Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 16 noiembrie 2004  privind finantarea actiunilor de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si intocmirea bugetului de stat pentru razboi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 16 noiembrie 2004 privind finantarea actiunilor de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si intocmirea bugetului de stat pentru razboi

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 26 ianuarie 2005
CAP. I
Sistemul de finanţare a acţiunilor de pregãtire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare

1. Pregãtirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare cuprinde ansamblul de mãsuri şi acţiuni care se stabilesc şi se realizeazã din timp de pace pentru satisfacerea nevoilor de apãrare şi asigurarea continuitãţii activitãţilor economico-sociale în caz de mobilizare sau de rãzboi.
Mãsurile de pregãtire a economiei naţionale pentru apãrare se referã la identificarea capacitãţilor pentru apãrare, stabilirea, crearea şi pãstrarea rezervelor de mobilizare, precum şi la alte acţiuni care vor fi apreciate ca necesare, în condiţiile legii.
Potrivit <>art. 38 din Legea nr. 477/2003 privind pregãtirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare, finanţarea pregãtirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare se asigurã de la bugetul de stat.
În acest scop, agenţii economici şi instituţiile publice, cãrora le revin sarcini prin planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apãrare, au obligaţia ca pânã la data de 1 mai a fiecãrui an sã transmitã Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale propuneri fundamentate privind fondurile necesare realizãrii acestor sarcini pentru anul urmãtor, în vederea finanţãrii lor de la bugetul de stat.
Pe baza mãsurilor şi acţiunilor prevãzute în planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apãrare şi a propunerilor ministerelor, ale celorlalte autoritãţi ale administraţiei publice centrale şi locale, ale altor instituţii şi ale agenţilor economici cu atribuţii în domeniu, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale elaboreazã proiectul planului de pregãtire a economiei naţionale pentru apãrare şi propune, la termenele stabilite prin <>Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cuprinderea în bugetul propriu a fondurilor necesare în vederea finanţãrii mãsurilor şi acţiunilor pentru anul pentru care se elaboreazã proiectul de buget.
Dupã aprobarea legii bugetare anuale, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale definitiveazã proiectul planului de pregãtire a economiei naţionale pentru apãrare, corelat cu fondurile alocate de la bugetul de stat, şi îl supune aprobãrii prin hotãrâre a Guvernului, potrivit <>art. 18 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregãtirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 370/2004 .
Pe baza planului de pregãtire a economiei naţionale pentru apãrare, aprobat de cãtre Guvern, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale încheie, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, contracte cu agenţii economici şi instituţiile publice cu atribuţii în realizarea mãsurilor aprobate privind pregãtirea economiei naţionale pentru apãrare.
În vederea asigurãrii finanţãrii programului de pregãtire a teritoriului pentru apãrare, autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile cu atribuţii în domeniul apãrãrii, siguranţei naţionale şi ordinii publice au obligaţia ca, anual, la termenele stabilite prin <>Legea nr. 500/2002 , sã propunã includerea în programele de investiţii proprii, cu prioritate, a fondurilor aferente realizãrii obiectivelor aprobate de Consiliul Suprem de Apãrare a Ţãrii şi comunicate acestora de cãtre Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale.
Propunerile menţionate, precum şi modificãrile care intervin în procesul de elaborare a legii bugetare anuale, comparativ cu solicitãrile iniţiale privind fondurile necesare pregãtirii teritoriului pentru apãrare, vor fi avizate în prealabil de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale.
2. Fundamentarea fondurilor ce se alocã anual de la bugetul de stat pentru finanţarea pregãtirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare se face pe baza datelor şi elementelor justificative prezentate de ordonatorii principali de credite, potrivit responsabilitãţilor şi sarcinilor rezultate din planurile de pregãtire a economiei naţionale pentru apãrare şi programele de pregãtire a teritoriului pentru apãrare, aprobate în condiţiile legii.
În bugetele ordonatorilor principali de credite cu atribuţii în domeniu sunt înscrise în acest scop urmãtoarele naturi de cheltuieli:
a) La cheltuielile curente vor fi înscrise fondurile care se referã la:
- cheltuieli materiale şi servicii, legate de:
- asigurarea transportului, manipulãrii, depozitãrii, conservãrii, împrospãtãrii, efectuãrii probelor de calitate, valorificãrii, casãrii, inventarierii şi evidenţei contabile a materialelor şi produselor din rezerva de mobilizare;
- contravaloarea prestaţiilor legate de administrarea şi paza depozitelor ce sunt evidenţiate separat de cele destinate producţiei curente a agenţilor economici (personal de deservire şi întreţinere depozite, reparaţii, încãlzire, iluminat, chirii etc.);
- trecerea în conservare a utilajelor, instalaţiilor, liniilor tehnologice şi staţiilor pirotehnice din componenţa capacitãţilor pentru apãrare, potrivit <>art. 25 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregãtirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 370/2004 ;
- elaborarea, pãstrarea şi actualizarea documentaţiilor tehnice, tehnologice şi a S.D.V.-urilor, conform prevederilor cap. VI "Documentaţia tehnicã, tehnologicã şi S.D.V." din Normele metodologice de aplicare a <>Legii nr. 477/2003 privind pregãtirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 370/2004 ;
- alte cheltuieli materiale prevãzute de lege.
b) La cheltuielile de capital vor fi înscrise fondurile care se referã la:
- finanţarea acumulãrii, reîntregirii şi împrospãtãrii produselor din rezerva de mobilizare, potrivit dispoziţiilor <>art. 27 din Legea nr. 477/2003 privind pregãtirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare;
- finanţarea obiectivelor cuprinse în planul de pregãtire a teritoriului pentru apãrare, în condiţiile <>art. 53 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregãtirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 370/2004 ;
- finanţarea altor acţiuni de pregãtire a economiei şi a teritoriului pentru apãrare prevãzute de lege, de natura cheltuielilor de capital.
Propunerile de credite bugetare se vor fundamenta, avându-se în vedere realizãrile exerciţiului bugetar anterior, sarcinile nou-intervenite, precum şi propunerile de reducere a cheltuielilor neeconomicoase din domeniul pregãtirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare.
3. Fondurile necesare finanţãrii acţiunilor de pregãtire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare se aprobã şi se utilizeazã în condiţiile <>Legii nr. 500/2002 .
4. Cheltuielile se efectueazã în limita creditelor bugetare aprobate, deschise şi repartizate cu aceastã destinaţie, de la capitolul 69.01 "Alte acţiuni economice", titlul 20 "Cheltuieli materiale şi servicii" sau titlul 70 "Cheltuieli de capital", dupã caz, potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobatã prin <>Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.394/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
5. Pentru prestarea unor servicii în domeniul pregãtirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare, ordonatorii principali de credite încheie contracte ferme, în condiţiile legii, cu instituţiile publice sau cu agenţii economici prestatori, care includ atât cheltuielile cu munca vie stabilite potrivit dispoziţiilor legale pentru angajaţii proprii, cât şi cheltuielile materiale aferente activitãţilor privind pregãtirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare, dimensionate la strictul necesar.
Materialele, produsele şi serviciile prevãzute în planul de pregãtire a economiei naţionale pentru apãrare sau în programul cu obiectivele de pregãtire operativã a teritoriului pentru apãrare şi contractate în exerciţiul bugetar curent se plãtesc din creditele bugetare aprobate numai pe bazã de documente justificative întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale.

CAP. II
Finanţarea şi decontarea produselor ce se scot din rezerva de mobilizare pentru împrospãtare, preschimbare sau scoatere definitivã

1. Agenţii economici la care se constituie rezerve de mobilizare sunt obligaţi sã preîntâmpine deteriorarea acestora din punct de vedere calitativ, pe calea împrospãtãrilor ce trebuie efectuate conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 477/2003 privind pregãtirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare.
Împrospãtarea produselor din rezervele de mobilizare se realizeazã prin vânzarea acestora şi reîntregirea corespunzãtoare a stocurilor cu produse similare noi.
În situaţia în care scoaterea la împrospãtare a unor produse nu se poate realiza datoritã conjuncturii de piaţã, vânzarea produselor din rezerva de mobilizare se poate face la preţuri reduse faţã de valoarea de inventar, aprobate în condiţiile legii.
Sumele încasate se fac venit la bugetul de stat.
2. Scoaterea produselor din rezerva de mobilizare sub formã de împrumut se efectueazã, în mod excepţional, la solicitarea agenţilor economici interesaţi, prin hotãrâri ale Guvernului, iniţiate de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, în care sunt stipulate condiţiile de restituire a produselor respective, dupã depunerea unei garanţii în contul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, al cãrei cuantum sã asigure reîntregirea stocurilor.
Garanţia depusã de cãtre agenţii economici pentru care se scot sub formã de împrumut materiale şi produse din rezerva de mobilizare se vireazã în contul "Disponibil din sume de mandat şi în depozit", deschis la unitãţile Trezoreriei Statului pe seama Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale care administreazã rezerva de mobilizare.
3. Utilizarea aparaturii, autospecialelor, utilajelor sau altor echipamente pãstrate în exploatare la agenţii economici se efectueazã în condiţiile tehnice şi financiare cuprinse în contractele încheiate între Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale şi utilizatori.
4. Scoaterea cu caracter definitiv şi valorificarea unor produse din rezerva de mobilizare se efectueazã ca urmare a modificãrii nomenclatorului, a nivelului de constituire, a atingerii limitei de valabilitate a termenului de serviciu sau a duratei normale de funcţionare.
Sumele încasate din garanţii reţinute definitiv, penalitãţi, cote de adaos sau din valorificarea produselor scoase din rezerva de mobilizare se constituie ca venituri ale bugetului de stat.

CAP. III
Contabilitatea, gestionarea şi inventarierea rezervelor de mobilizare

1. Potrivit alin. (1) al <>art. 30 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregãtirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 370/2004 , rezervele de mobilizare se constituie şi se pãstreazã la agenţii economici şi la instituţiile publice care au sarcini pentru mobilizare, precum şi în spaţiile de depozitare a rezervelor de stat, pe baza contractelor încheiate cu Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale.
Agenţii economici care gestioneazã rezerve de mobilizare, organizeazã şi conduc contabilitatea în conformitate cu prevederile <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, şi cu Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 324/1984 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Evidenţa contabilã a rezervelor de mobilizare se ţine separat de evidenţa contabilã a agenţilor economici respectivi.
Evidenţa contabilã a încasãrii veniturilor şi efectuãrii cheltuielilor bugetare pentru rezerva de mobilizare se organizeazã potrivit Planului de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunilor de aplicare a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 324/1984 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Pentru evidenţa rezervelor de mobilizare se utilizeazã conturile specifice cu aplicare la instituţiile publice şi agenţii economici cu sarcini în domeniu, prezentate în anexa nr. 1.
Completarea sau dezvoltarea în continuare a acestui plan de conturi, precum şi a monografiei contabile a principalelor operaţiuni privind constituirea şi utilizarea rezervelor de mobilizare, prezentatã în anexa nr. 2, se face cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice, la propunerea instituţiilor în cauzã.
2. Referitor la regulile generale privind inventarierea rezervelor de mobilizare, se vor aplica Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.753/2004 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.174 din 13 decembrie 2004. Rezultatele inventarierii se transmit Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, care asigurã mãsurile corespunzãtoare pentru valorificarea acestora.
Potrivit pct. 50 din normele menţionate mai sus, unitãţile aparţinând Ministerului Apãrãrii Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi altor instituţii cu caracter special prevãzute prin lege efectueazã inventarierea patrimoniului pe bazã de norme proprii avizate de Ministerul Finanţelor Publice.
Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale întocmeşte şi înainteazã la Ministerul Finanţelor Publice, la termenele stabilite, situaţii financiare trimestriale şi anuale centralizate privind activitatea financiar-contabilã a sectorului privind rezerva de mobilizare, potrivit normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare privind execuţia bugetarã, elaborate pentru instituţiile publice.
Situaţiile financiare trimestriale şi anuale pentru rezerva de mobilizare vor fi cuprinse în cele ale ordonatorului principal de credite.

CAP. IV
Elaborarea bugetului de stat pentru rãzboi

În conformitate cu prevederile <>art. 10 alin. (5) din Legea nr. 477/2003 , Ministerul Finanţelor Publice, pe baza planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apãrare transmis de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale şi a propunerilor ministerelor şi ale celorlalte instituţii cu atribuţii în caz de mobilizare sau de rãzboi, avizate de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, elaboreazã proiectul bugetului de stat pentru rãzboi.
În scopul asigurãrii echilibrului dintre cerinţele cuprinse în planul de mobilizare a economiei naţionale şi resursele financiare ce urmeazã a fi prevãzute în bugetul de stat pentru rãzboi, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale vor avea în vedere urmãtoarele:
1. Luându-se în considerare noul statut al României de membru NATO, la elaborarea propunerilor pentru bugetul de stat pentru rãzboi se va avea în vedere asigurarea fondurilor care sã permitã participarea la apãrarea colectivã, bazatã pe o reevaluare radicalã a cerinţelor operaţionale în funcţie de capabilitãţi şi resurse, în concordanţã cu regulile ce guverneazã aceastã organizaţie, obligaţiile României faţã de Alianţa Nord-Atlanticã şi responsabilitãţile naţionale ale Armatei.
2. La stabilirea fondurilor ce urmeazã a fi cuprinse în bugetul de stat pentru rãzboi, baza de calcul o constituie bugetul de stat pe anul pentru care se elaboreazã, detaliat pe ordonatorii principali de credite şi în cadrul acestora pe capitole de cheltuieli bugetare.
În baza acestor date şi a sarcinilor ce le revin din planul de mobilizare, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale vor proceda la cuantificarea influenţelor şi a modificãrilor care se produc în volumul şi structura activitãţilor ce se desfãşoarã în economie pentru starea de mobilizare, conform anexei nr. 3, cu sumele rezultate urmând a fi ajustate fondurile prevãzute în bugetul de stat pe anul în curs aprobat de cãtre Parlamentul României.
Pentru punerea de acord a sarcinilor cuprinse în planul de mobilizare cu posibilitãţile de asigurare a resurselor legate de condiţiile specifice şi prioritãţile economiei la rãzboi, propunerile transmise de ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale vor fi analizate în prealabil şi avizate de cãtre Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale - organism guvernamental cu atribuţii în domeniul pregãtirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare.
3. În ceea ce priveşte dimensionarea propunerilor de cheltuieli ce urmeazã a fi înscrise în bugetul de stat pentru rãzboi, ţinându-se seama de volumul restrâns al resurselor financiare pe care statul le poate mobiliza în asemenea situaţii pe seama veniturilor ce pot fi atrase la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupã caz, ministerele şi celelalte instituţii publice cu sarcini la mobilizare, precum şi agenţii economici care asigurã în mod direct cerinţele economiei de rãzboi vor definitiva aceste propuneri pe baza unor mãsuri şi programe specifice unui buget de austeritate, între care se pot menţiona:
- utilizarea integralã a capacitãţilor de producţie specializate în fabricaţia de tehnicã şi materiale militare, asigurându-se prioritate în alocarea şi dirijarea resurselor bugetare cãtre sectoarele şi ramurile producãtoare de armament, muniţii şi tehnicã de luptã;
- fondurile destinate investiţiilor publice vor fi dirijate cu preponderenţã pentru investiţiile legate de extinderea capacitãţilor de producţie în domeniul fabricaţiei de tehnicã şi materiale militare, admiţându-se continuarea lucrãrilor numai la obiectivele care contribuie nemijlocit la susţinerea efortului de apãrare, precum şi lucrãri pentru prevenirea şi înlãturarea efectelor produse de un eventual conflict militar, acţiuni accidentale şi calamitãţi naturale;
- asigurarea şi completarea nivelului stocurilor intangibile de materii prime, materiale şi produse strategice existente în rezervele de stat şi de mobilizare pentru intervenţii operative determinate de trecerea la realizarea producţiei de tehnicã militarã şi armament;
- mãsuri de raţionalizare şi limitare a numãrului de personal din sectorul administraţiei publice, reconversia şi dirijarea forţei de muncã disponibile cãtre sectorul producţiei de apãrare;
- eliminarea cheltuielilor în scopuri administrative şi gospodãreşti şi raţionalizarea în acest sens a cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a sectorului public;
- alte mãsuri impuse de restrângerea unor activitãţi şi sectoare în concordanţã cu nevoile sistemului naţional de apãrare.
4. Propunerile de cheltuieli ce urmeazã a fi înscrise în proiectul bugetului de stat pentru rãzboi se vor stabili în condiţiile preţurilor avute în vedere la elaborarea proiectului bugetului de stat pe anul respectiv.
La definitivarea influenţelor rezultate ca urmare a actualizãrii unor indicatori valorici prevãzuţi în planul de mobilizare ce a fost elaborat în preţurile anilor anteriori, este necesar ca acestea sã se bazeze pe date certe consemnate în situaţiile financiare ale agenţilor economici (de exemplu: cifra de afaceri, valoarea producţiei industriale şi agricole pe ramuri şi sectoare, valoarea investiţiilor, volumul desfacerilor de mãrfuri etc.).
În baza datelor actualizate prezentate de cãtre ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale va proceda la modificarea şi actualizarea tuturor indicatorilor valorici prevãzuţi în planul de mobilizare aprobat de Consiliul Suprem de Apãrare a Ţãrii.
5. La fundamentarea propunerilor de modificare a cheltuielilor prevãzute în bugetul de stat pe anul în curs în vederea determinãrii cheltuielilor bugetare pentru rãzboi, se vor avea în vedere toate modificãrile intervenite în nivelul şi structura indicatorilor specifici fiecãrei categorii de cheltuieli, astfel:
- în cadrul cheltuielilor de personal, definitivarea fondurilor bugetare se va efectua pornindu-se de la numãrul de salariaţi propus a se finanţa de la bugetul de stat în anul curent, corectat cu reducerile corespunzãtoare impuse de cerinţele redistribuirii şi asigurãrii cu personal a ramurilor şi sectoarelor implicate direct în producţia de armament şi tehnicã militarã;
- la dimensionarea cheltuielilor materiale şi servicii se va ţine seama de reducerea substanţialã a volumului de activitate al instituţiilor publice şi de prioritãţile legate de asigurarea fondurilor pentru cheltuielile specifice privind hrana, medicamentele şi materialele sanitare, echipament şi cazarmament şi a altor cheltuieli de rãzboi;
- la definitivarea cheltuielilor de capital se vor avea în vedere prioritãţile stabilite prin planul de mobilizare, fondurile alocate pentru investiţii urmând a fi dirijate cu preponderenţã în industria de apãrare, precum şi pentru lucrãrile de pregãtire operativã a teritoriului pentru apãrare.
Pentru asigurarea unor prioritãţi specifice economiei de rãzboi, listele sintezã a obiectivelor de investiţii stabilite pentru fiecare minister sau organ al administraţiei centrale ori locale, dupã caz, vor fi analizate şi avizate şi de cãtre Ministerul Apãrãrii Naţionale, potrivit modelului din anexa nr. 4.
6. În baza <>art. 41 din Legea nr. 477/2003 , prin care se stabilesc atribuţii în domeniul pregãtirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare, inclusiv pentru autoritãţile administraţiei publice locale, acestea vor elabora propuneri corespunzãtoare privind proiectul bugetului de stat pentru rãzboi.
În ceea ce priveşte propunerile de cheltuieli din bugetele locale, la stabilirea necesarului de fonduri se impune asigurarea cu prioritate a cheltuielilor legate de pregãtirea teritoriului pentru apãrare, a celor privind acordarea asistenţei medicale, precum şi a mãsurilor de protecţie a populaţiei civile în condiţii de rãzboi.
Proiectele bugetelor locale pe ansamblul judeţului şi al municipiului Bucureşti vor fi analizate şi avizate în prealabil de cãtre serviciile descentralizate ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, dupã care vor fi transmise Ministerului Finanţelor Publice, prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti.

ANEXA 1

CONTURI SPECIFICE
utilizate în evidenţa rezervelor de mobilizareSIMBOL


────────────────────────────────
CLASA CONT DENUMIREA CLASEI ŞI A
───────────────────────── CONTURILOR
SINTETIC ANALITIC
───────────────
GRAD I GRAD II

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Mijloace bãneşti
11 Disponibil din mijloace cu destinaţie
speciala.
119 Disponibil cu destinaţie speciala
119.05 Disponibil privind rezervele speciale
2 Decontãri
21 Decontãri interne
213 Alte decontãri
213.02 Comision pentru materiale rezerva de stat si
de mobilizare
22 Decontãri cu terţii - debitori
220 Debitori
220.09 Debitori din cheltuieli pentru materiale si
produse rezerva de stat si de mobilizare
220.10 Avansuri acordate furnizorilor potrivit
hotãrârilor de Guvern aprobate anual privind
realizarea unor acţiuni si categorii de
cheltuieli finanţate din fondurile publice
220.11 Debitori din pagube privind materiale si
produse rezerva de stat si de mobilizare
220.21 Debitori din credite bugetare acordate
agenţilor economici pentru operaţiuni cu
materiale si produse rezerve de mobilizare
225 Clienţi
225.02 Clienţi din operaţiuni privind
activitatea rezervelor de stat si de
mobilizare
231 Creditori
231.11 Creditori pentru garanţii depuse de clienţi
pentru produse si materiale rezerva de stat
si de mobilizare
234 Furnizori
234.03 Furnizori pentru materiale rezerva de
stat si de mobilizare
6 Materiale
60 Materiale si obiecte de inventar
600 Materiale
600.10 Materiale rezerva de stat si de mobilizare
600.11 Ambalaje pentru rezerva de stat si de
mobilizare
600.12 Documentaţii tehnice si tehnologice
constituite in rezerva de stat si de
mobilizare
9 Conturi in afara bilanţului
900 Active fixe si obiecte de inventar primite
in folosinţa
901 Active fixe luate cu chirie
902 Valori materiale primite spre prelucrare sau
reparare
905 Ambalaje de restituit
910 Debitori scoşi din activ urmãriţi in
continuare
912 Documente respinse la viza de control
financiar preventiv
980 Debitori din amenzi si penalitãţi pretinse
981 Documentaţii tehnice si tehnologice
constituite in rezerva de stat si de
mobilizare
982 Materiale scoase de la rezerva de stat
si de mobilizare sub forma de imprumut
983 Materiale scoase de la rezerva de stat
si de mobilizare pentru împrospãtare
984 Produse impure rezultate din
manipularea stocurilor rezerva de stat si
de mobilizare
985 Diferente provenite din erori admisibile
la determinãrile tehnice si pierderi normale
la materiale rezerva de stat si de mobilizare
986 Materiale scoase de la rezerva de mobilizare
pentru revigorare
987 Materiale aprobate pentru scoaterea
definitiva de la rezerva de mobilizare in
scopul valorificãrii
970 Abonamente la publicaţii care se urmãresc
pana la primire
972 Alte operaţiuni in afara bilanţului
988 taxe de timbru
989 Scrisori de garanţie bancara in lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 2

MONOGRAFIA CONTABILĂ
a principalelor operaţiuni privind
constituirea şi utilizarea rezervelor de mobilizare


┌─────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ CONŢINUTUL OPERAŢIUNII │ SIMBOL │ VALOAREA DE │
│crt. │ ├──────────┬──────────┤ ÎNREGISTRARE │
│ │ │ D │ C │ │
├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤
│ A. │Constituirea stocurilor │ │ │ │
│ 1. │Constituirea stocurilor rezerva│ │ │ │
│ │de mobilizare cu materiale şi │ % │ 234.03 │valoarea facturatã│
│ │ambalaje achiziţionate de la │ 600.10 │ │cost.de achiz. │
│ │furnizori interni │ │ │materiale │
│ │ │ 600.11 │ │cost.de achiz. │
│ │ │ │ │ambalaje │
│ 2. │Constituirea stocurilor rezerva│ │ │ │
│ │de mobilizare cu materiale şi │ % │ 234.03 │valoarea facturatã│
│ │ambalaje din import │ 600.10 │ │cost.de achiz. │
│ │ │ │ │materiale │
│ │ │ 600.11 │ │cost.de achiz. │
│ │ │ │ │ambalaje │
│ │ │ 213.03 │ │comision de │
│ │ │ │ │import │
│ │Plata furnizorilor │ 234.03 │ 700.01.1│valoarea facturatã│
│ 3. │Completarea stocului rezerva de│ % │ 234.03 │valoarea facturatã│
│ │mobilizare din disponibilitãţi-│ 600.10 │ │cost.de achiz. │
│ │le create în contul 119.05 ca │ │ │materiale │
│ │urmare a valorifivãrii unor │ 600.11 │ │cost.de achiz. │
│ │materiale │ │ │ambalaje │
│ │Plata furnizorilor │ 234.03 │ 119.05 │valoarea facturatã│
│ B. │Scoaterea din stocul de rezerva│ │ │ │
│ │de mobilizare │ │ │ │
│ 1. │Împrospãtarea fãrã decalare de │ │ │ │
│ │termen (concomitent) │ │ │ │
│ 1.a │Când operaţiunea are loc la │ 600.10 │ 600.10 │cost.de achiz. │
│ │acelaşi preţ │ mat.nou │ mat.vechi│materiale │
│ │Reglare rulaj cont 600.10 │ 600.10 │ 600.10 │ROŞU - cost de │
│ │ │ mat.vechi│ mat.vechi│achiziţie │
│ 1.b │Când operaţiunea are loc la │ 600.10 │ 600.10 │cost.de achiz. │
│ │un preţ mai mare şi se desfã- │ │ │mat.nou │
│ │şoarã la cererea sectorului │ │ 600.10 │cost.de achiz. │
│ │r.m. │ │ │mat. vechi │
│ │ │ │ 234.03 │diferenţa de preţ │
│ │Reglare rulaj cont 600.10 │ 600.10 │ 600.10 │ROŞU - cost de │
│ │ │ mat.vechi│ mat.vechi│achiziţie │
│ │Plata diferenţei de preţ │ 234.03 │ 700.01 │valoare facturatã │
│ │furnizorului │ │ │ │
│ 2. │Împrospãtare cu decalare de │ │ │ │
│ │termen (3 luni) │ │ │ │
│ │Operaţiunea poate avea loc la │ │ │ │
│ │un preţ egal sau la un preţ mai│ │ │ │
│ │mare. Înregistrãrile sunt │ │ │ │
│ │aceleaşi ca la împrospãtarea │ │ │ │
│ │concomitenta │ │ │ │
│ 3. │Scoateri din stocul de rezerva │ │ │ │
│ │de mobilizare sub forma de │ │ │ │
│ │împrumut la cererea agentului │ │ │ │
│ │economic │ │ │ │
│ 3.a │Când operaţiunea are loc la │ │ │ │
│ │acelaşi preţ │ │ │ │
│ │- acordare împrumut │ 220.06 │ 600.10 │cost de achiziţie │
│ │- restituire împrumut │ 600.10 │ 220.06 │cost de achiziţie │
│ │- reglare rulaj cont 600.10 │ 600.10 │ 600.10 │ROŞU - cost de │
│ │ │ │ │achiziţie │
│ 3.b │Când operaţiunea are loc la un │ │ │ │
│ │preţ mai mare │ │ │ │
│ │- acordare împrumut │ 220.06 │ 600.10 │cost achiziţie │
│ │ │ │ │mat. vechi │
│ │- înregistrarea diferenţei │ │ │ │
│ │de preţ │ 220.06 │ 600.10 │diferenţa de preţ │
│ │- restituire împrumut │ 600.10 │ 220.06 │cost achiziţie │
│ │ │ │ │mat. noi │
│ 3.c │Înregistrarea garanţiei depusa │ │ │ │
│ │de agenţii economici │ 119.05 │ 231.11 │valoarea garanţiei│
│ 4. │Darea in folosinţa a unor │ │ │ │
│ │mijloace fixe pentru prevenirea│ │ │ │
│ │uzurii morale │ *)│ │ │
│ │- înregistrarea darii în folo- │ │ │ │
│ │sinţa a unor utilaje, insta- │ │ │ │
│ │laţii, aparatura etc. │ 600.10 │ 600.10 │cost de achiziţie │
│ │ │ analitic │ │ │
│ │ │ distinct │ │ │
│ │- înregistrarea obligaţiei │ │ │ │
│ │agenţilor economici care uti- │ │ │ │
│ │lizeazã produse rezerva de │ 220.09 │ 531 │valoarea facturii │
│ │mobilizare potrivit legii │ │ │cuprinzând chiria │
│ │ │ │ │lunara │
│ │- încasarea contravalorii │ 119.05 │ 220.09 │valoarea facturii │
│ │prestaţiei │ │ │cuprinzând chiria │
│ │ │ │ │lunara │
│ │- înregistrarea obligaţiei de │ │ │ │
│ │plata fata de bugetul statului │ 531 │ 232 │valoarea facturii │
│ │ │ │ │cuprinzând chiria │
│ │ │ │ │lunara │
│ │- achitarea obligaţiei fata de │ 232 │ 119.05 │valoarea facturii │
│ │bugetul statului │ │ │cuprinzând chiria │
│ │ │ │ │lunara │
│ │- restituirea materialelor date│ 600.10 │ 600.10 │valoarea facturii │
│ │în folosinţã │ │ analitic │cuprinzând chiria │
│ │ │ │ distinct │lunarã │
│ 5.a │Scoaterea definitiva din stocul│ │ │ │
│ │rezervei de mobilizare prin │ │ │ │
│ │casare │ 702 │ 600.10 │ │
│ │- materiale obţinute din casare│ 600.09 │ 531 │ │
│ │- valorificarea materialelor │ 225.02 │ 600.09 │ │
│ │- încasarea facturii │ 119.05 │ 225.02 │ │
│ │- înregistrarea obligaţiei fata│ │ │ │
│ │de bugetul statului │ 531 │ 232 │ │
│ │- virarea sumei la bugetul │ │ │ │
│ │statului │ 232 │ 119.05 │ │
│ 5.b │Scoaterea definitiva prin │ │ │ │
│ │vânzare (pentru nivelarea │ │ │ │
│ │stocului rezerva de mobilizare)│ │ │ │
│ │- vânzare materiale si ambalaje│ │ │ │
│ │si scãderea din gestiune │ 225.02 │ % │valoare facturata │
│ │ │ │ 600.10 │cost achiz. │
│ │ │ │ │materiale │
│ │ │ │ 600.11 │cost achiz. │
│ │ │ │ │ambalaje │
│ │ │ │ 213.02 │comision de import│
│ │- încasarea contravalorii │ │ │ │
│ │materialelor │ 119.05 │ 225.02 │valoare facturata │
│ │- înregistrarea obligaţiei fata│ 702 │ 232 │valoare facturata │
│ │de bugetul statului │ │ │- T.V.A. │
│ │- virarea sumei la bugetul │ 232 │ 119.05 │valoare facturata │
│ │statului │ │ │si încasata │
│ │- înregistrarea T.V.A. facturat│ │ │ │
│ │agenţilor economici la valori- │ │ │ │
│ │ficarea stocului r.m. si care │ 225.02 │ 232 │valoarea T.V.A. │
│ │se varsã la buget │ │ │ │
│ │- încasare T.V.A. (concomitent │ │ │ │
│ │cu încasarea valorii materia- │ │ │ │
│ │lelor, ambalajelor si a │ │ │ │
│ │comisionului │ 119.05 │ 225.02 │valoarea T.V.A. │
│ │- virarea la bugetul statului │ 232 │ 119.05 │valoarea T.V.A. │
└─────┴───────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────────┘


*) În evidenta sintetica nu se înregistreazã ieşirea din gestiune a stocului
respectiv.
Pentru evidenţierea acestuia se deschide un cont analitic distinct
ANEXA 3

ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE ......... AVIZAT,
OFICIUL CENTRAL DE STAT
PENTRU PROBLEME SPECIALE

PROPUNERI
pentru bugetul de stat pentru rãzboi


- mii lei -

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PROGRAM INFLUENTE PROPUNERI
DENUMIREA INDICATORILOR COD BUGET PLAN DE BUGET %
DE STAT MOBILIZARE *) DE STAT
( + , -) PENTRU
RĂZBOI col.3/
(col.1+ col.1
col.2)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B 1 2 3 4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CAPITOLUL
1. CHELTUIELI CURENTE
- cheltuieli de personal
- cheltuieli materiale si servicii
- subvenţii
- transferuri
2. CHELTUIELI DE CAPITAL
3. ÎMPRUMUTURI ACORDATE
4. RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE
CAPITOLUL
1. CHELTUIELI CURENTE
- cheltuieli de personal
- cheltuieli materiale si servicii
- subvenţii
- transferuri
2. CHELTUIELI DE CAPITAL
3. ÎMPRUMUTURI ACORDATE
4. RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) Proiecţia datelor se va efectua potrivit estimãrilor din planul de
mobilizare, actualizate la nivelul anului in cursANEXA 4

ORDONATORUL PRINCIPAL
DE CREDITE ____________ AVIZAT,
OFICIUL CENTRAL DE STAT MINISTERUL APĂRĂRII
PENTRU PROBLEME SPECIALE NAŢIONALE


LISTA
obiectivelor de investiţii cuprinse in bugetul de stat pentru rãzboi


ÎNV
───
C+M - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea obiectivelor Valoarea Propuneri buget de stat pentru rãzboi
de investiţii totala ───────────────────────────────────────
actua- Total din care finanţat din: Ob-
zata ─────────────────────────────── ser-
Buget Surse Cre- Alte va-
de stat proprii dite surse ţii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL
din care:
1. Lucrãri noi
din care:
a. obiective din
industria de apãrare
b. obiective pentru
pregãtirea teritoriului
pentru apãrare

2. Lucrãri in continuare

3. Alte cheltuieli de
investiţii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTA:
- Fundamentarea fondurilor necesare pentru investiţii se va efectua numai
pentru obiectivele importante ale industriei de apãrare si de pregãtire a
teritoriului pentru apãrare--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016