Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME PROCEDURALE INTERNE din 2 noiembrie 2005  pentru organizarea si desfasurarea procedurilor de incheiere a contractului-cadru de achizitie publica de servicii juridice pentru reprezentarea Romaniei sau a altor institutii publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME PROCEDURALE INTERNE din 2 noiembrie 2005 pentru organizarea si desfasurarea procedurilor de incheiere a contractului-cadru de achizitie publica de servicii juridice pentru reprezentarea Romaniei sau a altor institutii publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 9 noiembrie 2005
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Prezentele norme procedurale interne asigurã cadrul şi metodologia unitarã pentru organizarea şi desfãşurarea procedurilor de încheiere a contractului-cadru de achiziţie publicã de servicii juridice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, denumit în continuare contract-cadru de reprezentare.
(2) Încheierea contractului-cadru de reprezentare are la bazã principiile enunţate la <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 212/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Contractul-cadru de reprezentare
ART. 2
(1) Contractul-cadru de reprezentare este acel acord intervenit între Ministerul Finanţelor Publice şi una sau mai multe societãţi profesionale civile de avocaţi, specializate în litigii internaţionale, prin care acestea din urmã îşi asumã obligaţia de a susţine apãrarea intereselor României sau ale altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, în baza mandatului acordat.
(2) Modelul contractului-cadru de reprezentare care va fi încheiat cu societatea civilã profesionalã de avocaţi selectatã este prevãzut în anexa A.
(3) Contractul-cadru de reprezentare se încheie cu cel puţin o societate profesionalã civilã de avocaţi pe o perioadã de un an. În baza contractului de reprezentare Ministerul Finanţelor Publice va emite mandate de reprezentare în funcţie de necesitãţile apãrute.
(4) Contractul-cadru de reprezentare produce efecte începând cu data la care Ministerul Finanţelor Publice emite mandatul de reprezentare.
(5) În perioada cuprinsã între încheierea contractului şi emiterea mandatului de reprezentare, societatea sau societãţile profesionale civile de avocaţi nu sunt îndreptãţite sã pretindã Ministerului Finanţelor Publice efectuarea de plãţi în baza contractului-cadru de reprezentare.
(6) Societatea profesionalã civilã de avocaţi, selectatã sã fie parte în contractul-cadru de reprezentare încheiat pe parcursul unui an calendaristic şi care a primit mandat de reprezentare într-o cauzã, are obligaţia de a depune toate diligenţele pentru apãrarea intereselor încredinţate, pânã la finalizarea procesului aflat în derulare, chiar dacã în anul urmãtor nu mai este selectatã de cãtre Ministerul Finanţelor Publice pentru un alt contract de reprezentare. În aceastã situaţie Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia corelativã de a face plata contraprestaţiilor acestei societãţi profesionale civile de avocaţi în baza mandatului de reprezentare emis numai pentru serviciile prestate efectiv de cãtre aceasta.
Procedura pentru încheierea contractului-cadru de reprezentare
ART. 3
Ministerul Finanţelor Publice încheie contractul-cadru de reprezentare prin aplicarea procedurii de selecţie a candidaturilor, respectiv procedura prin care comisia de selecţie analizeazã şi selecteazã dupã aplicarea criteriilor de selecţie numãrul de societãţi profesionale civile de avocaţi stabilit în documentaţia de încheiere a contractului-cadru de reprezentare.
Reguli generale de participare
ART. 4
Orice societate profesionalã civilã de avocaţi care considerã cã satisface cerinţele enunţate în invitaţia de participare, al cãrei model este prevãzut în anexa B, şi în documentaţia de atribuire are dreptul de a participa, în condiţiile prezentelor norme procedurale, la procedura de selecţie de candidaturi pentru încheierea contractului-cadru de reprezentare.
Iniţierea procedurii pentru încheierea contractului-cadru de reprezentare
ART. 5
(1) Ministerul Finanţelor Publice, prin compartimentul specializat, va iniţia aplicarea procedurii de selecţie de candidaturi pentru încheierea contractului-cadru de reprezentare, numai dacã este constituitã comisia de selecţie şi este publicatã invitaţia de participare.
(2) Înainte de emiterea mandatului de reprezentare, Ministerul Finanţelor Publice trebuie sã asigure fonduri suficiente pentru anul în curs, dar şi sã aibã în vedere posibilitatea cã un mandat de reprezentare se poate întinde pe o perioadã mai lungã de timp.
Evitarea situaţiilor de concurenţã neloialã şi de conflict de interese
ART. 6
(1) Pe parcursul derulãrii procedurii de încheiere a contractului-cadru de reprezentare Ministerul Finanţelor Publice va lua toate mãsurile legale necesare pentru a combate apariţia eventualelor situaţii de concurenţã neloialã sau conflict de interese şi orice alte fapte considerate contravenţii ori infracţiuni potrivit legislaţiei în vigoare. În mãsura în care aceste situaţii totuşi se produc, se vor lua toate mãsurile legale pentru înlãturarea lor.
(2) Societãţile profesionale civile de avocaţi participante la procedura de selecţie de candidaturi vor depune o declaraţie pe propria rãspundere privind inexistenţa situaţiilor de conflict de interese în legãturã cu obiectul litigiilor care urmeazã a fi soluţionate prin arbitraj în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii.
Întocmirea şi conţinutul documentaţiei de încheiere a contractului-cadru de reprezentare
ART. 7
Ministerul Finanţelor Publice, prin compartimentul specializat, va supune aprobãrii documentaţia de încheiere a contractului-cadru de reprezentare, prevãzutã în anexa C.
ART. 8
Documentaţia de încheiere a contractului-cadru de reprezentare trebuie sã cuprindã cel puţin precizãri privind:
a) informaţii despre Ministerul Finanţelor Publice, litigiile care ar putea apãrea, modalitãţile de platã;
b) criteriile de selectare, precum şi gradul de importanţã al acestora în vederea ierarhizãrii propunerilor de ofertã;
c) modul de elaborare a propunerii de ofertã;
d) alte informaţii care pot fi relevante pentru derularea procedurii de selecţie de candidaturi.
ART. 9
(1) Cerinţele în vederea aplicãrii criteriilor de selecţie de candidaturi pot fi, dupã caz, şi fãrã a se limita la urmãtoarele:
(i) curriculum vitae al membrilor echipei propuse;
(ii) cunoştinţe privind acordurile încheiate de România privind promovarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor;
(iii) cunoştinţe temeinice de drept internaţional public şi de dreptul comerţului internaţional, atestate prin documente de formare academicã recunoscute;
(iv) lucrãri de specialitate juridicã privind regimul investiţiilor strãine şi procedurile arbitrale în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii;
(v) nivelul cunoştinţelor de limbã englezã dovedit prin certificate de atestare recunoscute, cu excepţia vorbitorilor nativi de limbã englezã;
(vi) sã demonstreze cã se bucurã de încredere din partea clienţilor, pe baza proiectelor îndeplinite de societatea profesionalã civilã de avocaţi, în cadrul unor proiecte de mare valoare.
(2) Criteriile de selecţie aplicabile în vederea ierarhizãrii ofertelor sunt:
(i) numãrul de avocaţi definitivi care vor face parte din echipã şi vechimea în specialitate juridicã de minimum 3 ani - câte un punct pentru fiecare membru al echipei de avocaţi care îndeplineşte criteriul, dar nu mai mult de 5 puncte;
(ii) numãrul de avocaţi din echipã care au experienţã în litigii internaţionale ce presupun aplicarea procedurii de arbitraj - câte 10 puncte pentru fiecare membru al echipei de avocaţi, dar nu mai mult de 50 de puncte;
(iii) numãrul de avocaţi din echipã care au participat la procedurile arbitrale în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii din Washington DC - câte 15 puncte pentru fiecare membru al echipei de avocaţi, dar nu mai mult de 60 de puncte;
(iv) numãrul de litigii câştigate în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii - câte 20 de puncte pentru fiecare litigiu, dar nu mai mult de 60 de puncte.
(3) Punctajul tehnic se calculeazã prin însumarea punctelor obţinute la îndeplinirea criteriilor prevãzute la art. 9 alin. (2). Este declaratã admisã oferta care întruneşte un punctaj tehnic de cel puţin 60 de puncte.
(4) Pentru ierarhizarea ofertelor, la punctajul tehnic obţinut se adaugã un punctaj la oferta financiarã, determinat astfel: oferta financiarã cea mai micã [lei(valutã)/orã/societate] primeşte un punctaj egal cu numãrul ofertelor admise, iar urmãtoarele oferte primesc un punctaj corespunzãtor poziţiei în care se situeazã oferta lor financiarã.
(5) Îndeplinirea cerinţelor şi a criteriilor de selecţie se atestã de cãtre participanţi prin declaraţie pe propria rãspundere sau prin documente relevante.
Publicitate
ART. 10
(1) Ministerul Finanţelor Publice, prin compartimentul specializat, va transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a "Achiziţii publice", şi la cel puţin un cotidian de mare tiraj, naţional sau, dupã caz, internaţional, o invitaţie de participare la procedura de selecţie pentru contractul-cadru de reprezentare pe anul în curs.
(2) Invitaţia de participare va fi publicatã şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.
(3) Invitaţia de participare va conţine informaţiile privind adresa Ministerului Finanţelor Publice de unde se pot solicita clarificãri.
Aplicarea procedurii de selecţie de candidaturi pentru încheierea contractului-cadru de reprezentare
ART. 11
Procedura de selecţie de candidaturi se desfãşoarã în mai multe etape, dupã cum urmeazã:
A. Etapa de lansare a procedurii:
a) transmiterea spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a "Achiziţii publice", şi într-un cotidian de mare tiraj, naţional sau, dupã caz, internaţional, a invitaţiei de participare privind achiziţia de servicii juridice;
b) constituirea comisiei de selecţie;
c) întocmirea documentaţiei de încheiere a contractului-cadru de reprezentare.
B. Etapa de selectare:
a) primirea ofertelor;
b) analiza şi stabilirea ofertelor care îndeplinesc cerinţele minime solicitate;
c) aplicarea criteriilor de selectare;
d) stabilirea ierarhiei propunerilor de oferte acceptate, pe baza cãrora se va încheia contractul-cadru de reprezentare;
e) înştiinţarea conducerii Ministerului Finanţelor Publice cu privire la rezultatul aplicãrii procedurii;
f) încheierea contractului-cadru de reprezentare;
g) întocmirea dosarului contractului-cadru de reprezentare.
Atribuţiile comisiei de selecţie a societãţilor profesionale civile de avocaţi
ART. 12
Comisia de selecţie a societãţilor profesionale civile de avocaţi, denumitã în continuare comisie de selecţie, constituitã potrivit art. 4 din ordin rãspunde de desfãşurarea urmãtoarelor activitãţi:
a) stabilirea ofertelor care îndeplinesc cerinţele minime impuse;
b) aplicarea criteriilor de ierarhizare potrivit celor stabilite în documentaţie;
c) stabilirea ierarhiei ofertelor care îndeplinesc cerinţele minime impuse;
d) înştiinţarea conducerii Ministerului Finanţelor Publice cu privire la rezultatul selecţiei de candidaturi;
e) negocierea contractului.
ART. 13
Pe parcursul desfãşurãrii procedurii de selecţie de candidaturi, membrii comisiei de selecţie au obligaţia de a pãstra confidenţialitatea asupra conţinutului negocierilor, precum şi asupra oricãror alte informaţii prezentate de ofertanţi, a cãror dezvãluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja secretele comerciale.
ART. 14
(1) Fiecare dintre membrii comisiei de selecţie are obligaţia de a semna pe propria rãspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajeazã sã respecte prevederile prevãzute la art. 13 şi prin care confirmã totodatã cã nu se aflã în nici una dintre situaţiile urmãtoare:
a) este soţ sau rudã pânã la gradul al patrulea inclusiv ori afin pânã la gradul al patrulea inclusiv cu avocaţii propuşi a face parte din echipã de cãtre ofertanţi;
b) în ultimii 3 ani a avut contracte de muncã sau de colaborare cu unul dintre ofertanţi ori cu asociaţii unuia dintre ofertanţi sau a fãcut parte din adunarea asociaţilor ori din orice alt organ de conducere sau de administrare al unuia dintre ofertanţi;
c) are calitatea de asociat sau face parte din organele de conducere sau de administrare ale unuia dintre ofertanţi.
(2) Declaraţia prevãzutã la alin. (1) trebuie semnatã înainte de iniţierea etapei de ierarhizare a ofertelor.
(3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi de comisia de selecţie constatã cã se aflã în una sau mai multe dintre situaţiile prevãzute la alin. (1), atunci acesta are obligaţia de a solicita de îndatã înlocuirea sa din componenţa comisiei respective.
Încheierea contractului-cadru de reprezentare
ART. 15
(1) De regulã, la începutul fiecãrui an Ministerul Finanţelor Publice, în urma aplicãrii procedurii de selecţie de candidaturi, va încheia contractul-cadru de reprezentare cu societãţile profesionale civile de avocaţi, ale cãror propuneri de oferte au fost acceptate.
(2) Contractul-cadru de reprezentare se semneazã de cãtre ministrul finanţelor publice şi de cãtre reprezentantul mandatat al ofertanţilor, pe baza documentelor depuse în cadrul procedurii de selecţie.
(3) Contractul-cadru de reprezentare se încheie în termen de cel mult 15 zile lucrãtoare de la anunţarea societãţilor profesionale civile de avocaţi care au fost selectate în vederea încheierii contractului-cadru de reprezentare, cu excepţia cazului în care au fost formulate contestaţii, situaţie în care termenul este de 5 zile lucrãtoare de la data soluţionãrii contestaţiei de cãtre Ministerul Finanţelor Publice.
Dosarul contractului-cadru de reprezentare
ART. 16
(1) Ministerul Finanţelor Publice, prin compartimentul specializat, are obligaţia de a întocmi dosarul contractului-cadru de reprezentare încheiat.
(2) Dosarul achiziţiei trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele documente:
a) componenţa comisiei de selecţie;
b) invitaţia de participare privind încheierea contractului-cadru de reprezentare;
c) procesul-verbal de ierarhizare a ofertelor;
d) hotãrârea comisiei de selecţie cu privire la rezultatul aplicãrii procedurii de selecţie de candidaturi;
e) contestaţiile primite, rezoluţiile şi, dupã caz, mãsurile corective adoptate de cãtre Ministerul Finanţelor Publice şi comunicate ofertanţilor, precum şi hotãrârile judecãtoreşti irevocabile;
f) contractul-cadru de reprezentare, semnat;
g) mandatele de reprezentare emise.
(3) Dosarul achiziţiei publice se pãstreazã de cãtre Direcţia generalã juridicã din cadrul Ministerului Finanţelor Publice atâta timp cât contractul produce efecte juridice şi, oricum, nu mai puţin de 5 ani de la data finalizãrii contractului-cadru de reprezentare.
Modalitatea de soluţionare a contestaţiilor
ART. 17
Contestaţiile înaintate pe cale administrativã se soluţioneazã potrivit prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 212/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Dispoziţii finale
ART. 18
Anexele A, B şi C fac parte integrantã din prezentele norme.

ANEXA A

CONTRACT-CADRU DE REPREZENTARE
- model -

1. Pãrţi contractante

Între
Ministerul Finanţelor Publice, adresa sediului ........., telefon/fax ......., numãr de înmatriculare ........, cod fiscal ....., cont trezorerie ........, reprezentat prin ........(denumirea conducãtorului)........ funcţia ......, în calitate de achizitor,
şi
prestatorul .....(denumirea)....., adresa sediului ......., telefon/fax ........, numãrul de înmatriculare ........., cod fiscal ......., cont (trezorerie, bancã) ......., reprezentat prin .....(denumirea conducãtorului)....., funcţia ........, în calitate de prestator,
a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul contractului
Prin încheierea prezentului contract prestatorul îşi asumã obligaţia de a presta servicii de asistenţã juridicã pentru a susţine apãrarea intereselor României sau ale altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii în baza mandatului acordat de Ministerul Finanţelor Publice.
3. Preţul contractului
3.1. Achizitorul se obligã sã plãteascã prestatorului preţul convenit, în cazul în care, în baza mandatului de reprezentare, prestatorul asigurã reprezentarea intereselor României sau ale altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii.
3.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, plãtibil prestatorului de cãtre achizitor, este de .... mii lei(valuta)/orã/ societate, indiferent de numãrul de avocaţi, din care TVA ..... mii lei (valuta).
3.3. Plata se face doar pentru serviciile de reprezentare prestate efectiv de cãtre prestator, încheierea prezentului contract negenerând nici o obligaţie financiarã pentru achizitor.
3.4. Valoarea estimatã se stabileşte în caz de acordare a mandatului de reprezentare.
4. Regimul cheltuielilor
4.1. Cheltuielile de transport şi cazare vor fi decontate de achizitor pe bazã de documente justificative în limitele stabilite de reglementãrile legale în vigoare în România pentru funcţionarii publici.
4.2. Alte cheltuieli care apar pe perioada derulãrii prezentului contract vor fi decontate de achizitor numai pe bazã de documente justificative.
5. Durata contractului
5.1. Prezentul contract se încheie pentru perioada ......... (1 an). Prestatorul îşi asumã obligaţia de a presta servicii de asistenţã juridicã pentru a susţine apãrarea intereselor României sau ale altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, conform mandatului acordat.
5.2. În baza prezentului contract, achizitorul va emite mandatele de reprezentare, în funcţie de necesitãţile apãrute.
5.3. În perioada cuprinsã între momentul încheierii prezentului contract şi emiterea mandatului de reprezentare, prestatorul nu este îndreptãţit sã pretindã achizitorului sã efectueze plãţi în baza acestui contract.
5.4. Prestatorul care a primit mandat de reprezentare are obligaţia de a depune toate diligenţele pentru apãrarea intereselor încredinţate, pânã la finalizarea cauzei, chiar şi în situaţia în care în anul urmãtor nu mai este selectat de cãtre achizitor pentru un alt contract de reprezentare. În acest caz, durata prezentului contract se prelungeşte fãrã alte formalitãţi.
6. Caracterul confidenţial al contractului
6.1. - (1) O parte contractantã nu are dreptul, fãrã acordul scris al celeilalte pãrţi:
a) de a face cunoscut prezentul contract sau orice prevedere a acestuia unei terţe pãrţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea prezentului contract şi a instituţiei publice citate în cauzã;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a prezentului contract, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvãluirea oricãrei informaţii faţã de persoanele implicate în îndeplinirea prezentului contract se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii acestuia.
6.2. - O parte contractantã va fi exoneratã de rãspunderea pentru dezvãluirea de informaţii referitoare la contract, dacã:
a) informaţia era cunoscutã pãrţii contractante înainte ca ea sã fi fost primitã de la cealaltã parte contractantã; sau
b) informaţia a fost dezvãluitã dupã ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte pãrţi contractante pentru asemenea dezvãluire; sau
c) partea contractantã a fost obligatã în mod legal sã dezvãluie informaţia.
7. Responsabilitãţile prestatorului
7.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevãzute în prezentul contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea de ofertã.
(2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de naturã provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru prezentul contract, în mãsura în care necesitatea asigurãrii acestora este prevãzutã în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din prezentul contract.
7.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodatã, este rãspunzãtor atât de oportunitatea şi legalitatea tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toatã durata prezentului contract.
8. Responsabilitãţile achizitorului
Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului orice facilitãţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea de ofertã şi pe care le considerã necesare pentru îndeplinirea prezentului contract.
9. Verificãri
9.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor.
9.2. Verificãrile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile prezentului contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului identitatea reprezentanţilor sãi împuterniciţi pentru acest scop.
10. Asigurarea reprezentãrii
Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de reprezentare imediat, în timpul cel mai scurt posibil de la primirea mandatului de reprezentare.
11. Modalitãţi de platã
Achizitorul are obligaţia de a efectua plata cãtre prestator în termen de cel mult 30 de zile de la emiterea facturii de cãtre prestator. Plãţile în valutã se vor efectua cu respectarea prevederilor legale.
12. Amendamente
Modificarea prezentului contract se face numai în scris, cu acordul pãrţilor contractante.
13. Penalitãţi şi daune-interese
13.1. În situaţia în care, din cauza neprezentãrii la termene, prestatorul nu reuşeşte sã îşi îndeplineascã obligaţiile asumate prin prezentul contract, achizitorul are dreptul de a-i imputa contravaloarea litigiului, prezentul contract constituind titlu executoriu.
13.2. În cazul în care achizitorul nu onoreazã facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevãzute la pct. 11, acesta are obligaţia de a plãti, ca penalitãţi, ......... .
14. Rezilierea contractului
14.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de cãtre una dintre pãrţi dã dreptul pãrţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
14.2. Achizitorul îşi rezervã dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevãzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa mãsurã încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrarã interesului public.
14.3. În cazul prevãzut la pct. 14.2, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzãtoare pentru partea din prezentul contract îndeplinitã pânã la data denunţãrii unilaterale a acestuia.
15. Alte cazuri de încetare a contractului
În cazul în care Guvernul soluţioneazã litigiul pe cale amiabilã, prezentul contract îşi înceteazã valabilitatea fãrã acordarea de daune de orice fel.
16. Forţa majorã
16.1. Forţa majorã exonereazã pãrţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toatã perioada în care aceasta acţioneazã.
16.2. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendatã în perioada de acţiune a forţei majore, dar fãrã a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pãrţilor pânã la apariţia acesteia.
16.3. Partea contractantã care invocã forţa majorã are obligaţia de a notifica celeilalte pãrţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice mãsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitãrii consecinţelor.
16.4. Dacã forţa majorã acţioneazã sau se estimeazã cã va acţiona o perioadã mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sã notifice celeilalte pãrţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fãrã ca vreuna dintre pãrţi sã poatã pretinde celeilalte daune-interese.
17. Soluţionarea litigiilor
17.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilã, prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputã care se poate ivi între ei în cadrul sau în legãturã cu îndeplinirea prezentului contract.
17.2. Dacã achizitorul şi prestatorul nu reuşesc sã rezolve în mod amiabil o divergenţã contractualã, fiecare poate solicita ca disputa sã se soluţioneze de cãtre instanţele judecãtoreşti competente din România.
18. Limba care guverneazã contractul
Limba care guverneazã contractul este limba românã.
19. Comunicãri
19.1. - (1) Orice comunicare între pãrţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sã fie transmisã în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
19.2. Comunicãrile între pãrţi se pot face şi prin telefon, telegramã, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmãrii în scris a primirii comunicãrii.
20. Legea aplicabilã contractului
Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

Încheiat astãzi ........, în douã exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantã.


Achizitor, Prestator,
............... ...............


ANEXA B

FORMULAR DE INVITAŢIE DE PARTICIPARE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ
Nr. ...../.... 2005

Aprobat
Secretar general,

Denumirea autoritãţii contractante: Ministerul Finanţelor Publice, cod fiscal nr. 4221306, Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, tel. 00403199765
Obiectul contractului: servicii juridice cod CPSA 7411 (74.11)
Procedura aplicatã: selecţie de candidaturi
Data limitã şi locul pentru depunerea ofertelor: ziua/luna/anul/ora la sediul ministerului, Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, P2, camera 260, tel. 00403199765
Modul de prezentare a candidaturilor: un exemplar original, introdus într-un plic sigilat
Clarificãri şi documentaţie pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor pot fi solicitate la sediul ministerului, Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, P2, camera 260, tel. 00403199765. Persoana de contact: ....., tel. ...... .


Director general,

ANEXA C

DOCUMENTAŢIA
de încheiere a contractului-cadru de
reprezentare în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale
a Centrului Internaţional pentru
Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii

Informaţii generale
A. Introducere
Autoritatea contractantã: Ministerul Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, România, tel. 00403199765
Scopul aplicãrii procedurii: atribuirea contractului-cadru de reprezentare în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii din Washington DC
Procedura aplicatã: selecţie de candidaturi
Legislaţia aplicabilã: <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 212/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.639/2005 pentru aprobarea normelor procedurale interne pentru organizarea şi desfãşurarea procedurilor de încheiere a contractului-cadru de achiziţie publicã de servicii juridice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii şi pentru selectarea arbitrilor desemnaţi de partea românã în procedurile arbitrale, <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii.
B. Calificarea candidaţilor
Candidatul trebuie sã facã dovada cã îndeplineşte criteriile de selectare prevãzute în documentaţia de încheiere a contractului-cadru de reprezentare.
C. Criterii de selectare
În vederea calificãrii candidaţii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele criterii:
(i) numãrul de avocaţi definitivi care vor face parte din echipã şi vechimea în specialitate juridicã de minimum 3 ani;
(ii) numãrul avocaţilor din echipã care au experienţã în litigii internaţionale care presupun aplicarea procedurii de arbitraj;
(iii) numãrul avocaţilor din echipã care au participat la procedurile arbitrale în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii din Washington DC;
(iv) numãrul de litigii câştigate în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii.
D. Elaborarea ofertei
Candidatul are obligaţia de a menţine oferta valabilã pe o perioadã de 30 de zile.
Ministerul Finanţelor Publice are dreptul de a solicita, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.
Oferta trebuie însoţitã de împuternicirea scrisã prin care reprezentantul ofertantului este autorizat sã reprezinte societatea şi sã semneze în numele acesteia, precum şi de declaraţia pe propria rãspundere sau de documente relevante referitoare la îndeplinirea criteriilor de selecţie.
E. Prezentarea ofertei
Ofertantul trebuie sã depunã şi sã înregistreze oferta în termen de 7 zile de la data publicãrii invitaţiei de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a "Achiziţii publice".
Orice ofertant are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta numai înainte de data limitã stabilitã pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisã în acest sens.
Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singurã ofertã (nu se admit oferte alternative).
F. Deschiderea şi evaluarea ofertelor
Deschiderea ofertelor se va face la sediul Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti.
Orice ofertant are dreptul sã fie prezent la deschiderea ofertelor.
Comisia de evaluare a ofertelor şi de negociere a contractului va întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor, care urmeazã sã fie semnat atât de membrii comisiei, cât şi de reprezentanţii ofertanţilor prezenţi, în care se consemneazã:
- denumirea ofertanţilor;
- propunerea financiarã;
- orice alte elemente care privesc deschiderea ofertelor.
G. Atribuirea contractului-cadru de reprezentare
Criteriul de atribuire a contractului-cadru de reprezentare este oferta corespunzãtoare din punct de vedere tehnico-economic.
Ministerul Finanţelor Publice va comunica în scris tuturor ofertanţilor rezultatul aplicãrii procedurii "Selecţie de candidaturi" în cel mult douã zile de la data la care Comisia de selecţie a candidaturilor a stabilit ofertele câştigãtoare.
Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a încheia contractul-cadru de reprezentare, dupã ierarhizarea ofertelor în funcţie de gradul de îndeplinire a necesitãţilor obiective ale Ministerului Finanţelor Publice.
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016