Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 11 decembrie 2008  privind vanzarea unor locuinte de serviciu aflate in administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 11 decembrie 2008 privind vanzarea unor locuinte de serviciu aflate in administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 19 decembrie 2008

ART. 1
(1) Prezentele norme metodologice reglementeazã în mod unitar vânzarea unora dintre locuinţele de serviciu aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative titularilor contractelor de închiriere a unor astfel de locuinţe, precum şi pensionarilor sau urmaşilor titularilor contractelor de închiriere decedaţi, care îndeplinesc condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apãrare, ordine publicã şi securitate naţionalã de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, cu modificãrile ulterioare, denumitã în continuare Lege, şi care depun la unitatea de administrare o cerere de cumpãrare a locuinţei de serviciu.
(2) Prin unitate de administrare se înţelege unitatea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în evidenţele cãreia este înregistratã locuinţa de serviciu. Sunt unitãţi de administrare:
a) Direcţia generalã management logistic şi administrativ;
b) inspectoratele judeţene de poliţie;
c) inspectoratele judeţene ale poliţiei de frontierã;
d) unitãţile Jandarmeriei Române;
e) inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţã.
(3) Pot fi vândute unele locuinţe de serviciu aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele criterii:
a) se aflau în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau a uneia dintre unitãţile nominalizate la alin. (2) la data intrãrii în vigoare a Legii;
b) aveau destinaţia de "locuinţã de serviciu" la data intrãrii în vigoare a Legii;
c) sunt în domeniul privat al statului.
ART. 2
(1) Titularul contractului de închiriere a locuinţei de serviciu, care nu îşi exprimã opţiunea pentru cumpãrarea locuinţei pe care o ocupã, va utiliza în continuare, în condiţiile legii, pe baza acestui contract, spaţiul repartizat.
(2) Persoanele prevãzute la art. 6 din Lege, au obligaţia de a solicita unitãţii de administrare sã le comunice preţul unei locuinţe cu aceleaşi caracteristici asemãnãtoare celei pe care o ocupã, respectiv rata lunarã şi dobânda, calculate pentru o perioadã de 20 de ani, astfel încât sã îşi poatã exprima opţiunea privind cumpãrarea locuinţei ocupate. Unitatea de administrare comunicã datele solicitate în termen de 30 de zile de la primirea solicitãrii.
(3) Îşi pot pãstra calitatea de chiriaşi, potrivit dispoziţiilor art. 6 din Lege, şi pensionarii sau urmaşii titularilor contractelor de închiriere decedaţi, dacã îndeplinesc condiţiile Legii şi prezintã urmãtoarele documente:
a) dovada ocupãrii locuinţei, eliberatã de asociaţia de locatari;
b) dovada achitãrii chiriei la zi;
c) declaraţie notarialã datã în nume propriu, din care sã rezulte cã rata şi dobânda care trebuie achitate în cazul cumpãrãrii locuinţei, calculate potrivit alin. (2), depãşesc 35% din veniturile nete lunare ale solicitantului şi ale familiei acestuia, cã locuinţa nu este subînchiriatã şi cã veniturile declarate sunt unicele venituri realizate;
d) declaraţie notarialã datã în nume propriu de cãtre soţ/soţie şi de copiii majori aflaţi în întreţinere, din care sã rezulte cã aceştia şi, dupã caz, copiii minori aflaţi în întreţinere, nu deţin locuinţã proprietate personalã care sã îndeplineascã exigenţele minimale prevãzute de <>Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
e) copii ale actelor de identitate şi ale actelor de stare civilã ale tuturor membrilor familiei menţionaţi în contractul de închiriere.
ART. 3
Pot fi transferate la autoritãţile interesate, prin hotãrâre a Guvernului, potrivit dispoziţiilor art. 5 din Lege, locuinţele de serviciu care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) nu sunt cumpãrate de chiriaşi şi au fost eliberate de aceştia;
b) nu mai sunt necesare structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau personalului acestuia.
ART. 4
Persoanele prevãzute la art. 2 alin. (1) din Lege pot solicita în scris cumpãrarea locuinţelor de serviciu deţinute, printr-o cerere depusã la secretariatul unitãţii de administrare, însoţitã de urmãtoarele documente:
a) copia contractului de închiriere a locuinţei ori, pentru pensionarii sau urmaşii titularilor contractelor de închiriere decedaţi, dovada ocupãrii locuinţei, eliberatã de asociaţia de locatari;
b) dovada achitãrii chiriei la zi, în cazul pensionarilor sau al urmaşilor titularilor contractelor de închiriere decedaţi;
c) declaraţie notarialã datã în nume propriu de cãtre titularul contractului de închiriere, de cãtre soţ/soţie şi de copiii majori aflaţi în întreţinere, din care sã rezulte cã aceştia şi, dupã caz, copiii minori aflaţi în întreţinere nu se aflã în situaţia prevãzutã la art. 2 alin. (2) lit. b) din Lege;
d) copii ale actelor de identitate şi ale actelor de stare civilã ale tuturor membrilor familiei menţionaţi în contractul de închiriere;
e) copie de pe declaraţia de avere a titularului contractului de închiriere, actualizatã la data depunerii cererii de cumpãrare.
ART. 5
(1) Documentele depuse potrivit art. 4 se analizeazã şi se verificã de cãtre o comisie de vânzare a locuinţelor, denumitã în continuare comisie, în ordinea înregistrãrii cererilor de cumpãrare.
(2) Comisia se numeşte prin ordin de zi/dispoziţie zilnicã a conducãtorului unitãţii de administrare, este compusã din preşedinte, care este locţiitorul responsabil pentru logisticã/similar, al conducãtorului unitãţii de administrare, şi 4 membri specializaţi în domeniul financiar, logistic şi juridic.
(3) În termen de 30 de zile de la depunerea documentelor prevãzute la art. 4, comisia decide şi comunicã în scris, motivat, conducãtorului unitãţii de administrare asupra soluţionãrii solicitãrii prevãzute la art. 4.
(4) Pe baza deciziei comisiei, conducãtorul unitãţii de administrare comunicã în scris solicitantului modul de soluţionare a cererii, în termen de 7 zile de la primirea deciziei comisiei.
ART. 6
(1) Solicitantul poate contesta modul de soluţionare a cererii, în condiţiile <>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Sunt competente sã soluţioneze plângerile prealabile formulate în condiţiile alin. (1) structurile ierarhic superioare unitãţilor de administrare, dupã cum urmeazã:
a) Inspectoratul General al Poliţiei Române, pentru inspectoratele judeţene de poliţie;
b) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontierã, pentru inspectoratele judeţene de poliţie de frontierã;
c) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, pentru unitãţile din subordine;
d) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã, pentru inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţã;
e) pentru Direcţia generalã management logistic şi administrativ plângerile prealabile se soluţioneazã de cãtre o comisie constituitã la nivelul Direcţiei generale juridice, numitã prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei generale juridice.
ART. 7
(1) În vederea soluţionãrii plângerii prealabile formulate potrivit art. 6 alin. (1), conducãtorul structurii ierarhic superioare unitãţii de administrare numeşte prin ordin/dispoziţie o comisie formatã din 4 membri, specialişti în domeniile financiar, logistic şi juridic, un preşedinte şi un secretar.
(2) În cazul plângerilor prealabile formulate la deciziile unitãţilor de administrare prevãzute la art. 6 alin. (2), preşedintele comisiei constituite conform alin. (1) este locţiitorul pe probleme de logisticã/similar al conducãtorului structurii ierarhic superioare.
(3) Comisia prevãzutã la art. 6 alin. (2) lit. e) are urmãtoarea componenţã:
a) preşedinte - un specialist pe domeniul juridic, numit de directorul general al Direcţiei generale juridice;
b) membri - 2 specialişti pe domeniul logistic, un specialist pe domeniul financiar şi un specialist pe domeniul juridic, nominalizaţi de cãtre directorii generali ai direcţiilor generale de resort;
c) un secretar - numit de cãtre directorul general al Direcţiei generale juridice.
(4) În cadrul comisiei de soluţionare a plângerilor prealabile au dreptul de vot preşedintele şi membrii acesteia.
(5) Dupã analizarea contestaţiei şi a documentelor aferente, comisia decide asupra soluţionãrii plângerii prealabile şi prezintã, în scris, decizia sa conducãtorului structurii care a numit-o.
(6) Pe baza deciziei comisiei, conducãtorul structurii prevãzute la art. 6 alin. (2), dupã caz, al Direcţiei generale juridice, comunicã în scris, în termen de 30 de zile de la depunerea plângerii prealabile, modul de soluţionare a acesteia, atât solicitantului, cât şi unitãţii de administrare.
(7) Decizia comisiei de soluţionare a plângerilor poate fi contestatã la instanţa de contencios administrativ competentã.
ART. 8
(1) În situaţiile în care comisia prevãzutã la art. 5, respectiv comisia prevãzutã la art. 7 decide soluţionarea favorabilã a solicitãrii de cumpãrare a locuinţei de serviciu, conducãtorul unitãţii de administrare dispune derularea procedurilor de vânzare a locuinţei, în termen de 15 zile de la primirea deciziei comisiei.
(2) Contractul de vânzare-cumpãrare se semneazã de cãtre cumpãrãtor şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, în calitate de vânzãtor, în termen de 90 de zile de la depunerea cererii de cumpãrare, în mãsura în care cumpãrãtorul nu îşi retrage cererea.
ART. 9
În cadrul procedurilor de vânzare a locuinţei se realizeazã şi determinarea caracteristicilor tehnice şi cadastrale ale acesteia, pe baza mãsurãtorilor efectuate, potrivit legii, de cãtre o persoanã fizicã sau juridicã autorizatã.
ART. 10
Preţul de vânzare al locuinţei se stabileşte printr-un raport de evaluare întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 4 din Lege, de cãtre o persoanã fizicã sau juridicã autorizatã, selecţionatã de unitatea de administrare, în condiţiile legii.
ART. 11
(1) Preţul de vânzare al locuinţei, stabilit potrivit art. 10, se comunicã în scris solicitantului, de cãtre conducãtorul unitãţii de administrare, în termen de 5 de zile de la primirea raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat.
(2) În cazul în care solicitantul confirmã sub semnãturã cã îşi menţine cererea şi acceptã preţul stabilit, precizând totodatã şi modalitatea de platã a preţului, conducãtorul unitãţii de administrare dispune comisiei sã întocmeascã contractul de vânzare-cumpãrare a locuinţei în discuţie.
ART. 12
(1) Vânzarea locuinţelor se face pe baza acordului dintre unitatea de administrare şi chiriaş, consemnat prin contract de vânzare-cumpãrare cu plata integralã a valorii locuinţei sau prin contract de vânzare-cumpãrare cu plata în rate.
(2) Modelul contractului de vânzare-cumpãrare cu plata integralã şi contractul-tip de vânzare-cumpãrare cu plata în rate sunt prevãzute în anexa A, respectiv în anexa B la prezentele norme metodologice.
ART. 13
(1) Dupã semnarea contractului de vânzarecumpãrare, unitãţile de administrare vor lua mãsurile necesare înscrierii în cartea funciarã a dreptului de ipotecã asupra locuinţelor vândute cu achitarea preţului în rate.
(2) Odatã cu dreptul de proprietate asupra locuinţei se transmit cumpãrãtorului acesteia drepturile legale asupra cotelor indivize din suprafeţele spaţiilor auxiliare, dotãrile şi utilitãţile comune, asupra bunurilor accesorii, care, prin natura lor, nu pot fi folosite decât în comun şi, dupã caz, din terenul aferent locuinţei.
(3) Un exemplar al contractului de vânzare-cumpãrare se arhiveazã la structura logisticã a unitãţii de administrare, la dosarul de cadastru al imobilului, împreunã cu o copie de pe încheierea de carte funciarã, în cazul vânzãrii cu plata în rate.
(4) În baza contractului de vânzare-cumpãrare însuşit de ambele pãrţi, unitatea de administrare întocmeşte procesulverbal de predare-primire a locuinţei, care se încheie între unitatea de administrare şi chiriaş.
(5) Pe baza contractului de vânzare-cumpãrare semnat de cãtre vânzãtor şi cumpãrãtor şi a copiei extrasului de carte funciarã, unitatea de administrare ia mãsurile necesare pentru scoaterea locuinţei vândute din evidenţele contabile şi diminuarea corespunzãtoare a patrimoniului.
ART. 14
În situaţia prevãzutã la art. 4 alin. (3) din Lege, la sesizarea unitãţii de administrare sau, dupã caz, a persoanelor prevãzute la art. 2 alin. (1) din Lege, preţul de vânzare al locuinţei se stabileşte prin raport de expertizã elaborat de evaluatori atestaţi, selectaţi de unitatea de administrare în condiţiile legii.
ART. 15
(1) Preţul şi condiţiile de platã prevãzute în contractele de vânzare-cumpãrare încheiate pânã la intrarea în vigoare a <>Legii nr. 357/2006 pentru modificarea <>Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apãrare, ordine publicã şi securitate naţionalã de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare pot fi modificate la cererea cumpãrãtorilor, potrivit prevederilor <>Legii nr. 562/2004 , astfel cum a fost modificatã prin <>Legea nr. 357/2006 , prin acte adiţionale.
(2) Achitarea în rate a preţului de vânzare al locuinţei se face pe baza graficului de plãţi întocmit de unitãţile de administrare, anexat la contractul de vânzare-cumpãrare sau la actul adiţional la contract, dupã caz.
(3) Sumele de platã lunare cuprind rata şi dobânda calculatã la sold. Rata se determinã prin împãrţirea preţului de vânzare stabilit în condiţiile art. 4 din Lege, la perioada de platã, în luni, stabilitã prin contract, iar dobânda se calculeazã lunar, prin aplicarea cotei lunare de dobândã la suma rãmasã de platã. Cota lunarã de dobândã se determinã prin împãrţirea cotei anuale de 5% la 12 luni.
(4) În cazul contractelor de vânzare-cumpãrare cu plata în rate, aflate în derulare, unitãţile de administrare refac din oficiu graficele de platã în sensul eliminãrii TVA şi aplicãrii dobânzii de 5% pe an, începând cu data intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 357/2006 .
(5) În cazul locuinţelor de serviciu a cãror vânzare se face cu plata în rate, neachitate integral la data intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 357/2006 şi al cãror preţ a fost modificat în condiţiile <>art. II din Legea nr. 357/2006 , avansul şi ratele achitate anterior depunerii cererii de recalculare a preţului se considerã platã cu anticipaţie efectuatã din noul preţ de vânzare, diferenţa de preţ putând fi achitatã integral sau în rate, cu o dobândã anualã de 5%. Dobânda aferentã diferenţei de preţ, stabilitã în condiţiile alin. (6), se considerã platã cu anticipaţie în contul dobânzii rãmase de achitat.
(6) Dobânda aferentã diferenţei de preţ se determinã prin compararea graficului de plãţi iniţial, refãcut, dupã caz, în condiţiile alin. (4), cu graficul de plãţi refãcut ca urmare a modificãrii preţului, pentru perioada ulterioarã intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 357/2006 .
(7) În înţelesul alin. (5) ratele achitate anterior reprezintã cota-parte achitatã lunar din preţul de vânzare al locuinţei, fãrã a include TVA şi dobânda.
(8) Sumele reprezentând TVA şi dobândã, plãtite pânã la intrarea în vigoare a <>Legii nr. 357/2006 , nu se restituie cumpãrãtorilor şi nu se deduc din sumele rãmase de încasat.
ART. 16
(1) Potrivit dispoziţiilor art. 8 din Lege, sumele încasate din vânzarea locuinţelor de serviciu se fac venit la bugetul de stat, dupã deducerea de cãtre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative a cheltuielilor determinate de procesul de evaluare a locuinţelor.
(2) Cheltuielile cu procesul de evaluare cuprind toate cheltuielile privind organizarea şi desfãşurarea procedurilor de achiziţie a serviciilor de evaluare, precum şi valoarea contractelor încheiate cu evaluatorii autorizaţi.
(3) Cheltuielile cu procesul de evaluare se suportã din creditele bugetare deschise la titlul II "Bunuri şi servicii", urmând a fi deduse din sumele încasate din vânzarea locuinţelor, înainte de virarea acestora la bugetul de stat, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Lege, în regim de reconstituire de credite. Reconstituirea de credite se efectueazã prin virarea în contul de finanţare a sumelor din contul de disponibil prevãzut la alin. (4).
(4) Plata integralã a preţului de vânzare al locuinţelor, precum şi avansul, în cazul cumpãrãrii cu plata în rate, se achitã la casieria unitãţii de administrare sau direct în conturile de disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat, simbol 50.32 XXXXXXX, deschise de unitãţile de administrare la unitãţile Trezoreriei Statului.
(5) Sumele încasate prin casierie se depun în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare în conturile menţionate la alin. (4), conturi în care se efectueazã şi eventualele plãţi prin virament, precum şi virarea sumelor reţinute pe statul de platã. În vederea reţinerii pe statul de platã a ratelor lunare, unitãţile de administrare vor înainta organelor financiare ce achitã drepturile cumpãrãtorului, în copie, graficul de plãţi şi contractul de vânzare-cumpãrare.
(6) Dupã deducerea integralã a cheltuielilor cu procesul de evaluare a locuinţelor, sumele rãmase disponibile în conturile prevãzute la alin. (4), precum şi încasãrile, reţinerile şi viramentele ulterioare reprezentând plãţi pentru achitarea valorii locuinţelor se vireazã de unitãţile de administrare în contul de venituri ale bugetului de stat comunicat de unitãţile de trezorerie, în termen de 3 zile lucrãtoare de la încasare.
ART. 17
Anual sau la solicitare, unitãţile de administrare transmit la Direcţia generalã management logistic şi administrativ situaţii privind solicitãrile de cumpãrare a locuinţelor de serviciu, nivelul vânzãrii acestora pe opţiuni (integral sau cu plata în rate), ieşirile din patrimoniu etc.
ART. 18
Unitãţile de administrare care au înregistrat datorii faţã de cumpãratorii locuinţelor de serviciu, ca urmare a aplicãrii <>art. II din Legea nr. 357/2006 , îşi vor corecta evidenţa contabilã în concordanţã cu prezentele norme metodologice.
ART. 19
Anexele A şi B fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

ANEXA A
-------
la normele metodologice
-----------------------

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
(unitatea de administrare) .....................
Nr. ....... din ................

- model -

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU PLATA INTEGRALĂ
nr. ...................

Între subsemnaţii: Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu sediul ............, prin ....../(unitatea de administrare).... reprezentat prin conducãtorul unitãţii de administrare, ........................., şi contabil-şef, ..............., în calitate de vânzãtor, pe de o parte, şi ..................., nãscut/nãscutã în .........., judeţul/sectorul ..........., la data de .........., fiul/fiica lui ............ şi al/a ..........., legitimat/legitimatã cu buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ............, eliberat/eliberatã de ........... la data de ..........., domiciliat/domiciliatã în localitatea ............., str. .............. nr. ........, bl. ..., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ........, cãsãtorit/cãsãtoritã cu ............., nãscut/nãscutã în .........., judeţul/sectorul ..........., la data de .............., fiul/fiica lui ............... şi al/a ............., legitimat/legitimatã cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ........., eliberat/eliberatã de ................ la data de ..........., domiciliat/domiciliatã în localitatea ..............., str. ................ nr. ...., bl. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............., în calitate de cumpãrãtor, pe de altã parte, ca urmare a cererii nr. ........... din ............ şi în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apãrare, ordine publicã şi securitate naţionalã de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, cu modificãrile aduse prin <>Legea nr. 357/2006 , s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpãrare cu plata integralã.
Art. 1. - ..........*) vinde şi ......................**) cumpãrã locuinţa situatã în localitatea ..............., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ......., ap. ......, judeţul/sectorul ..........., conform schiţei şi fişei de calcul al preţului, compusã din ...... camere de locuit, cu o suprafaţã utilã de ....... mp, în proprietate exclusivã, precum şi o cotã indivizã de .......% din suprafaţa pãrţilor comune ale imobilului.
---------
*) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu sediul ..............., prin unitatea de administrare ........................ .
**) Cumpãrãtorul.


Odatã cu locuinţa se transmite cumpãrãtorului acesteia şi dreptul de ............... asupra unei cote indivize de .......% din terenul aferent locuinţei, în suprafaţã totalã de ...... mp.
Predarea-preluarea locuinţei se va efectua pe bazã de proces-verbal încheiat între vânzãtor şi cumpãrãtor.
Art. 2. - Preţul locuinţei este de .................. lei.
La data prezentului contract cumpãrãtorul a achitat integral suma de .............. lei, cu chitanţa nr. ............. din ............./ordin de plata nr. ......... în contul ..................... deschis la ................ .

Încheiat la data de .......... în 3 exemplare, dintre care douã exemplare se înmâneazã cumpãrãtorului.


Vânzãtor, Cumpãrãtor,
...../(conducãtorul unitãţii ......................
de administrare).....

VIZAT
.....................
Contabil-şef

VIZAT PENTRU LEGALITATE
..................................
Consilier juridic
ANEXA B
-------
la normele metodologice
-----------------------

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
(unitatea de administrare)............
Nr. ........ din......................

- model -

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU PLATA ÎN RATE
nr. ..............

Între subsemnaţii: Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu sediul .................., prin ....../(unitatea de administrare).... reprezentat prin conducãtorul unitãţii de administrare, ................, şi contabil-şef, ..............., în calitate de vânzãtor, pe de o parte, şi ..............., nãscut/nãscutã în ............., judeţul/sectorul ............., la data de ..............., fiul/fiica lui ................. şi al/a .............., legitimat/legitimatã cu buletinul/cartea de identitate seria .......... nr. .............., eliberat/eliberatã de ............... la data de ................, domiciliat/domiciliatã în localitatea .............., str. .............. nr. ......., bl. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ..........., cãsãtorit/cãsãtoritã cu ..............., nãscut/nãscutã în .............. judeţul/sectorul ............., la data de ............, fiul/fiica lui ............. şi al/a ................., legitimat/legitimatã cu buletinul/cartea de identitate seria ....., nr. ..........., eliberat/eliberatã de ............ la data de ..........., domiciliat/domiciliatã în localitatea ..........., str. ........... nr. ...., bl. ....., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........, în calitate de cumpãrãtor, pe de altã parte, ca urmare a cererii nr. ...... din ........... şi în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apãrare, ordine publicã şi securitate naţionalã de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, cu modificãrile aduse prin <>Legea nr. 357/2006 , s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpãrare cu plata în rate.
Art. 1. - ........... *) vinde şi .............**) cumpãrã locuinţa situatã în localitatea ..........., str. .............. nr. ......, bl. ...., sc. ...... et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ......, conform schiţei şi fişei de calcul al preţului, compusã din ...... camere de locuit, cu o suprafaţã utilã de ........... mp, în proprietate exclusivã, precum şi o cotã indivizã de .......% din suprafaţa pãrţilor comune ale imobilului.
-------------
*) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu sediul .........., prin unitatea de administrare ............... .
**) Cumpãrãtorul.

Odatã cu locuinţa se transmite cumpãrãtorului acesteia şi dreptul de ........... asupra unei cote indivize de.......% din terenul aferent locuinţei, în suprafaţã totalã de...... mp.
Predarea-preluarea locuinţei se va efectua pe bazã de proces-verbal încheiat între vânzãtor şi cumpãrãtor.
Art. 2. - Preţul locuinţei este de ............ lei.
La data prezentului contract cumpãrãtorul a achitat suma de ............ lei, cu chitanţa nr. ..... din ........, reprezentând un avans de ......% din preţul locuinţei.
Art. 3. - Diferenţa dintre preţul locuinţei şi avansul achitat, în sumã de ....... lei, precum şi dobânda totalã aferentã, în sumã de ....... lei, calculatã cu 5% pe an, vor fi achitate de cumpãrãtor în rate lunare, pe termen de .......... ani, conform graficului de plãţi anexat.
Rata şi dobânda urmeazã sã fie reţinute pe statul de platã al unitãţii la care cumpãrãtorul ............ are de încasat drepturi bãneşti, conform Dovezii nr. .........., începând cu data de ............ pânã la data de ............, şi vor fi virate în contul vânzãtorului nr. .........., deschis la ............... .
În cazul în care cumpãrãtorul nu are de încasat drepturi bãneşti într-o perioadã sau nu este/nu mai este angajat al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, acesta va achita ratele lunare în contul ................... deschis la ............. sau la casieria unitãţii ............ pânã în ultima zi a lunii curente.
În cazul neachitãrii la termen a ratelor lunare, cumpãrãtorul datoreazã majorãri de întârziere calculate pe zi, la suma scadentã, în cota prevãzutã de legislaţia în vigoare pentru creanţele bugetare.
Toate cheltuielile ocazionate de urmãrirea debitorului şi de executarea acestuia în caz de neplatã la data scadentã a ratelor vor fi suportate de cumpãrãtor.
Art. 4. - Pânã la restituirea integralã a sumelor datorate se instituie ipoteca asupra locuinţei, conform prevederilor <>art. 18 din Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale alin. (3) al <>art. 7 din Legea nr. 562/2004 , cu modificãrile aduse prin <>Legea nr. 357/2006 .
Neplata a 3 rate succesive va fi consideratã o încãlcare materialã a prezentului contract, pentru care vânzãtorul va rezilia de drept contractul fãrã alte formalitãţi.
Art. 5. - Interdicţiile prevãzute la alin. (1) şi (2) ale <>art. 7 din Legea nr. 562/2004 , cu modificãrile aduse prin <>Legea nr. 357/2006 , se aplicã în mod corespunzãtor.
Încheiat la data de ........ în 3 exemplare, dintre care douã exemplare se înmâneazã cumpãrãtorului.


Vânzãtor, Cumpãrãtor,
...../(conducãtorul unitãţii .........................
de administrare).....

VIZAT
.....................

Contabil-şef
VIZAT PENTRU LEGALITATE
.......................................
Consilier juridic-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016