Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 17 octombrie 2005  privind incheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizarii programelor, respectiv subprogramelor de sanatate finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 17 octombrie 2005 privind incheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizarii programelor, respectiv subprogramelor de sanatate finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 26 octombrie 2005

1. Dispoziţii generale
1.1. Ministerul Sãnãtãţii împreunã cu Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate organizeazã licitaţii la nivel naţional pentru achiziţia unor medicamente şi materiale sanitare specifice necesare consumului în spital şi în ambulatoriu, finanţate în cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sãnãtate, din Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate şi nominalizate prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind achiziţiile publice, inclusiv a celor referitoare la aplicarea procedurii de licitaţie electronicã.
1.2. Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate este autorizatã sã încheie şi sã deruleze contracte de achiziţii publice pentru medicamente şi/sau materiale sanitare specifice necesare realizãrii subprogramelor de sãnãtate, ale cãror cheltuieli se cuprind în bugetul acesteia.
1.3. Programele, respectiv subprogramele pentru care achiziţia de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice se realizeazã prin licitaţie la nivel naţional sunt nominalizate şi aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
1.4. În cazul subprogramelor de sãnãtate pentru care achiziţia medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice nu se realizeazã prin licitaţie la nivel naţional, în situaţia în care se vor organiza astfel de licitaţii şi se vor desemna furnizorii câştigãtori, casele de asigurãri de sãnãtate vor rezilia contractele încheiate cu unitãţile sanitare pentru suma rãmasã nedecontatã.
1.5. Casele de asigurãri de sãnãtate sunt împuternicite sã reprezinte Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate în relaţia cu unitãţile sanitare care au calitatea de beneficiar final, pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sãnãtate.
1.6. Achiziţia unor medicamente şi/sau materiale sanitare specifice care se acordã în spital şi în ambulatoriu, necesare derulãrii programelor, respectiv subprogramelor de sãnãtate nenominalizate prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate pentru aprobarea derulãrii programelor şi subprogramelor de sãnãtate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, care se elaboreazã anual, se efectueazã de fiecare unitate sanitarã, cu respectarea prevederilor legale referitoare la achziţiile publice.
2. Încheierea contractelor de furnizare de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice
2.1. În urma procedurilor legale de achiziţii publice Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, în calitate de achizitor, încheie direct cu furnizorii desemnaţi câştigãtori contracte de furnizare de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice.
2.2. Contractele menţionate la pct. 2.1 sunt valabile pânã la sfârşitul anului pentru care au fost încheiate şi pot fi prelungite, cu acordul pãrţilor, prin acte adiţionale lunare, pânã la organizarea unor noi licitaţii naţionale în anul urmãtor, în condiţiile legii.
2.3. Contractele încheiate între Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, în calitate de achizitor, şi furnizori au ca obiect furnizarea cãtre unitãţile sanitare a medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice acordate în cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sãnãtate, pentru care s-a efectuat licitaţie la nivel naţional. Medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice sunt destinate consumului în spital şi în ambulatoriu. Medicamentele ce se acordã în ambulatoriu în cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sãnãtate, se asigurã prin farmaciile aparţinând unitãţilor sanitare prin care aceste programe se deruleazã.
2.4. Medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice sunt cuprinse în propunerea tehnicã anexatã la contractele de furnizare. Livrarea acestora se efectueazã la termenele şi în conformitate cu clauzele referitoare la obligaţiile pãrţilor asumate prin contractele de furnizare încheiate, pe baza necesarului lunar de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, transmis Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate de unitãţile sanitare implicate în derularea subprogramelor. Necesarul lunar va fi avizat de medicul coordonator judeţean de program, care analizeazã solicitarea lunarã din punct de vedere cantitativ şi valoric. Aceste solicitãri lunare se stabilesc de fiecare unitate sanitarã şi cuprind numai medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice, care au fost achiziţionate prin licitaţie la nivel naţional. Solicitãrile lunare de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice sunt centralizate la nivelul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, analizate din punct de vedere cantitativ şi valoric şi avizate de comisiile de experţi desemnate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
2.5. Beneficiarul final al contractelor de furnizare încheiate între achizitor - Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate - şi furnizori este unitatea sanitarã prin care se deruleazã subprograme de sãnãtate.
2.6. În calitate de achizitor, Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate va plãti furnizorului valoarea convenitã pentru îndeplinirea obligaţiilor prevãzute în contractele de furnizare de medicamente şi/sau materiale sanitare.
2.7. Contractele de furnizare au anexate urmãtoarele documente:
a) propunerea tehnicã;
b) propunerea financiarã;
c) graficul de livrare;
d) scrisoarea de livrare lunarã.
3. Derularea contractelor de furnizare de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice
Obligaţiile pãrţilor
A. Obligaţiile furnizorului
3.1. Furnizorul este obligat sã livreze lunar medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice, în baza contractului de furnizare, respectând standardele cuprinse în propunerea tehnicã, preţurile cuprinse în propunerea financiarã, precum şi cantitãţile şi termenele de livrare cuprinse în graficul de livrare. Furnizorul este obligat sã livreze medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice care fac obiectul contractului de furnizare şi/sau actelor adiţionale la acesta, în baza graficelor de livrare transmise acestuia de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, ca urmare a centralizãrii necesarului de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice transmis de unitãţile sanitare, cu avizul medicului coordonator judeţean şi avizate de comisiile de experţi desemnate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
3.2. Furnizorul este obligat sã livreze medicamente şi/sau materiale sanitare specifice la sediul unitãţilor sanitare beneficiare, care sunt nominalizate de ministerele în subordinea cãrora funcţioneazã şi aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
3.3. Furnizorul este obligat sã respecte întregul proces de livrare cu toate etapele sale prevãzute în <>Ordinul ministrului sãnãtãţii şi familiei nr. 863/2001 pentru aprobarea Regulilor de bunã practicã de distribuţie angro a produselor medicamentoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 23 ianuarie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
3.4. La livrarea medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice furnizorul este obligat sã comunice achizitorului în scris, printr-o adresã de informare, datele de expediere. Adresa de informare se întocmeşte conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
3.5. Furnizorul este obligat sã ambaleze produsele livrate pentru a preîntâmpina orice problemã ce poate sã aparã la manipularea din timpul transportului, tranzitului şi al expunerii la temperaturi extreme, soare, precipitaţii etc., astfel încât acestea sã ajungã în bunã stare la beneficiarul final.
3.6. Furnizorul are responsabilitatea de a asigura produsele furnizate împotriva pierderilor sau deteriorãrii neprevãzute pe timpul transportului, pânã în momentul în care acestea sunt recepţionate. Dupã încheierea procesului-verbal de recepţie responsabilitatea furnizorului privind asigurarea produselor înceteazã.
3.7. Furnizorul are obligaţia de a suporta contravaloarea transportului produselor livrate pânã la destinaţia finalã.
3.8. Furnizorul are obligaţia de a asigura transportul medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice de la un spital la altul, în situaţia în care achizitorul dispune mãsuri de redistribuire. Acest serviciu se efectueazã fãrã a majora valoarea contractului de furnizare.
3.9. Furnizorul este obligat sã remitã beneficiarului final urmãtoarele documente care însoţesc medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice livrate:
a) factura fiscalã;
b) avizul de expediţie;
c) certificatul de calitate/certificatul de valabilitate sau garanţie;
d) procesul-verbal de recepţie.
Furnizorul are obligaţia de a nominaliza la rubrica "Cumpãrãtor" din factura fiscalã, pe lângã Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, în calitate de achizitor, şi unitatea sanitarã, în calitate de beneficiar final.
Factura fiscalã în original este transmisã achizitorului împreunã cu datele specificate la pct. 3.4.
Furnizorul remite unitãţii sanitare odatã cu medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice livrate documentele prevãzute la lit. b), c) şi d), precum şi o copie a facturii fiscale. Scadenţa facturii este conform prevederilor din contractul de furnizare.
3.10. Furnizorul are obligaţia sã participe direct sau printr-un delegat la recepţia cantitativã şi calitativã a medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice.
3.11. Recepţia se efectueazã la sediul unitãţii sanitare implicate în derularea subprogramului.
Fiecare lot de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice livrate va fi însoţit de certificatul de calitate obţinut de furnizor de la producãtor.
Furnizorul este obligat sã înlocuiascã, în termen de 48 de ore, medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice care nu corespund specificaţiilor tehnice, fãrã costuri suplimentare pentru achizitor.
3.12. Dacã în momentul recepţiei medicamentelor termenul de valabilitate rãmas este mai mic de 12 luni, achizitorul poate respinge medicamentele a cãror perioadã de valabilitate rãmasã este mai micã de 80% din perioada totalã de valabilitate.
Furnizorul este obligat sã înlocuiascã integral medicamentele livrate dacã aceastã solicitare s-a fãcut înainte de depãşirea a 80% din perioada totalã de valabilitate. Medicamentele care sunt furnizate în România exclusiv prin intermediul contractelor de furnizare vor beneficia de prevederile alineatului anterior, dacã solicitarea s-a fãcut înainte de depãşirea a 50% din perioada totalã de valabilitate.
3.13. Furnizorul are obligaţia de a avea în depozitele sale o cantitate cel puţin egalã cu cantitatea de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice care trebuie livratã într-o perioadã specificatã în documentaţia de licitaţie.
3.14. În condiţiile legii, în cazuri absolut excepţionale şi justificate, orice modificare în propunerea tehnicã ce apare pe parcursul derulãrii contractului va fi adusã la cunoştinţã achizitorului în termen de 15 zile lucrãtoare.
3.15. În cazul în care furnizorul face dovada cã nu mai poate furniza un medicament/material sanitar, va înştiinţa Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate cu cel puţin 30 de zile înainte, propunând o alternativã, cu respectarea specificaţiilor tehnice şi a clauzelor contractuale. În cazul în care nu existã soluţii, Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate va rezilia parţial contractul, iar furnizorul va plãti daune ca urmare a prejudiciului creat.
B. Obligaţiile Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate în calitate de achizitor
3.16. Achizitorul este obligat sã plãteascã preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice.
3.17. Achizitorul este obligat sã indice furnizorului unitãţile sanitare beneficiare de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice.
3.18. Achizitorul are obligaţia sã transmitã furnizorului, la termenele prevãzute în contract, solicitarea de livrare lunarã de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
3.19. În cazul în care achizitorul doreşte schimbarea destinaţiei precizate în graficul de livrare sau a decis redistribuirea între spitale a unor cantitãţi de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, acesta este obligat sã anunţe în scris furnizorul despre schimbare, la termenele prevãzute în contractul de furnizare.
3.20. Achizitorul este obligat sã notifice în scris furnizorului identitatea reprezentanţilor sãi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor sau inspecţiilor.
3.21. Achizitorul are obligaţia de a transmite furnizorului orice notificare în legãturã cu cantitatea şi calitatea produselor imediat dupã primirea acesteia de la unitatea sanitarã.
3.22. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata facturilor cãtre furnizori la termenele prevãzute în contractul de furnizare. Documentele în original, în baza cãrora achizitorul efectueazã plata, sunt: facturã, notã de intrare-recepţie şi notã contabilã.
3.23. Achizitorul va vira furnizorului cu ordin de platã contravaloarea facturilor de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice livrate şi confirmate ca recepţionate în contul acestuia, deschis la Trezoreria Statului. Plata se efectueazã în limita fondurilor aprobate prin legea bugetului de stat.
C. Obligaţiile unitãţilor sanitare în calitate de beneficiar final
3.24. Unitatea sanitarã este obligatã sã elaboreze necesarul lunar de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, ţinând cont de numãrul de bolnavi beneficiari ai subprogramului aflaţi în tratament şi de stocurile de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice la data lansãrii comenzii. Necesarul lunar, având avizul medicului coordonator judeţean de program, va fi transmis Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate pânã la data de 20 a lunii în curs pentru luna urmãtoare, atât în format electronic, cât şi prin fax.
3.25. Unitatea sanitarã este obligatã sã primeascã medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice livrate de furnizor, în cantitãţile şi la termenele stabilite în contractul încheiat între furnizor şi achizitor, însoţite de documentele prevãzute la pct. 3.9. Reprezentantul desemnat de conducerea spitalului va semna pe exemplarul facturii furnizorului de primirea documentelor de însoţire. Un exemplar se elibereazã furnizorului, iar în baza exemplarului rãmas la unitatea sanitarã se întocmeşte nota de intrare-recepţie.
3.27. Unitatea sanitarã este obligatã sã notifice în scris achizitorului, în maximum 24 de ore de la recepţie, orice neconcordanţã referitoare la calitatea sau cantitatea livratã de furnizor.
3.28. Pe baza datelor prevãzute la pct. 3.26 unitatea sanitarã întocmeşte nota de intrare-recepţie (în 3 exemplare), în care se înscriu: felul, cantitatea, preţul unitar şi valoarea totalã. Acest document se semneazã de persoanele din comisia de recepţie şi se vizeazã pentru exactitate şi realitate de ordonatorul de credite şi directorul financiar-contabil/contabilul-şef al spitalului. Documentul va purta ştampila unitãţii. De asemenea, se întocmeşte nota contabilã, care cuprinde operaţiunile de înregistrare în contabilitate a medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice intrate în gestiunea unitãţii sanitare. Nota contabilã va fi semnatã de directorul financiar-contabil/ contabilul-şef al unitãţii sanitare.
3.29. Unitatea sanitarã este obligatã ca în termen de maximum 48 de ore de la data recepţiei medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice sã depunã nota de intrare-recepţie şi nota contabilã, în original, la casa de asigurãri de sãnãtate, care transmite, la rândul ei, Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, în maximum 3 zile, în original, aceste documente.
3.30. Unitatea sanitarã este obligatã sã organizeze evidenţa nominalã şi pe cod numeric personal a bolnavilor care beneficiazã de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, eliberate în cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sãnãtate.
3.31. Unitatea sanitarã este obligatã sã organizeze şi sã conducã evidenţa cantitativ-valoricã la farmaciile prin care se deruleazã subprogramul.
3.32. Unitatea sanitarã este obligatã sã urmãreascã în permanenţã consumul de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice şi sã sesizeze în scris Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate existenţa unor medicamente şi/sau materiale sanitare specifice cu rulaj redus, în vederea luãrii unor mãsuri de redistribuire.
3.33. Unitatea sanitarã este obligatã sã transmitã caselor de asigurãri de sãnãtate indicatorii aferenţi fiecãrui program, respectiv subprogram de sãnãtate, la termenele stabilite în ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate pentru aprobarea programelor şi subprogramelor de sãnãtate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul în curs.
3.34. Netransmiterea de cãtre spital la termenele stabilite a documentelor menţionate la pct. 3.29, precum şi a indicatorilor evidenţiaţi la pct. 3.33 şi 4.1 atrage rãspunderea disciplinarã şi materialã a ordonatorului de credite şi a directorului financiar-contabil/contabilului-şef pentru penalitãţile/daunele-interese plãtite de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate pentru fiecare zi de întârziere în plata preţului, calculate conform clauzelor prevãzute în contractele de furnizare de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice realizãrii programelor/subprogramelor de sãnãtate, respectiv de 0,1%, pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice recepţionate.
3.35. Unitatea sanitarã este obligatã sã conducã şi sã înregistreze în contabilitate operaţiunile rezultate din executarea contractelor, potrivit metodologiei prevãzute la pct. 6 lit. B. În execuţie cheltuielile efective reprezentând consumul de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice utilizate pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sãnãtate, se raporteazã în col. 4 la art. 23.04 din anexa nr. 14 la darea de seamã.
3.36. Unitatea sanitarã are obligaţia de a monitoriza şi de a organiza activitãţile medicale din cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sãnãtate, evaluând impactul asupra stãrii de sãnãtate a populaţiei cuprinse în programele, respectiv subprogramele de sãnãtate.
3.37. Unitatea sanitarã are obligaţia de a transmite casei de asigurãri de sãnãtate, pânã la data de 10 a lunii curente pentru luna precedentã, borderouri centralizatoare cuprinzând prescripţiile medicale, însoţite de un exemplar al acestora, pentru medicamentele eliberate în ambulatoriu (atât al spitalului, cât şi pentru cabinetele medicale organizate conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare). Pentru subprogramul 1.3 "Supravegherea şi controlul tuberculozei" se vor transmite borderouri centralizatoare cuprinzând datele din filele de condicã aferente bolnavilor trataţi în ambulatoriu, pentru care prescrierea şi eliberarea medicamentelor se fac pe condicã, însoţite de un exemplar al acestora.
D. Obligaţiile caselor de asigurãri de sãnãtate
3.38. Casele de asigurãri de sãnãtate sunt împuternicite sã reprezinte Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, în calitate de achizitor, în relaţia cu unitãţile sanitare care au calitatea de beneficiar final al medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice achiziţionate prin licitaţie la nivel naţional, iar în acest sens vor acţiona în vederea realizãrii subprogramelor de sãnãtate pentru care se organizeazã licitaţii la nivel naţional.
3.39. În calitate de reprezentant al achizitorului, casele de asigurãri de sãnãtate sub obligate sã nominalizeze un numãr suficient de persoane, în funcţie de numãrul de subprograme şi de numãrul unitãţilor sanitare prin care se deruleazã acestea, care vor participa la recepţia medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice, precum şi la inspecţia şi testarea acestora. Aceste persoane vor fi nominalizate prin decizie a preşedintelui - director general al casei de asigurãri de sãnãtate. Lista persoanelor nominalizate va fi înaintatã Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu menţiunea ca orice modificare sã fie comunicatã.
3.40. Casele de asigurãri de sãnãtate sunt obligate ca, în termen de maximum 3 zile de la data primirii de la unitatea sanitarã a notei de intrare-recepţie şi a notei contabile, sã verifice aceste documente şi sã le transmitã, în original, prin poştã Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
3.41. Casele de asigurãri de sãnãtate sunt obligate sã verifice lunar, pânã la data de 15 a lunii urmãtoare celei pentru care se face raportarea, evidenţa nominalã şi pe cod numeric personal a bolnavilor care beneficiazã de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice în cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sãnãtate.
3.42. Casele de asigurãri de sãnãtate sunt obligate sã verifice la unitãţile sanitare organizarea evidenţei cantitativ-valorice distincte a medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice furnizate prin contractele încheiate potrivit pct. 1.2.
3.43. Casele de asigurãri de sãnãtate sunt obligate sã analizeze lunar, trimestrial şi anual indicatorii şi situaţia privind stocurile de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, raportate de unitãţile sanitare, şi sã transmitã pânã la data de 15 a lunii urmãtoare celei pentru care se face raportarea, la Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, situaţia centralizatã a acestora.
3.44. Casele de asigurãri de sãnãtate sunt obligate sã transmitã situaţiile menţionate la pct. 3.43 conform tabelelor de raportare stabilite de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate.
3.45. Casele de asigurãri de sãnãtate au obligaţia sã efectueze trimestrial la unitãţile sanitare controlul raportãrii indicatorilor prevãzuţi în programele, respectiv subprogramele de sãnãtate. Controlul va urmãri, în principal:
a) dacã medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice primite au fost utilizate numai pentru bolnavii incluşi în subprogram şi numai pentru afecţiuni care se trateazã din fondul alocat subprogramului, avându-se în vedere evidenţele nominale şi pe cod numeric personal;
b) respectarea, de cãtre persoanele implicate, a responsabilitãţilor ce le revin în derularea subprogramelor de sãnãtate;
c) realitatea indicatorilor raportaţi;
d) acurateţea şi validitatea datelor colectate;
e) identificarea eventualelor obstacole sau disfuncţionalitãţi în derularea programelor, respectiv subprogramelor de sãnãtate;
f) dacã activitãţile se desfãşoarã conform reglementãrilor legale în vigoare.
3.46. Casele de asigurãri de sãnãtate au obligaţia sã predea unitãţii sanitare lista nominalã cuprinzând medicii de specialitate din cabinetele medicale organizate potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi codurile acestora.
Aceste date sunt necesare unitãţii sanitare în vederea eliberãrii din farmacia cu circuit închis a medicamentelor ce se elibereazã în ambulatoriu în cadrul subprogramelor de sãnãtate.
3.47. Casele de asigurãri de sãnãtate au obligaţia de a verifica lunar reţetele eliberate în ambulatoriu prin farmacia cu circuit închis a unitãţii sanitare prin care se deruleazã subprogramul, în funcţie de evidenţa cantitativ-valoricã a medicamentelor şi/sau a materialelor sanitare specifice.
3.48. Pentru subprogramul 1.3 "Supravegherea şi controlul tuberculozei" se vor verifica condicile de medicamente în baza cãrora au fost eliberate medicamentele pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor.
4. Raportarea indicatorilor
4.1. Unitãţile sanitare prin care se deruleazã subprogramele prevãzute la pct. 1.3, aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate pentru aprobarea derulãrii programelor şi subprogramelor de sãnãtate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, vor transmite caselor de asigurãri de sãnãtate, în primele 10 zile ale lunii în curs pentru luna precedentã, indicatorii aferenţi fiecãrui program sau subprogram de sãnãtate, cuprinzând, în principal, numãrul de bolnavi beneficiari de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice pe tip de afecţiune, tip de terapie sau tip de şedinţã, dupã caz, cheltuielile aferente acestora, precum şi datele referitoare la valoarea stocului de medicamente, conform tabelelor de raportare stabilite de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate.
Indicatorii se monitorizeazã pe baza evidenţei tehnico-operative conduse la nivelul unitãţilor sanitare.
4.2. Casele de asigurãri de sãnãtate au obligaţia de a analiza lunar, trimestrial şi anual indicatorii şi situaţia stocurilor de medicamente raportate de unitãţile sanitare şi de a centraliza pe judeţ datele transmise de unitãţile sanitare pentru fiecare subprogram.
Pânã la data de 15 a lunii urmãtoare celei pentru care se face raportarea, casele de asigurãri de sãnãtate transmit Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate situaţia centralizatã pe judeţ privind indicatorii transmişi de unitãţile sanitare şi valoarea stocurilor de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice.
4.3. Lunar, trimestrial şi anual direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate care au repartizate atribuţii privind programele sau subprogramele de sãnãtate analizeazã, în cadrul fiecãrui subprogram de sãnãtate, situaţia privind indicatorii şi valoarea stocurilor raportate.
Trimestrial şi în cazuri excepţionale şi justificate Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, în cazul nerealizãrii indicatorilor fizici şi de eficienţã, poate lua mãsuri de sistare a aprovizionãrii cu medicamente şi/sau materiale sanitare specifice şi/sau redistribuirea acestora la alte unitãţi sanitare care au realizat indicatori peste cei contractaţi în cadrul subprogramelor de sãnãtate.
4.4. Pentru programele, respectiv subprogramele de sãnãtate, pentru care medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice sunt achiziţionate prin licitaţie la nivel naţional, se vor aplica responsabilitãţile specifice derulãrii programelor, respectiv subprogramelor de sãnãtate cuprinse în ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate pentru aprobarea derulãrii programelor şi subprogramelor de sãnãtate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
4.5. Trimestrial, Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate va transmite Ministerului Sãnãtãţii un raport privind derularea programelor, respectiv subprogramelor de sãnãtate, finanţate din Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate. Acest raport va fi transmis dupã încheierea controlului trimestrial realizat de casele de asigurãri de sãnãtate la unitãţile sanitare prin care se deruleazã programe, respectiv subprograme de sãnãtate, şi va conţine:
- situaţia centralizatã a indicatorilor fizici şi de eficienţã pentru fiecare program, respectiv subprogram de sãnãtate;
- aspecte deosebite în derularea programelor, respectiv subprogramelor de sãnãtate;
- eventualele propuneri de îmbunãtãţire a activitãţilor pe programe.
5. Controlul raportãrii indicatorilor specifici
5.1. Controlul raportãrii indicatorilor prevãzuţi în programele, respectiv subprogramele de sãnãtate, pentru care medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice sunt achiziţionate prin licitaţie la nivel naţional, se efectueazã potrivit prevederilor ordinului ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate pentru aprobarea derulãrii programelor şi subprogramelor de sãnãtate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
6. Contabilitatea operaţiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate potrivit <>art. 35 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Operaţiunile financiare şi de gestionare rezultate din derularea contractelor de achiziţii publice pentru medicamente şi/sau materiale specifice, necesare realizãrii programelor sau subprogramelor de sãnãtate, se înregistreazã în mod corespunzãtor în contabilitatea Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi a unitãţilor sanitare beneficiare de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, astfel cum se menţioneazã în cele ce urmeazã:
A. Înregistrarea în contabilitatea Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate
a) Înregistrarea contravalorii facturilor prezentate de furnizori privind livrarea medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice cãtre unitãţile sanitare prin care se deruleazã programe, respectiv subprograme de sãnãtate, finanţate din Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate:410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate
de la buget" = 234 "Furnizori"
- analitic
- capitolul 62.16 "Servicii medicale şi medicamente"
- subcapitolul "Medicamente şi/sau materiale sanitare
specifice utilizate în spital şi ambulatoriu pentru
unele boli cronice şi specialitatea clinice pe bazã
de programe"
- articolul 25 "Materiale şi prestãri de servicii cu
caracter medical"b) Plata facturilor cãtre furnizori, dupã verificarea, aprobarea şi avizarea acestora.
Plata se efectueazã de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate în limita creditelor bugetare aprobate cu aceastã destinaţie.234 «Furnizori» = 700 "Finanţare de la buget privind anul curent"
- analitic, capitol, subcapitol şi articolB. Înregistrarea în contabilitatea unitãţilor sanitare beneficiare de medicamente şi/sau materiale sanitare finanţate de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate
a) Conform precizãrilor prezentelor norme metodologice, valoarea medicamentelor şi/sau materialelor sanitare primite pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sãnãtate, finanţate din Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, reprezintã o finanţare efectivã, care se înregistreazã în creditul contului 527 "Venituri din activitatea sanitarã", în contul analitic "Valoarea medicamentelor şi/sau materialelor specifice primite pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sãnãtate, finanţate din Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate". În cazul în care o unitate sanitarã executã mai multe programe, respectiv subprograme de sãnãtate, acest cont analitic se conduce pentru fiecare program sau subprogram de sãnãtate.
b) Unitãţile sanitare au obligaţia sã prevadã la partea de cheltuieli din bugetul de venituri şi cheltuieli, la art. 23.04 "Medicamente şi/sau materiale sanitare pentru programe, respectiv subprograme de sãnãtate", valoarea medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice, prevãzute a fi primite pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sãnãtate.
c) Medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice, primite şi recepţionate de la furnizori pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sãnãtate, se înregistreazã pe baza documentelor legale:600.01 "Medicamente şi materiale = 527 "Venituri din activitatea
sanitare" sanitarã"
- analitic - pe sortimente - analitic - "Valoarea
şi programe, respectiv subprograme medicamentelor şi/sau
de sãnãtate materialelor specifice, primite
pentru realizarea programelor,
respectiv subprogramelor de
sãnãtate"d) Medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice, consumate în cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sãnãtate, finanţate din Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate:427 "Cheltuieli din activitatea = 600.01 "Medicamente şi/sau
sanitarã conform O.U.G. nr. materiale sanitare"
150/2002" - analitic - pe sortimente
- analitic şi programe, respectiv
- art. 23.04 "Medicamente şi subprograme de sãnãtate
materiale sanitare pentru
programele, respectiv
subprogramele de sãnãtate",
desfãşurate pe programe,
respectiv subprograme de sãnãtate7. Dispoziţii finale
7.1. Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplicã în cazul centrelor-pilot nominalizate în Ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 1.347/477/2004, pentru care achiziţia serviciilor de hemodializã şi dializã peritonealã externalizate se realizeazã potrivit <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.487/2004 .
7.2. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.


ANEXA 1
la normele metodologice

Furnizorul ......................

ADRESĂ DE INFORMARE

Cãtre
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Bucureşti, Calea Cãlãraşilor nr. 248, bl.
S19, sectorul 3, telefon ........, fax ........

Stimaţi domni,
Prin prezenta vã înştiinţãm cã la data de ................. au fost expediate medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice, aferente tranşei (comenzii) din luna .............., conform graficului de livrare anexat la Contractul de furnizare nr. ............ din data ..................... .
Medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice au fost expediate în cantitãţile stabilite (prin graficul de livrare anexat la contract) la sediul spitalelor nominalizate.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare, vã rugãm sã îl/o contactaţi pe domnul/doamna ......................

Vã mulţumim pentru colaborare.

Data .............

Furnizor,
....................
(semnãtura autorizatã)


ANEXA 2
la normele metodologice

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
.........................................
Nr. ............/data

SOLICITARE DE LIVRARE LUNARĂ DE MEDICAMENTE
ŞI /SAU MATERIALE SANITARE SPECIFICE

Cãtre
...........................
(numele furnizorului)

Stimaţi domni,
În acord cu Contractul nr. ........... din data de .................., vã solicitãm livrarea medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice, în urmãtoarele cantitãţi:


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. DCI Denumirea comercialã Forma Cantitatea
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Menţionãm cã aceste medicamente şi/sau materiale sanitare specifice sunt aferente perioadei ..............., conform graficului de livrare anexat la contracte.

..........................................
(semnãtura ordonatorului principal de credite)


ANEXA 3
la normele metodologice

Spitalul .............................
Localitatea ..........................
Nr. ......./data ..............


PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE

Încheiat între Spitalul ............................, reprezentat de domnul/doamna ................, în calitate de beneficiar final, şi Societatea Comercialã ....(denumirea şi sediul societãţii)..., reprezentatã prin domnul/doamna ......................., în calitate de furnizor.
În conformitate cu prevederile Contractului nr. ............ din data de .................., încheiat între Societatea Comercialã ..................................., în calitate de furnizor, şi Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, în calitate de achizitor, şi în urma solicitãrii de livrare lunarã, înregistratã cu nr. ........ din data de ................, s-au livrat medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice în forma şi în cantitãţile menţionate în anexã.
La recepţie s-a constatat cã livrarea corespunde:
- din punct de vedere cantitativ, cu cea din graficul de livrare;
- din punct de vedere al denumirii şi formei, cu anexa privind propunerea tehnicã;
- din punct de vedere calitativ a fost transportatã în acord cu condiţiile menţionate în instrucţiunile medicamentelor şi nu sunt constatate deteriorãri; termenul de valabilitate rãmas este de cel puţin un an sau mai mare de 80% din termenul total de valabilitate a produselor;
- seriile lotului sunt vizibile şi uşor de identificat pe ambalajele mari, precum şi pe cele individuale.
Alte comentarii şi/sau observaţii*):
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Data ......................

Am primit, Am predat,
Spitalul ............. Furnizorul,
..................... .....................
(semnãtura autorizatã) (semnãtura autorizatã)

-------
*) Cu privire la lipsuri, deteriorãri, termene de valabilitate.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016