Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.404 din 28 septembrie 2007  privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2007    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.404 din 28 septembrie 2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2007

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 3 octombrie 2007

Având în vedere prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, ale Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formã dematerializatã aprobat prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.408/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primarã a titlurilor de stat administratã de Banca Naţionalã a României şi ale <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundarã a titlurilor de stat administratã de Banca Naţionalã a României, ale <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat tip benchmark şi ale Convenţiei nr. 184.575/13/2005 , încheiatã între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionalã a României,
în temeiul prevederilor <>art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
În vederea finanţãrii şi refinanţãrii datoriei publice în luna octombrie 2007, se aprobã prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominalã totalã de 800 milioane lei, prevãzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţia generalã de trezorerie şi datorie publicã va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Alice Cezarina Bîtu,
secretar de stat

Bucureşti, 28 septembrie 2007.
Nr. 1.404.

ANEXA 1

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont
lansate în luna octombrie 2007

ART. 1
În vederea finanţãrii şi refinanţãrii datoriei publice în luna octombrie 2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor anunţã lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Codul Data Data Data Nr. Valoarea
ISIN licitaţiei emisiunii scadenţei de zile emisiunii
- lei - ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
RO0708CTN0I4 10 oct. 2007 12 oct. 2007 10 oct. 2008 364 100.000.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
RO0708CTN0J2 24 oct. 2007 26 oct. 2007 24 oct. 2008 364 100.000.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ART. 2
Valoarea nominalã individualã a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
ART. 3
Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionatã în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupã metoda cu preţ multiplu.
ART. 4
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpãrate de cãtre dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.
ART. 5
(1) Ofertele de cumpãrare sunt competitive şi necompetitive.
(2) În cadrul ofertei de cumpãrare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la <>Normele Bãncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primarã a titlurilor de stat administratã de Banca Naţionalã a României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Numãrul de tranşe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpãrare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5) În cadrul ofertei de cumpãrare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la <>Normele Bãncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea <>Regulamentului nr. 11/2005 privind piaţa primarã a titlurilor de stat administratã de Banca Naţionalã a României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Se admit oferte de cumpãrare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşã a ofertei de cumpãrare competitivã sau necompetitivã va fi de minimum 10.000 lei.
ART. 6
Preţul şi randamentul se vor determina utilizând urmãtoarele formule:


d x r
P = 1 - ─────
360Y = r/P,

în care:
P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;
d = numãr de zile pânã la scadenţã;
r = rata discontului, exprimatã cu douã zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu douã zecimale.
ART. 7
Ofertele de cumpãrare se depun la Banca Naţionalã a României, ce acţioneazã în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, pânã la ora 12,00.
ART. 8
Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Bãncii Naţionale a României de cãtre comisia de licitaţie constituitã în acest scop şi va fi dat publicitãţii.
ART. 9
Evenimentele de platã aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestioneazã în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
ART. 10
Dacã data la care trebuie efectuatã una dintre plãţile aferente titlului de stat este o zi de sãrbãtoare sau o zi nelucrãtoare, plata se va face în urmãtoarea zi lucrãtoare, fãrã obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regãsesc în aceastã situaţie rãmân în proprietatea deţinãtorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
ART. 11
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevãzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

ANEXA Nr. 2

PROSPECT DE EMISIUNE
al obligaţiunilor de stat de tip benchmark
lansate în luna octombrie 2007

ART. 1
În vederea finanţãrii şi refinanţãrii datoriei publice în luna octombrie 2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor anunţã redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţa la 10 ani şi 5 ani, cu urmãtoarele caracteristici:

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Codul Data Data Data Maturi- Rata Dobânda Valoarea
ISIN licitaţiei emisiunii scadenţei tate cupon- acumu- nominalã
nr. nului latã*) totalã
de ani % - lei/titlu - - lei - ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
RO0717DBN038 4 oct 2007 8 oct 2007 11 iun 2017 10 6,75 219,47 500.000.000 RO0712DBN021 18 oct 2007 22 oct 2007 5 mar 2012 5 6,50 410,25 100.000.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------
*) Dobânda acumulatã este determinatã în conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark.

ART. 2
Valoarea nominalã totalã a emisiunii de obligaţiuni de stat de tip benchmark poate fi majoratã prin redeschideri ulterioare ale acesteia.
ART. 3
Valoarea nominalã individualã a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
ART. 4
Dobânda (cuponul) se plãteşte anual la datele specificate în prospectele de emisiune aprobate prin <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 266/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iunie 2007, pentru obligaţiunile cu scadenţã la 10 ani, şi, respectiv, <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 307/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii martie 2007, pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark cu scadenţa la 5 ani, şi va fi determinatã conform formulei:
D = VN* r/frecvenţa anualã a cuponului (1),
în care:
D = dobânda (cupon);
VN = valoarea nominalã;
r = rata cuponului.
ART. 5
Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionatã în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua dupã metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimatã sub formã procentualã, cu 4 zecimale.
ART. 6
Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpãrate de cãtre dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
ART. 7
(1) Ofertele de cumpãrare sunt competitive şi necompetitive.
(2) În cadrul ofertei de cumpãrare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la <>Normele Bãncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primarã a titlurilor de stat administratã de Banca Naţionalã a României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Numãrul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpãrare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum sunt acestea definite în <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5) În cadrul ofertei de cumpãrare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la <>Normele Bãncii Naţionale a României nr. 13/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Se admit oferte de cumpãrare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşã a ofertei de cumpãrare competitivã sau necompetitivã va fi de minimum 10.000 lei.
ART. 8
Ofertele de cumpãrare se depun la Banca Naţionalã a României, ce acţioneazã în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, pânã la ora 12,00.
ART. 9
Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Bãncii Naţionale a României de cãtre comisia de licitaţie constituitã în acest scop şi va fi dat publicitãţii.
ART. 10
Evenimentele de platã aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestioneazã în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
ART. 11
Dacã data la care trebuie efectuatã una dintre plãţile aferente titlului de stat este o zi de sãrbãtoare sau o zi nelucrãtoare, plata se va face în urmãtoarea zi lucrãtoare, fãrã obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regãsesc în aceastã situaţie rãmân în proprietatea deţinãtorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
ART. 12
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevãzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice