Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME PROPRII din 22 iunie 2005  de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME PROPRII din 22 iunie 2005 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele

EMITENT: SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2005, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 52/2005 , cu modificãrile ulterioare, denumit în continuare Contract-cadru, adaptate la specificul organizãrii asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti.
(2) Prevederile prezentelor norme, în mãsura în care nu dispun altfel, se completeazã cu dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2005, aprobate prin Ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 56/45/2005, cu modificãrile ulterioare.
(3) Prezentele norme sunt aplicabile pe toatã durata de valabilitate a <>Hotãrârii Guvernului nr. 52/2005 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 2
Furnizorii de servicii medicale din reţelele sanitare aparţinând sistemului apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti sunt cei prevãzuţi la <>art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 458/2001 .
ART. 3
Atribuţiile ce revin, potrivit normelor legale în vigoare, direcţiilor de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul asistenţei medicale în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate sunt exercitate de direcţiile medicale sau de alte structuri similare ale ministerelor şi instituţiilor din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti în cadrul reţelelor sanitare proprii.
ART. 4
(1) În vederea încheierii contractului, furnizorii de servicii medicale din reţeaua apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti vor prezenta documentele prevãzute în Contractul-cadru. Certificatului de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale îi este asimilat actul de înfiinţare a furnizorilor de servicii medicale.
(2) La încheierea contractului de furnizare de servicii farmaceutice, furnizorii din reţeaua apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti vor prezenta documentele prevãzute la cap. III din Contractul-cadru referitor la acordarea medicamentelor cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu, cu excepţia certificatului de înmatriculare la registrul comerţului.
(3) Prin act de înfiinţare a furnizorului se înţelege inclusiv ordinele legale de înfiinţare emise de ministerele şi instituţiile din sistemul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti.
ART. 5
(1) Toate documentele care stau la baza încheierii contractelor şi decontãrii serviciilor medicale şi farmaceutice şi care conţin informaţii clasificate potrivit legii, datoritã specificului instituţiei respective, se certificã prin semnãtura reprezentanţilor legali ai furnizorilor, care vor rãspunde de exactitatea şi realitatea datelor transmise şi/sau raportate.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) se prezintã spre verificare de cãtre reprezentanţii legali ai furnizorilor, la sediul acestora, numai persoanelor nominalizate, potrivit specialitãţilor şi competenţelor, de cãtre Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, agreate de instituţie. Fac excepţie de la activitatea de agreare auditorii publici interni ai Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti pe timpul misiunii.
(3) Persoanele cu drept de control aparţinând Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, prevãzute la alin. (2), vor avea acces la informaţiile clasificate potrivit legii, în condiţiile şi cu respectarea procedurilor prevãzute de lege.
(4) Aceste documente sunt acte justificative care susţin plãţile efectuate, se arhiveazã şi se pãstreazã la sediul furnizorului pe toatã durata prevãzutã de <>Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã.
ART. 6
(1) Asiguraţii care plãtesc contribuţia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate, indiferent de casa de asigurãri în a cãrei evidenţã se aflã, precum şi cei din categoriile de persoane prevãzute la <>art. 6 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care solicitã servicii medicale furnizate în sistemul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti, vor face dovada calitãţii lor potrivit prevederilor <>art. 5 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Pentru asiguraţii care, potrivit legii, au regim de confidenţialitate, precum şi pentru persoanele private de libertate, evidenţa acestora la Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti se ţine numeric. Dovada calitãţii de asigurat pentru aceste categorii de persoane se face pe baza adeverinţelor eliberate de instituţiile care le au în evidenţã.
(3) Pentru categoriile de asiguraţi care executã o pedeapsã privativã de libertate (arestaţi, reţinuţi şi condamnaţi), în scopul evitãrii dublei plãţi, instituţiile în evidenţa cãrora se aflã acestea vor informa casele judeţene de asigurãri de sãnãtate şi a municipiului Bucureşti în a cãror razã aveau domiciliul aceste persoane, precum şi Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului despre starea de fapt a acestora.

CAP. II
Asistenţa medicalã primarã

SECŢIUNEA 1
Servicii medicale curative

ART. 7
(1) Serviciile medicale se acordã în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru stabilit, iar în afara acestui program, în centre de permanenţã stabilite şi organizate, potrivit legii, de direcţiile medicale sau de structurile similare acestora din ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii din sistemul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti, cu avizul Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi în limita fondurilor alocate.
(2) Avizul Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti poate fi retras, cu acordul direcţiilor medicale (similare), dupã o prealabilã înştiinţare a acestora, dacã din raportãrile furnizorilor rezultã cã adresabilitatea la centrul de permanenţã, într-un trimestru, este nesemnificativã.
(3) Acolo unde nu se pot organiza centre de permanenţã, medicii din sistemul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti pot acorda consultaţii şi în afara orelor de program, conform unui program de lucru stabilit de comun acord cu direcţiile medicale similare.

SECŢIUNEA a 2-a
Modalitãţi de contractare

ART. 8
Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicalã primarã se încheie între spitalul militar, spitalul penitenciar sau alte unitãţi sanitare care coordoneazã activitãţile medicale din aceste cabinete şi Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, conform reglementãrilor specifice.
ART. 9
Pentru cabinetele medicale aflate în structura centrelor medicale judeţene şi ale municipiului Bucureşti contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicalã primarã se încheie de reprezentantul legal al centrului medical şi Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti.
ART. 10
Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicalã primarã pentru cabinetele medicale aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic şi tratament sau a altor unitãţi sanitare similare se încheie de reprezentantul legal al acestora şi Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti.
ART. 11
Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicalã primarã pentru cabinetele medicale aflate în structura spitalelor din reţelele sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti se încheie de reprezentantul legal al acestor spitale şi Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti.
ART. 12
(1) Listele ce cuprind asiguraţii aflaţi în evidenţa Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, pe baza cãrora se încheie contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicalã primarã, se întocmesc cu respectarea specificului ministerelor şi instituţiilor din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti.
(2) Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii se vor întocmi liste nominale cu militari în termen, elevi şi studenţi militari, care se certificã de cãtre comandantul unitãţii şi de cãtre reprezentantul legal al unitãţii sanitare în coordonarea cãreia se aflã cabinetul medical. Medicii din cabinetele medicale de unitate/infirmerii pot înscrie pe listele nominale cadre active, funcţionari publici cu statut special, salariaţi civili, membri de familie ai acestora, precum şi pensionari militari, care au optat pentru medicii de familie respectivi.
(3) Medicul din cabinetul medical de unitate/infirmerie are obligaţia sã anunţe în scris, în termen de 15 zile, casa de asigurãri de sãnãtate judeţeanã, a municipiului Bucureşti sau a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, dupã caz, în a cãrei razã de competenţã îşi are domiciliul asiguratul, includerea acestuia pe lista sa.
ART. 13
Listele nominale cuprinzând asiguraţii, precum şi formularele de raportare vor fi întocmite conform modelelor comunicate de Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti atât pe hârtie, cât şi pe suport magnetic.

SECŢIUNEA a 3-a
Modalitãţi de platã

ART. 14
Pentru cabinetele medicale în care se acordã asistenţã medicalã persoanelor private de libertate, decontarea activitãţii de asistenţã medicalã primarã se face pe baza raportãrii numerice, conform metodologiei stabilite de comun acord de ministerele şi instituţiile cu reţea sanitarã proprie şi Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti.
ART. 15
Plata furnizorilor de servicii medicale pentru asistenţa medicalã acordatã pentru persoanele private de libertate se efectueazã pe baza raportãrilor numerice, dupã urmãtoarele formule, adaptate formularelor de raportare stabilite prin decizie a preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate:


Total numãr de persoane private
de libertate în fiecare zi a lunii


Numãr de zile calendaristice ale de libertate din luna respectivã
lunii respective


Numãr mediu de persoane private
de libertate pe lunã x 10 = Numãr de puncte neajustate pe
--------------------------------------- lunã
12


Numãrul iniţial de persoane private de libertate se va stipula în contract şi va fi cel existent la data de 1 ianuarie 2005.
Prin persoane private de libertate se înţelege reţinuţi şi arestaţi preventiv şi persoane care executã o pedeapsã privativã de libertate.

ART. 16
Pentru perioada de absenţã motivatã a medicului care acordã asistenţã medicalã primarã ministerele şi instituţiile în a cãror subordine se aflã acesta organizeazã preluarea activitãţii medicale de cãtre un alt medic cu licenţã de înlocuire şi comunicã despre aceasta Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti. Se considerã absenţã motivatã urmãtoarele situaţii: concedii de odihnã, caz de boalã, citaţii de la organele judecãtoreşti sau de alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenţa la instituţiile respective şi misiunile ordonate.
ART. 17
Direcţiile medicale sau alte structuri similare acestora din cadrul ministerelor şi instituţiilor din sistemul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti vor pune la dispoziţie Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti liste cuprinzând medicii cu licenţã de înlocuire, fãrã obligaţii contractuale, cum este şi cazul medicilor militari pensionari sau disponibilizaţi, care pot prelua activitatea în condiţiile legii.
ART. 18
(1) Numãrul total de puncte se ajusteazã în raport de condiţiile în care se desfãşoarã activitatea, în baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c) pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 56/45/2005, cu modificãrile ulterioare.
(2) Lista cuprinzând cabinetele medicale şi condiţiile specifice sistemului în care se acordã asistenţã medicalã primarã, la care se aplicã majorãri, se stabileşte anual de direcţiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele şi instituţiile din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti în cadrul reţelelor sanitare proprii împreunã cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, cu referate justificative bine întemeiate şi în limita fondului aprobat (cabinete aresturi, cabinete penitenciare, zone izolate etc.).
(3) Criteriile de stabilire a cabinetelor medicale la care se pot aplica majorãri vor fi înaintate de direcţiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele şi instituţiile din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti spre avizare Ministerului Sãnãtãţii.

CAP. III
Modalitãţi de contractare şi decontare în asistenţa ambulatorie de specialitate pentru specialitãţile clinice, paraclinice şi stomatologice

ART. 19
Criteriile de contractare şi decontare a serviciilor medicale pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice aflaţi în relaţii contractuale cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti sunt stabilite în funcţie de criteriile prevãzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru.
ART. 20
Decontarea de cãtre Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti a serviciilor medicale stomatologice preventive şi a tratamentelor stomatologice se face în limita sumei contractate pentru cabinetele medicale din unitãţile sanitare ambulatorii de specialitate aparţinând ministerelor cu reţele sanitare proprii, precum şi pentru cele din cadrul ambulatoriilor de specialitate din structura spitalelor din reţeaua ministerelor şi instituţiilor din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti.

CAP. IV
Modul de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu

ART. 21
Asistenţa cu medicamente în tratamentul ambulatoriu se asigurã de farmaciile autorizate şi acreditate conform prevederilor legale în vigoare, precum şi de farmaciile care funcţioneazã în structura unitãţilor sanitare din ambulatoriul de specialitate din sistemul de apãrare, ordine publicã, siguranţã naţionalã şi autoritate judecãtoreascã, acreditate de comisia de acreditare constituitã la nivelul sistemului apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti, cu respectarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea farmaciilor, aprobate prin <>Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 1.073/2003 , cu modificãrile ulterioare, adaptate specificului propriu.
ART. 22
Pentru farmaciile care funcţioneazã în ambulatoriile de specialitate din sistemul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti nu se aplicã criteriile de selecţie a farmaciilor, în vederea încheierii contractului, prevãzute în anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 56/45/2005, cu modificãrile ulterioare.
ART. 23
Pentru farmaciile care funcţioneazã în structura unor unitãţi sanitare din ambulatoriile de specialitate din reţeaua sanitarã proprie Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti va acorda în cadrul sumelor contractate un avans în limita a 30% din valoarea contractului, în condiţiile legii.
ART. 24
Pentru farmaciile din structura apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti, la stabilirea valorii contractului nu se va utiliza şi criteriul privind punctajul realizat în funcţie de încadrarea cu personal, dar se va aplica principiul proporţionalitãţii raportat la numãrul de asiguraţi şi consumul de medicamente din anul precedent.
ART. 25
Decontarea pentru activitatea curentã a farmaciilor din structura apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti se efectueazã în termen de pânã la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de cãtre farmacie la Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti.
ART. 26
Modalitatea de decontare a pãrţii necompensate de care beneficiazã asiguraţii în baza unor legi speciale se stabileşte prin ordin al miniştrilor şi conducãtorilor instituţiilor din sistemul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti.
ART. 27
Documentele necesare decontãrii medicamentelor se întocmesc în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2005.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 28
Medicii din sistemul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti care au fost acreditaţi sã lucreze în acest sistem şi sunt mutaţi în interes de serviciu în alte unitãţi sanitare similare celei în care şi-au desfãşurat activitatea pot continua relaţiile contractuale cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti prin încheierea unui nou contract.
ART. 29
Crearea bazei de date la nivelul Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti pentru funcţionarea sistemului informatic se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind informaţiile clasificate, printr-un protocol care se semneazã între Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi ministerele şi instituţiile din sistemul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti.

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016