Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 15 septembrie 2005  de aplicare a   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 15 septembrie 2005 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 17 octombrie 2005
-------
*) <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005.


Ordonanţã de urgenţã:
ART. 1
(1) Imobilele care au aparţinut comunitãţilor minoritãţilor naţionale din România şi care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fãrã titlu, de statul român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, în perioada 6 septembrie 1940-22 decembrie 1989, se restituie foştilor proprietari în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã.
(2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţã, construcţiile existente în naturã, împreunã cu terenurile aferente lor, situate în intravilanul localitãţilor, cu oricare dintre destinaţiile avute la data preluãrii în mod abuziv, precum şi terenurile aflate la data preluãrii abuzive în intravilanul localitãţilor, nerestituite pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi. Adãugirile aduse construcţiilor se preiau cu platã, numai dacã acestea nu depãşesc 50% din aria desfãşuratã actualã. În caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerându-se imobil nou în raport cu cel preluat. Nu se includ în aceastã categorie lucrãrile de reparaţii curente, capitale, consolidãri, modificãri ale compartimentãrii iniţiale, îmbunãtãţiri funcţionale şi altele asemenea.
(3) Prin comunitatea minoritãţilor naţionale se înţelege entitatea juridicã de drept privat, constituitã şi organizatã potrivit legii române, care reprezintã interesele cetãţenilor unei comunitãţi ale unei minoritãţi naţionale ce a deţinut în proprietate imobile preluate în mod abuziv şi care dovedeşte cã este continuatoarea recunoscutã a persoanei juridice titulare de la care s-au preluat bunurile de cãtre stat. Recunoaşterea continuitãţii entitãţii juridice de drept privat care se pretinde succesoarea fostului titular al dreptului de proprietate se face de cãtre instanţa judecãtoreascã ce a autorizat funcţionarea acesteia, în condiţiile prevãzute la <>art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) În toate cazurile, cererile de restituire a imobilelor prevãzute la alin. (1) se pot depune la Comisia specialã de retrocedare, instituitã în temeiul <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicatã, în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţã. Dupã acest termen nu se mai pot formula cereri de restituire sau retrocedare. Actele doveditoare ale drepturilor solicitate se depun în termenul util stabilit de comisie.
(5) În cazul în care imobilele restituite sunt afectate unor activitãţi de interes public din învãţãmânt sau sãnãtate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligaţia de a menţine afectaţiunea pe o perioadã de pânã la 5 ani de la data emiterii deciziei. În aceastã perioadã noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotãrâre a Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.
Norme metodologice:
1. Domeniul de aplicare prevãzut la <>art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 , republicatã, este limitat la acele preluãri abuzive produse în perioada 6 septembrie 1940-22 decembrie 1989, denumitã în continuare perioadã de referinţã.
2. Sunt considerate abuzive acele preluãri de imobile care au aparţinut comunitãţilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale din România, produse în temeiul sau ca efect al unor acte normative ori administrative emise în perioada de referinţã, dacã nu s-au acordat despãgubiri juste şi echitabile în raport cu momentul preluãrii. În cazul în care s-au plãtit despãgubiri, dar acestea sunt considerate neîndestulãtoare, restituirea în naturã sau, dupã caz, acordarea despãgubirilor prevãzute de titlul VII din <>Legea nr. 247/2005 este condiţionatã de restituirea despãgubirilor primite sau de scãderea valorii acestora, dupã caz, în condiţiile stabilite prin acelaşi act normativ. În cazul în care în actul prin care s-a dispus preluarea imobilului se prevedea acordarea de despãgubiri şi acestea nu au fost acordate sau nu au fost încasate, persoana îndreptãţitã va depune o declaraţie pe propria rãspundere, datã în formã autenticã, care sã ateste acest lucru.
Sunt considerate abuzive şi preluãrile fãrã titlu valabil ale imobilelor care au aparţinut comunitãţilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale din România, în perioada de referinţã, sau fãrã respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data preluãrii, precum şi preluãrile fãrã temei legal, prin acte de dispoziţie ale organelor locale ale puterii sau administraţiei de stat.
3. Nu intrã sub incidenţa <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 , republicatã, imobilele care fac sau au fãcut obiectul restituirii potrivit altor legi cu caracter reparator, precum şi construcţiile demolate.
4. Prin sintagma teren aferent se înţelege suprafaţa de teren afectatã utilizãrii construcţiei retrocedabile în limita împrejmuirilor existente.
5. Nu fac obiectul <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 , republicatã, imobilele situate, în prezent sau la data preluãrii abuzive, în extravilanul localitãţilor, întrucât acestea fac obiectul legilor speciale de restituire din domeniul fondului funciar.
Dispoziţiile <>art. IV al titlului II din Legea nr. 247/2005 prevãd cã cererile de retrocedare având ca obiect terenuri situate în extravilanul localitãţilor la data preluãrii abuzive, precum şi construcţii de orice fel, situate în extravilanul localitãţilor, aparţinând exploataţiilor agricole şi care au fost trecute în proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care au fãcut parte din exploataţia forestierã la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta de Comisia specialã de retrocedare, în vederea soluţionãrii, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orãşeneşti şi municipale constituite potrivit <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi <>Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale <>Legii nr. 169/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Termenul de 60 de zile curge de la data la care Comisia specialã de retrocedare primeşte situaţia juridicã din care reiese cã imobilul respectiv era sau este situat în extravilan.
Aceste prevederi vizeazã acele cereri de retrocedare formulate anterior intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 247/2005 , în termenul prevãzut la <>art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 , republicatã.
Cererile noi având ca obiect imobile de natura celor prevãzute la <>art. IV al titlului III din Legea nr. 247/2005 , având în vedere faptul cã nu fac obiectul <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 , republicatã, vor fi depuse de cãtre persoanele care se pretind a fi îndreptãţite direct la entitãţile competente sã le soluţioneze, potrivit legilor fondului funciar, cu respectarea procedurii şi termenelor din acest domeniu.
Aceste cereri se vor înainta de Comisia specialã de retrocedare, în vederea soluţionãrii, în termen de 60 de zile, comisiilor constituite potrivit legilor fondului funciar. Termenul de 60 de zile curge de la data la care Comisia specialã de retrocedare primeşte situaţia juridicã din care sã reiasã incidenţa acestor dispoziţii.
6. Prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 , republicatã, au caracter de complinire în raport cu alte acte normative reparatorii speciale anterioare.
Ţinând seama cã legiuitorul a avut în vedere şi acele imobile care nu au fost încã restituite, prin formularea nerestituite, cuprinsã la <>art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 , republicatã, rezultã cã domeniul de reglementare al acestei ordonanţe de urgenţã are şi caracter de complinire în raport cu celelalte acte normative cu caracter reparatoriu din domeniul imobiliar, inclusiv al fondului funciar, în sensul cã domeniul de reglementare al acesteia acoperã şi acele terenuri aflate în intravilanul localitãţilor atât la data preluãrii abuzive, cât şi la data adoptãrii <>Legii nr. 247/2005 şi care nu au fost restituite integral persoanelor îndreptãţite. De asemenea, sintagma terenuri nerestituite, prevãzutã la <>art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 , republicatã, vizeazã şi situaţiile în care persoanele solicitante au beneficiat de prevederile actelor normative reparatorii speciale anterioare (reconstituirea dreptului de proprietate pe alte amplasamente). În aceste cazuri persoanele solicitante care au beneficiat de o reparaţie potrivit acestor acte normative nu mai beneficiazã de prevederile acestei ordonanţe de urgenţã. În aceste situaţii persoana îndreptãţitã va depune o declaraţie pe propria rãspundere, datã în formã autenticã, din care sã reiasã cã nu a beneficiat de mãsurile reparatorii prevãzute de actele normative reparatorii speciale anterioare.
7. Prin imobil nou în raport cu cel preluat se înţelege acea construcţie cãreia, în raport cu forma iniţialã, i s-au adãugat corpuri de zidãrie sau volume din alte materiale, ce reprezintã peste 50% din aria desfãşuratã actualã (etajãri sau/şi adãugiri de corpuri noi pe orizontalã).
Nu este considerat imobil nou în raport cu cel preluat imobilul-construcţie cãruia i-au fost adãugate, pe orizontalã şi/sau verticalã, în raport cu forma iniţialã, corpuri suplimentare de sine stãtãtoare sau care pot fi utilizate distinct. În acest caz se va dispune retrocedarea în naturã a suprafeţei deţinute în proprietate de solicitant la data preluãrii abuzive.
În cazul imobilelor-construcţii la care s-au efectuat adãugiri ulterior preluãrii abuzive, dar care nu depãşesc 50% din aria desfãşuratã actualã, beneficiarul retrocedãrii va redobândi dreptul de proprietate asupra întregului imobil, cu obligaţia de a plãti fostului proprietar contravaloarea acestora. Astfel, prin decizia Comisiei speciale de retrocedare sau a unitãţii deţinãtoare prevãzute la <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 , republicatã, fostul deţinãtor va deveni titularul unui drept de creanţã în ceea ce priveşte contravaloarea adãugirilor. Valoarea adãugirilor se stabileşte printr-o expertizã extrajudiciarã efectuatã de beneficiarul retrocedãrii, la care va participa şi fostul deţinãtor. Litigiile se vor soluţiona potrivit dreptului comun.
8. Comisia specialã de retrocedare, instituitã în temeiul <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicatã, are plenitudine de competenţã în soluţionarea fazei administrative a cererilor de retrocedare depuse de comunitãţile minoritãţilor naţionale, cu privire la calificarea preluãrilor ca fiind abuzive sau nu, respectiv la calificarea preluãrilor ca fiind cu titlu sau fãrã titlu.
9. Cererile de retrocedare au putut fi depuse la Comisia specialã de retrocedare în termen de 6 luni, calculat de la data intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 66/2004 , respectiv pânã la data de 4 octombrie 2004. Prin <>art. II al titlului III din Legea nr. 247/2005 a fost acordat un nou termen de 6 luni pentru depunerea de noi cereri de retrocedare, calculat de la data intrãrii în vigoare a acesteia. Astfel, cererile de retrocedare pot fi depuse la Comisia specialã de retrocedare pânã la data de 25 ianuarie 2006.
10. Prin sintagma actele doveditoare, prevãzutã la <>art. 1 alin. (4) teza finalã din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 , republicatã, se înţelege:
a) orice înscrisuri care atestã dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului la data preluãrii abuzive (act de vânzare-cumpãrare, tranzacţie, donaţie, extras de carte funciarã, act sub semnãturã privatã şi altele asemenea);
b) orice acte juridice sau declaraţii care permit încadrarea preluãrii ca fiind abuzivã, cu titlu sau fãrã titlu;
c) orice acte care întemeiazã prezumţia existenţei dreptului de proprietate al solicitantului asupra imobilului la data preluãrii abuzive (extrasul de carte funciarã, istoricul de rol fiscal, procesul-verbal întocmit cu ocazia preluãrii, orice act emanând de la o autoritate din perioada de referinţã, care atestã direct sau indirect faptul cã bunul respectiv aparţinea solicitantului, iar pentru mediul rural - extrasul de pe registrul agricol, începuturi de dovadã scrisã, declaraţii de martori autentificate);
d) acte care permit recunoaşterea calitãţii de beneficiar al retrocedãrii: actul de înfiinţare, statutul de funcţionare şi organizare al entitãţii solicitante, dovada cã entitatea solicitantã a retrocedãrii este continuatoarea persoanei juridice titulare de la care s-au preluat bunurile de cãtre stat şi altele asemenea. Are forţã probantã numai originalul sau copia legalizatã a hotãrârii judecãtoreşti prin care se recunoaşte continuitatea entitãţii juridice de drept privat care se pretinde succesoarea fostului titular al dreptului de proprietate. Competenţa în acest sens aparţine instanţei judecãtoreşti care a autorizat funcţionarea entitãţii solicitante, în condiţiile <>art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 , republicatã;
e) expertize judiciare sau extrajudiciare de care solicitantul înţelege sã se prevaleze în susţinerea cererii sale;
f) orice acte sau înscrisuri pe care solicitantul înţelege sã le foloseascã în dovedirea cererii sale.
11. Se admit numai copii legalizate sau certificate pentru conformitate cu originalul de pe actele doveditoare referitoare la proprietate şi la calitatea de comunitate a unei minoritãţi naţionale îndreptãţite la retrocedare.
12. Pentru anumite situaţii complexe Comisia specialã de retrocedare, în virtutea plenitudinii de competenţã, poate dispune elaborarea de cãtre istorici şi/sau jurişti cu experienţã de rapoarte şi informãri cu privire la evoluţia istoricã şi juridicã a preluãrii respective. De asemenea, Comisia specialã de retrocedare poate efectua audieri ale unor persoane avizate care pot furniza informaţii utile şi poate dispune deplasãri la locul situãrii imobilului ale unor specialişti şi întocmirea unor note de constatare. Actele întocmite cu ocazia efectuãrii acestor proceduri sunt considerate acte doveditoare pentru soluţionarea fazei administrative a retrocedãrii.
13. Calificarea incidenţei prevederilor <>art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 , republicatã, revine Comisiei speciale de retrocedare. În aceastã perioadã noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii stabilite potrivit <>Hotãrârii Guvernului nr. 244/2004 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România. În cazul în care, în cursul perioadei stabilite, dispare necesitatea menţinerii afectaţiunii de interes public, utilizatorul poate renunţa la beneficiul acordat, nemaifiind obligat la plata chiriei.
14. În situaţia prevãzutã la <>art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 , republicatã, obligaţia menţinerii afectaţiunii de interes public va subzista pânã la punerea în posesie, dar nu mai mult de 5 ani de la data emiterii deciziei.
15. În cazul în care 2 solicitanţi pretind a fi reprezentanţii aceleiaşi comunitãţi a unei minoritãţi naţionale ce a deţinut în proprietate imobile preluate în mod abuziv, soluţionarea cererilor de retrocedare se va face numai dupã expirarea termenului prevãzut la <>art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 , republicatã, şi modificat prin <>art. II al titlului III din Legea nr. 247/2005 .
16. Prin cheltuieli de întreţinere, în sensul <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 , republicatã, se înţelege cheltuielile necesare şi utile pentru buna funcţionare a activitãţilor desfãşurate în imobilul respectiv şi de naturã a conserva aceeaşi stare a imobilului de la data emiterii deciziei de restituire pânã la punerea în posesie.
Efectuarea unor lucrãri de înlocuire sau de schimbare a reţelei de canalizare, a instalaţiei de alimentare cu apã, inclusiv a obiectelor sanitare, a instalaţiei de încãlzire centralã sau a sobelor de încãlzire, înlocuirea tâmplãriei de lemn uzate - uşi şi ferestre, repararea şarpantei, a învelitorii, a jgheaburilor şi burlanelor, precum şi retencuirea pereţilor interiori sau exteriori se pot face numai cu acordul noului proprietar.
17. Mãsurile reparatorii în echivalent se vor acorda potrivit titlului VII "Regimul stabilirii şi plãţii despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din <>Legea nr. 247/2005 .
Ordonanţã de urgenţã:
ART. 2
(1) Comisia specialã de retrocedare sau, dupã caz, unitatea deţinãtoare va analiza documentaţia prezentatã de solicitanţi pentru fiecare imobil şi va dispune, prin decizie motivatã, restituirea imobilelor solicitate, respingerea cererii de retrocedare, dacã se apreciazã cã aceasta nu este întemeiatã sau va propune acordarea mãsurilor reparatorii în echivalent, în condiţiile stabilite prin legea specialã.
(2) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ în a cãrei razã teritorialã este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotãrârea pronunţatã de instanţa de contencios administrativ este supusã cãilor de atac potrivit <>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 .
(3) Ministerele, prefecturile, primarii, serviciile de cadastru şi birourile de carte funciarã, precum şi celelalte instituţii publice au obligaţia de a furniza, la cererea scrisã a Comisiei speciale de retrocedare şi/sau a solicitantului retrocedãrii, în termen de 30 de zile, informaţii privind situaţia juridicã a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, în vederea fundamentãrii deciziilor.
(4) În situaţia în care imobilul este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice, în decizia de retrocedare se va menţiona cã proprietarul are drepturile şi obligaţiile prevãzute de lege.
Norme metodologice:
1. Dacã odatã cu cererea de retrocedare s-au depus acte doveditoare şi solicitantul precizeazã în mod expres faptul cã nu mai are alte probe de administrat, Comisia specialã de retrocedare va dispune, prin decizie motivatã, asupra cererii solicitantului, în termen de 60 de zile de la data depunerii acesteia.
2. În cazul în care se apreciazã cã documentaţia este incompletã şi cã este necesarã completarea acesteia, termenul de 60 de zile curge de la data depunerii actelor suplimentare solicitate de Comisia specialã de retrocedare.
3. La cererea expresã a Comisiei speciale de retrocedare, pentru motivarea deciziei acesteia, ministerele, prefecturile, primarii, serviciile de cadastru, birourile de carte funciarã, precum şi celelalte instituţii publice sunt obligate ca, în termen de 30 de zile de la data solicitãrii, sã furnizeze informaţii referitoare la unitãţile deţinãtoare, amplasamentul imobilelor, terenul aferent lor sau orice alte date privind situaţia juridicã şi locativã a acestora.
În cazul în care persoanele prevãzute la <>art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 , republicatã, nu furnizeazã, la cererea scrisã a Comisiei speciale de retrocedare şi/sau a solicitantului retrocedãrii, în termen de 30 de zile, informaţiile privind situaţia juridicã a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, aceasta va atrage rãspunderea contravenţionalã a instituţiei sau, dupã caz, a conducãtorului instituţiei cãreia îi incumbã respectarea acestor obligaţii.
Ordonanţa de urgenţã:
ART. 3
Prevederile art. 1 alin. (4)-(7) şi (11), art. 2, art. 3 alin. (5), (8) şi (9), art. 4 alin. (2)-(5) şi <>art. 5-11 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicatã, se aplicã în mod corespunzãtor.
Norme metodologice:
Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (4)-(7) şi (11), art. 2, art. 3 alin. (5), (8) şi (9), art. 4 alin. (2)-(5) şi <>art. 5-11 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 94/2000 , republicatã, prevãzute în anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.164/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã în mod corespunzãtor.
Ordonanţa de urgenţã:
ART. 4
(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţã, Guvernul va emite norme metodologice de aplicare.
(2) În cadrul aceluiaşi termen, se vor completa în mod corespunzãtor, prin hotãrâre a Guvernului, atribuţiile şi regulamentul Comisiei speciale de retrocedare.
(3) În vederea asigurãrii condiţiilor de funcţionare şi dotare a Comisiei speciale de retrocedare, se suplimenteazã bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor în mod corespunzãtor.
(4) În cazul în care, pentru imobilele ce au fãcut obiectul procedurilor prevãzute în <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunitãţilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale din România, aprobatã prin <>Legea nr. 458/2003 , şi în prezenta ordonanţã de urgenţã, din diverse motive nu s-au concretizat procedurile de restituire, soluţionarea restituirii acestora se va prelua şi se va hotãrî de cãtre Comisia specialã de retrocedare.
Norme metodologice:
Procedurile de restituire iniţiate ca urmare a cererilor depuse în temeiul dispoziţiilor legale la care face referire <>art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 , republicatã, şi care din diverse motive nu au fost finalizate vor fi îndeplinite conform legislaţiei în vigoare la data depunerii cererilor, de cãtre Comisia specialã de retrocedare instituitã prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 94/2000 .

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016