Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 7 decembrie 2005  de aplicare a prevederilor titlului XI Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 7 decembrie 2005 de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.178 din 27 decembrie 2005
CAP. I
Organizarea Oficiului Naţional de Rentã Viagerã Agricolã şi a birourilor judeţene

ART. 1
Sediul Oficiului Naţional de Rentã Viagerã Agricolã, denumit în cele ce urmeazã Oficiul naţional, este în Bucureşti, str. Ştirbei Vodã nr. 43, sectorul 1.
ART. 2
La nivelul fiecãrui judeţ se organizeazã şi funcţioneazã birouri ale Oficiului naţional ca reprezentanţe teritoriale în structura aparatului propriu al Agenţiei Domeniilor Statului, fãrã personalitate juridicã, denumite în cele ce urmeazã birouri judeţene.
ART. 3
Fondurile necesare pentru plata rentei viagere agricole se asigurã de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale.

CAP. II
Documente şi proceduri

ART. 4
(1) Pot beneficia de renta viagerã agricolã cetãţenii români care au împlinit vârsta de 62 de ani la data înstrãinãrii sau, respectiv, a arendãrii terenurilor agricole proprietate personalã.
(2) Terenurile care sunt înstrãinate sau arendate sunt cele dobândite anterior anului 1989 sau dupã 1989 prin aplicarea <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a <>Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale <>Legii nr. 169/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi care nu au fost înstrãinate prin acte între vii dupã 1990.
(3) Beneficiazã de prevederile legii şi persoanele prevãzute la <>art. 27 alin. (2^1) din Legea nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi persoanele care au dobândit terenuri prin moştenire de la cei care au primit titluri de proprietate prin aplicarea <>Legii nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a <>Legii nr. 1/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Aceştia trebuie sã îşi dovedeascã calitatea prin certificatul de moştenitor.
(4) Beneficiazã de renta viagerã agricolã proprietarii care au încheiat contracte de arendare dupã apariţia <>Legii nr. 247/2005 , dacã aceste contracte sunt încã în vigoare la sfârşitul anului calendaristic pentru care se plãteşte renta.
(5) În cazul proprietarilor cãsãtoriţi, care beneficiazã de renta viagerã agricolã prin înstrãinarea sau arendarea unor terenuri proprietate comunã, în devãlmãşie sau pe cote-pãrţi, şi în cazul cãrora doar unul dintre soţi îndeplineşte condiţia de vârstã, renta viagerã agricolã se va plãti doar pânã la decesul soţului respectiv. Soţul supravieţuitor beneficiazã de renta viagerã agricolã dacã, anterior datei decesului rentierului, a împlinit vârsta minimã prevãzutã de <>art. 9 din titlul XI al Legii nr. 247/2005 , cu reducerea corespunzãtoare a sumei acordate în situaţia în care suprafaţa se diminueazã întrucât existã şi alţi moştenitori. În aceastã situaţie pe numele soţului supravieţuitor se va emite un nou carnet de rentã viagerã agricolã.
ART. 5
(1) Persoanele care doresc sã beneficieze de renta viagerã agricolã trebuie sã depunã la biroul judeţean în a cãrui razã teritorialã se aflã terenul care face obiectul vânzãrii sau arendãrii, personal ori prin mandatar, o cerere, conform anexei nr. 1, însoţitã de urmãtoarele documente:
a) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
b) copie de pe actul de vânzare-cumpãrare intabulat sau, dupã caz, de pe titlul de proprietate al arendatorului şi de pe contractul de arendã încheiat cu respectarea prevederilor <>Legii arendãrii nr. 16/1994 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) declaraţie pe propria rãspundere din care sã rezulte faptul cã nu are în proprietate pentru folosinţa proprie teren agricol în suprafaţã mai mare de 0,5 ha.
(2) Solicitanţii vor prezenta la birourile judeţene documentele menţionate la alin. (1) lit. b), în original, pe baza cãrora funcţionarii birourilor judeţene vor certifica copiile depuse. Dupã certificare, originalele vor fi restituite solicitanţilor.
(3) Opţiunea de înstrãinare sau de arendare a unui teren agricol poate fi notificatã, conform anexei nr. 2, de cãtre persoanele interesate birourilor judeţene. Orice persoanã interesatã poate consulta gratuit baza de date cu privire la intenţiile de înstrãinare şi arendare, constituitã la nivelul Oficiului naţional sau al birourilor judeţene. Datele sintetice cu privire la terenurile oferite spre vânzare sau arendare vor fi afişate la sediile birourilor judeţene şi ale primãriilor, precum şi pe pagina de Internet a Oficiului naţional. Oficiul naţional pune la dispoziţie tipizate pentru formularea notificãrilor.
ART. 6
Birourile judeţene înregistreazã documentaţia pentru primirea rentei viagere agricole şi o verificã în termen de maximum 10 zile de la data înregistrãrii solicitãrii. Dupã verificare documentaţia este înaintatã imediat spre aprobare Oficiului naţional.
ART. 7
În termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la înregistrarea documentaţiei, Oficiul naţional comunicã birourilor judeţene dacã solicitantul poate beneficia de rentã viagerã agricolã.
ART. 8
Birourile judeţene comunicã solicitanţilor rezultatele verificãrilor, stabilind data la care se pot prezenta pentru ridicarea carnetelor de rentier.
ART. 9
Birourile judeţene arhiveazã documentaţia primitã. Evidenţa rentierilor agricoli este ţinutã de cãtre Oficiul naţional pe baza solicitãrilor primite şi a informaţiilor primite de la birourile judeţene.
ART. 10
(1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin birourile judeţene colaboreazã cu serviciile publice comunitare de evidenţã a persoanelor din cadrul consiliilor locale şi judeţene.
(2) La începutul fiecãrui an calendaristic birourile judeţene vor solicita serviciilor publice comunitare de evidenţã a persoanelor situaţia privind beneficiarii de rentã viagerã agricolã decedaţi în anul precedent.
(3) Birourile judeţene vor solicita primãriilor la începutul fiecãrui an calendaristic situaţia contractelor de arendã ai cãror arendatori sunt înregistraţi ca beneficiari de rentã viagerã agricolã, cu precizarea cel puţin a urmãtoarelor informaţii: dacã contractele mai sunt în vigoare, data încetãrii, dacã este cazul, şi suprafaţa arendatã în decursul anului respectiv.

CAP. III
Carnetul de rentier agricol

ART. 11
(1) Prin grija Oficiului naţional se vor emite carnetele de rentier agricol, având urmãtoarele elemente:
1. dimensiune: 13 x 10 cm;
2. coperte tari de culoare portocalie pe care este inscripţionatã cu negru menţiunea "Carnet de rentier agricol";
3. coperta interioarã va conţine:
- antet - Oficiul Naţional de Rentã Viagerã Agricolã;
- stema ţãrii, plasatã central;
4. prima paginã va conţine:
- numele şi prenumele rentierului, cu datele de identificare ale acestuia;
- numele şi prenumele soţului rentierului, care se completeazã în condiţiile în care terenul vândut sau arendat reprezintã bun comun;
- suprafaţa înstrãinatã sau arendatã.
(2) Carnetul de rentier agricol va conţine elemente de securizare şi va avea în interior 6 pagini cu un numãr de 36 de rubrici. Fiecare rubricã reprezintã spaţiul în care se completeazã de cãtre birourile judeţene valoarea rentei viagere agricole în euro şi valoarea rentei viagere agricole în lei.

CAP. IV
Plata rentei viagere agricole

ART. 12
Plata rentei viagere agricole se face pe baza mediei cursului calculat de Banca Naţionalã a României din primul trimestru al anului în care se efectueazã plata.
ART. 13
Renta viagerã agricolã este personalã şi netransmisibilã şi se poate încasa doar de titularul carnetului de rentier agricol sau de mandatarul sãu cu procurã specialã autentificatã.
ART. 14
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1
-------
la normele metodologice
-----------------------

CERERE

Subsemnatul ........, domiciliat în localitatea ......., str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul ......, posesor al B.I./C.I. seria ..... nr. ......, eliberat/eliberatã de ......, CNP ......., având vârsta de ..... ani, solicit acordarea rentei viagere agricole, în conformitate cu prevederile titlului XI "Renta viagerã agricolã" din <>Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, cu modificãrile ulterioare.
Deţin/am deţinut în proprietate suprafaţa agricolã de ... ha, din care:
- suprafaţa vândutã ................. ha;
- suprafaţa arendatã ................. ha.
Anexez: - copie de pe B.I./C.I.;
- copie de pe actul de vânzare-cumpãrare;
- copie de pe contractul de arendã;
- declaraţie pe propria rãspundere cã nu am în proprietate pentru folosinţa proprie teren agricol în suprafaţã mai mare de 0,5 ha.

Data Semnãtura
.............. ..................

Biroul de Rentã Viagerã al Judeţului ...........

ANEXA 2
-------
la normele metodologice
-----------------------

NOTIFICARE

Subsemnatul ........, domiciliat în localitatea ........., str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ....., ap. ..., judeţul ....., posesor al B.I./C.I. seria ..... nr. ...., eliberat/eliberatã de ......, CNP ......., având vârsta de ... ani, proprietar de teren agricol:
- ofer spre vânzare suprafaţa de ... ha, situatã în localitatea ......, judeţul ....., având calitatea ...... (I, II, III sau IV) şi solicit un preţ de ...... lei/ha;
- ofer spre arendare suprafaţa de ... ha, situatã în localitatea ....., judeţul ....., având calitatea de .... (I, II, III sau IV).


Data Semnãtura
............... ................

Biroul de Rentã Viagerã al Judeţului .......

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016