Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 22 decembrie 2004  de aplicare a   Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 22 decembrie 2004 de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 7 ianuarie 2005

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentele norme metodologice stabilesc modalitãţile de reglementare a unor proceduri, metode şi mijloace de aplicare unitarã a prevederilor <>Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 2
În sensul prezentelor norme metodologice, urmãtorii termeni se definesc astfel:
a) medic curant - orice medic cu autorizaţie de liberã practicã valabilã, care îşi desfãşoarã activitatea în unitãţi prestatoare de servicii medicale, aflate în relaţie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate;
b) referat medical - formular care atestã diagnosticul clinic, istoricul bolii, starea prezentã de sãnãtate, tratamentele urmate şi planul de recuperare;
c) consilier de prevenire - persoana cu atribuţii de prevenire din cadrul compartimentului de accidente de muncã şi boli profesionale al casei teritoriale de pensii;
d) program individual de recuperare - include, pe lângã tratamentul balnear, tratament de fizioterapie, precum şi protezarea în ambulatoriu, dupã caz;
e) program de reabilitare medicalã - totalitatea serviciilor medicale prescrise de medicul curant al unitãţii prestatoare de servicii medicale;
f) reabilitare medicalã - totalitatea serviciilor medicale definite în conformitate cu <>art. 23 din Legea nr. 346/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi care se regãsesc în pachetul de servicii medicale de bazã prevãzut în Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri de sãnãtate, destinate în exclusivitate recuperãrii capacitãţii de muncã şi înlãturãrii deficienţelor cauzate de accidente de muncã şi boli profesionale.

CAP. II
Raporturile de asigurare şi riscuri asigurate

SECŢIUNEA 1
Declaraţia pe propria rãspundere

ART. 3
În vederea asigurãrii pentru accidente de muncã şi boli profesionale, angajatorul are obligaţia de a comunica asigurãtorului domeniul de activitate, conform Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã - CAEN, numãrul de angajaţi, fondul de salarii, precum şi orice alte informaţii solicitate în acest scop.
ART. 4
(1) Comunicarea datelor prevãzute la art. 3 se face pe baza declaraţiei pe propria rãspundere a angajatorului, prevãzutã în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
(2) Declaraţia pe propria rãspundere se depune la sediul casei teritoriale de pensii pe raza cãreia angajatorul îşi desfãşoarã activitatea.
(3) Declaraţia pe propria rãspundere se depune în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice.
(4) Angajatorii care dobândesc personalitate juridicã ulterior datei menţionate la alin. (3) vor depune declaraţia pe propria rãspundere în termen de 30 de zile de la data începerii raporturilor de muncã ori de serviciu.
ART. 5
Angajatorii au obligaţia sã anunţe asigurãtorul despre orice modificãri apãrute în legãturã cu datele din declaraţia pe propria rãspundere, în termen de cel mult 15 zile de când acestea au survenit.
ART. 6
(1) Declaraţia pe propria rãspundere se depune pe suport electronic, însoţit de suportul pe hârtie.
(2) Declaraţia pe propria rãspundere va purta semnãturile persoanelor autorizate, precum şi ştampila angajatorului.
ART. 7
Nedepunerea la termen a declaraţiei pe propria rãspundere, precum şi nerespectarea obligaţiei de comunicare a modificãrilor survenite în legãturã cu datele prevãzute de aceasta constituie contravenţii şi se pedepsesc în conformitate cu prevederile <>art. 124 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

SECŢIUNEA a 2-a
Contractul individual de asigurare

ART. 8
(1) Persoanele prevãzute la <>art. 6 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se pot asigura pentru accidente de muncã şi boli profesionale pe bazã de contract individual de asigurare.
(2) Modelul contractului individual de asigurare este prevãzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
ART. 9
Orice modificare a datelor prevãzute în contractul individual de asigurare se va comunica în termen de 15 zile de la data când a survenit.
ART. 10
Nerespectarea obligaţiei de comunicare a modificãrilor contractului individual de asigurare este asimilatã situaţiilor prevãzute la art. 7 şi se sancţioneazã în conformitate cu prevederile legale.
ART. 11
În termen de 10 zile de la modificarea cadrului legal privind contractul individual de asigurare, casele teritoriale de pensii au obligaţia sã comunice în scris asiguraţilor natura şi data de la care survin modificãrile.
ART. 12
(1) Contractul individual de asigurare se poate rezilia oricând pe durata derulãrii acestuia, la iniţiativa asiguratului.
(2) Contribuţia pentru accidente de muncã şi boli profesionale neachitatã, precum şi dobânzile şi penalitãţile aferente se urmãresc conform legislaţiei privind creanţele bugetare.

CAP. III
Prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale

ART. 13
În conformitate cu prevederile <>art. 19 din Legea nr. 346/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, asiguraţii au dreptul la urmãtoarele prestaţii şi servicii:
a) reabilitare medicalã şi recuperarea capacitãţii de muncã;
b) reabilitare şi reconversie profesionalã;
c) indemnizaţie pentru incapacitate temporarã de muncã;
d) indemnizaţie pentru trecerea temporarã în alt loc de muncã şi indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncã;
e) compensaţii pentru atingerea integritãţii;
f) despãgubiri în caz de deces;
g) rambursãri de cheltuieli.

SECŢIUNEA 1
Reabilitarea medicalã şi recuperarea capacitãţii de muncã

ART. 14
(1) Asiguratul are dreptul la tratament medical corespunzãtor leziunilor şi afecţiunilor cauzate prin accidente de muncã sau boli profesionale, servicii şi produse pentru reabilitare medicalã şi recuperare a capacitãţii de muncã, denumite în continuare prestaţii medicale.
(2) Prestaţiile medicale prevãzute la alin. (1) se efectueazã de cãtre furnizorii de servicii medicale şi de medicamente care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, denumiţi în continuare unitãţi prestatoare de servicii medicale.
(3) Dispozitivele medicale destinate corectãrii şi recuperãrii deficienţelor organice, funcţionale sau fizice vor fi asigurate de Institutul Naţional de Expertizã Medicalã şi Recuperare a Capacitãţii de Muncã prin personal propriu sau prin terţi.
(4) Dispozitivele medicale prevãzute la alin. (3) sunt cele stabilite în lista dispozitivelor medicale prevãzutã în Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri de sãnãtate.
(5) Prestaţiile medicale furnizate asiguraţilor cuprind serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sãnãtãţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii şi produse din pachetul de servicii de bazã, stabilite în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri de sãnãtate şi care sunt destinate asigurãrii reabilitãrii medicale şi recuperãrii capacitãţii de muncã în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 346/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(6) Condiţiile acordãrii acestor prestaţii medicale şi tarifele aferente acestora sunt în conformitate cu Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri de sãnãtate.
ART. 15
(1) Reabilitarea medicalã prevãzutã pentru asigurarea la accidente de muncã şi boli profesionale are drept scop acordarea unor prestaţii şi servicii medicale prevãzute în pachetul de servicii medicale de bazã acordat în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, condiţiile acordãrii acestor servicii medicale şi tarifele aferente acestora fiind reglementate de Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri de sãnãtate.
(2) Unitãţile prestatoare de servicii medicale vor înainta, conform legii, caselor de asigurãri de sãnãtate documentele justificative ale prestaţiilor medicale pentru fiecare persoanã asiguratã, în vederea decontãrii.
(3) Prestaţiile medicale pentru tratamentul medical ambulatoriu prescris de medicul curant, precum şi analizele medicale şi medicamentele se vor tarifa în conformitate cu prevederile legale în vigoare din sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate.
(4) Tarifele medicale aferente prestaţiilor medicale pentru reabilitarea medicalã sunt cele stabilite în conformitate cu prevederile legislaţiei asigurãrilor de sãnãtate aflate în vigoare.
(5) Decontarea pentru prestaţiile medicale acordate asiguraţilor se va face numai pentru acele prestaţii generate de caracterul de muncã al accidentului sau al bolii profesionale.
(6) În vederea acordãrii prestaţiei medicale asiguratul are obligaţia de a respecta programul de reabilitare medicalã stabilit de medicul curant al unitãţii prestatoare de servicii medicale.
(7) Nerespectarea acestui program atrage suspendarea drepturilor la prestaţii medicale.
ART. 16
(1) Unitãţile prestatoare de servicii medicale au obligaţia ca în termen de 48 de ore de la acordarea serviciilor medicale sã transmitã caselor teritoriale de pensii, printr-un referat medical, starea de sãnãtate a bolnavului şi indicaţiile de tratament ulterioare pentru alte unitãţi medicale, dupã caz.
(2) Medicul curant este obligat sã completeze referatul medical prevãzut la alin. (1) şi este rãspunzãtor de veridicitatea şi exactitatea informaţiilor cuprinse în acesta.
(3) Modelul referatului medical este prevãzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
ART. 17
(1) Casa Naţionalã de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, denumitã în continuare CNPAS, va efectua decontarea serviciilor prevãzute la art. 14 cãtre Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, denumitã în continuare CNAS, pentru fiecare persoanã asiguratã, în funcţie de:
a) confirmarea caracterului de muncã al accidentelor şi bolilor profesionale prin proces-verbal de cercetare, formularul pentru înregistrarea accidentului de muncã FIAM sau fişa de declarare a cazului de boalã profesionalã BP2, elaborate conform prevederilor prezentelor norme metodologice şi Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa accidentelor de muncã şi declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa bolilor profesionale, precum şi a celorlalţi indicatori care definesc morbiditatea profesionalã, aprobate prin <>Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996 privind aprobarea normelor metodologice în aplicarea prevederilor <>Legii protecţiei muncii nr. 90/1996 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996, cu modificãrile ulterioare;
b) documentele justificative, respectiv factura şi desfãşurãtorul activitãţilor realizate de cãtre furnizorii de servicii şi produse medicale pentru asiguraţii care au beneficiat de tratament medical pentru accidente de muncã şi boli profesionale.
(2) CNPAS sau casa teritorialã de pensii are dreptul de verificare a documentelor justificative, de monitorizare pe timpul tratamentului şi de refuz de platã în condiţiile în care prestaţiile medicale contravin prevederilor legale în vigoare.
(3) Decontarea cheltuielilor pentru prestaţiile medicale se va face între CNPAS şi CNAS prin intermediul caselor teritoriale.
(4) În vederea decontãrii cheltuielilor pentru serviciile medicale, CNAS, prin casele de asigurãri de sãnãtate, va depune facturile şi desfãşurãtoarele aferente serviciilor realizate de cãtre unitãţile prestatoare de servicii medicale, stabilite la alin. (1) lit. b), la casa teritorialã de pensii pe raza cãreia a fost înregistrat accidentul de muncã sau declaratã boala profesionalã respectivã.
(5) Termenul de depunere a documentelor de platã este data de 25 a lunii urmãtoare celei în care s-a primit de casa de asigurãri de sãnãtate confirmarea caracterului accidentului de muncã sau bolii profesionale.
(6) Decontarea documentelor prevãzute la alin. (5) se va face în termen de 30 de zile lucrãtoare de la data depunerii acestora la casa teritorialã de pensii, în condiţiile îndeplinirii criteriilor prevãzute la alin. (1).
(7) La sfârşitul fiecãrei luni casele teritoriale de pensii comunicã caselor de asigurãri de sãnãtate codurile numerice personale şi numele cazurilor care au primit confirmare de accident de muncã sau boalã profesionalã.
ART. 18
(1) Tratamentele de recuperare prevãzute la <>art. 23 lit. c), d) şi e) din Legea nr. 346/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, necesare ulterior externãrii asiguraţilor, trebuie analizate şi avizate de cãtre medicul expert al asigurãrilor sociale din serviciul de expertizã medicalã din cadrul caselor teritoriale de pensii.
(2) Biletele pentru tratament balnear prevãzute la <>art. 25 alin. (3) din Legea nr. 346/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se vor acorda în conformitate cu criteriile în baza cãrora se acordã bilete pentru tratamentul balnear, stabilite prin decizie a preşedintelui CNPAS.
ART. 19
Chirurgia reparatorie este destinatã numai cazurilor care presupun refacerea capacitãţii de muncã a cãrei pierdere a rezultat ca urmare a unui accident de muncã sau a unei boli profesionale confirmate.
ART. 20
(1) Asiguratul beneficiazã, la cerere, de acordarea ajutoarelor pentru procurarea produselor, potrivit prevederilor <>art. 24 din Legea nr. 346/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Cererea se adreseazã casei teritoriale de pensii pe raza cãreia asiguratul îşi are domiciliul şi va fi însoţitã de recomandarea medicului curant.
(3) Modelul cererii este prevãzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
(4) Dupã primirea cererii şi a recomandãrii medicului curant, fiecãrui asigurat i se va întocmi un dosar care va cuprinde pe lângã documentele menţionate şi copii de pe procesul-verbal de cercetare, FIAM sau fişa BP2.
(5) În cazul în care unui asigurat îi înceteazã contractul de muncã, respectiv contractul de asigurare, dreptul la prestaţiile medicale i se acordã doar dacã face dovada cu documente medicale, conform legii, cã este victima unei boli profesionale cauzate de factori de risc specifici locului de muncã în care a fost angajat.
ART. 21
(1) Nivelul de decontare a produselor prevãzute la <>art. 24 din Legea nr. 346/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este de 100% din nivelul preţurilor de referinţã stabilite prin reglementãrile legale în vigoare.
(2) Repararea şi schimbarea produselor prevãzute la <>art. 24 din Legea nr. 346/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, acordate în condiţiile legii, se vor suporta din Fondul de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale.
ART. 22
(1) Cererile se analizeazã şi se soluţioneazã de cãtre casa teritorialã de pensii.
(2) În cazul în care contravaloarea prestaţiilor medicale solicitate depãşeşte preţurile de referinţã stabilite prin reglementãrile legale în vigoare, dar nu mai mult de 30% din valoarea stabilitã, CNPAS va analiza şi va soluţiona cererea.
(3) Prin decizie motivatã cererea se poate admite, total sau parţial, ori se poate respinge.
(4) Termenul de soluţionare a cererilor este de 30 de zile de la data înregistrãrii la nivelul competent.
ART. 23
Casa teritorialã de pensii va comunica asiguratului modalitatea prin care poate intra în posesia acestor prestaţii conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice.
ART. 24
(1) Prestatorul de servicii medicale are obligaţia de a informa de îndatã casa teritorialã de pensii în cazul în care asiguratul nu respectã programul individual de recuperare stabilit.
(2) Personalul cu atribuţii din cadrul casei teritoriale de pensii verificã şi constatã respectarea de cãtre asigurat a programului individual de recuperare.
(3) În situaţia în care asiguratul nu respectã programul de recuperare stabilit, personalul cu atribuţii al casei teritoriale de pensii propune suspendarea prestaţiilor şi serviciilor pentru reabilitarea medicalã şi recuperarea capacitãţii de muncã a asiguratului, în conformitate cu prevederile <>art. 26 din Legea nr. 346/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) În cazul în care asiguratul nu urmeazã sau nu respectã programul individual de recuperare din motive ce îi sunt imputabile, casa teritorialã de pensii este exoneratã de orice rãspundere în ceea ce priveşte deteriorarea stãrii de sãnãtate a acestuia.
(5) Reluarea programului individual de recuperare medicalã care a fost suspendat din cauze imputabile asiguratului se poate executa la solicitarea scrisã a acestuia, dar cu condiţia suportãrii de cãtre acesta a tuturor costurilor suplimentare generate de întreruperea programului.
(6) Reluarea programului individual de recuperare medicalã va fi aprobatã de casa teritorialã de pensii la solicitarea motivatã a asiguratului.

SECŢIUNEA a 2-a
Reabilitare şi reconversie profesionalã

ART. 25
Victima unui accident de muncã sau a unei boli profesionale, care, deşi nu şi-a pierdut complet capacitatea de muncã, nu mai poate desfãşura activitatea pentru care s-a calificat, beneficiazã, la cerere, de cursuri de calificare sau de reconversie profesionalã.
ART. 26
(1) Pentru crearea condiţiilor necesare efectuãrii cursurilor prevãzute la <>art. 29 din Legea nr. 346/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, casele teritoriale de pensii au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme metodologice, sã încheie contracte cu furnizorii de formare profesionalã autorizaţi, precum şi cu furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã autorizaţi conform reglementãrilor în vigoare.
(2) Contractele dintre casele teritoriale de pensii şi furnizorii de formare profesionalã autorizaţi, precum şi cu cei de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã autorizaţi se vor efectua cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) Modelul contractelor prevãzute la alin. (1) va fi stabilit prin decizie a preşedintelui CNPAS.
ART. 27
(1) În vederea aprobãrii participãrii la cursurile de reconversie profesionalã asiguratul trebuie sã depunã o cerere la sediul casei teritoriale de pensii pe raza cãreia îşi are domiciliul.
(2) Modelul cererii este prevãzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.
ART. 28
Dupã primirea cererii, asiguratului i se va întocmi un dosar care va cuprinde pe lângã cerere şi copii de pe procesul-verbal de cercetare, FIAM sau fişa BP2.
ART. 29
(1) În termen de 15 zile de la primirea cererii, asiguratului i se va comunica instituţia şi data la care va avea loc evaluarea stãrii fizice, mentale şi aptitudinale.
(2) Comunicarea locului şi datei evaluãrii stãrii fizice, mentale şi aptitudinale se va face prin invitaţie scrisã conform anexei nr. 7 la prezentele norme metodologice.
ART. 30
(1) Dupã efectuarea aprecierii stãrii fizice, mentale şi aptitudinale a asiguratului, furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã autorizaţi au obligaţia sã transmitã casei teritoriale de pensii concluziile examinãrii, împreunã cu propunerile legate de activitãţile pe care asiguratul le mai poate efectua.
(2) Comunicarea concluziilor se va face în termen de 5 zile de la data efectuãrii expertizei, sub forma unui referat.
ART. 31
(1) În termen de 15 zile de la primirea concluziilor, pe baza dosarului, precum şi a concluziilor aprecierii stãrii fizice, mentale şi aptitudinale a asiguratului, directorul executiv al casei teritoriale de pensii admite sau respinge cererea prin decizie motivatã.
(2) Decizia va cuprinde propuneri privind unul sau mai multe cursuri de reconversie profesionalã, furnizorul acestora, programul de instruire, precum şi modalitatea de absolvire.
ART. 32
(1) Decizia se comunicã asiguratului în termen de 5 zile de la emiterea acesteia.
(2) Asiguratul poate accepta sau refuza propunerea casei teritoriale de pensii, în termen de 15 zile de la primirea acesteia.
ART. 33
În cazul în care asiguratul acceptã propunerile casei teritoriale de pensii, acestuia i se vor comunica furnizorul de formare profesionalã, locul şi data începerii cursului, în termen de 5 zile de la stabilirea acestora, prin invitaţie scrisã conform anexei nr. 8 la prezentele norme metodologice.
ART. 34
Dacã asiguratul refuzã cursurile propuse de cãtre casa teritorialã de pensii, acesta îşi pierde dreptul la prestaţii privind reabilitarea şi reconversia profesionalã.
ART. 35
(1) Asiguratul are obligaţia de a respecta programul de instruire stabilit de organizatorul acestuia.
(2) Nerespectarea programului de instruire de cãtre asigurat atrage întreruperea efectuãrii acestuia, precum şi suspendarea dreptului la indemnizaţie.
ART. 36
Asiguratul are dreptul la o singurã examinare finalã gratuitã.
ART. 37
Furnizorii de formare profesionalã au obligaţia de a anunţa orice încãlcare de cãtre asigurat a programului de instruire profesionalã.
ART. 38
Pe durata cursurilor asiguraţilor li se acordã o indemnizaţie în conformitate cu prevederile secţiunii a 3-a din prezentul capitol.

SECŢIUNEA a 3-a
Indemnizaţiile prevãzute de <>Legea nr. 346/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare

ART. 39
În sistemul de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale se acordã urmãtoarele tipuri de indemnizaţii:
a) indemnizaţie pentru incapacitate temporarã de muncã;
b) indemnizaţie pentru trecerea temporarã în alt loc de muncã;
c) indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncã;
d) indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi de reconversie profesionalã.
ART. 40
(1) Indemnizaţiile se calculeazã şi se plãtesc de cãtre angajatori şi se deduc din contribuţia de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale.
(2) Casele teritoriale de pensii preiau în platã numai persoanele care beneficiazã de una dintre indemnizaţiile prevãzute la art. 39 şi al cãror angajator şi-a încetat activitatea, în condiţiile legii, prin faliment, reorganizare judiciarã sau administrativã şi persoanele asigurate prin contract individual, precum şi persoanele care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj.
ART. 41
(1) Indemnizaţiile de asigurãri pentru accidente de muncã şi boli profesionale şi despãgubirea de deces se plãtesc pe baza cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurãri pentru accidente de muncã şi boli profesionale, prevãzutã în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, şi a celorlalte acte prevãzute de reglementãrile legale în vigoare, exclusiv indemnizaţia pentru incapacitate temporarã de muncã, pentru a cãrei acordare nu este necesarã completarea cererii-tip.
(2) În afara cererii-tip prevãzute la alin. (1), pentru obţinerea indemnizaţiilor mai sunt necesare urmãtoarele documente:
a) certificat medical;
b) procesul-verbal de cercetare a accidentului de muncã;
c) FIAM sau, dupã caz, fişa BP2.
ART. 42
Cererea-tip privind solicitarea drepturilor de asigurãri pentru accidente de muncã şi boli profesionale se depune la casele teritoriale de pensii:
a) de cãtre angajatori şi instituţia care administreazã bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, o datã cu "Declaraţia privind evidenţa nominalã a asiguraţilor şi a obligaţiilor de platã cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat";
b) de cãtre celelalte categorii de asiguraţi, la data solicitãrii prestaţiei medicale.
ART. 43
Cererea se aprobã sau se respinge prin decizia motivatã a directorului executiv al casei teritoriale de pensii, în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea acesteia. Decizia se comunicã atât asiguratului, cât şi angajatorului.
ART. 44
(1) Sumele reprezentând indemnizaţii care se plãtesc de cãtre angajator asiguraţilor potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice se reţin de acesta din contribuţia de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale datoratã pentru luna respectivã.
(2) Indemnizaţiile se plãtesc pentru numãrul de zile lucrãtoare din duratele exprimate în zile calendaristice ale concediilor medicale sau pentru numãrul de zile lucrãtoare din perioada în care persoana asiguratã urmeazã cursuri de reconversie profesionalã, beneficiazã de reducerea timpului normal de muncã sau de trecerea temporarã în alt loc de muncã.
(3) Sumele reprezentând indemnizaţii plãtite de angajator asiguraţilor potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, care depãşesc cuantumul contribuţiei datorate de acesta în luna respectivã, se recupereazã din contul asigurãrilor pentru accidente de muncã şi boli profesionale de la casa teritorialã de pensii pe raza cãreia se afla sediul sau domiciliul acestuia.
(4) Indemnizaţiile pe care angajatorii le achitã fãrã îndeplinirea condiţiilor legale şi pe care aceştia le deconteazã cu sistemul asigurãrilor pentru accidente de muncã şi boli profesionale reprezintã sume încasate necuvenit, care constituie debite ce urmeazã sã fie recuperate potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
ART. 45
În cazul asiguraţilor care se regãsesc în douã sau mai multe dintre situaţiile prevãzute la <>art. 5, 6 şi 7 din Legea nr. 346/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi care desfãşoarã activitate la mai mulţi angajatori, indemnizaţiile prevãzute la art. 39 din prezentele norme metodologice se plãtesc o singurã datã de cãtre angajatorul la care a avut loc accidentul de muncã sau la care s-a declarat boala profesionalã.

SECŢIUNEA a 4-a
Indemnizaţia pentru incapacitate temporarã de muncã

ART. 46
Asiguraţii beneficiazã de o indemnizaţie pe perioada în care se aflã în incapacitate temporarã de muncã datoritã unui accident de muncã sau datoritã unei boli profesionale.
ART. 47
(1) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporarã de muncã reprezintã 80% din baza de calcul.
(2) Baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporarã de muncã este:
a) media veniturilor salariale brute realizate de cãtre persoanele angajate în ultimele 6 luni anterioare manifestãrii riscului; în cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie media veniturilor salariale lunare brute la care s-a achitat contribuţia;
b) veniturile stipulate de cãtre asiguraţii individuali în contractele pe baza cãrora s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale.
c) drepturile acordate în perioada respectivã pentru şomerii care urmeazã cursuri de recalificare sau de reconversie profesionalã, exclusiv sumele acordate cu titlu de plãţi compensatorii.
ART. 48
Indemnizaţiile pentru incapacitate temporarã de muncã se acordã pe o duratã de cel mult 180 de zile în interval de un an, socotite de la prima zi de îmbolnãvire. Începând cu a 91-a zi concediul medical se poate prelungi pânã la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurãrilor sociale.
ART. 49
(1) Medicul curant poate propune, în situaţii temeinic justificate, prelungirea concediului pentru incapacitate temporarã de muncã peste 180 de zile, în scopul evitãrii pensionãrii de invaliditate şi menţinerii asiguratului în activitate.
(2) Medicul expert al asigurãrilor sociale decide, dupã caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului de recuperare, trecerea temporarã în alt loc de muncã, reducerea timpului de muncã, reluarea activitãţii în aceeaşi profesie sau într-o altã profesie ori pensionarea de invaliditate.
(3) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de CNPAS, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare.

SECŢIUNEA a 5-a
Indemnizaţia pentru trecerea temporarã în alt loc de muncã şi indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncã

ART. 50
Asiguratul care datoritã unei boli profesionale sau datoritã unui accident de muncã nu îşi mai poate desfãşura activitatea la locul de muncã anterior manifestãrii riscului asigurat sau care nu mai poate realiza durata normalã de muncã poate beneficia, la cerere, de trecerea temporarã în alt loc de muncã sau de reducerea cu o pãtrime a timpului normal de lucru.
ART. 51
(1) Asiguratul îşi poate relua activitatea la vechiul loc de muncã sau poate realiza programul normal de lucru înainte de expirarea perioadei maxime de reducere a programului de lucru, prevãzutã de legislaţia în vigoare, cu avizul medicului expert al asigurãrilor sociale.
(2) Angajatorul va înştiinţa casa teritorialã de pensii, în termen de cel mult 5 zile, despre modificarea intervenitã în situaţia asiguratului.
ART. 52
Cuantumul indemnizaţiilor pentru trecerea temporarã în alt loc de muncã şi pentru reducerea timpului de muncã este egal cu diferenţa dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni şi venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncã sau prin reducerea timpului normal de muncã, fãrã a se depãşi 25% din baza de calcul.
ART. 53
Indemnizaţiile pentru trecerea temporarã în alt loc de muncã, precum şi cele pentru reducerea timpului de muncã se acordã, pentru o perioadã de cel mult 90 de zile într-un an calendaristic, în una sau în mai multe etape.

SECŢIUNEA a 6-a
Indemnizaţia pe durata cursurilor de calificare şi de reconversie profesionalã

ART. 54
(1) Victima unui accident de muncã sau a unei boli profesionale beneficiazã la cerere, în condiţiile legii, de o indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie profesionalã.
(2) Indemnizaţia se acordã numai dacã asiguratul respectã integral programul de instruire pe toatã durata cursurilor.
(3) În situaţia în care asiguratul nu respectã programul de instruire din motive ce îi sunt imputabile, organizatorul cursurilor de calificare sau de reconversie profesionalã înştiinţeazã de îndatã casa teritorialã de pensii despre aceasta, care sisteazã plata indemnizaţiei.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplicã în cazurile de forţã majorã. Forţa majorã se dovedeşte cu acte.
(5) Constatarea cazurilor de forţã majorã prevãzute la alin. (4) se efectueazã de cãtre personalul împuternicit al casei teritoriale de pensii.
ART. 55
Indemnizaţia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie profesionalã se acordã lunar şi reprezintã 70% din salariul de bazã brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de muncã sau a bolii profesionale.
ART. 56
Indemnizaţia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie profesionalã se acordã doar dacã persoana asiguratã nu beneficiazã în paralel de indemnizaţie pentru incapacitate temporarã de muncã sau de pensie de invaliditate gradul III, acordatã potrivit reglementãrilor în vigoare.

SECŢIUNEA a 7-a
Compensaţiile pentru atingerea integritãţii

ART. 57
Au dreptul la o compensaţie pentru atingerea integritãţii asiguraţii care în urma accidentelor de muncã sau a bolilor profesionale rãmân cu leziuni permanente care produc deficienţe şi reduc capacitatea de muncã între 20-50%.
ART. 58
Compensaţiile pentru atingerea integritãţii se acordã doar dacã accidentul de muncã a antrenat o incapacitate temporarã de muncã mai mare de 3 zile, conform definiţiei accidentului de muncã.
ART. 59
Compensaţia pentru atingerea integritãţii se acordã doar dupã încheierea perioadei de incapacitate temporarã de muncã.
ART. 60
În vederea obţinerii compensaţiei pentru atingerea integritãţii persoana asiguratã depune o cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurãri pentru accidente de muncã şi boli profesionale, conform anexei nr. 9.
ART. 61
(1) În termen de 15 zile de la depunerea cererii, medicul expert al asigurãtorului decide asupra acordãrii compensaţiei pentru atingerea integritãţii, precum şi asupra cuantumului acesteia.
(2) În cazul în care medicul expert al asigurãrilor sociale considerã cã sunt necesare examinãri ulterioare, acesta poate dispune efectuarea acestora.
ART. 62
Grilele, intervalele şi cuantumul pe baza cãrora se acordã compensaţiile pentru atingerea integritãţii se stabilesc prin decizie a preşedintelui CNPAS.

SECŢIUNEA a 8-a
Despãgubirile în caz de deces

ART. 63
În cazul decesului asiguratului ca urmare a unui accident de muncã sau a unei boli profesionale, despãgubirea în caz de deces se acordã, la cerere, unei singure persoane, care poate fi una dintre persoanele menţionate la <>art. 46 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 64
Despãgubirile în caz de deces se acordã pe baza urmãtoarelor acte: cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurãri pentru accidente de muncã şi boli profesionale, prevãzutã în anexa nr. 9, certificat de deces - original şi copie, actul de identitate al solicitantului, acte de stare civilã ale solicitantului care sã ateste calitatea acestuia sau acte din care sã rezulte cã au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces, dupã caz.
ART. 65
(1) Directorul executiv al casei teritoriale de pensii admite sau respinge cererea prin decizie motivatã.
(2) Termenul de soluţionare a cererii este de 15 zile de la data depunerii acesteia la casa teritorialã de pensii.
(3) Plata despãgubirii se efectueazã prin casieria casei teritoriale de pensii.
(4) Decizia se comunicã petentului în termen de 5 zile de la emiterea acesteia.
(5) Cuantumul despãgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul Naţional de Statisticã.
ART. 66
Dupã efectuarea plãţii despãgubirilor în caz de deces, asigurãtorul are obligaţia de a înscrie pe versoul certificatului de deces original menţiunea "ACHITAT", data, semnãtura şi ştampila.

SECŢIUNEA a 9-a
Rambursãri de cheltuieli

ART. 67
În vederea rambursãrii cheltuielilor ocazionate de transportul de urgenţã sau de confecţionarea unor dispozitive destinate sã asigure recuperarea funcţionalitãţii organismului victimei accidentului de muncã, persoana juridicã sau persoana fizicã care a suportat cheltuielile se adreseazã casei teritoriale de pensii în raza cãreia s-a produs accidentul de muncã.
ART. 68
(1) Cererea de rambursare a cheltuielilor trebuie sã cuprindã urmãtoarele elemente: datele de identificare a solicitantului, cum sunt numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau denumirea, împuternicirea reprezentantului persoanei juridice, codul unic de înregistrare, sediul, contul bancar, dupã caz, precum şi datele de identificare a accidentatului/accidentaţilor: numele, prenumele, vârsta, codul numeric personal, cetãţenia, domiciliul, locul de muncã la care este/sunt încadrat/ încadraţi.
(2) Modelul cererii de rambursare a cheltuielilor este prevãzut în anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice.
(3) Cererea se depune la sediul casei teritoriale de pensii, însoţitã de documente justificative, dupã caz.
ART. 69
(1) În cazul în care persoana îndreptãţitã solicitã rambursarea cheltuielilor ocazionate de transportul de urgenţã utilizând alte mijloace decât cele uzuale, aceasta trebuie sã prezinte:
a) facturi sau alte documente din care sã rezulte tipul cheltuielilor efectuate, precum şi cuantumul acestora;
b) declaraţia pe propria rãspundere a angajatorului sau a persoanei care a solicitat transportul, dupã caz, din care trebuie sã reiasã caracterul de urgenţã al transportului, mijlocul de transport utilizat, precum şi descrierea împrejurãrilor care au impus utilizarea altor mijloace decât a celor uzuale pentru salvarea victimei accidentului de muncã;
c) dovada, emisã de organele competente, din care sã rezulte faptul cã solicitantul nu înregistreazã obligaţii restante la Fondul de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale.
(2) Pentru serviciile de transport cu autovehicule, suma solicitatã a fi rambursatã se determinã prin înmulţirea numãrului de kilometri echivalenţi (dus-întors) pentru mediul urban, respectiv a numãrului de kilometri efectiv realizaţi pentru mediul rural, cu consumul normat de combustibil pe kilometru parcurs şi cu preţul mediu al combustibilului utilizat.
(3) Pentru serviciile de transport aerian şi pe apã, suma solicitatã a fi rambursatã se calculeazã pe baza numãrului de ore de zbor, respectiv a numãrului de mile marine estimat, înmulţit cu costul mediu al unei ore de zbor, respectiv costul mediu pe milã marinã.
(4) Tipurile de transport de urgenţã ce pot fi decontate de CNPAS sunt altele decât cele ale unitãţilor specializate în efectuarea unor servicii de transport sanitar şi care îndeplinesc criteriile de autorizare prevãzute de reglementãrile Ministerului Sãnãtãţii, precum şi cele de acreditare.
ART. 70
Medicul expert al asigurãrilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii confirmã sau infirmã, prin referat motivat, faptul cã salvarea victimei impunea transportul de urgenţã cu alte mijloace decât cele uzuale.
ART. 71
(1) În cazul în care persoana îndreptãţitã solicitã rambursarea cheltuielilor ocazionate de confecţionarea ochelarilor, aceasta trebuie sã prezinte urmãtoarele: dovada, emisã de organele competente, din care sã rezulte faptul cã solicitantul nu înregistreazã obligaţii restante la Fondul de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale, prescripţia medicului, documente din care sã reiasã cã ochelarii au fost deterioraţi în timpul accidentului de muncã, de exemplu: declaraţia pe propria rãspundere a victimei accidentului, declaraţiile martorilor, copie de pe procesul-verbal de cercetare a accidentului de muncã.
(2) Cheltuielile ocazionate de confecţionarea ochelarilor vor fi decontate integral, fãrã a se depãşi preţul de referinţã stabilit prin decizie a preşedintelui CNPAS.
ART. 72
(1) În cazul în care persoana îndreptãţitã solicitã rambursarea cheltuielilor ocazionate de confecţionarea aparatelor acustice, aceasta trebuie sã prezinte urmãtoarele: dovada, emisã de organele competente, din care sã rezulte faptul cã solicitantul nu înregistreazã obligaţii restante la Fondul de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale, prescripţia medicului care trebuie sã fie însoţitã de audiograma tonalã liminarã şi audiograma vocalã, eliberate de o clinicã de specialitate sau de un serviciu specializat, documente din care sã reiasã cã aparatul acustic a fost deteriorat în timpul accidentului de muncã, cum ar fi: declaraţia pe propria rãspundere a victimei accidentului, declaraţiile martorilor, copie de pe procesul-verbal de cercetare a accidentului de muncã.
(2) În sensul prezentelor norme metodologice, prin sintagma aparat acustic se înţelege protezã auditivã.
ART. 73
În cazul în care persoana îndreptãţitã solicitã rambursarea cheltuielilor ocazionate de confecţionarea protezelor oculare, aceasta trebuie sã prezinte urmãtoarele: dovada, emisã de organele competente, din care sã rezulte faptul cã solicitantul nu înregistreazã obligaţii restante la Fondul de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale, prescripţia medicului, documente din care sã reiasã cã proteza ocularã a fost deterioratã în timpul accidentului de muncã, cum ar fi declaraţia pe propria rãspundere a victimei accidentului, declaraţiile martorilor, copie de pe procesul-verbal de cercetare a accidentului de muncã.
ART. 74
(1) Cererea, însoţitã de documentele justificative sus-menţionate, se depune la casa teritorialã de pensii în raza cãreia s-a produs accidentul de muncã.
(2) Directorul executiv al casei teritoriale de pensii poate solicita orice alte documente necesare în vederea emiterii deciziei de admitere/respingere a cererii de rambursare a cheltuielilor.
(3) Cererea de rambursare a cheltuielilor poate fi admisã în totalitate, admisã parţial sau respinsã.
(4) Împotriva deciziei de rambursare a cheltuielilor se poate face plângere la instanţa judecãtoreascã în a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul sau sediul reclamantului.
ART. 75
În situaţia în care cererea de rambursare a cheltuielilor este de competenţa CNPAS, casa teritorialã de pensii va transmite Direcţiei generale accidente de muncã şi boli profesionale urmãtoarele documente:
a) cererea motivatã a solicitantului;
b) referatul compartimentului de specialitate din cadrul casei teritoriale de pensii;
c) propunerea directorului executiv privind soluţionarea cererii.
ART. 76
Nivelul maxim cu privire la preţurile de referinţã la care se acordã rambursãrile de cheltuieli prevãzute la <>art. 50 din Legea nr. 346/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se stabileşte prin decizie a preşedintelui CNPAS şi se actualizeazã anual cu coeficientul de inflaţie.

CAP. IV
Comunicarea şi constatarea accidentelor de muncã

ART. 77
Dispoziţiile prezentului capitol modificã şi completeazã prevederile Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa accidentelor de muncã şi declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa bolilor profesionale, precum şi a celorlalţi indicatori care definesc morbiditatea profesionalã, aprobate prin <>Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 78
(1) Comunicarea accidentelor de muncã prevãzute în <>cap. V din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996 , republicatã, se va face şi cãtre casa teritorialã de pensii în raza cãreia s-au produs şi va cuprinde urmãtoarele informaţii:
a) denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul şi, dacã este cazul, denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;
b) sediul/adresa şi numãrul de telefon ale angajatorului;
c) locul unde s-a produs accidentul;
d) data şi ora la care s-a produs accidentul/data şi ora la care a decedat accidentatul;
e) datele personale ale victimei: numele şi prenumele, ocupaţia, vârsta, starea civilã, vechimea în ocupaţie şi la locul de muncã;
f) împrejurãrile care se cunosc şi cauzele prezumtive;
g) consecinţele accidentului;
h) unitatea medicalã la care a fost internat accidentatul;
i) numele şi funcţia persoanei care comunicã accidentul;
j) data comunicãrii.
(2) Comunicarea prevãzutã la alin. (1) se va face, dupã caz, de angajator, organele de poliţie sau de orice persoanã care are cunoştinţã de producerea accidentului.
(3) Comunicarea incidentelor periculoase va fi transmisã şi la casa teritorialã de pensii şi va cuprinde informaţiile solicitate, prevãzute la alin. (1), mai puţin datele personale ale victimei.
ART. 79
(1) În cazul accidentelor care au antrenat incapacitate temporarã de muncã, cercetarea se va efectua, imediat dupã comunicare, de cãtre angajatorul la care s-a produs evenimentul sau, dupã caz, de cãtre casa teritorialã de pensii.
(2) În cazul evenimentelor produse în activitãţile nucleare, soldate cu victime, un exemplar al procesuluiverbal de cercetare va fi înaintat, în termen de cel mult 5 zile de la data la care accidentul a fost comunicat Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, şi la casa teritorialã de pensii.
ART. 80
Cercetarea accidentului urmat de incapacitate temporarã de muncã se va încheia în cel mult 5 zile de la data producerii, cu excepţia cazurilor când sunt necesare expertize, situaţii în care termenul se poate prelungi cu cel mult 5 zile, cu acordul casei teritoriale de pensii.
ART. 81
(1) În vederea cercetãrii evenimentelor se întocmeşte un dosar, care va cuprinde:
a) opisul actelor aflate în dosar;
b) procesul-verbal de cercetare;
c) schiţe şi fotografii referitoare la eveniment;
d) declaraţia accidentatului/accidentaţilor, în cazul accidentului urmat de incapacitate temporarã de muncã sau de invaliditate;
e) declaraţiile martorilor şi ale oricãror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurãrilor şi a cauzelor reale ale producerii evenimentului;
f) declaraţiile persoanelor rãspunzãtoare de nerespectarea reglementãrilor legale;
g) copii de pe actele şi documentele necesare pentru elucidarea împrejurãrilor şi a cauzelor reale ale evenimentului;
h) orice alte documente şi declaraţii necesare pentru a determina caracterul accidentului;
i) formularul pentru înregistrarea accidentului de muncã - FIAM;
j) copie a fişei medicale de examinare la angajare sau a ultimului examen medical periodic.
(2) În funcţie de eveniment, dosarul de cercetare va mai cuprinde, dupã caz:
a) copie de pe autorizaţie, în cazul în care victima, în momentul accidentului, desfãşura o activitate care necesita autorizare;
b) acte de expertizã tehnicã, întocmite cu ocazia cercetãrii evenimentului;
c) actul medical emis de unitatea sanitarã care a acordat asistenţa medicalã, din care sã rezulte diagnosticul provizoriu;
d) copie de pe certificatul/certificatele de concediu medical, în cazul accidentului urmat de incapacitate temporarã de muncã, care se va ataşa la dosar dupã eliberarea de cãtre unitatea sanitarã;
e) actul emis de unitatea sanitarã care a acordat asistenţa medicalã, din care sã rezulte data şi ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultaţie, precum şi diagnosticul, în cazul accidentelor de traseu;
f) orice acte doveditoare emise de organele autorizate şi prezentate de accidentat, din care sã se poatã stabili locul, data şi ora producerii accidentului sau sã se poatã justifica prezenţa victimei la locul, ora şi data accidentãrii;
g) copie de pe procesul-verbal de cercetare la faţa locului, încheiat de serviciile poliţiei rutiere, în cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice;
h) documente din care sã rezulte cã accidentatul îndeplinea îndatoriri de serviciu.
ART. 82
(1) În vederea cercetãrii accidentului urmat de incapacitate temporarã de muncã, angajatorul are obligaţia sã numeascã prin decizie scrisã comisia de cercetare din care va face parte şi o persoanã din compartimentul de protecţie a muncii/cu atribuţii speciale de protecţia muncii.
(2) Comisia de cercetare a accidentului se recomandã a avea în componenţã cel puţin 3 persoane.
(3) Dosarul de cercetare a accidentului urmat de incapacitate temporarã de muncã, întocmit de comisia de cercetare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, va fi înaintat, pentru verificare şi avizare, la casa teritorialã de pensii din judeţul respectiv, în termen de 5 zile de la finalizarea cercetãrii.
(4) Casa teritorialã de pensii va aviza şi va restitui dosarul în cel mult 7 zile de la data primirii.
(5) În cazul în care cercetarea nu a fost efectuatã corespunzãtor, casa teritorialã de pensii poate dispune completarea dosarului sau, dupã caz, poate efectua o anchetã proprie.
ART. 83
(1) Procesul-verbal de cercetare a evenimentelor va conţine urmãtoarele informaţii:
a) data încheierii procesului-verbal;
b) numele persoanelor care efectueazã cercetarea accidentului şi calitatea acestora, cu indicarea documentului potrivit cãruia sunt îndreptãţite sã efectueze cercetarea, precum şi instituţia unde lucreazã;
c) perioada şi locul în care s-a efectuat cercetarea;
d) obiectul cercetãrii;
e) data şi ora producerii evenimentului; în cazul în care s-a produs un accident şi ulterior a survenit decesul victimei/victimelor implicate în acest accident, se va preciza şi data decesului;
f) locul producerii evenimentului;
g) datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, activitatea principalã desfãşuratã de acesta şi, dacã este cazul, datele de identificare a angajatorului la care este/a fost încadrat accidentatul;
h) datele de identificare a accidentatului/accidentaţilor -numele, prenumele, cetãţenia, vârsta, starea civilã, numãrul de copii minori, domiciliul, locul de muncã la care este/sunt încadrat/încadraţi, profesia de bazã, ocupaţia în momentul accidentãrii, vechimea în muncã, în funcţie sau în meserie şi la locul de muncã, iar pentru persoanele care, în momentul accidentãrii, desfãşurau o activitate pentru care este necesarã autorizare, se va face referire şi la aceasta;
i) descrierea detaliatã a locului, echipamentului tehnic, a împrejurãrilor şi modului în care s-a produs evenimentul, reconstituite, în special, în baza constatãrilor fãcute la locul accidentului, declaraţiei conducãtorului locului de muncã, declaraţiei accidentatului/accidentaţilor, declaraţiilor martorilor şi verificãrii altor acte şi documente necesare stabilirii împrejurãrilor;
j) urmãrile evenimentului şi/sau urmãrile suferite de accidentat/accidentaţi;
k) cauzele reale ale evenimentului, cu trimitere la reglementãrile legale în vigoare încãlcate, precizând actele normative nerespectate, cu redarea integralã a textului acestora, dupã caz;
l) alte constatãri fãcute cu ocazia cercetãrii evenimentului;
m) persoanele rãspunzãtoare de încãlcarea reglementãrilor legale, cu trimitere la actele normative şi la articolele încãlcate, în condiţiile precizate la lit. k);
n) sancţiunile contravenţionale aplicate, cu precizarea prevederilor legale încãlcate, şi, dupã caz, propuneri pentru cercetare penalã şi/sau propuneri pentru sancţiuni administrative şi/sau disciplinare;
o) angajatorul care va înregistra şi va declara accidentul de muncã;
p) mãsurile stabilite pentru prevenirea altor evenimente similare, precum şi termenul de raportare la organele competente sã efectueze cercetarea, dupã caz, privind soluţionarea deficienţelor;
r) numãrul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal de cercetare şi repartizarea acestora;
s) semnãtura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea;
t) viza autoritãţii competente sã decidã caracterul accidentului.
(2) Un exemplar al procesului-verbal de cercetare menţionat la alin. (1) va fi înaintat şi casei teritoriale de pensii.
ART. 84
(1) În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de organele competente, angajatorul la care se înregistreazã accidentul va completa FIAM, care va fi tipizat, conform modelului prevãzut în anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice.
(2) FIAM se completeazã pentru fiecare persoanã accidentatã şi constituie documentul de declarare oficialã a accidentului de muncã.
(3) FIAM va purta semnãtura şi ştampila reprezentantului legal al angajatorului, precum şi semnãtura şi ştampila conducãtorului autoritãţii competente sã decidã caracterul accidentului, dupã caz.
(4) FIAM se completeazã imediat dupã încheierea cercetãrii accidentului, conform instrucţiunilor de completare a FIAM aflate în vigoare.
(5) Un exemplar al FIAM va fi transmis casei teritoriale de pensii din judeţul respectiv, în termen de 5 zile de la finalizarea cercetãrii (o datã cu dosarul pentru avizare).
ART. 85
(1) În baza formularelor de înregistrare a accidentelor de muncã şi a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, casa teritorialã de pensii şi inspectoratul teritorial de muncã vor înregistra şi vor ţine evidenţa tuturor accidentelor de muncã şi a incidentelor periculoase înregistrate de angajatorii care au sediul pe teritoriul judeţului respectiv.
(2) Evidenţa se ţine, de asemenea, în Registrul de evidenţã a accidentaţilor în muncã şi, respectiv, în Registrul de evidenţã a incidentelor periculoase, care se aflã la angajator.
ART. 86
În urma cercetãrii bolilor profesionale de cãtre autoritatea competentã sã efectueze cercetarea, un exemplar al fişei BP2 întocmite conform reglementãrilor în vigoare se va transmite casei teritoriale de pensii.

CAP. V
Prevenirea accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale

ART. 87
Prevenirea accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale reprezintã activitatea principalã a asigurãtorului, destinatã îmbunãtãţirii condiţiilor de muncã.
ART. 88
(1) În scopul desfãşurãrii activitãţii de prevenire CNPAS dispune de consilieri de prevenire, cu specializare tehnicã sau medicalã.
(2) În situaţii temeinic justificate, la propunerea directorilor executivi ai caselor teritoriale de pensii, CNPAS aprobã angajarea în funcţia de consilier de prevenire şi personal cu pregãtire juridicã.
ART. 89
În cadrul activitãţii de prevenire desfãşurate de consilierii de prevenire se identificã urmãtoarele acţiuni care au drept scop eliminarea sau reducerea riscurilor de accidente de muncã şi boli profesionale:
a) stabilirea de programe de prevenire prioritare la nivel naţional, prin identificarea situaţiilor cu riscuri mari de accidente de muncã şi boli profesionale;
b) stabilirea de programe de prevenire în baza situaţiilor concrete identificate în timpul vizitelor la locurile de muncã;
c) consiliere cu privire la cele mai potrivite metode de evaluare a riscurilor, adaptate specificului locului de muncã;
d) efectuarea de recomandãri cu caracter tehnic pentru remedierea situaţiilor cu pericol potenţial;
e) propunerea efectuãrii şi finanţãrii de studii şi analize institutelor de cercetare de specialitate, în vederea fundamentãrii mãsurilor de prevenire prioritare la nivel naţional;
f) consilierea angajatorilor la întocmirea instrucţiunilor proprii;
g) recomandarea de mãsuri de prevenire şi urmãrirea aplicãrii lor;
h) elaborarea şi propunerea de forme şi mijloace de educare pentru prevenirea accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale;
i) consilierea angajatorilor cu privire la implementarea managementului securitãţii şi sãnãtãţii în muncã;
j) cercetarea accidentelor cu incapacitate temporarã de muncã şi stabilirea caracterului de muncã al acestora se vor face în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 346/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 90
(1) CNPAS abiliteazã persoane juridice în calitate de servicii de prevenire externe.
(2) Criteriile privind abilitarea serviciilor de prevenire externe se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAP. VI
Organizarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale

Criterii de autorizare a asociaţiilor profesionale
ART. 91
În vederea îndeplinirii dispoziţiilor <>art. 84 alin. (4) din Legea nr. 346/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, CNPAS stabileşte criteriile de autorizare a acestor asociaţii profesionale.
ART. 92
(1) Criteriile utilizate în vederea autorizãrii asociaţiilor profesionale sunt structurate dupã cum urmeazã:
a) statutul juridic;
b) organizare şi funcţionare;
c) mijloace şi resurse disponibile necesare desfãşurãrii activitãţii specifice;
d) criterii deontologice pentru personalul implicat în activitatea asociaţiilor profesionale.
(2) În funcţie de situaţia concretã a furnizorilor de servicii de prevenire pot fi adoptate şi criterii suplimentare.
Statutul juridic
ART. 93
Asociaţiile profesionale care solicitã autorizarea trebuie sã fie asociaţii profesionale române, constituite în condiţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Organizare şi funcţionare
ART. 94
Asociaţiile profesionale care solicitã abilitarea trebuie sã dispunã de o conducere şi o structurã administrativ-organizatoricã, care sã confere independenţa de decizie în afara oricãror interese şi imparţialitate în judecarea şi instrumentarea solicitãrilor.
ART. 95
În cazul în care asociaţiile profesionale solicitã abilitarea pentru mai multe domenii de specialitate, corespunzãtoare profilului unor grupe specializate de activitãţi de prevenire diferite, implicând şi un volum mare de activitate de prevenire, în structura lor organizatoricã trebuie sã existe un compartiment sau un coordonator de activitate de prevenire, pentru a asigura armonizarea şi coordonarea proceduralã, precum şi lucrãrile de secretariat şi evidenţã aferente acestei activitãţi.
ART. 96
Îndeplinirea acestor criterii şi condiţii se demonstreazã prin documentele care stabilesc funcţiile de conducere şi compartimentele implicate în activitatea de prevenire, atribuţiile şi responsabilitãţile aferente, precum şi relaţiile dintre acestea: organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF), alte regulamente şi proceduri.
ART. 97
Astfel, pentru activitãţi de prevenire asociaţiile profesionale trebuie sã demonstreze cã pentru fiecare dintre activitãţile solicitate existã unul sau mai mulţi specialişti care sunt formaţi pentru aceste domenii.
Mijloace şi resurse disponibile necesare desfãşurãrii activitãţii
ART. 98
(1) Asociaţiile profesionale au obligaţia de a face dovada existenţei mijloacelor tehnice şi logistice, precum şi a resurselor necesare pentru desfãşurarea adecvatã a activitãţii de elaborare a programelor de prevenire în domeniile de specialitate aferente, astfel încât sã se poatã fundamenta conţinutul programului de prevenire şi aprecierea aferentã, în vederea garantãrii aptitudinii la utilizare în societãţi a procedeelor care fac obiectul programului.
(2) Prezentarea acestor mijloace tehnice şi logistice trebuie sã cuprindã:
a) numãrul total de personal, din care personal cu studii superioare (din care personal atestat) defalcat pe domeniile de specialitate aferente activitãţii de prevenire;
b) lista dotãrilor tehnice (echipamente) şi logistice (tehnicã de calcul, software) existente, absolut necesare pentru desfãşurarea activitãţii în domeniile de specialitate respective.
ART. 99
Situaţia financiarã, menitã sã asigure stabilitate şi suport financiar adecvat pentru desfãşurarea activitãţilor specifice fãrã presiuni exterioare de orice naturã, se demonstreazã prin indicatorii şi mijloacele financiare rezultate din ultimul bilanţ anual şi din bugetul pe anul în curs (sau din alte documente în ceea ce priveşte: cifra de afaceri, profit sau pierderi, finanţarea activitãţii etc.).
ART. 100
Asociaţiile profesionale trebuie sã dispunã de un sistem propriu de management al calitãţii certificat.
Criterii deontologice pentru personalul implicat în activitatea asociaţiilor profesionale
ART. 101
Prin criteriile deontologice pentru personalul asociaţiilor profesionale se urmãreşte îndeplinirea urmãtoarelor cerinţe:
a) asigurarea obiectivitãţii şi imparţialitãţii în executarea activitãţii specifice;
b) pãstrarea secretului profesional;
c) asigurarea independenţei personalului în instrumentarea activitãţilor şi luarea deciziilor aferente.
ART. 102
Evaluarea acestor criterii se face pe baza prevederilor din documentele interne ale asociaţiilor profesionale.
ART. 103
(1) În acelaşi timp, prin îndeplinirea criteriilor deontologice se are în vedere nivelul de confidenţialitate şi securitate al activitãţii şi documentelor specifice.
(2) Nivelul de confidenţialitate şi securitate se evalueazã pe baza urmãtoarelor subcriterii:
a) asigurarea confidenţialitãţii informaţiilor vehiculate în cadrul desfãşurãrii activitãţii de prevenire şi a celor cuprinse în documentele elaborate şi arhivate;
b) limitarea accesului la documentele din arhivã prin dispoziţii scrise ale conducerii furnizorilor de servicii de prevenire;
c) luarea de mãsuri pentru ca personalul implicat în activitatea de prevenire sã nu aibã acces la elementele de secret profesional care nu îl privesc;
d) limitarea prin mãsuri specifice a difuzãrii elementelor confidenţiale cãtre întreaga masã a personalului din cadrul furnizorului de servicii de prevenire;
e) luarea de mãsuri pentru pãstrarea în siguranţã a documentelor privind activitatea de prevenire.
(3) Evaluarea acestor criterii se face în baza prevederilor din documentele interne ale furnizorilor de servicii de prevenire.

CAP. VII
Contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale

ART. 104
În conformitate cu prevederile <>art. 99 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, tarifele şi clasele de risc se stabilesc potrivit normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale, elaborate de CNPAS şi aprobate prin hotãrâre a Guvernului.

CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 105
Prevederile prezentelor norme metodologice se aplicã pentru accidentele de muncã şi bolile profesionale produse şi confirmate începând cu data de 1 ianuarie 2005.
ART. 106
CNPAS şi CNAS pot încheia un protocol de colaborare pentru buna desfãşurare a activitãţii de reabilitare medicalã şi recuperare a capacitãţii de muncã.
ART. 107
Pentru anumite servicii medicale CNPAS poate încheia contracte directe cu furnizorii de servicii medicale.

ANEXA 1


────────
la normele metodologice
────────────────────────

Nr. [][][][][] din ziua [][] luna [][] anul [][][][]

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
privind asigurarea pentru accidente de munca
si boli profesionale

1. DATE DE IDENTIFICARE:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ S.C. [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
│ │
│ Localitatea: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
│ │
│ Strada: [][][][][][][][][][][][] Nr. [][][][][][] │
│ │
│ Sector: [][] Judet: [][][][][][] Cod postal: [][][][][][][][][][] │
│ │
│ Telefon: [][][][][][][][][][][][] Fax: [][][][][][][][] │
│ │
│ E-mail: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
│ │
│ Numele si prenumele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
│ (administratorului/ │
│ director general │
│ │
│ Nr. inreg. Reg. │
│ Comertului: [][][][]/[][][][][][]/[][][][]Cod fiscal:[][][][][][] │
│ │
│ Cont bancar : [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
│ │
│ Banca : [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


2. ACTIVITATI DESFASURATE IN CADRUL SOCIETATII:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌────────────────────────┐ ┌─────────┐ ┌───────────────┐ ┌─────────────┐ │
││Se vor nominaliza │ │Cod CAEN │ │Nr. persoane(P)│ │% din total P│ │
││toate activitatile cu │ └─────────┘ └───────────────┘ └─────────────┘ │
││personal angajat in │ │
││ordinea nr. de │ │
││persoane din societate │ │
│└────────────────────────┘ │
│ │
│ 2.1 _______________________ [][][][] [][][][][][] [][],[][]% │
│ │
│ 2.2 _______________________ [][][][] [][][][][][] [][],[][]% │
│ │
│ 2.3 _______________________ [][][][] [][][][][][] [][],[][]% │
│ │
│ 2.4 _______________________ [][][][] [][][][][][] [][],[][]% │
│ │
│ │
│ TOTAL [][][][] [][][][][][] 100% │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3. Date statistice privind accidentele de munca si boli profesionale
(se completeaza pentru fiecare activitate enumerata la pct.2)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ │
│ │ DATE STATISTICE/ACTIVITATE │ ANUL*) │ │
│ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤ │
│ │ │200_ │200_ │200_ │medie│ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────│ │
│ │2.1 ____________________________________________ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │Numar total accidente de munca, din care: │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─┬─┬─┼─┬─┬─┼─┬─┬─┼─┬─┬─┤ │
│ │a) accidente de traseu (ITM/INV/decese) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─┴┬┴─┼─┴┬┴─┼─┴┬┴─┼─┴┬┴─│ │
│ │b) accidente soldate cu invaliditate/deces │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(fara traseu) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼──┴──┼──┴──┼──┴──┼──┴──┤ │
│ │Numar total cazuri noi de imbolnaviri │ │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │Numar salariati incadrati in conditii deosebite │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │Numar salariati incadrati in conditii speciale │ │ │ │ │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ │
│ │ DATE STATISTICE/ACTIVITATE │ ANUL*) │ │
│ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤ │
│ │ │200_ │200_ │200_ │medie│ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────│ │
│ │2.2 ____________________________________________ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │Numar total accidente de munca, din care: │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─┬─┬─┼─┬─┬─┼─┬─┬─┼─┬─┬─┤ │
│ │a) accidente de traseu (ITM/INV/decese) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─┴┬┴─┼─┴┬┴─┼─┴┬┴─┼─┴┬┴─│ │
│ │b) accidente soldate cu invaliditate/deces │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(fara traseu) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼──┴──┼──┴──┼──┴──┼──┴──┤ │
│ │Numar total cazuri noi de imbolnaviri │ │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │Numar salariati incadrati in conditii deosebite │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │Numar salariati incadrati in conditii speciale │ │ │ │ │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ │
│ │ DATE STATISTICE/ACTIVITATE │ ANUL*) │ │
│ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤ │
│ │ │200_ │200_ │200_ │medie│ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────│ │
│ │2.3 ____________________________________________ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │Numar total accidente de munca, din care: │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─┬─┬─┼─┬─┬─┼─┬─┬─┼─┬─┬─┤ │
│ │a) accidente de traseu (ITM/INV/decese) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─┴┬┴─┼─┴┬┴─┼─┴┬┴─┼─┴┬┴─│ │
│ │b) accidente soldate cu invaliditate/deces │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(fara traseu) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼──┴──┼──┴──┼──┴──┼──┴──┤ │
│ │Numar total cazuri noi de imbolnaviri │ │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │Numar salariati incadrati in conditii deosebite │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │Numar salariati incadrati in conditii speciale │ │ │ │ │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ │
│ │ DATE STATISTICE/ACTIVITATE │ ANUL*) │ │
│ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤ │
│ │ │200_ │200_ │200_ │medie│ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────│ │
│ │2.4 ____________________________________________ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │Numar total accidente de munca, din care: │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─┬─┬─┼─┬─┬─┼─┬─┬─┼─┬─┬─┤ │
│ │a) accidente de traseu (ITM/INV/decese) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─┴┬┴─┼─┴┬┴─┼─┴┬┴─┼─┴┬┴─│ │
│ │b) accidente soldate cu invaliditate/deces │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(fara traseu) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼──┴──┼──┴──┼──┴──┼──┴──┤ │
│ │Numar total cazuri noi de imbolnaviri │ │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │Numar salariati incadrati in conditii deosebite │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │Numar salariati incadrati in conditii speciale │ │ │ │ │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar cã am examinat aceastã declataţie şi în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectã şi completã.

Numele _____________________ Prenumele __________________

Data _______________________ Functia**) _________________


_____________
*) se vor completa datele aferente ultimilor 3 ani
*) Director General sau altã persoanã autorizatã

ANEXA 2


────────
la normele metodologice
────────────────────────

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII
ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII .....................

NR. ÎNREGISTRARE ....../................

CONTRACT INDIVIDUAL DE ASIGURARE

1. Pãrţile contractante:
Contractul se încheie între:

Casa de pensii a judeţului ......., denumitã în continuare Casa, cu sediul în localitatea ........, str. ....... nr. ...... în calitate de asigurãtor, reprezentatã de Dna/Dl .......... în calitate de Director executiv
şi
........., fiul/fiica lui ...........şi al lui ......., nãscut în ....... pe data de ..... posesor al BI/CI seria ..... numãrul ....., eliberat de ...... la data de ......., CNP ......, cu domiciliul în localitatea ....., str ....., nr. ...., bloc ...., scara,....., apartament ...., judeţ/sector ............ în calitate de asigurat.

2. Obiectul contractului

2.1. Asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale prin acordarea de prestaţii pentru reabilitarea victimelor accidentelor de muncã şi bolilor profesionale, precum şi consiliere pentru prevenirea riscurilor profesionale la care sunt expuşi asiguraţii în timpul exercitãrii profesiei lor, reglementate prin <>Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
2.2. Prezentul contract intrã în vigoare la data înregistrãrii la Casã.

3. Condiţiile de asigurare

3.1. Cota de contribuţie este de 1% din venitul asigurat.
3.2. Venitul asigurat este de: ......................... .
3.3. Cuantumul contribuţiei este de: ................... .
3.4. Contul în care se plãteşte contribuţia, deschis la Trezoreria judeţeanã/sector pe seama Casei este..................
3.5. Plata se poate face şi în numerar, la casieria Casei sau prin alte mijloace de platã prevãzute de lege.
3.6. Plata contribuţiei se efectueazã pânã în ultima zi lucrãtoare a lunii pentru care se datoreazã contribuţia.

4. Obligaţiile asigurãtorului:

4.1. Asigurãtorul se obligã la urmãtoarele servicii şi prestaţii, dupã caz:
4.1.1. Reabilitare medicalã:
a) asistenţã medicalã de urgenţã la locul accidentului, în mijloace de transport specializate şi în unitãţi spitaliceşti;
b) tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente, prescrise de medic;
c) servicii medicale, în spitale sau clinici specializate pentru boli profesionale;
d) tratament de recuperare a capacitãţii de muncã în unitãţi de specialitate;
e) servicii de chirurgie reparatorie;
f) cure balneoclimaterice.
4.1.2. Recuperarea capacitãţii de muncã:
a. În vederea diminuãrii sau compensãrii deficienţelor de sãnãtate suferite prin accidente de muncã şi de boli profesionale, asiguraţii au dreptul la dispozitive medicale stabilite prin normele metodologice de aplicare ale legii.
b. Pentru recuperarea capacitãţii de muncã asiguraţii beneficiazã de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asigurãtorului;
4.1.3. Asistenta tehnicã pentru promovarea şi stimularea activitãţilor de prevenire a accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale, în condiţiile prevãzute de lege.

4.2. Asigurãtorul preia în sarcina sa cheltuielile pentru urmãtoarele prestaţii si servicii:
a. plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporarã de muncã, indemnizaţiei pentru trecerea temporarã în alt loc de muncã, indemnizaţiei pentru reducerea timpului de muncã şi indemnizaţiei pentru reconversie profesionalã;
b. contravaloarea serviciilor medicale, menţionate mai sus;
c. compensaţii pentru atingerea integritãţii rezultatã în urma unui accident de muncã sau a bolilor profesionale;
d. despãgubiri în caz de deces.

5. Obligaţiile asiguratului

5.1. Asiguratul are urmãtoarele obligaţii:
5.1.1. Sã prezinte, în termenul prevãzut de lege, declaraţia de venituri;
5.1.2. Sã notifice asigurãtorului orice modificare privind datele din declaraţia de venituri;
5.1.3. Sã plãteascã contribuţia de asigurare stabilitã în termenul prevãzut de prezentul contract.
Neplata contribuţiei de asigurãri pentru accidente de muncã şi boli profesionale la termenul prevãzut în contract genereazã dobânzi pentru fiecare zi calendaristicã, potrivit legii.
5.1.4. Sã promoveze prevenirea riscurilor profesionale conform mãsurilor stabilite cu asigurãtorul în baza activitãţii de consiliere depuse;
5.1.5. Sã prezinte în termenele stabilite de lege toate documentele justificative.

6. Alte clauze

6.1. Neplata contribuţiei de cãtre asigurat atrage dupã sine neacordarea dreptului la prestaţii, pânã la achitarea contribuţiei datorate şi a majorãrilor de întârziere aferente.
6.2. Pentru modificãrile notificate asigurãtorului de cãtre asigurat, se vor încheia acte adiţionale la contractul de bazã.
6.3. Neplata contribuţiei de asigurare pe o perioada de 3 luni consecutive constituie pentru asigurãtor motiv de reziliere a contractului individual de asigurare
6.4. Calitatea de asigurat se redobândeşte dupã încheierea unui nou contract individual de asigurare.
6.5. Contribuţia de asigurãri pentru accidente de muncã şi boli profesionale nu este impozabilã.
6.6. Asiguratul are obligaţia de a se prezenta la sediul Casei atunci când este solicitat, respectiv la termenul prevãzut in invitaţie.
6.7. In cazul rezilierii contractului, contribuţia de asigurãri pentru accidente de muncã şi boli profesionale achitatã nu se restituie.
6.8. In caz de forţã majorã, pãrţile contractante sunt exonerate de rãspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forţã majorã se dovedeşte de partea care o invocã.
6.9. Litigiile în legãturã cu executarea prezentului contract nesoluţionate între pãrţi pe cale amiabilã, se soluţioneazã de instanţele competente potrivit legii.

Asigurãtor, Asigurat,

ANEXA 3
────────
la normele metodologice
────────────────────────

Unitatea Sanitarã ...................................
Localitatea ..........................................
Judeţul/Sectorul ...................................
Nr. contract cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate
....................................................

REFERAT MEDICAL*)

Subsemnatul dr. .......... medic primar/specialist cu cod parafa |_|_|_|_|_|_|_|_| propun expertiza medicalã a capacitãţii de muncã a d-lui/d-nei ....... CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cu domiciliul în ........ str. ........ nr. ....... judeţ/sector .........de profesie ........... angajat la ...................

Este în evidenţã de la data de ................................
Diagnosticul clinic la data luãrii în evidenţã: ...............
Diagnosticul clinic actual: ...................................
Examen obiectiv ...............................................
A fost internat/ã în spital**) ................................
Investigaţii clinice, paraclinice**) ..........................
Tratamente urmate: ............................................
Plan de recuperare: ...........................................
Prognostic recuperator: .......................................
Se aflã în incapacitate temporarã de muncã de la data de ..... şi a totalizat un numãr de ....... zile concediu medical la data de .........
Propunem:
a) Prelungirea concediului medical, considerând cã bolnavul este recuperabil, cu ....... zile de la ........ pânã la ...........
b) Bolnavul nu este recuperabil în limitele duratei concediului medical prevãzut de lege şi propunem pensionarea de invaliditate temporarã.

MEDIC PRIMAR/SPECIALIST
(parafa+ştampila unitãţii sanitare)

Nr. ............ Data ..................

_____________
*) Necompletarea tuturor rubricilor determinã invalidarea referatului.
**) Se vor anexa rezultatele, biletele de ieşire din spital.


ANEXA 4
────────
la normele metodologice
────────────────────────

CERERE PENTRU ACORDAREA
.......................
Nr. ______ din ________

Cãtre

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII __________
Subsemnatul(a) _________ cu codul numeric personal _________ domiciliat(ã) în localitatea ________ str. ________ nr. ____ bl. __ sc. __ et.__ ap.___ judeţul/sect. ________ posesor act identitate seria ____ nr.______ eliberat de ___________ la data de___ nãscut la data de _______ în ______ localitatea/judeţul _____ fiul(fiica) ________ lui________ şi al _______ , angajat/fost angajat _______, solicit aprobarea achiziţionãrii unei______ în conformitate cu <>art. 24 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
În acest scop depun urmãtoarele acte:
- recomandare medicala nr. ____ din data de__________

Declar pe proprie rãspundere sub sancţiunile prevãzute de Codul
Penal pentru declaraţii neadevãrate ca:
- sunt/nu sunt asigurat(a)
- primesc/nu primesc din alta sursa un/o________
Mã oblig a anunţa, în termen de 15 zile, Casa judeţeanã de pensii orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus.
În cazul în care nu-mi voi respecta declaraţia asumatã prin prezenta, mã oblig sã restitui integral sumele cheltuite nelegal, suportând rigorile legii.
Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, dupã care am semnat.


ANEXA 5
──────────
la normele metodologice
────────────────────────

Casa Naţionalã de Pensii
şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale
Casa Judeţeanã de Pensii:.............

INVITAŢIE
Vã facem cunoscut ca sunteţi invitat sã vã prezentaţi în ziua de ....... luna ..... anul ..... ora ...... la ........ ce funcţioneazã in localitatea ........... Judeţul/Sectorul ........ Spitalul/Policlinica din str. ..... nr. ..... camera ......... pentru începerea procedurilor de protezare
Veţi aduce urmãtoarele:
1. ..........................................................
2. ..........................................................
3. ..........................................................
4. ..........................................................

În caz de neprezentare programarea îşi pierde valabilitatea urmând sã vi se aloce un nou termen în funcţie de celelalte programãri.

MEDIC EXPERT AL RESPONSANBIL
ASIGURĂRILOR SOCIALE, COMPARTIMENT
ACCIDENTE DE MUNCĂ
..................... ŞI BOLI PROFESIONALE
(semnãtura) ................
(SEMNĂTURA)

ANEXA 6
──────────
la normele metodologice
─────────────────────────

Cerere de participare la cursuri de recalificare sau reconversie profesionalã

Nr. ____ din _____

Cãtre

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII __________

Subsemnatul(a) ___________ cu codul numeric personal _________ domiciliat(a) în localitatea __________ str. _________ nr. _______ bl. __ sc. __ et.__ ap.____ judeţul________ posesor act identitate seria ____ nr.______ eliberat de _________ la data de _______ nãscut la data de _____in localitatea/judeţul _______________ fiul(fiica) lui________ si al _______, angajat/ fost angajat la ______ solicit aprobarea efectuãrii unor cursuri de recalificare sau reconversie profesionalã, in conformitate cu <>art. 29 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

__________________________________________________________
Declar pe proprie rãspundere sub sancţiunile prevãzute de Codul Penal pentru declaraţii neadevãrate ca:
- sunt/nu sunt asigurat(a)
Mã oblig a anunţa, în termen de 15 zile, Casa judeţeanã de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
In cazul în care nu-mi voi respecta declaraţia asumatã prin prezenta, mã oblig sã restitui integral sumele cheltuite nelegal, suportând rigorile legii.
Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, dupã care am semnat.

DATA __________ SEMNĂTURA,ANEXA 7
────────
la normele metodologice
────────────────────────

Casa Naţionalã de Pensii
şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale
Casa Judeţeanã de Pensii: .............

INVITAŢIE

Vã facem cunoscut cã sunteţi invitat sã vã prezentaţi in ziua de ....... luna ...... anul ..... ora ....... la ......... ce funcţioneazã in localitatea ........ Judeţul/Sectorul ............ din str. ..... nr. ..... camera ..... pentru începerea efectuarea aprecierii stãrii fizice, mentale şi aptitudinale.
Veţi aduce urmãtoarele:
1. ..........................................................
2. ..........................................................
3. ..........................................................
4. ..........................................................
In caz de neprezentare programarea îşi pierde valoarea urmând sã vi se aloce un nou termen în funcţie de celelalte programãri.

MEDIC EXPERT AL RESPONSANBIL
ASIGURĂRILOR SOCIALE, COMPARTIMENT
ACCIDENTE DE MUNCĂ
..................... ŞI BOLI PROFESIONALE
(semnãtura) ................
(SEMNĂTURA)


ANEXA 8
────────
la normele metodologice
────────────────────────

Casa Naţionalã de Pensii
şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale
Casa Judeţeanã de Pensii: .............

INVITAŢIE
Vã facem cunoscut cã sunteţi invitat sã vã prezentaţi în ziua de ..... luna .... anul ..... ora ....... la ............ ce funcţioneazã in localitatea .......... Judeţul/Sectorul ......... din str. ....... nr. ..... pentru începerea cursurilor de recalificare sau reconversie profesionalã.
Veţi aduce urmãtoarele:
1. ..........................................................
2. ..........................................................
3. ..........................................................
4. ..........................................................

RESPONSABIL
COMPARTIMENT
ACCIDENTE DE MUNCĂ
ŞI BOLI PROFESIONALE
...........
(SEMNĂTURA)

ANEXA 9
────────
la normele metodologice
────────────────────────

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII Cod judeţ:
[][][][][][][][][][][][] [][]
[][]
Cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurãri pentru accidente de muncã şi boli profesionale

_____________________________________________________________

1. Date privind solicitantul şi natura prestaţiei solicitate
(se completeazã de cãtre solicitant)

_____________________________________________________________
a. Numele şi prenumele: [][][][][][][][][][][][][][][][][][]

Codul numeric personal: [][][][][][][][][][][][][]

Valabil pânã la data de:

Document de identitate: Seria[][][] Nr.[][][][][] zi[][] luna[][] an [][][][]

Domiciliat în localitatea: [][][][][][][][][][][][][][][]

Strada: [][][][][][][][] Nr. [][][] Bloc [][] Scara [][] Etaj [][] Apart. [][][][] Sector: [][]

______________________________________________________________
b. Calitatea solicitantului:

[] angajat; [] funcţionar public;
[] persoana asiguratã cu contract
individual de asigurare; []ucenic, elev sau student;
[] şomer [] alte persoane
[] membru de familie;

____________________________________________________________
2. Date privind angajatorul:

Denumire angajator:
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

Cod fiscal: Nr. înreg. Reg. Comerţului: CNP angajator:
[][][][][] [][][]/[][][][][]/[][][][] [][][][][][][][][][][][]

Durata contractului individual de muncã: nedeterminatã [] /determinatã []
____________________________________________________________
3. Plata solicitatã:
____________________________________________________________
4. Acte necesare:
____________________________________________________________
4.1. Certificat medical:
Concediu medical pentru: Seria [][] Nr. [][][][][][][]
Data [][]/[][]/[][][][]

1.a. [] accident de muncã;
1.b. [] boala profesionalã;

4.2. Certificat de deces:
Ajutorul de deces: Seria [][] Nr. [][][][][][][]
Data [][]/[][]/[][][][]
(original si copie)

- acte doveditoare privind efectuarea cheltuielilor ocazionate de deces;
- acte privind gradul de rudenie sau dupã caz calitatea de moştenitor, tutore, curator;
- declaraţie pe propria rãspundere din care sã rezulte ca ajutorul de deces nu a fost solicitat pentru asigurat
______________________________________________________________

5. Indemnizaţii pentru:
5.a. []trecerea temporarã în alt loc de muncã
5.b. []reducerea timpului de muncã cu 1/4 din durata normalã
5.c. []cursuri de calificare şi reconversie profesionalã
______________________________________________________________

6. [] Compensaţie pentru atingerea integritãţii
______________________________________________________________

Data Semnãtura solicitantului
..... .................

7. Rãspunderea privind corectitudinea datelor referitoare la stagiul de cotizare şi venitul asigurat luat în considerare la stabilirea bazei de calcul al dreptului solicitat revine angajatorului sau instituţiei care administreazã bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj. Înscrierea eronatã a datelor se sancţioneazã potrivit legii.

Data Semnãtura şi stampila Angajatorului
..... ................

Instituţia care administreazã bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj

ANEXA 10
────────
la normele metodologice
────────────────────────

CERERE DE RAMBURSARE A CHELTUIELILOR

Subsemnatul ....... (nume, prenume) ......., în calitate de reprezentant al .......... ,*1) cu domiciliul/sediul în ......... str. .... nr. .... bl. ...... scara ...... etaj ..... ap. ...... judeţul ....... CNP/CUI ....... cont bancar .......... deschis la banca ...... solicit rambursarea cheltuielilor ocazionate de:
[] transportul de urgenţã
[] confecţionarea de : [] ochelari
[] aparat acustic
[] protezã ocularã
pentru:
1. ...... (nume, prenumele victimei/victimelor) ........ cetãţenie ........ vârsta .... CNP ...... domiciliul în ....... str. ..... nr. .... bl. .... scara .... etaj ... ap .... judeţ ....... locul de muncã la care este încadrat ............ sediul/domiciliul angajatorului în ........ str. ....... nr. .... bl. ...... scara ..... etaj .... ap ...... judeţ.......
2. ...... (nume, prenumele victimei/victimelor) ........ cetãţenie ........ vârsta .... CNP ...... domiciliul în ....... str. ..... nr. .... bl. .... scara .... etaj ... ap. ..... judeţ ...... locul de muncã la care este încadrat ........... sediul/domiciliul angajatorului în ........ str. ....... nr. .... bl. ...... scara ..... etaj .... ap. ..... judeţ ......
3. ...... (nume, prenumele victimei/victimelor) ........ cetãţenie ........ vârsta .... CNP ...... domiciliul în ....... str. ..... nr. .... bl. .... scara .... etaj ... ap. ..... judeţ ...... locul de muncã la care este încadrat .......... sediul/domiciliul angajatorului în ......... str. ....... nr. .... bl. ...... scara ..... etaj .... ap ...... judeţ ......

Prezentarea pe scurt a împrejurãrilor care au determinat transportul de urgenţã*2)
Cuantumul cheltuielilor este de .......................... lei.
Anexez la prezenta urmãtoarele documente*3):

Data Semnãtura
____________
*1) se completeazã numai în cazul în care solicitantul este persoanã juridicã.
*2) se completeazã doar pentru cererile ce se referã la transportul de urgenţã.
*3) se anexeazã, dupã caz, chitanţe, facturi, declaraţia pe propria rãspundere în cazul în care solicitantul a fost victima accidentului etc.

ANEXA 11
────────
la normele metodologice
────────────────────────

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FORMULAR PENTRU ÎNREGISTRAREA │
│ ACCIDENTULUI DE MUNCĂ - FIAM Nr. _______ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘1. Înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncã/Casa Teritorialã de Pensii _______în data de ____________
2. Nr. accident la unitate ......../......../..............
Înregistrat la unitate în data de ______________

DATE DE IDENTIFICARE A UNITĂŢII3. Denumirea unitãţii: ________________ [][][][][][][][][][][]
4. Judeţ: [][][][][][]
5. Localitate: [][][][][][][]
6. Forma de proprietate: [][][][][][][]
7. Mãrimea unitãţii: [][][][][][]
8. Activitatea economicã: [][][][][][][]
(se referã la activitatea principalã
a unitãţii)DATE DE IDENTIFICARE A ACCIDENTATULUI


9. Numele si prenumele: _________________________
10. Activitatea in care s-a accidentat victima: [][][][][][][]
11. Ocupaţie: [][][][][][][]
12. Statut profesional: [][][][][][][]
13. Sex: []
14. Vârsta: []
Vechime 15. Muncã: [][]
16. Ocupaţie: [][]
17. Loc de muncã [][]DATE DESPRE MOMENTUL PRODUCERII ACCIDENTULUI18. Zi: [][][][]
19. Luna: [][][]
20. An: [][][][]
21. Zi sãptãmânã: [][][][]
22. Ora zi: [][][][]
23. Perioada de la începutul schimbului: [][][][]DATE DESPRE CONSECINŢELE PRODUCERII ACCIDENTULUI


24. Tip: [][]
25. Efect: [][]
26. Loc. leziunii: [][][]
27. Reluat activitatea la Zi: []
Luna: [][] An: [][][][]DATE DESPRE CARACTERISTICILE ACCIDENTULUI


28. Felul accidentului: [][][]
29. Felul activitãţii: [][][][]
30. împrejurare: [][][][][]
31. Mijloc de producţie: [][][][][]
32. Componenta: [][][][]

Cauze 33. executant: [][][][]
dependente 34. mijloc prod.: [][][]
de 35. sarcinã: [][][][][]
36. mediu: [][][][][][]Scurta descriere a modului in care s-a produs accidentul:

Numele persoanei din unitate care poate de relaţii cu privire la completarea formularului:
______________________________________________________________
telefon: _____________________________

Semnãtura conducãtorului
unitãţii

Semnãtura persoanei competente
care verifica formularul

Stampila

__________________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016