Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE Nr. 1002 din 11 ianuarie 1993  privind compensarea preturilor cu amanuntul la unele medicamente de uz uman    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE Nr. 1002 din 11 ianuarie 1993 privind compensarea preturilor cu amanuntul la unele medicamente de uz uman

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL Nr. 14 din 29 ianuarie 1993


În executarea prevederilor <>art. 5 din Hotãrîrea Guvernului nr. 840/31.12.1992 se emit prezentele norme metodologice.
I. Dispoziţii introductive
1. Prin <>Hotãrîrea Guvernului nr. 840/31.12.1992 preţurile de vînzare cu amãnuntul la medicamentele esenţiale de uz uman pentru tratament ambulatoriu, cuprinse în anexa la aceasta hotãrîre, lit. A şi B, se compenseazã în proporţie de 100% şi, respectiv, 75% din bugetul fondului special pentru sãnãtate, constituit în condiţiile legii.
Conform art. 3 din hotãrîrea menţionatã, preţul de vînzare cu amãnuntul pentru medicamentele neprevãzute în anexa la aceasta hotãrîre, dar înscrise în Nomenclatorul de medicamente de uz uman, în vigoare, precum şi al medicamentelor importate sau primite de Ministerul Sãnãtãţii se compenseazã în proporţie de 50%, potrivit <>Hotãrîrii Guvernului nr. 219/1991 .
2. Compensarea medicamentelor în proporţie de 100%, 75% sau 50% se face din fondul special pentru sãnãtate, constituit potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213/1992, aprobatã prin Legea nr. 114/1992, prevãzut şi prin legea aprobãrii bugetului anual.
II. Categoriile de persoane îndreptãţite la compensarea preţurilor la medicamente
3. Categoriile de persoane îndreptãţite la compensarea preţurilor la medicamente sînt:
a) salariaţii, precum şi membrii de familie ai acestora aflaţi în întreţinere potrivit legii, din regiile autonome, societãţile comerciale, instituţiile publice, precum şi salariaţii încadraţi la alte persoane juridice şi fizice, pentru care se constituie şi se vireazã lunar cota de 2%, în mod distinct, în contul fondului pentru sãnãtate nr. 64.39.8.01.10, deschis pe seama direcţiilor sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti la sucursalele B.C.R. şi cota de asigurãri sociale asupra cistigului brut, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
b) pensionãrii, somerii, persoanele care nu pot realiza venituri şi membrii de familie ai acestora aflaţi în întreţinere conform legii, precum şi alte categorii de persoane prevãzute de lege;
c) persoanele fizice, necuprinse într-un sistem de asigurãri sociale, care contribuie cu o cota de 2%, respectiv 4%, din veniturile realizate potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 .
III. Prescrierea de medicamente şi eliberarea acestora
4. Eliberarea de prescripţii medicale cuprinzînd medicamente în regim de compensare se face de cãtre medicii din unitãţile sanitare publice sau de cãtre medicii din unitãţile medicale autorizate potrivit legii (policlinici cu plata, cabinete sau unitãţi medicale particulare).
5. Prescrierea medicamentelor se face numai de cãtre medici, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sãnãtãţii nr. 56/1974 şi cu competenta care rezulta din specialitatea pe care o are, avînd obligaţia de a înscrie în documentele medicale ale unitãţii (registrul de consultaţii, fişa bolnavului, foaia de observatie etc.) datele prevãzute de reglementãrile în vigoare (numele şi prenumele, domiciliul, locul de munca, profesia, virsta, data consultatiei, diagnosticul, tratamentul prescris etc.).
6. Prescripţia medicalã se elibereazã de medici persoanelor ce beneficiazã, potrivit legii, de compensarea preţului la medicamente, nominalizate la pct.II din prezentele norme, astfel:
a) salariaţii şi membrii de familie ai acestora (pct. 3 alin. 1 lit. a), pe baza adeverintei de salariat eliberata de unitatea unde îşi desfãşoarã activitatea, din care sa rezulte ca s-a plãtit contribuţia de asigurãri sociale şi contribuţia de 2% cuvenitã sectorului sanitar (adeverinta are termen de valabilitate 6 luni de la data eliberãrii);
b) pensionãrii, somerii, persoanele care nu pot realiza venituri, precum şi alte categorii prevãzute de lege ca beneficiari ai compensatiei pentru medicamente (pct. 3 alin. 1 lit. b) vor face dovada cu talonul de pensie (decizia), carnetul de somer pe perioada specificatã ca somer sau alte acte dovedind ca nu pot realiza venituri sau ca se încadreazã în alte categorii prevãzute de lege ca beneficiar de asistenta medicalã gratuita ambulatorie, precum şi actele doveditoare pentru membrii de familie ce se afla în întreţinerea acestora;
c) persoanele fizice care contribuie cu o cota de 2%, respectiv 4%, din veniturile realizate (pct. 3 alin. 1 lit. c) beneficiazã de compensarea prevãzutã în prezentele norme pe baza legitimatiei de asistenta medicalã eliberata de o unitate sanitarã, din care sa rezulte achitarea la zi a contribuţiei.
7. Prescripţia medicalã prin care se face eliberarea medicamentelor compensate constituie document financiar-contabil.
8. Prescripţiile medicale cuprinzînd medicamente în regim de compensare vor fin întocmite obligatoriu, în mod distinct, pe categorii de compensare (50%, 75%, 100%).
9. Prescripţia medicalã cuprinzînd medicamente în regim de compensare se va întocmi în dublu exemplar, cu indigo, clar, cu denumirea şi adresa (sediul) unitãţii medicale (în cazul unitãţilor în sistem particular, şi nr. autorizaţiei de funcţionare a acestora), numele, prenumele şi adresa completa a bolnavului, nr. actului doveditor al calitãţii de beneficiar al compensãrii potrivit legii, nr. din registrul de consultaţii sau nr. foii de observatie, diagnosticul, ştampila unitãţii medicale care elibereazã prescripţia medicalã, semnatura şi parafa medicului.
10. Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele în regim de compensare sînt de 7 zile pentru afectiunile acute şi de 30 de zile pentru afectiunile cronice.
11. Pe o prescripţie medicalã cuprinzînd medicamente în regim de compensare, numãrul medicamentelor ce pot fi prescrise pentru un bolnav este de maximum 3, fãrã a se depãşi numãrul de 5 produse farmaceutice, pentru un bolnav, la o consultatie.
Pe formularul de prescripţie medicalã se va anula, de cãtre medic, menţiunea "Gratuit DA/NU" prin înscrierea în partea de sus a formularului "COMPENSAT..%", urmatã de semnatura şi parafa medicului pe ambele exemplare.
12. Se compenseazã cu 50% şi prescripţiile medicale magistrale şi preparatele galenice prevãzute de Farmacopeea romana în vigoare.
13. Se interzic prescrierea şi eliberarea, în regim de compensare, altor categorii de medicamente ce nu fac obiectul compensãrii.
IV. Eliberarea medicamentelor în regim de compensare
14. Eliberarea medicamentelor în regim de compensare se face numai pe baza de prescripţie medicalã, întocmitã potrivit prevederilor prezentelor norme.
15. Eliberarea medicamentelor se poate face la orice farmacie, primitorul semnind de primirea acestora pe spatele prescripţiei medicale, unde se menţioneazã numele, prenumele, seria şi numãrul actului de identitate.
16. Farmacia va incasa preţul integral pentru medicamentele ce nu fac obiectul compensãrii. Medicamentele compensate 100% se elibereazã fãrã plata. La produsele compensate 75% şi 50% se va incasa diferenţa de 25% şi, respectiv, 50% din valoarea produsului.
17. Farmaciile pot înlocui medicamentele prescrise pe prescripţii medicale în regim de compensare cu orice produs existent în aprovizionarea unitãţii, dar cu aceeaşi denumire comuna internationala - D.C.I. - cu medicamentul prescris, cu condiţia de a fi omologat de Ministerul Sãnãtãţii şi a avea ordin de preţ emis de acesta (în cazul medicamentelor din import).
Farmacistul are obligaţia de a preciza pe prescripţia medicalã denumirea medicamentului eliberat.
18. Taxarea prescripţiilor medicale se va face de cãtre farmacist numai pentru medicamentele eliberate, pe ambele exemplare ale prescripţiei medicale.
Farmacistul va nota valoarea integrala a medicamentelor, le va totaliza şi va mentiona pe prescripţia medicalã atît suma totalã realã, cît şi suma compensata. Medicamentele care nu s-au eliberat de farmacie se anuleazã cu o linie în fata primitorului, pe ambele exemplare ale prescripţiei medicale.
V. Modul de decontare a sumelor aferente compensãrii
19. Farmaciile vor trece prescripţiile medicale numerotate, care cuprind medicamentele pentru care se acorda compensaţii, într-un borderou centralizator, întocmit în doua exemplare, inscriind în acesta cuantumul compensatiei.
20. Borderourile centralizatoare se vor întocmi de cãtre farmacie separat pe fiecare categorie de compensare (50%, 75%, 100%).
21. Decadal sau ori de cîte ori este nevoie, o copie de pe borderou, certificat pentru exactitate şi realitate de cãtre dirigintele farmaciei (inclusiv cele particulare), împreunã cu originalul prescripţiilor medicale vor fi înaintate societãţilor comerciale farmaceutice teritoriale.
Societatea comercialã farmaceutica teritorialã va verifica şi centraliza borderourile şi certificatele pe farmacii şi judeţe, stabilind, totodatã, suma care trebuie decontatã farmaciilor teritoriale.
22. Farmaciile şi societãţile comerciale farmaceutice teritoriale rãspund de exactitatea datelor comunicate.
23. Pînã la data de 6 a fiecãrei luni, societãţile comerciale farmaceutice vor trimite decontul de cheltuieli Ministerului Sãnãtãţii, din care va trebui sa rezulte urmãtoarele date:
a) sumele primite drept avans de la Ministerul Sãnãtãţii pentru compensarea medicamentelor;
b) sumele cheltuite pentru compensarea medicamentelor pe luna precedenta, desfãşurate pe judeţe şi categorii de compensare (50%, 75%, 100%);
c) sumele rãmase în contul destinat acestor operaţiuni, neutilizate pînã la data raportarii;
d) cererea de fonduri pentru luna în curs.
24. Dupã analizarea datelor prezentate, Ministerul Sãnãtãţii va vira societãţilor comerciale farmaceutice, societãţi pe acţiuni din teritoriul, pînã la data de 10 a fiecãrei luni, sumele necesare pentru plata compensaţiilor pe luna în curs din veniturile realizate de Ministerul Sãnãtãţii din fondul special pentru sãnãtate.
VI. Dispoziţii diverse şi finale
25. Refuzul eliberãrii prescripţiilor medicale în dublu exemplar pentru compensare, prescrierea abuzivã şi incorectã a medicamentelor, refuzul de eliberare a medicamentelor existente în farmacii, ca şi prescrierea de medicamente în regim de compensare nejustificat din punct de vedere medical sau prin nerespectarea dispoziţiilor legale atrag rãspunderea disciplinarã, administrativã, materialã, civilã sau penalã, dupã caz, a persoanelor vinovate.
26. Personalul de specialitate din cadrul Ministerului Sãnãtãţii, direcţiilor sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti este obligat sa controleze, la nivelul unitãţilor sanitare publice şi particulare, la nivelul societãţilor comerciale, farmaceutice şi farmaciilor, documentele privind prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor de uz uman pentru care, potrivit legii, se acorda compensaţii. În cazul constatãrii unor încãlcãri ale dispoziţiilor legale, se vor întocmi actele de constatare şi sesizare a organelor competente, potrivit rãspunderii juridice ce se degaja din constatare.
27. Prevederile prezentelor norme înlocuiesc cap.I din Normele metodologice comune privind administrarea fondurilor constituite din contribuţia de asigurãri sociale de 2%, emise de Ministerul Sãnãtãţii, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor şi transmise de Ministerul Sãnãtãţii cu nr. MM/2554/29.01.1992.
28. Orice dispoziţie contrarã îşi înceteazã aplicarea.
Ministrul sãnãtãţii,

prof. dr. doc. Iulian MincuAvizam favorabil:

p. Ministru de stat,

ministrul muncii şi

protecţiei sociale,

Dan Mircea PopescuMinistru de stat,

ministrul finanţelor,

Florin GeorgescuCOMENTARIU:

1. Prin <>Hotãrîrea Guvernului nr. 219/1991 (art.7), reprodusa şi comentata în volumul I al colectiei, s-a statornicit - axat pe ideea protecţiei sociale - potrivit cãruia, în afarã unor medicamente care şi pînã la 1 aprilie 1991 se acordau în mod gratuit, pentru salariaţi, pensionari etc., preţul medicamentelor se compenseazã în procent de 50% .
În aplicarea <>art. 7 din Hotãrîrea Guvernului nr. 219/1991 , ministerele de resort au emis Norme metodologice.
2. Prin <>Hotãrîrea Guvernului nr. 840/1992 (reproduse integral mai sus), s-a modificat, implicit, art. 7 din Hotãrîrea Guvernului nr. 219/1992, în sensul ca, subsecvent aplicãrii <>Hotãrîrii Guvernului nr. 840/1992 , unele medicamente se compenseazã în procent de 100%, altele în procent de 75% şi, în sfîrşit, o ultima categorie, se compenseazã în procent de 50% .
Pe de alta parte, s-a abrogat, implicit, reglementarea cuprinsã în Normele metodologice de aplicare a <>Hotãrîrii Guvernului nr. 219/1991 (în sensul ca unele medicamente nu se compenseazã), deoarece prin <>art. 3 al Hotãrîrii Guvernului nr. 840/1992 s-a prevãzut ca orice medicament (care nu se compenseazã în procent de 100% sau 75%) se compenseazã în procent de 50%, dacã figureazã în Nomenclatorul de medicamente de uz uman, precum şi al celor importate sau primite de Ministerul Sãnãtãţii, fãrã a se mai exclude de la compensare anumite medicamente incluse în acest nomenclator.
3. Persoanele care beneficiazã de dreptul de compensare al medicamentelor (în procent de 100%, 75% ori 50%, dupã caz) sînt acelea indicate în: <>art. 2 din Hotãrîrea Guvernului nr. 840/1992 ; cap. 2, pct. 3 din Normele metodologice nr. 1002/1993 (reproduse mai sus), texte ce se coroboreaza şi cu <>art. 3-6 din Ordonanta Guvernului României nr. 22/1992 .
4. Cît priveşte procedura prescrierii medicamentelor (ce se compenseazã), eliberarea acestora etc., aceasta este clar reglementatã prin cap.3 şi 4 din Normele metodologice nr. 1002/1993, reproduse mai sus
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016