Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 26 august 2005  de aplicare a   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 26 august 2005 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii*)

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 825 bis din 13 septembrie 2005
--------
*) Aprobate prin <>Ordinul nr. 1.430/2005 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 13 septembrie 2005.

PREAMBUL

1. Prezentele norme metodologice sunt elaborate în temeiul prevederilor <>art. II alin. (2) din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii şi unele mãsuri pentru realizarea construcţiilor, publicatata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001 şi sunt modificate în temeiul prevederilor <>art. II alin. (2) din Legea nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 27 octombrie 2003 şi ale <>art. II alin (2) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004.
2. În cuprinsul prezentelor Norme metodologice, <>Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, va fi denumita Lege. Pentru celelalte acte normative menţionate se specifica numãrul numãrul şi titlul acestora.
3. Prezentele Norme metodologice sunt structurate pe capitole, secţiuni şi articole, ordonate în conformitate cu succesiunea operaţiunilor de autorizare.

CAP. I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1
Obiectivele normelor metodologice

ART. 1
Asigurarea cadrului unitar al autorizãrii
Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispoziţie celor interesaţi din domeniul executãrii lucrãrilor de construcţii - administraţia publica localã, investitori, proiectanţi, instituţii şi autoritãţi avizatoare privind autorizarea lucrãrilor de construcţii, precum şi executanti - a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitarã a prevederilor Legii, în corelare şi cu prevederi cu aplicabilitate în domeniul autorizãrii executãrii lucrãrilor de construcţii ale altor acte normative în vigoare, privind: procedura de autorizare, formularele necesare autorizãrii şi criteriile pentru stabilirea conţinutului documentaţiilor necesare autorizãrii, în conformitate cu conţinutul-cadru reglementat prin anexa nr. 1 la Lege.
ART. 2
Autonomia localã - descentralizare şi parteneriat
(1) În conformitate cu principiul autonomiei locale, exercitarea competentelor şi a atribuţiilor stabilite de Lege revine autoritãţilor administraţiei publice locale, care se gãsesc cel mai aproape de cetãţean.
(2) Potrivit Legii, în domeniul autorizãrii lucrãrilor de construcţii principiul autonomiei locale se exercita prin descentralizarea atribuţiilor şi se asigura prin acordarea de competente de autorizare sporite unitãţilor administrativ-teritoriale de baza, respectiv ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
(3) În vederea asigurãrii nivelului de competenta tehnica în domeniul autorizãrii, inclusiv la nivelurile administraţiei publice locale care nu îşi pot constitui structuri de specialitate din cauza lipsei specialiştilor pe plan local, potrivit prevederilor Legii se instituie, pe întreg parcursul procesului de autorizare, un parteneriat tehnic între consiliile judeţene - prin structurile de specialitate constituite la nivelul acestora - şi autoritãţile administraţiei publice locale (comune, oraşe, municipii, dupã caz) care nu beneficiazã de competenta tehnica pe plan local.
ART. 3
Simplificarea procesului de autorizare
Prin modificarea şi completarea Legii, în raport cu interesul şi protecţia solicitantului, se urmãreşte simplificarea procesului de autorizare prin:
a) simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, conform modelului "ghiseului unic", prin care se transfera în competenta structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitentilor autorizaţiilor obligaţia de a obţine, în numele solicitantului, avizele şi acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilitãţi urbane, securitate la incendiu, protecţia civilã, protecţia mediului şi sãnãtatea oamenilor);
b) reducerea numãrului formularelor şi adecvarea conţinutului acestora, corespunzãtor exigenţelor specifice procesului de autorizare şi de execuţie a lucrãrilor de construcţii, în corelare cu operaţiunile statistice necesare fundamentarii politicilor locale, regionale şi naţionale de dezvoltare urbanistica;
c) simplificarea conţinutului proiectului pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, pe tipuri de construcţii, prin preluarea din conţinutul-cadru (prezentat în anexa nr. 1 la Lege) a pieselor scrise şi desenate strict necesare.
ART. 4
Asigurarea transparenţei procesului de autorizare
Transparenta procesului de autorizare - atât la nivelul certificatului de urbanism, cat şi al autorizaţiei de construire/desfiinţare - se realizeazã prin asigurarea caracterului public al acestuia, respectiv prin aducerea la cunostinta publicului a listei actelor emise de cãtre autoritãţile administraţiei publice, precum şi prin asigurarea accesului solicitanţilor la informaţii privind emiterea acestora, în condiţiile prevãzute la art. 37 şi art. 53.
ART. 5
Întãrirea disciplinei în autorizare şi în execuţia lucrãrilor autorizate
(1) Autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii reprezintã procedura de exercitare a autoritãţii de cãtre administraţia publica judeteana, municipala, oraseneasca şi, respectiv, comunalã cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate potrivit legii, care se constituie în temei juridic al dezvoltãrii durabile şi urbanistice locale.
(2) Respectarea prevederilor legale privind disciplina în procesul autorizãrii, precum şi în aplicarea în execuţie a prevederilor autorizaţiilor, în toate fazele, are efecte în plan social, nerespectarea acestora fiind sancţionatã potrivit Legii.
(3) Potrivit Legii, disciplina autorizãrii şi execuţiei se asigura:
a) la nivelul administraţiei publice locale prin: individualizarea rãspunderii personalului cu atribuţii tehnice în administraţia publica localã, întãrirea rolului instituţiei arhitectului-şef, la toate nivelurile unitãţilor administrativ-teritoriale, precum şi prin stabilirea competentelor de control ale organelor cu atribuţii din cadrul aparatului propriu al administraţiei publice judeţene şi locale;
b) la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - în toate fazele autorizãrii şi execuţiei lucrãrilor.

SECŢIUNEA a 2-a
Cadrul legal

ART. 6
Temeiul juridic - sistemul actelor normative din domeniu
(1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii şi pentru aplicarea ei, în corelare cu actele normative specifice din domeniile construcţiilor, al amenajãrii teritoriului şi urbanismului, al administraţiei publice, al proprietãţii funciare, precum şi cu alte acte normative complementare domeniilor menţionate, aflate în vigoare.
(2) Lista actelor normative menţionate la alin. (1), aflate în vigoare la data aprobãrii prezentelor norme metodologice, este prezentatã în Anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

SECŢIUNEA a 3-a
Cadrul institutional în domeniul autorizãrii lucrãrilor de construcţii

ART. 7
Autoritãţi emitente
(1) Potrivit prevederilor art. 4 din Lege, autoritãţile administraţiei publice judeţene şi locale emit autorizaţiile de construire sau de desfiinţare pentru executarea lucrãrilor de construcţii, potrivit competentelor prevãzute de Lege în funcţie de categoriile de construcţii şi lucrãri, precum şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism şi a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii. În temeiul dispoziţiilor art. 4 şi art. 6 alin. (2) din Lege, certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de cãtre aceeaşi autoritate care este abilitata sa autorizeze.
(2) În sensul prevederilor art. 4 din Lege, prin lucrãrile care se executa pe terenuri care depãşesc limita unei unitãţi administrativ-teritoriale se înţelege lucrãrile al cãror amplasament traverseaza limita a doua sau mai multor unitãţi administrativ-teritoriale (de exemplu: reţele electrice, alimentari cu apa, gaze, cai ferate, drumuri, autostrazi etc).
(3) În situaţia în care la comune amplasamentul unei investiţii depãşeşte limita intravilanului localitãţii, ocupand şi suprafeţe din extravilan, autorizaţia de construire se emite de preşedintele consiliului judeţean, cu avizul primarului comunei interesate.
ART. 8
Structura institutionala a administraţiei publice locale
(1) Pentru creşterea operativitatii în procesul autorizãrii executãrii lucrãrilor de construcţii, precum şi în vederea respectãrii termenului legal de emitere a autorizaţiei, consiliile judeţene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orãşeneşti şi comunale vor lua mãsurile organizatorice legale necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor, scop în care vor constitui în cadrul aparatului propriu al autoritãţii administraţiei publice locale:
a) structuri de specialitate - compartimente organizate ca departamente, direcţii generale, servicii, birouri, dupã caz, având în componenta personal cu pregãtire în domeniile arhitecturii, urbanismului ori construcţiilor sau cu pregãtire corespunzãtoare atestata în condiţiile legii, care sunt abilitate sa gestioneze procesul emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, privind:
1. verificarea operativã privind respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse şi restituirea, dupã caz, a documentaţiilor necorespunzãtoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii);
2. analiza proiectului depus pentru autorizarea executãrii lucrãrilor, pentru constatarea îndeplinirii tuturor cerinţelor şi condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, precum şi a condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant;
3. obţinerea, în numele investitorului, a avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, necesare în vederea emiterii acordului unic;
4. pregãtirea şi prezentarea documentaţiilor depuse spre analiza în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.);
5. redactarea acordului unic;
6. redactarea şi prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
7. emiterea avizelor şi acordurilor unice solicitate de primari, în situaţia inexistentei structurilor de specialitate la primãriile respective;
b) Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) - constituitã în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate - al carei plen este abilitat sa emita acordul unic, cu valoare de aviz conform, care insumeaza prevederile avizelor şi acordurilor privind unitãţile urbane, precum şi cele privind securitatea la incendiu, protecţia civilã, protecţia mediului şi sãnãtatea oamenilor, obţinute de acestea pe plan local, în numele solicitantului.
(2) Relaţiile functionale, atribuţiile, competentele şi rãspunderile structurilor de specialitate, precum şi asigurarea ritmicitatii functionarii acestora se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare ale aparatului propriu al consiliilor judeţene şi al primãriilor, dupã caz, potrivit legii.
(3) Instituţia Arhitectului-şef reprezintã autoritatea tehnica în domeniul amenajãrii teritoriului şi al urbanismului din cadrul administraţiei publice locale şi aduce la îndeplinire atribuţiile conferite de Lege ca şef al structurilor de specialitate organizate în cadrul acestora şi de preşedinte al Comisiei de Acorduri Unice. Arhitectul-şef nu poate fi subordonat unui alt funcţionar public din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean, respectiv al primãriei, dupã caz.
(4) Funcţia publica de conducere de arhitect-şef al judeţului, al municipiului Bucureşti, al sectorului municipiului Bucureşti, al municipiului şi al oraşului precum şi al comunei va fi ocupatã de personal cu studii superioare de lungã durata, de regula din domeniile arhitecturii, urbanismului şi construcţiilor. La oraşe şi comune, pana la ocuparea funcţiei de arhitect-şef de cãtre persoane cu studii superioare de lungã durata, atribuţiile funcţiei de arhitect-şef vor putea fi îndeplinite şi de conductor-arhitect, subinginer sau de cadre cu pregãtire medie, de regula din domeniile arhitecturii şi construcţiilor, fãrã ca aceştia sa poarte titlul ele arhitect-şef.
(5) Comisia de Acorduri Unice (CAU) este alcãtuitã din:
a) specialişti provenind din structura proprie a aparatului administraţiei publice locale;
b) reprezentanţii delegaţi ai tuturor societãţilor care administreazã şi/sau furnizeazã utilitatile urbane (avizatori);
c) reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale în domeniile securitãţii la incendiu şi protecţiei civile vor fi numiţi de inspectorii şefi ai Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenta, cu acordul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta, iar în domeniile protecţiei mediului şi al protecţiei sãnãtãţii populaţiei vor fi numiţi de prefect, cu acordul ministerelor de resort.
(6) Pentru asigurarea functionarii structurilor de specialitate şi a Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) consiliile judeţene şi locale vor stabili taxe în condiţiile legii.
ART. 9
Atribuţii principale ale structurilor de specialitate
(1) Potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) din Lege, structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al emitentilor certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare, au urmãtoarele atribuţii principale:
a) asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare, respectiv avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Lege, precum şi emiterea certificatelor de urbanism;
b) organizarea activitãţii de autorizare în vederea satisfacerii cerintei de simplificare a accesului cetãţeanului la actul de autoritate al administraţiei publice, prin organizarea procedurii de emitere a autorizaţiilor, în vederea: obţinerii avizelor necesare în vederea emiterii acordului unic solicitate prin certificatul de urbanism, întocmirii şi emiterii acordului unic, precum şi a întocmirii şi eliberãrii autorizaţiei de construire/desfiinţare.
(2) Potrivit prevederilor art. 45 alin. (2), (3) şi (4) din Lege, structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene acorda asistenta tehnica de specialitate primarilor de comune, oraşe sau municipii, dupã caz, în situaţia în care la nivelul acestora nu sunt constituite structuri de specialitate, scop în care analizeazã şi avizeazã documentele (documentaţiile) depuse pentru obţinerea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, din competenta de emitere a acestora.
ART. 10
Atribuţii specifice ale structurilor de specialitate
(1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor emitente au urmãtoarele atribuţii specifice:
a) solicitarea avizului primarului unitãţii administrativ-teritoriale în a carei raza se afla imobilul, în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului judeţean;
b) verificarea conţinutului documentelor depuse, respectiv a proiectului de certificat de urbanism întocmit potrivit prevederilor art. 15 alin. (1), înaintat spre avizare la consiliul judeţean de cãtre primarul comunei, oraşului sau municipiului, dupã caz, în situaţia în care nu sunt constituite structuri de specialitate la nivelul primãriei, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) şi (2) din Lege;
c) determinarea reglementãrilor din documentaţiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicita certificatul de urbanism;
d) analizarea compatibilitatii scopului declarat pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism cu reglementãrile din documentaţiile urbanistice, respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate;
e) formularea condiţiilor şi restrictiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiţiei;
f) stabilirea, împreunã cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale, a avizelor şi acordurilor legale strict necesare autorizãrii;
g) verificarea existenţei documentului de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;
h) redactarea şi emiterea certificatului de urbanism;
i) asigurarea transmiterii cãtre primari, spre ştiinţa, a actelor emise, în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului judeţean.
(2) Pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare structurile de specialitate ale organelor emitente au urmãtoarele atribuţii specifice:
a) verificarea conţinutului documentelor (documentaţiei) depuse, sub aspectul prezentãrii tuturor actelor necesare autorizãrii, conform prevederilor art. 16 alin. (1);
b) obţinerea, în numele investitorului, a avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, necesare în vederea emiterii acordului unic;
c) sintetizarea condiţiilor din avizele şi acordurile obţinute prin grija emitentului, în corelare cu proiectul de autorizare a execuţiei lucrãrilor de construcţii şi cu condiţiile din avizele şi acordurile obţinute în prealabil de solicitant;
d) pregãtirea şi prezentarea documentaţiilor depuse spre analiza în Comisia de Acorduri Unice (CAU);
e) redactarea acordului unic, în situaţia în care sunt îndeplinite toate condiţiile tehnice şi de aviz cerute prin certificatul de urbanism;
f) redactarea şi prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
g) emiterea de cãtre structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene a avizelor şi acordurilor unice solicitate de primãrii de comune, oraşe sau municipii, în situaţia inexistentei structurilor de specialitate la nivelul primãriilor respective;
h) asigurarea transmiterii cãtre primari, spre ştiinţa, a actelor emise, în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului judeţean.

SECŢIUNEA a 4-a
Legalitatea executãrii lucrãrilor de construcţii

ART. 11
Principiul autorizãrii executãrii lucrãrilor da construcţii
(1) Potrivit prevederilor art. 1 din Lege, executarea lucrãrilor de construcţii este permisã numai în baza şi cu respectarea unei autorizaţii de construire/desfiinţare emisã de autoritãţile administraţiei publice locale, în condiţiile Legii.
(2) În conformitate cu dispoziţiile Legii, lucrãrile de construcţii menţionate la alin. (1) sunt operaţiunile specifice prin care:
a) se realizeazã (edifica) construcţii de orice fel;
b) se desfiinţeazã construcţii şi/sau amenajãri asimilabile construcţiilor.
(3) Realizarea (edificarea) construcţiilor civile, industriale, agricole sau de orice natura, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, asa cum sunt menţionate la art. 3 din Lege, se poate realiza numai în baza şi cu respectarea prevederilor unei autorizaţii de construire, emisã în temeiul Legii şi în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate.
(4) Desfiinţarea (demolarea, dezafectarea, ori dezmembrarea parţialã sau totalã) construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, precum şi a oricãror amenajãri, se poate face numai pe baza unei autorizaţii de desfiinţare, emisã în aceleaşi condiţii cu autorizaţia de construire.
ART. 12
Autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii amplasate în zone asupra cãrora este instituit un anumit regim de protecţie
(1) Autorizaţia de construire/desfiinţare în vederea executãrii lucrãrilor de construcţii în zonele asupra cãrora este instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecţie prevãzut în planurile urbanistice şi în planurile de amenajare a teritoriului, se emite în conformitate cu prevederile art. 10 din Lege, numai cu condiţia obţinerii în prealabil a avizelor şi a acordurilor specifice din partea autoritãţilor care au instituit respectivele restrictii.
(2) Avizele specifice prevãzute la alin. (1) se pot emite, potrivit legii, şi de serviciile publice descentralizate ale ministerelor ori ale altor organisme centrale, potrivit competentelor stabilite de legislaţia în vigoare.
ART. 13
Autorizarea lucrãrilor în regim de urgenta
(1) Autorizaţia de construire/desfiinţare pentru lucrãrile de intervenţie de prima necesitate în cazuri de: avarii, accidente tehnice, calamitati, ori alte evenimente cu caracter excepţional se emite imediat dupã producerea acestora, potrivit prevederilor art. 7 alin. (16) din Lege, urmând ca documentaţia necesarã, întocmitã conform conţinutului-cadru din anexa nr. 1 la Lege, sa fie definitivata pe parcursul, sau la încheierea executãrii lucrãrilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor legale.
(2) În mod similar, potrivit prevederilor art. 7 alin. (16) din Lege, autorizaţia de construire se va emite în regim de urgenta pentru lucrãrile de intervenţie de prima necesitate la clãdirile clasate ca monument istoric, cu consultarea prealabilã a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi pentru lucrãrile de consolidare la clãdirile multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintã pericol public, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (10) din Lege.
(3) Pentru aplicarea prevederilor art. 7 alin. (17) din Lege primãriile pot dezafecta construcţiile în proprietatea unitãţii administrativ-teritoriale, aflate în stare avansatã de degradare şi care pun în pericol siguranta publica, cu excepţia construcţiilor reprezentând monumente istorice. Dezafectarea se poate face numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare, care se emite imediat dupã declararea iminentei pericolului, în baza dispoziţiei primarului, în condiţiile art. 7 alin. (16) din Lege.
(4) Pentru dezafectarea construcţiilor aflate în stare avansatã de degradare şi care pun în pericol siguranta publica, din proprietatea privatã a persoanelor fizice şi/sau juridice, primarul are obligaţia de a notifica proprietarului responsabilitãţile care îi revin potrivit prevederilor <>Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, cu privire la urmãrirea comportãrii în exploatare a construcţiilor şi postutilizarea acestora, implicit cu privire la siguranta publica. Prin notificare se va atentiona cu privire la necesitatea ca proprietarul sa ia mãsurile de desfiinţare în regim de urgenta în condiţiile art. 7 alin. (17) din Lege.
(5) În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 198/2004 privind unele mãsuri prealabile lucrãrilor de construcţie de autostrazi şi drumuri naţionale, precum şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 941/2004 , autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii de autostrazi şi drumuri naţionale se face pentru toatã lucrarea imediat, în condiţiile prevederilor art. 7 alin. (16) din Lege, o data cu solicitarea autorizãrii realizãrii ansamblului de lucrãri ce constituie mãsurile de pregãtire prealabilã a executãrii lucrãrilor propriu-zise.
ART. 14
Lucrãri care se excepteazã de la autorizare
(1) Se excepteazã de la autorizare categoriile de lucrãri de construcţii cu grad ridicat de repetabilitate, care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural al acestora, specificate la art. 11 alin. (1) din Lege.
(2) Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din Lege, este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire pentru lucrãrile prevãzute la alin. (1) dacã acestea se executa la construcţii reprezentând monumente istorice, cu excepţia lucrãrilor prevãzute la art. 11 alin. (1) lit. e şi j), pentru care se va solicita avizul prealabil al organismelor abilitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.
(3) În înţelesul prevederilor art. 3 lit. a) din Lege, coroborate cu definitia data în Anexa nr. 2 la Lege, dacã în vederea schimbãrii destinaţiei unor spaţii interioare existente nu se realizeazã lucrãri de construcţii pentru care legea prevede emiterea unei autorizaţii de construire, nu este necesarã emiterea acestui act.

CAP. II
Documentele autorizãrii

SECŢIUNEA 1
Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire/desfiinţare

ART. 15
Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism
(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul - orice persoana fizica sau juridicã interesatã - trebuie sa depunã la emitent o documetatie cuprinzând:
a) cerere-tip (formularul-model F.1 - "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism") completatã în conformitate cu precizãrile privind completarea acesteia, cu elementele de identificare ale solicitantului şi imobilului, precum şi cu precizarea scopului solicitãrii actului;
b) planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, dupã caz, - vizate de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliarã al judeţului sau al municipiului Bucureşti, dupã caz -, cu indicarea imobilului - teren şi/sau construcţii; (2 exemplare) (planurile se obţin contra-cost de la unitatea teritorialã specializatã care le gestioneazã)
c) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie).
(2) Conform precizãrilor privind completarea formularului-model F.1, elementul principal de identificare a imobilului este adresa poştalã, completatã cu planul topografic sau cadastral, dupã caz, iar în lipsa acestuia, cu oricare alte elemente de identificare disponibile (asa cum sunt menţionate în precizãrile la cerere).
(3) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (4) din Lege, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, document care se elibereazã, la cerere, oricãrui solicitant - persoana fizica sau persoana juridicã - nefiind necesarã prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care sa ateste dreptul de proprietate.
(4) Se interzice emitentului sa conditioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilã a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauza, precum şi a oricãror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitãrii.
(5) Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu tine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferã dreptul de a executa lucrãri de construcţii.
ART. 16
Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare
(1) Documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de construire este considerat complet dacã, pe lângã cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire - inclusiv anexa (se utilizeazã formularul-model F.9 - "Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut de la emitent), completatã cu elementele de identificare şi datele tehnice conform P.A.C. se prezintã urmãtoarele documente:
a) certificatul de urbanism (în copie);
b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa îi confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrãrilor de construcţii (în copie legalizatã);
c) proiectul pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construire - P.A.C., întocmit în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, inclusiv referatele de verificare şi, dupã caz, referatul de expertiza tehnica - semnate şi stampilate în original (doua exemplare);
d) avizele şi acordurile cerute prin certificatul de urbanism:
1. fişele tehnice, pentru obţinerea avizelor şi acordurilor care sunt în competenta de obţinere a emitentului, cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum şi, dupã caz, documentaţiile tehnice necesare emiterii acestora (doua exemplare, cu excepţia fişelor F.8.2 şi F.8.3 care se prezintã în trei exemplare);
2. avizele şi acordurile obţinute de solicitant altele decât cele din competenta de obţinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie) şi, dupã caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism.
e) documentul de plata a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare (în copie), inclusiv documentele de plata a taxelor legale pentru avizele şi acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor şi acordurilor necesare, comunicate odatã cu certificatul de urbanism (în copie).
(2) În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Lege, autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii cu autorizaţia de construire. În aceasta situaţie, documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de desfiinţare are aceeaşi structura cu documentaţia pentru autorizaţia de construire şi este consideratã completa dacã, pe lângã cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare - inclusiv anexa (se utilizeazã formularul-model F.9 - "Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut, contra cost de la emitent), completatã cu elementele de identificare şi datele tehnice conform P.A.D. cuprinde aceleaşi documente menţionate la alin. (1) lit. a) - f) (adaptate scopului), precum şi certificatul de atestare fiscalã privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).
(3) Pentru depunerea documentaţiei (dosarului) necesar autorizãrii se vor avea în vedere şi urmãtoarele:
a) în situaţia în care, o data cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicita şi autorizarea organizãrii executãrii lucrãrilor, solicitantul va prezenta şi proiectul de organizare a execuţiei lucrãrilor (P.O.E.) - piese scrise şi desenate - întocmit în baza prevederilor Anexei nr. 1 la Lege, precum şi avizele specifice (aviz circulaţie, aviz pentru ocuparea temporarã a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.) (doua exemplare);
b) în situaţia în care, potrivit prevederilor art. 77 alin. (7), emitentul asigura plata taxelor la o singura casierie, se admite prezentarea unui singur document de plata echivalent taxelor comasate (în copie);
c) în situaţia în care, prin certificatul de urbanism a fost cerutã elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexeazã documentaţiei, inclusiv avizele obţinute pentru acestea (doua exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor.

SECŢIUNEA a 2-a
Avize şi acorduri necesare în procesul de autorizare

ART. 17
Avizul primarului
(1) În situaţia în care emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenta preşedintelui consiliului judeţean, este necesar avizul favorabil al primarului unitãţii administrativ-teritoriale pe al carei teritoriu este situat imobilul în cauza.
(2) Arhitectul-şef al judeţului, respectiv al Municipiului Bucureşti, are obligaţia de a solicita avizul primarului în termen de 3 zile de la data înregistrãrii cererii, utilizând formularul-model F.2.
(3) Avizul primarului se emite pentru obţinerea certificatului de urbanism şi este valabil:
a) numai pentru certificatul de urbanism dacã scopul declarat de solicitant este pentru cererile în justiţie şi operaţiunile juridice prevãzute la art. 6 alin. (6) din Lege;
b) atât pentru certificatul de urbanism, cat şi pentru autorizaţia de construire/desfiinţare dacã scopul declarat de solicitant este pentru executarea de lucrãri de construcţii ori pentru adjudecarea prin licitaţie a proiectãrii lucrãrilor publice.
(4) Primarul are obligaţia de a emite avizul în termen de 5 zile de la primirea solicitãrii, utilizand formularul-model F.3.
ART. 18
Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean
(1) În situaţia în care în cadrul primãriilor nu sunt constituite structuri de specialitate proprii, potrivit legii, avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean este obligatoriu în situaţiile în care emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenta primarilor de comune şi, dupã caz, a primarilor de oraşe sau municipii, pentru toate categoriile de construcţii, altele decât locuintele şi anexele gospodãreşti ale acestora.
(2) Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean se înainteazã de primar, împreunã cu proiectul (propunerea) de certificat de urbanism sau de autorizaţie de construire/desfiinţare, dupã caz, redactatã de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajãrii teritoriului din cadrul primãriei, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrãrii cererii solicitantului, utilizând formularul-model F.4.
(3) Arhitectul-şef al judeţului, în calitate de şef al structurii (compartimentului) de specialitate, emite avizul structurii de specialitate dupã cum urmeazã:
a) pentru certificatele de urbanism în termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitãrii;
b) pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare în termen de maximum 15 zile, împreunã cu acordul unic.
(4) Pentru emiterea avizului structurii de specialitate, se utilizeazã formularul-model F.11 pe care se aplica ştampila consiliului judeţean individualizata pentru funcţia de arhitect-şef.
ART. 19
Fişa tehnica
(1) Fişa tehnica este actul cu valoare de aviz conform care cuprinde avizul administratorului/furnizorului de utilitãţi urbane (apa, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicaţii, salubritate, transport urban, inclusiv pentru restricţiile impuse de reţelele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament dupã caz), respectiv al instituţiilor descentralizate prevãzute de Lege (pentru securitatea la incendiu, protecţia civilã, protecţia mediului şi a sãnãtãţii populaţiei) exprimat în baza datelor extrase de proiectant din proiectul pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii (P.A.C., P.A.D., P.O.E., dupã caz) şi care fundamenteazã procedura de emitere a acordului unic.
(2) Fişa tehnica - corespunzãtoare fiecãrui domeniu de avizare - este specifica fiecãrei unitãţi administrativ-teritoriale emitente a autorizaţiei de construire/desfiinţare, cuprinzând elementele de aviz pentru utilitatile urbane şi pentru avizele serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, organizate în judeţe sau în municipiul Bucureşti şi rezulta din adaptarea fişelor tehnice-model (a se vedea formularele-model F.8.1 - F.8.5) la cerinţele avizatorilor locali interesaţi, în conformitate cu precizãrile cuprinse în Lista A din Anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
(3) Definitivarea conţinutului "Fisei tehnice" se face prin grija autoritãţii administraţiei publice locale (emitentul autorizaţiilor) şi a tuturor avizatorilor interesaţi (societãţile/regiile care administreazã/furnizeazã utilitatile urbane de pe raza unitãţii administrativ-teritoriale), dupã cum urmeazã:
a) fişa tehnica-model pentru avizarea furnizarii de utilitãţi urbane (formular-model F.8.1) se definitiveaza astfel:
1. se solicita fiecãrui avizator interesat definitivarea fisei tehnice, scop în care i se transmite un exemplar al fisei tehnice-model în vederea completãrii;
2. avizatorul are obligaţia de a completa şi definitiva fişa tehnica-model prin înscrierea, în rubricile rezervate, a datelor şi informaţiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului sau, astfel:
(i) baza legalã care se aplica în domeniu;
(ii) conţinutul documentaţiei care trebuie prezentatã pentru avizare, în conformitate cu reglementãrile specifice domeniului;
(iii) date privind taxa de avizare (baza legalã şi modalitate de achitare);
3. dupã completare şi definitivare, avizatorul are obligaţia de a returna formularul fisei tehnice definitive emitentului, în termen de 10 zile de la primire;
4. emitentul are obligaţia de a multiplica fişele tehnice astfel obţinute de la avizatori şi de a le pune la dispoziţia solicitanţilor, o data cu certificatul de urbanism;
b) fişele tehnice-model pentru avizarea documentaţiilor privind securitatea la incendiu, protecţia civilã, protecţia mediului şi a sãnãtãţii populaţiei (formularele-model F.8.2 - F.8.5) se transmit instituţiilor avizatoare, prin grija emitentului, în vederea completãrii conţinutului-cadru al acestora cu alte date şi cerinţe specifice (de pe plan local), dupã care acestea se returneazã emitentului, în termen de 10 zile de la primire, acesta având obligaţia de a le multiplica şi de a le pune la dispoziţie solicitanţilor, o data cu certificatul de urbanism.
(4) La solicitarea avizatorilor (administratorii sau/şi furnizorii de utilitãţi urbane, precum şi instituţiile prevãzute de Lege) conţinutul fişelor tehnice definitivate, aferente domeniilor lor de activitate, se pot actualiza pe cheltuiala acestora.
(5) Formularele fişelor tehnice se pun la dispoziţie solicitanţilor, contra cost, o data cu certificatul de urbanism, numai în situaţia în care certificatul de urbanism se solicita pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, pentru a fi utilizate în faza de proiectare şi de pregãtire a autorizãrii.
ART. 20
Acordul unic
(1) Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform emis de Comisia de Acorduri Unice din subordinea arhitectului şef, din cadrul structurilor de specialitate, constituite potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Lege.
(2) Acordul unic se emite numai pe baza fişelor tehnice şi insumeaza avizele şi acordurile favorabile pentru utilitatile urbane, precum şi cele privind securitatea la incendiu, protecţia civilã, protecţia mediului şi sãnãtatea oamenilor.
(3) În baza acordului unic se poate emite autorizaţia de construire/desfiinţare.
(4) Acordul unic se emite şi în situaţia în care emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare este primarul comunei, oraşului ori municipiului, care nu are organizate structuri de specialitate. În aceasta situaţie acordul unic se emite de cãtre preşedintele consiliului judeţean şi de arhitectul-şef al judeţului.
ART. 21
Avize şi acorduri ale organismelor centrale
(1) În cazul autorizãrii lucrãrilor pe amplasamente situate în zone în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, s-a instituit un anumit regim de restrictie cu privire la realizarea construcţiilor, obţinerea avizelor şi acordurilor din partea organismelor centrale sau descentralizate care au instituit restricţiile, este în obligaţia solicitantului. În acest scop, solicitantul va depune documentaţiile specifice la emitentii avizelor sau acordurilor - în conformitate cu precizãrile cuprinse în Lista B din Anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice - în timp util analizei şi emiterii avizelor şi acordurilor menţionate, înaintea depunerii cererii de autorizare, urmând a le anexa la documentaţia P.A.C./P.A.D./P.O.E, dupã caz.
(2) În zonele în care s-a instituit un anumit tip de restrictie, potrivit legii, ori dacã natura investiţiei o impune, organismele centrale sau, dupã caz, serviciile descentralizate ale acestora emit avize şi/sau acorduri, dupã cum urmeazã:
a) Ministerul Culturii şi Cultelor, prin organismele abilitate, în cazul autorizãrii executãrii lucrãrilor de orice natura la clãdirile reprezentând monumente istorice şi la cele din zonele lor de protecţie, cuprinse în listele aprobate, potrivit legii;
b) Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor, în cazul autorizãrii lucrãrilor în arii naturale protejate;
c) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în cazul autorizãrii lucrãrilor în zonele de siguranta şi de protecţie ale infrastructurilor de transport public şi în zonele aferente construirii cãilor de comunicaţie;
d) Ministerul Apãrãrii Naţionale - Statul Major General, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Roman de Informaţii, alte instituţii similare, dupã caz, în situaţia autorizãrii lucrãrilor situate în apropierea zonelor de protecţie a obiectivelor cu caracter special, precum şi în zonele de interes pentru apãrarea nationala, ordine publica şi siguranta nationala, în conformitate cu legislaţia specifica;
e) Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale în situaţia autorizãrii lucrãrilor pe terenuri cu destinaţie agricolã;
f) alte organisme - centrale sau locale - care gestioneazã orice alt tip de restrictie.
(3) Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC -, prin inspectoratele teritoriale şi/sau judeţene, dupã caz, potrivit prevederilor legale în vigoare şi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare, emite urmãtoarele avize/acorduri:
a) avizeazã documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi, finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei precum şi documentaţiile tehnico-economice pentru lucrãrile de reparaţii, reabilitari, consolidãri, restaurari ale construcţiilor existente finanţate din fonduri publice, indiferent de valoare, potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1072/2003 privind avizarea de cãtre ISC a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;
b) avizeazã amplasarea balastierelor şi carierelor din punct de vedere al protejãrii construcţiilor din vecinãtatea acestora;
c) avizeazã execuţia de construcţii în vecinãtatea drumurilor naţionale;
d) emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente;
e) avizeazã soluţiile de intervenţie imediata pentru punerea în siguranta provizorie a construcţiilor avariate în urma dezastrelor, în acţiunile de intervenţie operativã şi refacere post dezastru.
(4) Pentru obţinerea avizelor şi/sau acordurilor din partea organismelor centrale cerute în mod expres prin certificatul de urbanism, obligaţie a investitorului, acesta va prezenta documentaţiile specifice la emitenti în timp util emiterii avizelor şi/sau acordurilor înaintea datei depunerii întregii documentaţii în vederea autorizãrii execuţiei lucrãrilor.
(5) Instituţiile abilitate prin Lege sa emita avize şi acorduri în vederea autorizãrii executãrii lucrãrilor de construcţii au obligaţia de a le emite solicitantului în termen de maximum 15 zile de la data înregistrãrii cererii/documentaţiei, dacã reglementãrile în vigoare specifice fiecãrui domeniu nu prevãd alte termene.
(6) În situaţia în care, prin specificul lor, investiţiile se regãsesc în listele A şi B din Anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice- privind activitãţile cu impact semnificativ ori potenţial asupra mediului pentru care este necesarã evaluarea impactului asupra mediului -acordul de mediu se va obţine prin grija investitorului anterior depunerii documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de construire. Procedura de avizare în baza Fisei tehnice F.8-4 se menţine, acesta urmând sa fie întocmitã conform acordului de mediu obţinut.

SECŢIUNEA a 3-a
Conţinutul şi elaborarea documentaţiilor tehnice necesare în procesul de autorizare

ART. 22
Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii - P.A.C, P.A.D.
(1) Documentaţiile tehnice care se depun în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare vor conţine;
a) Proiectul pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construire/desfiinţare care:
1. este extras din proiectul tehnic pentru execuţia lucrãrilor, potrivit prevederilor art. 9 din Lege şi în baza conţinutului-cadru prevãzut în anexa nr. 1 la Lege;
2. se elaboreazã de colective tehnice de specialitate şi se semneazã în condiţiile legii, de cadre tehnice cu pregãtire superioarã numai în domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor;
3. se verifica, în condiţiile legii, de verificatori de proiecte atestaţi.
În situaţia în care, o data cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicita şi autorizarea organizãrii executãrii lucrãrilor, în documentaţie se vor prezenta şi piesele - scrise şi desenate - ale proiectului de organizare a execuţiei lucrãrilor (P.O.E.) conform conţinutului-cadru prevãzut în anexa nr. 1 la Lege, precum şi avizele specifice acestuia (aviz circulaţie, aviz pentru ocuparea temporarã a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc);
b) avizele şi acordurile legale necesare, nominalizate în certificatul de urbanism, care cuprind:
1. fişele tehnice necesare emiterii acordului unic, precum şi documentaţiile necesare emiterii avizelor şi acordurilor care sunt în competenta de obţinere a emitentului, întocmite de proiectantul lucrãrilor;
2. avizele şi acordurile specifice obţinute prin grija solicitantului (în copie);
c) studiile cerute prin certificatul de urbanism - dupã caz.
(2) În vederea simplificarii procedurii de autorizare, se admite prezentarea unor proiecte pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii (P.A.C., P.A.D.), cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevãzut în anexa nr. 1 la Lege. Conţinutul simplificat al proiectului pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii (P.A.C., P.A.D.) se aplica pentru urmãtoarele tipuri de lucrãri şi/sau construcţii, situate în afarã zonelor cu regim special de protecţie sau de restrictii de construire, inclusiv a zonelor de protecţie a monumentelor istorice;
a) locuinţe individuale în mediul rural, cu regim de înãlţime P, P+1E, realizate din fondurile persoanelor fizice;
b) anexe gospodãreşti ale locuinţelor care alcãtuiesc împreunã cu aceasta o unitate funcţionalã distinctã: împrejmuiri şi bucatarii de vara; grajduri pentru animale mari; hambare, fanare, patule; magazii, soproane, garaje; spaţii pentru activitãţi meşteşugãreşti, de prelucrare secundarã a produselor agricole şi silvice; fantani individuale, WC-uri uscate sau cu tanc vidanjabil, fose vidanjabile; rezervoare de combustibil lichid şi gazos;
c) racorduri şi bransamente la reţelele de utilitãţi;
d) anexe ale exploataţiilor agricole: saivane, padocuri, adaposturi pentru animale, platforme de furaje, patule, împrejmuiri de pãşuni, spaţii de cazare temporarã pe timpul campaniilor agricole;
e) construcţii provizorii cu utilizare temporarã: târguri, oboare, iarmaroace, circuri ambulante, construcţii temporare ocazionate de diverse evenimente (culturale, aniversare, publicitare, sportive, comemorative, politice, religioase, etc), tabere de corturi şi rulote.
Conţinutul simplificat al proiectelor pentru autorizarea executãrii lucrãrilor - lista pieselor scrise şi desenate strict necesare pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare - pe tipuri de construcţii, este prezentat în Anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
(3) Investitorul împreunã cu executantul au obligaţia de a executa lucrãrile autorizate numai în baza proiectului tehnic (a cãrui existenta pe şantier este obligatorie pe toatã durata execuţiei lucrãrilor) şi de a face dovada ca între acesta şi proiectul pentru autorizare - vizat spre neschimbare - exista concordanta tehnica.
ART. 23
Completarea fişelor tehnice
(1) Proiectantul, pe proprie rãspundere, are obligaţia de a completa fişele tehnice (definitivate), anexate certificatului de urbanism, cu datele şi elementele tehnice rezultate din proiect în conformitate cu cerinţele fiecãrui avizator, precum şi de a le include în documentaţia pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii care se depune la emitent.
(2) Fişele tehnice, care se completeazã în conformitate cu proiectul pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, cuprind:
a) date privind bransarea/racordarea noului obiectiv la utilitãţi (necesar de consumuri, evacuari etc.), dupã caz: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaze, alimentare cu caldura, telecomunicaţii;
b) date necesare obţinerii avizului/acordului din partea instituţiilor descentralizate privind securitatea la incendiu, protecţia civilã, protecţia mediului şi a sãnãtãţii populaţiei.
(3) În situaţia în care în zona de amplasament nu exista utilitãţi sau capacitatea acestora este insuficienta pentru necesarul investiţiei, pe lângã fişele tehnice se pot prezenta studii de specialitate (solicitate de furnizorii de utilitãţi la emiterea certificatului de urbanism) prin care se propun soluţii alternative în beneficiul realizãrii investiţiei.
(4) Fişele tehnice însoţite, dupã caz, de documentaţiile necesare trebuie sa permitã emitentilor de avize/acorduri identificarea imobilelor, în vederea analizarii şi emiterii avizelor privind racordarea solicitatã.
ART. 24
Obţinerea avizelor/acordurilor specifice ale organismelor centrale
(1) Avizele/acordurile specifice ale organismelor centrale menţionate la art. 21 se obţin de cãtre solicitant, potrivit cerinţelor înscrise în certificatul de urbanism.
(2) Documentaţiile pentru obţinerea avizelor din partea organismelor centrale, care se întocmesc corespunzãtor reglementãrilor în vigoare specifice fiecãrui domeniu, se depun la sediul organismelor avizatoare abilitate (inclusiv al serviciilor publice descentralizate ale acestora, dupã caz). Dupã avizare, documentaţiile prezentate pot fi restituite sau se pãstreazã în arhiva avizatorului.
ART. 25
Competente de elaborare a proiectelor pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii
(1) Proiectele pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, prevãzute la art. 22 alin. (1) lit. a), precum şi proiectele tehnice din care acestea sunt extrase, se elaboreazã exclusiv de proiectanţi cu pregãtire în domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor (arhitecti, ingineri, conductori-arhitecti, subingineri, tehnicieni) constituiţi, în acest scop, în colective tehnice de specialitate şi se semneazã, în condiţiile legii, numai de cadre tehnice cu pregãtire superioarã în domeniul arhitecturii şi construcţiilor, potrivit prevederilor art. 9 din Lege.
(2) Potrivit prevederilor art. 9, coroborate cu dispoziţiile art. 24 alin. (1) lit. c) din Lege, este interzisã semnarea proiectelor tehnice pentru execuţia lucrãrilor, precum şi a proiectelor pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, de cãtre persoane care nu au absolvit - cu diploma recunoscuta de statul roman - instituţii de învãţãmânt superior de specialitate, în domeniul arhitecturii şi construcţiilor/instalaţiilor, sub sancţiunea legii penale.
(3) Potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii, proiectele pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, precum şi proiectele tehnice din care acestea sunt extrase, se verifica pentru cerinţele de calitate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi, solicitantul având obligaţia de a face dovada efectuãrii verificãrii.
(4) În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicatã, arhitecţii şi conductorii arhitecti cu drept de semnatura sunt obligaţi sa aplice parafa cu numãrul de ordine înscris în Tabloul Naţional al Arhitectilor inclusiv pe proiectele pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii.
(5) În conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, în mod obligatoriu, fiecare plansa a proiectului pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare va avea un cartus care va conţine informaţiile minimale necesare pentru identificarea investitorului, proiectantului şi proiectului, realizat prin adaptarea modelului cuprins în Anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.

CAP. III
Procedura de autorizare

SECŢIUNEA 1
Certificatul de urbanism

ART. 26
Emitere, scop
(1) Certificatul de urbanism se emite în vederea autorizãrii executãrii lucrãrilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora, inclusiv pentru desfiinţarea construcţiilor ori a altor amenajãri, precum şi, potrivit prevederilor art. 6 alin.(6) din Lege, pentru:
a) concesionarea de terenuri;
b) adjudecarea prin licitaţie a proiectãrii lucrãrilor publice în faza de "Studiu de fezabilitate";
c) cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliarã care au ca obiect imparteli ori comasari de parcele (dezmembrarea de parcele prin lotizare sau imparteala respectiv alipirea sau dezlipirea de parcele) solicitate în scopul realizãrii lucrãrilor de construcţii;
d) constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil.
(2) Pentru aceeaşi parcela (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanti, indiferent de calitatea acestora în raport cu proprietatea asupra parcelei. În aceasta situaţie certificatele de urbanism urmeazã a avea acelaşi conţinut cu caracter de informare (privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului) pentru toţi solicitantii.
ART. 27
Solicitantul certificatului de urbanism
(1) Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoana fizica sau juridicã interesatã sa cunoascã informaţii cu privire la un imobil - teren şi/sau construcţii.
(2) Pentru emiterea certificatului de urbanism, nu este necesar ca solicitantul sa detina un titlu asupra imobilului, actul având un caracter de informare.
ART. 28
Cerinţe urbanistice
(1) Certificatul de urbanism se întocmeşte în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D. şi R.G.U.), iar pentru investiţiile care depãşesc limita unei unitãţi administrativ-teritoriale se poate întocmi şi pe baza planurilor de amenajare a teritoriului (P.A.T.N., P.A.T.Z, P.A.T.J.), aprobate potrivit legii.
(2) În cazul în care scopul declarat de solicitant este autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, iar specificul obiectivului (funcţiune, accesibilitate, relaţii de vecinãtate etc.) nu se încadreazã în prevederile documentaţiilor de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului aprobate, ori dacã particularitãţile amplasamentului (suprafata neconstruibila ca urmare a unor interdicţii sau servituţi, a unor zone de protecţie a dotãrilor de infrastructura, rezerve de teren pentru investiţii de interes public etc.) nu permit realizarea investiţiei, certificatul de urbanism se elibereazã cu menţionarea expresã a incompatibilitãţilor rezultate, precum şi a imposibilitãţii emiterii unei autorizaţii de construire pentru obiectivul propus.
(3) În situaţii deosebite, în funcţie de condiţiile specifice de amplasament (poziţia terenului în ansamblul localitãţii ori al teritoriului) şi/sau de importanta şi complexitatea obiectivului de investiţii şi dacã prevederile documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizeazã suficiente elemente necesare autorizãrii, ori dacã se solicita o derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate, emitentul poate cere suplimentar, prin certificatul de urbanism:
a) elaborarea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), dupã caz, urmând ca, dupã aprobare, prevederile acestuia sa fie preluate în cadrul P.U.G. ori P.A.T.J.; în certificatul de urbanism se va face menţiunea ca proiectul pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii (P.A.C.) se va putea întocmi numai dupã aprobarea documentaţiei de urbanism şi cu obligativitatea respectãrii întocmai a prevederilor acesteia;
b) completarea, dupã caz, a documentaţiilor care însoţesc cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire cu urmãtoarele studii, avize, expertize:
1. studii de specialitate: de circulaţie, istoric, de amenajare peisagistica, de impact asupra mediului (numai la solicitarea autoritãţii de protecţie a mediului);
2. avize de la organismele competente pentru zonele asupra cãrora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau de restrictii de construire (protecţia zonelor naturale; protejarea monumentelor istorice; zone cu trafic aerian; vecinãtatea construcţiilor şi ansamblurilor cu caracter militar; drumuri; reţele electrice şi de telecomunicaţii; magistrale de transport de gaze, de produse petroliere; cai ferate şi navigabile; cursuri de apa; staţii meteo; surse şi gospodãrii de apa, amenajãri de îmbunãtãţiri funciare etc);
3. expertize tehnice.
(4) Pentru lucrãri la construcţiile existente (reparaţii, consolidãri, schimbãri de destinaţie a spaţiilor interioare etc.), dacã prin acestea nu se aduc clãdirilor modificãri de natura urbanistica ori dacã noua funcţiune este compatibila cu reglementãrile urbanistice ale zonei, nu este necesarã întocmirea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), dupã caz.
ART. 29
Depunerea documentaţiei
(1) În vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie sa depunã la emitent - autoritãţile prevãzute la art. 4 din Lege -actele menţionate la art. 15.
(2) Cererea tip pentru eliberarea certificatului de urbanism (formularul-model F.1) se procura, contra cost, de la emitent şi se completeazã cu datele solicitate.
(3) La depunerea cererii-tip, emitentul comunica solicitantului cuantumul taxei necesare eliberãrii certificatului de urbanism, calculat potrivit reglementãrilor legate în vigoare, solicitantul având obligaţia de a achitã taxa de îndatã şi de a prezenta copia documentului de plata.
ART. 30
Verificarea conţinutului documentaţiei
(1) Verificarea conţinutului documentaţiei depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism se efectueazã în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate organizate în cadrul consiliului judeţean sau al primãriei, dupã caz, constatandu-se dacã:
a) cererea este corect adresatã emitentului - preşedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucureşti, sau primarul, dupã caz - conform competentelor de emitere stabilite de Lege;
b) cererea tip este completatã corect;
c) elementele de identificare privind solicitantul şi imobilul sunt suficiente, potrivit precizãrilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism" (farmularul-model F.1);
d) este precizat (declarat) scopul pentru care se solicita certificatul de urbanism;
e) exista documentul de plata a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism.
(2) Documentaţia incompleta sau cu elemente de identificare insuficiente se returneazã solicitantului în vederea refacerii ori completãrii, dupã caz, în termen de 5 zile de la data înregistrãrii cererii, cu menţionarea în scris a elementelor necesare pentru completarea documentaţiei.
(3) În aceasta situaţie, termenul prevãzut de Lege pentru eliberarea certificatului de urbanism (de cel mult 30 de zile) curge de la data depunerii documentaţiei complete.
(4) În situaţia prevãzutã la alin.(3) taxa încasatã nu se restituie, urmând a fi utilizata pentru eliberarea certificatului de urbanism dupã depunerea documentaţiei complete.
ART. 31
Redactarea certificatului de urbanism
(1) Certificatul de urbanism se redacteazã în baza cererii şi a documentaţiei complete depuse, în deplina concordanta cu prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate şi cu situaţia realã din teren la data solicitãrii, utilizându-se formularele model F.6.1-F.6.4 (corespunzãtor autoritãţii emitente).
(2) Certificatul de urbanism solicitat în vederea realizãrii unor lucrãri de construcţii se redacteazã fãcându-se specificarile necesare privind:
a) regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului;
b) încadrarea/neincadrarea lucrãrilor în prevederile documentaţiilor de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului aprobate;
c) nominalizarea avizelor şi acordurilor care trebuie sa însoţeascã proiectul de autorizare, atât cele care se obţin pe plan local de cãtre emitentul autorizaţiei de construire, în vederea emiterii acordului unic, cat şi cele care urmeazã sa se obţinã pe plan central prin grija solicitantului;
d) necesitatea întocmirii, dupã caz, a unor documentaţii de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z. sau P.U.D., care sa justifice soluţia urbanistica propusã, sau sa modifice reglementãrile urbanistice existente pentru zona de amplasament, dupã caz, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3), cu indicarea elementelor tematice care urmeazã a fi rezolvate prin acestea.
(3) În Certificatul de urbanism se înscriu informaţiile cunoscute de emitent la data emiterii extrase din documentaţiile de urbanism şi din regulamentele de urbanism aferente, avizate şi aprobate potrivit legii, sau în lipsa acestora din Regulamentul general de Urbanism -RGU - aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 525/1996 , repubticata, privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului - teren şi/sau construcţii -, dupã cum urmeazã:
a) Regimul juridic:
1. situarea imobilului în intravilan sau în afarã acestuia;
2. natura proprietãţii sau titlul asupra imobilului;
3. servituţile care greveazã asupra imobilului, dreptul de preemţiune, zona de utilitate publica;
4. includerea imobilului în listele monumentelor istorice şi/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora, dupã caz.
b) Regimul economic:
1. folosinta actuala;
2. destinaţia stabilitã prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate;
3. reglementãri ale administraţiei publice centrale şi/sau locale cu privire la obligaţiile fiscale ale investitorului;
4. alte prevederi rezultate clin hotãrârile consiliului local sau judeţean cu privire la zona în care se afla imobilul.
c) Regimul tehnic:
1. informaţii extrase din documentaţiile de urbanism, inclusiv din regulamentele de urbanism aferente, ori din planurile de amenajare a teritoriului, dupã caz, precum şi restricţiile impuse, în situaţia în care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zona protejata, interdicţii temporare sau definitive de construire); în funcţie de complexitatea şi de volumul informaţiilor, acestea se vor putea prezenta şi într-o anexa la certificatul de urbanism (cu menţiunea expresã ca aceasta face parte integrantã din certificatul de urbanism);
2. obligaţii/constrângeri de natura urbanistica ce vor fi avute în vedere la priectarea investiţiei:
(i) regimul de aliniere a terenului şi construcţiilor fata de drumurile publice adiacente;
(ii) retragerile şi distanţele obligatorii la amplasarea construcţiilor fata de proprietãţile vecine;
(iii) elemente privind volumetria şi/sau aspectul general al clãdirilor în raport cu imobilele invecinate, precum şi alte prevederi extrase din documentaţii de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul General de Urbanism, dupã caz.
(iv) înãlţimea maxima admisã pentru construcţiile noi (totalã, la cornisa, la coama, dupã caz) şi caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în numãr de niveluri, cat şi în dimensiuni reale (metri);
(v) procentul maxim de ocupare a terenului (POT) şi coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT), raportate la suprafata de teren corespunzãtoare zonei din parcela care face obiectul solicitãrii;
(vi) dimensiunile şi suprafeţele minime şi/sau maxime ale parcelelor (în cazul proiectelor de parcelare);
3. echiparea cu utilitãţi existente şi referinte cu privire la noi capacitãţi prevãzute prin studiile şi documentaţiile anterior aprobate (apa, canalizare, gaze, energie electrica, energie termica, telecomunicaţii, transport urban etc.);
4. circulaţia pietonilor şi a autovehiculelor, accesele auto şi parcajele necesare în zona, potrivit studiilor şi proiectelor anterior aprobate.
(4) În vederea încadrãrii investiţiei în regulile urbanistice aprobate, certificatului de urbanism i se anexeazã planul cadastral sau topografic în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), pe care emitentul are obligaţia de a marca limitele edificabilului, retragerile obligatorii şi alte elemente extrase din documentaţiile de urbanism, pentru a fi respectate în proiectarea investiţiei.
(5) Prin certificatul de urbanism, urmare unei analize riguroase, emitentul stabileşte, împreunã cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale, lista avizelor şi/sau acordurilor legale strict necesare autorizãrii executãrii lucrãrilor de construcţii, inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrãrilor, selectate, dupã caz, din structura prezentatã în Anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
(6) În cazul interventiilor necesare pentru consolidarea şi/sau reabilitarea clãdirilor colective de orice fel (cu mai mulţi proprietari în acelaşi imobil), în situaţia în care unii proprietari nu îşi dau acordul, în vederea urgentarii autorizãrii şi a demararii lucrãrilor de consolidare, lipsa acordului acestora va putea fi suplinita de hotãrârea asociaţiei de proprietari, adoptatã în condiţiile legii.
(7) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a înscrie în rubrica rezervatã scopul utilizãrii actului, în conformitate cu declaraţia solicitantului.
(8) În cazul în care scopul pentru care se solicita eliberarea certificatului de urbanism nu se încadreazã în prevederile documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate, certificatul de urbanism se elibereazã cu menţionarea incompatibilitãţilor rezultate, inclusiv posibilitatea/imposibilitatea realizãrii obiectivului de investiţii.
(9) Certificatul de urbanism se completeazã, în funcţie de scopul pentru care a fost solicitat, dupã cum urmeazã:
a) pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliarã, precum şi în situaţia în care scopul declarat este de execuţie de lucrãri de construcţii, formularul se completeazã pana la pct.3 inclusiv;
b) pentru situaţia în care scopul declarat este realizarea de lucrãri de construcţii se completeazã în totalitate
c) pentru cererii în justiţie se va completa în funcţie de cerinţele acestora.
(10) Pe toate documentele anexa la certificatul de urbanism se aplica ştampila-model "Anexa la Certificatul de urbanism nr......", prezentatã în formularul-model F.15.
(11) În vederea autorizãrii executãrii lucrãrilor de bransamente/racorduri, prin certificatul de urbanism se solicita: proiectul de execuţie, contractul pe baza cãruia se executa lucrãrile, taxa pentru ocuparea domeniului public, avizul Administraţiei Domeniului Public/Administraţiei strazilor, avizele administratorilor/furnizorilor de reţele, dupã caz, avizul Comisiei de coordonare reţele (pentru extinderi).
ART. 32
Semnarea certificatului de urbanism
(1) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Lege, certificatul de urbanism se emite şi se semneazã de aceeaşi autoritate abilitata sa emita autorizaţia de construire/desfiinţare, respectiv de cãtre preşedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucureşti sau de primar, dupã caz. Alãturi de autoritatea administraţiei publice emitente, certificatul de urbanism se mai semneazã de secretarul general ori de secretar, precum şi de arhitectul-şef (acolo unde nu este instituitã funcţia de arhitect-şef, se semneazã de cãtre persoana cu responsabilitate în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autoritãţii administraţiei publice emitente). Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Lipsa unei semnãturi atrage nulitatea actului.
(3) În absenta semnatarilor prevãzuţi de Lege, mentionati la alin. (1), certificatul de urbanism se semneazã de cãtre înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciţi în acest scop, potrivit prevederilor legale.
(4) În condiţiile prevederilor <>art. 69 şi 70 din Legea nr. 215/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, întrucât delegarea de cãtre primar şi preşedintele consiliului judeţean a competentelor de emitere a autorizaţiilor este interzisã, în mod analog, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (3) din Lege, aceste prevederi se aplica şi la emiterea certificatelor de urbanism.
ART. 33
Înregistrarea certificatului de urbanism
(1) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a institui un registru de evidenta a certificatelor de urbanism, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numãrul certificatului având corespondent în numãrul de înregistrare a cererii.
(2) În Registrul de evidenta a certificatelor de urbanism se înscriu datele privind: adresa imobilului, numele, codul numeric personal şi adresa solicitantului, scopul pentru care s-a emis certificatul de urbanism, taxa achitatã şi termenul de valabilitate a certificatului de urbanism.
(3) Pentru certificatele de urbanism emise în condiţiile art. 28 alin. (3) şi (4), autoritãţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza şi de a tine la zi evidenta acestora.
ART. 34
Eliberarea certificatului de urbanism
(1) Certificatul de urbanism se elibereazã solicitantului direct sau prin posta (cu scrisoare recomandatã cu confirmare de primire), în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrãrii cererii, indiferent de scopul pentru care a fost solicitat.
(2) În situaţia în care scopul emiterii certificatului de urbanism este obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, acesta va fi însoţit de formularele fişelor tehnice strict necesare în vederea emiterii acordului unic.
(3) În documentele anexa la certificatul de urbanism emitentul are obligaţia de a incunostinta solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizãrii documentaţiei în vederea autorizãrii. În acest scop, societãţile furnizoare de utilitãţi au obligaţia ca, pe baza de protocol încheiat cu autoritatea administraţiei publice locale, sa comunice cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrãri şi capacitãţi - conform reglementãrilor proprii), modalitatea de plata şi conturile în care acestea trebuie achitate.
(4) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de preşedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucureşti o copie a acestuia va fi transmisã spre ştiinţa primãriei interesate.
(5) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primar, în baza avizului structurii de specialitate a consiliului judeţean, o copie a acestuia va fi transmisã spre ştiinţa consiliului judeţean.
(6) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primarul de sector al municipiului Bucureşti o copie a acestuia va fi transmisã spre ştiinţa Primãriei Municipiului Bucureşti.
ART. 35
Valabilitatea certificatului de urbanism
(1) Valabilitatea certificatului de urbanism reprezintã intervalul de timp (termenul) acordat solicitantului în vederea utilizãrii acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit Legii.
(2) Emitentul certificatului de urbanism stabileşte termenul de valabilitate pentru un interval de timp cuprins între 6 şi 24 luni de la data emiterii, în funcţie de:
a) scopul pentru care a fost solicitat;
b) complexitatea investiţiei şi caracteristicile urbanistice ale zonei în care se afla imobilul;
c) menţinerea valabilitãţii prevederilor documentaţiilor urbanistice şi a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat.
ART. 36
Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism
(1) Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de cãtre emitent la cererea titularului formulatã cu cel puţin 15 zile înaintea expirãrii acestuia, pentru o perioada de timp de maximum 12 luni, dupã care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.
(2) Pentru prelungirea valabilitãţii certificatului de urbanism se completeazã şi se depune la emitent o cerere-tip (potrivit formularului-model F.7) însoţitã de certificatul de urbanism emis, în original.
(3) O data cu depunerea cererii de prelungire a valabilitãţii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitãrii taxei de prelungire a acesteia.
ART. 37
Asigurarea caracterului public
(1) Lista certificatelor de urbanism este publica.
(2) Lista se afişeazã lunar la sediul emitentului şi cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise în luna precedenta (în ordinea eliberãrii), fãcându-se evidentierea fiecãrui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare), a numelui şi prenumelui solicitantului, precum şi a scopului pentru care a fost eliberat actul.
(3) Documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi celelalte reglementãri care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitanţilor certificatelor de urbanism, în conformitate cu un regulament aprobat prin hotãrâre a consiliului judeţean/local, dupã caz.

SECŢIUNEA a 2-a
Autorizaţia de construire/desfiinţare

ART. 38
Definire
(1) Autorizaţia de construire/desfiinţare, potrivit prevederilor art. 2 din Lege, este actul de autoritate al administraţiei publice locale -judeţene, municipale, orãşeneşti sau comunale - în baza cãruia se pot executa lucrãri de construcţii şi pe baza cãruia se asigura aplicarea mãsurilor legale cu privire la construirea, respectiv desfiinţarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente şi/sau a amenajãrilor, dupã caz.
(2) Potrivit Legii, instalaţiile aferente construcţiilor se autorizeaza împreunã cu acestea sau separat. Utilajele, echipamentele şi instalaţiile tehnologice industriale nu sunt de natura instalaţiilor aferente construcţiilor, asa cum sunt acestea definite în Anexa nr. 2 la Lege.
(3) Autorizaţia de construire/desfiinţare se elaboreazã în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii, a cerinţelor impuse prin certificatul de urbanism, precum şi prin avizele/acordurile exprimate.
(4) Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite pentru categoriile de lucrãri precizate de solicitant în cererea de autorizare, stabilite în conformitate cu prevederile Legii şi detaliate în Anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul-model F.9).
(5) În condiţiile Legii, nu se emit autorizaţii provizorii.
(6) Prin autorizaţia de construire pentru construcţiile cu caracter provizoriu este obligatorie specificarea termenului pentru care se acorda provizoratul, precum şi consecinţele care decurg din depãşirea acestuia.
(7) Autorizaţia de construire pentru obiectivele industriale, de transport tehnologic etc. se emite numai pentru lucrãrile de construcţii - inclusiv cele necesare pentru realizarea structurilor constructive de sustinere a utilajelor, echipamentelor sau instalaţiilor tehnologice din componenta acestora.
ART. 39
Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare
(1) Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate fi orice persoana fizica sau juridicã deţinãtoare a unui titlu asupra imobilului care atesta dreptul acestuia de a executa lucrãri de construcţii, în conformitate cu definitia cuprinsã în anexa nr. 2 la Lege.
(2) Solicitarea emiterii unei autorizaţii de construire/desfiinţare se poate face fie direct de cãtre deţinãtorul/deţinãtorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui împuternicit desemnat în condiţiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice alta persoana fizica, ori o persoana juridicã autorizata care are în obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrãrilor de construcţii.
(3) În cazul în care autoritãţile administraţiei publice locale se asociaza, finanţeazã sau realizeazã obiective de interes public pe terenuri aflate în proprietatea judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor:
a) pentru domeniul public este necesarã dovada înregistrãrii, acestuia în inventarele bunurilor care alcãtuiesc domeniul public aprobat, conform prevederilor <>Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi în Cartea funciarã;
b) pentru domeniul privat este necesarã dovada înregistrãrii acestuia ca bun privat în Cartea funciarã.
(4) Procedura de înregistrare a terenurilor este stabilitã de <>Legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi în actele de aplicare a acesteia, emise de Agenţia Nationala de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã.
ART. 40
Depunerea documentaţiei
(1) În vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare solicitantul trebuie sa se adreseze autoritãţii administraţiei publice locale care a emis certificatul de urbanism şi sa depunã o documentaţie cuprinzând toate documentele specificate la art. 16 alin. (1), cu respectarea, dupã caz şi a prevederilor de la alin. (3).
(2) În lipsa declaraţiei menţionate la art. 16 alin. (1) lit. f), documentaţia nu se primeşte pentru autorizare şi se restituie imediat solicitantului.
(3) Documentaţia prezentatã şi acceptatã în condiţiile alin.(2), se preia şi se înregistreazã la ghiseul emitentului care are obligaţia de a comunica solicitantului şi cuantumul taxei de emitere a autorizaţiei, calculatã potrivit prevederilor <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a normelor de aplicare a acesteia, precum şi al celorlalte taxe legale. Solicitantul are obligaţia de a achitã taxele de îndatã.
ART. 41
Verificarea conţinutului-documentaţiei depuse
(1) Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor judeţene, Primãriei Municipiului Bucureşti şi primãriilor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti oraşelor şi, dupã caz, ale comunelor, precum şi persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului; amenajãrii teritoriului şi autorizãrii executãrii lucrãrilor de construcţii din cadrul primãriilor comunale au obligaţia de a verifica dacã documentaţia este completa, constatând dacã:
a) cererea este adresatã autoritãţii administraţiei publice locale abilitate, potrivit Legii, sa emita autorizaţia;
b) formularul cererii şi anexa sunt completate corespunzãtor;
c) certificatul de urbanism este în valabilitate, iar scopul eliberãrii sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;
d) exista dovada titlului solicitantului asupra terenului şi/sau a construcţiilor;
e) proiectul pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construire - P.A.C. - sau de desfiinţare - P.A.D., dupã caz, este complet şi conform cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, precum şi ale prezentelor norme metodologice;
f) exista fişele tehnice completate şi, dupã caz, documentaţiile necesare emiterii avizelor şi acordurilor din competenta de obţinere a emitentului;
g) exista avizele şi acordurile favorabile sau, dupã caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism, altele decât cele necesare emiterii acordului unic;
h) exista referatele de verificare a proiectului şi, dupã caz, referatele de expertizare tehnica;
i) se face dovada achitãrii taxelor legale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi a avizelor şi acordurilor constituente ale acordului unic cerute prin certificatul de urbanism, calculate potrivit legii.
j) exista documentul prin care Filiala teritorialã a Ordinului Arhitectilor din România, din care face parte arhitectul/conductorul arhitect, confirma dreptul de a proiecta al acestuia, în condiţiile dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Lege, şi face dovada luãrii în evidenta a proiectului de arhitectura din cadrul documentaţiei P.A.C./P.A.D. depusa pentru autorizare.
(2) În situaţia în care se constata ca documentaţia depusa este incompleta, aceasta se returneazã solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii, cu menţionarea în scris a deficienţelor, precum şi a elementelor necesare completãrii acesteia. În aceasta situaţie termenul legal de maximum 30 de zile necesar pentru emiterea autorizaţiei va curge de la data depunerii documentaţiei completate prin grija solicitantului.
(3) În situaţia prezentãrii unei documentaţii complete fişele tehnice şi, dupã caz, documentaţiile pentru avize care sunt în competenta de obţinere a emitentului autorizaţiei se transmit imediat spre avizare organismelor prevãzute de Lege şi menţionate la art. 42, prin grija structurii de specialitate.
(4) Responsabilitatea emiterii unei autorizaţii pe baza unei verificãri superficiale sau partinitoare revine, în egala mãsura, atât semnatarilor autorizaţiei, cat şi responsabilului de lucrare din cadrul structurii de specialitate care a verificat documentaţia.
(5) În temeiul prevederilor art. alin.(9) din Lege, autoritatea administraţiei publice locale emitente nu este responsabilã pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenta la momentul emiterii actului a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecãtoreşti privind imobilul - teren şi/sau construcţii - în interesul exclusiv al solicitantului autorizaţiei.
(6) În situaţia prevãzutã la alin. (2) taxa pentru autorizare încasatã nu se restituie, urmând a fi utilizata pentru emiterea autorizaţiei dupã depunerea documentaţiei complete.
ART. 42
Obţinerea avizelor şi acordurilor din competenta emitentului
(1) În vederea emiterii acordului unic, potrivit Legii, emitentul are obligaţia sa obţinã în numele solicitantului:
a) avizele şi acordurile pentru utilitatile urbane;
b) avizele şi acordurile privind securitatea la incendiu, protecţia civilã, protecţia mediului şi a sãnãtãţii populaţiei.
(2) Avizele şi acordurile prevãzute la alin. (1) se emit de instituţiile descentralizate, conform legii, direct pe fişele tehnice specifice fiecãrui avizator, completate şi depuse de cãtre solicitant la emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare.
(3) Obţinerea, în numele investitorului, a avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, în vederea emiterii acordului unic, se realizeazã prin grija emitentului, astfel:
a) asigurarea consultãrii fişelor tehnice, de cãtre reprezentanţii administratorilor/furnizorilor de utilitãţi urbane, la sediul administraţiei publice locale;
b) transmiterea, în maximum 3 zile cãtre organismele abilitate pe plan local, a fişelor tehnice (documentaţiilor) specifice şi obţinerea avizelor şi acordurilor acestora pentru: securitatea la incendiu; protecţia civilã; protecţia mediului; igiena şi sãnãtatea populaţiei şi recuperarea acestora.
(4) În vederea eficientizarii activitãţii de avizare de cãtre reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcertate, pe baza de protocoale întocmite la initiativa autoritãţilor/instituţiilor pe care aceştia le reprezintã împreunã cu consiliile judeţene şi cu primãriile interesate, emiterea avizelor la fişele tehnice se va putea face de cãtre Comisia de Acorduri Unice constituitã la consiliul judeţean.
ART. 43
Examinarea tehnica şi avizarea documentaţiei
(1) Examinarea tehnica a documentaţiei depuse, care se efectueazã de structurile de specialitate, are ca obiect proiectul pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construire (P.A.C.) sau de desfiinţare (P.A.D.), dupã caz, precum şi datele înscrise în anexa la cerere şi consta în examinarea modului în care sunt respectate:
a) datele şi condiţiile cerute prin certificatul de urbanism;
b) reglementãrile cu privire la întocmirea şi conţinutul proiectului supus autorizãrii, asa cum rezulta din Anexa nr. 1 la Lege, coroborate cu prevederile art. 22;
c) prevederile cu privire la abilitarea proiectanţilor pentru semnarea documentaţiilor, în conformitate cu prevederile <>art. 9 din Lege şi ale Legii nr. 184/2001 privind exercitarea profesiei de arhitect republicatã;
d) prevederile cu privire la verificarea proiectelor de cãtre verificatori de proiecte atestaţi potrivit <>Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare şi <>Hotãrârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrãrilor şi a construcţiilor, în vederea asigurãrii cerinţelor de calitate a proiectului;
e) introducerea condiţiilor din avizele şi acordurile favorabile obţinute, altele decât cele necesare emiterii acordului unic, precum şi, dupã caz, din studiile cerute prin certificatul de urbanism.
(2) Pentru avizare, administratorii/furnizorii de utilitãţi urbane, precum şi reprezentanţii instituţiilor descentralizate prevãzute de Lege, au obligaţia sa analizeze datele înscrise de proiectant în fişele tehnice şi sa emita avizul cu/fãrã condiţii.
(3) În situaţia în care documentaţia prezentatã este conformã exigenţelor cuprinse la alin. (1), structura de specialitate a emitentului promoveazã documentaţia spre analiza şi avizare în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.), în vederea emiterii Acordului Unic.
ART. 44
Lucrul în Comisia de Acorduri Unice - C.A.U.
(1) Lucrãrile Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) sunt conduse de arhitectul-şef, în calitate de preşedinte, sau de inlocuitorul de drept al acestuia. La lucrãri pot participa ca invitaţi persoanele interesate în promovarea autorizãrii execuţiei lucrãrilor.
(2) Avizarea documentaţiei se face de cãtre Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) în termen de maximum 15 zile de la primirea documentaţiei şi cuprinde doua etape:
a) Analiza pe specialitãţi a fişelor tehnice pentru utilitatile urbane şi de emitere a avizelor şi a acordurilor
În aceasta etapa membrii Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) au la dispoziţie spre analiza fişele tehnice specifice şi proiectul pentru autorizarea lucrãrilor de construcţii (P.A.C., P.A.D., P.O.E., dupã caz), procedând dupã cum urmeazã:
1. în situaţia în care avizul favorabil este exprimat fãrã condiţii, avizatorul va completa rubrica rezervatã în fişa tehnica;
2. în situaţia în care avizul favorabil este exprimat cu condiţii, avizatorul va sprijini şi indruma proiectantul, la solicitarea acestuia, pentru stabilirea modalitãţilor de rezolvare a acestora în beneficiul realizãrii investiţiei;
3. în situaţia în care unul sau mai mulţi avizatori precizeazã în fişele tehnice condiţii de natura sa aducã modificãri de soluţii fata de documentaţia supusã avizãrii (care nu pot fi rezolvate în termenul legal de analiza a documentaţiei depuse), aceasta se returneazã (cu data şi numãr de înregistrare) solicitantului (proiectantului) pentru completare, situaţie în care termenul de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare curge din momentul redepunerii documentaţiei completate.
La solicitarea membrilor Comisiei, proiectantul sau consultantul, dupã caz, poate fi convocat şi are obligaţia de a se prezenta la sediul emitentului unde funcţioneazã Comisia, pentru a furniza eventuale elemente suplimentare necesare avizãrii şi/sau pentru a introduce corectiile necesare în documentaţie.
În situaţia în care furnizorul/administratorul de utilitãţi nu poate asigura capacitatile solicitate (conform fişelor tehnice şi proiectului depus pentru autorizare), acest fapt se va motiva în scris. Furnizorul/administratorul de utilitãţi are obligaţia de a sugera în scris modalitãţile de rezolvare în beneficiul investiţiei.
b) Analiza în plen
În aceasta etapa Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) este abilitata sa emita acordul unic, dacã se constata ca se întrunesc cumulativ toate exigenţele privind asigurarea:
1. furnizarii utilitãţilor urbane potrivit conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii (toate fişele tehnice sunt avizate favorabil);
2. cerinţelor avizelor/acordurilor date de instituţiile descentralizate, obţinute prin grija emitentului;
3. cerinţelor celorlalte avize şi acorduri din competenta de obţinere a solicitantului.
(3) Prin-grija secretariatului Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), toate documentaţiile depuse pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare - care au fost avizate favorabil de avizatori în baza fişelor tehnice - se supun procedurii de emitere a acordului unic în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.).
(4) Procedura de avizare prezentatã în cadrul prezentului articol se aplica de cãtre:
a) consiliul judeţean, Primãria Municipiului Bucureşti, primãriile sectoarelor municipiului Bucureşti, ale municipiilor, oraşelor şi comunelor care dispun de structuri de specialitate;
b) consiliul judeţean, pentru lucrãrile de construcţii din competenta de autorizare a primarilor comunelor, oraşelor ori municipiilor, dupã caz, care nu au constituite structuri de specialitate.
(5) În situaţia în care primãriile oraşelor şi municipiilor nu beneficiazã de structuri de specialitate, dar administreazã unele utilitãţi urbane (de exemplu: apa, canalizare, energie termica etc.), în vederea obţinerii acordului unic, acestea se vor îngriji sa obţinã avizele/acordurile respective pe plan local şi sa le trimitã structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene, urmând ca celelalte avize/acorduri sa fie obţinute la nivel judeţean de la administratorii/furnizorii de drept.
ART. 45
Emiterea şi gestionarea acordului unic
(1) Acordul unic se exprima prin consens în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), se semneazã de emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare - preşedintele consiliului judeţean sau primar, dupã caz, - şi se contrasemneazã de arhitectul-şef.
(2) Acordul unic se redacteazã utilizându-se formularul-model F.12, se arhiveaza împreunã cu fişele tehnice conţinând avizele favorabile şi se comunica, dupã caz, autoritãţii administraţiei publice locale pe teritoriul cãreia se afla imobilul.
(3) În baza acordului unic şi a avizului structurii de specialitate se poate redacta şi emite autorizaţia de construire/desfiinţare.
(4) Acordul unic, precum şi celelalte avize şi acorduri care au stat la baza emiterii acestuia îşi extind valabilitatea pe durata valabilitãţii autorizaţiei (inclusiv a duratei de execuţie înscrisã în autorizaţie) sau în cazul prelungirii valabilitãţii acesteia.
ART. 46
Redactarea autorizaţiei de construire/desfiinţare
(1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se redacteazã de structura de specialitate din cadrul administraţiei publice judeţene, municipale, orãşeneşti sau comunale ori de persoana cu responsabilitate în domeniile urbanismului, amenajãrii teritoriului şi autorizãrii executãrii lucrãrilor de construcţii din cadrul primãriilor care nu au organizate structuri de specialitate, prin completarea formularului-model F.13.1 - F.13.4, în conformitate cu documentaţia prezentatã.
(2) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul poate impune anumite condiţii pentru perioada executãrii lucrãrilor autorizate, rezultate din aplicarea normelor generale şi locale, privind:
a) condiţiile de utilizare a domeniului public (accese în zona şantierului, stationari ale utilajelor, inchideri de drumuri publice, ocupari temporare de spaţii publice, treceri temporare sau sãpãturi în spaţiile publice, devieri ale circulaţiei auto sau pietonale, protecţia circulaţiei, executarea unor drumuri provizorii, folosirea unor elemente de reclama etc);
b) mãsurile de protejare a proprietãţilor particulare invecinate;
c) mãsurile de protecţie sanitarã şi socialã în situaţia cazarii unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente, grupuri sociale, grupuri sanitare, dotãri de toate tipurile în cazul unui numãr mai mare de muncitori, plata serviciilor suplimentare prestate de unitãţile existente etc);
d) mãsurile de protecţie a mediului fie durata executãrii lucrãrilor autorizate, precum şi în cazul realizãrii de investiţii în zone care nu dispun de utilitãţi (în special canalizare, evacuarea şi depozitarea deşeurilor menajere etc);
e) mãsurile de securitate la incendiu.
(3) În situaţia autorizãrii executãrii lucrãrilor pentru construcţii cu caracter provizoriu, la pct. 3 din formularul autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul-model F.13.1 - F.13.4) emitentul are obligaţia de a face precizãri privind obligaţiile care decurg din "caracterul provizoriu şi durata de existenta limitatã pana la......", inclusiv precizãri privind termenul de încetare a functionarii obiectivului autorizat.
(4) În situaţia în care formularul tipizat nu permite înscrierea tuturor mentiunilor necesare, acestea se vor putea insera într-o anexa la autorizaţie (cu menţiunea expresã ca aceasta face parte integrantã din autorizaţia de construire/desfiinţare).
(5) Proiectul pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii (P.A.C., P.A.D., P.O.E., dupã caz), împreunã cu fişele tehnice, constituie documentul martor al autorizãrii, scop în care i se aplica ştampila "VIZAT SPRE NESCHIMBARE", (prezentatã în formularul-model F.16) - pe toate piesele scrise şi desenate componente. Un exemplar se restituie solicitantului o data cu autorizaţia, iar al doilea exemplar rãmâne în arhiva emitentului autorizaţiei.
(6) Câte un exemplar din fişele tehnice F.8.2 şi F.8.3 se pãstreazã la Inspectoratul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenta.
ART. 47
Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare
(1) Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare se face de cãtre autoritatea administraţiei publice judeţene/locale, dupã caz, potrivit competentelor prevãzute la art. 4 din Lege. Alãturi de autoritatea administraţiei publice emitente, autorizaţia de construire/desfiinţare se mai semneazã de secretarul general ori de secretar, precum şi de arhitectul-şef (acolo unde nu este instituitã funcţia de arhitect-şef, se semneazã de cãtre persoana cu responsabilitate în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autoritãţii administraţiei publice emitente). Responsabilitatea emiterii actului revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Lipsa unei semnãturi atrage nulitatea actului.
(3) În absenta semnatarilor prevãzuţi de Lege, mentionati la alin. (1), autorizaţiile de construire/desfiinţare se semneazã de cãtre înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciţi în acest scop, potrivit prevederilor legale.
(4) Potrivit prevederilor <>art. 69, 70 şi 116 din Legea nr. 215/2001 , competentele de emitere a autorizaţiilor de cãtre preşedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucureşti şi primar nu pot fi delegate.
ART. 48
Înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare
(1) Emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a institui un registru de evidenta a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numãrul autorizaţiei având corespondent în numãrul de înregistrare a cererii.
(2) În Registrul de evidenta a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se înscriu datele privind; adresa imobilului, numele şi prenumele solicitantului, codul numeric personal şi adresa, titlul de proprietate asupra imobilului, lucrãrile autorizate, valoarea lucrãrilor autorizate, durata de execuţie şi termenul de valabilitate a autorizaţiei.
(3) Pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare emise în condiţiile art. 49 alin. (2)-(4), autoritãţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza evidenta acestora.
ART. 49
Eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare
(1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se elibereazã solicitantului, direct sau prin posta (cu scrisoare recomandatã cu confirmare de primire) în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.
(2) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisã de preşedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucureşti, o copie a acesteia va fi transmisã spre ştiinţa primãriei interesate.
(3) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisã de primar în baza avizului structurilor de specialitate ale consiliului judeţean, o copie a acesteia va fi transmisã spre ştiinţa consiliului judeţean.
(4) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisã de primarul de sector al municipiului Bucureşti, o copie a acesteia va fi transmisã spre ştiinţa Primãriei Municipiului Bucureşti.
ART. 50
Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare
(1) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul stabileşte şi înscrie în formular:
a) termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire/desfiinţare;
b) durata de execuţie a lucrãrilor.
(2) Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se constituie din:
a) intervalul de timp, de cel mult 12 luni de la data emiterii, în interiorul cãruia solicitantul este obligat sa înceapã lucrãrile autorizate;
b) în cazul îndeplinirii condiţiei specificate la lit. a), începând cu data anunţatã a începerii lucrãrilor, valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toatã durata de execuţie a lucrãrilor prevãzutã prin autorizaţie.
(3) Durata executãrii lucrãrilor, care reprezintã timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivã a lucrãrilor de construcţii autorizate, se stabileşte de cãtre emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare, pe baza datelor înscrise în cerere - respectiv în anexa la aceasta - conform prevederilor proiectului pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construire - P.A.C., - sau de desfiinţare - P.A.D., dupã caz. În funcţie de interesul public şi de gradul de complexitate al lucrãrilor, emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate reduce durata executãrii lucrãrilor fata de cea solicitatã prin documentaţie, cu consultarea investitorului/beneficiarului, managerului de proiect proiectantului, sau consultantului, dupã caz.
(4) În cazul schimbãrii investitorului pe parcursul executãrii lucrãrilor, potrivit legii, valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se menţine, cu condiţia respectãrii în continuare a prevederilor acesteia, precum şi a transcrierii actelor care conferã dreptul de construire (titlul asupra imobilului) pe numele noului investitor, în aceasta situaţie, autorizaţia împreunã cu celelalte acte - avize, acorduri, documentaţii etc. - care au stat la baza eliberãrii acesteia aparţin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul transcrierii titlului asupra imobilului.
ART. 51
Prelungirea valabilitãţii autorizaţiei de construire/desfiinţare
(1) În cazul în care lucrãrile de construcţii nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizaţia de construire/desfiinţare potrivit prevederilor art. 50, investitorul poate solicita autoritãţii emitente prelungirea valabilitãţii autorizaţiei.
(2) Prelungirea valabilitãţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se va solicita cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirãrii termenului de valabilitate şi se poate acorda, potrivit Legii, o singura data pentru cel mult 12 luni.
(3) Acordarea prelungirii valabilitãţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se apreciazã de emitentul acesteia, în baza examinãrii cererii în raport cu: interesul public, complexitatea lucrãrilor autorizate, stadiul executãrii lucrãrilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevãzute în autorizaţie. Prelungirea valabilitãţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se înscrie în originalul autorizaţiei iniţial emise, fãrã a fi necesarã prezentarea unei alte documentaţii. În aceasta situaţie emitentul autorizaţiei are obligaţia de a comunica decizia sa solicitantului, în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii.
ART. 52
Pierderea valabilitãţii autorizaţiei de construire/desfiinţare. Emiterea unei noi autorizaţii.
(1) Autorizaţia de construire/desfiinţare îşi pierde valabilitatea prin;
a) neinceperea lucrãrilor în termenul de valabilitate stabilit prin autorizaţia de construire/desfiinţare ori nefinalizarea acestora conform duratei de execuţie stabilite prin autorizaţie, dacã nu a fost solicitatã prelungirea valabilitãţii autorizaţiei;
b) nefinalizarea lucrãrilor în termenul acordat ca prelungire a valabilitãţii autorizaţiei;
c) modificarea condiţiilor, datelor sau conţinutului documentaţiei care a stat la baza emiterii autorizaţiei.
(2) În situaţiile prevãzute la alin. (1) este necesarã emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare.
(3) În cazul nefinalizarii lucrãrilor în termenul acordat prin prelungirea valabilitãţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, continuarea lucrãrilor rãmase de executat se va putea face numai dupã emiterea, în condiţiile legii, a unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare, corespunzãtor stadiului fizic al realizãrii lucrãrilor autorizate la data solicitãrii, pentru lucrãrile de construcţii rãmase de executat în raport cu proiectul şi avizele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale. În aceasta situaţie taxele de autorizare se vor calcula corespunzãtor valorii lucrãrilor rãmase de executat.
(4) În situaţia în care valabilitatea autorizaţiei de construire - inclusiv prelungirea termenului de valabilitate al acesteia - a expirat pentru emiterea unei noi autorizaţii de construire în vederea finalizarii lucrãrilor rãmase de executat, valabilitatea certificatului de urbanism, precum şi a avizelor şi acordurilor emise la prima autorizaţie se menţine, cu condiţia realizãrii construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei iniţiale.
(5) În cazul întreruperii execuţiei lucrãrilor pe o perioada îndelungatã (peste limita de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare), fãrã luarea mãsurilor de conservare, potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii, continuarea lucrãrilor rãmase de executat se va putea face numai dupã emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare, care va avea la baza o documentaţie tehnica întocmitã în conformitate cu concluziile referatului de expertiza tehnica a lucrãrilor executate.
ART. 53
Asigurarea caracterului public
(1) Lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare este publica.
(2) Lista se afişeazã lunar la sediul emitentului şi cuprinde enumerarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise în luna precedenta (în ordinea eliberãrii), fãcându-se evidentierea fiecãrui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare), a numelui şi prenumelui solicitantului, precum şi a scopului pentru care a fost eliberat actul.
(3) Conţinutul documentaţiilor cu caracter tehnic, documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi celelalte reglementãri urbanistice care au stat la baza emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare, vor putea fi consultate exclusiv la sediul emitentului şi numai de cei care pot face dovada ca sunt direct interesaţi sau potenţial afectaţi de prevederile acestora, în conformitate cu un regulament aprobat prin hotãrâre a consiliului judeţean/local, dupã caz.

CAP. IV
Alte precizãri privind autorizarea

SECŢIUNEA 1
Situaţii speciale în procesul de autorizare

ART. 54
Lucrãri care nu necesita întocmirea unor documentaţii de urbanism pentru autorizare
Nu este necesarã elaborarea unor documentaţii de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului pentru lucrãrile prevãzute la art. 2 alin. (4) din Lege, din aceasta categorie fãcând parte, în general, lucrãri de reparaţii şi modernizare la construcţiile existente.
ART. 55
Autorizarea lucrãrilor cu caracter militar
Autorizarea lucrãrilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului împreunã cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate, aprobate prin ordin comun.
ART. 56
Intrarea în legalitate
(1) Organul de control care a sancţionat contraventional pentru fapta de a se executa lucrãri de construcţii fãrã autorizaţie sau cu încãlcarea dispoziţiilor acesteia, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Lege, pe lângã oprirea executãrii lucrãrilor, are obligaţia de a dispune luarea mãsurilor necesare pentru încadrarea lucrãrilor în prevederile autorizaţiei, sau de desfiinţare a lucrãrilor executate fãrã autorizaţie, într-un termen pe care îl va stabili prin procesul verbal.
(2) În vederea realizãrii prevederilor alin. (1), potrivit Legii, autoritatea administraţiei publice competenta sa emita autorizaţia de construire/desfiinţare are obligaţia de a analiza modul în care construcţia corespunde reglementãrilor din documentaţiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament urmând sa dispunã, dupã caz, menţinerea, respectiv desfiinţarea construcţiilor realizate fãrã autorizaţie sau cu încãlcarea prevederilor acesteia.
(3) În situaţia în care construcţia realizatã fãrã autorizaţie de construire întruneşte condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, autoritatea administraţiei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrãrii în legalitate, în coroborare cu luarea mãsurilor legale care se impun, numai în baza concluziilor unui referat de expertiza tehnica pentru cerinta esenţialã de calitate "rezistenta mecanicã şi stabilitate" privind starea structurii de rezistenta în stadiul fizic în care se afla construcţia, precum şi pentru cerinta esenţialã de calitate "securitatea la incendiu".

SECŢIUNEA a 2-a
Situaţii speciale urbanistice şi tehnice

ART. 57
Terenuri pentru construcţii
(1) Prin imobil, în conformitate cu prevederile Legii, se înţelege teren şi/sau construcţii.
(2) Terenurile pentru construcţii sunt cuprinse în intravilanul localitãţilor şi, în funcţie de destinaţie şi utilizare, pot fi:
a) terenuri ocupate - terenurile cu construcţii de orice fel (supraterane ori subterane), clasificate potrivit legii, inclusiv amenajãrile aferente;
b) terenuri libere - terenurile fãrã construcţii, de orice fel (supraterane ori subterane), inclusiv amenajãrile aferente;
c) terenuri aparent libere - terenurile fãrã clãdiri, asigurând funcţiuni urbane de interes public stabilite şi executate în baza prevederilor documentaţiilor urbanistice legal aprobate (spaţiile verzi şi de protecţie, locuri de joaca pentru copii, trasee ale reţelelor tehnico-edilitare subterane - inclusiv zonele de protecţie aferente -, rezerve pentru lãrgirea ori modernizarea cãilor de comunicaţie etc).
(3) Autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii de orice fel pe terenurile descrise la alin. (2), este permisã numai în stricta corelare cu respectarea funcţiunilor stabilite prin prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, potrivit legii.
(4) Pe terenurile din extravilan, în condiţiile Legii şi ale <>art. 90-103 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se pot executa lucrãri pentru reţele magistrale, cai de comunicaţie, îmbunãtãţiri funciare, reţele de telecomunicaţii ori alte lucrãri de infrastructura, construcţii/amenajãri pentru combaterea şi prevenirea acţiunii factorilor naturali distructivi de origine naturala (inundatii, alunecãri de teren), anexe gospodãreşti ale exploataţiilor agricole, precum şi construcţii şi amenajãri speciale.
ART. 58
Terenuri destinate construirii, aparţinând domeniului public al statului sau al unitãţilor administrativ-teritoriale
(1) Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) din Lege, terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unitãţilor administrativ-teritoriale se concesioneaza numai în vederea realizãrii de construcţii ori de obiective de uz şi/sau interes public, potrivit legii.
(2) În condiţiile legii, pe terenurile aparţinând domeniului public persoanele fizice sau juridice pot realiza, în interes privat, numai construcţii cu caracter provizoriu, autorizate în condiţiile Legii, pe amplasamente stabilite în baza reglementãrilor documentaţiilor urbanistice aprobate.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se pot concesiona terenuri destinate construirii, în condiţiile prevederilor art. 15 din Lege.
ART. 59
Lucrãri care se pot executa fãrã emiterea unei autorizaţii suplimentare ori prelungirea valabilitãţii autorizaţiei existente
(1) Lucrãrile de construcţii necesare pentru remedierea deficienţelor constatate ca urmare a efectuãrii recepţiei la terminarea lucrãrilor se pot executa fãrã a fi necesarã emiterea unei noi autorizaţii de construire ori prelungirea valabilitãţii autorizaţiei existente, cu condiţia încadrãrii în prevederile autorizaţiei emise pentru executarea lucrãrilor de construcţii.
(2) Lucrãrile de desfiinţare a unor construcţii/lucrãri executate fãrã autorizaţie sau cu încãlcarea prevederilor acesteia, dispuse de organele de control abilitate sau de instanta, se pot executa fãrã a fi necesarã emiterea unei autorizaţii de desfiinţare.
ART. 60
Obiecte de mobilier urban exceptate de la autorizare
(1) Potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) din Lege, nu este necesarã emiterea autorizaţiei de construire pentru amplasarea pe sol a obiectelor de mobilier urban destinate difuzãrii şi comercializãrii presei, cãrţilor şi florilor - tonete, pupitre acoperite sau închise (chioscuri) cu suprafata construitã de maximum 5,00 mp.
(2) În conformitate cu prevederile <>art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban, autoritãţile administraţiei publice locale pot emite autorizaţii de funcţionare pe perioade determinate, cu avizul prealabil al arhitectului-şef, pentru obiectele de mobilier urban prevãzute la alin. (1), pe amplasamentele stabilite în conformitate cu reglementãrile urbanistice aprobate, în baza contractelor de închiriere încheiate în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare, precum şi cu regulamentele proprii de organizare a activitãţii economice pe domeniul public al unitãţilor administrativ-teritoriale respective.
ART. 61
Lucrãri de instalaţii aferente construcţiilor care se excepteazã de la autorizare
(1) În înţelesul prevederilor art. 11 lit. f) din Lege, se excepteazã de la autorizare lucrãrile pentru:
a) reparaţii la instalaţiile inferioare ale clãdirilor, inclusiv intervenţiile constând în înlocuirea şi/sau reamplasarea consumatorilor, cu condiţia sa nu se afecteze structura de rezistenta a construcţiilor;
b) montarea/instalarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumatorilor de utilitãţi;
c) montarea/instalarea - sistemelor locale de încãlzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate de ISCIR care funcţioneazã cu combustibil gaze naturale cu obligaţia ca prin soluţia tehnica adoptatã pentru instalarea acestora sa fie respectate condiţiile prevãzute de normativele de specialitate.
Instalarea sistemelor locale de încãlzire şi de preparare a apei calde menajere se poate face numai pe baza unor proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi, verificate în condiţiile legii, care trebuie avizate de societatea furnizoare de gaze naturale.
(2) Execuţia lucrãrilor specificate la alin. (1) se va face numai cu respectarea condiţiilor prevãzute de normativele de proiectare şi execuţie în vigoare şi se vor realiza exclusiv de persoane autorizate.
ART. 62
Schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei
(1) În situaţia în care, înainte de începerea sau pe parcursul executãrii lucrãrilor de construcţii, devine necesarã modificarea soluţiilor tehnice din proiectul autorizat, beneficiarul/investitorul/administratorul/managerul de proiect are obligaţia de a nu începe, ori de a opri lucrãrile, dupã caz, şi de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzãtor modificãrilor aduse proiectului, materializate prin documentaţii - piese scrise şi desenate -, cu condiţia ca proiectul astfel modificat sa se încadreze în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate. Documentaţia vizata spre neschimbare va conţine proiectul pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii - P.A.C. - în întregul sau, incluzând modificãrile supuse autorizãrii. În aceste condiţii, taxa de autorizare se va regulariza dupã recepţia la terminarea lucrãrilor de construcţii, potrivit legii.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pe baza de dispoziţie de şantier data de proiectantul lucrãrilor (verificata de verificator de proiecte atestat) şi cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/administratorului/ managerului de proiect, dupã caz, se pot admite modificãri locale ale soluţiilor tehnice din proiectele autorizate fãrã emiterea unei noi autorizaţii de construire, dacã prin acestea:
a) nu se modifica funcţiunea consemnatã în autorizaţia iniţialã;
b) se asigura respectarea prevederilor Codului civil;
c) nu se modifica condiţiile de amplasament (regim de înãlţime, POT, CUT, aliniament ori aspectul construcţiei);
d) nu sunt periclitate rezistenta şi stabilitatea clãdirilor invecinate;
e) se asigura respectarea prevederilor reglementãrilor tehnice în domeniul securitãţii la incendiu.
(3) Se încadreazã în prevederile alin. (2) şi lucrãrile devenite necesare în cazuri speciale determinate de luarea în considerare a unor situaţii imprevizibile la faza de proiectare (ca urmare a unor decopertari, relevee de fundaţii etc.), care se executa la construcţii existente, inclusiv la monumente istorice (cu avizul organismelor abilitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor).
(4) În situaţiile prevãzute la alin. (1), (2) şi (3) responsabilitatea privind corectitudinea tehnica a soluţiei modificatoare aparţine proiectantului, iar titularul autorizaţiei are obligaţia de a depune (în copie) la emitentul autorizaţiei documentaţiile şi/sau documentele specificate, cu rol de martor.
ART. 63
Completãri sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului
În vederea emiterii autorizaţiilor, în situaţia în care sunt necesare completãri sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, legal aprobate, emitentul autorizaţiei va cere elaborarea unor documentaţii de urbanism/amenajare a teritoriului suplimentare.

SECŢIUNEA a 3-a
taxe şi cote

ART. 64
taxe în procedura de autorizare
(1) Modul de calcul al taxelor pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, a taxelor speciale pentru activitatea de autorizare a executãrii lucrãrilor de construcţii, precum şi procedura de regularizare a acestora se face în conformitate cu prevederile <>art. 267 alin. (14) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.
(2) Baza de calcul pentru determinarea valorii autorizate a lucrãrilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora este cea evidenţiatã la capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de baza, subcapitolul 4.1. - Construcţii şi instalaţii, în conformitate cu Structura devizului general, aprobatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1179/2002 , coroborata cu prevederile pct. 138 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 . Valoarea autorizata a lucrãrilor de organizare de şantier va avea ca baza de calcul Capitolul 5 - Alte cheltuieli, subcapitolul 5.1 - Organizare de şantier, pct. 5.1.1. Lucrãri de construcţii în conformitate cu Structura devizului general, aprobatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1179/2002 .
(3) Taxele pentru emiterea avizelor şi acordurilor necesare în vederea emiterii acordului unic (conform fişelor tehnice), cerute prin certificatul de urbanism, atât cele din competenta de obţinere a emitentului autorizaţiei, cat şi cele care se asigura de solicitant, se suporta de solicitant, care are obligaţia de a face dovada achitãrii lor în momentul depunerii cererii de emitere a autorizaţiei de construire.
(4) Cuantumurile taxelor menţionate la alin. (3) se stabilesc de emitentii avizelor/acordurilor - respectiv de cãtre administratorii/furnizorii de utilitãţi urbane, precum şi de cãtre serviciile publice descentralizate ale organelor centrale -, se calculeazã potrivit reglementãrilor legale specifice fiecãrui domeniu de avizare şi se comunica emitentilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare, care au obligaţia de a le face cunoscute public şi de a le comunica solicitanţilor împreunã cu documentele insotitoare ale certificatului de urbanism.
ART. 65
Cote ulterioare autorizãrii
(1) Potrivit prevederilor art. 30 din Lege, cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii se suporta de cãtre investitori, în valoare echivalenta cu o cota de 0,1% din valoarea lucrãrilor autorizate, cu excepţia celor prevãzute la art. 3 lit. b şi a lacasurilor de cult. Virarea sumelor se face în contul Inspectoratului de Stat în Construcţii, iar copia documentului de plata se anexeazã la "Înştiinţarea privind data începerii lucrãrilor", eliberata de emitent împreunã cu autorizaţia de construire/desfiinţare (vezi Formularul-model F.18 la prezentele norme metodologice) în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8) din Lege. Întârzierea la plata a cotei prevãzute se penalizeaza cu 0,15% pe zi de întârziere, fãrã a se depãşi suma datoratã. Cota de 0,1% din valoarea lucrãrilor autorizate se aplica şi diferenţelor rezultate din actualizarea acesteia, care se face odatã cu recepţia la terminarea lucrãrilor.
(2) În conformitate cu dispoziţiile <>art. 40 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, investitorii sau proprietarii au obligaţia de a vira lunar cãtre Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC - o cota de 0,70% din cheltuielile pentru executarea construcţiilor şi a lucrãrilor prevãzute la art. 2 din aceasta lege. Calculul şi virarea sumelor respective se fac eşalonat, concomitent cu plata prestaţiilor, iar întârzierile la plata a cotelor se penalizeaza, potrivit prevederilor alin. (2), cu 0,15% pe zi de întârziere, fãrã a se depãşi suma datoratã.

CAP. V
Asigurarea disciplinei autorizãrii, raspunderi, sancţiuni

ART. 66
Organe de control
(1) Potrivit prevederilor art. 27 alin. (1) - (5) din Lege, organele de control ale consiliilor judeţene şi ale primãriilor au obligaţia de a urmãri respectarea disciplinei în domeniul autorizãrii şi executãrii lucrãrilor de construcţii în cadrul unitãţilor lor administrativ-teritoriale, potrivit competentelor stabilite de Lege.
(2) Potrivit prevederilor art. 29 din Lege, controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii se exercita pe întregul teritoriu al tarii de cãtre Inspectoratul de Stat în Construcţii, care dispune mãsurile şi aplica sancţiunile prevãzute de Lege.
(3) Potrivit prevederilor art. 27 alin. (6) din Lege, faptele contravenţionale prevãzute la art. 26 alin. (1) lit. a), c) şi e) pot fi constatate şi de organele de poliţie.
ART. 67
Abilitari de control ale organelor administraţiei publice locale
(1) Autoritãţile administraţiei publice locale, prin organele proprii cu atribuţii de control, potrivit legii, au obligaţia de a organiza şi de a efectua permanent acţiuni de control vizând disciplina în autorizare pe raza unitãţii administrativ-teritoriale, potrivit competentelor stabilite de Lege, privind:
a) emiterea autorizaţiilor;
b) executarea lucrãrilor de construcţii numai pe baza de autorizaţii valabile;
c) executarea lucrãrilor de construcţii cu respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi a proiectelor tehnice.
(2) Arhitectul-şef al judeţului, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean stabilit în temeiul prevederilor <>Legii nr. 215/2001 , are atribuţii de control în unitãţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, atât cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului, cat şi la autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, potrivit prevederilor art. 27 alin. (1), (2) şi (4) din Lege.
ART. 68
Sancţiuni
În temeiul Legii, faptele de nerespectare a prevederilor acesteia, potrivit gravitatii şi importantei sociale a acestora constituie infracţiuni - potrivit prevederilor art. 24 din Lege - sau, dupã caz, contravenţii - potrivit prevederilor art. 26 din Lege.
ART. 69
Aplicarea sancţiunilor contravenţionale
(1) Încadrarea faptei contravenţionale, respectiv valoarea amenzii contravenţionale, se stabileşte de organul de control şi se înscrie în formularul tipizat "Proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei", prezentat în Anexele nr. 6 şi 7 la prezentele norme metodologice.
(2) Formularul tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei" - prezentat în anexa nr. 6, este redactat în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi se utilizeazã de cãtre organele de control ale administraţiei publice locale cu atribuţii de control în domeniul disciplinei în urbanism şi autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii.
(3) Inspectoratul de Stat în Construcţii utilizeazã un formular propriu, redactat şi aprobat în conformitate cu prevederile legii, a cãrui forma este prezentatã în Anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.
(4) Potrivit dispoziţiilor art. 35 alin. (3) din Lege, în corelare cu prevederile <>art. 28 şi 29 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 , în domeniul disciplinei autorizãrii execuţiei lucrãrilor de construcţii şi al execuţiei acestora în baza autorizaţiilor emise, la aplicarea sancţiunii contravenţionale:
a) nu se aplica sancţiunea "avertisment";
b) nu se admite achitarea în termen de 48 de ore a jumãtate din minimul amenzii stabilite.

CAP. VI
Alte dispoziţii

SECŢIUNEA 1
Obligaţii ale investitorului/beneficiarului şi emitentului autorizaţiei, ulterioare autorizãrii

ART. 70
Operaţiuni privind asigurarta cerinţelor de calitate în construcţii
Dupã obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, pentru execuţia obiectivului de investiţii, potrivit prevederilor <>Legii nr. 10/1995 (împreunã cu regulamentele de aplicare a acesteia), prin grija investitorului/beneficiarului şi a executantului este necesarã realizarea urmãtoarelor operaţiuni:
a) Urmãrirea execuţiei lucrãrilor de construcţii
Urmãrirea execuţiei lucrãrilor este obligatorie şi se asigura prin:
1. diriginte de şantier autorizat ca reprezentant al beneficiarului, care urmãreşte ca execuţia lucrãrilor sa se facã în deplina concordanta cu autorizaţia emisã (inclusiv cu proiectul P.A.C./P.A.D., dupã caz, care a stat la baza emiterii autorizaţiei), precum şi cu respectarea proiectului tehnic pentru execuţia lucrãrilor pe baza cãruia a fost emisã;
2. responsabil tehnic cu execuţia atestat ca reprezentant al executantului (persoana juridicã cu profil de activitate în construcţii).
Costurile necesare pentru urmãrirea execuţiei lucrãrilor pe intreaga durata a acestora se includ în valoarea devizului general al investiţiei.
b) Întocmirea Cãrţii tehnice a construcţiei.
Cartea tehnica a construcţiei reprezintã evidenta tuturor documentelor (acte şi documentaţii) privind construcţia, emise în toate etapele realizãrii ei - de la certificatul de urbanism pana la recepţia finala a lucrãrilor, se întocmeşte şi se completeazã pe parcursul execuţiei de toţi factorii care concura la realizarea lucrãrilor, prin grija inspectorului de şantier. Dupã recepţie, Cartea tehnica se completeazã în continuare, pe intreaga durata de existenta a construcţiei, cu toate intervenţiile asupra acesteia, prin obligaţia beneficiarului.
c) Efectuarea recepţiei lucrãrilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente
Potrivit prevederilor legale în vigoare recepţia lucrãrilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente este actul prin care investitorul declara ca accepta, preia lucrarea (cu-sau-fãrã rezerve) şi ca aceasta poate fi data în folosinta. Prin actul de recepţie se certifica faptul ca executantul şi-a indeplinii obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie. Recepţia lucrãrilor de construcţii de orice categorie şi a instalaţiilor aferente acestora se efectueazã atât la lucrãri noi, cat şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale, consolidãri, modificãri, modernizãri, extinderi etc) şi se realizeazã în doua etape:
1. recepţia la terminarea lucrãrilor;
2. recepţia finala la expirarea perioadei de garanţie.
d) Urmãrirea comportãrii în exploatare a construcţiei
Urmãrirea comportãrii în exploatare a construcţiei se face dupã recepţia finala a lucrãrilor, pe toatã durata existenţei acesteia, beneficiarul având obligaţia de a lua mãsurile corespunzãtoare pentru asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor, conform prevederilor legale.
ART. 71
Operaţiuni privind obligaţiile Investitorilor/beneficiarilor fata de autoritãţi
(1) Dupã obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, în vedrea executãrii lucrãrilor, investitorul/beneficiarul are obligaţia de a realiza urmãtoarele operaţiuni:
a) Anunţarea începerii lucrãrilor de construcţii autorizate
Se va anunta emitentul autorizaţiei şi Inspectoratul în construcţii judeţean (al municipiului Bucureşti) utilizându-se formularele F.17 şi F.18 (puse la dispoziţie de emitentul autorizaţiei împreunã cu aceasta).
b) Amplasarea, la loc vizibil a Panoului de identificarea investiţiei
Se vor aplica prevederile cuprinse în Anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.
c) Anunţarea finalizarii lucrãrilor de construcţii autorizate
Se va anunta Inspectoratul în construcţii judeţean (al municipiului Bucureşti) utilizându-se formularul F.19 (pus la dispoziţie de emitentul autorizaţiei împreunã cu aceasta).
(2) Dupã realizare, pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii, potrivit prevederilor legale în vigoare, prin grija investitorului/beneficiarului este necesarã realizarea urmãtoarelor operaţiuni:
a) Regularizarea taxelor şi cotelor legale
În conformitate cu prevederile <>art. 267 alin. (14) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în cel mult 15 zile de la data finalizarii lucrãrilor de construcţii, o data cu efectuarea recepţiei la terminarea lucrãrilor, solicitantul (investitorul/beneficiarul) are obligaţia de a regulariza taxele şi cotele legale. În acest scop, investitorul/beneficiarul are obligaţia de a declara la emitentul autorizaţiei valoarea finala (rezultatã) a lucrãrilor - se pot prezenta documentele doveditoare necesare.
Emitentul autorizaţiei va aplica prevederile <>art. 267 alin. (14) lit. c) şi d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi va înştiinţa Inspectoratul de Stat în Construcţii despre finalizarea execuţiei lucrãrilor, precum şi valoarea finala a investiţiei - asa cum a fost calculatã la efectuarea recepţiei la terminarea lucrãrilor - utilizând formularul-model F.19.
b) Declararea construcţiilor în vederea impunerii
Toate construcţiile proprietate particularã se declara, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitãţile subordonate acestora, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 39 din Lege.
Data dobândirii clãdirii, în vederea impunerii, se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 , pct. 62 privind CAPITOLUL II - Impozitul pe clãdiri al TITLULUI IX- Impozite şi taxe locale din <>Legea privind codul fiscal nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
c) Obţinerea autorizaţiei pentru desfãşurarea unei activitãţi economice ori a autorizaţiei sanitare de funcţionare
Autorizaţia pentru desfãşurarea unei activitãţi economice ori a autorizaţiei sanitare de funcţionare, dupã caz, se emite de autoritatea teritorialã competenta, în condiţiile prevederilor <>art. 268 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 72
Operaţiuni privind obligaţiile emitentului autorizaţiei
(1) La finalizarea lucrãrilor de construcţii autorizate, emitentul autorizaţiei are obligaţia de a regulariza taxele şi cotele legale, inclusiv cele prevãzute la art. 65, în funcţie de valoarea finala (rezultatã) a investiţiei, susţinutã cu documentele furnizate de Investitor/beneficiar, în conformitate cu prevederile art. 71 lit. a).
(2) Emitentul autorizaţiei are obligaţia sa comunice Inspectoratului de Stat în Construcţii valoarea finala a investiţiei, asa cum a fost calculatã pentru regularizarea taxei de autorizare, la data recepţiei la terminarea lucrãrilor.

SECŢIUNEA a 2-a
Obligaţii ale proiectantului şi executantului

ART. 73
Obligaţii ale proiectantului
(1) În temeiul contractului de proiectare încheiat cu beneficiarul (investitorul), pentru asigurarea calitãţii proiectului pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii (P.A.C./ P.A.D.), inclusiv a proiectului tehnic din care acesta este extras, potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) lit. a), proiectantul are, potrivit legii, urmãtoarele obligaţii:
a) asigurarea calitãţii proiectului tehnic, respectiv a proiectului pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, extras din acesta, corespunzãtor cerinţelor de calitate, prin respectarea legislaţiei privind calitatea în construcţii şi a reglementãrilor tehnice în vigoare;
b) prezentarea proiectului elaborat spre verificare de cãtre specialiştii verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de investitor, precum şi soluţionarea neconformitatilor ori a neconcordantelor semnalate;
c) atentionarea beneficiarului cu privire la exigenţele urbanistice cãrora trebuie sa li se subordoneze realizarea obiectivului de investiţii, în raport cu reglementãrile urbanistice legal aprobate, sau, dupã caz, cu privire la incompatibilitãţile tehnice sau urbanistice pe care acesta le genereazã în zona de amplasament. Pe durata execuţiei proiectantul rãspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii.
(2) Proiectantul, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) şi art. 43 alin. (3) lit. a), are obligaţia de a susţine soluţiile tehnice ale proiectului - toate specialitatile - în fata Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), la solicitarea membrilor acesteia, precum şi de a introduce în documentaţie modificãrile şi/sau condiţiile impuse prin avizele exprimate de membrii comisiei.
(3) În condiţiile prevederilor alin. (2) contractul/faza din contract referitor la întocmirea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare este de drept finalizat numai dupã obţinerea autorizaţiei.
ART. 74
Obligaţii ale executantului
(1) Executantul, în baza contractului de antrepriza încheiat cu beneficiarul, pentru asigurarea calitãţii construcţiilor, care decurg urmare procedurii de autorizare, potrivit legii, are urmãtoarele obligaţii:
a) sa sesizeze investitorul cu privire la neconformitãţile şi/sau neconcordantele constatate în proiect, în vederea soluţionãrii lor de cãtre proiectant;
b) sa înceapã execuţia lucrãrilor numai în condiţiile existenţei autorizaţiei de construire/desfiinţare;
c) sa execute lucrãrile numai pe baza şi în conformitate cu proiectul tehnic de execuţie, verificat de specialişti atestaţi, potrivit legii.
(2) Pe durata execuţiei, executantul rãspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii.

SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 75
Banca de date a reţelelor tehnico-edilitare
(1) Banca de date a reţelelor tehnico-edilitare reprezintã sistemul informaţional care are la baza date din cadastrul general şi din cadastrale de specialitate, care servesc la formularea strategiilor globale ale teritoriilor administrative, în corelare cu programele de dezvoltare a administraţiei publice locale, la toate nivelurile.
(2) Autoritãţile administraţiei publice locale, prin organele proprii special abilitate, potrivit prevederilor art. 45 alin. (6) din Lege au obligaţia de a constitui banca de date a reţelelor tehnico-edilitare.
(3) Datele şi informaţiile specifice fiecãrui tip de reţea tehnico-edilitara reprezintã suportul de baza al constituirii bãncilor de date urbane la nivelul fiecãrei autoritãţi publice locale şi, totodatã, asigura aplicarea mãsurilor prevãzute de lege referitor la amplasarea, proiectarea şi autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii.
(4) Regiile autonome, societãţile comerciale, respectiv persoanele juridice care au în gestiune administrarea reţelelor tehnico-edilitare, potrivit Legii, au obligaţia de a proceda la inventarierea, evidenta şi reprezentarea pe planuri şi harti a tuturor reţelelor subterane şi/sau supraterane existente, inclusiv a construcţiilor şi amenajãrilor tehnice aferente, din intravilanul fiecãrei localitãţi, precum şi din teritoriul administrativ al acesteia.
(5) Reţelele tehnico-edilitare care fac obiectul mãsurilor prevãzute la alin. (4) cuprind:
a) alimentari cu apa;
b) canalizari;
c) transport şi alimentare cu energie electrica;
d) termoficare;
e) transport şi distribuţie gaze naturale;
f) telefonie.
(6) Reţelele tehnico-edilitare, inclusiv construcţiile şi amenajãrile tehnice, se reprezintã pe un plan (scara 1:500,1:1000 sau 1:2000 pentru intravilan, respectiv 1:2000 sau 1:5000 pentru extravilan), extras din planul topografic de baza sau, dupã caz, planul cadastral pentru fiecare localitate, respectiv sector al municipiului Bucureşti, în parte folosind semnele convenţionale specifice fiecãrui tip de reţea.
(7) Planurile realizate conform prevederilor alin. (6), însoţite de fişele tehnice pe tipuri de reţea, se înregistreazã pe suport magnetic într-un format compatibil cu sistemele informatice de gestiune tip GIS.
(8) Fiecare tip de reţea edilitara înregistratã pe suport magnetic se preda, cu titlu gratuit, pe baza de protocol, primãriei - pentru localitãţile din teritoriul unitãţii administrative ce îi aparţin, respectiv primãriilor, primãriilor de sector al municipiului Bucureşti şi Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliarã judeţean sau al municipiului Bucureşti, dupã caz.
ART. 76
Forme de perfecţionare a pregãtirii profesionale
Autoritãţile emitente ale certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare au obligaţia sa asigure pregãtirea şi perfecţionarea profesionalã a personalului de specialitate din cadrul aparatului propriu. În vederea realizãrii acestei exigente, autoritãţile emitente au obligaţia de a asigura programe de pregãtire şi/sau perfecţionare, dupã caz, prin forme de instruire adecvate la urmãtoarele organisme ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi instituţii de învãţãmânt superior:
a) Institutului Naţional de Administraţie prin:
1. programe de formare specializatã în administraţia publica, de 2 ani, pentru absolvenţii cu studii superioare de lungã durata, cu diploma de licenta sau echivalenta, în varsta, de regula, de pana la 30 de ani;
2. programe de formare specializatã în administraţia publica, de un an, pentru persoane cu studii superioare de lungã durata, cu diploma de licenta sau echivalenta: funcţionari publici, persoane numite ori alese în funcţii de demnitate publica sau asimilate acestora din cadrul administraţiei publice centrale şi locale, alte persoane interesate;
3. programe de specializare postuniversitarã, cu durata minima de 180 de ore, pentru personalul din administraţia publica centrala şi localã, cu studii superioare de lungã durata, cu diploma de licenta sau echivalenta;
4. programe de perfecţionare de scurta durata, de pana la 90 de zile, pentru personalul cu studii superioare şi medii din administraţia publica centrala şi localã, din cadrul unor asociaţii, fundaţii sau altor organizaţii neguvernamentale, precum şi pentru alte persoane interesate;
5. seminarii şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publica centrala şi localã;
b) Universitatea de Arhitectura şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti - la nivel central sau zonal - ori la alte instituţii de învãţãmânt superior de profil interesate, prin cursuri de scurta (lungã) durata organizate, potrivit prevederilor legale, pentru specialiştii din cadrul consiliilor judeţene şi al primãriilor municipale şi orãşeneşti, dupã cum urmeazã:
1. cursuri postuniversitare pentru arhitecti şi alte cadre cu pregãtire superioarã din domeniul urbanismului şi construcţiilor care, prin formatia de baza, se pot implica în aceasta activitate;
2. cursuri postuniversitare de perfecţionare pentru cadre cu pregãtire superioarã din alte domenii decât cel al urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor;
3. cursuri de perfecţionare pentru cadre cu pregãtire medie în domeniul urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor;
c) la nivelul consiliilor judeţene, sub autoritatea arhitectului-şef al judeţului, în cooperare cu asociaţiile profesionale în domeniu, pentru personalul de specialitate din cadrul primãriilor comunale.
ART. 77
Dispoziţii finale
(1) Compartimentele din aparatul propriu de specialitate ale consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi consiliilor locale se organizeazã pentru a prelua atribuţiile structurilor de specialitate prevãzute prin Lege.
(2) Analizarea şi avizarea documentaţiilor necesare emiterii certificatului de urbanism, a acordului unic şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare de cãtre compartimentele (structurile) de specialitate ale consiliului judeţean pentru primãriile comunelor, oraşelor şi municipiilor care nu dispun de structuri (compartimente) de specialitate se fac contra cost pe baza de convenţie încheiatã între primari, în calitate de emitenti, şi preşedintele consiliului judeţean.
(3) Prin excepţie de la prevederile art. 32 alin. (1) şi art. 47 alin. (1), pana la numirea unei persoane cu responsabilitate în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului din cadrul aparatului propriu al primãriei, certificatele de urbanism, respectiv autorizaţiile de construire/desfiinţare, se vor putea emite de cãtre Consiliul judeţean pe baza de protocol încheiat în acest scop cu consiliul local interesat, în conformitate cu prevederile legii.
(4) Costul serviciilor prestate de structurile (compartimentele) de specialitate ale consiliului judeţean se stabilesc potrivit prevederilor Codului fiscal, aprobat prin <>Legea nr. 571/2003 .
(5) Utilizarea formularelor din prezentele norme metodologice este obligatorie, fiind interzisã modificarea sau completarea structurii/conţinutului acestora. Formularele se tiparesc prin grija emitentului, cu înscrierea denumirii exacte a autoritãţii emitente, şi se pun la dispoziţia solicitanţilor, contra cost.
(6) În situaţia în care, la utilizare, rubricile din formular nu sunt suficiente pentru comunicarea ori înregistrarea datelor, emitentul va putea anexa rubrici sau pagini suplimentare la actul emis (care vor fi semnate şi parafate de emitent), cu condiţia înscrierii în actul de baza a menţiunii privind existenta anexei ca parte integrantã a actului.
(7) Se recomanda tipãrirea de formulare distincte pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construire şi, respectiv, pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de desfiinţare.
(8) Se recomanda emitentilor sa organizeze plata taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor la o singura casierie la care solicitantul sa plãteascã o singura taxa comasata, pe tipuri de lucrãri de construcţii. În acest scop emitentii vor încheia convenţii cu avizatorii, prin care se vor stabili:
a) modalitatea de virare a taxelor colectate;
b) termenele de virare a taxelor colectate;
c) valoarea taxelor, inclusiv T.V.A.
(9) Anexele Nr. 1 - 8 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

CAP. VII
FORMULARE NECESARE AUTORIZĂRII

F.1
Pag. 1


Cãtre,
Preşedintele Consiliului judeţean ...............
Primarul *)

CERERE
PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Subsemnatul(*1) ........., CNP ........ cu ......./domiciliul(*2)/sediul,
în judeţul ....../municipiul/oraşul/comuna/satul ......... sectorul ......
cod poştal ......... strada nr.......... bl. .... sc. ... et. ... ap. ...
telefon/fax ....... e-mail....... în calitate de .......................

În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 , privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, solicit emiterea

CERTIFICATULUI DE URBANISM

Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul ...........
municipiul/oraşul/comuna .......... satul ............. sectorul ... cod
poştal ..... strada .......... nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. .. sau
identificat prin(*3) ....................................................

Suprafata terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este
de ... mp

Solicit certificatul de urbanism în scopul(*4): ...........................
...........................................................................
...........................................................................

Anexez (*3);...............................................................
...........................................................................
...........................................................................

Data ......... SEMNATURA


*) Se completeazã, - Primarul General al municipiului Bucureşti
dupã caz: - Primarul sectorului .. al municipiului Bucureşti
- Primarul municipiului .........................
- Primarul oraşului .............................
- Primarul comunei ..............................


F.1
Pag. 2

PRECIZĂRI
privind completarea formularului

"CERERE
PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM"

1)- Numele şi prenumele solicitantului:
- persoana fizica sau
- reprezentant al firmei (persoana juridicã), cu precizarea denumirii acesteia şi a calitãţii solicitantului în cadrul firmei.
2)- Pentru persoana fizica
- se completeazã cu date privind domiciliul acesteia;
Pentru persoana juridicã
- se completeazã cu date privind sediul social al firmei.
3)- Alte elemente de identificare
În situaţia în care solicitantul nu dispune de planuri cadastrale sau topografice la scarile 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, pentru identificarea imobilului se vor putea prezenta, dupã caz:
- fişa bunului imobil, sau
- extras de Carte Funciarã (pana la introducerea cadastrului general în unitatea administrativ-teritorialã respectiva) pentru imobilele proprietate privatã, numai în cazul solicitãrii certificatului de urbanism pentru înstrãinãri, sau
- elemente de reper, general cunoscute, sau
- numãrul de ordine şi suprafata de teren înscrise în Registrul agricol, sau
- plan de situaţie extras din cadrul unor studii şi/sau planuri urbanistice elaborate anterior în zona.
4) Elemente care definesc scopul emiterii certificatului de urbanism
Se completeazã cu date selectate din urmãtoarele categorii (poziţiile 4.1.- 4.5.):
4.1. Autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii
4.1.1. Lucrãri de construire - se vor înscrie denumirea investiţiei şi se va specifica în care categorie se încadreazã, conform enumerãrii de mai jos:
a)- lucrãri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora;
b)- lucrãri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrãri, indiferent de valoarea lor, care urmeazã sa fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, stabilite conform legii;
c)- lucrãri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare, privind cai de comunicaţie, reţele şi dotãri tehnico-edilitare, noi capacitãţi de producere, de transport, de distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi de retehnologizare a celor existente;
d)- împrejmuiri şi mobilier urban, amenajãri de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrãri de amenajare a spaţiilor publice;
e)- lucrãri de foraje şi excavari necesare în vederea efectuãrii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatãri;
f)- lucrãri, amenajãri şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizãrii executãrii lucrãrilor de baza, dacã nu au fost autorizate odatã cu acestea;
g)- organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote;
h)- lucrãri de construcţii cu caracter provizoriu, chioscuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe cãile şi spaţiile publice, corpuri şi panouri de afisaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodãreşti ale exploatatilor agricole situate în extravilan;
i)- cimitire - noi şi extinderi.
4.2. Lucrãri de desfiinţare - se va înscrie denumirea construcţiei/amenajãrii şi se va specifica în care categorie se încadreazã, conform enumerãrii de la pct. 4.1.1.
4.2. Operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliarã
- vânzãri, cumpãrãri, concesionari, cesionari, dezmembrari, parcelari, comasari, partaje, succesiuni etc.).
4.3. Adjudecarea prin licitaţie a proiectãrii lucrãrilor publice.
4.4. Cereri în justiţie.
4.5. Alte scopuri.

F.2


ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN ..............

Arhitect-şef
Nr. ... din .....

Doamnei/Domnului
PRIMAR *..................

Având în vedere cererea nr. ..... din ....., pentru emiterea certificatului
de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare înaintatã de(*1)
............. cu ......./domiciliul(*2)/sediul ....... în judeţul ......
municipiul/oraşul/comuna ....... satul ..... sectorul .... cod poştal ....
strada ..... nr .... bl. ... sc. ... et. ... ap. .... telefon/fax ....
e-mail ............
Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul ..........
municipiul/oraşul/comuna ..... satul ..... sectorul ...... cod poştal ...
strada ..... nr. .... bl. ... sc. ... et. ..... ap. ..... sau identificat
prin(*3) ..........................................................
În scopul(*4) ...................................................

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
50/1991, privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii,
republicatã, va rugãm sa ne comunicaţi avizul dvs. în termen de 5 zile
de la data înregistrãrii prezentei.

Anexãm(*3) ...............................................................
.........................................................................


ARHITECT ŞEF
(numele şi prenumele, semnatura)

L.S.


(*1) Numele şi prenumele solicitantului
(*2) Adresa solicitantului
(*3) Date de identificare a imobilului
(*4) Scopul eliberãrii certificatului de urbanism

*) Se completeazã, dupã caz:
- al municipiului ......................
- al oraşului...........................
- al comunei ...........................


F.3


ROMÂNIA
JUDEŢUL ............

MUNICIPIULUI
PRIMĂRIA ORAŞULUI ................
CPMUNEI


Primar
Nr. ... din .....

Cãtre,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN ...........

Urmare adresei dvs. nr. ....... din ...., referitoare la cererea nr. ....
din ...... pentru eliberearea certificatului de urbanism, înaintatã de(*1)
......... cu ......./domiciliul(*2)/sediul ......... în judeţul .......
municipiul/oraşul/comuna ....... satul ..... sectorul ..... cod poştal ...
strada ..... nr. .... bl. ...... sc. ..... et. .... ap. ...... telefon/fax
.... e-mail .......
Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul ..........
municipiul/oraşul/comuna ..... satul ..... sectorul ..... cod poştal ...
strada....... nr. .... bl. ... sc. ... et. ..... ap. ..... sau identificat
prin(*3) .............................................................
În scopul(*4) .........................................................

În urma analizarii documentaţiei transmise şi a verificãrii datelor existe,
se emite urmãtorul

AVIZ(*5)
.........................................................................
.........................................................................

Prezentul aviz este valabil şi pentru emiterea autorizaţiei de
construire/desfiinţare.


PRIMAR, SECRETAR,
(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,
semnatura) semnatura)

L.S.
ARHITECT ŞEF*)
(numele şi prenumele,
semnatura)


(*1) Numele şi prenumele solicitantului
(*2) Adresa solicitantului
(*3) Date de identificare a imobilului
(*4) Scopul emiterii certificatului de urbanism
(*5) Se vor preciza elementele privind regimul juridic, economic şi
tehnic ale imobilului, rezultate din documentaţiile de urbanism şi
de amenajare a teritoriului aprobate, precum şi din hotãrârile
consiliului local
*) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în
domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului, dupã caz.


F.4


ROMÂNIA
JUDEŢUL ............

MUNICIPIULUI
PRIMĂRIA ORAŞULUI ................
COMUNEI


Primar
Nr. ... din .....

Cãtre,
CONSILIUL JUDEŢEAN ...................
Doamnei/Domnului Arhitect şef ........

Urmare cererii înregistratã cu nr. .......din ...., pentru emiterea
CERTIFICATULUI DE URBANISM solicitate de(*1) ............. cu
....../domiciliul(*2)/sediul ..... în judeţul ........ municipiul/oraşul/
comuna .......... satul ..... sectorul ... cod poştal .... strada .....
nr. .... bl. ... sc. ... et. .... ap. .... telefon/fax .... e-mail .....

Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul ........
municipiul/oraşul/comuna ...... satul ..... sectorul .... cod poştal .....
strada....... nr. .... bl. ... sc. ... et. ..... ap. ..... sau identificat
prin(*3) ..............
În scopul(*4) .........................................................

În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 , privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, va rugãm sa emiteti
avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judeţean asupra
proiectului (propunerii) de "Certificat de urbanism" anexat prezentei.


PRIMAR, SECRETAR,
(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,
semnatura) semnatura)

L.S.
ARHITECT ŞEF
(numele şi prenumele,
semnatura)


(*1) Numele şi prenumele solicitantului
(*2) Adresa solicitantului
(*3) Date de identificare a imobilului
(*4) Scopul eliberãrii certificatului de urbanism
----------------
*) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate
în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului.


F.5


ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN ...............

Arhitect şef
Nr. ... din .....

Doamnei/Domnului
PRIMAR *..................

Urmare cererii dvs. nr. .... din ........, pentru emiterea avizului
structurii de specialitate în vederea eliberãrii certificatului de
urbanism solicitat de(*1) ....... cu ...../domiciliul(*2)/sediul ......
în judeţul ..... municipiul/oraşul/comuna ..... satul ..... sectorul .....
cod poştal .... strada ..... nr. ... bl. ... sc. ..... et. .... ap. ...
telefon/fax .... e-mail .............

Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul .........
municipiul/oraşul/comuna ...... satul ..... sectorul .... cod poştal ...
strada ..... nr. .... bl. ... sc. ... et. ..... ap. ..... sau identificat
prin(*3) .........................................................
Depusa pentru(*4) .................................................

În urma analizarii proiectului (propunerii) de Certificat de urbanism
transmis şi a verificãrii datelor existente, se emite urmãtorul

AVIZ(*5)
....................................................................
.....................................................................

ARHITECT ŞEF
(numele şi prenumele, semnatura)

L.S.


(*1) Numele şi prenumele solicitantului
(*2) Adresa solicitantului
(*3) Date de identificare a imobilului
(*4) Scopul eliberãrii certificatului de urbanism
(*5) Se vor preciza condiţiile şi recomandãrile privind regimul juridic,
economic şi tehnic ale imobilului, precum şi elementele rezultate din
documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate,
cu privire la imobil.

*) Se completeazã, dupã caz:
- al municipiului ......................
- al oraşului ..........................
- al comunei ...........................


F.6.1
Pag. 1ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN .............

Preşedinte

Nr. ...... din ......

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. ...... din ......

Urmare cererii adresate de(*1) ........ cu ......./domiciliul(*2)/sediul
....... în judeţul ......... municipiul/oraşul/comuna ..... satul ......
sectorul .... cod poştal .... strada ..... nr. ..... bl. ... sc. ....
et. .... ap. ..... telefon/fax .... e-mail .... înregistratã la nr. ......
din .... 20...,

În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 , privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, se

CERTIFICA:

Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul .........
municipiul/oraşul/comuna ..... satul ..... sectorul ..... cod poştal ....
strada ...... nr. .... bl. ... sc. ... et. .... ap. .... sau identificat
prin(*3)..........

În temeiul reglementãrilor documentaţiei de urbanism nr. ..../...., faza
PUG/PUZ/PUD, aprobatã cu hotãrârea Consiliului judeţean/local ........
nr. ..../....

1. REGIMUL JURIDIC
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

2. REGIMUL ECONOMIC
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................


(*1) Numele şi prenumele solicitantului
(*2) Adresa solicitantului
(*3) Date de identificare a imobilului


F.6.1
Pag. 2


3. REGIMUL TEHNIC
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat
în scopul declarat(*4) pentru/întrucât:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

4. - CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI
ÎNSOŢITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) Titlul asupra imobilului (copie legalizatã)

b) Proiectul de autorizare a executãrii lucrãrilor de construcţii
[] PAC [] PAD []POE

c) Fişele tehnice necesare emiterii Acordului Unic
c.1. Avize şi acorduri privind utilitatile urbane şi infrastructura:
[] alimentare cu apa [] canalizare
[] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica
[] gaze naturale [] telefonizare
[] salubritate [] transport urban
Altele
[] []

c.2. Avize şi acorduri privind:
[] securitatea la incendiu
[] protecţia mediului
[] apãrarea civilã
[] sãnãtatea populaţiei


(*4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii
solicitantului, formulatã în cerere


F.6.1
Pag. 3


d) Avizele/acordurile şi alte documente ce se asigura de cãtre solicitant
d.1 Avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale
şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
................................ ................................
................................ ................................
................................ ................................
................................ ................................

d.2. Alte avize/acorduri:
................................ ................................
................................ ................................
................................ ................................
................................ ................................

d.3. Studii de specialitate:
................................ ................................
................................ ................................
................................ ................................
................................ ................................

e. Documentele de plata ale urmãtoarelor taxe:
................................ ................................
................................ ................................
................................ ................................
................................ ................................

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE │
│ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE │
│ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ........ luni
de la data emiterii.


PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL,
(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,
semnatura) semnatura)

L.S.
ARHITECT ŞEF
(numele şi prenumele,
semnatura)


Achitat taxa de: ....... lei, conform chitanţei nr. ... din ...
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului
direct/ prin posta la data de ........


*) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate
în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului, dupã caz.


F.6.1
Pag. 4


În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã,

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de ........... pana la data de.........

Dupã aceasta data, o noua prelungire a valabilitãţii nu este posibila,
solicitantul urmând sa obţinã, în condiţiile legii, un alt certificat
de urbanism.

PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL,
(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,
semnatura) semnatura)

L.S.
ARHITECT ŞEF
(numele şi prenumele,
semnatura)


Data prelungirii valabilitãţii: ............

Achitat taxa de: ....... lei, conform chitanţei nr. ...... din ....
Transmis solicitantului la data de ....... direct/prin posta.F.6.2
Pag. 1
ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Primar General
Nr. ...... din ......

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. ...... din ......

Urmare cererii adresate de(*1) .......... cu ....../domiciliul(*2)/sediul
....... în judeţul .......... municipiul/oraşul/comuna ........ satul ....
sectorul ......... cod poştal .... strada ..... nr. ... bl. ... sc. .....
et. .... ap. .... telefon/fax .... e-mail ..... înregistratã la nr. ......
din ...... 20..,

În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 , privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, se

CERTIFICA:

Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul ..........
municipiul/oraşul/comuna ...... satul ..... sectorul .... cod poştal .....
strada ..... nr. .... bl. ... sc. ... et. ..... ap. ..... sau identificat
prin(*3) ............

În temeiul reglementãrilor documentaţiei de urbanism nr. ..../...., faza
PUG/PUZ/PUD, aprobatã cu hotãrârea Consiliului judeţean/local .......
nr. ...../....

1. REGIMUL JURIDIC
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

2. REGIMUL ECONOMIC
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................


(*1) Numele şi prenumele solicitantului
(*2) Adresa solicitantului
(*3) Date de identificare a imobilului


F.6.2
Pag. 23. REGIMUL TEHNIC
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat
în scopul declarat(*4) pentru/întrucât:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

4. - CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI
ÎNSOŢITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) Titlul asupra imobilului (copie legalizatã)

b) Proiectul de autorizare a executãrii lucrãrilor de construcţii
[] PAC [] PAD []POE

c) Fişele tehnice necesare emiterii Acordului Unic
c.1. Avize şi acorduri privind utilitatile urbane şi infrastructura:
[] alimentare cu apa [] canalizare
[] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica
[] gaze naturale [] telefonizare
[] salubritate [] transport urban
Altele
[] []

c.2. Avize şi acorduri privind:
[] securitatea la incendiu
[] protecţia mediului
[] protecţia civilã
[] sãnãtatea populaţiei


(*4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii
solicitantului, formulatã în cerere


F.6.2
Pag. 3d) Avizele/acordurile şi alte documente ce se asigura de cãtre solicitant
d.1 Avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale
şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
................................ ................................
................................ ................................
................................ ................................
................................ ................................

d.2. Alte avize/acorduri:
................................ ................................
................................ ................................
................................ ................................
................................ ................................

d.3. Studii de specialitate:
................................ ................................
................................ ................................
................................ ................................
................................ ................................

e. Documentele de plata ale urmãtoarelor taxe:
................................ ................................
................................ ................................
................................ ................................
................................ ................................

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE │
│ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE │
│ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ........
luni de la data emiterii.


PRIMAR GENERAL, SECRETAR GENERAL,
(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,
semnatura) semnatura)

L.S.
ARHITECT ŞEF
(numele şi prenumele,
semnatura)


Achitat taxa de: ........lei, conform chitanţei nr. ... din ...
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului
direct/ prin posta la data de ........


*) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate
în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului, dupã caz.


F.6.2
Pag. 4În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã,

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de ........... pana la data de.........

Dupã aceasta data, o noua prelungire a valabilitãţii nu este posibila,
solicitantul urmând sa obţinã, în condiţiile legii, un alt certificat
de urbanism.

PRIMAR GENERAL, SECRETAR GENERAL,
(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,
semnatura) semnatura)

L.S.
ARHITECT ŞEF
(numele şi prenumele,
semnatura)


Data prelungirii valabilitãţii: ............

Achitat taxa de: ....... lei, conform chitanţei nr. ...... din ....
Transmis solicitantului la data de ....... direct/prin posta.
F.6.3
Pag. 1ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

PRIMĂRIA SECTORULUI _______
Primar
Nr. ______ din ________

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. ______ din _______

Urmare cererii adresate de(*1) ____________ cu ___________/domiciliul(*2)/
sediul în judeţul __________ /municipiul/oraşul/comuna ____________
satul ________ sectorul _______ cod poştal _____strada _____ nr. ____
bl. ___ sc. ____ et. ____ ap. _____ telefon/fax ____ e-mail ______
înregistratã la nr. ______ din ____ 20 ___,

În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 , privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã
se

CERTIFICA:

Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul ____________
/municipiul/oraşul/comuna _______ satul _____ sectorul ____ cod poştal ____
strada _______ nr. ____ bl. ___ sc. ___ et. _____ ap. _____ sau identificat
prin(*3) __________________________________________________________________

În temeiul reglementãrilor documentaţiei de urbanism nr. ______/______ ,
faza PUG/PUZ/PUD, aprobatã cu hotãrârea Consiliului judeţean/local ________
nr. _____/____


1. REGIMUL JURIDIC
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. REGIMUL ECONOMIC
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

___________
(*1) Numele şi prenumele solicitantului
(*2) Adresa solicitantului
(*3) Date de identificare a imobiluluiF.6.3
Pag. 23. REGIMUL TEHNIC
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat
în scopul declarat*(4) pentru/întrucât:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI
ÎNSOŢITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) Titlul asupra imobilului (copie legalizatã)

b) Proiectul de autorizare a executãrii lucrãrilor de construcţii
[] PAC [] PAD []POE

c) Fişele tehnice necesare emiterii Acordului Unic
c.1. Avize şi acorduri privind utilitatile urbane şi infrastructura:
[] alimentare cu apa [] canalizare
[] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica
[] gaze naturale [] telefonizare
[] salubritate [] transport urban
Altele
[] []

c.2. Avize şi acorduri privind:
[] securitatea la incendiu
[] protecţia mediului
[] protecţia civilã
[] sãnãtatea populaţiei

────────────
(*4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii
solicitantului, formulatã în cerereF.6.3
Pag. 3d) Avizele/acordurile şi alte documente ce se asigura de cãtre solicitant
d.1 Avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau
ale serviciilor descentralizate ale acestora:
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________

d.2. Alte avize/acorduri:
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________

d.3. Studii de specialitate:

________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________

e. Documentele de plata ale urmãtoarelor taxe:

________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE │
│ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE │
│ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ______________
luni de la data emiterii.


PRIMAR, SECRETAR,
(numele şi prenumele, semnatura) (numele şi prenumele, semnatura)

L.S.
ARHITECT ŞEF
(numele şi prenumele, semnatura)


Achitat taxa de: ________ lei, conform chitanţei nr. ___ din _______
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/
prin posta la data de ____________

____________
*) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în
domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului, dupã caz.F.6.3
Pag. 4În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã,

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de ___________ pana la data de _________ .

Dupã aceasta data, o noua prelungire a valabilitãţii nu este posibila,
solicitantul urmând sa obţinã, în condiţiile legii, un alt certificat
de urbanism.

PRIMAR, SECRETAR,
(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,
semnatura) semnatura)
L.S.
ARHITECT ŞEF
(numele şi prenumele,
semnatura)


Data prelungirii valabilitãţii: ______________

Achitat taxa de: ________ lei, conform chitanţei nr. ______ din _______
Transmis solicitantului la data de _______ direct/prin posta.F.6.4
Pag. 1ROMÂNIA

JUDEŢUL _____________
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI/ORAŞULUI/COMUNEI ____________________

Primar
Nr. ______ din __________

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. _________ din ________

Urmare cererii adresate de(*1) ________________ cu domiciliul(*2)/
sediul _________ în judeţul ______________ municipiul/oraşul/
comuna ______ satul _______ sectorul ________ cod poştal __________
strada _______ nr. _____ bl. ______ sc. ______ et. _____ ap. _____
telefon/fax _________ e-mail _______, înregistratã la nr. ______
din ____________ 20 ____,

În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 , privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã,
se

CERTIFICA:

Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul ___________
municipiul/oraşul/comuna _________ satul ________ sectorul _________
cod poştal _______ strada ________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ et. _____
ap. ____ sau identificat prin(*3) _______________________________________,

În temeiul reglementãrilor documentaţiei de urbanism nr. ______/_______,
faza PUG/PUZ/PUD, aprobatã cu hotãrârea Consiliului judeţean/
local ____________ nr. _____/________,

1. REGIMUL JURIDIC
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. REGIMUL ECONOMIC
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

____________
(*1) Numele şi prenumele solicitantului
(*2) Adresa solicitantului
(*3) Date de identificare a imobiluluiF.6.4
Pag. 23. REGIMUL TEHNIC
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat
în scopul declarat(*4) pentru/întrucât:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________


4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE VA FI
ÎNSOŢITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) Titlul asupra imobilului (copie legalizatã)
b) Proiectul de autorizare a executãrii lucrãrilor de construcţii
[] PAC [] PAD [] POE

c) Fişele tehnice necesare emiterii Acordului Unic
c.1. Avize şi acorduri privind utilitatile urbane şi infrastructura:
[] alimentare cu apa [] canalizare
[] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica
[] gaze naturale [] telefonizare
[] salubritate [] transport urban
Altele
[] []

c.2. Avize şi acorduri privind:
[] securitatea la incendii [] protecţia civilã
[] protecţia mediului [] sãnãtatea populaţiei

_____________
(*4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii
solicitantului, formulatã în cerereF.6.4
Pag. 3d) Avizele / acordurile şi alte documente ce se asigura de cãtre solicitant
d.1. Avizele / acordurile specifice ale administraţiei publice centrale
şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
_______________________ __________________________
_______________________ __________________________
_______________________ __________________________
_______________________ __________________________

d.2. Alte avize/acorduri:
_______________________ __________________________
_______________________ __________________________
_______________________ __________________________
_______________________ __________________________

d.3. Studii de specialitate:
_______________________ __________________________
_______________________ __________________________
_______________________ __________________________
_______________________ __________________________

e. Documentele de plata ale urmãtoarelor taxe:
_______________________ __________________________
_______________________ __________________________
_______________________ __________________________
_______________________ __________________________

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE │
│ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE │
│ ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ___________ luni
de la data emiterii.

PRIMAR, SECRETAR,
(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,
semnatura) semnatura)

L.S. ARHITECT ŞEF*)
(numele şi prenumele,
semnatura)
__________
*) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate
în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului, dupã caz.Achitat taxa de: ________ lei, conform chitanţei nr. ______ din ______

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/
prin posta la data de _________________F.6.4
Pag. 4În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã,

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de _______ pana la data de _________

Dupã aceasta data, o noua prelungire a valabilitãţii nu este posibila,
solicitantul urmând sa obţinã, în condiţiile legii, un alt certificat
de urbanism.


PRIMAR, SECRETAR,
(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,
semnatura) semnatura)

L.S. ARHITECT ŞEF*)
(numele şi prenumele,
semnatura)
_____________
*) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate
în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului, dupã caz.


Data prelungirii valabilitãţii: ___________________

Achitat taxa de: _________ lei, conform chitanţei nr. ________ din _______
Transmis solicitantului la data de _________ direct / prin posta.F.7
Pag. 1Cãtre,
Preşedintele Consiliului judeţean ___________________
Primarul*)

CERERE

PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂŢII
CERTIFICATULUI DE URBANISM

Subsemnatul(*1) _________ cu domiciliul(*2)/sediul ______________ în
judeţul _________ municipiul/oraşul/comuna __________ satul ___________
sectorul ____ cod poştal _____ strada ________ nr. ____ bl. ____ sc. ____
et. ____ ap. ______ telefon/fax _________ e-mail ______________,

În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 , privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, solicit


PRELUNGIREA VALABILITĂŢII
CERTIFICATULUI DE URBANISM
nr. _____ din ________

Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul ___________
municipiul/oraşul/comuna ___________ satul _________ sectorul __________
cod poştal _________ strada ______ nr. ____ bl. _____ sc. _____ et. _____
ap. ____ sau identificat prin(*3) ___________________________________,

Solicit prelungirea valabilitãţii certificatului de urbanism nr. _____/____
din data de __________ pana la data de ______ .

Anexez, în original, certificatul de urbanism nr. ...../....... .

SEMNATURA

Data _____________

____________
*) Se completeazã,
dupã caz: - Primarul General al municipiului Bucureşti
- Primarul sectorului ___ al municipiului Bucureşti
- Primarul municipiului __________
- Primarul oraşului ______________
- Primarul comunei _______________
_____________
(*1) Numele şi prenumele solicitantului
(*2) Adresa solicitantului
(*3) Date de identificare a imobiluluiF.8.1
Pag. 1(1*) **)
_______________________ ____________________________________
(DENUMIRE PROIECTANT) (DENUMIRE SOCIETATE / REGIE
FURNIZOR/ADMINISTRATOR DE UTILITĂŢI
URBANE)
MODEL


FIŞA TEHNICA
în vederea emiterii Acordului Unic.
aviz pentru amplasament şi/sau bransament (racord)
pentru _____________________________
utilitatea urbana*)

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
1. - Denumire(*1) _______________________________________________
2. - Amplasament(*1) ____________________________________________
3. - Beneficiar(*1) _____________________________________________
4. - Proiect(*1) nr. _________ elaborator(*1) ___________________

2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI(*1)
2.1. AMPLASAMENT(*1):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2.2. BRANSAMENT / RACORD(*1):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT(*1)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI(*1):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR ŞI RESTRICTIILOR IMPUSE(*1):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ÎNTOCMIT(*2)
L.S.
____________________________________________________________________

5. Vazand specificarile prezentate în FIŞA TEHNICA privind modul de
îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum şi documentaţia depusa
pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda:

AVIZ FAVORABIL

în vederea emiterii Acordului unic fãrã/cu urmãtoarele
condiţii(*3) ______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
*)
__________________________________
(SOCIETATEA/REGIA AVIZATOARE)
(nume, prenume, semnatura)

L.S.

Data: ______________F.8.1
Pag. 2


PRECIZĂRI
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA"
pentru _________________________
utilitatea urbana**)

I. DATE GENERALE**)

1. Baza legalã
**) ______________________ **) __________________
**) ______________________ **) __________________

2. Conţinutul documentaţiilor
**) - Certificatul de urbanism (copie) **) __________________
**) - Planuri de situaţie/încadrare în
zona anexa la CU **) __________________
**) - Titlul asupra imobilului (copie) **) __________________
**) __________________________ **) __________________

3. Durata de emitere a avizului
Se calculeazã la 15 zile calendaristice de la data depunerii
documentaţiei complete.

II. CONDIŢII ŞI RESTRICTII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE AVIZATOR*):
(în funcţie de tipul de construcţie)

2.1. AMPLASAMENT:
*) ______________________________ *) ___________________
*) ______________________________ *) ___________________

2.2. BRANSAMENT/RACORD:
*) ______________________________ *) ___________________
*) ______________________________ *) ___________________

2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT
*) ______________________________ *) ___________________
*) ______________________________ *) ___________________

III. INDICAŢII PRIVIND TAXA DE AVIZARE
a) - Temei**): ___________________________________________________
__________________________________________________________________
b) - Valoarea taxei de avizare este de*) ______________ lei.
c) - Modalitatea de achitare a taxei**) ____ (CONT CURENT BANCA,
CONT C.E.C., etc)

IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR*)
*) ______________________________________________________________
*) ______________________________________________________________

_____________
NOTA:
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA" - pentru utilitãţi urbane:
Rubricile numerotate ale formularului se completeazã dupã cum urmeazã:
(*1) De cãtre proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform
cerinţelor avizatorului.
(*2) De cãtre proiectant - cu numele, prenumele şi titlul profesional al
acestuia (cu drept de semnatura, abilitat / autorizat în domeniu,
potrivit prevederilor legale).
(*3) De cãtre avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi a
FISEI TEHNICE depuse.
*) Rubricile marcate cu asterisc se completeazã de avizator la faza
CERTIFICAT DE URBANISM în funcţie de caracteristicile lucrãrilor
şi de condiţiile de amplasament.
**) Rubricile marcate cu dublu asterisc se completeazã de avizator la
faza de definitivare a formularului "FIŞA TEHNICA".F.8.1
Pag. 3┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PRECIZĂRI PROCEDURALE │
│ privind │
│ │
│ DEFINITIVAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA" │
│ - LA NIVELUL AVIZATORULUI DE UTILITĂŢI URBANE- │
│ │
│ ● Formularul F.8.1 reprezintã FIŞA TEHNICA - model pentru avizarea │
│ furnizarii de utilitãţi urbane. │
│ │
│ ● Formularele definitive pentru "FIŞA TEHNICA" - corespunzãtor fiecãrei │
│ utilitãţi urbane (care se furnizeazã spre utilizare solicitanţilor de │
│ autorizaţii) se întocmesc pe plan local, prin adaptarea (completarea) şi │
│ definitivarea "Fisei tehnice-model" (Formular F.8.1), prin grija EMITENTULUI │
│ AUTORIZAŢIILOR (autoritatea administraţiei publice locale) şi a tuturor │
│ AVIZATORILOR interesaţi (societãţile / regiile care administreazã / │
│ furnizeazã utilitatile urbane de pe raza unitãţii administrativ- │
│ teritoriale), dupã cum urmeazã: │
│ │
│ Etapa I. │
│ ──────── │
│ În termen de 10 zile de la publicarea prezentelor Norme metodologice, │
│ emitentii vor solicita fiecãrui avizator (furnizor / administrator de │
│ utilitãţi urbane din cadrul unitãţii administrativ-teritoriale) definiţi- │
│ varea FIŞELOR TEHNICE, în care scop vor transmite câte un exemplar al │
│ "Fisei tehnice - model (Formular F.8.1) în vederea completãrii preliminare │
│ cu datele şi informaţiile de generalitate. │
│ │
│ Etapa II. │
│ ──────── │
│ În termen de 10 zile de la primire, pentru completarea preliminarã, │
│ avizatorii vor definitiva "Fişa tehnica - model" (formularul F.8.1) prin │
│ înscrierea la rubricile marcate cu dublu asterisc (**)) - din pag. 2.-, a │
│ datelor şi informaţiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului, │
│ dupã cum urmeazã: │
│ - Baza legalã care se aplica în domeniu; │
│ - Conţinutul documentaţiei care trebuie prezentatã pentru avizare; │
│ - Date privind taxa de avizare (baza legalã şi modalitate de achitare). │
│ │
│ În mãsura în care avizatorul considera necesarã diferentierea "Fisei │
│ tehnice - model", pe tipuri de construcţii sau conform altor criterii │
│ specifice, se admite crearea de seturi de formulare pentru aceeaşi │
│ utilitate urbana. │
│ │
│ Etapa III. │
│ ────────── │
│ Dupã completare şi definitivare, avizatorii vor returna formularele │
│ Fişelor tehnice - definitive emitentului, care are obligaţia de a le │
│ multiplica şi de a le pune la dispoziţia solicitanţilor, contra cost, │
│ pentru utilizare. │
│ │
│ ATENTIE: La redactarea finala a FISEI TEHNICE nu se tiparesc, │
│ ──────── (au valoare orientativa şi/sau de lucru): │
│ - anexa la Formularul F.8.1 "PRECIZĂRI PROCEDURALE" │
│ (cuprinse în pag. 3), │
│ - simbolul dublu asterisc (marcat în pag. 1 şi 2). │
│ │
│ ● Prin grija REPREZENTANTULUI AVIZATORULUI în Comisia de Acorduri │
│ Unice (CAU), la faza "Certificat de urbanism", Fişele tehnice - │
│ definitivate se completeazã - la rubricile marcate cu asterisc*) - │
│ cu datele şi cerinţele corespunzãtoare specificului investiţiei │
│ (în baza elementelor cuprinse în cererea de emitere a certificatului), │
│ coroborate cu condiţiile de asigurare a utilitãţii urbane în zona de │
│ amplasament (caracteristicile specifice ale utilitãţii urbane care │
│ trebuie asigurate prin proiect - condiţii şi/sau restrictii specifice │
│ impuse), care constituie condiţii prealabile de aviz. │
│ │
│ Dupã completare, FIŞELE TEHNICE (aferente fiecãrei utilitãţi urbane) │
│ se anexeazã certificatului de urbanism. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘F.8.2
Pag. 1(1*) (*4)
_______________________ _____________________________
(PROIECTANT) (AVIZATOR)

MODEL

FIŞA TEHNICA
în vederea emiterii Acordului Unic.
pentru avizul privind securitatea la incendiu,

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
1. - Denumire(*1) __________________________________________________
2. - Ampiasament(*1) _______________________________________________
3. - Beneficiar(*1) ________________________________________________
4. - Proiect(*1) nr. _________ elaborator(*1) ______________________

2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI(*1) (în funcţie
de tipul de construcţie)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI(*1):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR ŞI RESTRICTIILOR IMPUSE(*1):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ÎNTOCMIT(*2)
L.S.
____________________________________________________________________

5. Vazand specificarile prezentate în FIŞA TEHNICA privind modul de
îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum şi documentaţia depusa
pentru autorizare (PAC/POE), se acorda:

AVIZ FAVORABIL

în vederea emiterii Acordului unic fãrã/cu urmãtoarele
condiţii(*3) ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(*3)
_________________________________
(nume, prenume, semnatura)

L.S.

Data: _____________F.8.2
Pag. 2


PRECIZĂRI
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA"
pentru avizul de securitate la incendiu,

I. DATE GENERALE

1. Baza legalã
- <>Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apãrarea impotriva incendiilor,
aprobatã şi modificatã cu <>Legea nr. 212/1997 , modificatã şi completatã cu
<>ordonanta Guvernului nr. 114/2000 , aprobatã cu <>Legea nr. 126/2001 .
- <>Hotãrârea Guvernului Republicatã nr. 448/2002 pentru aprobarea
categoriilor de construcţii şi amenajãri care se supun avizãrii/autorizãrii
de prevenire şi stingere a incendiilor;
- <>Hotãrârea Guvernului Republicatã nr. 1490/2004 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta;
- <>Hotãrârea Guvernului Republicatã nr. 1492/2004 privind principiile de
organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenta
profesionalã;
- <>Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei
privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 12 septembrie 2001.
2. Conţinutul documentaţiilor
- Cerere tip (în doua exempalre);
- Opisul cu specificarea documentelor depuse (în doua exempare)
- Certificatul de urbanism şi planurile anexa vizate spre neschimbare
(în copie);
- Referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esenţialã de
calitate - securitate la incendiu, dupã caz.
- Documentaţia tehnica specifica, care ve cuprinde piese scrise şi
desenate din care sa rezulte performanţele şi condiţiile pentru
îndeplinirea cerintei esenţiale de calitate "securitate la incendiu",
prevãzute în reglementãrile tehnice de specialitate.
- Scenariul de siguranta la foc elaborat în conformitate cu metodologia
aprobatã prin <>Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001 .
3. Durata de emitere a avizului
Se calculeazã la 15 zile calendaristice de la data depunerii
documentaţiei complete.


II. CONDIŢII ŞI RESTRICTII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE AVIZATOR(*4):
(CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

III. INDICAŢII PRIVIND TAXA DE AVIZARE(*4)

a) - Temei: - <>Ordonanta Guvernului nr. 114/2000 , aprobatã cu Legea
nr. 126/2001;
b) - Valoarea taxei/tarifului de avizare este de _________lei.
c) - Modalitatea de achitare a taxei _____________________________
(CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc)

IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(*4)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


______________
NOTA: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA"
(*1) De cãtre proiectant - cu datele rezultate din documentaţie
conform cerinţelor avizatorului.
(*2) De cãtre proiectant - cu numele, prenumele şi titlul profesional
al acestuia (cu drept de semnatura, abilitat / autorizat în
domeniu, potrivit prevederilor legale).
(*3) De cãtre avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi fisei
depuse.
(*4) De cãtre avizator, la faza de definitivare a formularului
"FIŞA TEHNICA".F.8.3
Pag. 1(1*) (*4)
_______________________ _____________________________
(PROIECTANT) (AVIZATOR)

MODEL

FIŞA TEHNICA
în vederea emiterii Acordului Unic.
pentru avizul privind protecţia civilã,

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
1. - Denumire(*1) __________________________________________________
2. - Amplasament(*1) _______________________________________________
3. - Beneficiar(*1) ________________________________________________
4. - Proiect(*1) nr. _________ elaborator(*1) ______________________

2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI(*1) (în funcţie
de tipul de construcţie)

2.1. Tipul construcţiei - structura ________________________________
2.2. Înãlţime ____________ m, numãr niveluri ___________
2.3. Suprafata desfasurata ___________ mp
2.4. Suprafata subsolului (adapostul de protecţie civilã) ________ mp
2.5. Numãr de salariaţi (dacã este cazul) _____________

3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI(*1):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR ŞI RESTRICTIILOR IMPUSE(*1):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ÎNTOCMIT(*2)
L.S.
____________________________________________________________________

5. Vazand specificarile prezentate în FIŞA TEHNICA privind modul de
îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum şi documentaţia depusa
pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda:

AVIZ FAVORABIL

în vederea emiterii Acordului unic fãrã/cu urmãtoarele
condiţii(*3) ________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


(*3)
_________________________________
(nume, prenume, semnatura)

L.S.

Data: ______________F.8.3
Pag. 2


PRECIZĂRI
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA"
pentru avizul privind protecţia civilã

I. DATE GENERALE

1. Baza legalã
- <>Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilã;
- Decizia nr. 177 din 22.11.1999 a Primului ministru al României pentru
aprobarea Normelor tehnice privind protectarea şi executarea adaposturilor
de protecţie civilã în subsolul construcţiilor noi;
- <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 602/2003 pentru
aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilã a
documentaţiilor de investiţii în construcţii;
2. Conţinutul documentaţiilor
- Certificatul de urbanism (copie)
- Titlul asupra imobilului (copie)
- Planuri de situaţie şi de încadrare în zona, anexa la CU, vizate spre
neschimbare;
- Planul de arhitectura al celui mai de jos nivel - doua exemplare;
- Secţiune caracteristica - doua exemplare;
- Memoriu tehnic general;
- Memoriu tehnic de specialitate (cele doua memorii pot fi comasate);
- Dovada privind achitarea tarifului de avizare;
Dupã caz, mai pot fi depuse;
- Certificat de înmatriculare;
- Cod fiscal;
3. Durata de emitere a avizului
Se calculeazã la 15 zile calendaristice de la data depunerii
documentaţiei complete.

II. CONDIŢII ŞI RESTRICTII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4):

În aplicarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilã a
documentaţiilor de investiţii în construcţii, aprobate prin Ordinul
ministrului administraţiei şi internelor nr. 602/2003, se înscriu
caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect pentru
obiectivele de investiţii prevãzute la art. 4 alin. (1) [se excepteazã
obiectivele de investiţii menţionate la art. 4 alin. (2)].
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

III. INDICAŢII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4)
a) Temei: - Conform prevederilor <>art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 .
b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de ______________ lei,
c) Modalitatea de achitare a taxei _____________________________________
(CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc)

IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

______________
NOTA: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA"
(*1) De cãtre proiectant - cu datele rezultate din documentaţie
conform cerinţelor avizatorului.
(*2) De cãtre proiectant - cu numele, prenumele şi titlul profesional
al acestuia (cu drept de semnatura, abilitat / autorizat în
domeniu, potrivit prevederilor legale).
(*3) De cãtre avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi fisei
depuse.
(*4) De cãtre avizator, la faza de definitivare a formularului
"FIŞA TEHNICA".F.8.4
Pag. 1(1*) (*4)
_______________________ _____________________________
(PROIECTANT) (AVIZATOR)

MODEL

FIŞA TEHNICA
în vederea emiterii Acordului Unic.
pentru obţinerea acordului de mediu,

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
1. - Denumire(*1) __________________________________________________
2. - Amplasament(încadrare în prevederile PUG/PUZ)*(1) _____________
3. - Beneficiar(*1) ________________________________________________
4. - Proiect(*1) nr. _________ elaborator(*1) ______________________

2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI(*1) (în funcţie
de tipul de construcţie):
suprafata totalã a terenului ________suprafata construitã ______________
regim de înãlţime ________ suprafeţe betonate, cai de acces ____________
suprafata spaţii verzi _________ numãr de locuri de parcare ____________
alte date ______________________________________________________________

3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI(*1):
Alimentarea cu apa din ________________________________________________
Evacuarea apelor uzate în _____________________________________________
Modul de încãlzire al spaţiilor _______________________________________
Modul de depozitare al deşeurilor _____________________________________
Alte cerinţe funcţie de tipul obiectivului de investiţii ______________

4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR ŞI RESTRICTIILOR IMPUSE(*1):
Se completeazã în funcţie de natura obiectivului de investii şi în
conformitate cu legislaţia în vigoare _________________________________
_______________________________________________________________________


ÎNTOCMIT(*2)


L.S.

_______________________________________________________________________

5. Vazand specificarile prezentate în FIŞA TEHNICA privind modul de
îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum şi documentaţia depusa
pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda:

AVIZ FAVORABIL

în vederea emiterii Acordului unic fãrã/cu urmãtoarele
condiţii(*3) ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________


(*3)
__________________________________
(nume, prenume, semnatura)

L.S.

Data: _____________F.8.4
Pag. 2PRECIZĂRI
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA"
pentru obţinerea acordului de mediu,

I. DATE GENERALE

1. Baza legalã (se completeazã funcţie de specificul obiectivului de
investiţii pentru care se solicita acord de mediu).
- <>Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului, republicatã;
- <>Legea nr. 107/1996 a apelor cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor;
- <>Legea nr. 655/2001 (M. Of, 773 din 4 decembrie 2001) pentru aprobarea
<>Ordonanţei de Urgenta nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei;
- <>Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea convenţiei privind evaluarea
impactului asupra mediului în context transfrontiere, adoptatã la Espoo
la 25 februarie 1991;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii -
cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei
proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 188/2002 privind aprobarea unor norme privind
condiţiile de descãrcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Hotãrârea Guvernului nr. 118/2002 privind, aprobarea Programului de
acţiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic şi a apelor subterane,
cauzatã de evacuarea unor substanţe periculoase;
- <>Hotãrîrea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale
privind caracterul şi mãrimea zonelor de protecţie sanitarã;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitãţilor care
prezintã pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe
periculoase;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice
pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din
depozitarea, incarnarea, descãrcarea şi distribuţia benzinei la terminale
şi la staţiile de benzina;
- <>Ordinul MAPM nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu modificat
cu <>Ordinul MAPAM nr. 210/2004 ;
- <>Ordinul MAPM nr. 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice
aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra
mediului;
- <>Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementãrii privind
evaluarea poluarii mediului;
- <>Ordinul MAPM nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind
stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag şi a criteriilor şi
a metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi
oxizilor de azot pulberilor în suspensie [PM(10) şi PM(2.5)], plumbului,
benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurãtor;
- <>Ordinul MAPPM nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor şi
clasificarea aglomerarilor şi zonelor pentru evaluarea calitãţii aerului
în România;
- <>Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind
protecţia atmosferica şi Normelor metodologice privind determinarea
emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse stationare;
- Alte acte de reglementare necesare reducerii impactului asupra mediului
(standarde, norme, ordine de ministru, norme ale administraţiei locale
etc).

2. Conţinutul documentaţiilor
- Certificatul de urbanism (copie) însoţit de Fişa tehnica (anexa la
certificatul de urbanism) cu datele de identificare a amplasamentului
şi activitãţilor aferente;
- Plan de situaţie (anexa la certificatul de urbanism)
- Plan de încadrare în zona (anexa la certificatul de urbanism)
- Pe baza încadrãrii proiectului mai pot fi depuse, dupã caz:
- Memoriu de prezentarea a proiectului conform modelului prezentat în
Anexa nr. II.2 din <>Ordinul MAPM nr. 860/2002 modificat prin Ordinul
MAPAM nr. 210/2004;
- Documente doveditoare privind informaţiile declarate în cerere şi/sau
fişa tehnica;
- Dovada de plata a tarifului conform anexa nr. V din Ordinul MAPM
nr. 860/2002 modificat prin <>Ordinul MAPAM nr. 210/2004 .

3. Durata de emitere a acordului de mediu
Se determina în funcţie de etapele parcurse pentru aplicarea procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului pentru obiective de investii
cu impact semnificativ, conform <>Ordinul MAPM nr. 860/2002 modificat prin
<>Ordinul MAPAM nr. 210/2004 .F.8.4
Pag. 3II. CONDIŢII ŞI RESTRICTII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4)
(CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT)
_______________________________________________________________________
Instalaţii de preepurare a apelor (astfel încât sa ....................
fie respectate condiţiilor impuse de H.G. 188/2002 ....................
pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de .....................
descãrcare în mediul acvatic a apelor uzate) ..........................
_______________________________________________________________________
Instalaţii pentru evacuarea şi dispersia poluantilor
în aer ................................................................
................................................................
_______________________________________________________________________
Amenajãrile şi dotãrile pentru protecţia impotriva ....................
zgomotului şi vibratiilor .............................................
_______________________________________________________________________
Amenajãrile şi dotãrile pentru protecţia impotriva ....................
radiatiilor ...........................................................
_______________________________________________________________________
Lucrãrile şi dotãrile pentru protecţia solului şi .....................
subsolului ............................................................
_______________________________________________________________________
Asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului la .....................
depozitarea deşeurilor ................................................
_______________________________________________________________________
Alte condiţii (pentru obiectivele situate în zone cu ..................
regim special de proiectie sau de restrictii de .......................
construire)
_______________________________________________________________________

III. INDICAŢII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE/EMITERE ACORD DE MEDIU(4)

a) Ternei: - Conform prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 918/2002
(pentru taxa) şi a OM nr. 860 modificat cu OM nr. 210/2004
(pentru tarif)
b) Valoarea taxei/tarifului de avizare/emitere acord de mediu - în
conformitate cu legislaţia menţionatã la punctul III a.
c) Modalitatea de achitare a taxei /tarifului - în contul curent al
instituţiei emitente, dupã caz

IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________
NOTA: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA"
(*1) De cãtre proiectant - cu datele rezultate din documentaţie
conform cerinţelor avizatorului.
(*2) De cãtre proiectant - cu numele, prenumele şi titlul profesional
al acestuia (cu drept de semnatura, abilitat / autorizat în
domeniu, potrivit prevederilor legale).
(*3) De cãtre avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi fisei
depuse.
(*4) De cãtre avizator, la faza de definitivare a formularului
"FIŞA TEHNICA".F.8.5
Pag. 1(1*) (*4)
_______________________ _____________________________
(PROIECTANT) (AVIZATOR)

MODEL

FIŞA TEHNICA
în vederea emiterii Acordului Unic.
pentru obţinerea avizului sanitar,

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
1. Denumire(*1) __________________________________________________
2. Ampiasament(*1) _______________________________________________
3. Beneficiar(*1) ________________________________________________
4. Proiect(*1) nr. _________ elaborator(*1) ______________________

2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI(*1)
(în funcţie de tipul de construcţie)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI(*1):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR ŞI RESTRICTIILOR IMPUSE(*1):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ÎNTOCMIT(*2)
L.S.
__________________________________________________________________

5. Vazand specificarile prezentate în FIŞA TEHNICA privind modul de
îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum şi documentaţia depusa
pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda:

AVIZ FAVORABIL

în vederea emiterii Acordului unic fãrã/cu urmãtoarele
condiţii(*3) ____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________


(*3)
______________________________
(nume, prenume, semnatura)

L.S.

Data: _____________F.8.5
Pag. 2PRECIZĂRI
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA"
pentru obţinerea avizului sanitar,

I. DATE GENERALE
1. Baza legalã
- <>Legea nr. 114/1996 republicatã, a locuinţei;
- <>Hotãrârea Guvernului Republicatã nr. 825/2001 pentru aprobarea
procedurilor de autorizare a functionarii comercianţilor, anexa nr. 2.
- <>Ordin al ministrului sãnãtãţii şi familiei nr. 117/2002 privind
aprobarea Procedurilor de reglementare sanitarã pentru proiectele de
amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitarã a functionarii
obiectivelor şi a activitãţilor desfãşurate în acestea, altele decât cele
supuse înregistrãrii în registrul comerţului, şi a Procedurilor de
reglementare sanitarã a punerii pe piata a substanţelor şi produselor noi
sau importate pentru prima data şi destinate utilizãrii ori consumului
uman, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 181 din 18 martie 2002.

2. Conţinutul documentaţiilor
- Certificatul de urbanism (copie)
- Titlul asupra imobilului (copie)
- Pian de situaţie şi de încadrare în zona (anexa la certificatul de
urbanism), vizate spre neschimbare;
- Memoriu tehnic întocmit conf. Hotãrârii Guvernului Republicatã
nr. 625 din 06.07.2001, anexa 2;
- Schite sau planuri întocmite conf. Hotãrârii Guvernului Republicatã
nr. 625 din 06.07.2001, anexa 2;
- Dovada privind achitarea tarifului de avizare;
Dupã caz, mai pot fi depuse:
- Certificat de înmatriculare;
- Cod fiscal;
- Hotãrârea judecãtoreascã definitiva;
- Actul constitutiv al societãţii;
- Autorizaţia de exercitare a unei activitãţi independente;
- Acordul vecinilor;
- Studiu de impact asupra stãrii populaţiei;
3. Durata de emitere a avizului
Se calculeazã la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei
complete.

II. CONDIŢII ŞI RESTRICTII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4)
(CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

III. INDICAŢII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4)
a) Temei:- Conform Ordinului ministrului sãnãtãţii nr. 190/2000
b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de _____________ lei.
c) Modalitatea de achitare a taxei ___________________________________
(CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc)

IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

______________
NOTA: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA"
(*1) De cãtre proiectant - cu datele rezultate din documentaţie
conform cerinţelor avizatorului.
(*2) De cãtre proiectant - cu numele, prenumele şi titlul profesional
al acestuia (cu drept de semnatura, abilitat / autorizat în
domeniu, potrivit prevederilor legale).
(*3) De cãtre avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi fisei
depuse.
(*4) De cãtre avizator, la faza de definitivare a formularului
"FIŞA TEHNICA".F. 9
Pag. 1
Cãtre,
Preşedintele Consiliului judeţean ...............
Primarul*)

CERERE

PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

Subsemnatul(*1) ..................................................,
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cu domiciliul(*2)/sediul .............. în
judeţul ............................... municipiul/oraşul/comuna .......
satul .............. sectorul ........ cod poştal ......... strada .........
nr. ..... bl. ...... sc. ...... et. ..... ap. ........ telefon/fax .........
e-mail .......,
În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 , privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, solicit emiterea


AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE


Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul ...........
municipiul/oraşul/comuna ................ satul ............. sectorul .......
cod poştal .............. strada ........ nr. ...... bl. ...... sc. ......
et. ..... ap. ............ Cartea funciarã(*3)/Fişa bunului imobil/sau
nr. cadastral ................................,
În vederea executãrii lucrãrilor de(*4): ...........................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
În valoare de(*5): ............................... respectiv de .......
- arthitect/conductor arhitect cu drept de semnatura, înscris în Tabloul
Naţional al Arhitectilor cu nr. ....., în conformitate cu prevederile
<>Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect,
republicatã. Proiectul de arhitectura din cadrul documentaţiei P.A.C./P.A.D.
a fost luatã în evidenta Filialei teritoriale ............ a Ordinului
Arhitectilor din România cu nr. ...... din .... respectiv de ..............
- arhitect cu drept de semnatura în conformitate cu prevederile Legii
nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect,
republicatã.


*) Se completeazã, dupã caz: - Primarul General al municipiului Bucureşti
- Primarul sectorului .... al municipiului
Bucureşti
- Primarul municipiului .............
- Primarul oraşului .................
- Primarul comunei ..................


F. 9
Pag. 2Verificarea proiectului (PAC, PAD), în conformitate cu prevederile Legii
nr. 10/1995 a fost efectuatã de(*7)

┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│1. │4. │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│2. │5. │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│3. │6. │
└──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Durata executãrii lucrãrilor, solicitatã în baza prevederilor "Proiectului
pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii - PAC/PAD/POE" -
anexat prezentei, este de ........... luni/zile.

Anexez prezentei cereri:
1. Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizatã): ...........
2. Certificatul de urbanism nr. .... din ...... (copie)
3. Proiectul pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii,
în doua exemplare, compus din:
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
4. Urmãtoarele "FISE TEHNICE" însoţite de documentaţiile necesare obţinerii
avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism, în vederea emiterii
Acordului unic:
....................... ..........................
....................... ..........................
....................... ..........................
....................... ..........................
....................... ..........................
....................... ..........................
5. Urmãtoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism, altele
decât cele cuprinse în acordul unic:
....................... ..........................
....................... ..........................
....................... ..........................
6. Anexa la "Cererea pentru autorizaţie de construire/desfiinţare"
completatã cu toate elementele necesare descrierii lucrãrilor pentru care se
solicita autorizaţia.
7. Lista documentelor de plata a taxelor legale în vederea autorizãrii:
....................... ..........................
....................... ..........................
....................... ..........................
....................... ..........................

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Declar pe propria rãspundere ca datele menţionate în prezenta cerere sunt │
│exacte şi ma angajez sa respect, în cunostinta prevederilor Codului penal │
│privind infracţiunea de fals în declaraţii, autorizaţia de construire şi │
│documentaţia aferentã vizata spre neschimbare. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Semnatura,

Data ...........F. 9
Pag. 3PRECIZĂRI
privind completarea formularului

"CERERE
PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE"

*1) Numele şi prenumele solicitantului:
- persoana fizica sau
- reprezentant al firmei (persoana juridicã), cu precizarea denumirii
acesteia, precum şi a calitãţii solicitantului în cadrul firmei.

*2) Pentru persoana fizica, se completeazã cu date privind domiciliul
acesteia;
- Pentru persoana juridicã, se completeazã cu date privind sediul social al
firmei.

*3) Se completeazã cu date extrase din Cartea Funciarã sau din Fişa bunului
imobil, dupã caz.

*4) Se înscrie: denumirea lucrãrii, capacitatea şi categoria lucrãrilor,
precum şi oricare alte elemente principale care definesc toate lucrãrile
prevãzute a fi autorizate.

*5) Valoarea lucrãrilor se declara de cãtre solicitant şi se stabileşte,
dupã caz, în funcţie de:
- suprafata construitã desfasurata a construcţiilor, ori
- valoarea lucrãrilor de construcţii şi instalaţii aferente, din devizul
general al investiţiei

*6) Se completeazã cu numãrul proiectului, data elaborãrii, precum şi cu
datele de identificare a proiectantului.

*7) Se completeazã cu numele şi prenumele verificatorului şi domeniul de
verificare, precum şi numãrul certificatului de verificator.

NOTA:


- Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrãrilor de construcţii şi
instalaţii aferente acestora este cea evidenţiatã la capitolul 4 - Cheltuieli
pentru investiţia de baza, subcapitolul 4.1. - Construcţii şi instalaţii, în
conformitate cu Structura devizului general, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului
nr. 1179/2002, coroborata cu prevederile pct. 138 alin. (1) din Normele
metodologice de aplicare a <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate
prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 . Valoarea autorizata a lucrãrilor de
organizare de şantier va avea ca baza de calcul Capitolul 5 - Alte cheltuieli,
subcapitolul 5.1. - Organizare de şantier, pct. 5.1.1. Lucrãri de construcţii,
în conformitate cu Structura devizului general, aprobatã prin Hotãrârea
Guvernului nr. 1179/2002.
- Taxele pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare se stabilesc
de cãtre personalul de specialitate din cadrul administraţiei publice emitente,
pe baza reglementãrilor legale în vigoare şi se comunica solicitantului, la
prezentarea acestuia în vederea depunerii cererii de autorizare. Solicitantul
are obligaţia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei documentele
de plata a taxelor, comunicate anterior de emitent.
- Taxele pentru avizele din competenta de obţinere a administraţiei publice
emitente, comunicate solicitantului prin certificatul de urbanism, se achitã
anterior depunerii cererii pentru obţinerea autorizaţiei de
construire/desfiinţare.
Dovada achitãrii taxelor se face prin prezentarea, în copie, a documentelor
de plata - care se înregistreazã şi în formular la poziţia nr. 7.


F. 9
Pag. 4
ANEXA
LA CEREREA PENTRU EMITEREA
AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

Cap. 1 - TIPURI DE LUCRĂRI*1)


a) - lucrãri de construire, reconstruire, consolidare, modificare,
extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice
fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora;
b) - lucrãri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare,
protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrãri, indiferent
de valoarea lor, care urmeazã sa fie efectuate la construcţii reprezentând
monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, stabilite
conform legii;
c) - lucrãri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare,
modernizare şi reabilitare, privind cai de comunicaţie, reţele şi dotãri
tehnico-edilitare, noi capacitãţi de producere, de transport, de distribuţie
a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi de
retehnologizare a celor existente;
d) - împrejmuiri şi mobilier urban, amenajãri de spaţii verzi, parcuri,
pieţe şi alte lucrãri de amenajare a spaţiilor publice;
e) - lucrãri de foraje şi excavari necesare în vederea efectuãrii studiilor
geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere,
sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatãri;
f) - lucrãri, amenajãri şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în
vederea organizãrii executãrii lucrãrilor de baza, dacã nu au fost autorizate
odatã cu acestea;
g) - organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote;
h) - lucrãri de construcţii cu caracter provizoriu, chioscuri, tonete,
cabine, spaţii de expunere situate pe cãile şi spaţiile publice, corpuri şi
panouri de afisaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodãreşti ale
exploataţiilor agricole situate în extravilan;
i) - cimitire - noi şi extinderi.

Cap. 2 - CATEGORII DE CONSTRUCŢII*2)
------------------------------------
[] construcţii de locuinţe
[] construcţii pentru instituţii publice şi servicii:
[] pentru sãnãtate
[] pentru asistenta socialã
[] pentru învãţãmânt
[] pentru cultura
[] pentru turism
[] pentru culte
[] pentru administraţie şi finanţe
[] pentru comerţ
[] pentru servicii
[] pentru sport
[] pentru recreere
[] construcţii agricole şi zootehnice
[] construcţii industriale
[] construcţii pentru depozitare
[] construcţii pentru transporturi
[] construcţii pentru telecomunicaţii
[] construcţii energetice
[] construcţii hidrotehnice
[] construcţii pentru îmbunãtãţiri funciare
[] construcţii tehnico-edilitare
[] construcţii pentru pompieri
[] construcţii cu caracter special
[] construcţii cu funcţiuni comasate
[] reţele edilitare:
[] apa
[] canalizare
[] energie electrica
[] termice
[] gaze
[] telecomunicaţii
[] amenajãri exterioare:
[] amenajarea şi consolidarea terenului
[] strãzi, alei, platforme, parcaje, garaje
[] spaţii libere şi mobilier exterior
[] spaţii verzi, împrejmuiri
[] construcţii cu caracter provizoriu

------------
*1) Se subliniaza categoria de lucrãri
*2) Se introduce "X" în caseta


F. 9
Pag. 5


Cap. 3 - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILEa) - Suprafata terenului ................ mp
b) - Situarea terenului fata de strazile adiacente .............
c) - Procentul de ocupare a terenului - POT*3): existent ...% propus ...%
d) - Coeficientul de utilizare a terenului - CUT: existent .... propus ...
e) - Alinierea construcţiilor:
● Corpul de clãdire cel mai avansat fata de limita proprietãţii la strada
se afla la ........ m.
● Distanţele minime ale construcţiilor fata de vecinãtãţi sunt:
de ..... m fata de limita de proprietate din ....................
de ..... m fata de limita de proprietate din ....................
de ..... m fata de limita de proprietate din ....................
f) - Numãrul de corpuri de clãdiri ..... din care: existente .......
desfiinţate ....... menţinute ...... propuse ....... rezultate ........
g) - Suprafeţe*4);

(mp)


┌───────────────────────┬───────────┬────────────┬──────────┬───────────┐
│ Construcţii │Suprafata │Suprafata │Suprafata │Suprafata │
│ │construitã │desfasurata │utila │locuibilã/ │
│ │ │ │ │nr. cam. │
├───────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│● existente, din care: │ │ │ │ / │
├───────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ - desfiinţate │ │ │ │ / │
├───────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ - menţinute │ │ │ │ / │
├───────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│● propuse │ │ │ │ / │
├───────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ TOTAL*) │ │ │ │ / │
└───────────────────────┴───────────┴────────────┴──────────┴───────────┘


*) Totalul rezulta prin însumarea suprafeţelor înscrise la rubricile
"menţinute" şi "propuse"

h) - Înãlţimea construcţiilor propuse (în m)


CORP .. CORP .. CORP .. CORP ..


┌───────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Înãlţimea la cornisa sau streasina │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ Înãlţimea maxima a construcţiilor │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

i) - Numãrul de niveluri

CORP .. CORP .. CORP .. CORP ...
┌────────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ Existente │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ Propuse │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┘

j) - Caracteristici constructive şi aspect exterior


CORP .. CORP .. CORP .. CORP ..
┌───────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ Sistem constructiv │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ Fundaţii │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ Acoperis (sarpanta/terasa) │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ Sistem de încãlzire │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ Invelitoare (material/culoare) │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ Finisaj exterior (material/culoare) │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ Tâmplãrie exterior (material/culoare) │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

k) - Capacitãţi functionale ale construcţiilor proiectate:

● Construcţii de locuinţe*5)
[] principale (permanente)
[] de serviciu
[] sezoniere (de vacanta)
[] de necesitate
[] pentru închiriere
[] de intervenţie
[] sociale
[] de protocol

Numãr de apartamente propuse .., din care cu: 1 cam. .... 2 cam. ....
3 cam. .... 4 cam. .... 5 cam. ....


*3) Conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 525/1996
*4) Documentul naţional de referinta este STAS 4908-85
*5) Se introduce "X" în caseta


F. 9
Pag. 6● Construcţii pentru instituţii publice*5)
[] sãnãtate Nr. paturi ...... Nr. consultaţii .. Nr. proceduri ...
[] învãţãmânt Nr. sali de clasa .. Nr. locuri ....... Nr. grupe .......
[] cultura Nr. locuri ......
[] hoteliere Nr. camere ..... Nr. locuri ......
[] culte Nr. locuri ......
[] administrative Nr. de personal ....
şi financiare

● Construcţii pentru comerţ, alimentaţie publica şi servicii*5)
[] comerţ Nr. de personal ...
[] alimentaţie
publica Nr. locuri ...... Nr. de personal ...
[] servicii Nr. de personal ...

● Construcţii pentru sport, recreere*6)
[] sport Nr. locuri ......
[] recreere Nr. locuri ......

● Construcţii pentru activitãţi productive*6)
[] producţie Nr. de personal ...
[] depozitare Nr. de personal ...

● Alte caracteristici ale capacitãţilor functionale pentru construcţii
propuse, necuprinse în categoriile de mai sus:
.....................................................................

l) - Asigurarea utilitãţilor urbane*6)
[] apa [] canalizare [] energie electrica [] energie termica
[] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban
Alte utilitãţi: [] [] []

m) - Garaje şi parcaje*6)
[] garaje Nr. locuri ...... Suprafata construitã desfasurata ..... mp
[] parcaje Nr. locuri ...... Suprafata construitã desfasurata ..... mp

n) - Drumuri, alei, platforme: suprafata carosabil .... mp; suprafata
pietonal ..... mp

o) - Spaţii verzi*6)

[] arbori taiati Numãr .... [] arbori mentinuti Numãr ......
[] arbori plantati Numãr .... [] spaţii verzi suprafata ... mp

p) - Modul de evacuare a deşeurilor .....................................

r) - Mãsuri de securitate la incendiu şi protecţie civilã ................

s) - Mãsuri de protecţie a mediului .....................................

t) - Alte caracteristici specifice ......................................

Durata estimatã a executãrii lucrãrilor este de ........... luni/zile.


ÎNTOCMIT*7)


Data ..........


*5) Se introduce "X" în caseta
*6) Se introduce "X" în caseta
*7) - În cazul în care ANEXA se completeazã de cãtre solicitantul
autorizaţiei se precizeazã numele şi prenumele acestuia.
- În cazul în care ANEXA se întocmeşte de cãtre un proiectant autorizat
(persoana fizica sau juridicã), se precizeazã datele de identificare,
dupã caz: numele şi prenumele ori numele firmei, numele şi prenumele
intocmitorului şi se aplica ştampila.


F. 10ROMÂNIA

JUDEŢUL ...........

MUNICIPIULUI
PRIMĂRIA ORAŞULUI ................
COMUNEI

Primar

Nr. ...... din .....


Cãtre,
CONSILIULUI JUDEŢEAN ..........
Doamnei/Domnului Arhitect şef ........


Urmare cererii înregistratã cu nr. ........ din .........., pentru emiterea
AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE solicitatã de*1) ................. cu
domiciliul*2)/sediul în judeţul ........ municipiul/oraşul/comuna .........
satul ........ sectorul ....... cod poştal ............ strada ............
nr. ...... bl. ...... sc. ...... et. .... ap. ...... telefon/fax ..........
e-mail ...............
Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul ..........
municipiul/oraşul/comuna ............... satul ............. sectorul .......
cod poştal .... strada ............. nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ....
sau identificat prin*3) ..................................
În vederea executãrii lucrãrilor de*4) ..................................
În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 , privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, va rugãm sa emiteti avizul
structurii de specialitate din cadrul Consiliului judeţean asupra proiectului
(propunerii) de "Autorizaţie de construire/desfiinţare" anexat prezentei.


PRIMAR, SECRETAR,
(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,
semnatura) semnatura)

L.S. ARHITECT ŞEF*)
(numele şi prenumele,
semnatura)


*1) Numele şi prenumele solicitantului
*2) Adresa solicitantului
*3) Date de identificare a imobilului
*4) Se înscriu categoriile de lucrãri, denumirea investiţiei/lucrãrilor,
capacitatea şi alte elemente definitorii.

-------
*) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în
domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului.


F. 11ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN ..................

Arhitect şef

Nr. ..... din .......

Doamnei/Domnului

PRIMAR*) .....................

Urmare cererii dvs. nr. ........ din ..........., pentru emiterea avizului
structurii de specialitate în vederea emiterii autorizaţiei de
construire/desfiinţare solicitat de*1) ................................ cu
domiciliul*2)/sediul ....... în judeţul ........
municipiul/oraşul/comuna ........ satul ........ sectorul .......
cod poştal ............ strada .............. nr. ...... bl. ......
sc. ...... et. ...... ap. ...... telefon/fax .......... e-mail ............
Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul ..........
municipiul/oraşul/comuna ............... satul ............ sectorul ........
cod poştal .... strada ................. nr. ... bl. ... sc. .. et. ...
ap. .... sau identificat prin*3) .............................

În vederea executãrii lucrãrilor de*4) ...............................

În urma analizarii proiectului (propunerii) de Autorizaţie de
construire/desfiinţare transmis şi a verificãrii datelor existente, se emite
urmãtorul

AVIZ*5)

........................................................
........................................................


ARHITECT ŞEF
(numele şi prenumele,
semnatura)

L.S.


*1) Numele şi prenumele solicitantului
*2) Adresa solicitantului
*3) Date de identificare a imobilului
*4) Se înscriu categoriile de lucrãri, denumirea investiţiei/lucrãrilor,
capacitatea şi alte elemente definitorii.
*5) În cazul avizului nefavorabil, se vor preciza detaliat motivele
respingerii (se admite redactarea unei anexe)

------------
*) Se completeazã, dupã caz:
- al municipiului...................
- al oraşului.......................
- al comunei........................F. 12ROMÂNIA

..................
(autoritatea emitenta)

Nr. ....... din .........


ACORD UNIC
nr. ....... din ......

Urmare cererii adresate de*1) ......................... cu
domiciliul*2)/sediul în judeţul ........ municipiul/oraşul/comuna .........
satul ........ sectorul ....... cod poştal ............ strada .............
nr. ...... bl. ...... sc. ...... et. ...... ap. ......
telefon/fax .......... e-mail ................,

În vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare,

Vazand documentaţia depusa împreunã cu FIŞELE TEHNICE aferente acesteia,
conţinând avizele favorabile - fãrã condiţii/cu dovada îndeplinirii
condiţiilor, dupã caz - se emite

ACORD UNIC

Pentru lucrãrile .......................................... situate în
judeţul ........................... municipiul/oraşul/comuna .........
satul ........ sectorul ....... cod poştal ............ strada ...........
nr. ...... bl. ...... sc. ...... et. ...... ap. ...... sau identificat
prin*3) ................

În baza prezentului ACORD UNIC se poate emite autorizaţia de
construire/desfiinţare.


PREŞEDINTE (PRIMAR) ARHITECT ŞEF
(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,
semnatura) semnatura)


L.S.


*1) Numele şi prenumele solicitantului
*2) Adresa solicitantului
*3) Date de identificare a imobilului (nr. Cãrţii Funciare sau a Fisei
bunului imobil, dupã caz) şi planurile topografice.F. 13.1
Pag. 1ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN ............

Preşedinte


Nr.... din ....


AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
Nr. ... din .......

Urmare cererii adresate de*1) ............ cu domiciliul*2)/sediul în
judeţul ......... municipiul/oraşul/comuna ........ satul ...... sectorul .....
cod poştal ........ strada ......... nr. ....... bl. .... sc. ...... et. ......
ap. ..........telefon /fax ........ e-mail ........, înregistratã la nr. ......
din ... 20... ,
În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 , privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, se


AUTORIZEAZA:

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE pentru:

*3) ...............................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

- pe imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul .........
municipiul/oraşul/comuna ........ satul ....... sectorul ..... cod poştal .....
strada ....... nr. .... bl. .... sc. ...... et. ... ap. ........
Cartea funciarã*4)/Fişa bunului imobil sau nr. cadastral ...........
- lucrãri în valoare*5) de ..................... .
- în baza proiectului pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de
construire(PAC)/desfiinţare(PAD) nr.*6): .......... elaborat de ....... cu
sediul în judeţul ......... municipiul/oraşul/comuna .................
sectorul/satul ...... cod poştal ... strada ..... nr. ... bl. ... sc. ....
et. .... ap. ...., respectiv de .......... - arhitect cu drept de semnatura,
în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi
exercitarea profesiunii de arhitect, republicatã.F. 13.1
Pag. 2CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE
PRECIZĂRI:

A. DOCUMENTAŢIA TEHNICA PAC/PAD - VIZATA SPRE NESCHIMBARE - ÎMPREUNĂ CU
AVIZELE ŞI ACORDURILE OBŢINUTE, FAC PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA AUTORIZAŢIE.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nerespectarea întocmai a documentaţiei - vizata spre neschimbare (inclusiv │
│a avizelor şi acordurilor obţinute) constituie infracţiune sau contravenţie, │
│dupã caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin.(1), respectiv art. 26 alin.(1)│
│din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii│
│republicatã. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Orice alte lucrãri sunt interzise. Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii │
│autorizaţiei constituie o încãlcare a obligaţiilor prevãzute la art. 20 din │
│<>Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, │
│republicatã şi poate atrage rãspunderea disciplinarã a arhitectului. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAŢIEI este de ....... luni/zile
de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrãrile de
execuţie autorizate.

C. DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR este de ...... luni/zile calculatã de
la data începerii efective a lucrãrilor (anunţatã în prealabil), situaţie în
care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe intreaga durata
de execuţie a lucrãrilor autorizate.

D. TITULARUL AUTORIZAŢIEI ESTE OBLIGAT:
1. Sa anunţe data începerii lucrãrilor autorizate, prin trimiterea
înştiinţãrii conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F. 17)
la autoritatea administraţiei publice locale emitente a autorizaţiei.
2. Sa anunţe data începerii lucrãrilor autorizate, prin trimiterea
înştiinţãrii conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F. 18)
la Inspectoratul de Stat în Construcţii al judeţului/mun. Bucureşti, împreunã
cu dovada achitãrii cotei legale de 0,1% din valoarea autorizata a lucrãrilor
de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
3. Sa anunţe data finalizarii lucrãrilor autorizate, prin trimiterea
înştiinţãrii conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.19)
la Inspectoratul în Construcţii al judeţului/mun. Bucureşti, odatã cu
convocarea comisiei de recepţie.
4. Sa pãstreze pe şantier - în perfecta stare - autorizaţia de construire
şi documentaţia vizata spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea
organelor de control, potrivit legii, pe toatã durata executãrii lucrãrilor.
5. În cazul în care, pe parcursul executãrii lucrãrilor, se descoperã
vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii,
pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc), sa
sisteze executarea lucrãrilor, sa ia mãsuri de paza şi de protecţie şi sa
anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia judeteana pentru
cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional.
6. Sa respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului
public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale.
7. Sa transporte la ............. materialele care nu se pot recupera sau
valorifica, rãmase în urma executãrii lucrãrilor de construcţii.
8. Sa desfiinteze construcţiile provizorii de şantier în termen de .......
zile de la terminarea efectivã a lucrãrilor.
9. La începerea execuţiei lucrãrilor, sa monteze la loc vizibil "Panoul de
identificare a investiţiei" (vezi Anexa Nr. 8 la Normele metodologice).
10. La finalizarea execuţiei lucrãrilor, sa monteze "Placuta de identificare
a investiţiei".
11. În situaţia nefinalizarii lucrãrilor în termenul prevãzut de
autorizaţie, sa solicite prelungirea valabilitãţii acesteia, cu cel puţin
15 zile înaintea termenului de expirare a valabilitãţii autorizaţiei de
construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrãrilor).
12. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi
celelalte obligaţii de plata ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a
realizãrii investiţiei.
13. Toate construcţiile proprietate particularã se declara, în vederea
impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitãţile subordonate
acestora, dupã terminarea lor completa şi nu mai târziu de 15 zile de la
data expirãrii termenului de valabilitate a autorizaţiei de
construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrãrilor).
14. Sa solicite "Autorizaţia de securitate la incendiu" dupã efectarea
recepţiei la terminarea lucrãrilor sau înainte de punerea în funcţiune a
clãdirilor pentru care s-a obţinut avizul de securitate la incendiu.


PRIMAR, SECRETAR,
(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,
semnatura) semnatura)

LS. ARHITECT ŞEF*)
(numele şi prenumele,
semnatura)

Taxa de autorizare în valoare de lei .......... a fost achitatã conform
chitanţei nr. ....... din ........... .
Prezenta autorizaţie a fost transmisã solicitantului direct/prin posta
la data de ...... însoţitã de ... (.....) exemplar(e) din documentaţia tehnica,
împreunã cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.


*) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în
domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului.


F. 13.1
Pag. 3În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã,

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA AUTORIZAŢIEI
DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

de la data de ....... pana la data de .......


Dupã aceasta data, o noua prelungire a valabilitãţii nu este posibila,
solicitantul urmând sa obţinã, în condiţiile legii, o alta autorizaţie de
construire/desfiinţare.


PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL,
(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,
semnatura) semnatura)


L.S. ARHITECT ŞEF
(numele şi prenumele,
semnatura)Data prelungirii valabilitãţii: ............
Achitat taxa de: ...... lei, conform chitanţei nr....... din ...
Transmis solicitantului la data de ......... direct/prin posta.*1) Numele şi prenumele solicitantului
*2) Adresa solicitantului
*3) Denumirea lucrãrii, descrierea concisã a lucrãrilor autorizate, precum
şi alte date extrase din PAC/PAD
*4) Se completeazã cu datele extrase din Cartea Funciarã sau din Fişa
bunului imobil, dupã caz
*5) Valoarea lucrãrilor, declarata de solicitant, înscrisã în cererea de
autorizare, calculatã în funcţie de suprafata construitã desfasurata a
construcţiilor ori valoarea lucrãrilor de construcţii şi instalaţii aferente
din devizul general al investiţiei
*6) Se completeazã cu nr. proiectului şi data elaborãrii.


F. 13.2
Pag. 1ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Primar General

Nr.... din ....


AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
Nr. ... din .......

Urmare cererii adresate de*1) ............ cu domiciliul*2)/sediul în
judeţul ......... municipiul/oraşul/comuna ...... satul ...... sectorul ......
cod poştal ........ strada ......... nr. ....... bl. .... sc. ...... et. .....
ap. ....... telefon/fax ........ e-mail ........ înregistratã la nr. ........
din 20... .
În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 , privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, se


AUTORIZEAZA:

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE pentru:

*3) ...............................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
- pe imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în ...........
municipiul/oraşul/comuna ........ satul ...... sectorul ...., cod poştal .....
strada ............ nr. ....... bl. .... sc. ..... et. ... ap. ..........
Cartea funciarã*4)/Fişa bunului imobil sau nr. cadastral ...........
- lucrãri în valoare*5) de ..................... .
- în baza proiectului pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de
construire(PAC)/desfiinţare(PAD) nr*6): .......... elaborat de ....... cu
sediul în judeţul ......... municipiul/oraşul/comuna .......... sectorul/satul
...... cod poştal ... strada ..... nr. ... bl. ... sc. .... et. .... ap. ....,
respectiv de .......... - arhitect cu drept de semnatura, în conformitate cu
prevederile <>Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei
de arhitect, republicatã.F. 13.2
Pag. 2CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE
PRECIZĂRI:

A. DOCUMENTAŢIA TEHNICA PAC/PAD - VIZATA SPRE NESCHIMBARE - ÎMPREUNĂ CU
AVIZELE ŞI ACORDURILE OBŢINUTE, FAC PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA AUTORIZAŢIE.
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nerespectarea întocmai a documentaţiei - vizata spre neschimbare (inclusiv│
│a avizelor şi acordurilor obţinute) constituie infracţiune sau contravenţie, │
│dupã caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv art. 26 │
│alin. (1) din <>Legea nr. 50/1991 , privind autorizarea executãrii lucrãrilor de │
│construcţii, republicatã. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Orice alte lucrãri sunt interzise. Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii │
│autorizaţiei constituie o încãlcare a obligaţiilor prevãzute la art. 20 din │
│<>Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, │
│republicatã şi poate atrage rãspunderea disciplinarã a arhitectului. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAŢIEI este de ....... luni/zile
de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrãrile
de execuţie autorizate.

C. DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR este de ...... luni/zile calculatã de
la data inceprii efective a lucrãrilor (anunţatã în prealabil), situaţie în
care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe intreaga durata
de execuţie a lucrãrilor autorizate.

D. TITULARUL AUTORIZAŢIEI ESTE OBLIGAT:
1. Sa anunţe data începerii lucrãrilor autorizate, prin trimiterea
înştiinţãrii conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F. 17)
la autoritatea administraţiei publice locale emitente a autorizaţiei.
2. Sa anunţe data începerii lucrãrilor autorizate, prin trimiterea
înştiinţãrii conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F. 18)
la Inspectoratul de Stat în Construcţii al judeţului/mun. Bucureşti, împreunã
cu dovada achitãrii cotei legale de 0,1% din valoarea autorizata a lucrãrilor
de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
3. Sa anunţe data finalizarii lucrãrilor autorizate, prin trimiterea
înştiinţãrii conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.19)
la Inspectoratul în Construcţii al judeţului/mun. Bucureşti, odatã cu convocarea
comisiei de recepţie.
4. Sa pãstreze pe şantier - în perfecta stare - autorizaţia de construire
şi documentaţia vizata spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea
organelor de control, potrivit legii, pe toatã durata executãrii lucrãrilor.
5. În cazul în care, pe parcursul executãrii lucrãrilor, se descoperã
vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii,
pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc), sa
sisteze executarea lucrãrilor, sa ia mãsuri de paza şi de protecţie şi sa anunţe
imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia judeteana pentru cultura,
culte şi patrimoniu cultural naţional.
6. Sa respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului
public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi
locale.
7. Sa transporte la ............. materialele care nu se pot recupera sau
valorifica, rãmase în urma executãrii lucrãrilor de construcţii.
8. Sa desfiinteze construcţiile provizorii de şantier în termen de .......
zile de la terminarea efectivã a lucrãrilor.
9. La începerea execuţiei lucrãrilor, sa monteze la loc vizibil "Panoul de
identificare a investiţiei" (vezi Anexa Nr. 8 la Normele metodologice).
10. La finalizarea execuţiei lucrãrilor, sa monteze "Placuta de identificare
a investiţiei".
11. În situaţia nefinalizarii lucrãrilor în termenul prevãzut de
autorizaţie, sa solicite prelungirea valabilitãţii acesteia, cu cel puţin
15 zile înaintea termenului de expirare a valabilitãţii autorizaţiei de
construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrãrilor).
12. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi
celelalte obligaţii de plata ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizãrii
investiţiei.
13. Toate construcţiile proprietate particularã se declara, în vederea
impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitãţile subordonate
acestora, dupã terminarea lor completa şi nu mai târziu de 15 zile de la data
expirãrii termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare
(inclusiv durata de execuţie a lucrãrilor).
14. Sa solicite "Autorizaţia de securitate la incendiu" dupã efectarea
recepţiei la terminarea lucrãrilor sau înainte de punerea în funcţiune a
clãdirilor pentru care s-a obţinut avizul de securitate la incendiu.


PRIMAR, SECRETAR,
(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,
semnatura) semnatura)

LS. ARHITECT ŞEF*)
(numele şi prenumele,
semnatura)

Taxa de autorizare în valoare de lei .......... a fost achitatã conform
chitanţei nr. ....... din ........... .
Prezenta autorizaţie a fost transmisã solicitantului direct/prin posta la
data de ...... însoţitã de ... (.....) exemplar(e) din documentaţia tehnica,
împreunã cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.


*) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în
domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului.


F. 13.2
Pag. 3În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã,

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA AUTORIZAŢIEI
DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

de la data de ....... pana la data de .......


Dupã aceasta data, o noua prelungire a valabilitãţii nu este posibila,
solicitantul urmând sa obţinã, în condiţiile legii, o alta autorizaţie de
construire/desfiinţare.PRIMAR GENERAL, SECRETAR GENERAL,
(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,
semnatura) semnatura)


L.S. ARHITECT ŞEF
(numele şi prenumele,
semnatura)Data prelungirii valabilitãţii: ............
Achitat taxa de: ...... lei, conform chitanţei nr....... din .........
Transmis solicitantului la data de ......... direct/prin posta.*1) Numele şi prenumele solicitantului
*2) Adresa solicitantului
*3) Denumirea lucrãrii, descrierea concisã a lucrãrilor autorizate, precum
şi alte date extrase din PAC/PAD
*4) Se completeazã cu datele extrase din Cartea Funciarã sau din Fişa
bunului imobil, dupã caz
*5) Valoarea lucrãrilor, declarata de solicitant, înscrisã în cererea de
autorizare, calculatã în funcţie de suprafata construitã desfasurata a
construcţiilor ori valoarea lucrãrilor de construcţii şi instalaţii aferente
din devizul general al investiţiei
*6) Se completeazã cu nr. proiectului şi data elaborãrii.


F. 13.3
Pag. 1
ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
PRIMĂRIA SECTORULUI ........

Primar
Nr. .. din .......


AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
Nr. ...... din ........

Urmare cererii adresate de*1) ............... cu domiciliul*2)/sediul în
judeţul ........ municipiul/oraşul/comuna ...... satul ........ sectorul .....
cod poştal ........ strada ......... nr. ....... bl. .... sc. ...... et. .....
ap. ........ telefon/fax ........ e-mail ........ înregistratã la nr. ........
din 20... .
În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 , privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, se


AUTORIZEAZA:

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE pentru:

*3) ...............................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
- pe imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul ..........
municipiul/oraşul/comuna ........ satul ....... sectorul .... cod poştal .....
strada ....... nr. .... bl. .... sc. ...... et. ... ap. .....
Cartea funciarã*4)/Fişa bunului imobil sau nr. cadastral ...........
- lucrãri în valoare*5) de ..................... .
- în baza proiectului pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de
construire(PAC)/desfiinţare(PAD) nr*6): .......... elaborat de ....... cu
sediul în judeţul ......... municipiul/oraşul/comuna .......... sectorul/satul
...... cod poştal ... strada ..... nr. ... bl. ... sc. .... et. .... ap. ....,
respectiv de .......... - arhitect cu drept de semnatura, în conformitate cu
prevederile <>Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei
de arhitect, republicatã.F. 13.3
Pag. 2CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE
PRECIZĂRI:

A. DOCUMENTAŢIA TEHNICA PAC/PAD - VIZATA SPRE NESCHIMBARE - ÎMPREUNĂ CU
AVIZELE ŞI ACORDURILE OBŢINUTE, FAC PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA AUTORIZAŢIE.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nerespectarea întocmai a documentaţiei - vizata spre neschimbare (inclusiv│
│a avizelor şi acordurilor obţinute) constituie infracţiune sau contravenţie, │
│dupã caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv art. 26 │
│alin. (1) din <>Legea nr. 50/1991 , privind autorizarea executãrii lucrãrilor
│de construcţii, republicatã. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Orice alte lucrãri sunt interzise. Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii │
│autorizaţiei constituie o încãlcare a obligaţiilor prevãzute la art. 20 din │
│<>Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, │
│republicatã şi poate atrage rãspunderea disciplinarã a arhitectului. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAŢIEI este de ....... luni/zile de
la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrãrile de
execuţie autorizate.

C. DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR este de ...... luni/zile calculatã
de la data începerii efective a lucrãrilor (anunţatã în prealabil), situaţie
în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe intreaga durata
de execuţie a lucrãrilor autorizate.

D. TITULARUL AUTORIZAŢIEI ESTE OBLIGAT:
1. Sa anunţe data începerii lucrãrilor autorizate, prin trimiterea
înştiinţãrii conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F. 17)
la autoritatea administraţiei publice locale emitente a autorizaţiei.
2. Sa anunţe data începerii lucrãrilor autorizate, prin trimiterea
înştiinţãrii conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F. 18)
la Inspectoratul în Construcţii al judeţului/mun. Bucureşti, împreunã cu
dovada achitãrii cotei legale de 0,1% din valoarea autorizata a lucrãrilor
de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
3. Sa anunţe data finalizarii lucrãrilor autorizate, prin trimiterea
înştiinţãrii conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.19)
la Inspectoratul în Construcţii al judeţului/mun. Bucureşti, odatã cu
convocarea comisiei de recepţie.
4. Sa pãstreze pe şantier - în perfecta stare - autorizaţia de construire
şi documentaţia vizata spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea
organelor de control, potrivit legii, pe toatã durata executãrii lucrãrilor.
5. În cazul în care, pe parcursul executãrii lucrãrilor, se descoperã
vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii,
pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc), sa
sisteze executarea lucrãrilor, sa ia mãsuri de paza şi de protecţie şi sa
anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia judeteana pentru
cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional.
6. Sa respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului
public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale
şi locale.
7. Sa transporte la ............. materialele care nu se pot recupera
sau valorifica, rãmase în urma executãrii lucrãrilor de construcţii.
8. Sa desfiinteze construcţiile provizorii de şantier în termen de .......
zile de la terminarea efectivã a lucrãrilor.
9. La începerea execuţiei lucrãrilor, sa monteze la loc vizibil "Panoul de
identificare a investiţiei" (vezi Anexa Nr. 8 la Normele metodologice).
10. La finalizarea execuţiei lucrãrilor, sa monteze "Placuta de identificare
a investiţiei".
11. În situaţia nefinalizarii lucrãrilor în termenul prevãzut de
autorizaţie, sa solicite prelungirea valabilitãţii acesteia, cu cel puţin
15 zile înaintea termenului de expirare a valabilitãţii autorizaţiei de
construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrãrilor).
12. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi
celelalte obligaţii de plata ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizãrii
investiţiei.
13. Toate construcţiile proprietate particularã se declara, în vederea
impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitãţile subordonate
acestora, dupã terminarea lor completa şi nu mai târziu de 15 zile de la
data expirãrii termenului de valabilitate a autorizaţiei de
construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrãrilor).
14. Sa solicite "Autorizaţia de securitate la incendiu" dupã efectarea
recepţiei la terminarea lucrãrilor sau înainte de punerea în funcţiune a
clãdirilor pentru care s-a obţinut avizul de securitate la incendiu.


PRIMAR, SECRETAR,
(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,
semnatura) semnatura)

LS. ARHITECT ŞEF*)
(numele şi prenumele,
semnatura)

Taxa de autorizare în valoare de lei .......... a fost achitatã conform
chitanţei nr. ....... din ........... .
Prezenta autorizaţie a fost transmisã solicitantului direct/prin posta
la data de ...... însoţitã de ... (.....) exemplar(e) din documentaţia tehnica,
împreunã cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.


*) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în
domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului.


F. 13.3
Pag. 3În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã,


SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA AUTORIZAŢIEI
DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

de la data de ....... pana la data de .......


Dupã aceasta data, o noua prelungire a valabilitãţii nu este posibila,
solicitantul urmând sa obţinã, în condiţiile legii, o alta autorizaţie de
construire/desfiinţare.PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,
semnatura) semnatura)


L.S. ARHITECT ŞEF
(numele şi prenumele,
semnatura)


Data prelungirii valabilitãţii: ............
Achitat taxa de: ...... lei, conform chitanţei nr.... din ....
Transmis solicitantului la data de ......... direct/prin posta.*1) Numele şi prenumele solicitantului
*2) Adresa solicitantului
*3) Denumirea lucrãrii, descrierea concisã a lucrãrilor autorizate, precum
şi alte date extrase din PAC/PAD
*4) Se completeazã cu datele extrase din Cartea Funciarã sau din Fişa
bunului imobil, dupã caz
*5) Valoarea lucrãrilor, declarata de solicitant, înscrisã în cererea
de autorizare, calculatã în funcţie de suprafata construitã desfasurata a
construcţiilor ori valoarea lucrãrilor de construcţii şi instalaţii aferente
din devizul general al investiţiei
*6) Se completeazã cu nr. proiectului şi data elaborãrii.


F. 13.4
Pag. 1ROMÂNIA
JUDEŢUL ........

MUNICIPIULUI
PRIMĂRIA ORAŞULUI ........
COMUNEI

Primar

Nr .... din.......


AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

Nr. ..... din ....

Urmare cererii adresate de*1) ............... cu domiciliul*2)/sediul în
judeţul ......... municipiul/oraşul/comuna ...... satul ....... sectorul .....
cod poştal ........ strada ......... nr. ....... bl. .... sc. ...... et. .....
ap. .......... telefon /fax ........ e-mail ........ înregistratã la
nr. ............ din 20... .
În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 , privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, seAUTORIZEAZA:

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE pentru:

*3) ...............................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
- pe imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul ............
....... municipiul/oraşul/comuna ........ satul ...... sectorul ...., cod
poştal ..... strada ....... nr. ....... bl. .... sc. ..... et. ... ap. ......
Cartea funciarã*4)/Fişa bunului imobil sau nr. cadastral ...........
- lucrãri în valoare*5) de ..................... .
- în baza proiectului pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de
construire(PAC)/desfiinţare(PAD) nr*6): .......... elaborat de ....... cu
sediul în judeţul ......... municipiul/oraşul/comuna .......... sectorul/satul
...... cod poştal ... strada ..... nr. ... bl. ... sc. .... et. .... ap. ....,
respectiv de .......... - arhitect cu drept de semnatura, în conformitate cu
prevederile <>Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei
de arhitect, republicatã.F. 13.4
Pag. 2CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE
PRECIZĂRI:

A. DOCUMENTAŢIA TEHNICA PAC/PAD - VIZATA SPRE NESCHIMBARE - ÎMPREUNĂ CU
AVIZELE ŞI ACORDURILE OBŢINUTE, FAC PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA AUTORIZAŢIE.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nerespectarea întocmai a documentaţiei - vizata spre neschimbare (inclusiv│
│a avizelor şi acordurilor obţinute) constituie infracţiune sau contravenţie, │
│dupã caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv art. 26 │
│alin. (1) din <>Legea nr. 50/1991 , privind autorizarea executãrii lucrãrilor de│
│construcţii, republicatã. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Orice alte lucrãri sunt interzise. Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii │
│autorizaţiei constituie o încãlcare a obligaţiilor prevazute la art. 20 din │
│<>Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, │
│republicatã şi poate atrage rãspunderea disciplinarã a arhitectului. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAŢIEI este de ....... luni/zile de
la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrãrile de
execuţie autorizate.

C. DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR este de ...... luni/zile calculatã de
la data începerii efective a lucrãrilor (anunţatã în prealabil), situaţie în
care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe intreaga durata de
execuţie a lucrãrilor autorizate.

D. TITULARUL AUTORIZAŢIEI ESTE OBLIGAT:
1. Sa anunţe data începerii lucrãrilor autorizate, prin trimiterea
înştiinţãrii conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F. 17)
la autoritatea administraţiei publice locale emitente a autorizaţiei.
2. Sa anunţe data începerii lucrãrilor autorizate, prin trimiterea
înştiinţãrii conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F. 18)
la Inspectoratul în Construcţii al judeţului/mun. Bucureşti, împreunã cu dovada
achitãrii cotei legale de 0,1% din valoarea autorizata a lucrãrilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora.
3. Sa anunţe data finalizarii lucrãrilor autorizate, prin trimiterea
înştiinţãrii conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.19)
la Inspectoratul în Construcţii al judeţului/mun. Bucureşti, odatã cu
convocarea comisiei de recepţie.
4. Sa pãstreze pe şantier - în perfecta stare - autorizaţia de construire
şi documentaţia vizata spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea
organelor de control, potrivit legii, pe toatã durata executãrii lucrãrilor.
5. În cazul în care, pe parcursul executãrii lucrãrilor, se descoperã
vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii,
pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc), sa
sisteze executarea lucrãrilor, sa ia mãsuri de paza şi de protecţie şi sa
anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia judeteana pentru
cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional.
6. Sa respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului
public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale.
7. Sa transporte la ............. materialele care nu se pot recupera
sau valorifica, rãmase în urma executãrii lucrãrilor de construcţii.
8. Sa desfiinteze construcţiile provizorii de şantier în termen de .......
zile de la terminarea efectivã a lucrãrilor.
9. La începerea execuţiei lucrãrilor, sa monteze la loc vizibil "Panoul de
identificare a investiţiei" (vezi Anexa Nr. 8 la Normele metodologice).
10. La finalizarea execuţiei lucrãrilor, sa monteze "Placuta de identificare
a investiţiei".
11. În situaţia nefinalizarii lucrãrilor în termenul prevãzut de
autorizaţie, sa solicite prelungirea valabilitãţii acesteia, cu cel puţin
15 zile înaintea termenului de expirare a valabilitãţii autorizaţiei de
construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrãrilor).
12. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi
celelalte obligaţii de plata ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a
realizãrii investiţiei.
13. Toate construcţiile proprietate particularã se declara, în vederea
impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitãţile subordonate
acestora, dupã terminarea lor completa şi nu mai târziu de 15 zile de la
data expirãrii termenului de valabilitate a autorizaţiei de
construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrãrilor).
14. Sa solicite "Autorizaţia de securitate la incendiu" dupã efectarea
recepţiei la terminarea lucrãrilor sau înainte de punerea în funcţiune a
clãdirilor pentru care s-a obţinut avizul de securitate la incendiu.


PRIMAR, SECRETAR,
(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,
semnatura) semnatura)

LS. ARHITECT ŞEF*)
(numele şi prenumele,
semnatura)

Taxa de autorizare în valoare de lei .......... a fost achitatã conform
chitanţei nr. ....... din ........... .
Prezenta autorizaţie a fost transmisã solicitantului direct/prin posta
la data de ...... însoţitã de ... (.....) exemplar(e) din documentaţia tehnica,
împreunã cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.


*) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în
domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului.


F. 13.4
Pag. 3


În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã,


SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA
AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

de la data de ....... pana la data de .......


Dupã aceasta data, o noua prelungire a valabilitãţii nu este posibila,
solicitantul urmând sa obţinã, în condiţiile legii, o alta autorizaţie de
construire/desfiinţare.


PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,
semnatura) semnatura)


L.S. ARHITECT ŞEF*)
(numele şi prenumele,
semnatura)


Data prelungirii valabilitãţii: ............
Achitat taxa de: ...... lei, conform chitanţei nr.... din ....
Transmis solicitantului la data de ......... direct/prin posta.*1) Numele şi prenumele solicitantului
*2) Adresa solicitantului
*3) Denumirea lucrãrii, descrierea concisã a lucrãrilor autorizate,
precum şi alte date extrase din PAC/PAD
*4) Se completeazã cu datele extrase din Cartea Funciarã sau din Fişa
bunului imobil, dupã caz
*5) Valoarea lucrãrilor, declarata de solicitant, înscrisã în cererea de
autorizare, calculatã în funcţie de suprafata construitã desfasurata
a construcţiilor ori valoarea lucrãrilor de construcţii şi instalaţii
aferente din devizul general al investiţiei
*6) Se completeazã cu nr. proiectului şi data elaborãrii.

---------------
*) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în
domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului.


F. 14
Pag. 1


Cãtre,

Preşedintele Consiliului judeţean ...........
Primarul *)..............................CERERE

PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂŢII
AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

Subsemnatul*1) ............... cu domiciliul*2)/sediul în judeţul .........
municipiul/oraşul/comuna .......... satul ........ sectorul ........ cod poştal
........ strada ......... nr. ....... bl. .... sc. .... et. .... ap. ....
telefon /fax ........ e-mail ........ ... .
În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 , privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, solicit

PRELUNGIREA VALABILITĂŢII
AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
nr. ....... din .......

Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul ............
municipiul/oraşul/comuna ........... satul ......... sectorul ...., cod poştal
........ strada ....... nr. .... bl. .... sc. .... et. ... ap. ....

Cartea funciarã/Fişa bunului imobil sau nr. cadastral*3) ..................

În vederea executãrii lucrãrilor de*4): ......................

Declar pe propria rãspundere ca datele menţionate în prezenta cerere sunt
exacte.
Anexez prezentei cereri:
- Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilitãţii
Autorizaţiei de construire/desfiinţare nr. .... din data de ........;
- Documentaţia tehnica derivata din PAC/PAD - dupã caz - prin care se
evidenţiazã stadiul fizic al lucrãrilor realizate în baza Autorizaţiei de
construire/desfiinţare nr. .... din data de ......, precum şi lucrãrile rãmase
de executat pana la finalizare;
- Autorizaţia de construire/desfiinţare nr. .... din data de ......., în
original.

SEMNATURA
Data ...........


*) Se completeazã, - Primarul General al municipiului Bucureşti
dupã caz: - Primarul sectorului .... al municipiului
Bucureşti
- Primarul municipiului ...........
- Primarul oraşului ..............
- Primarul comunei ..............

---------------------
*1) Numele şi prenumele solicitantului
*2) Adresa solicitantului
*3) Date de identificare a imobilului
*4) Se înscriu lucrãrile rãmase de executat pentru care se solicita
prelungirea valabilitãţii


F. 15ŞTAMPILA MODEL
"ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM"


┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
│ │ │ JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD │
│ CONSILIUL JUDEŢEAN │ │ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI │
│ BISTRITA-NASAUD │ │ BISTRITA │
│ ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌─────────────────────────┐ │
│ │ ANEXA │ │ │ │ ANEXA │ │
│ │ LA │ │ │ │ LA │ │
│ │CERTIFICATUL DE URBANISM │ │ │ │CERTIFICATUL DE URBANISM │ │
│ │ Nr... din ... 20.. │ │ │ │ Nr... din ... 20.. │ │
│ └─────────────────────────┘ │ │ └─────────────────────────┘ │
│ Arhitect şef, │ │ Arhitect şef, │
│ ............... │ │ ............... │
└─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘

Ştampila model pentru Ştampila model pentru
Consiliul judeţean Primãrie municipiu

┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
│ JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD │ │ JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD │
│ PRIMĂRIA ORAŞULUI │ │ PRIMĂRIA COMUNEI │
│ NASAUD │ │ BUDACU DE JOS │
│ ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌─────────────────────────┐ │
│ │ ANEXA │ │ │ │ ANEXA │ │
│ │ LA │ │ │ │ LA │ │
│ │CERTIFICATUL DE URBANISM │ │ │ │CERTIFICATUL DE URBANISM │ │
│ │ Nr... din ... 20.. │ │ │ │ Nr... din ... 20.. │ │
│ └─────────────────────────┘ │ │ └─────────────────────────┘ │
│ Arhitect şef, │ │ Arhitect şef,*) │
│ ............... │ │ ............... │
└─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘

Ştampila model pentru Ştampila model pentru
Primãrie oraş Primãrie comuna


*) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajãrii
teritoriului şi urbanismului.F. 16ŞTAMPILA MODEL

"VIZAT SPRE NESCHIMBARE"

┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
│ │ │ JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD │
│ CONSILIUL JUDEŢEAN │ │ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI │
│ BISTRITA-NASAUD │ │ BISTRITA │
│ ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌─────────────────────────┐ │
│ │VIZAT SPRE NESCHIMBARE │ │ │ │VIZAT SPRE NESCHIMBARE │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Anexa la construire │ │ │ │ Anexa la construire │ │
│ │autorizaţia ─────────── │ │ │ │autorizaţia ─────────── │ │
│ │ de desfiinţare │ │ │ │ de desfiinţare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Nr... din ... 20.. │ │ │ │ Nr... din ... 20.. │ │
│ └─────────────────────────┘ │ │ └─────────────────────────┘ │
│ Arhitect şef, │ │ Arhitect şef, │
│ ............... │ │ ............... │
└─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘

Ştampila model pentru Ştampila model pentru
Consiliul judeţean Primãrie municipiu

┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
│ JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD │ │ JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD │
│ PRIMĂRIA ORAŞULUI │ │ PRIMĂRIA COMUNEI │
│ NASAUD │ │ BUDACU DE JOS │
│ ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌─────────────────────────┐ │
│ │VIZAT SPRE NESCHIMBARE │ │ │ │VIZAT SPRE NESCHIMBARE │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Anexa la construire │ │ │ │ Anexa la construire │ │
│ │autorizaţia ─────────── │ │ │ │autorizaţia ─────────── │ │
│ │ de desfiinţare │ │ │ │ de desfiinţare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Nr... din ... 20.. │ │ │ │ Nr... din ... 20.. │ │
│ └─────────────────────────┘ │ │ └─────────────────────────┘ │
│ Arhitect şef, │ │ Arhitect şef,*) │
│ ............... │ │ ............... │
└─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘

Ştampila model pentru Ştampila model pentru
Primãrie oraş Primãrie comuna


*) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajãrii
teritoriului şi urbanismului.


F. 17Cãtre,

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN ...........
PRIMARUL *)..............................


Subsemnatul*1) ............. cu domiciliul*2)/sediul*2) în judeţul ........
municipiul/oraşul/comuna .......... satul ........ sectorul ........ cod poştal
........ strada ......... nr. ....... bl. .... sc. .... et. .... ap. ....
telefon /fax ........ e-mail ........... , titular al Autorizaţiei de
construire/desfiinţare nr. ...... din .........20...., emisã pentru executarea
lucrãrilor de construcţii privind construirea/ desfiinţarea construcţiilor şi
amenajãrilor*3) ............................................................ în
valoare de ............... lei.

Aduc la cunostinta

Ca la data de*4) ............ ora....., vor începe lucrãrile de construcţii
autorizate pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul
............... municipiul/oraşul/comuna .................. satul.............
sectorul........ cod poştal......... strada ............. nr. .... br. ....
sc. ... et. .... ap. ....
Cartea funciarã/Fişa bunului imobil sau nr. cadastral ...................


SEMNATURA,*5)
Data ...........


PRECIZĂRI privind completarea formularului:
*) Se completeazã, - Primarul General al municipiului Bucureşti
dupã caz: - Primarul sectorului .... al municipiului
Bucureşti
- Primarul municipiului ...........
- Primarul oraşului ..............
- Primarul comunei ..............

---------------------
*1) Titularul autorizaţiei (Numele şi prenumele persoanei fizice, sau al
reprezentantului persoanei juridice - inclusiv calitatea acestuia)
*2) Adresa poştalã (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei
juridice)
*3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrãrii,
capacitatea şi categoria de lucrãri din autorizaţie)
*4) Data începerii executãrii lucrãrilor trebuie anunţatã cu minim 10 zile
înainte
*5) Se aplica sigiliul, în cazul persoanelor juridice

NOTA: ● Formularul pentru Înştiinţarea privind începerea executãrii
lucrãrilor autorizate se anexeazã la autorizaţia de
construire/desfiinţare în doua exemplare.
● Titularul autorizaţiei este obligat sa pãstreze pe şantier un
exemplar al acestei instiintari, cu numãrul şi data înregistrãrii
la emitent.


F. 18Cãtre,

INSPECTORATUL ÎN CONSTRUCŢII AL JUDEŢULUI ...........


Subsemnatul*1) ............... cu domiciliul*2)/sediul*2) în judeţul
......... municipiul/oraşul/comuna .......... satul ........ sectorul ........
cod poştal ........ strada ......... nr. ....... bl. .... sc. .... et. ....
ap. .... telefon /fax ........ e-mail ........... , titular al Autorizaţiei de
construire/desfiinţare nr. ...... din .........20...., emisã pentru executarea
lucrãrilor de construcţii privind construirea/ desfiinţarea construcţiilor şi
amenajãrilor*3) ........................................................... în
valoare de ............... lei.

Aduc la cunostinta

Ca la data de*4) ............ ora........., vor începe lucrãrile de
construcţii autorizate pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în
judeţul ............... municipiul/oraşul/comuna ..................
satul............... sectorul.......... cod poştal......... strada ...........
nr. .... br. .... sc. ... et. .... ap. ....
Cartea funciarã/Fişa bunului imobil sau nr. cadastral .....................

Anexez, în copie dovada achitãrii cotei de 0,1% din valoarea lucrãrilor
autorizate, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 , republicatã.

SEMNATURA,*5)
L.S.
Data ...........


PRECIZĂRI privind completarea formularului:
*1) Titularul autorizaţiei (Numele şi prenumele persoanei fizice, sau al
reprezentantului persoanei juridice - inclusiv calitatea acestuia)
*2) Adresa poştalã (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei
juridice)
*3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrãrii,
capacitatea şi categoria de lucrãri din autorizaţie)
*4) Data începerii executãrii lucrãrilor trebuie anunţatã cu minim 10 zile
înainte
*5) Se aplica sigiliul, în cazul persoanelor juridice

NOTA: ● Formularul pentru Înştiinţarea privind începerea executãrii
lucrãrilor autorizate se anexeazã la autorizaţia de
construire/desfiinţare în doua exemplare.
● Titularul autorizaţiei este obligat sa pãstreze pe şantier un
exemplar al acestei instiintari, cu numãrul şi data înregistrãrii
la emitent.


F. 19Cãtre,

INSPECTORATUL ÎN CONSTRUCŢII AL JUDEŢULUI ...........


Subsemnatul*1) ............. cu domiciliul*2)/sediul*2) în judeţul.........
municipiul/oraşul/comuna .......... satul ........ sectorul ........ cod poştal
........ strada ......... nr. ....... bl. .... sc. .... et. .... ap. ....
telefon /fax ........ e-mail ........... , titular al Autorizaţiei de
construire/desfiinţare nr. ...... din .........20...., emisã pentru executarea
lucrãrilor de construcţii privind construirea/ desfiinţarea construcţiilor şi
amenajãrilor*3) ............................................................ în
valoare de ............... lei.

Aduc la cunostinta

Ca la data de*4) ............ ora........., au fost finalizate lucrãrile de
construcţii autorizate pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în
judeţul ............... municipiul/oraşul/comuna ..................
satul............... sectorul.......... cod poştal......... strada ............
nr. .... br. .... sc. ... et. .... ap. ....
Cartea funciarã/Fişa bunului imobil sau nr. cadastral .....................


SEMNATURA,*5)
L.S.
Data ...........


PRECIZĂRI privind completarea formularului:
*1) Titularul autorizaţiei (Numele şi prenumele persoanei fizice, sau al
reprezentantului persoanei juridice - inclusiv calitatea acestuia)
*2) Adresa poştalã (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei
juridice)
*3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrãrii,
capacitatea şi categoria de lucrãri din autorizaţie)
*4) Înştiinţarea finalizarii lucrãrilor se face o data cu convocarea
comisiei de recepţie.
*5) Se aplica sigiliul, în cazul persoanelor juridice

NOTA: ● Formularul pentru Înştiinţarea privind finalizarea lucrãrilor
autorizate se anexeazã la autorizaţia de construire/desfiinţare
în doua exemplare.
● Titularul autorizaţiei este obligat sa pãstreze un exemplar al
acestei instiintari pentru cartea tehnica a construcţiei, cu
numãrul şi data înregistrãrii la Inspectoratul de Stat în
Construcţii.


ANEXA 1
la normele metodologice


LISTA ACTELOR NORMATIVE

Prezenta anexa cuprinde lista actelor normative din domeniul autorizãrii, precum şi a celor care au impact asupra domeniului - denumite în continuare acte normative specifice şi, respectiv, acte normative complementare - aflate în valabilitate la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice. Actele normative sunt ordonate în funcţie de domeniile lor de reglementare, precum şi în ordinea descrescãtoare privind rangul acestora.
ACTELE NORMATIVE SPECIFICE sunt:
a) în domeniul urbanismului:
- <>Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completãrile ulterioare;
- <>Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Cai de comunicaţie;
- <>Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a - Apa;
- <>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - Zone protejate;
- <>Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localitãţi, cu modificãrile ulterioare;
- <>Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural;
- Codul civil;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicatã;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;
- Ordinul ministrului lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului, al ministrului apãrãrii naţionale, al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Roman de Informaţii nr. 34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea Precizãrilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executãrii construcţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1995 (NOTA: are aplicabilitate şi în domeniul construcţiilor);
b) în domeniul construcţiilor
- <>Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare (Legea nr. 587/2002);
- <>Legea nr. 184/2001 , republicatã, privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
- <>Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Legea nr. 198/2004 privind unele mãsuri prealabile lucrãrilor de construcţie de autostrazi şi drumuri naţionale;
- <>Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatã cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 707/2001 ;
- <>Ordonanta Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 325/2002 ;
- <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specialã şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 519/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrãrilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrãrilor şi construcţiilor;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 941/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 198/2004 privind unele mãsuri prealabile lucrãrilor de construcţie de autostrazi şi drumuri naţionale;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (regulamente privind: activitatea de metrologie în construcţii; conducerea şi asigurarea calitãţii în construcţii; stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor; urmãrirea comportãrii în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii; autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercãri în construcţii; certificarea de conformitate a calitãţii produselor folosite în construcţii), cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajãri care se supun avizãrii şi/sau autorizãrii privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;
- <>Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 649/2001 pentru aprobarea Normativului pentru adaptarea clãdirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287/2001 din 31 mai 2001.
- Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996 privind emiterea acordurilor Ministerului Transporturilor la documentaţiile tehnico-economice ale investiţiilor sau la documetatiile tehnice de sistematizare pentru terţi;
- <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilã a documentaţiilor de investiţii în construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 12 decembrie 2003;
- Precizãri comune ale ministrului lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului, ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului transporturilor nr. 5.122/NN/1.384/178/1999, privind modul de constituire şi virare de cãtre investitori sau proprietari a cotei de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu corespondent în devizul general al lucrãrii, cota aferentã Casei Sociale a Constructorilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 15 iulie 1999;
c) în domeniul administraţiei publice
- <>Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Legea serviciillor publice de gospodãrie comunalã nr. 326/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
- <>Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) în domeniul proprietãţii funciare:
- <>Legea fondului funciar nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale <>Legii nr. 169/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

ACTELE NORMATIVE COMPLEMENTARE sunt:
- <>Legea nr. 422/2001 , privind protejarea monumentelor istorice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
- <>Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale ele igiena şi sãnãtate publica, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Legea apelor nr. 107/1996 cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Legea apãrãrii naţionale a României nr. 45/1994 , cu modificãrile ulterioare;
- <>Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilã;
- <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 212/2002 , modificatã şi completatã cu <>Ordonanta Guvernului nr. 114/2000 , aprobatã cu <>Legea nr. 126/2001 ;
- <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobãrii tacite, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 486/2003 ;
- <>Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcãtuiesc domeniul public al statului şi al unitãţilor administrativ-teritoriale, aprobatã prin <>Legea nr. 246/2001 ;
- <>Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apãrarea impotriva incendiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 212/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul-drumurilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apãrarea impotriva dezastrelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 124/1995 , cu modificãrile ulterioare;
- <>Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile ulterioare;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrãrii în categorii functionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privatã deschise circulaţiei publice, cu modificãrile ulterioare;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mãrimea zonelor de protecţie sanitarã;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţiile din domeniul turismului;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
- Hotãrârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluãrii de mediu pentru planuri şi programe.
- <>Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 12 septembrie 2001;
- <>Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.141/2002 pentru aprobarea procedurii şi competentelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodãrire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2003;
- <>Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 326/2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene şi a direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sa îndeplineascã atribuţiile prevãzute la <>art. 74-103 din Legea nr. 18/1991 , republicatã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 16 octombrie 2001;
- <>Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 2003;
- <>Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 2003.


ANEXA 2
la normele metodologice

STRUCTURA
AVIZELOR ŞI/SAU ACORDURILOR LEGALE NECESARE ÎN
AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

Potrivit prevederilor Legii, pentru simplificarea procesului de autorizare în raport cu interesul şi protecţia solicitantului, se urmãreşte simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire / desfiinţare, respectiv a avizelor şi/sau a acordurilor legale necesare.
În acest scop, conform modelului "ghiseului unic", se transfera în competenta structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitentilor autorizaţiilor obligaţia de a obţine, în numele solicitantului, avizele şi acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilitãţi urbane, prevenirea şi stingerea incendiilor, apãrarea civilã, protecţia mediului şi sãnãtatea oamenilor).
Avizele/acordurile se exprima utilizându-se "Fişele tehnice" specifice fiecãrui domeniu conform Fişelor-model F.8.1 - F.8.5 din prezentele norme metodologice.
Avizele şi/sau acordurile necesare autorizãrii pentru situaţiile speciale determinate de condiţiile de amplasament, funcţionalitate, servituţi de interes public etc. se obţin prin grija investitorului, anterior depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei, direct de la autoritãţile competente.
Stabilirea şi comunicarea listei avizelor şi/sau acordurilor legale strict necesare se face prin certificatul de urbanism şi este de competenta autoritãţii administraţiei publice care emite autorizaţia de construire / desfiinţare.
Structura avizelor şi/sau a acordurilor legale necesare cuprinde:

LISTA A- AVIZE ŞI/SAU ACORDURI OBŢINUTE PRIN GRIJA EllTENTULUl AUTORIZAŢIEI
Aceste avize se emit pe baza fişelor tehnice pentru urmãtoarele domenii:
a.1. utilitatile urbane
Se utilizeazã Fişa tehnica conform formularului-model F.8.1 - adaptat pentru specificul fiecãrei utilitãţi.
În vederea avizãrii racordarii investiţiei la utilitatile urbane necesare functionarii acesteia, inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrãrilor: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, alimentare cu energie termica, alimentare cu gaze naturale, tefefonizare, salubritate, transport urban ori alte utilitãţi urbane, în funcţie de existenta acestora şi de relaţia posibila cu investiţia;
Prin grija reprezentantului avizatorului în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.), la faza "Certificat de urbanism", fişele tehnice definitivate se completeazã la rubricile marcate cu asterisc (*) cu datele şi cerinţele corespunzãtoare specificului investiţiei (în baza elementelor cuprinse în cererea de emitere a certificatului de urbanism), coroborate cu condiţiile de asigurare a utilitãţii urbane în zona de amplasament (caracteristicile specifice ale utilitãţii urbane care trebuie asigurate prin proiect - condiţii şi/sau restrictii specifice impuse), care constituie condiţii prealabile de aviz.
Dupã completare, fişele tehnice (aferente fiecãrei utilitãţi urbane) se anexeazã la certificatul de urbanism, datele conţinute constituind elementele de tema necesare proiectantului în vederea întocmirii capitolelor aferente proiectului tehnic.
a.2. cerinţele privind: securitatea la incendiu, protecţia civilã, protecţia mediului şi a sãnãtãţii populaţiei
Avizele şi/sau acordurile se exprima pe baza de fise tehnice specializate şi, dupã caz, în baza unor documentaţii specifice de aviz elaborate de proiectant conform reglementãrilor legale în vigoare pentru fiecare cerinta, dupã cum urmeazã:
● documentaţia pentru avizul de securitate la incendiu
Se utilizeazã Fişa tehnica conform formularului-model F.8.2.
Conţinutul documentaţiei tehnice este conform cu cel cuprins în pag. 2 la formularul-model F.8.2 "Precizãri privind completarea formularului FIŞA TEHNICA pentru avizul de securitate la incendiu".
La eliberarea avizului de securitate la incendiu, exprimat pe baza de fişa tehnica, se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, avizatorul retinand un exemplar din cerere, opis, fişa tehnica F.8.2 şi referatul verificatorului de proiect în condiţiile legii.
Avizele de securitate la incendiu emise în baza Fisei tehnice F.8.2 îşi pierd valabilitatea o data cu expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire sau dacã în termen de 2 ani nu au fost începute lucrãrile prevãzute în autorizaţia de construire.
● documentaţia pentru avizul de protecţie civilã
Se utilizeazã Fişa tehnica conform formularului-model F.8.3.
Documentaţia tehnica se întocmeşte în conformitate cu prevederile:
- Deciziei primului-ministru al României nr. 177/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi executarea adaposturilor de protecţie civilã în subsolul construcţiilor noi;
- <>Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilã a documentaţiilor de investiţii în construcţii;
Documentaţia trebuie sa conţinã, în copie, certificatul de urbanism şi planurile anexa vizate spre neschimbare, din care planul de arhitectura al celui mai de jos nivel şi secţiunea caracteristica (în doua exemplare), memoriu tehnic general şi memoriu tehnic de specialitate (acestea doua putând fi comasate).
Avizele de protecţie civilã emise în baza Fisei tehnice F.8.3 îşi pierd valabilitatea o data cu expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire sau dacã în termen de 2 ani nu au fost începute lucrãrile prevãzute în autorizaţia de construire.
● documentaţia pentru acordul de mediu
Se utilizeazã fişa tehnica conform formularulul-model F.8.4.
Se emite de Inspectoratul teritorial de protecţia mediului, pentru lucrãrile cu impact asupra mediului, prevãzute în anexa nr. II la <>Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 , modificatã prin <>Ordonanta de Urgenta nr. 91/2002 , precum şi pentru lucrãrile cu impact redus asupra mediului.
Conţinutul documentaţiilor aferente pe tipuri de lucrãri/consfructii este stabilit în fişa tehnica pentru obţinerea acordului de mediu (formuiarul-model F.8.4.).
În situaţia solicitãrii acordului de mediu pentru lucrãri/construcţii ce necesita studiu de impact, documentaţia prezentatã va fi însoţitã de avizul la studiul de impact respectiv, eliberat de colectivul de analiza tehnica organizat în cadrul inspectoratului teritorial de protecţia mediului.
În situaţia solicitãrii avizului de gospodãrire a apelor, necesar asigurãrii resursei de apa, solicitantul se va adresa unitãţii teritoriale competente de gospodãrire a apelor, în baza prevederilor <>Legii apelor nr. 107/1996 , iar documentaţia prezentatã va fi însoţitã de avizul respectiv;
● documentaţia pentru avizul sanitar
Se utilizeazã Fişa tehnica conform formularului-model F.8.5.
Se emite în conformitate cu prevederile <>art. 9 din Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitarã a proiectelor obiectivelor şi de autorizare sanitarã a obiectivelor cu impact asupra sãnãtãţii publice.
Documentaţia trebuie sa conţinã cettificatul de urbanism cu planurile anexa vizate spre neschimbate (în copie), memoriu tehnic însoţit de piese desenate pentru explicarea modului de rezolvare a circuitelor functionale, a procesului tehnologic, aprovizionarea cu apa potabilã, colectarea şi tratarea apelor uzate şi a deşeurilor lichide şi solide, mãsuri pentru combaterea poluarii, pentru protecţia sanitarã, pentru realizarea unor circuite functionale corecte, precum şi, dupã caz, certificatul de înmatriculare, codul fiscal, hotãrârea judecãtoreascã definitiva, actul constitutiv al societãţii, autorizaţia de exercitare a unei activitãţi independente.
Pentru avizarea obiectivelor cu risc pentru sãnãtatea populaţiei se elaboreazã şi se depune şi un studiu de impact asupra stãrii de sãnãtate, efectuat de cãtre persoane fizice sau juridice atestate.

LISTA B - AVIZE ŞI/SAU ACORDURI OBŢINUTE PRIN GRIJA SOLICITANTULUI
Aceste avize se emit în conformitate cu prevederile legale în vigoare specifice fiecãrui domeniu de activitate al avizatorilor.
b.1. avize/acorduri specifice
● avizele ale autoritãţilor administraţiei publice centrale*) emise de: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Sãnãtãţii, Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor, Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, Ministerul Apãrãrii Naţionale - Statul Major General, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Roman de Informaţii, Compania Nationala "Apele Romane"-S.A., Autoritatea Aeronautica Civilã Romana ori de alte organisme ale administraţiei publice centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, dupã caz, conform prevederilor legale în vigoare, în funcţie de relaţia posibila cu investiţia
- necesare pentru situaţii deosebite, ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investiţiei;
● avizul Ministerului Culturii şi Cultelor
- se emite în vederea aprobãrii documentaţiilor de urbanism (P.U.Z. sau P.U.D.) care cuprind monumente, ansambluri ori situri istorice, inclusiv zonele de protecţie ale acestora. Avizul va fi utilizat şi pentru autorizarea lucrãrilor de construcţii;
● avizul expertului tehnic pentru cerinta de calitate Af
- avizul expertului tehnic pentru cerinta de calitate Af (rezistenta şi stabilitatea terenurilor de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pãmânt), referitor la lucrãrile de sustinere a excavatilor şi a infrastructurii la construcţiile care necesita executarea de excavaţii cu adancime de 6,0 metri sau mai mare. Avizul se exprima de o alta persoana decât verificatorul de proiect pentru cerinta Af, pentru partea din proiect;
● avizul de scoatere definitiva sau temporarã din circuitul agricol
b.2. avizul/acordul inspectoratului de Stat în Construcţii
Inspectoratul de Stat în Construcţii direct, sau prin Inspectoratele Teritoriale în Construcţii, dupã caz, potrivit prevederilor legale în vigoare şi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare, emite urmãtoarele avize/acorduri:
- avizeazã documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, documentaţiile tehnico economice aferente obiectivelor de investiţii noi, finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei precum şi documentaţiile tehnico-economice pentru lucrãrile de reparaţii, reabilitari, consolidãri, restaurari ale construcţiilor existente finanţate din fonduri publice, indiferent de valoare, potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1072/2003 ;
- avizeazã amplasarea balastierelor şi carierelor din punct de vedere al protejãrii construcţiilor din vecinãtatea acestora;
- avizeazã execuţia de construcţii în vecinãtatea drumurilor naţionale;
- emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente;
- avizeazã soluţiile de intervenţie imediata pentru punerea în siguranta provizorie a construcţiilor avariate în urma dezastrelor, în acţiunile de intervenţie operativã şi refacere post dezastru.
b.3. avizul proiectantului iniţial al construcţiei sau referatul de expertiza tehnica
Avizul/referatul se emite/se elaboreazã în situaţia în care se intenţioneazã a se realiza lucrãri care aduc modificãri unor construcţii existente şi are drept scop determinarea condiţiilor şi soluţiilor necesare pentru un rãspuns favorabil al structurii acesteia pentru îndeplinirea cerintei de rezistenta şi stabilitate.
În lipsa proiectantului iniţial al construcţiei, este obligatorie întocmirea unui referat de expertiza tehnica, elaborat de un expert tehnic atestat în condiţiile legii;
b.4. acordul vecinilor
Acordul vecinilor, exprimat în forma autenticã, se solicita în urmãtoarele situaţii:
- în cazul construcţiilor noi amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinãtate, numai dacã lucrãrile noi impun luarea unor mãsuri de intervenţie pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri, consolidãri, etc.) şi dacã prin proiect se menţine aceasta obligativitate;
- în cazul amplasarii de construcţii noi cu alte funcţiuni decât cele ale clãdirilor invecinate şi dacã prin natura activitãţilor adapostite de acestea se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii etc.);
- pentru lucrãri care au ca scop schimbarea destinaţiei de locuinta a clãdirilor individuale sau colective existente, sau a unor pãrţi din acestea, precum şi a spaţiilor cu alta destinaţie din aceeaşi clãdire, dacã prin natura activitãţilor se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii etc.)

----------
*) Precizãri privind conţinutul documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor specifice se obţin de la compartimenteie abilitate ale autoritãţilor menţionateANEXA 3
la normele metodologice


LISTA A - ACTIVITĂŢI CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI,
care se supun evaluãrii impactului asupra mediului (EIM)

1. Agricultura
1.1. Instalaţii pentru creşterea intensiva a porcilor, cu o capacitate cel puţin egala cu:
a) 750 locuri pentru scroafe;
b) 2000 locuri pentru creşterea porcilor mai mari de 30 kg;
1.2. Instalaţii pentru creşterea intensiva a pasarilor, cu o capacitate cel puţin egala cu;
a) 40.000 locuri pentru creşterea pasarilor de carne;
b) 40.000 locuri pentru pãsãri ouatoare
1.3. Defrişarea suprafeţelor mai mari de 10 ha*
2. Industrie extractiva a petrolului, gazelor naturale, carbunelui şi turbei
2.1. Extractia petrolului:
a) când cantitatea extrasa depãşeşte 500t/zi;
b) extractia petrolului din platforma continentala*
2.2. Extractia gazelor naturale, când cantitatea extrasa depãşeşte 500.000 mc/zi
2.3. Extractia carbunelui în exploatãri miniere de suprafata, când suprafata amplasamentului depãşeşte 25 ha*
2.4. Extractia turbei, când suprafata amplasamentului depãşeşte 150 ha.
3. Industria energetica
3.1. Termocentrale şi alte instalaţii de ardere, inclusiv instalaţii industriale pentru producerea electricitatii, caldurii, aburului sau apei calde, cu o putere de cel puţin 50 MW*
3.2. Rafinarii de ţiţei şi prelucrare a gazelor*
3.3. Cuptoare de cocs
3.4. Instalaţii de gazeificare şi lichefiere a carbunilor*
3.5. Instalaţii de gazeificare şi lichefiere a sisturilor bituminoase, cu o capacitate de cel puţin 500 t/zi*
3.6. Centrale nucleare şi alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestora, sau reactoare*1) (cu excepţia instalaţiilor de cercetare pentru producerea şi conversia materialelor fisionabile şi a celor radioactive, a cãror putere maxima nu depãşeşte 1kW putere termica continua)*
3.7. Instalaţii pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat*
3.8. Instalaţii pentru*:
a) producerea sau imbogatirea combustibilului nuclear;
b) procesarea combustibilului nuclear iradiat sau pentru procesarea deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate;
c) depozitarea finala a combustibilului nuclear iradiat;
d) depozitarea finala a deşeurilor radioactive, exclusiv;
e) stocarea, planificata pentru o perioada mai mare de 10 ani, a combustibilului iradiat sau a deşeurilor radioactive, pe un amplasament diferit de cel de producţie, exclusiv;
3.9. Construirea liniilor aeriene de tensiune electrica, cu o tensiune de cel puţin 220 kV şi o lungime de cel puţin 15 km.
4. Producerea şi prelucrarea metalelor
4.1. Instalaţii de prajire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a zãcãmintelor de sulfuri)*
4.2. Instalaţii integrate pentru producerea fontei sau a otelului (topire primara ori secundarã), inclusiv instalaţii pentru turnarea continua, cu o capacitate ce depãşeşte 2,5 t/h*
4.3. Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase;
a) laminoare la cald cu o capacitate mai mare de 20 t oţel brut/h;
b) forje cu ciocane, a cãror energie de lovire depãşeşte 50 Kj / ciocan, iar puterea calorica utilizata este mai mare de 20 MW;
c) aplicarea de straturi protectoare din metal topit, cu o capacitate de tratare mai mare de 2 t oţel brut/ora;
4.4. Turnatorii pentru metale feroase, cu o capacitate mai mare de 20 t/zi;
4.5. Instalaţii pentru:
a) producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare, prin procese metalurgice, chimice ori electrolitice*;
b) topirea, inclusiv alierea metalelor neferoase şi a produselor recuperate (rafinare, turnatorie, etc.), cu o capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb şi cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale;
4.6. Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul cuvelor de tratare depãşeşte 30 mc
5. Industria materialelor minerale de construcţii
5.1. Instalaţii pentru extractia azbestului şi pentru prelucrarea şi transformarea azbestului şi a produselor care conţin azbest*:
a) instalaţii pentru produsele de azbociment;
b) instalaţii pentru materiale de frictiune;
c) instalaţii pentru alte utilizãri ale azbestului;
5.2. Instalaţii pentru producerea clinchetului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 t/zi sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie care depãşeşte 50 t/zi ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie mai mare de 50 t/zi
5.3. Instalaţii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticla, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi
5.4. Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi
5.5. Instalaţii pentru fabricarea produselor de ceramica prin ardere, în special a tiglelor, caramizilor, caramizilor refractare, dalelor, produselor din ceramica sau portelan, cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi şi/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 mc şi cu o densitate de încãrcare pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/mc
5.6. Alte exploatãri miniere*:
a) Activitãţi miniere cu o capacitate de producţie peste 5 mil. t/an şi suprafata perimetrului de exploatare peste 1000 ha
b) Cariere şi exploatãri miniere de suprafata, când suprafata amplasamentului este mai mare de 25 ha dar mai mica de 1000 ha.
6. Industria chimica şi petrochimica
6.1. Instalaţii chimice integrate*, cum sunt instalaţiile pentru producerea substanţelor pe scara industriala folosind procese de conversie chimica, în care mai multe unitãţi tehnologice alãturate sunt legate funcţional una de cealaltã şi sunt utilizate pentru:
6.1.1. Producerea substanţelor chimice organice de baza:
a) hidrocarburi (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice);
b) hidrocarburi ce conţin oxigen, precum: alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetati, peroxizi, rasini epoxidice;
c) hidrocarburi sulfuroase;
d) hidrocarburi ce conţin azot precum; amine, amide, compuşi azotosi, compuşi nitro sau azotati, nitrili, cianati, sau izocianati;
e) hidrocarburi conţinând fosfor;
f) hidrocarburi halogenate;
g) compuşi organometalici;
h) materiale plastice de baza (fibre polimerice sintetice şi fibre pe baza de celuloza);
i) cauciucuri sintetice;
j) vopsele şi pigmenti;
k) agenţi de suprafata şi agenţi tensioactivi;
6.1.2. Producerea substanţelor chimice anorganice de baza:
a) gaze, ca de exemplu: amoniac, clor sau acid clorhidric gazos, fluor sau acid fluorhidric, oxizi de carbon, compuşi ai sulfului, oxizi de azot, hidrogen, dioxid de sulf, oxiclorura de carbon;
b) acizi, ca de exemplu: acid cromic, acid fluorhidric, acid fosforic, acid azotic, acid clorhidric, acid sulfuric, oleum, acizi sulfurosi
c) baze, ca de exemplu: hidroxid de amoniu, hidroxid de potasiu, hidroxid de sodiu;
d) saruri, ca de exemplu: clorura de amoniu, clorat de potasiu, carbonat de potasiu, carbonat de sodiu, perborat, azotat de argint;
e) metaloizi, oxizi metalici şi alţi compuşi anorganici, ca de exemplu: carbura de calciu, siliciu, carbura de siliciu;
6.1.3. Producerea ingrasamintelor pe baza de fosfor, azot sau potasiu (îngrãşãminte chimice simple sau complexe)
6.1.4. Obţinerea produselor de uz fitosanitar şi a biocidelor
6.1.5. Obţinerea produselor farmaceutice de baza folosind procese chimice sau biologice
6.2. Producerea explozibililor
6.3. Instalaţii pentru depozitarea petrolului, a produselor petrochimice sau chimice, cu o capacitate de cel puţin 200.000 t*
6.4. Construirea conductelor pentru transportul gazelor, petrolului sau al substanţelor chimice, având un diametru mai mare de 800 mm şi o lungime de cel puţin 40 km.*
7. Industria lemnului şi a hârtiei
7.1. Instalaţii industriale pentru producerea celulozei din cherestea sau materiale fibroase similare
7.2. Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei şi a cartonului, cu o capacitate de producţie mai mare de 20 t/zi*
8. Proiecte de infrastructura
8.1. Construcţia de linii pentru traficul feroviar de lungã distanta*
8.2. Construirea aeroporturilor*2) dotate cu o pista principala lungã de cel puţin 2.100 m*
8.3. Construirea de autostrazi şi de drumuri expres*3)*
8.4. Construirea drumurilor noi cu cel puţin 4 benzi sau realinierea şi/sau lãrgirea unui drum existent de doua sau mai putine benzi pana la 4 sau mai multe benzi, în cazul în care aceste drumuri noi sau secţiunea largita a acestora este de cel puţin 10 km lungime continua
8.5. Cai navigabile interioare şi porturi pentru traficul fluvial interior care permit trecerea vaselor mai mari de 1.350 t*.
8.6. Porturi comerciale, cheiuri pentru încãrcare şi descãrcare legate de uscat şi porturi exterioare (exclusiv cheiuri pentru feribot), care permit intrarea vaselor de cel puţin 1.350 t*.
9. Gestiunea deşeurilor.
9.1. Instalaţii pentru eliminarea sau recuperarea deşeurilor periculoase*
9.2. Instalaţii pentru incinerarea deşeurilor municipale, cu o capacitate mai mare de 3 t/h*
9.3. Instalaţii pentru eliminarea, inclusiv prin tratare chimica, a deşeurilor nepericuloase, cu o capacitate mai mare de 50 t/zi
9.4. Depozite controlate de deşeuri, care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totalã mal mare de 25.000 t, cu excepţia depozitelor controlate de deşeuri inerte.
10. Alte tipuri de proiecte
10.1. Sisteme de captare a apelor subterane, acolo unde volumul anual de apa captata este de cel puţin 10 milioane mc*
10.2. Sisteme artificiale de reîncãrcare a acviferului, acolo unde volumul anual de apa reincarcata este de cel puţin 10 milioane mc.
10.3. Lucrãri de transfer al resurselor de apa între bazinele hidrografice, executate în scopul prevenirii deficitului de apa, pentru un volum anual de apa transferata de cel puţin 100 milioane mc; se excepteazã transferul prin conducte al apei potabile.
10.4. Lucrãri de transfer al resurselor de apa între bazinele hidrografice, pentru un debit mediu multianual al bazinului de captare de cel puţin 2.000 milioane mc/an şi pentru o cantitate de apa transferata de cel puţin 5% din acest debit; se excepteazã transferul prin conducte al apei potabile.
10.5. Baraje şi lacuri de acumulare cu o cantitate de apa reţinutã sau stocata de cel puţin 10 milioane mc*
10.6. Staţii pentru epurarea apelor uzate pentru aglomerari umane de cel puţin 150.000 echivalent locuitori*4)
10.7. Instalaţii pentru pretratare (operaţiuni precum: spalare, albire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi
10.8. Instalaţii pentru tabacirea blanurilor şi a pieilor, cu o capacitate de tratare mai mare de 12 t/ produse finite/zi;
10.9. Industrie alimentara:
a) abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi;
b) tratare şi prelucrare în scopul fabricãrii produselor alimentare din:
- materii de origine animala (altele decât laptele), cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 75 t/zi;
- materii prime vegetale, cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 300 t/zi (valoarea medie trimestriala);
c) tratarea şi prelucrarea laptelui, cu mai mult de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie anuala) intrata în proces.
10.10. Instalaţii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale şi a deşeurilor animale, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi;
10.11. Instalaţii pentru tratarea suprafeţei materialelor, obiectelor sau produselor, utilizând solventi organici, în particular pentru finisare, placare, acoperire, degresare, impermeabilizare, dimensionare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/h sau mai mult de 200 t/an.
10.12. Instalaţii pentru producţia de carbon (cãrbune sarac în gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare.

------
* Activitãţi/instalaţii menţionate în Anexa nr. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptatã la Espo la 25 februarie 1991, ratificatã prin <>Legea nr. 22/2001
*1) Centralele nucleare şi alte reactoare nucleare înceteazã de a mai fi considerate ca atare atunci când tot combustibilul nuclear şi alte elemente contaminate radioactive au fost indepartate definitiv de pe amplasamentul instalaţiei
*2) Aeroport - aeroporturile care se conformeazã definitiei din Convenţia de la Chicago (1944) privind înfiinţarea Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (anexa nr. 14).
*3) Drumul expres - drumuri care se conformeazã definitiei din Acordul european privind arterele principale de trafic internaţional, din 15 noiembrie 1975
*4) Echivalent locuitori exprima încãrcarea cu poluanti a apelor uzate, conform definitiei din <>Hotãrârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiie de descãrcare în mediul acvatic a apelor uzate.LISTA B - ACTIVITĂŢI ŞI/SAU INSTALAŢII
CU POTENŢIAL SE1NIFICATIV ASUPRA MEDIULUI,
pentru care autoritãţile competente pentru
protecţia mediului stabilesc, cu consultarea Colectivului de
Analiza Tehnica, dacã este necesarã evaluarea impactului asupra mediului

1. Agricultura, silvicultura şi piscicultura
a) Proiecte pentru restructurarea exploatatilor agricole
b) Proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafeţelor parţial antropizate în scop agricol intensiv
c) Proiecte de gospodãrire a apelor pentru agricultura, inclusiv proiecte de irigaţii şi desecãri
d) impadurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestierã
e) Defrişare în scopul schimbãrii categoriei de folosinta a terenului a suprafeţelor sub 10 ha
f) Instalaţii pentru creşterea intensiva a animalelor din septel, altele decât cele incluse în Lista A
g) Crescatorii pentru piscicultura intensiva
h) Recuperarea terenurilor neagricole, inclusiv a celor din mare.
2. Industria extractiva
a) Cariere, exploatãri miniere de suprafata şi de extracţie a turbei, altele decât cele incluse în Lista A
b) Exploatãri miniere subterane, altele decât cele incluse în Lista A
c) Extractia mineralelor prin dragare fluviala sau marina
d) Foraje de adancime, în special:
(i) foraje geotermale;
(ii) foraje pentru depozitarea deşeurilor nucleare;
(iii) foraje pentru alimentarea cu apa, cu excepţia forajelor pentru investigarea stabilitatii solului
e) Instalaţii industriale de suprafata pentru extractia carbunelui, petrolului, gazelor naturale şi minereurilor, precum şi a sisturilor bituminoase, altele decât cele incluse în Lista A
3. Industria energetica
a) Instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice şi termice, altele decât cele incluse în Lista A
b) Instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului şi apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele incluse în Lista A
c) Stocarea la suprafata a gazelor naturale
d) Stocarea subterana a gazelor combustibile
e) Stocarea la suprafata a combustibililor fosili
f) Brichetarea industriala a carbunelui şi lignitului
g) Instalaţii pentru prelucrarea şi stocarea deşeurilor radioactive, altele decât cele incluse în Lista A
h) Instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice
i) Instalaţii cu care sunt echipate centralele eoliene în scopul producerii energiei.
4. Producerea şi prelucrarea metalelor
a) Instalaţii pentru producerea fontei sau a otelului prin topire primara ori secundarã, inclusiv instalaţii pentru turnarea continua, cu o capacitate de pana la 2,5 t/h
b) Instalaţii pentru topirea metalelor feroase:
(i) laminoare la cald cu o capacitate de pana la 20 t oţel brut/h
(ii) forjerii cu ciocane, a cãror energie de lovire nu depãşeşte 50 kJ/ciocan, iar puterea calorica utilizata este de pana la 20 MW
(iii) acoperiri metalice de protecţie prin topire, cu o capacitate de tratare de pana la 2 t oţel brut/ora
c) Turnatorii de metale feroase, cu o capacitate de pana la 20 t/zi
d) Instalaţii pentru topirea, inclusiv alierea, metalelor neferoase, cu excepţia metalelor preţioase, sau pentru revalorificarea produselor (finisare, turnare în forme etc), cu o capacitate de topire de pana la 4 t/zi pentru plumb şi cadmiu sau de pana la 20 t/zi pentru toate celelalte metale
e) Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice şi a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice, la care volumul cuvelor de tratare nu depãşeşte 30 mc
f) Fabricarea şi asamblarea de autovehicule şi fabricarea motoarelor pentru autovehicule
g) Santiere navale
h) Instalaţii pentru construcţia şi repararea aeronavelor
i) Fabricarea echipamentelor feroviare
j) Forjare la cald prin explozie
k) Instalaţii pentru coacerea şi sinterizarea minereurilor metalice.
5. Industria mineralelor
a) Instalaţii pentru fabricarea cimentului în cuptoare rotative, cu o capacitate de producţie de pana la 500 t/zi, sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie de pana la 50 t/zi, ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie de pana la 50 t/zi.
b) Instalaţii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticla, cu o capacitate de topire de pana la 20 t/zi
c) Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale, inclusiv producţia fibrelor minerale, cu o capacitate de topire de pana la 20 t/zi
d) Fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a tiglelor, caramizilor, caramizilor refractare, placilor, gresiilor ceramice sau portelanului, cu o capacitate de producţie mai mica de 75 t/zi şi/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mica de 4 mc şi cu o densitate de încãrcare pentru fiecare cuptor de pana la 300 kg/mc
6. Industria chimica
a) Tratarea produselor intermediare şi producerea substanţelor chimice, altele decât cele incluse în Lista A
b) Producerea produselor de uz fitosanitar, produselor farmaceutice, vopselelor şi lacurilor, elastomerilor şi peroxizilor, altele decât cele incluse în Lista A
c) Instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice, cu o capacitate de pana la 200.000 t.
7. Industria alimentara
a) Fabricarea uleiurilor şi a grasimilor vegetale, cu o capacitate de producţie a produselor finite de pana la 300 t/zi (valoarea medie trimestriala) şi animale, cu o capacitate de producţie a produselor finite de pana la 75 t/zi
b) Ambalarea şi conservarea produselor animale şi vegetale
c) Fabricarea produselor lactate, cu mai puţin de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie anuala)
d) Fabricarea maltului şi a berii
e) Fabricarea produselor de cofetarie şi a siropului
f) Abatoare, altele decât cele cuprinse în Lista A
g) Instalaţii industriale pentru fabricarea amidonului
h) Fabrici de fãina şi ulei de peste
i) Fabrici de zahãr
8. Industria textila, a pielariei, a lemnului şi hârtiei
a) Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei şi a cartonului, cu o capacitate de producţie de pana la 20 t/zi
b) Instalaţii pentru pretratarea (operaţii ca spalarea, inalbirea, mercerizarea) sau vopsirea fibrelor ori textilelor, cu o capacitate de tratare de pana la 10 t/zi
c) Instalaţii pentru tabacirea/argasirea pieilor şi blanurilor, cu o capacitate de tratare de pana la 12 t/ produse finite/zi.
9. Industria cauciucului
Fabricarea şi tratarea produselor pe baza de elastomeri.
10. Proiecte de infrastructura
a) Proiecte de dezvoltare a unitãţilor industriale
b) Proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcarilor auto
c) Construcţia cãilor ferate, altele decât cele incluse în Lista A a instalaţiilor de transbordare intermodala şi a terminalelor intermodale
d) Construcţia aerodromurilor, altele decât cele incluse în Lista A
e) Construcţia drumurilor, porturilor şi instalaţiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele incluse în Lista A
f) Construcţia cãilor navigabile interioare, altele decât cele incluse în Lista A, lucrãri de canalizare şi lucrãri impotriva inundatiilor
g) Baraje şi alte instalaţii proiectate pentru reţinerea sau stocarea apei pe termen lung, altele decât cele incluse în Lista A
h) Linii de tramvai, cai ferate subterane şi de suprafata, linii suspendate sau linii similare specifice, utilizate exclusiv sau în principal pentru transportul de persoane
i) Instalaţii de conducte pentru gaze şi petrol, altele decât cele incluse în Lista A
j) Instalaţii de apeducte de lungime mare
k) Lucrãri pentru combaterea eroziunii costiere şi lucrãri maritime ce pot modifica profilul costier prin construcţia, de exemplu, de diguri, chei, pontoane, debarcadere sau alte lucrãri de apãrare marina, exclusiv întreţinerea şi reconstructia unor astfel de lucrãri
l) Instalaţii de extracţie a apei subterane şi de reîncãrcare artificiala a rezervelor de apa subterana, altele decât cele incluse în Lista A.
m) Lucrãri pentru transferul resurselor de apa între bazine hidrografice, altele decât cele incluse în Lista A
11. Alte proiecte
a) Piste permanente de curse şi testare a vehiculelor cu motor
b) Instalaţii pentru eliminarea deşeurilor, altele decât cele incluse în Lista A
c) Staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele incluse în Lista A
d) Amplasamente pentru depozitarea namolurilor provenite de la staţiile de epurare
e) Depozite de fier vechi, de vehicule uzate, inclusiv deşeuri de vehicule
f) Bancuri de proba pentru motoare, turbine sau reactoare
g) Instalaţii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale
h) Instalaţii pentru recuperarea sau distrugerea substanţelor explozive
i) Centre de ecarisaj.
12. Turism şi recreare
a) Partii de schi, instalaţii schilift, telecabine şi amenajãrile aferente
b) Amenajãri marine de agrement
c) Sate de vacanta şi complexuri hoteliere în afarã zonelor urbane şi amenajãrile aferente
d) Campinguri permanente şi amplasamente pentru caravane
e) Parcuri tematice.
13. Modificãri sau extinderi de proiecte efectuate pentru testãri
a) Orice modificare sau extindere de proiecte prevãzute în Lista A sau în prezenta Anexa, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care poate avea efecte semnificative asupra mediului
b) Proiectele stabilite în Lista A, efectuate exclusiv sau în principal pentru elaborarea şi testarea de metode sau produse noi şi care sa nu fie utilizate pe o perioada mai mare de 2 ani.


ANEXA 4
la normele metodologice
CONŢINUTUL SIMPLIFICAT AL PROIECTULUI DE AUTORIZARE
┌────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│TIPURI │ PIESE SCRISE │ PIESE DESENATE │
│DE ├───────────────┬─────┬─────────────────┼─────────┬─────────┬────┤
│CONSTRUCŢII │MEMORIU │REFE-│AVIZE ŞI ACORDURI│ARHITEC- │STRUCTURA│Plan│
│ │CUPRINZÂND │RATE ├─────────┬───────┤ TURA │ │con-│
│ │DESCRIEREA │DE │UNITĂŢI │AVIZE │ │ │str.│
│ │SUMARĂ A │VERI-│URBANE │SPECI- │ │ │sub-│
│ │LUCRĂRILOR │FICA-│ │FICE │ │ │te- │
│ │ │RE │ │ │ │ │rane│
│ │ │PRO- │ │ │ │ │- re│
│ │ │IECT │ │ │ │ │tele│
│ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼──┬─┬──┬─┼──┬─┬──┬─┤sc. │
│ │a│b│c│d│e│f│g│h│i│j│k│l│m│n│o│p│q│r│s│s│ t│t│ u│v│ y│w│ x│z│ 1: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2000│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1:│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100│
├────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴────┤
│1. Locuinţe │
│în mediul │
│rural │
├────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬──┬─┬──┬─┬──┬─┬────┤
│- cu regim │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de înãlţime │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│P,P+1E │●│●│●│●│●│●│●│●│▀'af│-│▀'af│●│●│▀'af│▀'af│▀'af│▀'af│▀'af│-│-│ ●│●│ ●│●│● │●│● │●│ ▀'af │
├────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴────┤
│2. Anexe │
│gospodãreşti │
├────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬──┬─┬──┬─┬──┬─┬────┤
│- bucata- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rii de vara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │●│●│●│-│●│●│●│-│-│-│-│▀'af│●│▀'af│-│-│▀'af│-│-│-│ ●│●│ ▀'af│▀'af│ -│-│- │-│ - │
├────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼────┤
│- grajduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(pt.animale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mari) │●│●│●│▀'af│●│●│●│●│-│-│▀'af│●│▀'af│-│-│-│▀'af│-│-│-│ ●│●│ ▀'af│▀'af│ -│-│- │-│ - │
├────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼────┤
│- hambare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fanare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│patule │●│●│●│-│●│●│-│-│-│-│▀'af│-│-│-│-│-│▀'af│-│-│-│ ●│●│ ▀'af│▀'af│ -│-│- │-│ - │
├────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼────┤
│- magazii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│soproane, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garaje │●│●│●│▀'af│●│●│▀'af│●│-│-│▀'af│▀'af│●│-│-│-│-│-│-│-│ ●│●│ ▀'af│▀'af│ ▀'af│●│● │●│ - │
├────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼────┤
│- fantani, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│latrine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│uscate,fose │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vidanjabile,│●│-│-│-│●│-│-│-│-│-│-│-│▀'af│-│-│-│-│-│●│-│ ▀'af│-│ -│-│ -│-│- │-│ - │
│bazine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vidanjabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼────┤
│- spaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru ac- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tivitati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mestesuga- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│resti │●│●│●│●│●│●│●│●│▀'af│▀'af│▀'af│●│●│▀'af│▀'af│▀'af│●│-│▀'af│▀'af│ ●│●│ ●│●│ ▀'af│▀'af│● │●│ ▀'af │
├────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼────┤
│-rezervoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│combusti- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bil lichid/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│gazos │●│-│-│-│●│-│●│●│●│●│▀'af│-│●│-│-│-│●│-│▀'af│-│ ●│-│ ●│▀'af│ ▀'af│▀'af│- │-│ - │
├────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼────┤
│- imprejmu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│iri │●│●│-│-│●│-│-│▀'af│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ ●│-│ ▀'af│●│ -│-│- │-│ - │
├────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴────┤
│3.Anexe ale │
│exploatati- │
│ilor agricole │
├────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬──┬─┬──┬─┬──┬─┬────┤
│-saivane, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│padocuri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│adaposturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│animale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│platforme │●│●│●│-│●│●│▀'af│▀'af│-│-│▀'af│-│▀'af│-│-│-│▀'af│-│●│-│ ●│●│ ▀'af│▀'af│ -│-│- │-│ - │
│furaje │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼────┤
│-imprejmu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│iri de pa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│suni │●│-│-│-│●│-│▀'af│●│-│-│-│-│▀'af│-│-│-│-│-│-│-│ ●│-│ ●│▀'af│ -│-│- │-│ - │
├────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼────┤
│- spaţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cazare tem- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│porara pe │●│●│-│-│●│●│▀'af│●│▀'af│-│▀'af│-│▀'af│-│-│-│▀'af│-│-│-│ ●│●│ ●│●│ ▀'af│-│- │-│ - │
│timpul cam- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│paniilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴────┤
│4.Construc- │
│tii provizo- │
│rii cu utili- │
│zare temporarã │
├────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬──┬─┬──┬─┬──┬─┬────┤
│-târguri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│oboare pe- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│riodice │●│▀'af│-│-│●│▀'af│▀'af│●│-│-│▀'af│▀'af│▀'af│-│-│▀'af│▀'af│-│●│●│ ●│▀'af│ ▀'af│▀'af│ -│-│- │-│ ▀'af │
├────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼────┤
│-construc- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tii ocazi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│onate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evenimente │●│▀'af│●│-│●│▀'af│▀'af│●│▀'af│▀'af│▀'af│▀'af│▀'af│-│-│▀'af│▀'af│-│●│●│ ●│▀'af│ ▀'af│▀'af│ ▀'af│▀'af│- │-│ ▀'af │
├────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼────┤
│- tabere de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corturi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rulote │●│-│-│-│▀'af│-│●│●│-│-│▀'af│●│●│-│-│▀'af│▀'af│-│●│▀'af│ ●│-│ -│-│ -│-│- │-│ ▀'af │
├────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴────┤
│5.Racorduri şi │
│bransamente │
│la utilitãţi │
├────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬──┬─┬──┬─┬──┬─┬────┤
│ │●│-│-│-│●│-│●│●│-│▀'af│-│▀'af│▀'af│▀'af│▀'af│▀'af│-│-│-│-│ ●│-│ ▀'af│-│ -│-│- │-│ ● │
└────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴────┘

LEGENDA
- Nu e cazul
● Piese obligatorii
▀'af Piese opţionale (recomandabile)

- a = Date generale
- b = Arhitectura - Suprafata construitã-desfasurata
- c = Sistemul de acoperire (terasa/sarpanta)
- d = Numãrul de niveluri / Înãlţimea la streasina
- e = Principalele materiale utilizate
- f = Structura - sistemul constructiv
- g = Instalaţiile aferente
- h = Amenajãri exterioare-circulatii carosabile
- i = Cerinta - Rezistenta şi stabilitate
- j = Cerinta - Siguranta în exploatare
- k = Cerinta - Securitate la incendiu
- l = Alimentare cu apa-canalizare
- m = Alimentare cu energie electrica
- n = Alimentare cu gaze naturale
- o = Alimentare cu energie termica
- p = Telefonizare / Telecomunicaţii
- q = Prevenirea şi stingerea incendiilor
- r = Protecţia civilã
- s = Protecţia mediului şi a surselor de apa
- s = Protecţia sãnãtãţii populaţiei
- t = Plan de situaţie - sc.1:2000+1:100
- t = Planurile tuturor nivelurilor (inclusiv al acoperişului) - sc.1:100
- u = Secţiune caracteristica - sc.1:100
- v = Toate fatadele - sc. 1:100
- y = Sistemul constructiv (stâlpi, centuri) *)
- w = Plan fundaţii (amplasare independenta) - sc.1:100
- x = Plan fundaţii (alipire la calcan) - sc.1:100
- z = Plan sãpãtura (pentru alipire la calcan) - sc.1:100NOTA:
*) Numai pentru construcţii cu Aria desfasurata > 100,0 mpANEXA 5
la normele metodologice


CARTUS
- model conform anexei nr. 1 la Lege -

Potrivit prevederilor cuprinse la pct. A, titlul II, ultimul alineat, pct. B., titlul II, ultimul alineat, pct. C., titlul II, ultimul alineat din Anexa nr. 1 la Lege:
"Fiecare plansa prezentatã în cadrul Secţiunii II - PIESE DESENATE va avea în partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numãrul de înmatriculare sau numãrul autorizaţiei dupã caz, titlul proiectului şi al plansei, numãrul proiectului şi al plansei, data elaborãrii, numele, calitatea şi semnatura elaboratorilor şi ale şefului de proiect."┌─────────────┬─────────┬───────────┬──────────┬───────────────────────────────┐
├─────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┤
├─────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┤
├─────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┤
│VERIFICATOR/ │ │ │ │ │
│ EXPERT *7) │ NUME*5) │ SEMNATURA │CERINTA*8)│ REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA *9)│
├─────────────┴─────────┴───────────┴──────────┼───────────────────┬───────────┤
│ *1) │Beneficiar: │ Proiect │
│ │ │ nr. *10) │
├─────────────┬─────────┬───────────┬──────────┼───────────────────┼───────────┤
│SPECIFICAŢIE │ NUME │ SEMNATURA │ Scara: │Titlu proiect: │ Faza: │
│ *6) │ *5) │ │ │ │ P.A.C. │
├─────────────┼─────────┼───────────┤ │ │ │
│ŞEF PROIECT │ │ │ │ *3) │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤
│PROIECTAT │ │ │ Data: │Titlu plansa: │Plansa nr. │
├─────────────┼─────────┼───────────┤ *4) │ │ │
│DESENAT │ │ │ │ *3) │ │
└─────────────┴─────────┴───────────┴──────────┴───────────────────┴───────────┘--------
NOTA: *1) numele firmei sau al proiectantului elaborator, numãrul de înmatriculare sau numãrul autorizaţiei;
*2) titlul proiectului
*3) titlul plansei
*4) data elaborãrii proiectului
*5) numele şi titlul profesional
*6) calitatea elaboratorilor
*7) calitatea de verificator de proiecte atestat /expert tehnic, dupã caz
*8) cerinta de calitate conform <>Legii nr. 10/1995 pentru care s-a fãcut verificarea
*9) titlul referatului de verificare/expertizei tehnice nr. şi data acestuia
*10) numãrul proiectului la elaboratorANEXA 6
la normele metodologice


Consiliul judeţean ........../(autoritatea cãreia îi aparţine agentul
constatator) .................
Primãria
PROCES VERBAL
DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR
Nr. ...... încheiat azi ............

1. Subsemnatul ............. în calitate de ........, în baza legitimatiei
de control nr. ......., eliberata de ..............., în urma controlului
efectuat azi .........../ora ......, la sediul/şantierul ....................
am constatat urmãtoarele: .....................................................
...........................................................................
...........................................................................
..........................................................................
2. În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 50/1991 , privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, aceste fapte constituie
contravenţii la normele legale privind ......................................
şi se sancţioneazã cu amenda contravenţionalã, astfel:
a) cf. Legii nr. .../...... art....
alin... lit..., - de la..... lei pana la...... lei;
b) cf. Legii nr. .../...... art....
alin... lit..., - de la..... lei pana la...... lei;
c) cf. Legii nr. .../...... art....
alin... lit..., - de la..... lei pana la...... lei;
──────────────────────────────────────────────────
Total amenda - de la..... lei pana la...... lei;

3. De sãvârşirea abaterilor de mai sus se face rãspunzãtor:
● dl.(d-na.) .................................................
● persoana juridicã .............., înmatriculatã la R.C. cu nr. ........,
cod fiscal nr. ......,
- reprezentatã de dl.(d-na) ............... având funcţia ................,
cu domiciliul/sediul în ............, str. ......., nr. ....., bloc ...., scara
..., etaj ..., ap. ...., judeţ ........., sector ....., posesor al buletinului/
cãrţii de identitate/pasaport seria ........., nr. ..........,
C.N.P.│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ eliberat(a)/emis de poliţia/statul ....... de
la data de ........... tichet de înscriere a contravenţiilor seria ..... nr.
...... (pentru cetãţeni strãini), în calitate de ...........................
4. Subsemnatul(a) ........... posesor al buletinului/cãrţii de identitate
seria ..... nr...... eliberat(a) de .................. la data de ........,
domiciliat în .........., str. ..........., nr. ...., bloc ......, scara ....,
etaj ....., ap. ...., judeţ/sector ............., C.N.P.
│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ în calitate de martor, declar ca numitul ........
nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor
5. a) Alte menţiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla
de fata, refuza sau nu poate sa semneze, etc.) ...............................
b) Obiecţiuni ale contravenientului ......................................
.............................................................................

AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT
.................... ...........................
(numele şi prenumele (numele şi prenumele
semnatura) semnatura)
MARTOR
....................
(numele şi prenumele
semnatura)

6. Potrivit prevederilor art. 31 şi art. 32 din Ordonanta Guvernului
României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, impotriva
prezentului proces verbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiei se
poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la ......(organul
de control cãruia îi aparţine agentul constatator)....... care are obligaţia de
a o inainta spre soluţionare judecãtoriei în a carei raza teritorialã a fost
sãvârşitã contravenţia.
Prezentul proces verbal s-a întocmit în 3 exemplare, conţinând rezoluţia de
aplicare a sancţiunii şi "Înştiinţarea de plata" şi s-a înmânat/comunicat
contravenientului un exemplar, în copie, personal/prin afişare la domiciliu/cu
scrisoare recomandatã cu confirmarea de primire nr. .... din ......

AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT
.................... ...........................
(numele şi prenumele (numele şi prenumele
semnatura) semnatura)
MARTOR
....................
(numele şi prenumele
semnatura)

7. REZOLUŢIE DE APLICARE A SANCŢIUNII
Ţinând seama de faptele sãvârşite, constatate şi consemnate la pct. 2 din
prezentul proces-verbal, în baza prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea nr.
50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã,
şi având în vedere dispoziţiile art. 21 din Ordonanta Guvernului României nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, subsemnatul, .............
................... în calitate de .......(funcţia şi denumirea organului de
control cãruia îi aparţine agentul constatator)......... aplic urmãtoarele
sancţiuni:
● pentru fapta consemnatã
la lit. a) - amenda în valoare de ......... lei (adicã ...............)
● pentru fapta consemnatã
la lit. b) - amenda în valoare de ......... lei (adicã ...............)
● pentru fapta consemnatã
la lit. c) - amenda în valoare de ......... lei (adicã ...............)


TOTAL amenda în valoare de ......... lei (adicã ...............)
(în cifre) (în litere)

şi dispun, în temeiul legii, urmãtoarele mãsuri: ..........................
..............................................................................
Mãsurile dispuse se vor realiza pana la data de ..............,
contravenientul având obligaţia de a notifica organului de control îndeplinirea
acestei obligaţii în termenul stabilit.

8. ÎNŞTIINŢARE DE PLATA :
● Contravenientul urmeazã sa achite suma totalã de .............lei, (adicã
..................) la C.E.C. sau la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate
Publica (denumita în continuare Trezorerie), în termen de 15 zile de la data
comunicãrii prezentului proces verbal, iar sumele vor fi încasate astfel:
- 75% din suma totalã, adicã ........ lei în contul nr. ........ deschis la
C.E.C./Trezorerie, suma care se face venit la bugetul de stat;
- 25% din suma totalã, adicã ........ lei în contul nr. ........ deschis la
C.E.C./Trezorerie, suma care se face venit extrabugetar al unitãţii din care
face parte agentul constatator;
● Contravenientul are obligaţia sa prede copia chitanţei, în termen de 15
zile de la data comunicãrii prezentului proces verbal, la adresa ..........
(organul de control cãruia îi aparţine agentul constatator)......, situata în
str. ........ nr. ...... judeţul/sector ...... telefon ....................
Dacã contravenientul nu achitã amenda în termen de 15 zile de la data
inmanarii/comunicãrii, se va proceda la executarea silitã.

Consiliul judeţean ___________________________________________
Primãria (autoritatea cãreia îi aparţine agentul
constatator)
.................................
(organul de control/funcţia)
.................................
(numele şi prenumele)
L.S. semnatura
ANEXA 7
la normele metodologiceINSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII
Inspectoratul Teritorial în Construcţii ........ Seria .... nr. ......
Inspectoratul Judeţean în Construcţii .............
(autoritatea cãreia îi
aparţine agentul constatator)

PROCES VERBAL
DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR
încheiat azi................

1. Subsemnatul ...... în calitate de ....., în baza legitimatiei de control
nr. ....., eliberata de ......, în urma controlului efectuat azi ...../ora.....,
la sediul/şantierul ....................................................... am
constatat urmãtoarele: ........................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
2. În conformitate cu prevederile ............................ aceste fapte
constituie contravenţii la normele legale privind ............................
.........................şi se sancţioneazã cu amenda contravenţionalã, astfel:
● cf. art. ..... alin .... lit. ...., - de la ..... lei pana la ...... lei;
şi se aplica p amenda de .......... lei
● cf. art. ..... alin .... lit. ...., - de la ..... lei pana la ...... lei;
şi se aplica p amenda de .......... lei
● cf. art. ..... alin .... lit. ...., - de la ..... lei pana la ...... lei;
şi se aplica p amenda de .......... lei
● cf. art. ..... alin .... lit. ...., - de la ..... lei pana la ...... lei;
şi se aplica p amenda de .......... lei
3. De sãvârşirea abaterilor de mai sus se face rãspunzãtor dl.(d-na)
persoane fizica/juridicã ........................ reprezentatã de .............
având ocupaţia ................., cu domiciliul/sediul în .............., str.
..........., nr. ....., bloc ....., scara ......, etaj. ...., ap. ...., judeţ
.........., sector ......., înmatriculatã la R.C. cu nr. ....., cod fiscal nr.
......., posesor al buletinului/cãrţii de identitate/pasaport seria ..........,
nr. ......, C.N.P. │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, eliberat(a) / emis de poliţia/
statul .................... la data de ............, tichet de înscriere a
contravenţiilor seria ..... nr....... (pentru cetãţeni strãini).
4. Subsemnatul(a) ........... posesor al buletinului/cãrţii de identitate
seria ...... nr. eliberat(a) de .................. la data de ........,
domiciliat în .........., str. ..........., nr. ...., bloc ....., scara ....,
etaj ....., ap. ...., judeţ/sector ............., C.N.P.
│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, în calitate de martor, declar ca numitul
................ nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul verbal
de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT
.................... ...........................
(numele şi prenumele (numele şi prenumele
semnatura) semnatura)
MARTOR
....................
(numele şi prenumele
semnatura)


5. a) Alte menţiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla
de fata, refuza sau nu poate sa semneze, etc.) ................................
...............................................................................
...............................................................................
b) Obiecţiuni ale contravenientului .......................................
...............................................................................
...............................................................................

6. REZOLUŢIE DE APLICARE A SANCŢIUNII
Având în vedere faptele sãvârşite, se aplica contravenientului, în
condiţiile <>art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, o amenda contravenţionalã în valoare totalã de ...........
lei şi în conformitate cu prevederile legale se dispun urmãtoarele mãsuri:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Mãsurile dispuse se vor realiza pana la data de .......................
contravenientul notificând organului de control îndeplinirea acestora în
termenul stabilit.

7. ÎNŞTIINŢARE DE PLATA:
● Contravenientul urmeazã sa achite suma totalã de ................. lei,
la C.E.C. sau la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publica (denumita în
continuare Trezorerie), în termen de 15 zile de la data comunicãrii prezentului
proces verbal, iar sumele vor fi încasate astfel:
- 75% din suma totalã, adicã ........ lei în contul nr. ........ deschis la
C.E.C./Trezorerie, suma care se face venit la bugetul de stat;
- 25% din suma totalã, adicã ........ lei în contul nr. ........ al
Inspectoratului Teritorial/Judeţean în Construcţii ..............., deschis la
C.E.C./Trezorerie ................., suma care se face venit extrabugetar al
Inspectoratului Teritorial/Judeţean în Construcţii ...............
● Contravenientul are obligaţia sa predea copia chitanţei, în termen de 15
zile de la data comunicãrii prezentului proces verbal, la sediul
Inspectoratului Teritorial/Judeţean în Construcţii ..................,
situat în str. ........... nr. ...... judeţul/sector ...... telefon ..........
Dacã contravenientul nu achitã amenda în termen de 15 zile de la data
inmanarii/comunicãrii, se va proceda la executarea silitã.

8. Potrivit prevederilor art. 31 şi art. 32 din Ordonanta Guvernului
României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, impotriva
prezentului proces verbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiei se
poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la Inspectoratul
Teritorial/Judeţean în Construcţii ............ care are obligaţia de a o
inainta spre soluţionare judecãtoriei în a carei raza teritoriala a fost
sãvârşitã contravenţia.

9. Prezentul proces verbal s-a întocmit în 3 exemplare, conţinând
rezoluţia de aplicare a sancţiunii şi "Înştiinţarea de plata" şi s-a înmânat/
comunicat contravenientului un exemplar, personal/prin afişare la domiciliu/
cu scrisoare recomandatã cu confirmarea de primire nr. .... din ...........

AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT
.................... ...........................
(numele şi prenumele (numele şi prenumele
semnatura) semnatura)
MARTOR
....................
(numele şi prenumele
semnatura)
ANEXA 8
la normele metodologicePANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIŢIEI*)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ŞANTIER ┌─────────────┐ │
│ ÎN │ VEDERE │ │
│ LUCRU │ DE ANSAMBLU │ │
│ │ │ │
│ └─────────────┘ │
│ │
│ │
│Denumirea şi adresa obiectivlui ..............................................│
│ │
│Beneficiarul investiţiei ..../(numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/ │
│sediul) .......................... telefon ................ │
│ │
│ │
│Proiectant general .........../(numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/ │
│sediul) .......................... telefon ................ │
│ │
│ │
│Constructor .........../(numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul) │
│....................... telefon ............................ │
│ │
│ │
│Numãrul autorizaţiei de construire/desfiinţare şi numãrul autorizaţiei de │
│organizare de şantier (dacã este cazul) ................................ din │
│data de ........................................................ │
│ │
│ │
│Eliberata de .................................................................│
│ │
│ │
│Termenul de execuţie a lucrãrilor, prevãzut în autorizaţie ...................│
│ │
│Data începerii construcţiei ..................................................│
│ │
│Data finalizarii construcţiei ................................................│
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTA:
1. Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60x90 cm (literele având o înãlţime de cel puţin 5 cm), confectionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toatã perioada lucrãrilor.
2. Vederea de ansamblu poate fi: fotografie dupã macheta, o perspectiva sau o fatada reprezentativa (principala) a investiţiei.

-------
*) Modelul pentru panoul de identificare a investiţiei este cel stabilit prin <>Ordinului Ministrului lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului nr. 63/N din 11 august 1998 .


-----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016