Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 23 octombrie 2009  de aplicare a   Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, republicata, cu modificarile ulterioare    Twitter Facebook
Cautare document

NORME din 23 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, republicata, cu modificarile ulterioare

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 4 noiembrie 2009

ART. 1
Prin facilitãţile financiare similare prevãzute la <>art. 2 lit. c) din Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, republicatã, cu modificãrile ulterioare, denumitã în continuare lege, se vor înţelege, fãrã a fi limitativã enumerarea de mai jos, operaţiunile în cadrul cãrora sunt utilizaţi termeni ca: "ratã de platã, tranşã periodicã de platã ori etapã de achitare", în situaţia în care scopul acestora este acordarea unui credit pentru consum cãtre consumator sub forma unei amânãri a plãţii, cum ar fi contractele de leasing financiar care au ca obiect final al contractului transferul unui drept de proprietate asupra unui bun mobil sau ca opţiune a consumatorului de a alege transferul dreptului de proprietate asupra sa a bunului respectiv, la un moment dat.
ART. 2
În înţelesul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. e) din lege, se vor include în calculul dobânzii anuale efective, denumitã în continuare DAE, costurile la consumator legate de asigurãrile împotriva riscului de neplatã în cazul decesului, invaliditãţii, îmbolnãvirii sau şomajului consumatorului (de exemplu, asigurãrile de viaţã şi altele asemenea), în mãsura în care acordarea creditului presupune şi este condiţionatã de încheierea unor astfel de asigurãri.
ART. 3
Obligaţia legalã prevãzutã la art. 5 din lege privind publicarea DAE se aplicã în cazul acelor produse pe care creditorul sau intermediarul de credit le promoveazã public şi în situaţia în care oferta publicã este însoţitã de date referitoare la nivelul dobânzii sau al oricãror altor costuri ale creditului.
În vederea respectãrii obligaţiei de a menţiona DAE "clar şi inteligibil" se vor adopta urmãtoarele mãsuri: cifrele/literele prin care se exprimã DAE şi cifrele/literele prin care este afişat preţul bunului ce urmeazã a fi achiziţionat prin credit, cu menţionarea sumei şi perioadei pentru care este calculatã DAE (6 luni, 12 luni, 18 luni), vor avea aceeaşi dimensiune, caracter şi culoare şi vor fi scrise pe aceeaşi culoare de fond.
Culoarea de fond a suportului pe care este prezentatã oferta sau anunţul publicitar pentru un contract de credit pentru consum destinat consumatorilor, persoane fizice, trebuie sã permitã ca informaţiile respective sã fie lizibile.
Prin ofertã sau anunţ publicitar pentru un contract de credit pentru consum destinat consumatorilor, persoane fizice, prezentat în locuri publice, se înţelege informaţiile puse la dispoziţie consumatorilor prin utilizarea afişajelor de orice fel, ca de exemplu: mecanice, electronice, digitale, mijloace audio/video sau altele asemenea, care sã conţinã cel puţin elementele prevãzute la art. 5 din lege.
Scopul comercial al informaţiilor oferite consumatorilor trebuie sã fie expus clar, prin folosirea limbajului obişnuit, atât în prezentãrile scrise, cât şi în cele audio şi/sau video.
Informaţiile privind contractele de credit pentru consum nu trebuie sã inducã în eroare consumatorii prin utilizarea unor expresii tehnice sau specifice unui anumit domeniu financiar bancar, prin utilizarea de prescurtãri sau iniţiale ale unor denumiri, cu excepţia celor prevãzute de lege sau de limbajul obişnuit.
ART. 4
În înţelesul art. 7 din lege, contractele de credit pentru consum, inclusiv anexele contractului, vor fi redactate în scris, pe hârtie sau pe alt suport durabil, în cel puţin douã exemplare, câte un exemplar original fiind remis fiecãrei pãrţi contractante.
Contractul de credit pentru consum trebuie sã fie uşor de citit, iar în ceea ce priveşte tipul şi mãrimea caracterelor utilizate, creditorii au obligaţia sã utilizeze aceeaşi mãrime pentru literele şi cifrele din întregul document, atât pentru clauzele contractuale, cât şi pentru notele de subsol ale paginii ori trimiterile la alte documente sau specificaţii în text, de orice naturã ar fi acestea, cu respectarea prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Culoarea de fond a hârtiei sau a suportului durabil pe care este redactat contractul de credit pentru consum trebuie sã permitã contractului sã fie lizibil.
Prin suport durabil se înţelege orice instrument care permite consumatorului sã stocheze informaţiile adresate acestuia, astfel încât sã fie accesibile atât timp cât este necesar şi sã poatã fi reproduse fãrã modificãri.
ART. 5
Prevederile art. 9 alin. (2) din lege se aplicã doar în cazul contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, acordate sub formã de avans în cont curent (linii de credit), altele decât cele acoperite printr-un instrument de platã tip carte de credit, prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din lege, şi în cazul facilitãţilor de tip "descoperit de cont" acceptate tacit, atunci când acestea se prelungesc peste o perioadã de 3 luni, prevãzute la art. 9 alin. (3) din lege.
Informarea consumatorului asupra oricãrei modificãri în ceea ce priveşte dobânda anualã sau celelalte costuri intervenite ulterior datei semnãrii contractelor de credit prevãzute mai sus se va face cel târziu pânã la data la care creditorul dispune intrarea în vigoare a deciziei interne de punere în aplicare a hotãrârii consiliului/comitetului de conducere colectivã care a stabilit noile dobânzi anuale sau costuri asociate.
Dobânda anualã prevãzutã la art. 9 din lege este dobânda stabilitã de creditor potrivit normelor interne.
Comunicarea dobânzii anuale în forma stabilitã de creditor nu îi exonereazã pe creditori şi pe intermediarii de credit de la obligaţia legalã de a informa consumatorul şi asupra tuturor celorlalte costuri generate de încheierea contractului de credit.
ART. 6
Dispoziţiile art. 10 din lege se aplicã în cazul contractelor de finanţare pentru achiziţia de bunuri care stabilesc cã transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor achiziţionate nu se efectueazã la data încheierii contractului de credit pentru consum (de exemplu, contracte de leasing financiar, contracte "hire-purchase" şi altele asemenea).
În situaţia în care consumatorul refuzã, acesta va fi informat asupra începerii procedurilor legale în vederea returnãrii bunurilor. Creditorii vor lua mãsurile necesare pentru a putea proba cu orice mijloc refuzul consumatorului.
ART. 7
În înţelesul prevederilor art. 11 alin. (2) din lege, reducerea echitabilã a costului creditului se va determina de cãtre creditor prin efectuarea unei analize juste şi obiective a avantajelor creditorului de a dispune de lichiditãţi în raport cu dezavantajele creditorului ce decurg din administrarea plãţilor anticipate şi din reinvestirea capitalului. Valoarea acesteia se va calcula prin reducerea totalã sau parţialã a costurilor aferente creditului de consum pentru perioada pentru care s-a efectuat rambursarea anticipatã, cu respectarea principiului proporţionalitãţii prevãzut de lege. În situaţia în care creditorul procedeazã la o reducere parţialã a costurilor aferente creditului pentru perioada pentru care s-a efectuat rambursarea anticipatã, nu îi este permis sã aplice şi alte penalitãţi.
Nu poate fi consideratã reducere echitabilã aplicabilã consumatorului, în cazul rambursãrii anticipate, oferirea de bunuri sau de alte servicii de cãtre creditor fãrã acordul scris al consumatorului. Termenii în care se efectueazã rambursarea anticipatã vor fi aduşi la cunoştinţa consumatorilor înainte de semnarea contractului de credit pentru consum şi vor fi stabiliţi cu respectarea precizãrilor de mai sus.
ART. 8
În înţelesul prevederilor art. 15 alin. (2) şi (3) din lege, creditorul poate fi tras la rãspundere doar în situaţia îndeplinirii cumulative a condiţiilor prevãzute la alin. (1) al aceluiaşi articol. Condiţia de exclusivitate se referã la destinaţia creditului, în sensul cã acest credit este acordat numai pentru achiziţionarea de bunuri şi/sau servicii de la un furnizor cu care creditorul are încheiat un contract preexistent în acest sens şi se considerã îndeplinitã indiferent de numãrul de furnizori cu care creditorul are încheiate astfel de contracte preexistente.
În cadrul raporturilor contractuale existente, de natura celor reglementate la art. 15 alin. (1) din lege, creditorul rãspunde pentru despãgubirea consumatorului dacã acţiunile consumatorului împotriva furnizorului au eşuat şi numai în limita sumei reprezentând costul total al creditului la consumator, plãtitã efectiv creditorului de cãtre consumator pânã la momentul iniţierii acţiunii împotriva creditorului, mai puţin costurile prevãzute la art. 4 alin. (2) din lege.
Creditorii care acordã credite de nevoi personale fãrã a avea un contract de exclusivitate cu vânzãtorul şi care au puncte de lucru în incinta sau în imediata vecinãtate a spaţiilor de vânzare sau care prin orice alte mijloace pot induce consumatorului ideea cã sunt legaţi de vânzãtor printr-un contract vor informa consumatorii cu privire la faptul cã nu au o relaţie contractualã cu respectivul vânzãtor şi cã nu sunt responsabili pentru situaţia în care vânzãtorul restituie cãtre consumator doar contravaloarea produsului, dobânzile şi celelalte costuri plãtite pânã în acel moment fiind suportate de consumator.
ART. 9
Condiţionarea recunoaşterii garanţiilor constituite de consumator în favoarea creditorului de îndeplinirea de cãtre creditor a obligaţiilor sale contractuale, astfel cum se prevede la art. 17 alin. (3) din lege, conduce la imposibilitatea creditorului de a se folosi de aceste garanţii pânã în momentul ducerii la îndeplinire a obligaţiilor sale contractuale.
ART. 10
În înţelesul prevederilor anexei nr. 1 pct. 1 lit. g) din lege, termenul eventual de reflectare reprezintã perioada stabilitã de creditor, care începe de la semnarea contractului de credit, în care oricare dintre pãrţile semnatare poate renunţa la contractul respectiv fãrã nicio penalizare. Obligaţia legalã de a înscrie acest termen în contractul de credit pentru consum revine creditorului doar în situaţia în care recurge la astfel de practici.
ART. 11
În înţelesul prevederilor anexei nr. 1 pct. 1 lit. h) din lege, se considerã cã, în cazul în care alegerea asigurãtorului nu este lãsatã la latitudinea consumatorului, creditorul este obligat sã precizeze şi costurile asigurãrilor respective.
Nu se considerã cã un asigurãtor a fost impus de cãtre creditor atunci când acesta recomandã clientului mai multe societãţi de asigurare, iar clientul nu se considerã obligat la alegerea unei societãţi.
Prezentarea mai multor oferte de asigurare consumatorului de cãtre creditor nu exonereazã creditorul de a include în DAE, cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentelor norme, costurile aferente contractului de asigurare ales de consumator în situaţia impunerii consumatorului, ca o condiţie a acordãrii creditului pentru consum, încheierea unei asigurãri.

--------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice