Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORME din 7 noiembrie 2008 de intocmire a cartii tehnice a constructiei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 7 noiembrie 2008  de intocmire a cartii tehnice a constructiei    Twitter Facebook
Cautare document

NORME din 7 noiembrie 2008 de intocmire a cartii tehnice a constructiei

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 20 noiembrie 2008

CAP. I
Dispoziţii generale

1. Cartea tehnicã a construcţiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmãrirea comportãrii în exploatare a construcţiei, pe care investitorul le-a pus la dispoziţia comisiei de recepţie.
2. Cartea tehnicã se definitiveazã înainte de recepţia lucrãrilor în fazã unicã.
3. Cartea tehnicã pentru fiecare obiect/parte de obiect de construcţii, dupã întocmire, se completeazã şi se pãstreazã de investitor sau, dupã caz, de proprietar.
4. Cartea tehnicã a construcţiei se întocmeşte prin grija investitorului pentru întregul obiectiv Palatul Parlamentului şi însumeazã toate obiectele/pãrţile de obiect de construcţii realizate şi recepţionate.

CAP. II
Cuprinsul cãrţii tehnice a construcţiei

5. Cartea tehnicã a construcţiei conţine documentaţia de bazã şi centralizatorul cu pãrţile sale componente, precum şi, în lipsa unor pãrţi ale acesteia, toate documentele tehnice şi economice - relevee, expertize tehnice ori documentaţiile întocmite în scopul delimitãrii pe obiecte/pãrţi de obiecte -, întocmite în vederea efectuãrii recepţiei în fazã unicã.
6. Documentaţia de bazã cuprinde urmãtoarele capitole:
a) Capitolul A: Documentaţia privind proiectarea;
b) Capitolul B: Documentaţia privind execuţia;
c) Capitolul C: Documentaţia tehnicã privind recepţia;
d) Capitolul D: Documentaţia tehnicã privind urmãrirea comportãrii în exploatare şi intervenţiile în timp asupra construcţiei.
7. Documentaţia privind proiectarea cuprinde piese scrise şi desenate ale proiectului de bazã, dacã sunt identificabile, sau alte documente menţionate la pct. 5, dupã cum urmeazã:
a) acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcţiei şi avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului;
b) documentaţia tehnicã referitoare la construcţia respectivã (caracteristici, detalii de execuţie pentru elementele structurii de rezistenţã, precum şi pentru celelalte pãrţi de construcţie care asigurã funcţionalitatea şi siguranţa în exploatare, precum şi schemele de instalaţii efectiv realizate, cu toate modificãrile aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul execuţiei construcţiei);
c) breviarele de calcul pe specialitãţi (acţiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare şi verificare etc.);
d) indicarea distinctã a diferenţelor faţã de detaliile de execuţie iniţiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferenţe;
e) caietele de sarcini privind execuţia lucrãrilor;
f) alte piese scrise şi/sau desenate, elaborate cu ocazia efectuãrii recepţiei în fazã unicã.
8. Documentaţia tehnicã privind execuţia cuprinde, dacã sunt identificabile, urmãtoarele piese:
a) autorizaţia de construire;
b) procesul-verbal de predare a amplasamentului şi reperului de nivelment general;
c) înregistrãrile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuţiei lucrãrilor, precum şi celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice, prin care se atestã calitatea lucrãrilor (rezultatul încercãrilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrãri ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicãri şi dispoziţii de şantier, procesele-verbale de probe specifice şi speciale etc.);
d) procesele-verbale de recepţie a terenului de fundare, a fundaţiilor şi structurii de rezistenţã, procesele-verbale de admitere a fazelor determinate;
e) procesele-verbale privind montarea instalaţiilor de mãsurare prevãzute prin proiectul de urmãrire specialã a construcţiilor, dacã este cazul, precum şi consemnarea citirilor iniţiale de la care încep mãsurãtorile;
f) expertize tehnice, verificãri în teren sau cercetãri suplimentare efectuate în afara celor prevãzute de prescripţiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuţiei sau ca urmare a unor greşeli de execuţie;
g) caietele de ataşament, jurnalul principalelor evenimente (inundaţii, cutremure, temperaturi excesive etc.);
h) alte piese scrise şi/sau desenate elaborate cu ocazia efectuãrii recepţiei în fazã unicã.
9. Documentaţia tehnicã privind recepţia în fazã unicã cuprinde:
a) procesele-verbale de recepţie în fazã unicã (corespunzãtor etapei I şi etapei a II-a), precum şi alte acte anexate acestora, pe care comisia de recepţie le considerã necesar a fi pãstrate în cartea tehnicã a construcţiei;
b) alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiei de recepţie, prin care se prevãd verificãri sau cercetãri suplimentare, cu indicarea rezultatelor obţinute şi a modului de rezolvare.
10. Documentaţia tehnicã privind urmãrirea comportãrii în exploatare şi intervenţiile în timp, dacã sunt identificabile, cuprinde:
a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmãrirea comportãrii construcţiei, instrucţiunile de exploatare şi întreţinere şi lista prescripţiilor de bazã care trebuie respectate pe timpul exploatãrii construcţiei, documentaţia de interpretare a urmãririi comportãrii construcţiei în timpul execuţiei şi al exploatãrii;
b) proiectele în baza cãrora s-au efectuat modificãri ale construcţiei faţã de proiectul iniţial - efectiv realizat -, dupã recepţia în fazã unicã a lucrãrilor;
c) actele de constatare a unor deficienţe apãrute dupã recepţia în fazã unicã a lucrãrilor şi mãsurile de intervenţie luate (procese-verbale de remediere a defectelor);
d) proiectul de urmãrire specialã a construcţiei (încercare prin încãrcare, urmãrire a comportãrii în exploatare);
e) procesul-verbal de predare-primire a instalaţiilor de mãsurare prevãzute prin proiectul de urmãrire specialã a construcţiei încheiat între executant şi beneficiar;
f) referatul cu concluziile anuale şi finale asupra rezultatelor urmãririi speciale;
g) procesele-verbale de predare-primire a construcţiei, în cazul schimbãrii proprietarului;
h) jurnalul evenimentelor, întocmit conform modelului prevãzut în cap. IV;
i) alte documentaţii elaborate cu ocazia efectuãrii recepţiei în fazã unicã ori dispuse a se elabora ca urmare a condiţiilor de recepţie.
Documentele cuprinse în cartea tehnicã a construcţiei vor fi înregistrate şi pe suport magnetic.
11. Actele ce formeazã documentaţia de bazã a cãrţii tehnice a construcţiei vor fi îndosariate pe capitolele respective, în ordinea enumerãrii în prezentele norme, în dosare cu file numerotate, prevãzute cu borderou şi parafate pe mãsura încheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzãtoare capitolului (A, B, C, D) şi din numãrul de ordine, în cifre arabe, al dosarului.
12. Centralizatorul cãrţii tehnice a construcţiei cuprinde fişa statisticã pe obiect, borderoul general al dosarelor documentaţiei de bazã şi copiile borderourilor cu cuprinsul fiecãrui dosar.

CAP. III
Modul de întocmire, folosire şi pãstrare a cãrţii tehnice a construcţiei

13. Cartea tehnicã a construcţiei se întocmeşte într-un singur exemplar, ţinând seama şi de prevederile pct. 19.
14. Pentru obiectivul Palatul Parlamentului, întrucât la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme nu a avut loc recepţia finalã a obiectelor/pãrţilor de obiect executate, cartea tehnicã a construcţiei se întocmeşte de investitor, împreunã cu proiectantul, iar în lipsa acestuia se va apela la serviciile unui consultant de specialitate, în condiţiile legii, astfel:
a) proiectantul/consultantul întocmeşte şi predã investitorului, cel mai târziu pânã la data recepţiei în fazã unicã a lucrãrilor, documentaţiile prevãzute la pct. 7 şi 10;
b) comisia de recepţie în fazã unicã a lucrãrilor la obiectivul Palatul Parlamentului predã investitorului documentaţia prevãzutã la pct. 8, imediat dupã întocmirea acesteia;
c) investitorul obiectivului Palatul Parlamentului primeşte toate actele care cad în sarcina proiectantului şi a comisiei de recepţie, le completeazã cu actele ce cad în sarcina sa, respectiv cele prevãzute la pct. 8, le îndosariazã conform prevederilor pct. 11 şi întocmeşte centralizatorul prevãzut la pct. 12. Dupã recepţia în fazã unicã a obiectelor/pãrţilor de obiect de construcţie corespunzãtor etapei I de recepţie, respectiv dupã efectuarea recepţiei în etapa a II-a, investitorul reţine un exemplar complet;
d) investitorul completeazã cartea tehnicã a construcţiei cu documentaţia prevãzutã la pct. 10 lit. h).
15. Cartea tehnicã se va completa în timp, de cãtre proprietar sau administrator, cu aspectele apãrute în timpul exploatãrii acesteia.
16. Proprietarul sau administratorul asigurã activitatea de urmãrire a comportãrii construcţiei în exploatare, precum şi a intervenţiilor în timp asupra acesteia.
Urmãrirea comportãrii în exploatare a construcţiei şi intervenţiile în timp asupra acesteia se realizeazã direct, fie de proprietar sau de administrator, fie de persoane împuternicite de aceştia, care vor avea calitatea de responsabil cu urmãrirea comportãrii în exploatare a construcţiei, potrivit legii.
17. Modul de întocmire şi de completare a cãrţii tehnice a construcţiei se controleazã, în mod obligatoriu, de cãtre:
a) comisia de recepţie în fazã unicã a obiectivului Palatul Parlamentului, cu ocazia recepţiei;
b) Inspectoratul de Stat în Construcţii, în calitate de organ de control al statului privind calitatea în construcţii, potrivit legii, periodic.
Rezultatele controalelor se consemneazã, în mod obligatoriu, în jurnalul evenimentelor.
18. Cartea tehnicã a construcţiei se pãstreazã pe toatã durata de existenţã a obiectivului Palatul Parlamentului.
În cazul desfiinţãrii obiectivului ori a unor pãrţi din acesta, proprietarul predã exemplarul complet aferent la arhiva unitãţilor administrativ-teritoriale, pentru pãstrare. Înainte de predarea cãrţii tehnice a construcţiei, aceasta va fi completatã cu modul de desfãşurare a acţiunii de postutilizare, pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant.
19. La schimbarea proprietarului, cartea tehnicã a construcţiei va fi predatã noului proprietar, care va avea obligaţia pãstrãrii şi completãrii acesteia, consemnând transferul administrãrii în procesul-verbal de predare-primire şi în jurnalul evenimentelor.

CAP. IV
Jurnalul evenimentelor. Model şi instrucţiuni de aplicare

Denumirea obiectului de construcţie
................................
................................


┌───┬─────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────────┬─────────────┐
│Nr.│ │ │Prezentarea │Numele, prenumele│ Semnãtura │
│crt│ Data │ Categoria │evenimentului │ şi unitatea │responsabi- │
│ │evenimentului│evenimentului│şi a efectelor│ persoanei │ lului cu │
│ │ │ │ sale asupra │ care înscrie │ cartea │
│ │ │ │construcţiei, │ evenimentul şi │ tehnicã a │
│ │ │ │cu trimiteri │ semnãtura sa │ construcţiei│
│ │ │ │la actele din │ │ │
│ │ │ │documentaţia │ │ │
│ │ │ │ de bazã │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┤
├───┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┤
├───┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┤
├───┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┤
├───┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┤
└───┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────────┴─────────────┘Instrucţiuni de completare
1. Evenimentele care se înscriu în jurnal se codificã, în coloana 2 "Categoria evenimentului", cu urmãtoarele litere:
UC - rezultatele verificãrilor periodice din cadrul urmãririi curente;
US - rezultatele verificãrilor şi ale mãsurãtorilor din cadrul urmãririi speciale, în cazul în care implicã luarea unor mãsuri;
M - mãsuri de intervenţie în cazul constatãrii unor deficienţe (reparaţii, consolidãri, demolãri etc.);
E - evenimente excepţionale (cutremure, inundaţii, incendii, ploi torenţiale, cãderi masive de zãpadã, prãbuşiri sau alunecãri de teren etc.);
D - procese-verbale întocmite de organele de verificare, pe fazele de execuţie a lucrãrilor;
C - rezultatele controlului privind modul de întocmire şi de pãstrare a cãrţii tehnice a construcţiei.
2. Evenimentele consemnate în jurnal şi care au corespondent în acte cuprinse în documentaţia de bazã se prevãd cu trimiteri la dosarul respectiv, menţionându-se natura actelor.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


M.E.C.
19 Noiembrie 2015
In cazul in care Cartea Tehnica a Constructiei se distruge/ se pierde pe parcursul executarii constructiei respective cine si cum se reface Cartea Tehnica?
Morcov Gheorghe
09 Septembrie 2017
Locuim într-un bloc de construc?ii pus în func?iune în luna decembrie 1974 ?i populat în lunile urm?toare cu salaria?ii T.C.I, Timi?oara ?i a subantrprizelor acestuia.La punera în func?iune ?i la popularea acastuia locatarii n-au avut cuno?tin?? de prevederile privind cartea construc?iei ?i nici nu au fost îndruma?i în vreun fel de c?tre cei în drept.Ulterior s-au f?cut unele incerc?ri în vederea ob?inerii aceastei documenta?ii f?r? rezultat. V? rugam s? ne îndruma?i ce trebuie s? întreprindem ?i cui s? ne adres?m în vederea intr?rii în legalitate, respectiv s? intr?m în posesia documentelor care compun aceast? carte în vederea complet?rii ei ulterioare a?a cu este prev?zut în legisla?ia în domeniu.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016