situaţiile, certificând faptul cã bunurile şi serviciile au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice.
Faţã de cele de mai sus, comisia mixtã stabileşte cã au fost îndeplinite condiţiile pentru ca urmãtoarelor unitãţi sanitare sã li se aloce fondurile aferente plãţii obligaţiilor rãmase neachitate pânã la data de 30 septembrie 2006:

1. Spitalul .........................: total obligaţii de platã: ............. lei, din care:
- medicamente: .................. lei;
- materiale sanitare: .......... lei;
- alţi furnizori de bunuri şi servicii: ............ lei.
2. Spitalul .............................................................:
....................................................
....................................................
....................................................
Total judeţ: obligaţii în sumã de: ..........lei, din care:
- medicamente: ...............lei;
- materiale sanitare: ........... lei;
- alţi furnizori de bunuri şi servicii: ...........lei.
Alte menţiuni: ..............................

Comisia mixtã: Semnãtura:

Doamna/Domnul ...., director general - preşedinte al Casei de Asigurãri de Sãnãtate ..., preşedinte....
Doamna/Domnul ...., director executiv al Autoritãţii de Sãnãtate Publicã ......., preşedinte ..........
Doamna/Domnul ...., din partea Casei de Asigurãri de Sãnãtate ..................., membru .............
Doamna/Domnul ...., din partea Autoritãţii de Sãnãtate Publicã .................., membru .............

Data ...........

b) Proces-verbal de constatare pentru sumele achitate, în vederea regularizãrii
Încheiat astãzi, ................

Comisia mixtã formatã din doamna/domnul ........., director general - preşedinte al Casei de Asigurãri de Sãnãtate ........, şi doamna/domnul ........, director executiv al Autoritãţii de Sãnãtate Publicã ......, în calitate de preşedinţi ai comisiei mixte, precum şi doamna/domnul .........., din partea Casei de Asigurãri de Sãnãtate ......., şi doamna/domnul ......., din partea Autoritãţii de Sãnãtate Publicã ........, în calitate de membri ai comisiei mixte, în urma analizei situaţiei obligaţiilor de platã înregistrate la 31 decembrie 2005 şi achitate în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2006, în vederea regularizãrii, au constatat urmãtoarele:
- unitãţile sanitare cu paturi din judeţ au întocmit la termenul stabilit situaţia prevãzutã la pct. 3 lit. b) din anexa nr. 1 la metodologie;
- managerul şi directorul financiar-contabil al fiecãrei unitãţi sanitare cu paturi au semnat situaţiile, certificând realitatea şi exactitatea datelor;
- auditul a avizat situaţiile, certificând faptul cã bunurile şi serviciile au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice.
Faţã de cele de mai sus, comisia mixtã stabileşte cã au fost îndeplinite condiţiile pentru ca urmãtoarelor unitãţi sanitare sã li se aloce fondurile aferente regularizãrii, constând în reîntregirea fondurilor realizate pentru serviciile medicale în anul 2006:

1. Spitalul .........: total sume de reîntregit: .............. lei, din care:
- medicamente: ............... lei;
- materiale sanitare: ............... lei;
- alţi furnizori de bunuri şi servicii: ....... lei.
2. Spitalul ........................................:
...........................................
...........................................
...........................................
Total judeţ: sume de reîntregit: ......... lei, din care:
- medicamente: ........ lei;
- materiale sanitare: ............ lei;
- alţi furnizori de bunuri şi servicii: ......... lei.
Alte menţiuni: .........

Comisia mixtã: Semnãtura

Doamna/Domnul ...., director general -preşedinte al Casei de Asigurãri de Sãnãtate ..., preşedinte ....
Doamna/Domnul ...., director executiv al Autoritãţii de Sãnãtate Publicã ...., preşedinte .............
Doamna/Domnul ...., din partea Casei de Asigurãri de Sãnãtate ......., membru .........................
Doamna/Domnul ...., din partea Autoritãţii de Sãnãtate Publicã ......, membru .........................

Data ........................

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016