Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 15 septembrie 2005  de aplicare a titlului VII Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 15 septembrie 2005 de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 octombrie 2005

Prezentele norme metodologice reglementeazã punerea în aplicare a acelor dispoziţii din titlul VII al <>Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, denumitã în continuare lege/legea, care necesitã precizãri în aplicare.
Referirea, în cuprinsul prezentelor norme metodologice, la prevederile <>Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, vizeazã <>Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1 din titlul VII al legii:
(1) Prezenta lege reglementeazã sursele de finanţare, cuantumul şi procedura de acordare a despãgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în naturã, rezultate din aplicarea <>Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 501/2002 , a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunitãţilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale din România, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 66/2004 , cu modificãrile ulterioare.
(2) Dispoziţiile prezentului titlu sunt aplicabile şi despãgubirilor propuse prin decizia motivatã a conducãtorului instituţiei publice implicate în privatizare sau, dupã caz, prin ordinul ministrului finanţelor publice, în temeiul <>art. 32 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 .
(3) Despãgubirile acordate în baza <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a <>Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale <>Legii nr. 169/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor urma procedura şi se vor supune dispoziţiilor privind acordarea despãgubirilor din aceastã lege.

Norme metodologice:
1.1. Domeniul de reglementare prevãzut la art. 1 alin. (1) din titlul VII din lege este stabilit numai la acele despãgubiri rezultate din aplicarea <>Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicatã, a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunitãţilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale din România, republicatã.
1.2. Dispoziţiile titlului VII din lege sunt aplicabile în mod corespunzãtor şi despãgubirilor acordate/propuse foştilor asociaţi/acţionari ai societãţilor comerciale prin deciziile/ordinele conducãtorilor instituţiilor publice implicate în privatizare sau, dupã caz, prin ordinul ministrului finanţelor publice, în temeiul <>art. 31 din Legea nr. 10/2001 , republicatã.
1.3. Despãgubirile acordate potrivit <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi <>Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale <>Legii nr. 169/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor urma procedura şi se vor supune aceloraşi dispoziţii.
1.4. Despãgubirile care se cuvin foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora potrivit <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi <>Legii nr. 1/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor fi acordate doar în mãsura în care aceştia nu pot primi, având în vedere lipsa de terenuri disponibile, sau nu acceptã, o suprafaţã de teren în naturã, pe alt amplasament.
.....................................................................

CAP. IV
Mãsuri anticorupţie

ART. 15 din titlul VII al legii:
În scopul evitãrii unor posibile fraude sau tentative de corupere a personalului implicat în aplicarea prezentei legi se stabilesc urmãtoarele mãsuri:
a) mandatul membrilor Comisiei Centrale va fi de 4 ani cu posibilitatea înlocuirii a cel puţin 4 dintre membrii desemnaţi o datã la 2 ani;
b) mandatul preşedintelui este de 4 ani cu posibilitatea reînnoirii mandatului;
c) înlocuirea membrilor Comisiei Centrale şi, dupã caz, a preşedintelui acesteia se face prin decizie a primului-ministru, dupã prezentarea şi aprobarea rapoartelor individuale cu privire la îndeplinirea atribuţiilor acestora;
d) membrii Comisiei Centrale beneficiazã de indemnizaţie de şedinţã reprezentând 50% din salariul de încadrare sau, dupã caz, din indemnizaţia lunarã; într-o lunã se poate acorda o singurã indemnizaţie, indiferent de numãrul şedinţelor de lucru;
e) salariaţii care desfãşoarã lucrãrile de secretariat vor beneficia de spor de dificultate care poate fi de pânã la 50% din salariul de încadrare; stabilirea acestui spor se face individual de Comisia Centralã la propunerea preşedintelui;
f) limitele minime şi maxime ale pedepselor aplicabile infracţiunilor sãvârşite în legãturã cu activitãţile prevãzute de prezenta lege, se majoreazã cu jumãtate.

Norme metodologice:
Sumele reprezentând indemnizaţiile de şedinţã de care beneficiazã membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despãgubirilor, denumitã în continuare Comisia Centralã, vor fi acordate din bugetul fiecãrei instituţii a administraţiei publice centrale care are desemnaţi reprezentanţi în aceastã comisie.

CAP. V
Procedurile administrative pentru acordarea despãgubirilor

ART. 16 din titlul VII al legii:
(1) Deciziile/dispoziţiile emise de entitãţile învestite cu soluţionarea notificãrilor, a cererilor de retrocedare sau, dupã caz, ordinele conducãtorilor administraţiei publice centrale învestite cu soluţionarea notificãrilor şi în care s-au consemnat sume care urmeazã a se acorda ca despãgubire, însoţite, dupã caz, de situaţia juridicã actualã a imobilului obiect al restituirii şi întreaga documentaţie aferentã acestora, inclusiv orice înscrisuri care descriu imobilele construcţii demolate depuse de persoana îndreptãţitã şi/sau regãsite în arhivele proprii, se predau pe bazã de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, pe judeţe, conform eşalonãrii stabilite de aceasta, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
(2) Notificãrile formulate potrivit prevederilor <>Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã care nu au fost soluţionate în sensul arãtat la alin. (1) pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, se predau pe bazã de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, însoţite de deciziile/dispoziţiile emise de entitãţile învestite cu soluţionarea notificãrilor, a cererilor de retrocedare sau, dupã caz, ordinelor conducãtorilor administraţiei publice centrale conţinând propunerile motivate de acordare a despãgubirilor, dupã caz, de situaţia juridicã actualã a imobilului obiect al restituirii şi de întreaga documentaţie aferentã acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele construcţii demolate depuse de persoana îndreptãţitã şi/sau regãsite în arhivele proprii, în termen de 10 zile de la data adoptãrii deciziilor/dispoziţiilor sau, dupã caz, a ordinelor.
(3) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, Biroul Central constituit prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.329/2003 va proceda la predarea, pe bazã de proces-verbal de predare-primire, cãtre Secretariatul Comisiei Centrale a tuturor documentaţiilor depuse de cãtre titularii deciziilor/dispoziţiilor motivate prin care s-a stabilit ca mãsurã reparatorie acordarea de titluri de valoare nominalã şi care nu au fost soluţionate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
(4) Pe baza situaţiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despãgubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedeazã la analizarea dosarelor prevãzute la alin. (1) şi (2) în privinţa verificãrii legalitãţii respingerii cererii de restituire în naturã.
(5) Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor prevãzute la alin. (1) şi (2), în care, în mod întemeiat cererea de restituire în naturã a fost respinsã, dupã care acestea vor fi transmise, evaluatorului sau societãţii de evaluatori desemnate, în vederea întocmirii raportului de evaluare.
(6) Dupã primirea dosarului, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnatã va efectua procedura de specialitate, şi va întocmi raportul de evaluare pe care îl va transmite Comisiei Centrale. Acest raport va conţine cuantumul despãgubirilor în limita cãrora vor fi acordate titlurile de despãgubire.
(7) În baza raportului de evaluare Comisia Centralã va proceda fie la emiterea deciziei reprezentând titlul de despãgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare.
(8) Dispoziţiile alin. (1)-(2) şi (7) se aplicã în mod corespunzãtor şi deciziilor/ordinelor emise în temeiul art. 6 alin. (4) şi <>art. 32 din Legea nr. 10/2001 , privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, în care s-au consemnat/propus sume care urmeazã a se acorda ca despãgubire.
(9) În cazul prevãzut la alin. (8) titlul de despãgubire se va emite de Comisia Centralã pentru Stabilirea Despãgubirilor pânã la concurenţa sumei reprezentând cuantumul despãgubirilor consemnate/propuse.

Norme metodologice:
16.1. Vor fi predate Secretariatului Comisiei Centrale toate deciziile şi dispoziţiile emise de entitãţile învestite cu soluţionarea notificãrilor în temeiul <>Legii nr. 10/2001 , republicatã, în care s-au consemnat sume ce urmau a fi acordate ca despãgubire sub formã de titluri de valoare nominalã folosite exclusiv în procesul de privatizare, acţiuni la societãţi comerciale tranzacţionate pe piaţa de capital sau despãgubiri bãneşti.
16.2. Predarea deciziilor şi a dispoziţiilor prevãzute la pct. 16.1 se va face pe judeţe, în termen de 7 zile lucrãtoare calculate de la data primirii solicitãrii Comisiei Centrale, pe bazã de proces-verbal de predare-primire. În acest sens, toate dosarele în care s-au acordat, de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale, societãţile comerciale prevãzute la <>art. 21 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001 , republicatã, sau de organizaţiile cooperatiste, mãsuri reparatorii în echivalent potrivit <>Legii nr. 10/2001 , republicatã, altele decât mãsura compensãrii cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent, vor fi centralizate de birourile judeţene pentru urmãrirea aplicãrii unitare a <>Legii nr. 10/2001 , constituite în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor.
16.3. Deciziile emise de autoritãţile sau de instituţiile aflate sub autoritatea, în subordinea ori în coordonarea ministerelor, în care s-au consemnat sume ce urmeazã sã se acorde ca despãgubire, vor fi centralizate de cãtre ministerul de resort şi vor fi predate Secretariatului Comisiei Centrale, împreunã cu ordinele conducãtorilor administraţiei publice centrale învestite cu soluţionarea notificãrilor în care s-au consemnat sume ce urmeazã sã se acorde ca despãgubire, în termen de 7 zile lucrãtoare calculate de la data primirii solicitãrii Comisiei Centrale, pe bazã de proces-verbal de predare-primire.
16.4. În cazul despãgubirilor acordate potrivit <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi <>Legii nr. 1/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în situaţia în care fostul proprietar sau moştenitorii acestuia nu acceptã sau nu pot primi teren în naturã, pe alt amplasament, comisia judeţeanã de aplicare a legilor fondului funciar va înainta Secretariatului Comisiei Centrale, pe bazã de proces-verbal de predare-primire, întreaga documentaţie care a stat la baza validãrii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate. La dosar vor fi anexate şi dovezile privind faptul cã fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia li s-au oferit terenuri în naturã, pe alt amplasament, pe care nu le-au acceptat, sau, dupã caz, o declaraţie semnatã de membrii comisiei de aplicare a legilor fondului funciar, prin care se atestã cã nu mai existã teren disponibil pentru restituire în naturã.
Înscrisurile existente la dosar vor fi însoţite de un borderou, iar toate filele dosarului vor fi numerotate, şnuruite şi sigilate. Dosarele astfel întocmite vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale în original, iar sigiliul va fi aplicat pe prima şi pe ultima filã a dosarului.
16.5. Deciziile/dispoziţiile sau, dupã caz, ordinele conducãtorilor administraţiei publice centrale, prevãzute la pct. 16.1-16.3, vor fi însoţite de urmãtoarele înscrisuri:
a) întreaga documentaţie aferentã acestora, respectiv: acte juridice translative de proprietate, care atestã deţinerea proprietãţii de cãtre o persoanã fizicã sau juridicã; acte juridice care atestã deţinerea proprietãţii de cãtre persoana fizicã ori juridicã îndreptãţitã sau, dupã caz, ascendentul acesteia, la data preluãrii abuzive; acte juridice care permit încadrarea preluãrii ca fiind abuzivã (în situaţiile în care persoana fizicã ori juridicã îndreptãţitã sau, dupã caz, ascendentul acesteia a încasat o despãgubire, dosarul va conţine dovada plãţii acesteia şi cuantumul despãgubirii ce trebuie dedusã potrivit procedurii prevãzute la pct. 22.11); acte juridice care atestã calitatea de moştenitor;
b) orice înscrisuri care descriu imobilele, construcţii demolate, depuse de persoana îndreptãţitã şi/sau regãsite în arhivele proprii, inclusiv orice expertize judiciare sau extrajudiciare depuse de persoana îndreptãţitã, împreunã cu evaluarea întocmitã de comisia de evaluare internã, constituitã la nivelul fiecãrei entitãţi implicate în soluţionarea notificãrilor în temeiul pct. 1.1-1.2 ale <>cap. III din Normele metodologice de aplicare unitarã a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 498/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) orice alte înscrisuri depuse de persoana îndreptãţitã şi orice declaraţii notariale date de aceasta pe propria rãspundere şi declaraţii notariale date de persoana în viaţã, care atestã anumite situaţii în legãturã cu imobilul notificat şi care au contribuit la fundamentarea deciziei/dispoziţiei sau, dupã caz, a ordinului;
d) situaţia juridicã actualã a imobilului obiect al notificãrii;
e) orice alte înscrisuri existente la dosar.
Înscrisurile existente la dosar vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale, în ordinea stabilitã la lit. a)-e), vor fi însoţite de un borderou şi de decizia/dispoziţia sau, dupã caz, de ordinul emis de entitatea învestitã cu soluţionarea notificãrii, iar toate filele dosarului vor fi numerotate, şnuruite şi sigilate. Dosarele astfel întocmite vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale în original, iar sigiliul va fi aplicat pe prima şi pe ultima filã a dosarului.
Deciziile/dispoziţiile sau, dupã caz, ordinele conducãtorilor administraţiei publice centrale, prevãzute la pct. 16.1-16.3, obiect al unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecãtoreşti, vor fi predate dupã rãmânerea definitivã şi irevocabilã a hotãrârilor judecãtoreşti.
16.6. Deciziile/ordinele adoptate în temeiul <>art. 31 din Legea nr. 10/2001 , republicatã, şi în care s-au consemnat sume ce urmeazã a fi acordate ca despãgubire vor fi predate, în termen de 7 zile lucrãtoare calculate de la data primirii solicitãrii Comisiei Centrale, pe bazã de proces-verbal de predare-primire, însoţite de urmãtoarele înscrisuri:
a) întreaga documentaţie aferentã acestora, respectiv: înscrisuri care dovedesc calitatea de asociat sau acţionar al societãţii comerciale; înscrisuri care permit încadrarea preluãrii ca fiind abuzivã; acte juridice care atestã calitatea de moştenitor; ultimul bilanţ contabil al societãţii comerciale;
b) orice expertize judiciare sau extrajudiciare depuse de persoana îndreptãţitã, împreunã cu evaluarea întocmitã de comisia de evaluare internã, constituitã la nivelul fiecãrei entitãţi implicate în soluţionarea notificãrilor în temeiul pct. 1.1-1.2 ale <>cap. III din Normele metodologice de aplicare unitarã a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 498/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) orice alte înscrisuri depuse de persoana îndreptãţitã şi orice declaraţii notariale date de aceasta pe propria rãspundere şi care au contribuit la fundamentarea deciziei sau, dupã caz, a ordinului;
d) orice alte înscrisuri existente la dosar.
Înscrisurile existente la dosar vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale, în ordinea stabilitã la lit. a)-d), vor fi însoţite de un borderou şi de decizia sau, dupã caz, de ordinul emis de entitatea învestitã cu soluţionarea notificãrii, iar toate filele dosarului vor fi numerotate, şnuruite şi sigilate. Dosarele astfel întocmite vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale în original, iar sigiliul va fi aplicat pe prima şi pe ultima filã a dosarului.
Deciziile/ordinele, obiect al unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecãtoreşti, vor fi predate dupã rãmânerea definitivã şi irevocabilã a hotãrârilor judecãtoreşti.
16.7. Notificãrile formulate potrivit prevederilor <>Legii nr. 10/2001 , republicatã, şi care nu au fost soluţionate pânã la data intrãrii în vigoare a titlului VII din lege se predau pe bazã de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, în termen de 10 zile de la data adoptãrii deciziilor/dispoziţiilor sau, dupã caz, a ordinelor conţinând propunerile motivate de acordare a despãgubirilor.
16.8. Notificãrile formulate în temeiul <>art. 31 din Legea nr. 10/2001 , republicatã, şi care nu au fost soluţionate pânã la data intrãrii în vigoare a titlului VII din lege se predau pe bazã de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, în termen de 10 zile de la data adoptãrii deciziilor sau, dupã caz, a ordinelor conţinând propunerile motivate de acordare a despãgubirilor.
16.9. Înscrisurile prevãzute la pct. 16.7 şi 16.8 vor fi însoţite de întreaga documentaţie ce a stat la baza adoptãrii deciziilor/dispoziţiilor sau, dupã caz, a ordinelor conţinând propunerile motivate de acordare a despãgubirilor, menţionatã la pct. 16.5 sau, dupã caz, la pct. 16.6.
16.10. Dupã primirea dosarelor prevãzute la pct. 16.1-16.5 şi 16.7, pe baza situaţiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despãgubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedeazã la analizarea dosarelor în ceea ce priveşte verificarea legalitãţii respingerii cererii de restituire în naturã.
16.11. Dupã analizarea dosarelor conform prevederilor pct. 16.10, Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor în care, în mod întemeiat, cererea de restituire în naturã a fost respinsã, dupã care acestea vor fi transmise evaluatorului sau societãţii de evaluatori desemnate în mod aleatoriu de cãtre Comisia Centralã, în vederea întocmirii raportului de evaluare.
16.12. Dupã primirea dosarului prevãzut la pct. 16.11, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnatã va efectua procedura de specialitate şi va întocmi raportul de evaluare pe care îl va transmite Comisiei Centrale. Acest raport va conţine cuantumul despãgubirilor în limita cãrora vor fi acordate titlurile de despãgubire.
16.13. Dacã pentru întocmirea raportului de evaluare este necesarã o lucrare la faţa locului, evaluatorul desemnat va convoca persoanele îndreptãţite sã primeascã despãgubiri prin scrisoare recomandatã, cu confirmare de primire, arãtând zilele şi orele când începe şi continuã lucrarea. Convocarea va fi remisã persoanei îndreptãţite cu cel puţin 5 zile înaintea efectuãrii lucrãrii de evaluare. La calculul termenului nu se socotesc ziua primirii convocãrii şi nici data stabilitã pentru efectuarea lucrãrii de evaluare. Confirmarea de primire va fi alãturatã lucrãrii evaluatorului.
Persoanele îndreptãţite sã primeascã despãgubiri sunt obligate sã dea evaluatorului, la solicitarea acestuia, orice lãmuriri în legãturã cu obiectul lucrãrii. Ele vor prezenta evaluatorului orice înscrisuri pe care le posedã, de naturã a furniza acestuia informaţii privind valoarea imobilului obiect al lucrãrii.
La data stabilitã pentru efectuarea lucrãrii de evaluare şi pe tot parcursul desfãşurãrii procedurii de specialitate, persoanele îndreptãţite solicitante pot fi asistate de un evaluator ales şi remunerat de cãtre acestea. Dacã evaluatorii au pãreri diferite, lucrarea trebuie sã cuprindã pãrerea motivatã a fiecãruia.
Raportul de evaluare al evaluatorului desemnat va fi comunicat de cãtre acesta atât Comisiei Centrale, cât şi persoanelor îndreptãţite solicitante. În mãsura în care acestea din urmã formuleazã obiecţiuni, evaluatorul este dator sã rãspundã la acestea. Obiecţiunile formulate şi rãspunsul la aceste obiecţiuni al evaluatorului desemnat vor fi comunicate în mod obligatoriu şi Comisiei Centrale.
Evaluatorii desemnaţi sunt datori sã se înfãţişeze înaintea Comisiei Centrale spre a da lãmuriri ori de câte ori li se va cere.
Dacã Comisia Centralã nu este lãmuritã prin evaluarea fãcutã, poate decide efectuarea unei noi expertize.
16.14. În baza raportului de evaluare prevãzut la pct. 16.12 şi 16.13, Comisia Centralã va proceda fie la emiterea deciziei reprezentând titlul de despãgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare.
16.15. Dupã primirea dosarelor prevãzute la pct. 16.6 şi 16.8, Comisia Centralã va proceda la emiterea deciziei reprezentând titlu de despãgubire pânã la concurenţa sumei reprezentând cuantumul despãgubirilor consemnate/ propuse.
16.16. Dacã, pe baza constatãrilor Secretariatului Comisiei Centrale, aceasta din urmã stabileşte cã imobilul pentru care, prin decizie/dispoziţie sau, dupã caz, prin ordin, s-au consemnat/propus despãgubiri este restituibil în naturã, prin decizie motivatã, potrivit art. 21 din titlul VII al legii, Comisia Centralã va proceda la restituirea acestuia.
16.17. Deciziile conţinând propunerile motivate de acordare a despãgubirilor, emise de Comisia specialã de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase şi comunitãţilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale, în temeiul <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 94/2000 , republicatã, şi al <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 , republicatã, vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale potrivit procedurii prevãzute la pct. 16.7.
16.18. Deciziile prevãzute la pct. 16.17 vor fi însoţite de înscrisurile menţionate la pct. 16.5 lit. a) şi c)-e), care se aplicã în mod corespunzãtor. Înscrisurile existente la dosar vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale, în ordinea stabilitã la pct. 16.5 lit. a) şi c)-e), vor fi însoţite de un borderou şi de decizia emisã de Comisia specialã de retrocedare, iar toate filele dosarului vor fi numerotate, şnuruite şi sigilate. Dosarele astfel întocmite vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale în original, iar sigiliul va fi aplicat pe prima şi pe ultima filã a dosarului.
16.19. Procedura prevãzutã la pct. 16.17 şi 16.18 va fi urmatã în mod corespunzãtor şi pentru predarea deciziilor conţinând propunerile motivate de acordare a despãgubirilor emise în temeiul <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 94/2000 , republicatã.
16.20. Prevederile pct. 16.19 sunt aplicabile şi deciziilor conţinând propunerile motivate de acordare a despãgubirilor emise de organele de conducere ale regiilor autonome, societãţilor sau companiilor naţionale, societãţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice centrale ori locale este acţionar sau asociat majoritar/minoritar, în temeiul <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 , republicatã.
ART. 17 din titlul VII al legii:
Deciziile prin care se dispune emiterea titlurilor de despãgubire pot fi individuale, caz în care se referã la o singurã persoanã despãgubitã, sau cumulate, pe şedinţã de lucru, caz în care se referã la mai multe persoane despãgubite, pe bazã de listã alfabeticã a titularilor de drept.

Norme metodologice:
Ordinea în care vor fi soluţionate dosarele va fi stabilitã prin decizie a Comisiei Centrale. Decizia va fi afişatã la sediul Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor, prin grija Secretariatului Comisiei Centrale.
ART. 18 din titlul VII al legii:
Dupã constituirea Fondului "Proprietatea", deciziile individuale sau colective se vor transmite prin grija Secretariatului Comisiei Centrale, în termen de 10 zile de la emitere, la societatea de administrare a Fondului "Proprietatea" şi la entitatea de depozitare şi înregistrare a acţiunilor Fondului.

Norme metodologice:
Deciziile emise de cãtre Comisia Centralã anterior constituirii Fondului "Proprietatea", precum şi cele emise dupã constituirea acestuia şi pânã la desemnarea societãţii de administrare vor fi comunicate societãţii de administrare a Fondului "Proprietatea", dupã desemnarea acesteia potrivit procedurii prevãzute la art. 12 alin. (2) din titlul VII al legii. Deciziile emise vor fi comunicate şi entitãţii de depozitare şi înregistrare a acţiunilor Fondului "Proprietatea".

CAP. VI
Cãi de atac în justiţie

ART. 19 din titlul VII al legii:
Deciziile adoptate de cãtre Comisia Centralã pot fi atacate cu contestaţie în condiţiile <>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , în contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centralã pentru Stabilirea Despãgubirilor. Contestaţia suspendã exerciţiul dreptului de dispoziţie asupra titlului de despãgubire al titularului. Despre contestaţii se va face menţiune în evidenţele ţinute de entitatea care îndeplineşte funcţii de registru şi depozitare pentru Comisia Centralã pentru Stabilirea Despãgubirilor.

Norme metodologice:
19.1. Dupã constituirea Fondului "Proprietatea" şi desemnarea societãţii de administrare, odatã cu comunicarea deciziilor adoptate de Comisia Centralã, societatea de administrare a Fondului "Proprietatea" şi entitatea de depozitare şi înregistrare a acţiunilor Fondului "Proprietatea" vor fi înştiinţate de Secretariatul Comisiei Centrale despre existenţa oricãror litigii sau proceduri administrative prealabile, în curs de desfãşurare, având ca obiect deciziile emise de Comisia Centralã.
19.2. În cazurile prevãzute la pct. 19.1 conversia titlurilor de despãgubire se va face numai dupã finalizarea procedurii administrative prealabile sau, dupã caz, dupã rãmânerea definitivã şi irevocabilã a hotãrârii judecãtoreşti prin care contestaţia formulatã în temeiul art. 19 din titlul VII al legii a fost respinsã, în cazul în care procedura administrativã a fost urmatã de o procedurã judecãtoreascã.
19.3. În cazul în care, dupã parcurgerea procedurii administrative prealabile sau, dupã caz, judecãtoreşti, a fost acordatã o sumã mai mare decât cea stabilitã în titlul de despãgubire, decizia reprezentând titlul de despãgubire se va emite de cãtre Comisia Centralã pentru suma astfel stabilitã. Dupã emiterea deciziei reprezentând titlul de despãgubire se va urma procedura prevãzutã la art. 18 din titlul VII al legii.
......................................................................

CAP. VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 21 din titlul VII al legii:
(1) Dacã, pe baza constatãrilor Secretariatului Comisiei Centrale, aceasta stabileşte cã imobilul pentru care s-a stabilit plata de despãgubiri este restituibil în naturã, prin decizie motivatã va proceda la restituirea acestuia.
(2) Decizia de restituire în naturã astfel emisã urmeazã regimul juridic prevãzut de <>art. 23 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicatã.

Norme metodologice:
21.1. În situaţia prevãzutã la art. 21 din titlul VII al legii, dacã persoana îndreptãţitã a primit o despãgubire, restituirea în naturã este condiţionatã de rambursarea sumei reprezentând despãgubirea primitã, actualizatã.
21.2. Despãgubirea primitã va fi actualizatã cu coeficientul de actualizare, stabilit potrivit <>art. I alin. (1) din titlul II al Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 184/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 48/2004 , cu modificãrile ulterioare.
21.3. Despãgubirile acordate prin aplicarea <>Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificãrile ulterioare, vor fi actualizate cu indicele de inflaţie. Calculul actualizãrii se va face prin aplicarea indicelui de inflaţie comunicat de entitatea naţionalã din domeniul statisticii, aferent perioadei respective (se va avea în vedere anul încasãrii efective a despãgubirii şi anul rambursãrii acesteia).
21.4. Suma rezultatã prin aplicarea prevederilor pct. 21.2 sau, dupã caz, ale pct. 21.3 se va vãrsa în contul deschis la Trezoreria Statului prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 198/2003 . Plata sumei reprezentând valoarea despãgubirii primite se efectueazã pe baza comunicãrii Secretariatului Comisiei Centrale, în care se va consemna în mod explicit suma rezultatã în urma aplicãrii coeficientului de actualizare sau, dupã caz, a indicelui de inflaţie, pentru situaţiile generate de aplicarea <>Legii nr. 112/1995 , cu modificãrile ulterioare.
21.5. Dovada plãţii sumei reprezentând valoarea despãgubirii primite, actualizatã potrivit pct. 21.2 sau, dupã caz, pct. 21.3, se va ataşa la dosarul cererii.
ART. 22 din titlul VII al legii:
(1) În cazul în care statul şi persoanele îndreptãţite au obligaţii reciproce de platã şi, respectiv, restituire, a unor despãgubiri rezultate din aplicarea <>Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificãrile ulterioare, ori a altor acte normative anterioare prin care s-au acordat despãgubiri şi, respectiv, a <>Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, la cererea persoanei îndreptãţite, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despãgubirilor se va dispune compensarea acestora.
(2) În cazul prevãzut la alin. (1), cele douã obligaţii reciproce de platã se vor compensa pânã la concurenţa celei mai mici dintre ele.
(3) Pentru a dispune mãsura compensãrii, vor fi avute în vedere referatul aprobat de conducãtorul entitãţii învestite cu soluţionarea notificãrii, prin care se constatã ca posibilã restituirea în naturã a imobilului şi decizia/dispoziţia emisã de entitatea învestitã cu soluţionarea notificãrii, a cererii de retrocedare sau, dupã caz, ordinul conducãtorului autoritãţii administraţiei publice centrale sau locale învestite cu soluţionarea notificãrilor, prin care s-au acordat sau, dupã caz, propus despãgubiri.
(4) Asupra mãsurii compensãrii, Comisia Centralã pentru Stabilirea Despãgubirilor va decide numai dupã ce a fost urmatã procedura prevãzutã la art. 16 alin. (3)-(6), pe baza raportului întocmit de evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnatã care va conţine cuantumul despãgubirilor în limita cãrora vor fi acordate titlurile de platã. Suma reprezentând despãgubirea încasatã va fi actualizatã cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislaţiei în vigoare sau, dupã caz, prin aplicarea indicelui de inflaţie, pentru situaţiile generate de aplicarea <>Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificãrile ulterioare.
(5) În situaţia de la alin. (4), titlul de despãgubire se va emite de Comisia Centralã pentru Stabilirea Despãgubirilor pânã la concurenţa sumei reprezentând cuantumul despãgubirilor, dupã deducerea sumei reprezentând despãgubirea încasatã, actualizatã, stabilite potrivit alin. (4).
(6) Dispoziţiile alin. (1)-(3) şi alin. (5), se aplicã în mod corespunzãtor şi în cazul în care se invocã o creanţã constatatã printr-o decizie/ordin emise în temeiul <>art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 republicatã, în care s-au consemnat/propus sume care urmeazã a se acorda ca despãgubire.
(7) În cazul prevãzut la alin. (6) titlul de despãgubire se va emite de Comisia Centralã pentru Stabilirea Despãgubirilor pânã la concurenţa sumei reprezentând cuantumul despãgubirilor consemnate/propuse, dupã deducerea sumei reprezentând despãgubirea încasatã, actualizatã potrivit alin. (4).
(8) În cazul în care suma reprezentând despãgubirea încasatã, actualizatã, este mai mare decât despãgubirea stabilitã potrivit alin. (4) sau, dupã caz, cea consemnatã/propusã în decizia/ordinul emise în temeiul <>art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicatã, dupã dispunerea compensãrii, se va înştiinţa entitatea învestitã cu soluţionarea notificãrii având ca obiect restituirea în naturã a imobilului, despre suma rãmasã de restituit de cãtre persoana îndreptãţitã.

Norme metodologice:
22.1. Dispoziţiile art. 22 din titlul VII al legii reglementeazã procedura compensãrii creanţelor datorate reciproc de stat şi persoanele îndreptãţite la restituire.
22.2. În sensul art. 22 din titlul VII al legii, obligaţiile reciproce existente între stat şi persoanele îndreptãţite sunt cele ce decurg din aplicarea <>Legii nr. 112/1995 , cu modificãrile ulterioare, sau, dupã caz, a unor acte normative anterioare acesteia, prin care s-au acordat despãgubiri, şi a <>Legii nr. 10/2001 , republicatã.
22.3. Compensarea se poate dispune la cererea persoanei îndreptãţite, la care vor fi anexate în original:
a) referatul aprobat de conducãtorul entitãţii învestite cu soluţionarea notificãrii, prin care se constatã ca posibilã restituirea în naturã a imobilului şi obligaţia persoanei îndreptãţite de a restitui despãgubirea primitã, actualizatã;
b) dovada plãţii şi cuantumul despãgubirii ce trebuie restituit;
c) decizia/dispoziţia sau, dupã caz, ordinul emis de entitatea învestitã cu soluţionarea notificãrii, prin care s-au acordat sau, dupã caz, s-au propus despãgubiri.
22.4. Pentru constituirea dosarului cererii în vederea acordãrii mãsurii compensãrii, Secretariatului Comisiei Centrale îi va fi predatã decizia/dispoziţia sau, dupã caz, ordinul entitãţii învestite cu soluţionarea notificãrii, prin care s-au acordat sau, dupã caz, s-au propus despãgubiri, împreunã cu întreaga documentaţie ce a stat la baza adoptãrii sale, potrivit procedurii prevãzute la pct. 16.1-16.3 şi 16.5 sau, dupã caz, la pct. 16.7 şi 16.9.
22.5. Pe baza situaţiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despãgubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedeazã la analizarea dosarului prevãzut la pct. 22.4, împreunã cu înscrisurile prevãzute la pct. 22.3, în privinţa legalitãţii respingerii cererii de restituire în naturã.
22.6. Dacã restituirea în naturã nu este posibilã, Secretariatul Comisiei Centrale va transmite dosarul prevãzut la pct. 22.4 evaluatorului sau societãţii de evaluare desemnate în mod aleatoriu de cãtre Comisia Centralã, în vederea întocmirii raportului de evaluare.
22.7. Dupã primirea dosarului, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnatã va efectua procedura de specialitate prevãzutã la pct. 16.12 şi va întocmi raportul de evaluare pe care îl va transmite Comisiei Centrale. Raportul de evaluare va conţine cuantumul despãgubirilor în limita cãrora va fi acordat titlul de despãgubire.
22.8. Suma reprezentând despãgubirea încasatã va fi actualizatã cu coeficientul de actualizare stabilit potrivit <>art. I alin. (1) din titlul II al Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 184/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 48/2004 , cu modificãrile ulterioare, sau, dupã caz, prin aplicarea indicelui de inflaţie, pentru situaţiile generate de aplicarea <>Legii nr. 112/1995 , cu modificãrile ulterioare.
22.9. Titlul de despãgubire se va emite de cãtre Comisia Centralã pentru diferenţa dintre suma reprezentând cuantumul despãgubirilor, stabilitã de cãtre evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnatã, şi despãgubirea primitã, actualizatã potrivit pct. 22.8.
22.10. În cazul în care suma reprezentând despãgubirea primitã, actualizatã potrivit pct. 22.8, este mai mare decât despãgubirea stabilitã potrivit pct. 22.7, dupã emiterea deciziei, Comisia Centralã va înştiinţa entitatea învestitã cu soluţionarea notificãrii având ca obiect restituirea în naturã a imobilului despre suma rãmasã de restituit de cãtre persoana îndreptãţitã.
22.11. Dispoziţiile pct. 22.4-22.9 se aplicã în mod corespunzãtor şi în situaţia în care, pe baza comunicãrii entitãţii învestite cu soluţionarea notificãrii, se constatã cã pentru imobilul pentru care s-au acordat sau, dupã caz, s-au propus despãgubiri a fost încasatã de persoana îndreptãţitã ori de ascendentul acesteia o despãgubire.
22.12. În cazul în care se invocã de cãtre persoana îndreptãţitã o creanţã constatatã printr-o decizie/ordin emisã/emis în temeiul <>art. 31 din Legea nr. 10/2001 , republicatã, în care s-au consemnat/propus sume care urmeazã a se acorda ca despãgubire, Comisia Centralã va decide dupã primirea acestora. În acest sens vor fi predate Secretariatului Comisiei Centrale decizia/ordinul emisã/emis în temeiul <>art. 31 din Legea nr. 10/2001 , republicatã, în care s-au consemnat/propus sume care urmeazã a se acorda ca despãgubire, împreunã cu întreaga documentaţie ce a stat la baza adoptãrii sale, potrivit procedurii prevãzute la pct. 16.6 sau, dupã caz, la pct. 16.8 şi 16.9.
22.13. În situaţia prevãzutã la pct. 22.12, titlul de despãgubire se va emite de Comisia Centralã pânã la concurenţa sumei reprezentând cuantumul despãgubirilor consemnate/propuse, dupã deducerea sumei reprezentând despãgubirea primitã, actualizatã potrivit pct. 22.8.
22.14. În cazul în care suma reprezentând despãgubirea primitã, actualizatã potrivit pct. 22.8, este mai mare decât despãgubirea consemnatã/propusã în decizia/ordinul prevãzutã/prevãzut la pct. 22.12, dupã emiterea deciziei Comisia Centralã va înştiinţa entitatea învestitã cu soluţionarea notificãrii având ca obiect restituirea în naturã a imobilului despre suma rãmasã de restituit de cãtre persoana îndreptãţitã.
....................................................................
ART. 24 din titlul VII al legii:
(1) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, procesele-verbale încheiate de prefecturi prin care s-au consemnat sume care urmeazã a se acorda ca despãgubire vor fi reanalizate şi, în situaţia în care potrivit <>Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, restituirea în naturã nu este posibilã dar se constatã cã notificanţii sunt îndreptãţiţi la acordarea de despãgubiri, dosarul întocmit va fi înaintat Secretariatului Comisiei Centrale, însoţit de situaţia juridicã actualã a imobilului şi de ordinul conţinând propunerea motivatã a prefectului de acordare a despãgubirilor.
(2) Prevederile art. 16 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.

Norme metodologice:
24.1. Notificãrile prevãzute la art. 24 din titlul VII al legii se predau pe bazã de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, în termen de 10 zile de la data adoptãrii ordinului conţinând propunerea motivatã a prefectului de acordare a despãgubirilor.
24.2. Ordinele prefecţilor conţinând propunerile motivate de acordare a despãgubirilor, menţionate la pct. 24.1, vor fi însoţite de urmãtoarele înscrisuri:
a) întreaga documentaţie aferentã acestora, respectiv: acte juridice translative de proprietate, care atestã deţinerea proprietãţii de cãtre o persoanã fizicã sau juridicã; acte juridice care atestã deţinerea proprietãţii de cãtre persoana fizicã sau juridicã îndreptãţitã ori, dupã caz, ascendentul acesteia, la data preluãrii abuzive; acte juridice care permit încadrarea preluãrii ca fiind abuzivã (în situaţiile în care persoana fizicã sau juridicã îndreptãţitã ori, dupã caz, ascendentul acesteia a încasat o despãgubire, dosarul va conţine dovada plãţii acesteia şi cuantumul despãgubirii ce trebuie dedusã potrivit procedurii prevãzute la pct. 22.11); acte juridice care atestã calitatea de moştenitor;
b) orice înscrisuri care descriu imobilele construcţii demolate, depuse de persoana îndreptãţitã şi/sau regãsite în arhivele proprii, inclusiv orice expertize judiciare sau extrajudiciare depuse de persoana îndreptãţitã, împreunã cu evaluarea întocmitã de comisia de evaluare internã constituitã la nivelul fiecãrei entitãţi implicate în soluţionarea notificãrilor în temeiul pct. 1.1-1.2 din <>cap. III al Normelor metodologice de aplicare unitarã a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 498/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) orice alte înscrisuri depuse de persoana îndreptãţitã, inclusiv orice declaraţii notariale date de aceasta, pe propria rãspundere, şi declaraţii notariale date de persoana în viaţã, care atestã anumite situaţii în legãturã cu imobilul notificat şi care au contribuit la fundamentarea deciziei/dispoziţiei sau, dupã caz, a ordinului;
d) situaţia juridicã actualã a imobilului obiect al notificãrii;
e) orice alte înscrisuri existente la dosar.
Înscrisurile existente la dosar vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale, în ordinea stabilitã la lit. a)-e), vor fi însoţite de un borderou şi de ordinul emis de prefect, iar toate filele dosarului vor fi numerotate, şnuruite şi sigilate. Dosarele astfel întocmite vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale, în original, iar sigiliul va fi aplicat pe prima şi pe ultima filã a dosarului.
ART. 25 din titlul VII al legii:
(1) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, notificãrile înregistrate la prefecturi şi pentru care nu au fost încheiate procese-verbale se vor înainta entitãţilor învestite potrivit <>Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã cu soluţionarea acestora.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor şi în situaţiile în care, în urma reanalizãrii proceselor-verbale încheiate de prefecturi prin care sunt consemnate sume care urmeazã a se acorda ca despãgubire se constatã cã potrivit <>Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, restituirea în naturã este posibilã, ori notificanţii nu sunt îndreptãţiţi la acordarea de despãgubiri.

Norme metodologice:
25.1. În înţelesul art. 25 alin. (1) din titlul VII al legii, entitate învestitã, potrivit <>Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, cu soluţionarea acestora este, dupã caz, unitatea deţinãtoare sau persoana juridicã abilitatã de lege sã soluţioneze o notificare cu privire la un bun care nu se aflã în patrimoniul sãu (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Finanţelor Publice, alte autoritãţi publice centrale sau locale implicate).
25.2. Ipoteza prevãzutã la art. 25 alin. (2) din titlul VII al legii vizeazã acele situaţii în care, în urma analizei actelor doveditoare depuse de persoana care se pretinde îndreptãţitã şi a situaţiei de fapt şi de drept a imobilului pentru care se solicitã despãgubiri, se constatã fie cã restituirea în naturã este posibilã, fie cã preluarea nu a fost abuzivã, dreptul de proprietate şi calitatea de moştenitor nu sunt dovedite, şi altele asemenea.
ART. 26 din titlul VII al legii:
(1) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, orice ofertã de capital disponibil emisã în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 498/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitarã a <>Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se considerã închisã.
(2) Dupã închiderea ofertei, entitatea implicatã în privatizare, emitentã a ofertei prevãzute la alin. (1), va proceda la atribuirea/alocarea acţiunilor, dupã care va elibera titularului deciziei de restituire prin acordarea de acţiuni ori al titlurilor de valoare nominalã subscrise, o adeverinţã/un certificat de acţionar care va indica titularul acestora, numãrul acţiunilor şi datele de identificare a societãţii comerciale.
(3) În termen de 10 zile de la data atribuirii/alocãrii acţiunilor, entitatea implicatã în privatizare, emitentã a ofertei prevãzute la alin. (1), va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista beneficiarilor mãsurilor prevãzute la alin. (2), a titlurilor de valoare nominalã, a deciziilor/dispoziţiilor ori, dupã caz, a ordinelor în baza cãrora au fost acordate/alocate acţiunile, fiind menţionat distinct şi emitentul acestora.
(4) Dispoziţiile prevãzute la alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzãtor pentru orice altã ofertã de capital disponibil, închisã înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi. În acest caz, termenul prevãzut la alin. (3) curge de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

Norme metodologice:
26.1. În înţelesul art. 26 alin. (1) din titlul VII al legii, capitalul disponibil reprezintã acea parte de capital social deţinutã de stat sau de altã entitate implicatã în procesul de privatizare la o societate comercialã neprivatizatã, în tot sau în parte, care nu este afectatã de alte drepturi izvorând din contractele de privatizare încheiate deja în baza legilor de privatizare.
În înţelesul art. 26 alin. (2) din titlul VII al legii, emitentã a ofertei este consideratã orice entitate implicatã în procedurile de privatizare care a lansat o ofertã de capital disponibil în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 498/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi care are obligaţia de a acorda persoanelor îndreptãţite acţiuni din capitalul social disponibil, ca mãsurã reparatorie prin echivalent.
Persoanã îndreptãţitã este persoana fizicã sau juridicã beneficiarã a unei decizii/dispoziţii motivate sau ordin, prin care i s-au acordat mãsuri reparatorii în echivalent sub formã de acţiuni ori, dupã caz, deţinãtorul unor titluri de valoare nominalã.
Societate în curs de tranzacţionare este acea societate la care a fost aprobatã metoda de privatizare prin ofertã publicã prin ordin/decizie a instituţiei publice implicate în privatizare sau prin act normativ.
26.2. Pentru ofertele de privatizare închise odatã cu momentul intrãrii în vigoare a titlului VII al legii, vor fi considerate ca fiind depuse în termen toate cererile deţinãtorilor de titluri de valoare nominalã sau, dupã caz, ale titularilor deciziilor/dispoziţiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate mãsuri reparatorii în echivalent sub formã de acţiuni şi care sunt înregistrate la registratura emitentului ofertei de capital sau sunt depuse la oficiul poştal, inclusiv în data de 25 iulie 2005.
Oferta de capital disponibil se considerã cã se adreseazã deţinãtorilor de titluri de valoare nominalã sau de decizii/dispoziţii de restituire prin acordarea de acţiuni, în funcţie de situaţia societãţilor aflate în oferta entitãţii implicate în privatizare - tranzacţionate sau netranzacţionate pe piaţa de capital - la momentul publicãrii acestei oferte, respectiv la data publicãrii listei societãţilor la care s-a rezervat o cotã din capitalul social pentru privatizarea prin restituire.
Persoanele îndreptãţite (astfel cum au fost definite prin prezentele norme metodologice) au dreptul sã revoce, integral sau parţial, subscrierea realizatã în cadrul unei astfel de oferte de capital disponibil. Revocarea subscrierii poate avea loc începând cu data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice şi pânã la momentul declanşãrii procedurii de atribuire/alocare de acţiuni. Revocarea subscrierii se va realiza prin transmiterea de cãtre persoana îndreptãţitã cãtre entitatea implicatã în privatizare - emitentã a ofertei - a unei cereri de revocare a subscrierii.
Persoanele îndreptãţite care au depus cereri la societãţi care, la data apariţiei prezentelor norme metodologice, nu erau tranzacţionate sau în curs de tranzacţionare au posibilitatea sã îşi schimbe opţiunea în termen de 90 de zile de la data apariţiei prezentelor norme metodologice, pentru una dintre societãţile aflate în ofertã şi care sunt tranzacţionate sau urmeazã sã fie tranzacţionate.
26.3. În cadrul entitãţii emitente a ofertei de privatizare, prin decizie/ordin a/al conducãtorului acesteia, se va constitui o comisie de analizã a cererilor depuse de persoanele îndreptãţite şi de negociere în vederea atribuirii/alocãrii acţiunilor la societãţile care fac parte din ofertã, în schimbul titlurilor de valoare nominalã subscrise sau al deciziilor/dispoziţiilor de restituire prin acordarea de acţiuni, dupã caz. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile Comisiei sunt stabilite prin decizia/ordinul conducãtorului entitãţii emitente a ofertei de privatizare.
26.4. Proceduri pentru atribuirea/alocarea acţiunilor
1. Declanşarea procedurii de atribuire de acţiuni pentru societãţile listate sau care urmeazã sã fie listate pe piaţa de capital, în situaţia în care oferta entitãţii implicate în privatizare cuprinde astfel de societãţi, va avea loc dupã finalizarea procedurii de admitere la tranzacţionare a acţiunilor fiecãrei societãţi de acest fel aflate în ofertã.
2. În termen de 30 de zile de la admiterea la tranzacţionare a acţiunilor societãţii, entitatea implicatã în privatizare va notifica subscriitorii cu privire la modul de stabilire a preţului la care urmeazã sã fie atribuite acţiunile în schimbul titlurilor de valoare nominalã sau al deciziilor/dispoziţiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate mãsuri reparatorii în echivalent sub formã de acţiuni, dupã caz, cu privire la modul de alocare şi la data limitã pânã la care îşi pot revoca subscrierea.
3. De asemenea, entitatea emitentã va face public, cu 30 de zile înainte de începerea perioadei de atribuire, un anunţ în care vor fi furnizate informaţii privind condiţiile ofertei, precum şi informaţii cu privire la termenul limitã pânã la care mai pot fi revocate subscrierile, perioada calendaristicã în care se va realiza alocarea şi procedura de dobândire a acţiunilor atribuite etc.
4. În cazul în care, în cadrul unei oferte de privatizare prin restituire, capitalul disponibil de la o societate comercialã nu este îndestulãtor, se va proceda la alocarea proporţionalã, în funcţie de ponderea fiecãrei solicitãri, luându-se în considerare valoarea înscrisã pe acestea. [Exemplu: capitalul disponibil la societatea X este de 50.000 de acţiuni. Sunt 3 solicitanţi (A, B şi C) care, în baza titlurilor de valoare nominalã, la valoarea acestora neactualizatã, sau a deciziilor/dispoziţiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate mãsuri reparatorii în echivalent sub formã de acţiuni, dupã caz, pe care le deţin, ar avea posibilitatea de a dobândi: A - 10.000 de acţiuni; B - 50.000 de acţiuni; C - 40.000 de acţiuni, rezultând un total de 100.000 acţiuni. Ponderea dreptului fiecãrei persoane în acest total este: A = 10%, B = 50%, C = 40%. Pentru stabilirea numãrului de acţiuni care se alocã fiecãrei persoane, se va aplica procentul astfel obţinut la numãrul acţiunilor disponibile, rezultând:
A - 10% din 50.000 = 5.000 de acţiuni;
B - 50% din 50.000 = 25.000 de acţiuni;
C - 40 % din 50.000 = 20.000 de acţiuni.]
5. Dupã stabilirea valorii la care se vor atribui acţiunile în schimbul titlurilor de valoare nominalã sau al deciziilor/dispoziţiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate mãsuri reparatorii în echivalent sub formã de acţiuni, dupã caz, conform pct. 26.5 din prezentele norme metodologice, subscriitorii care nu au comunicat o renunţare la subscriere vor fi înştiinţaţi cu privire la aceasta şi la modul de atribuire.
6. Oferta de preţ a entitãţii implicate în privatizare este valabilã timp de 30 de zile de la data înştiinţãrii, care se va face atât personal fiecãrui subscriitor, cât şi prin intermediul unui cotidian central de largã rãspândire.
7. Subscriitorii care acceptã în termenul de 30 de zile elementele menţionate la pct. 5 urmeazã sã transmitã acceptul lor în scris, în interiorul termenului menţionat mai sus, accept care va fi înregistrat la registratura generalã a entitãţii emitente a ofertei sau transmis prin poştã, cu confirmare de primire.
8. În situaţia în care, în urma înştiinţãrii, existã subscriitori care nu au acceptat elementele menţionate la pct. 5 şi nu au transmis acceptul lor în scris, cererile acestora nu vor fi luate în considerare la stabilirea procentului de atribuire de acţiuni şi echivaleazã cu neacceptarea ofertei.
9. Cererile persoanelor îndreptãţite, care au acceptat oferta conform pct. 7, care nu sunt însoţite de copia legalizatã a deciziei/dispoziţiei motivate sau ordinului privind acordarea de mãsuri reparatorii în echivalent sub formã de acţiuni ori, dupã caz, de copia legalizatã a titlurilor de valoare nominalã subscrise în cadrul ofertei de privatizare, vor trebui completate cu aceste înscrisuri înlãuntrul termenului precizat mai sus, sub sancţiunea de a nu fi luate în considerare.
10. În vederea valorificãrii titlurilor de valoare nominalã aparţinând categoriilor de subscriitori menţionaţi la pct. 8, aceştia se vor adresa Comisiei Centrale în vederea convertirii acestora în titluri de despãgubire, urmând procedura prevãzutã la pct. 29.1-29.8 din prezentele norme metodologice.
11. În cazul în care valoarea deciziei/dispoziţiei motivate sau ordinului privind acordarea de mãsuri reparatorii în echivalent sub formã de acţiuni ori, dupã caz, a titlurilor de valoare nominalã depuse nu acoperã în întregime un numãr întreg de acţiuni, persoana îndreptãţitã va primi doar numãrul întreg de acţiuni, iar fracţiile de acţiuni rezultate ca urmare a procesului de alocare a acţiunilor, însumate ca pachet de acţiuni, rãmân în proprietatea entitãţii emitente a ofertei.
12. În cazul în care prin convertirea deciziei/dispoziţiei motivate sau ordinului privind acordarea de mãsuri reparatorii în echivalent sub formã de acţiuni ori, dupã caz, a titlului de valoare nominalã în acţiuni rãmâne un rest, acesta va fi menţionat atât în procesul-verbal final de negociere, cât şi în lista cu beneficiarii mãsurilor dispuse în baza ofertei sale, care va fi transmisã Secretariatului Comisiei Centrale pentru a se proceda la emiterea titlurilor de despãgubire cuvenite pentru diferenţa de sumã, pânã la concurenţa sumei disponibile.
13. Declanşarea procedurii de atribuire/alocare de acţiuni pentru societãţile nelistate, în situaţia în care oferta entitãţii implicate în privatizare cuprinde astfel de societãţi, va avea loc pentru fiecare societate, în termen de 30 de zile de la data constituirii comisiei prevãzute la pct. 26.3 din prezentele norme metodologice.
26.5. Valoarea la care urmeazã sã fie atribuite acţiunile se stabileşte astfel:
a) la societãţile listate sau aflate în curs de listare pe piaţa de capital, valoarea va fi egalã cu valoarea cea mai mare dintre valoarea de piaţã şi valoarea nominalã.
Valoarea de piaţã pentru o acţiune va fi preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent primelor 6 luni de tranzacţionare a acţiunilor în cauzã, comunicat de operatorul pieţei respective. Atribuirea acţiunilor se va face dupã scurgerea unui termen de 6 luni de tranzacţionare;
b) la societãţile aflate în ofertã şi nelistate, valoarea va fi egalã cu valoarea cea mai mare dintre valoarea nominalã şi valoarea pe acţiune, calculatã ca raport între activul net contabil la ultimul exerciţiu financiar anual încheiat şi numãrul total de acţiuni.
Activul net este determinat ca diferenţã între totalul activelor şi datoriile societãţii comerciale.
26.6. În termen de 30 de zile calculate cu începere de la expirarea datei limitã stabilite pentru acceptarea ofertei, între entitatea emitentã a ofertei de privatizare şi persoana îndreptãţitã se va declanşa procesul de negociere care se va finaliza prin încheierea unui proces-verbal în care se vor preciza elementele tranzacţiei (valoarea pe acţiune, numãrul de acţiuni alocate, societatea emitentã, valoarea totalã a acţiunilor alocate, valoarea actualizatã a titlurilor de valoare nominalã, în original, primite în platã, seria şi numãrul acestora etc.). Modelul procesului-verbal se va aproba prin decizie/ordin al conducãtorului fiecãrei entitãţi emitente a ofertei.
26.7. La sfârşitul perioadei de alocare entitatea emitentã a ofertei va elibera fiecãrui subscriitor o adeverinţã privind calitatea de acţionar (denumitã în continuare adeverinţã), care va cuprinde cel puţin urmãtoarele informaţii:
a) elementele de identificare a subscriitorului;
b) elementele de identificare a societãţii la care au fost dobândite acţiunile;
c) numãrul de acţiuni dobândite.
26.8. Actualizarea valorilor înscrise în titlurile de valoare nominalã emise se va face la data utilizãrii lor de entitatea emitentã a ofertei, prin aplicarea indicelui de inflaţie aferent perioadei cuprinse între începutul lunii urmãtoare celei în care a fost emis titlu şi sfârşitul lunii anterioare datei utilizãrii lui. În situaţia în care indicele de inflaţie aferent lunii anterioare datei utilizãrii titlului de valoare nominalã nu este cunoscut, se va lua în calcul ultimul indice de inflaţie cunoscut.
26.9. Titlurile de valoare nominalã subscrise în cadrul unei oferte şi nevalorificate vor fi restituite subscriitorilor, în situaţia în care acestea au fost depuse în original.
26.10. Titlurile de valoare nominalã subscrise în cadrul unei oferte de privatizare şi valorificate parţial vor fi reţinute de entitatea emitentã a ofertei, care va urma procedura prevãzutã la pct. 26.14 şi 26.15.
26.11. Entitatea emitentã a ofertei de privatizare prin restituire şi persoana îndreptãţitã la mãsuri reparatorii au obligaţia de a se adresa cãtre societate/Registrul independent al acţionarilor, în vederea înscrierii noului acţionar, în termen de 15 zile de la data eliberãrii adeverinţei.
26.12. Eliberarea certificatului de acţionar se va face de cãtre societate, în situaţia în care şi-a organizat propriul registru al acţionarilor, sau de cãtre Registrul independent al acţionarilor, în termen de 30 de zile de la data eliberãrii adeverinţei.
26.13. Acţiunile atribuite/alocate dupã urmarea procedurilor prevãzute la pct. 26.4-26.7 nu vor putea fi tranzacţionate la bursa de valori sau pe o altã piaţã reglementatã decât dupã expirarea unui termen de 6 luni, calculat cu începere de la data eliberãrii adeverinţei/certificatului de acţionar.
26.14. În cazul în care între suma subscrisã şi suma în cuantumul cãreia au fost atribuite/alocate acţiuni în cadrul ofertei de privatizare rãmâne o diferenţã în favoarea solicitantului, aceasta va fi menţionatã de cãtre entitatea emitentã a ofertei atât în procesul-verbal, cât şi în lista cu beneficiarii mãsurilor dispuse în baza ofertei sale, care va fi transmisã Secretariatului Comisiei Centrale pentru a se proceda la emiterea titlurilor de despãgubire cuvenite, dupã urmarea procedurilor prevãzute la art. 27 alin. (2) sau, dupã caz, la art. 29 alin. (3)-(5) din titlul VII al legii.
26.15. Dupã primirea în platã a titlurilor de valoare nominalã, acestea se bareazã cu roşu şi se înscrie de cãtre vânzãtor menţiunea "DESPĂGUBIT CONFORM PROCESULUI-VERBAL nr. ... din ...". Titlurile de valoare nominalã utilizate se reţin de cãtre ofertant şi se înregistreazã într-un registru special, deschis şi ţinut de acesta. În termen de 15 zile de la primirea în platã, titlul de valoare nominalã utilizat se predã cu semnãturã de primire la oricare dintre direcţiile trezoreriei şi contabilitãţii publice judeţene sau la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti, dupã caz. Aceasta are obligaţia ca, pe mãsura primirii titlurilor de valoare nominalã, sã le transmitã Biroului central pentru urmãrirea aplicãrii unitare a <>Legii nr. 10/2001 , pe bazã de borderou.
26.16.1. Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizãrii în Industrie (O.P.S.P.I.) desfãşoarã procesul de atribuire/alocare de acţiuni în schimbul titlurilor de valoare nominalã sau al deciziilor/dispoziţiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate mãsuri reparatorii în echivalent sub formã de acţiuni, dupã caz, în numele Ministerului Economiei şi Comerţului.
26.16.2. O.P.S.P.I. acordã acţiuni în numele statului român, în schimbul titlurilor de valoare nominalã sau deciziilor/dispoziţiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate mãsuri reparatorii în echivalent sub formã de acţiuni, dupã caz.
26.16.3. Titlurile de valoare nominalã sau deciziile/dispoziţiile/ordinele prin care le-au fost acordate mãsuri reparatorii în echivalent sub formã de acţiuni, dupã caz, urmeazã sã fie predate la Ministerul Economiei şi Comerţului, în calitatea sa de acţionar în numele statului la societãţile aflate în ofertã, împreunã cu douã exemplare ale fiecãrui proces-verbal de negociere, urmând ca acesta sã le depunã la Trezoreria Statului.
Predarea se va efectua prin intermediul unui proces-verbal de predare-primire încheiat între cele douã instituţii.
......................................................................
ART. 28 din titlul VII al legii:
(1) În termen de 10 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista tuturor titularilor titlurilor de valoare nominalã, a deciziilor/dispoziţiilor ori, dupã caz, a ordinelor în baza cãrora au fost emise, fiind menţionat distinct şi emitentul acestora.
(2) Dacã titlul de valoare nominalã a fost emis pe numele reprezentanţilor persoanelor îndreptãţite înscrise în decizia/dispoziţia de restituire în echivalent, se va face aceastã menţiune.

Norme metodologice:
28.1. Biroul central pentru urmãrirea aplicãrii unitare a <>Legii nr. 10/2001 , constituit prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.329/2003 , va proceda la predarea, pe bazã de proces-verbal de predare-primire, cãtre Secretariatul Comisiei Centrale a tuturor documentaţiilor depuse de titularii deciziilor/dispoziţiilor motivate prin care s-a stabilit ca mãsurã reparatorie acordarea de titluri de valoare nominalã şi care nu au fost soluţionate pânã la data intrãrii în vigoare a titlului VII al legii.
28.2. Asupra documentaţiilor prevãzute la pct. 28.1 Comisia Centralã va decide dupã urmarea procedurii prevãzute la pct. 16.1-16.3, 16.5 şi 16.10-16.13 sau, dupã caz, la pct. 16.6 şi 16.15.
ART. 29 din titlul VII al legii:
(1) Titlurile de valoare nominalã emise de Ministerul Finanţelor Publice în temeiul <>art. 30 din Legea nr. 10/2001 , republicatã, pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi şi nevalorificate în cadrul unei oferte de capital disponibil emisã în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 498/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se convertesc şi prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despãgubirilor, în titlu de despãgubire.
(2) Titlurile de valoare nominalã emise de Ministerul Finanţelor Publice în temeiul <>art. 30 din Legea nr. 10/2001 , republicatã, pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, valorificate în cadrul unei oferte de capital disponibil emisã în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 498/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, nu fac obiectul prezentei legi.
(3) În situaţia în care titlurile de valoare nominalã emise de Ministerul Finanţelor Publice în temeiul <>art. 30 din Legea nr. 10/2001 , republicatã, pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, au fost valorificate parţial în cadrul unei oferte de capital disponibil emisã în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 498/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, decizia Comisiei Centrale prin care se dispune convertirea acestora în titlu de platã a despãgubirii se va emite numai pentru titlurile de valoare nominalã deţinute de solicitant şi nevalorificate.
(4) În cazurile prevãzute la alin. (1) şi (3), Comisia Centralã va decide dupã primirea cererilor persoanelor îndreptãţite, la care vor fi anexate, în original, titlurile de valoare nominalã nevalorificate.
(5) Cererile prevãzute la alin. (4) se vor depune la Secretariatul Comisiei Centrale, dupã constituirea acesteia.

Norme metodologice:
29.1. Prevederile art. 29 din titlul VII al legii stabilesc procedura convertirii titlurilor de valoare nominalã emise de Ministerul Finanţelor Publice, nevalorificate în cadrul unei oferte de capital disponibil.
29.2. Titlurile de valoare nominalã prevãzute la pct. 29.1 se convertesc, prin decizia Comisiei Centrale, în titluri de despãgubire.
29.3. Convertirea titlurilor de valoare nominalã în titluri de despãgubire se dispune de cãtre Comisia Centralã, dupã primirea de cãtre Secretariatul Comisiei Centrale a cererilor titularilor titlurilor de valoare nominalã sau, dupã caz, ale cesionarilor acestora, la care vor fi anexate, în original, titlurile de valoare nominalã nevalorificate în cadrul unei oferte de capital disponibil. Actualizarea valorilor înscrise în titlurile de valoare nominalã emise se va face prin aplicarea indicelui de inflaţie aferent perioadei cuprinse între începutul lunii urmãtoare celei în care a fost emis titlul şi sfârşitul lunii anterioare datei emiterii deciziei de cãtre Comisia Centralã. În situaţia în care indicele de inflaţie aferent lunii anterioare datei emiterii deciziei nu este cunoscut, se va lua în calcul ultimul indice de inflaţie cunoscut.
29.4. În toate cazurile Comisia Centralã va decide pe baza verificãrii informaţiilor conţinute în lista titularilor titlurilor de valoare nominalã, înaintatã Secretariatului Comisiei Centrale de cãtre Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 28 din titlul VII al legii, şi dupã actualizarea deciziilor/dispoziţiilor ori, dupã caz, a ordinelor în baza cãrora au fost emise şi a documentaţiilor care au stat la baza adoptãrii acestora, în privinţa legalitãţii respingerii cererii de restituire în naturã.
29.5. Dacã, pe baza constatãrilor Secretariatului Comisiei Centrale, aceasta din urmã stabileşte cã imobilul pentru care au fost emise titluri de valoare nominalã este restituibil în naturã, prin decizie motivatã, potrivit art. 21 din titlul VII al legii, Comisia Centralã va proceda la restituirea acestuia.
29.6. Ipoteza prevãzutã la art. 29 alin. (3) din titlul VII al legii vizeazã situaţia acelor titluri de valoare nominalã valorificate parţial în cadrul unei oferte de capital disponibil.
29.7. În situaţia prevãzutã la pct. 29.6, decizia Comisiei Centrale prin care se dispune convertirea titlurilor de valoare nominalã în titluri de despãgubire se va emite numai pentru titlurile de valoare nominalã deţinute de solicitant şi nevalorificate, pe baza verificãrii informaţiilor conţinute în lista titularilor titlurilor de valoare nominalã, înaintatã Secretariatului Comisiei Centrale de cãtre Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 28 din titlul VII al legii.
29.8. Dispoziţiile pct. 29.4 nu sunt aplicabile şi în situaţia în care titlurile de valoare nominalã emise de Ministerul Finanţelor Publice au fost cesionate sau acestea au fost valorificate parţial în cadrul unei oferte de capital disponibil.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016