Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME Nr. 63943 din 30 septembrie 1991  privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar propriu la ministere, departamente, alte organe centrale de stat, prefecturi si Primaria municipiului Bucuresti, precum si la regiile autonome    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME Nr. 63943 din 30 septembrie 1991 privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar propriu la ministere, departamente, alte organe centrale de stat, prefecturi si Primaria municipiului Bucuresti, precum si la regiile autonome

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 24 aprilie 1992
I. Dispoziţii generale
1. Controlul financiar propriu se organizeazã şi se exercita sub forma controlului financiar preventiv şi a controlului financiar de gestiune.
Controlul financiar preventiv urmãreşte sa preintimpine încãlcarea dispoziţiilor legale în vigoare şi producerea de pagube şi se exercita asupra documentelor care conţin operaţiile de utilizare a fondurilor sau din care deriva drepturi sau obligaţii patrimoniale.
Controlul financiar de gestiune verifica respectarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea şi gospodãrirea mijloacelor materiale şi bãneşti, pe baza documentelor înregistrate în contabilitate şi a documentelor din evidenta tehnico-operativã.
2. Persoanele împuternicite sa exercite controlul financiar preventiv şi de gestiune trebuie sa aibã pregãtire economicã şi experienta necesarã, sa îndeplineascã condiţiile de cinste şi corectitudine.
Nu pot fi împuternicite sa exercite controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune persoanele aflate în curs de urmãrire penalã, de judecata sau care au fost condamnate, chiar dacã au fost gratiate, pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înşelãciune, dare sau luare de mitã şi alte infracţiuni prin care s-au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.
Dacã în cursul urmãririi penale, al judecaţii sau dupã condamnare a intervenit amnistia, cel care a savirsit vreuna din infracţiunile arãtate în alineatul precedent nu poate fi împuternicit sa exercite controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune timp de 2 ani de la data aplicãrii amnistiei. Cel cãruia i s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei nu poate fi împuternicit sa exercite controlul financiar preventiv şi de gestiune în cursul termenului de încercare şi 2 ani de la expirarea acestui termen.

II. Controlul financiar preventiv
3. Controlul financiar preventiv se organizeazã de ordonatorii de credite principali, secundari şi terţiari, precum şi de directorii generali ai regiilor autonome*), prin compartimentul financiar-contabil şi se executa de şeful acestui compartiment. În funcţie de volumul operaţiilor ce se supun controlului financiar preventiv, conducãtorul unitãţii, la propunerea contabilului şef sau a persoanei care conduce activitatea financiar-contabila, poate imputernici şi alte persoane din acest compartiment care sa exercite controlul preventiv, dar care, de regula, nu participa la întocmirea şi contabilizarea documentelor controlate. Împuternicirea se face pe baza de ordin sau decizie, dupã caz, a conducatorului unitãţii, în care se vor stabili concret operaţiunile asupra cãrora se exercita controlul financiar preventiv, condiţiile şi perioada în care îşi desfãşoarã aceasta activitate.
4. Se supun controlului financiar preventiv documentele ce cuprind operaţiile ce se referã la drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale unitãţii, în faza de angajare şi de plata, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
Se supun în mod obligatoriu controlului financiar preventiv urmãtoarele operaţiuni:
- încheierea contractelor cu partenerii interni şi externi;
- încasãrile şi plãţile în lei şi valuta de orice natura, efectuate în numerar şi prin operaţiuni bancare, cu persoane juridice sau fizice;
- trecerea pe cheltuieli, fonduri sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea profitului sau a capitalului social;
- gajarea, închirierea sau concesionarea bunurilor, subunitatilor sau unitãţilor componente;
- deschiderile de credite bugetare, repartizarile de credite bugetare la instituţiile în subordine şi alimentarile cu sume din alocaţiile bugetare pentru finanţarea cheltuielilor de capital;
- propunerile de suplimentare a unor venituri prevãzute a fi suportate pe seama alocaţiilor bugetare;
- modificarea repartizãrii pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare;
- virãrile de credite bugetare în cadrul capitolelor de cheltuieli.
În funcţie de necesitaţi, operaţiunile menţionate vor putea fi adaptate şi completate de conducãtorul unitãţii, în funcţie de specificul activitãţii şi structurii ei organizatorice.
Documentele ce conţin operaţiuni supuse controlului financiar preventiv şi circuitul acestora se stabilesc de conducerile ministerelor, departamentelor, altor organe centrale de stat, prefecturilor, Primãriei municipiului Bucureşti, regiilor autonome în funcţie de specificul activitãţii fiecãruia.
5. Documentele, însoţite de acte justificative, se prezintã la controlul financiar preventiv semnate de şeful compartimentului de specialitate în care s-au întocmit şi care rãspunde de realitatea şi exactitatea datelor şi legalitatea operaţiilor consemnate în acestea.
Obţinerea vizei de control preventiv pe documente, care se dovedesc ulterior nelegale, nu exonereaza de rãspundere pe şefii compartimentelor de specialitate care le-au întocmit.
6. Persoanele care exercita controlul financiar preventiv rãspund pentru legalitatea şi eficienta operaţiilor cuprinse în documentele prezentate de compartimentele de specialitate.
7. Şeful compartimentului financiar-contabil, în situaţiile în care el sau celelalte persoane desemnate sa exercite controlul financiar preventiv constata ca operaţiile prezentate la control sînt nelegale sau neeficiente, iar conducãtorul unitãţii dispune pe propria rãspundere efectuarea lor, va informa în scris atît consiliul de administraţie cît şi Direcţia generalã de control financiar de stat din Ministerul Economiei şi Finanţelor sau Direcţia generalã a controlului financiar de stat a judeţului sau municipiului Bucureşti care, dupã caz, vor dispune mãsurile necesare potrivit competentelor.
8. Documentele referitoare la operaţii supuse controlului preventiv şi care nu au fost vizate nu pot fi înregistrate în contabilitate. Ele vor fi evidentiate separat. De asemenea, se va întocmi o evidenta separatã a documentelor vizate pentru controlul preventiv din dispoziţia conducatorului unitãţii.

III. Controlul financiar de gestiune
9. Ministerele, departamentele, celelalte organe centrale de stat, prefecturile şi Primãria municipiului Bucureşti organizeazã controlul financiar de gestiune pentru patrimoniul propriu, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate de instituţiile de stat subordonate din creditele bugetare alocate, precum şi asupra legalitãţii şi eficientei cheltuielilor fondurilor de cãtre regiile autonome din profilul lor de activitate.
Controlul financiar de gestiune se organizeazã la regii pentru controlul gestiunilor proprii, precum şi al uzinelor, fabricilor, atelierelor, serviciilor, sucursalelor şi altor subunitati din structura lor organizatoricã.
10. Controlul financiar de gestiune funcţioneazã în compartiment distinct, în subordinea directa a ordonatorului de credite (ori a înlocuitorului de drept), în cadrul ministerelor, departamentelor, celorlalte organe centrale de stat, prefecturilor şi Primãriei municipiului Bucureşti şi a directorului general, în cazul regiilor.
11. Controlul financiar de gestiune se efectueazã de salariaţi cu studii economice superioare sau medii în funcţie de volumul şi complexitatea gestiunilor, încadraţi în compartimentul de control cu aprobarea conducerii unitãţii respective, cu sarcini exclusive de efectuare a controlului la termenele şi în condiţiile stabilite de lege.
12. Controlul financiar de gestiune are ca obiective principale respectarea normelor legale cu privire la:
a) existenta, integritatea, pãstrarea şi paza bunurilor şi valorile de orice fel şi deţinute cu orice titlu;
b) utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea şi casarea de bunuri;
c) efectuarea, în numerar sau prin cont, a încasãrilor şi plãţilor, în lei şi valuta, de orice natura, inclusiv a salariilor şi a reţinerilor din acestea şi a altor obligaţii fata de salariaţi;
d) întocmirea şi circulaţia documentelor primare, documentelor tehnic-operativ şi contabile.
Ministerele, departamentele, celelalte organe centrale de stat, prefecturile, Primãria municipiului Bucureşti şi regiile vor emite acte de dispoziţie de ordine interioarã privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar propriu şi vor detalia obiectivele de mai sus în funcţie de specificul activitãţii şi structura lor organizatoricã.
13. Controlul financiar de gestiune se efectueazã cel puţin o data pe an.
În cazul unor unitãţi şi gestiuni materiale reduse ca volum, conducãtorii ministerelor, departamentelor, celorlalte organe centrale, prefecturilor, Primãriei municipiului Bucureşti şi regiilor, pot aproba ca acestea sa fie controlate la o perioada mai mare de un an, dar nu mai tirziu de o data la doi ani.
14. Controlul se efectueazã în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea şi natura bunurilor, posibilitãţile de sustrageri, condiţiile de pãstrare şi gestionare, precum şi de frecventa abaterilor constatate anterior, cuprinzindu-se un numãr reprezentativ de repere şi documente, care sa permitã tragerea unor concluzii temeinice asupra respectãrii actelor normative din domeniul financiar, contabil şi gestionar.
În cazul constatãrii de pagube, controlul se va extinde asupra întregii perioade în care, potrivit legii, pot fi luate mãsuri de recuperare a acestora şi de tragere la rãspundere a persoanelor vinovate.
15. Activitatea de control se desfãşoarã pe baza programelor de lucru semestriale, întocmite de şeful compartimentului de control financiar de gestiune, aprobate de conducãtorul în subordinea cãruia se afla compartimentul de control financiar de gestiune.
În acest program se vor nominaliza gestiunile şi activitãţile ce urmeazã a fi controlate, perioada supusã controlului şi cea stabilitã pentru efectuarea controlului, ca şi organele care efectueazã controlul.
16. Urmãrirea realizãrii programului semestrial se face de şeful compartimentului de control financiar de gestiune, care va organiza în acest sens o evidenta simpla a actelor de control încheiate, a altor acţiuni efectuate în afarã programului aprobat, precum şi a principalelor rezultate obţinute (plusuri în gestiuni, pagube constatate, sancţiuni aplicate etc.). În baza rezultatelor controalelor efectuate, şeful compartimentului de control financiar de gestiune, periodic, va sesiza organul de conducere pentru îmbunãtãţirea activitãţii de gestiune a patrimoniului.
17. Organele de control vor consemna constatãrile în acte de control bilaterale (procese-verbale sau note de constatare) pe baza propriilor verificãri, cu indicarea prevederilor legale incalcate şi stabilirea exactã a consecinţelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum şi mãsurile luate în timpul controlului şi cele stabilite a se lua în continuare. Persoanele vinovate de abaterile constatate vor fi ascultate cu privire la faptele reţinute în sarcina lor (note explicative scrise) şi li se vor verifica apãrãrile formulate. În caz de neascultare a persoanei vinovate se va mentiona cauza neluãrii acestei mãsuri.
18. Şeful compartimentului de control financiar de gestiune, pe baza actelor de control întocmite, prezintã conducerii unitãţii în care funcţioneazã concluziile controlului efectuat împreunã cu mãsurile ce se propun a fi luate în continuare în vederea inlaturarii abaterilor şi tragerii la rãspundere a celor care au savirsit neregulile, au produs pagube sau au comis infracţiuni.
19. Conducãtorii unitãţilor au obligaţia ca, în cadrul competentei şi a termenelor legale, sa ia mãsuri pentru aplicarea integrala şi la timp a mãsurilor propuse, sancţionarea persoanelor vinovate, recuperarea pagubelor şi înaintarea cãtre procuror a actelor cuprinzînd fapte prevãzute de legea penalã. Neluarea mãsurilor angajeazã propria rãspundere a conducatorului unitãţii.
Mãsurile se iau în cel mult 30 de zile de la data înregistrãrii actului de control, dacã prin dispoziţiile legale nu sînt fixate alte termene.
La solicitarea instanţelor de judecata, organelor de procuratura şi poliţie, conducãtorii unitãţilor vor dispune cu prioritate mãsurile de control financiar de gestiune, necesare pentru stabilirea prejudiciilor produse prin infracţiune şi clarificarea împrejurãrilor care au condus la sãvîrşirea unor fapte de natura penalã.
În cazul în care conducãtorul unitãţii nu ia mãsurile respective, şeful compartimentului controlului financiar de gestiune sesizeazã de îndatã, în scris, consiliul de administraţie al unitãţii în care funcţioneazã, iar în cazurile privind recuperarea pagubelor, şi Direcţia generalã a controlului financiar de stat din Ministerul Economiei şi Finanţelor sau, dupã caz, direcţiile generale ale controlului financiar de stat din judeţe şi municipiul Bucureşti, care, în funcţie de situaţia concretã, dispun potrivit drepturilor stabilite prin lege, mãsurile ce se impun.
20. Şeful compartimentului controlului financiar de gestiune va participa la şedinţele consiliului de administraţie al unitãţii unde funcţioneazã atunci cînd se dezbat probleme financiare, contabile şi de control de gestiune; acesta informeazã semestrial consiliul de administraţie asupra condiţiilor în care s-a realizat programul semestrial de control, constatãrile fãcute şi mãsurile luate, propunind, dacã este cazul, luarea de mãsuri pentru aplicarea riguroasã a legislaţiei în domeniul financiar-contabil, de gestiune şi control.
21. La cererea organelor de control financiar de gestiune, conducerile şi salariaţii unitãţilor supuse controlului au obligaţia:
a) sa punã la dispoziţie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative şi alte documente necesare controlului;
b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneazã sau pe care le au în pãstrare, care intra sub incidenta controlului;
c) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate în original sau copii certificate;
d) sa dea informaţii şi explicaţii verbal şi în scris, dupã caz, în legatura cu problemele care formeazã obiectul controlului;
e) sa semneze cu sau fãrã obiecţii actele de control şi sa comunice la termenele fixate modul de aplicare a mãsurilor stabilite în urma controlului;
f) sa asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfasurari a controlului şi sa-şi dea concursul pentru clarificarea constatãrilor.
22. Salariaţii împuterniciţi cu exercitarea controlului financiar de gestiune rãspund disciplinar, contraventional sau penal, dupã caz, în situaţiile în care:
a) nu efectueazã controlul conform programului de activitate aprobat;
b) înscriu în actele de control date sau fapte ireale ori inexacte, sau cu buna ştiinţa nu consemneazã toate deficientele constatate;
c) lucreazã cu superficialitate, nesemnalind încãlcãrile de la dispoziţiile legale în vigoare constatate cu ocazia controlului şi nu stabilesc raspunderi potrivit normelor legale;
d) dispun, prin interpretarea sau aplicarea gresita a dispoziţiilor legale în vigoare, mãsuri care produc prejudicii;
e) nu întocmesc şi nu înainteazã conducatorului unitãţii actele de control la termenele stabilite;
f) nu iau sau, dupã caz, nu propun mãsurile necesare pentru înlãturarea lipsurilor şi abaterilor consemnate în actele de control, tragerea la rãspundere a celor vinovaţi;
g) nu îndeplinesc sau îndeplinesc defectuos sarcinile ce le revin potrivit prezentelor norme.
23. Organele de control financiar sînt obligate ca, atunci cînd considera necesarã ridicarea unor documente în original de la unitatea verificata, sa asigure întocmirea unor copii care sa ramina la aceasta. Totodatã, organul de control este obligat ca la încheierea controlului sa restituie unitãţii controlate toate actele ce nu-i mai sînt necesare şi sa menţioneze despre aceasta în actul de constatare.
Prezentele norme se aplica de la data aprobãrii prin hotãrîre.
-------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016