Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 26 noiembrie 2008  privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME din 26 noiembrie 2008 privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 12 ianuarie 2009

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Cadru de reglementare
Prezentele norme stabilesc metodologia de determinare, reţinere şi virare a impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, altele decât pãrţile sociale, obţinut de persoanele fizice, fiind adoptate în conformitate cu prevederile <>art. 67 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Codul fiscal.
ART. 2
Definiţii
În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
1. valori mobiliare - instrumentele financiare definite în conformitate cu prevederile <>art. 2 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare <>Legea nr. 297/2004 ;
2. instrumente financiare derivate - instrumentele financiare definite în conformitate cu prevederile <>art. 2 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 297/2004 ;
3. titluri de participare - instrumentele financiare definite în conformitate cu prevederile <>art. 2 alin. (1) pct. 32 din Legea nr. 297/2004 ;
4. intermediari - entitãţile definite conform <>art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 (inclusiv intermediarii instituţii de credit care presteazã numai activitãţi de custodie), precum şi plãtitorii de venit atunci când este cazul;
5. stock option plan - un program iniţiat în cadrul unei societãţi comerciale ale cãrei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, prin care se acordã angajaţilor acestei societãţi comerciale dreptul de a achiziţiona un numãr determinat de acţiuni emise de societatea respectivã la un preţ preferenţial;
6. simbol - codul de identificare/ISIN alocat pentru fiecare instrument financiar tranzacţionat pe o piaţã reglementatã/ sistem alternativ de tranzacţionare în vederea identificãrii titlului de valoare;
7. costuri aferente - costurile tranzacţiilor cu titluri de valoare care sunt compuse din comisioanele percepute de intermediari, precum şi orice alte costuri ce pot fi dovedite prin documente justificative. Pot fi costuri aferente costurile legate de transferul de proprietate, evidenţierea poziţiei în contul de investiţii, transferul cãtre depozitarul central etc. şi care pot fi dovedite prin documente justificative;
8. portofoliu - suma poziţiilor evidenţiate într-un cont de investiţii sau într-un cont în marjã pe tipuri, clase, serii de titluri de valoare ce aparţin unei persoane fizice, denumitã şi investitor, contribuabil sau client.

CAP. II
Determinarea preţului de cumpãrare şi calcularea câştigului din transferul titlurilor de valoare

ART. 3
Stabilirea preţului de cumpãrare a valorilor mobiliare pentru determinarea venitului impozabil
(1) Preţul de cumpãrare al unei valori mobiliare este preţul determinat şi evidenţiat de intermediar pentru respectiva valoare mobiliarã deţinutã de un client, pe fiecare simbol, la care se adaugã costurile generate de operaţiunea în cauzã, dacã acestea nu au fost incluse în calculul preţului de cumpãrare.
(2) Preţul de cumpãrare al unei valori mobiliare se determinã prin aplicarea metodei preţului mediu ponderat, care poate cuprinde şi costurile aferente generate de operaţiunea de cumpãrare.
(3) Ordinea de vânzare a valorilor mobiliare, raportatã la deţinerile pe simbol, se înregistreazã cronologic, în funcţie de data dobândirii, de la cea mai veche deţinere la cea mai nouã.
ART. 4
Excepţii şi situaţii speciale privind modalitatea de stabilire a preţului de cumpãrare pentru valorile mobiliare
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (2), pentru acţiunile dobândite de cãtre persoanele fizice în cadrul programului stock option plan preţul de cumpãrare va fi reprezentat de preţul preferenţial la care se adaugã costurile generate de operaţiunea de cumpãrare.
(2) În cazul operaţiunilor speciale enumerate mai jos, preţul de achiziţie necesar pentru calculul preţului de cumpãrare prin metoda preţului mediu ponderat va fi cel înscris în documentele justificative corespunzãtoare, astfel:
a) pentru acţiunile dobândite de cãtre persoanele fizice ca urmare a distribuirii cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masã (PPM), inclusiv cele dobândite ulterior în urma unor operaţiuni de divizare, fuziune, modificãri ale valorii nominale etc. cu efect asupra numãrului iniţial de acţiuni distribuite în cadrul PPM, preţul de cumpãrare, la prima tranzacţionare, reprezintã valoarea nominalã a acţiunilor de la data eliberãrii extrasului de cont;
b) pentru acţiunile dobândite ca urmare a distribuirii de acţiuni cu titlu gratuit în urma unor operaţiuni de încorporare a rezervelor sau a primelor de emisiune, de distribuire a dividendelor, a rezultatului reportat reprezentând profit net etc., preţul de achiziţie al acţiunilor este preţul de emisiune al acelor acţiuni conform valorii prevãzute în hotãrârea adunãrii generale a acţionarilor, hotãrâre afişatã de piaţa reglementatã/sistemul alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţioneazã respectivele acţiuni;
c) pentru acţiunile dobândite ca urmare a majorãrii capitalului social prin aport în numerar, precum şi în cazul majorãrii valorii nominale a acţiunilor, preţul de achiziţie va fi determinat cu luarea în considerare a preţului evidenţiat în formularul de subscriere;
d) pentru acţiunile dobândite în urma convertirii obligaţiunilor, preţul de achiziţie al acţiunilor este preţul la care s-a realizat conversia, stabilit prin raportul de conversie prevãzut în prospectul de emisiune al obligaţiunilor sau în hotãrârea adunãrii generale a acţionarilor prin care s-a decis conversia, hotãrâre afişatã de piaţa reglementatã/sistemul alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţioneazã respectivele acţiuni;
e) pentru acţiunile dobândite în urma unei divizãri sau fuziuni, preţul de achiziţie al acţiunilor este preţul/valoarea rezultat/rezultatã în urma raportului de schimb. Preţul/valoarea este cel/cea publicat/publicatã în prospectul de fuziune sau în hotãrârea adunãrii generale a acţionarilor care a decis divizarea, hotãrâre afişatã de piaţa reglementatã/sistemul alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţioneazã respectivele acţiuni;
f) pentru acţiunile dobândite înainte de admiterea la tranzacţionare a unei societãţi comerciale, preţul de achiziţie al acestora va fi dat de preţul de subscriere la care se adaugã şi costurile aferente sau, în cazul achiziţionãrii lor prin cesiune de la un alt acţionar, preţul evidenţiat în contractul de cesiune;
g) pentru valorile mobiliare dobândite în urma unei succesiuni, preţul de achiziţie al valorilor mobiliare este considerat zero, la care se adaugã cheltuielile aferente întocmirii actelor, pe baza unor documente justificative;
h) pentru valorile mobiliare dobândite în urma încheierii unor acte cu titlu oneros între rude sau afini pânã la gradul al patrulea inclusiv şi cu îndeplinirea cumulativã a condiţiilor prevãzute în reglementãrile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, preţul de achiziţie al valorilor mobiliare este preţul înscris în actul translativ de proprietate;
i) pentru valorile mobiliare dobândite în urma încheierii unor acte cu titlu gratuit între rude sau afini pânã la gradul al patrulea inclusiv, cu îndeplinirea cumulativã a condiţiilor prevãzute în reglementãrile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, preţul de achiziţie al valorilor mobiliare este egal cu zero, dar se adaugã cheltuielile aferente întocmirii actelor;
j) pentru acţiunile dobândite de cãtre angajaţi ca urmare a rãscumpãrãrii acestora de pe piaţã de cãtre societate, preţul de achiziţie este cel înscris în formularul de subscriere;
k) pentru valorile mobiliare provenite în urma dizolvãrii Programului acţiunilor salariaţilor (PAS), preţul de achiziţie este preţul înscris în actul translativ de proprietate sau, în lipsa acestuia, valoarea nominalã de la data eliberãrii extrasului de cont;
l) pentru valorile mobiliare dobândite ca urmare a unor hotãrâri judecãtoreşti, definitive şi irevocabile, preţul de achiziţie este valoarea nominalã de la data eliberãrii extrasului de cont;
m) pentru valorile mobiliare cumpãrate de la stat prin contractele de privatizare, preţul de achiziţie va fi cel plãtit în cadrul procesului de privatizare;
n) pentru valorile mobiliare dobândite în urma unor consolidãri/splitãri, preţul de achiziţie se va stabili pe baza factorului de consolidare/splitare;
o) pentru acţiunile dobândite în cazul schimbului de acţiuni, preţul de achiziţie va fi reprezentat de preţul/valoarea rezultat/rezultatã în urma raportului de schimb, determinat în condiţiile preţului de piaţã.
(3) Pentru valorile mobiliare din categoriile mai sus enunţate, preţul de achiziţie identificat conform alin. (2) va fi înscris în declaraţia pe propria rãspundere a persoanei fizice, având conţinutul prevãzut în anexa nr. 1.
(4) Momentul dobândirii acţiunilor în cazul situaţiilor menţionate la alin. (2), cu excepţia lit. n), este considerat momentul operãrii la depozitarul central a modificãrii respective.
(5) Momentul dobândirii acţiunilor în cazul situaţiei menţionate la alin. (2) lit. n) este momentul iniţial al achiziţionãrii, înainte de procesul de splitare/consolidare.
ART. 5
Situaţia valorilor mobiliare aflate exclusiv în conturile deschise la depozitarul central
(1) Provenienţa, momentul dobândirii, cantitatea şi preţul de achiziţie ale valorilor mobiliare evidenţiate în conturile aflate exclusiv la depozitarul central vor fi cele precizate în declaraţia pe propria rãspundere a contribuabilului, având conţinutul prevãzut în anexa nr. 1.
(2) În situaţia consolidãrii registrelor, fãrã solicitarea clientului, transferurile de portofolii de la depozitarul central înapoi în contul intermediarului se vor putea realiza de acesta fãrã a fi necesarã eliberarea unor noi extrase de cont.
(3) În situaţia în care splitarea valorii nominale are ca efect creşterea numãrului de acţiuni transferate cãtre depozitarul central, modificarea de cãtre acesta din urmã a numãrului de acţiuni se va efectua proporţional cu factorul de splitare, fãrã a se modifica data deţinerilor iniţiale.
(4) În situaţia în care consolidarea valorilor mobiliare are ca efect reducerea numãrului de acţiuni transferate cãtre depozitarul central, modificarea de cãtre acesta din urmã a numãrului de acţiuni se va efectua proporţional cu factorul de consolidare, fãrã a se modifica data deţinerilor iniţiale.
ART. 6
Determinarea câştigului sau a pierderii generate de transferul valorilor mobiliare
(1) Determinarea câştigului sau a pierderii din tranzacţiile cu valori mobiliare se efectueazã la data încheierii tranzacţiei de vânzare şi reprezintã diferenţa pozitivã sau negativã dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpãrare determinat conform art. 3 alin. (1) şi (2) sau art. 4 alin. (1) şi (2).
(2) Intermediarii vor evidenţia câştigul sau pierderea generat/ generatã de tranzacţia de vânzare prin diferenţa pozitivã sau negativã dintre preţul de vânzare înmulţit cu numãrul de valori mobiliare tranzacţionate şi preţul de cumpãrare înmulţit cu acelaşi numãr de valori mobiliare, din care se scad costurile aferente vânzãrii, precum şi cele aferente cumpãrãrii şi care nu au fost cuprinse în determinarea preţului de cumpãrare.
(3) În situaţia transferurilor de proprietate asupra valorilor mobiliare, efectuate în conformitate cu reglementãrile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe, preţul de vânzare este preţul înscris în actul translativ de proprietate.
(4) Intermediarii vor evidenţia separat, în momentul încheierii tranzacţiei de vânzare, câştigul sau pierderea, în funcţie de perioada de deţinere a valorilor mobiliare, pe baze diferenţiate în funcţie de cotele de impozitare aplicabile, precum şi impozitul reţinut de intermediari, atunci când este cazul.
(5) Intermediarii au obligaţia menţionãrii caracteristicilor enumerate la alin. (4) pe formularul de confirmare a executãrii ordinelor, eliberat clienţilor, sau, dupã caz, pe un alt document întocmit în acest scop.
(6) Intermediarii au obligaţia de a pãstra pentru fiecare tranzacţie de cumpãrare urmãtoarele date: momentul tranzacţiei, numãrul de valori mobiliare, preţul de cumpãrare determinat dupã operaţiunea de cumpãrare, costurile aferente suportate de client, care nu au fost cuprinse în preţ.
(7) Pentru valorile mobiliare deţinute de o persoanã mai mult de 365 de zile, intermediarii nu mai au obligaţia evidenţierii datei dobândirii.
ART. 7
Cumpãrarea printr-un intermediar şi vânzarea prin alt intermediar
(1) Intermediarul iniţial care a executat operaţiunea de cumpãrare are obligaţia sã elibereze clientului un extras de portofoliu cu ocazia operaţiunilor de închidere a evidenţei contului acestuia sau transferului parţial/total de portofoliu la un alt intermediar, care va avea conţinutul prevãzut în anexa nr. 2. Extrasul de portofoliu se va elibera în mod obligatoriu şi pe suport electronic standardizat, conform anexei nr. 2.
(2) Intermediarii vor elibera extrasul de portofoliu şi în situaţiile în care instrucţiunea de închidere a evidenţei contului acestuia a fost datã şi operatã înaintea intrãrii în vigoare a prezentelor norme.
(3) Extrasul de portofoliu va cuprinde instrucţiunea clientului privind destinaţia portofoliului, care va fi operatã şi certificatã de cãtre intermediar şi transmisã de cãtre acesta intermediarului spre care se face transferul, în termen de 24 de ore.
(4) În situaţia în care sunt mai mulţi intermediari, intermediarul va elibera câte un extras de portofoliu pentru fiecare dintre intermediarii destinatari.
(5) Intermediarul/intermediarii la care se transferã portofoliul va/vor înregistra în propria/propriile evidenţã/evidenţe, conform extrasului de portofoliu eliberat de la intermediarul iniţial, preţul de cumpãrare pentru fiecare dintre valorile mobiliare transferate, cantitatea de valori mobiliare transferate şi deţinute peste 365 de zile şi, respectiv, cantitatea de valori mobiliare transferate şi deţinute cel mult 365 de zile, inclusiv cu datele aferente operaţiunilor de cumpãrare.
(6) La momentul înregistrãrii conform prevederilor alin. (5), se va ţine cont pentru evidenţa duratei deţinerilor şi de perioada scursã între data transferului şi data efectivã a înregistrãrii.
(7) Intermediarii la care se transferã portofoliul sau care preiau de la registrele independente/depozitarul central valorile mobiliare obiect al transferului nu vor executa nicio tranzacţie cu valorile mobiliare transferate pânã în momentul în care clientul nu va prezenta extrasul de portofoliu în original, document ce va fi arhivat la intermediar.
(8) În situaţia în care intermediarul iniţial care a efectuat operaţiunea de cumpãrare nu mai presteazã activitãţi de servicii de investiţii financiare ca urmare a retragerii de cãtre Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare a autorizaţiei de funcţionare, datele cuprinse în extrasul de portofoliu vor putea fi dovedite de cãtre client prin declaraţia pe propria rãspundere, având conţinutul prevãzut în anexa nr. 1.
ART. 8
Determinarea câştigului din transferul instrumentelor financiare derivate
Determinarea câştigului din transferul instrumentelor financiare derivate se efectueazã la data scadenţei instrumentului financiar derivat şi reprezintã câştigul obţinut de cãtre persoana fizicã beneficiarã şi evidenţiat în extrasul contului în marjã emis de intermediar.
ART. 9
Stabilirea preţului de cumpãrare/subscriere/rãscumpãrare a titlurilor de participare pentru determinarea veniturilor impozabile
(1) Preţul de cumpãrare/subscriere este preţul de emisiune al titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investiţii, plãtit de investitor, şi este format din valoarea unitarã a activului net calculatã de societatea de administrare a investiţiilor şi certificatã de depozitar, valabilã pentru ziua în care se efectueazã cumpãrarea, la care se adaugã comisionul de cumpãrare (dacã este cazul).
(2) Preţul de rãscumpãrare al titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investiţii este preţul cuvenit investitorului la data depunerii cererii de rãscumpãrare şi este format din valoarea unitarã a activului net calculatã de societatea de administrare a investiţiilor şi certificatã de depozitar, valabilã pentru ziua în care a fost depusã cererea de rãscumpãrare, din care se scade comisionul de rãscumpãrare (dacã este cazul).
ART. 10
Determinarea câştigului sau pierderii generate de transferul titlurilor de participare
(1) Determinarea câştigului sau pierderii din transferul titlurilor de participare se efectueazã la momentul depunerii cererii de rãscumpãrare a respectivelor titluri de participare şi reprezintã diferenţa pozitivã sau negativã dintre preţul de rãscumpãrare şi preţul de emisiune, determinate conform prevederilor art. 9.
(2) Rãscumpãrarea titlurilor de participare deţinute de un investitor la un fond deschis de investiţii se va face pe baza metodei F.I.F.O. (primul intrat, primul ieşit).
(3) Preţul de cumpãrare corespunzãtor titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investiţii achiziţionate înainte de data de 31 decembrie 1999 se considerã egal cu ultima valoare raportatã la data de 31 decembrie 1999.
ART. 11
Dispoziţii speciale privind titlurile de participare la fondurile închise de investiţii
(1) Prevederile prezentelor norme se aplicã şi rãscumpãrãrii titlurilor de participare la fondurile închise de investiţii înregistrate la Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare.
(2) În cazul titlurilor de participare la fondurile închise de investiţii menţionate la alin. (1), impozitul reprezentând plata anticipatã în contul impozitului anual datorat se calculeazã, se reţine şi se vireazã de cãtre societatea de administrare a investiţiilor corespunzãtoare fondului.

CAP. III
Obligaţia calculãrii, reţinerii şi virãrii impozitului

ART. 12
Obligaţiile intermediarilor şi ale societãţilor de administrare a investiţiilor
(1) Intermediarii au obligaţia calculãrii, reţinerii şi virãrii impozitului aplicat asupra câştigului realizat din tranzacţiile cu titluri de valoare, altele decât titlurile de participare, pentru fiecare tranzacţie de vânzare sau la scadenţã, în cazul instrumentelor financiare derivate, acest impozit reprezentând o platã anticipatã în contul impozitului anual datorat. Cota de impozit aplicatã de cãtre intermediari asupra câştigului evidenţiat la momentul vânzãrii este de 1%.
(2) Obligaţia calculãrii, reţinerii şi virãrii impozitului aparţine acelui intermediar care administreazã şi realizeazã activitãţi de custodie privind fondurile bãneşti şi titlurile de valoare, altele decât titlurile de participare, aparţinând contribuabilului.
(3) Calcularea şi evidenţierea impozitului se realizeazã la data efectuãrii tranzacţiei de vânzare sau la scadenţã, în cazul instrumentelor financiare derivate, iar reţinerea impozitului se realizeazã în momentul decontãrii tranzacţiei de vânzare sau al decontãrii efectuate la scadenţã, în cazul instrumentelor financiare derivate, iar termenul de virare şi declarare a impozitului este pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare celei în care a fost reţinut.
(4) Obligaţia de calcul, reţinere şi virare a impozitului reprezentând plata anticipatã în contul impozitului anual datorat revine, în cazul rãscumpãrãrii titlurilor de participare pentru fiecare tranzacţie, societãţilor de administrare a investitiilor. Pentru entitãţile prevãzute la <>art. 120 din Legea nr. 297/2004 , obligaţia de calcul, reţinere şi virare a impozitului reprezentând plata anticipatã în contul impozitului anual datorat revine, în cazul rãscumpãrãrii titlurilor de participare pentru fiecare tranzacţie, intermediarilor la care aceste entitãţi au cont deschis.
ART. 13
Obligaţiile contribuabilului
(1) Persoana fizicã va avea obligaţia ca, pe baza documentelor justificative emise de intermediar, sã evidenţieze în declaraţia privind venitul realizat urmãtoarele:
a) câştigul net anual/pierderea netã anualã obţinut/obţinutã din transferul titlurilor de valoare deţinute în portofoliu cel mult 365 de zile inclusiv;
b) câştigul net anual/pierderea netã anualã obţinut/obţinutã din transferul titlurilor de valoare deţinute în portofoliu mai mult de 365 de zile.
(2) Persoanele fizice vor anexa la declaraţia privind venitul realizat documentele justificative eliberate de cãtre intermediari privind câştigul/pierderea declarat/declaratã şi cuantumul impozitului virat în cursul anului fiscal de cãtre intermediar/societatea de administrare a investiţiilor.
(3) În toate situaţiile în care un client a efectuat tranzacţii cu titluri de valoare prin intermediul mai multor intermediari/societãţi de administrare a investiţiilor pe parcursul aceluiaşi an fiscal, la depunerea declaraţiei privind venitul realizat acesta va anexa documentele justificative eliberate de cãtre toţi/toate intermediarii/societãţile de administrare a investiţiilor.
(4) În situaţia în care câştigul/pierderea s-a realizat ca urmare a transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, efectuate în conformitate cu reglementãrile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe, persoana care realizeazã venitul impozabil are obligaţia calculãrii şi virãrii impozitului. Documentele justificative, precum şi dovada virãrii impozitului se vor anexa la declaraţia privind venitul realizat.
(5) Termenul pentru virarea impozitului reprezentând plãţi anticipate este cel prevãzut la art. 67 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, iar termenul pentru virarea diferenţelor de impozit stabilit pe baza deciziei de impunere este cel prevãzut la art. 84 alin. (6) din Codul fiscal.

CAP. IV
Determinarea câştigului net anual şi regularizarea impozitului

ART. 14
Metoda de calcul al câştigului net anual/pierderii rezultat/rezultate din transferul titlurilor de valoare, altele decât pãrţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societãţilor închise
(1) Câştigul net anual se determinã la sfârşitul anului fiscal asupra întregului portofoliu deţinut de contribuabil în anul respectiv şi reprezintã diferenţa pozitivã dintre câştigurile şi pierderile obţinute pe categorii de venituri impozabile, diferenţiate în funcţie de cotele de impozit, înregistrate în cursul anului ca urmare a transferurilor titlurilor de valoare.
(2) Pierderile se vor compensa din câştigurile obţinute pe categorii de venituri impozabile diferenţiate în funcţie de cotele de impozit, fiecare pierdere fiind dedusã din categoria corespunzãtoare.
(3) Pierderea sau câştigul net anual se va determina distinct pe cele douã categorii de titluri de valoare grupate dupã data deţinerii, în funcţie de cotele diferenţiate de impozitare.
(4) În calculul câştigului net/pierderilor generate de transferul titlurilor de valoare care se impoziteazã cu cota de 1% se vor include toate câştigurile/pierderile obţinute din transferul titlurilor de valoare înstrãinate dupã 1 ianuarie 2007, dacã au fost deţinute în portofoliu mai mult de 365 de zile.
(5) În calculul câştigului net/pierderilor anuale generate de transferul titlurilor de valoare care se impoziteazã cu cota de 16% se vor include toate câştigurile/pierderile obţinute din transferul titlurilor de valoare înstrãinate dupã 1 ianuarie 2007, dacã au fost deţinute în portofoliu mai puţin de 365 de zile inclusiv.
(6) Intermediarul/societatea de administrare a investiţiilor are obligaţia de a elibera contribuabilului sau reprezentantului fiscal al acestuia, pânã la data de 28 februarie a anului urmãtor celui pentru care se face calculul, o fişã de portofoliu cu titlu de document justificativ, având conţinutul cuprins în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 4, care vor evidenţia câştigul anual/pierderea anualã realizat/realizatã de client pentru partea de titluri de valoare/titluri de participare evidenţiate în contul acestuia, precum şi cuantumul impozitului calculat şi reţinut în cursul anului fiscal de cãtre intermediar/societãţile de administrare a investiţiilor.
(7) Intermediarii au obligaţia sã depunã o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pânã în ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent, pentru anul expirat.
(8) În situaţia în care câştigul/pierderea anualã s-a realizat ca urmare a transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, efectuate în conformitate cu reglementãrile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe, se vor anexa la declaraţia privind venitul realizat documentele justificative aferente.
(9) Determinarea câştigului net/pierderii nu este influenţatã de categoria de titluri de valoare care a generat pierderea sau câştigul şi nici de numãrul de intermediari prin care contribuabilul a obţinut câştiguri sau pierderi în cursul anului fiscal.
ART. 15
Dispoziţii tranzitorii privind impozitarea titlurilor de valoare
(1) Pânã la data autorizãrii sistemelor alternative de tranzacţionare, definiţia stock option plan se aplicã şi în cazul societãţilor ale cãror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã administratã de Societatea Comercialã Bursa de Valori Bucureşti - S.A., dar sunt tranzacţionate pe piaţa RASDAQ.
(2) Prevederile prezentelor norme privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obţinut de persoanele fizice sunt aplicabile şi în cazul contractelor repo/reverse repo cu titluri de stat.

CAP. V
Evitarea dublei impuneri

ART. 16
Impozitarea persoanei fizice nerezidente
(1) Dacã un contribuabil este rezident al unei ţãri cu care România a încheiat o convenţie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi capital, prevaleazã prevederile convenţiei pentru evitarea dublei impuneri.
(2) Persoana fizicã nerezidentã beneficiarã a câştigului în România trebuie sã justifice dreptul de a beneficia de prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul sãu de rezidenţã, prin prezentarea certificatului de rezidenţã fiscalã sau a unui document prin care se atestã rezidenţa fiscalã.
(3) Obligaţiile fiscale, declarative şi de pãstrare a certificatului de rezidenţã fiscalã al beneficiarului câştigului revin, dupã caz, reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat în România, conform legii, de cãtre beneficiar.
(4) În cazul în care tranzacţia se efectueazã prin intermediar, iar persoana fizicã nerezidentã beneficiarã a câştigului din România transmite un singur original al certificatului de rezidenţã fiscalã sau al documentului care atestã rezidenţa fiscalã unui singur intermediar sau plãtitor de venituri rezident român, primitorul certificatului de rezidenţã fiscalã sau al documentului care atestã rezidenţa fiscalã va transmite, la solicitarea celorlalţi intermediari sau plãtitori de venit care au relaţii contractuale cu beneficiarul de câştig, o copie tradusã şi legalizatã a certificatului de rezidenţã fiscalã a beneficiarului de câştiguri din România sau a documentului care atestã rezidenţa fiscalã. Costurile generate de operaţiunea de legalizare şi comunicare sunt în sarcina persoanei fizice nerezidente sau a reprezentantului fiscal/împuternicitului, desemnat potrivit legii. Pe copia legalizatã primitorul certificatului de rezidenţã fiscalã sau al documentului care atestã rezidenţa fiscalã, în original, va semna cu menţiunea cã deţine originalul acestuia.
(5) În cazul în care persoana fizicã nerezidentã beneficiarã a câştigului din România nu prezintã certificatul de rezidenţã fiscalã sau documentul care atestã rezidenţa fiscalã, se vor aplica prevederile titlului III din Codul fiscal. Pentru aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri certificatul de rezidenţã fiscalã poate fi prezentat în termenul şi în condiţiile stabilite în <>Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 17
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentele norme.
ART. 18
Prevederi referitoare la publicare
Prezentele norme se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cãtãlin Doica,
secretar de stat

Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache

ANEXA 1
la norme

DECLARAŢIE


Subsemnata/Subsemnatul ................, posesoare/posesor a/al BI/CI seria
....... numãr .............., având CNP ....................................,
declar pe propria rãspundere cã acţiunile pe care le transfer în contul
intermediarului ......................... îmi aparţin şi sunt libere de orice
sarcinã. Va rog sã transferaţi din contul meu deschis la depozitarul central
.......................... în contul meu deschis la .........................
urmãtoarele acţiuni:

┌───────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬────────────────┬────────────┐
│ Emitent │ Simbol │ Nr. de │ Data │Modalitatea │ Cost de │
│ │ │ acţiuni │dobândirii*1)│ de │achiziţie*3)│
│ │ │ │ │achiziţionare*2)│ │
├───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────────────────┴────────────┘
*1)Pentru titlurile de valoare deţinute mai mult de 365 de zile se va preciza
doar cã perioada deţinerii acestora este mai mare de 365 de zile.
*2)Vã rugãm sã specificaţi: Prin PPM (Programul de privatizare în masã),
oferta publicã primarã IPO, majorare de capital social prin aport în numerar,
conversie din obligaţiuni, divizare, fuziune, distribuire acţiuni cu titlu
gratuit, succesiune, transfer direct, dizolvare a Programului acţiunilor
salariaţilor (PAS), rãscumpãrare de cãtre societate, hotãrâre judecãtoreascã,
alte surse.
*3) Informaţiile din aceastã coloanã vor fi completate cu valoarea care
rezultã din documentele justificative deţinute de client sau identificate
conform art. 4 din Normele privind determinarea, reţinerea şi virarea
impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de
valoare obţinut de persoanele fizice aprobate prin Ordinul ministrului
economiei şi finanţelor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare nr. 3.483/144/2008.

NOTĂ:
Aceste informaţii sunt necesare în scopul calculãrii impozitului pe
câştigul de capital obţinut de cãtre investitorii persoane fizice române şi
strãine, conform <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, şi <>Hotãrârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Întocmitã şi semnatã pe propria rãspundere, la data de .................,
cunoscând cã declaraţiile false sunt pedepsite potrivit legii.

Client,
................
Semnãtura
................
ANEXA 2
la norme

SSIF/Instituţie de credit ................
Nr./Data ...................

EXTRAS DE PORTOFOLIU

Nume şi prenume client: .................
C.I./B.I: ...............................
C.N.P. ..................................

I. Cont de investiţii
┌────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipul │Denumirea │Simbol/ │ Preţ de │ Categoriile titlurilor de valoare │
│titlului de │societãţii│Cod ISIN│cumpãrare├───────────┬─────────────────────┬───────────────────┤
│ valoare │ emitente │ │ **) │>365 zile*)│ <365 zile │ PPM │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────┬──────────┼──────────┬────────┤
│ │ │ │ │Cantitatea │Cantitatea│ Data │Cantitatea│Valoarea│
│ │ │ │ │ │ │dobândirii│ │nominalã│
├────────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Acţiuni ├──────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Obligaţiuni ├──────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Alte titluri├──────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│de valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┘II. Cont în marjã
┌──────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┬────────────────────────┐
│Tipul titlului│ Piaţã │Simbol/Cod ISIN│ Câştigul │ Categoriile titlurilor │
│ de valoare │reglementatã│ │ obţinut │ de valoare │
│ │ │ │ ├────────────┬───────────┤
│ │ │ │ │> 365 zile*)│< 365 zile │
├──────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ futures 1 │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ Piaţa │ futures n │ │ │ │
│ │reglementatã├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ 1 │ opţiuni 1 │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Instrumente │ │ opţiuni n │ │ │ │
│financiare ├────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│derivate │ │ futures 1 │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ Piaţa │ futures n │ │ │ │
│ │reglementatã├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ n │ opţiuni 1 │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ opţiuni n │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

Motiv transfer portofoliu - instrucţiune client:
a) transfer cãtre un alt intermediar, respectiv cãtre ................. SSIF/
instituţie de credit/societate de custodie;
b) transfer cãtre registru/depozitar central
Intermediar ......................................................
Reprezentant intermediar .........................................
Semnãtura şi ştampila intermediarului ............................
Am primit exemplarul original, astãzi ......../......, şi sunt de acord cu
datele înscrise în prezentul extras de portofoliu.

Client,
.....................
(numele şi prenumele)

Semnãtura
.....................

NOTĂ:
*) Se vor include toate categoriile de titluri de valoare care sunt cuprinse
în categoria titlurilor de valoare deţinute mai mult de 365 de zile conform
art. 14 alin. (4) din Normele privind determinarea, reţinerea şi virarea
impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de
valoare obţinut de persoanele fizice.
**) Se completeazã cu preţul mediu ponderat care poate include costurile
aferente.
Se completeazã în douã exemplare originale, unul pentru intermediarul
transmiţãtor şi unul pentru client; datele se vor înregistra de cãtre
intermediarul care primeşte portofoliul, cu luarea în considerare şi a
perioadei scurse între data emiterii extrasului şi data transferului efectiv
al portofoliului.
ANEXA 3
la norme
FIŞĂ DE PORTOFOLIU*)
PE ANUL FISCAL .................


Intermediar emitent: ................................., cu sediul social în
......................, înregistrat la oficiul registrului comerţului sub nr.
..................., CUI ......................., nr. decizie autorizare CNVM
....................., reprezentat prin dl/dna .............................,
în calitate de .............................., în conformitate cu prevederile
art. 14 alin. (6) din Normele privind determinarea, reţinerea şi virarea
impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de
valoare obţinut de persoanele fizice, am emis prezenta "fişã de portofoliu"
pentru:

Client
Numele şi prenumele ......................................
Act identitate :C.I./B.I./paşaport: ......................

C.N.P./N.I.F. ............................................
Domiciliul: ..............................................

Perioada prestãrii serviciului de la ............. pânã la ...............

┌───┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────┐
│ │Transferul valorilor mobiliare │Transferul valorilor mobiliare │Impozit │
│ │şi al instrumentelor financiare│şi al instrumentelor financiare│calculat│
│ │derivate deţinute în portofoliu│derivate deţinute în portofoliu│ şi │
│Nr.│ cel mult 365 de zile │ mai mult de 365 de zile │reţinut │
│crt├──────┬────────┬──────┬────────┼──────┬────────┬──────┬────────┼────────┤
│ │Câştig│Pierdere│Câştig│Pierdere│Câştig│Pierdere│Câştig│Pierdere│ │
│ │ │ │ net │ netã │ │ │ net │ netã │ │
├───┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────┴────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┘

Reprezentant emitent:
Client,
.......................
.......................
Semnãtura şi ştampila emitentului: Semnãtura clientului:
................................... .............................
Data: Data:
__________
*) Se completeazã în 2 (douã) exemplare, unul pentru client şi unul
pentru intermediar. Fişa de portofoliu completatã se anexeazã, în copie,
la declaraţia privind venitul realizat.
ANEXA 4
la norme
FIŞĂ DE PORTOFOLIU*)
pe anul fiscal ......


Societatea de administrare emitentã: ................, cu sediul social în
...................., înregistratã la oficiul registrului comerţului sub nr.
......................, CUI ...................., nr. deciziei de autorizare
C.N.V.M. ................., reprezentat prin dl/dna .......................,
în calitate de ............................., în conformitate cu prevederile
art. 14 alin. (6) din Normele privind determinarea, reţinerea şi virarea
impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de
valoare obţinut de persoane fizice, am emis prezenta "fişã de portofoliu"
pentru:

Client
Numele şi prenumele _................................
Act de identitate: C.I./B.I./paşaport: ..............

C.N.P./N.I.F. .......................................
Domiciliul: .........................................

Perioada prestãrii serviciului de la ............. pânã la ...............

┌───┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────┐
│ │ Transferul titlurilor de │ Transferul titlurilor de │Impozit │
│ │ participare deţinute în │ participare deţinute în │calculat│
│ │ portofoliu cel mult │ portofoliu mai mult │ şi │
│Nr.│ 365 de zile │ de 365 de zile │reţinut │
│crt├──────┬────────┬──────┬────────┼──────┬────────┬──────┬────────┼────────┤
│ │Câştig│Pierdere│Câştig│Pierdere│Câştig│Pierdere│Câştig│Pierdere│ │
│ │ │ │ net │ netã │ │ │ net │ netã │ │
├───┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────┴────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┘
Reprezentant emitent:
Client,
......................
......................
Semnãtura şi ştampila emitentului: Semnãtura clientului:
.................................. ..........................
Data: Data:
___________
*) Se completeazã în 2 (douã) exemplare, unul pentru client şi unul pentru
intermediar. Fişa de portofoliu completatã se anexeazã, în copie, la
declaraţia privind venitul realizat.----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016