Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 24 noiembrie 2005  de aplicare a   Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 24 noiembrie 2005 de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.109 din 8 decembrie 2005

ART. 1
Indemnizaţia pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi, denumitã în continuare indemnizaţie, se acordã cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, denumitã în continuare lege.
ART. 2
Beneficiarii indemnizaţiei sunt artiştii interpreţi sau executanţi, care se încadreazã în categoriile prevãzute la art. 4 din lege, a cãror calitate de beneficiar a fost atestatã de Comisia pentru atestarea calitãţii de beneficiar al indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi, denumitã în continuare Comisia, organizatã pe lângã Ministerul Culturii şi Cultelor.
ART. 3
Indemnizaţia se acordã la îndeplinirea cumulativã a condiţiilor prevãzute la art. 5 din lege.
ART. 4
Prin vârstã standard de pensionare se înţelege vârsta la care artistul solicitant al indemnizaţiei ar fi avut dreptul la pensie pentru limitã de vârstã, conform dispoziţiilor <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 5
Perioada de activitate artistic-interpretativã de minimum 10 ani se constituie din însumarea anilor calendaristici în care s-a realizat o activitate artistic-interpretativã de cel puţin 92 de zile lucrãtoare, prin echivalarea activitãţilor stabilite conform prevederilor art. 10 din lege, precum şi, dupã caz, a perioadelor reprezentând vechime în muncã, stabilite conform art. 6, dar insuficiente pentru obţinerea unei pensii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale.
ART. 6
Prin vechime în muncã realizatã potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 se înţelege:
a) vechimea realizatã în baza unui contract individual de muncã, indiferent de durata contractului;
b) perioadele declarate prin legi speciale ca fiind vechime în muncã;
c) perioada în care, potrivit art. 504 alin. 4 din Codul de procedurã penalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, o persoanã angajatã în muncã şi-a întrerupt activitatea pentru cã a fost arestatã şi ulterior a fost achitatã sau, dupã caz, scoasã de sub urmãrire penalã, întrucât nu a sãvârşit fapta imputatã ori acea faptã nu existã;
d) perioada în care o persoanã încadratã în muncã, în intervalul de referinţã stabilit de lege, şi-a întrerupt activitatea, deoarece a fost suspendatã din funcţie ori i s-a desfãcut contractul de muncã, dacã aceste mãsuri au fost anulate ulterior de instanţele judecãtoreşti ca fiind ilegale.
ART. 7
Vechimea în muncã prevãzutã la art. 6 se ia în calculul perioadei de activitate necesare obţinerii indemnizaţiei, dacã aceasta nu a fost valorificatã pentru obţinerea unei pensii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale.
ART. 8
(1) Dovada perioadelor prevãzute la art. 6 se face cu carnetul de muncã sau cu alte acte doveditoare întocmite conform legii şi emise de unitãţile angajatoare sau de alte instituţii competente, dupã cum urmeazã:
a) în cazul în care persoana îndreptãţitã sã solicite atestarea calitãţii de beneficiar al indemnizaţiei nu posedã carnet de muncã ori anumite perioade în care a desfãşurat activitate artistic-interpretativã în temeiul unui contract individual de muncã nu au fost înscrise în carnetul de muncã, dovada vechimii în muncã se face cu adeverinţe emise în condiţiile legii de unitãţile angajatoare, din care sã rezulte data de începere şi încetare a raportului de muncã, precum şi confirmarea plãţii contribuţiei sociale de stat;
b) în cazul în care persoana îndreptãţitã sã solicite atestarea calitãţii de beneficiar al indemnizaţiei a prestat activitate artistic-interpretativã în regim de colaborare prin încheierea unor contracte, cu excepţia contractului individual de muncã, dovada perioadei de activitate desfãşurate se face cu adeverinţe emise în condiţiile legii de unitãţile angajatoare.
(2) Adeverinţele prevãzute la alin. (1) lit. b) trebuie sã conţinã urmãtoarele informaţii:
a) data de începere şi de încetare a colaborãrii;
b) locul în care s-a desfãşurat activitatea;
c) onorariul brut sau net, dupã caz;
d) impozitul reţinut;
e) distincţiile şi premiile obţinute;
f) natura şi genul activitãţii desfãşurate, respectiv: eveniment artistic naţional sau internaţional, festival, galã, turneu artistic în strãinãtate, concurs, realizarea unei emisiuni TV, realizarea unei înregistrãri muzicale, interpretarea unui rol într-o producţie cinematograficã de lung sau de scurt metraj etc.
ART. 9
În sensul legii, venitul net lunar reprezintã totalitatea veniturilor brute realizate anual de solicitantul indemnizaţiei, din care se deduc cheltuielile aferente realizãrii acestora, inclusiv impozitul datorat, şi care se împarte la 12 luni.
ART. 10
La stabilirea venitului net lunar se iau în considerare toate veniturile personale realizate şi declarate de solicitant organelor fiscale, cu excepţia indemnizaţiei prevãzute de lege, dupã cum urmeazã:
a) venituri din activitãţi independente, definite conform <>art. 46 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) venituri din salarii, definite conform <>art. 55 din Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform <>art. 61 din Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) venituri din investiţii, definite conform <>art. 65 din Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
e) venituri din pensii, definite conform <>art. 68 din Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
f) venituri din activitãţi agricole, definite conform <>art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
g) venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform <>art. 75 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
h) venituri din transferul proprietãţilor imobiliare, definite conform <>art. 77^1 din Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
i) venituri din alte surse.
ART. 11
Dovada veniturilor prevãzute la art. 9 se face cu declaraţiile de impunere depuse la organele fiscale competente, precum şi cu alte documente care atestã obţinerea altor venituri.
ART. 12
(1) Atestarea calitãţii de beneficiar al indemnizaţiei şi stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativã se fac la cererea artistului liber-profesionist interesat sau a Uniunii Artiştilor Liber Profesionişti din România, denumitã în continuare UALPR.
(2) Cererea artistului liber-profesionist interesat se poate face personal sau prin mandatar desemnat cu procurã specialã.
(3) Cererea UALPR trebuie însoţitã de împuternicirea persoanei îndreptãţite sã solicite atestarea calitãţii de beneficiar al indemnizaţiei.
ART. 13
(1) Procura specialã se elibereazã de notarii publici de pe teritoriul României sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.
(2) Procura specialã trebuie sã conţinã urmãtoarele elemente:
a) numele, prenumele, cetãţenia, data şi locul naşterii, domiciliul şi actul de identitate/paşaportul persoanei îndreptãţite sã solicite atestarea calitãţii de beneficiar al indemnizaţiei, valabil la data eliberãrii procurii, precum şi ale mandatarului;
b) obiectul mandatului: formularea cererii pentru atestarea calitãţii de beneficiar, deschiderea contului curent personal, încasarea indemnizaţiei pentru plãţi curente şi restante sau, dupã caz, semnarea extrasului de cont;
c) precizarea cã mandatarul are obligaţiile ce revin titularului dreptului la indemnizaţie, inclusiv obligaţia de a anunţa în termen, casei teritoriale de pensii, orice schimbare intervenitã în situaţia titularului, de naturã sã modifice sau sã înceteze dreptul la indemnizaţie.
(3) În cazul statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga, procura specialã este valabilã numai dacã este însoţitã de apostila eliberatã de autoritatea competentã, potrivit legislaţiei naţionale a statului de la care emanã documentul.
(4) Procura specialã are valabilitate 18 luni şi poate fi actualizatã.
ART. 14
În vederea atestãrii calitãţii de beneficiar al indemnizaţiei şi stabilirii perioadei de activitate artistic-interpretativã, la Comisie se depun urmãtoarele documente:
a) cererea privind atestarea calitãţii de beneficiar al indemnizaţiei;
b) procurã specialã, în cazul în care cererea se face prin mandatar;
c) împuternicirea persoanei îndreptãţite sã solicite atestarea calitãţii de beneficiar al indemnizaţiei, în cazul cererilor formulate de UALPR;
d) actul de identitate/paşaportul, în copie legalizatã, al persoanei îndreptãţite sã solicite atestarea calitãţii de beneficiar al indemnizaţiei, din care sã rezulte ultimul domiciliu al acesteia;
e) declaraţia persoanei îndreptãţite sã solicite atestarea calitãţii de beneficiar al indemnizaţiei, pe propria rãspundere, sub sancţiunea sãvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii, cã perioadele de activitate artistic-interpretative pentru care solicitã acordarea indemnizaţiei nu au fost valorificate pentru obţinerea unei pensii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale;
f) atestatul de artist liber-profesionist sau diploma de studii superioare de specialitate care se echivaleazã cu atestat categoria I, în copie legalizatã;
g) documentele justificative care atestã faptul cã solicitantul a fost distribuit preponderent în roluri principale, respectiv în roluri secundare;
h) adeverinţele eliberate de Societatea Românã de Radiodifuziune, Societatea Românã de Televiziune, ARTEXIM, ELECTRECORD, precum şi de cãtre orice altã instituţie publicã sau persoanã juridicã de profil, care atestã cã solicitantul a prestat activitãţi artistic-interpretative în regim de colaborare;
i) documentele sau înscrisurile recunoscute ca fiind publice, care sã ateste obţinerea unor premii sau distincţii prin participarea la evenimente artistice naţionale ori internaţionale de prestigiu;
j) carnetul de muncã, în copie legalizatã;
k) dovada veniturilor realizate, prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din lege;
l) actele medicale emise de medicul specialist în medicina muncii, prin care se certificã dobândirea uneia dintre bolile profesionale stabilite potrivit art. 9 alin. (2) din lege.
ART. 15
În cazul în care documentele prevãzute la art. 14 lit. g), h) şi i), precum şi adeverinţele prevãzute la art. 8 au fost emise într-o limbã strãinã, acestea vor fi depuse şi în traducere autorizatã.
ART. 16
(1) Beneficiazã de indemnizaţie, în condiţiile legii, şi artiştii interpreţi sau executanţi, care, ca urmare a unei boli profesionale, certificatã de medicul specialist în medicina muncii, nu au mai putut desfãşura activitatea artisticã.
(2) Indemnizaţia se acordã, indiferent de vârstã, artiştilor interpreţi sau executanţi, în condiţiile prevãzute la alin. (1), dacã fac dovada cã, în urma unei boli profesionale nu au mai putut desfãşura activitatea artisticã, precum şi faptul cã au realizat o perioadã de activitate artistic-interpretativã în regim de liber-profesionist de minimum 5 ani.
(3) Perioada de activitate artistic-interpretativã de minimum 5 ani, necesarã acordãrii dreptului la indemnizaţie pentru aceastã categorie de artişti, va fi realizatã numai prin însumarea perioadelor de activitate artistic-interpretativã, în regim de liber-profesionist, realizatã în România sau în strãinãtate, în intervalul 1 ianuarie 1950 - 27 septembrie 1999.
ART. 17
(1) Dreptul artiştilor interpreţi sau executanţi de a primi indemnizaţia pentru activitatea desãşuratã se stabileşte prin hotãrâre, în condiţiile legii, de cãtre comisia organizatã pe lângã Ministerul Culturii şi Cultelor.
(2) Hotãrârea prevãzutã la alin. (1) se emite, se comunicã şi, dupã caz, poate fi contestatã potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (2)-(5) din lege.
ART. 18
(1) La primirea hotãrârii casele teritoriale de pensii procedeazã, dupã caz, la verificarea perioadelor de vechime în muncã care au fost valorificate pentru stabilirea pensiei de asigurãri sociale, în vederea identificãrii eventualelor suprapuneri ale acestora cu perioadele ce au fost luate în calculul perioadei de activitate necesare obţinerii indemnizaţiei.
(2) În situaţia în care au fost identificate suprapuneri, casele teritoriale de pensii le aduce la cunoştinţã Comisiei, în cel mai scurt timp.
(3) în baza sesizãrii caselor teritoriale de pensii, Comisia reanalizeazã documentele în baza cãrora a fost emisã hotãrârea pentru atestarea calitãţii de beneficiar al indemnizaţiei şi, dupã caz, anuleazã sau modificã hotãrârea emisã.
(4) Decizia de punere în platã a indemnizaţiei nu se emite de casele teritoriale de pensii pe perioada în care au loc verificãrile prevãzute la alin. (1) şi reanalizarea hotãrârii de cãtre Comisie.
(5) Casele teritoriale de pensii emit decizia de punere în platã a indemnizaţiei în termen de 30 de zile de la data primirii hotãrârii şi o comunicã beneficiarului în termen de 10 zile de la emitere.
ART. 19
(1) Pentru menţinerea în platã a indemnizaţiei, dovada veniturilor nete lunare prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din lege, realizate în anul anterior, se depune la casa teritorialã de pensii competentã, pânã la sfârşitul primului trimestru al fiecãrui an calendaristic pentru care urmeazã sã se primeascã indemnizaţie.
(2) Plata indemnizaţiei se suspendã dacã veniturile nete lunare realizate, calculate potrivit art. 9, depãşesc nivelul pensiei medii anuale aferente anului anterior, precum şi dacã beneficiarul indemnizaţiei nu depune dovada veniturilor nete lunare în termenul prevãzut la alin. (1).
ART. 20
Indemnizaţia lunarã acordatã pentru activitatea artistic-interpretativã poate fi cumulatã cu venituri lunare al cãror cuantum se situeazã sub nivelul pensiei medii anuale aferente anului anterior acordãrii indemnizaţiei.
ART. 21
(1) La data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice Casa Naţionalã de Pensii şi alte Drepturi de Asigurãri Sociale va comunica Comisiei, precum şi caselor teritoriale de pensii nivelul pensiei medii anuale pentru limitã de vârstã şi stagiu complet de cotizare pentru anul 2004.
(2) Pentru anii urmãtori, Casa Naţionalã de Pensii şi alte Drepturi de Asigurãri Sociale va transmite Comisiei nivelul pensiei medii anuale, comunicat de Institutul Naţional de Statisticã, aferent anului anteror.
-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016