Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.294 din 7 octombrie 2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Planuri integrate de dezvoltare urbana", axa prioritara "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere" din cadrul Programului operational regional 2007-2013
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.294 din 7 octombrie 2008  privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.294 din 7 octombrie 2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Planuri integrate de dezvoltare urbana", axa prioritara "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 19 noiembrie 2008

Având în vedere prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii şi ale <>Ordinului ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionalã prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013,
în temeiul <>art. 13 alin. (1) şi (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al <>art. 10 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al <>art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor şi ministrul economiei şi finanţelor emit urmãtorul ordin:

SECŢIUNEA 1
Cheltuieli eligibile aferente activitãţilor care nu intrã sub incidenţa regulilor ajutorului de stat

ART. 1
(1) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrãrii în vigoare a contractului de finanţare semnat între beneficiar şi organismul intermediar, în numele şi pentru Autoritatea de management a Programului operaţional regional 2007-2013, denumit în continuare contract de finanţare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), urmãtoarele cheltuieli efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data de 1 ianuarie 2007, dacã se încadreazã în prevederile <>art. 6 şi 9 din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
a) cheltuielile pentru elaborarea studiului de fezabilitate;
b) cheltuielile pentru expertizã tehnicã şi, dupã caz, audit energetic;
c) cheltuielile pentru elaborarea studiilor de teren;
d) cheltuielile pentru elaborarea proiectului tehnic;
e) cheltuielile pentru achiziţia terenului;
f) cheltuielile pentru avize, acorduri, autorizaţii.
(3) Procedurile de achiziţie derulate pentru efectuarea cheltuielilor menţionate la alin. (2) lit. a)-d) sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.
ART. 2
(1) Sunt eligibile cheltuielile pentru achiziţia terenului, amenajarea acestuia şi amenajãri pentru protecţia mediului.
(2) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de terenuri sau expropriere sunt considerate eligibile în limita unui procent de 10% din valoarea totalã eligibilã a proiectului, cu respectarea prevederilor <>art. 6 din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Pentru amenajarea terenului sunt considerate eligibile:
a) cheltuielile efectuate la începutul lucrãrilor pentru pregãtirea amplasamentului, care constau în demolãri, demontãri, evacuãri de materiale rezultate, devieri de reţele de utilitãţi din amplasament, epuismente, drenaje;
b) cheltuielile efectuate pentru amenajarea terenurilor degradate şi/sau neutilizate sau pentru reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregãtirea acestora pentru noi tipuri de activitãţi economice şi/sau sociale, constând în demolãri, demontãri, evacuãri de materiale rezultate, devieri de reţele de utilitãţi din amplasament, epuismente, drenaje, decontaminarea terenurilor siturilor industriale poluate, inclusiv preluarea şi depozitarea substanţelor toxice şi periculoase, şi îmbunãtãţirea calitãţii terenurilor, planarea terenului, inclusiv ambalarea şi transportul deşeurilor şi al materialelor refolosibile.
(4) În cazul amenajãrilor pentru protecţia mediului sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru lucrãri şi acţiuni de protecţie a mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupã terminarea lucrãrilor.
ART. 3
(1) Sunt considerate eligibile, în limita unui procent de 5% din valoarea totalã eligibilã a proiectului, cheltuielile legate de proiectare şi asistenţã tehnicã, cuprinzând cheltuielile privind studiile de teren, obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii, proiectarea şi ingineria, consultanţa şi asistenţa tehnicã.
(2) Pentru efectuarea studiilor de teren, cheltuielile eligibile cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului pe care se amplaseazã obiectivul de investiţie. Pentru proiectele vizând reabilitarea siturilor poluate şi neutilizate şi pregãtirea acestora pentru noi tipuri de activitãţi economice şi/sau sociale sunt eligibile şi cheltuielile pentru analiza solului în scopul determinãrii gradului de poluare.
(3) Pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii, cheltuielile considerate eligibile sunt cheltuielile efectuate pentru:
a) obţinerea/prelungirea valabilitãţii certificatului de urbanism, obţinerea/prelungirea valabilitãţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, conform legii;
b) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apã, canalizare, gaze, termoficare, energie electricã, telefonie;
c) obţinerea acordului de mediu;
d) obţinerea avizului PSI.
(4) În categoria cheltuielilor eligibile privind proiectarea şi ingineria se includ, cu respectarea prevederilor <>art. 9 din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cheltuielile efectuate pentru:
a) elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie);
b) plata verificãrii tehnice a proiectãrii şi a elaborãrii certificatului de performanţã energeticã a clãdirii;
c) elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii de trafic, studii/expertize de amplasament;
d) expertizarea tehnicã în cazul lucrãrilor de modernizare sau consolidare la construcţii existente ori pentru continuarea lucrãrilor de construcţii începute şi neterminate;
e) efectuarea auditului energetic pentru lucrãri de creştere a performanţei energetice a clãdirilor ca urmare a modernizãrii/reabilitãrii.
(5) Cheltuielile eligibile privind serviciile de consultanţã includ cheltuielile efectuate, dupã caz, pentru:
a) plata serviciilor de consultanţã pentru elaborarea studiilor de piaţã şi de evaluare;
b) plata serviciilor de consultanţã în domeniul managementului proiectului finanţat;
c) plata consultanţei juridice în scopul elaborãrii documentaţiei de atribuire şi/sau pe parcursul aplicãrii procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publicã.
(6) În categoria cheltuielilor eligibile privind asistenţa tehnicã se includ cheltuielile efectuate, dupã caz, pentru:
a) asistenţa tehnicã din partea proiectantului, pe perioada de execuţie a lucrãrilor, în cazul în care aceasta nu intrã în tarifarea proiectãrii;
b) asigurarea supravegherii execuţiei prin diriginţi de şantier desemnaţi de autoritatea contractantã.
ART. 4
(1) Pentru investiţia de bazã sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru construcţii şi instalaţii, precum şi pentru dotãri de specialitate.
(2) Cheltuielile eligibile efectuate pentru construcţii şi instalaţii cuprind cheltuielile aferente execuţiei obiectivului investiţiei, şi anume cheltuielile pentru:
a) finalizarea şi/sau renovarea clãdirilor degradate şi/sau neutilizate şi pregãtirea lor pentru noi tipuri de activitãţi economice şi sociale;
b) crearea şi modernizarea infrastructurii şi a utilitãţilor publice urbane: strãzi orãşeneşti (inclusiv prin efectuarea de lucrãri la utilitãţile din corpul drumului), trotuare, zone pietonale, poduri, pasaje, pasarele, iluminat public etc;
c) crearea/modernizarea/extinderea spaţiilor verzi;
d) lucrãri de infrastructurã pentru sisteme pentru managementul traficului;
e) construirea de staţii pentru autobuze, tramvaie şi troleibuze şi/sau modernizarea celor existente; construirea de terminale intermodale în scopul îmbunãtãţirii integrãrii diferitelor moduri de transport public;
f) extinderea şi/sau modernizarea reţelei liniilor de tramvai şi troleibuz şi a infrastructurii supraterane şi subterane aferente;
g) construirea şi/sau amenajarea de culoare speciale pentru mijloace de transport în comun şi/sau piste pentru biciclete;
h) restaurarea, consolidarea, protejarea şi conservarea monumentelor istorice, în conformitate cu legislaţia în vigoare:
1. restaurarea, consolidarea, protejarea şi conservarea monumentelor istorice;
2. restaurarea, protejarea şi conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
3. refacerea/amenajarea cãilor de acces (pietonale şi carosabile) cãtre obiectivele reabilitate, în interiorul zonei de protecţie a acestora;
4. lucrãri şi dotãri pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior, a iluminatului de siguranţã, precum şi a celui decorativ;
5. amenajarea zonelor de protecţie prin delimitarea şi împrejmuirea obiectivelor reabilitate (acolo unde este cazul);
6. construirea utilitãţilor anexe (parcãri, grupuri sanitare, indicatoare etc);
i) reabilitarea/modernizarea clãdirilor destinate serviciilor sociale:
1. modernizarea clãdirilor destinate serviciilor sociale;
2. reabilitarea/modernizarea utilitãţilor generale (precum alimentarea cu apã, canalizarea, alimentarea cu gaze naturale, agent termic, energie electricã) şi specifice centrelor sociale;
3. amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale;
4. crearea/modernizarea facilitãţilor de acces pentru persoane cu dizabilitãţi;
j) renovarea şi/sau schimbarea folosinţei clãdirilor existente deţinute de autoritãţile publice, pentru asigurarea unor locuinţe sociale de calitate, cu respectarea prevederilor <>art. 8 din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Cheltuielile se desfãşoarã pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se face de cãtre proiectant.
(4) Cheltuielile aferente fiecãrui obiect sunt determinate prin devizul pe obiect.
(5) Cheltuielile eligibile efectuate pentru dotãrile de specialitate cuprind:
a) achiziţionarea de echipamente de informare şi comunicare pentru accesul larg al cetãţenilor la informaţii de interes public;
b) dotarea cu echipamente specifice pentru managementul traficului;
c) dotarea clãdirilor destinate serviciilor sociale cu echipamente specifice, inclusiv echipamente de informare şi comunicare;
d) dotarea centrelor sociale şi a unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii sociale: utilaje şi echipamente tehnologice, precum şi cele incluse în instalaţiile funcţionale; mobilier specific; echipamente de specialitate; sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilitãţi; programe informatice;
e) achiziţionarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalitãţii.
ART. 5
(1) Sunt eligibile cheltuielile privind organizarea de şantier, lucrãrile de construcţii şi instalaţii aferente organizãrii de şantier, activitãţile conexe organizãrii de şantier şi cotele legale.
(2) Cheltuielile eligibile efectuate pentru organizarea de şantier cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creãrii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii de construcţii-montaj.
(3) Pentru realizarea lucrãrilor de construcţii şi instalaţii aferente organizãrii de şantier, cheltuielile considerate eligibile sunt cele efectuate pentru lucrãrile de nivelãri ale terenurilor naturale, dezafectãri locale de cãi de comunicaţie sau construcţii, branşarea la utilitãţi, realizarea de cãi de acces.
(4) Cheltuielile eligibile aferente activitãţilor conexe organizãrii de şantier includ cheltuieli pentru:
a) obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrãrilor de organizare de şantier;
b) taxe de amplasament;
c) închirieri de semne de circulaţie;
d) întreruperea temporarã a reţelelor de transport sau distribuţie de apã, canalizare, agent termic, energie electricã, gaze naturale;
e) întreruperea temporarã a circulaţiei rutiere;
f) contractele de asistenţã cu poliţia rutierã;
g) contractele temporare cu furnizorii de utilitãţi şi cu unitãţile de salubrizare.
(5) Cheltuielile considerate eligibile pentru cotele legale cuprind, dupã caz:
a) cota aferentã inspecţiei pentru controlul calitãţii lucrãrilor de construcţii;
b) cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrãrilor de construcţii;
c) cota aferentã Casei Sociale a Constructorilor.
ART. 6
(1) Cheltuielile diverse şi neprevãzute se considerã eligibile în limita unui procent de 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli menţionate la art. 4, în funcţie de natura şi de complexitatea lucrãrilor, doar dacã sunt evidenţiate în documente justificative şi dacã respectã prevederile <>art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) În limita procentului menţionat la alin. (1) se acoperã, dupã caz, cheltuielile rezultate în urma modificãrilor de soluţii tehnice, cantitãţi suplimentare pentru realizarea lucrãrilor, utilaje sau dotãri ce se impun pe parcursul derulãrii investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantã.
ART. 7
Sunt eligibile cheltuielile aferente activitãţilor de audit şi cheltuielile cu publicitatea şi informarea, cu respectarea prevederilor contractului de finanţare.

SECŢIUNEA a 2-a
Cheltuieli eligibile aferente activitãţilor care intrã sub incidenţa regulilor ajutorului de stat

ART. 8
(1) Cheltuielile efectuate de cãtre beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrãrii în vigoare a contractului de finanţare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cheltuielile pentru achiziţionarea de teren efectuate de beneficiarii proiectelor sunt eligibile de la data intrãrii în vigoare a schemei de ajutor de stat, sub a cãrei incidenţã intrã proiectul, dacã se încadreazã în prevederile <>art. 6 din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 9
(1) Sunt eligibile cheltuielile privind achiziţionarea terenului, amenajarea acestuia şi amenajãri pentru protecţia mediului.
(2) Cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea de terenuri sau expropriere sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea totalã eligibilã a proiectului, cu respectarea prevederilor <>art. 6 din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Pentru amenajarea terenului sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile efectuate la începutul lucrãrilor pentru pregãtirea amplasamentului, care constau în demontãri, defrişãri, evacuãri de materiale rezultate, devieri de reţele de utilitãţi din amplasament, drenaje.
(4) În cazul amenajãrilor pentru protecţia mediului sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru lucrãri şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupã terminarea lucrãrilor.
ART. 10
Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente asigurãrii cu utilitãţile necesare funcţionãrii obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apã, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electricã, telecomunicaţii, care se executã pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordãrii la reţelele de utilitãţi.
ART. 11
(1) Pentru investiţia de bazã sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru construcţii şi instalaţii, precum şi pentru dotarea cu echipamente.
(2) Cheltuielile eligibile efectuate pentru construcţii şi instalaţii cuprind cheltuielile aferente execuţiei obiectivului investiţiei, şi anume cheltuieli de lucrãri pentru:
a) construirea/modernizarea/extinderea de clãdiri şi anexe aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, cu precãdere întreprinderile mici şi mijlocii pentru activitãţi de producţie şi/sau servicii;
b) construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/ feroviare din interiorul structurii de afaceri şi a drumurilor de acces cãtre structura de afaceri. Cheltuielile pentru construirea/ modernizarea/extinderea drumurilor de acces cãtre structura de afaceri sunt eligibile în limita a maximum 10% din valoarea totalã a proiectului;
c) crearea/modernizarea/extinderea utilitãţilor de bazã din interiorul structurii de afaceri: staţii de tratare a apei, unitãţile de furnizare a energiei şi gazului, sistemul de canalizare, cablarea clãdirii, conectarea la reţele broadband (internet).
(3) Cheltuielile aferente fiecãrui obiect sunt determinate prin devizul pe obiect.
(4) Sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/modernizate/ extinse.
(5) Cheltuielile se desfãşoarã pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se face de cãtre proiectant.
ART. 12
(1) Sunt eligibile cheltuielile privind organizarea de şantier, lucrãrile de construcţii şi instalaţii aferente organizãrii de şantier.
(2) Cheltuielile eligibile efectuate pentru organizarea de şantier cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creãrii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii de construcţii-montaj.
(3) Pentru realizarea lucrãrilor de construcţii şi instalaţii aferente organizãrii de şantier, cheltuielile considerate eligibile sunt cele efectuate pentru lucrãrile de nivelãri ale terenurilor naturale, dezafectãri locale de cãi de comunicaţie sau construcţii, branşarea la utilitãţi, realizarea de cãi de acces.
ART. 13
(1) Cheltuielile diverse şi neprevãzute se considerã eligibile în limita a maximum 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli menţionate la art. 11, în funcţie de natura şi complexitatea lucrãrilor, doar dacã sunt evidenţiate în documente justificative şi dacã respectã prevederile <>art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Din procentul stabilit se acoperã, dupã caz, cheltuielile rezultate în urma modificãrilor de soluţii tehnice, cantitãţi suplimentare de lucrãri, utilaje sau dotãri ce se impun pe parcursul derulãrii investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantã.

SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziţii finale

ART. 14
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul dezvoltãrii,
lucrãrilor publice şi locuinţelor,
Anna Horvath,
secretar de stat

p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cãtãlin Doica,
secretar de stat
--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016