Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.105 din 31 august 2007  pentru publicarea unui addendum la Memorandumul de finantare privind Programul PHARE national pentru Romania 2004 si a unui addendum la Acordul de finantare privind Programul PHARE national pentru Romania 2005    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.105 din 31 august 2007 pentru publicarea unui addendum la Memorandumul de finantare privind Programul PHARE national pentru Romania 2004 si a unui addendum la Acordul de finantare privind Programul PHARE national pentru Romania 2005

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 3 octombrie 2007

În temeiul prevederilor <>art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile ulterioare,
în conformitate cu dispoziţiile <>art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul economiei şi finanţelor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã publicarea pentru informare a urmãtoarelor addendumuri la memorandumurile de finanţare semnate între Guvernul României şi Comisia Europeanã:
a) Addendumul nr. 6 la Memorandumul de finanţare RO 2004/016-772 privind Programul PHARE naţional pentru România 2004, semnat la Bucureşti la 29 mai 2007, prevãzut în anexa nr. 1;
b) Addendumul nr. 1 la Acordul de finanţare RO 2005/017-553 privind Programul PHARE naţional pentru România 2005, semnat la Bucureşti la 29 mai 2007, prevãzut în anexa nr. 2.
ART. 2
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei
şi finanţelor,
Cãtãlin Doica,
secretar de stat

Bucureşti, 31 august 2007.
Nr. 1.105.

ANEXA 1

ADDENDUM Nr. 6*)
la Memorandumul de finanţare RO 2004/016-772
privind Programul PHARE naţional pentru România 2004

-------
*) Traducere.

În cadrul asistenţei PHARE pentru România, prezentul addendum a fost încheiat pe baza bugetului PHARE 2004 2004/016-772 subprogramul 3 - Îndeplinirea obligaţiilor din acquis.

ART. 1
Natura şi obiectul
Memorandumul de finanţare al Programului 2004/016-772 subprogramul 3 sectorul 04 "Managementul frontierei", semnat la 21 decembrie 2004, se modificã dupã cum urmeazã:
- Se eliminã componenta "Construcţia şi reabilitarea docurilor pentru navele maritime şi fluviale ale Poliţiei Române de Frontierã".
- Se introduce o nouã componentã "Creşterea capacitãţii de mobilitate navalã pe Dunãre şi în Delta Dunãrii".
- Se introduce o nouã componentã "Înzestrarea punctelor de trecere a frontierei desemnate cu echipament specializat de detecţie".
Anexa C la memorandumul de finanţare iniţial se modificã în conformitate cu pct. 1 "Obiective şi prioritãţi", subprogramul 3 "Îndeplinirea obligaţiilor din acquis", sectorul 03.04 "Managementul frontierei". A se vedea anexa 1 la anexa C la Memorandumul de finanţare.
ART. 2
Toate celelalte prevederi şi condiţii ale Memorandumului de finanţare al Programului 2004/016-772 rãmân neschimbate.
ART. 3
Toate celelalte prevederi şi condiţii ale Memorandumului de finanţare al Programului 2004/016-772 rãmân neschimbate.
ART. 4
Intrarea în vigoare
Prezentul addendum la Memorandumul de finanţare al Programului 2004/016-772 va intra în vigoare la data semnãrii de cãtre ambele pãrţi.

Bucureşti
Data: 29 mai 2007
Pentru beneficiar,
Domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu,
secretar de stat la
Ministerul Economiei şi Finanţelor,
coordonator naţional al Asistenţei

Bucureşti
Data: 29 mai 2007
Pentru Comunitatea Europeanã,
Domnul Donato Chiarini,
şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România


ANEXA 1
-------
la anexa C la memorandumul de finanţare
---------------------------------------

1. OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI
Acest capitol descrie mãsurile*1) avute în vedere pentru anul bugetar 2004 în cadrul Programului PHARE divizat în 6 subprograme. Acesta se adreseazã programelor multianuale din sectorul prioritar, care se concentreazã asupra prioritãţilor PHARE şi implementãrii principalelor sarcini pentru anii 2004-2006 şi sarcinilor specifice prevãzute sã înceapã în cadrul Programului PHARE naţional pentru România 2004. În continuare se prezintã grupul de mãsuri propuse pentru completarea sectoarelor prioritare din cadrul acestui program prin implementarea sarcinilor specifice. Aceste sarcini derivã, în principal, din cerinţele specifice rezultate din acquis-ul comunitar sau din participarea României la anumite politici comunitare.
-------------
*1) Fiecare mãsurã prevãzutã pentru implementare în cadrul acestui program şi care conţine antetul PHARE/2004/016-772 este continuatã cu un sistem
numeric de identificare a subprogramului şi mãsurii propriu-zise.

SUBPROGRAMUL 3 "ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR DIN ACQUIS" - 2004/016-772.03
(TOTAL: EURO 155,43 MILIOANE)

Acest subprogram se axeazã pe 4 sectoare prioritare: finanţe publice, agriculturã şi dezvoltare ruralã, mediu şi managementul frontierei.

03.04 Sectorul managementul frontierei

Fonduri PHARE necesare: EURO 36,8 Milioane

Alinierea la acquis-ul Uniunii Europene în domeniul managementului şi controlului frontierei pentru pregãtirea aderãrii la Uniunea Europeanã în vederea stabilirii unui management al frontierei integrat.

Acest program multianual se axeazã asupra urmãtoarelor:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Prioritãţi PHARE Sarcini principale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Optimizarea sistemului Armonizarea avansatã a managementului şi
instituţional şi al structurilor de cooperare ale Poliţiei Române
sistemului de resurse umane de Frontierã (PRF) şi a sistemului de resurse
umane cu cele mai bune practici ale Uniunii
Europene, în conformitate cu acquis-ul Schengen
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Continuarea dezvoltãrii Continuarea modernizãrii subsistemelor pentru
sistemului de întãrire securizarea frontierelor române în conformitate
a frontierelor române cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene
privind managementul de frontierã, inclusiv
acquis-ul Schengen
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Programul PHARE naţional pentru România 2004 va contribui la implementarea urmãtoarelor sarcini specifice:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sarcini care urmeazã sã înceapã odatã cu
fondurile aferente anului 2004
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Continuarea dezvoltãrii capacitãţii PRF de a aplica acquis-ul Schengen şi al
managementului de frontierã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dezvoltarea şi implementarea unei strategii de dezvoltare organizaţionalã
şi sporirea capacitãţii PRF în domeniul managementului schimbãrii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mãsuri anticorupţie pentru poliţia de frontierã şi vamã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Îmbunãtãţirea cooperãrii poliţiei de frontierã şi vãmii la frontiera ucraineanã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proiectul tehnic şi documentaţia de licitaţie pentru dezvoltarea sistemului
integrat al PRF de supraveghere a Dunãrii şi a Deltei Dunãrii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Implementarea celei de-a doua faze a sistemului integrat al PRF de observare,
supraveghere şi control al traficului la Marea Neagrã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Actualizarea capacitãţii de supraveghere a vehiculelor PRF
de supraveghere specialã, faza 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Extinderea sistemului de comunicaţie vocalã şi de date al PRF
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Elaborarea şi implementarea sistemului de comunicaţii mobile al PRF
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Repararea şi amenajarea spaţiilor de instruire ale PRF
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Furnizarea de mobilier şi echipament de birou pentru punctele şi centrele
de contact de frontierã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Reconfigurarea infrastructurii şi a fluxurilor de trafic la punctele de trecere
a frontierei desemnate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Înzestrarea centrelor de formare şi a şcolilor PRF cu echipament de formare
specializat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sporirea capacitãţii de mobilitate navalã pe Dunãre şi în Delta Dunãrii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Înzestrarea punctelor de trecere a frontierei desemnate cu echipament de
detecţie specializat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 2

ADDENDUM Nr. 1*)
la Acordul de finanţare RO 2005/017-553 (subprogramele 1-5)
privind Programul PHARE naţional pentru România 2005

-----------
*) Traducere.

În cadrul asistenţei PHARE pentru România, prezendul addendum a fost încheiat pe baza bugetului PHARE 2005 2005/017-553 subprogramul 3 - Îndeplinirea obligaţiilor din acquis.

ART. 1
Natura şi obiectul
Acordul de finanţare al Programului 2005/017-553 subprogramul 3 sectorul 04 "Managementul frontierei", semnat la 27 iulie 2006, se modificã dupã cum urmeazã:
- Se introduce o nouã componentã "Construcţia şi reabilitarea docurilor pentru navele maritime şi fluviale ale PRF".
- Se eliminã componenta "Furnizarea de nave Poliţiei Române de Frontierã pentru supravegherea şi controlul frontierei la Marea Neagrã".
- Se introduce o nouã componentã denumitã "Facilitãţi de comunicare pentru supravegherea pe Dunãre".
- Componenta "Dezvoltarea capacitãţii Poliţiei Române de Frontierã de a implementa sistemul de control şi comandã" (Twinning) se modificã în: "Dezvoltarea şi îmbunãtãţirea activitãţilor privind colectarea, prelucrarea, utilizarea şi diseminarea datelor statistice ale Poliţiei Române de Frontierã/Ministerului Administraţiei şi Internelor".
Anexa C la acordul de finanţare iniţial se modificã în conformitate cu pct. 1 "Obiective şi prioritãţi", subprogramul 3 "Îndeplinirea obligaţiilor din acquis", sectorul 03.04 "Managementul frontierei". A se vedea anexa 1 la anexa C la Acordul de finanţare.
ART. 2
Toate celelalte prevederi şi condiţii ale Acordului de finanţare al Programului 2005/017-553 (subprogramele 1-5) rãmân neschimbate.
ART. 3
Prezentul addendum la Acordul de finanţare al Programului 2005/017-553 (subprogramele 1-5) este redactat în douã exemplare, în limba englezã.
ART. 4
Intrarea în vigoare
Prezentul addendum la Acordul de finanţare al Programului 2005/017-553 (subprogramele 1-5) va intra în vigoare la data semnãrii de cãtre ambele pãrţi.

Bucureşti
Data: 29 mai 2007
Pentru destinatar,
Domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu,
secretar de stat la
Ministerul Economiei şi Finanţelor,
coordonator naţional al Asistenţei

Bucureşti
Data: 29 mai 2007
Pentru Comunitatea Europeanã,
Domnul Donato Chiarini,
şeful Reprezentanţei
Comisiei Europene în România

ANEXA I
-------
la anexa C la acordul de finanţare
----------------------------------

SUBPROGRAMUL 3 "ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR DIN ACQUIS" - 2005/017-553.03
(TOTAL: EURO 136,69 MILIOANE)

Prezentul subprogram se axeazã pe 4 sectoare prioritare: finanţe publice, agriculturã şi dezvoltare ruralã, mediu şi managementul frontierei.

PHARE 2005/017-553 03.04 Sectorul managementul frontierei

Fonduri PHARE necesare: EURO 41,42 Milioane

Acest program multianual se axeazã asupra urmãtoarelor:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Prioritãţi PHARE Sarcini principale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Optimizarea sistemului instituţional Armonizarea avansatã a managementului
şi a sistemului de resurse umane şi structurilor de cooperare ale
Poliţiei Române de Frontierã (PRF) şi
a sistemului de resurse umane cu cele
mai bune practici ale Uniunii Europene,
în conformitate cu acquis-ul Schengen
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Continuarea dezvoltãrii sistemului Continuarea modernizãrii subsistemelor
de întãrire a frontierelor române pentru securizarea frontierelor române
în conformitate cu cele mai bune
practici ale Uniunii Europene privind
managementul frontierei, inclusiv
acquis-ul Schengen.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Programul PHARE naţional pentru România 2005 va contribui la implementarea urmãtoarelor sarcini specifice:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sarcini care urmeazã sã înceapã odatã cu fondurile aferente anului 2005
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Îmbunãtãţirea cooperãrii poliţiei de frontierã şi vãmii la frontiera sârbã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dezvoltarea resurselor umane ale PRF - faza 2 - Instruire în dezvoltarea
şi proiectarea de programe de studii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Instruirea operaţionalã în tehnici selective, bazate pe risc privind controlul
la frontierã pentru poliţia de frontierã şi vamã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dezvoltarea funcţiilor interne de control ale PRF şi ANV
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dezvoltarea şi îmbunãtãţirea activitãţilor privind colectarea, prelucrarea,
utilizarea şi diseminarea datelor statistice ale PRF/MAI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Înzestrarea punctelor de trecere a frontierei desemnate cu echipament
de detecţie specializat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Construirea şi reabilitarea docurilor pentru navele maritime şi fluviale ale PRF
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Implementarea fazei finale a sistemului integrat al PRF de observare,
supraveghere şi control al traficului la Marea Neagrã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Actualizarea capacitãţii de supraveghere a vehiculelor speciale de supraveghere
ale PRF, cea de-a doua fazã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Facilitãţi de comunicare pentru supravegherea pe Dunãre
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


-----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice