Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 22 decembrie 2004  privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la   art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME din 22 decembrie 2004 privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 ianuarie 2005
ART. 1
(1) Potrivit prevederilor <>art. 143 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adãugatã livrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii în favoarea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, a personalului acestora, precum şi a oricãror cetãţeni strãini având statut diplomatic sau consular în România, în condiţii de reciprocitate. Limita plafonului pentru care se aplicã aceastã scutire se stabileşte de Ministerul Afacerilor Externe, pe bazã de reciprocitate acordatã misiunilor diplomatice române şi personalului acestora.
(2) În conformitate cu prevederile <>art. 143 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal sunt scutite de taxa pe valoarea adãugatã livrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii în favoarea reprezentanţelor organismelor internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România, precum şi a cetãţenilor strãini angajaţi ai acestora, în limitele şi în conformitate cu condiţiile precizate în convenţiile de înfiinţare a acestor organizaţii.
(3) Rãspunderea pentru verificarea respectãrii condiţiilor de reciprocitate şi, respectiv, a condiţiilor precizate în convenţiile de înfiinţare a organizaţiilor menţionate la alin. (2) revine Direcţiei generale protocol naţional din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
(4) Sunt asimilate taxei pe valoarea adãugatã, în ceea ce priveşte aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adãugatã, impozitele pe consum generale aplicate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor organismelor internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România, personalului acestora şi oricãror alţi cetãţeni strãini având statut diplomatic sau consular în România.
(5) Cetãţenii strãini din România având statut diplomatic sau consular, menţionaţi la alin. (1), trebuie sã fie agreaţi şi înregistraţi la Ministerul Afacerilor Externe pentru a beneficia de scutirea de taxa pe valoarea adãugatã.
ART. 2
Pentru livrãrile de bunuri şi/sau prestãrile de servicii în favoarea persoanelor menţionate la art. 1, furnizorii şi/sau prestatorii de servicii au obligaţia sã emitã facturi fiscale sau alte documente specifice, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiarã şi contabilã şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora sau prin ordine ale ministrului finanţelor publice, emise în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 831/1997 , care sã cuprindã în mod obligatoriu denumirea misiunii diplomatice, a oficiului consular sau a reprezentanţei organismului internaţional ori interguvernamental acreditate în România, respectiv numele persoanei, cu excepţia livrãrilor de bunuri şi/sau prestãrilor de servicii prevãzute la art. 6 alin. (2), precum şi a carburanţilor auto.
ART. 3
Scutirea de taxã pe valoarea adãugatã se realizeazã prin urmãtoarele modalitãţi:
a) prin facturare fãrã taxã pe valoarea adãugatã de cãtre furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii, în favoarea persoanelor menţionate la art. 1 alin. (1) şi (2), pe baza certificatului de scutire de taxã pe valoarea adãugatã eliberat de Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti sau, dupã caz, de cãtre direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene în a cãror razã teritorialã îşi au sediul pesoanele respective, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 şi legitimaţiei speciale eliberate în acest scop de Ministerul Afacerilor Externe, în cazul în care încasarea contravalorii bunurilor livrate şi a serviciilor prestate nu se efectueazã în numerar sau cu instrumente de platã nenominale;
b) prin facturarea chiriei fãrã taxã pe valoarea adãugatã de cãtre persoanele impozabile care închiriazã spaţii cu destinaţia de:
1. sediu al misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, locuinţe/reşedinţe pentru personalul/şefii acestora şi pentru orice cetãţeni strãini având statut diplomatic sau consular în România, inclusiv locurile de parcare şi/sau garajele aferente;
2. sediu al reprezentanţelor organismelor internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România, reşedinţe ale şefilor acestor reprezentanţe, precum şi locuinţe pentru cetãţenii strãini angajaţi ai acestora, inclusiv locurile de parcare şi/sau garajele aferente;
c) prin restituirea taxei pe valoarea adãugatã aferente bunurilor şi serviciilor cumpãrate, efectuatã de Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti sau, dupã caz, de cãtre direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene în a cãror razã teritorialã îşi au sediul persoanele menţionate la art. 1 alin. (1) şi (2). Misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanţele organismelor internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România solicitã restituirea taxei pe valoarea adãugatã pentru bunurile şi/sau serviciile achiziţionate de acestea, precum şi pentru cele achiziţionate de personalul lor şi de cetãţenii strãini având statut diplomatic sau consular în România, conform procedurii prevãzute la art. 6.
ART. 4
(1) Certificatul de scutire de taxã pe valoarea adãugatã, prevãzut la art. 3 lit. a), se elibereazã la cererea furnizorului/prestatorului (modelul prezentat în anexa nr. 2), pe baza urmãtoarelor documente:
a) copie de pe actul constitutiv;
b) copie de pe documentul care atestã calitatea de plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã;
c) dovada dotãrii cu aparatura necesarã pentru utilizarea cãrţilor de credit;
d) declaraţia pe propria rãspundere, din care sã rezulte cã nu se va încasa contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate în numerar ori cu instrumente nenominale.
(2) Direcţia generalã a finanţelor publice a municipiului Bucureşti sau, dupã caz, direcţia generalã a finanţelor publice judeţeanã va comunica Ministerului Afacerilor Externe lista cuprinzând furnizorii/prestatorii de servicii cãrora li s-au eliberat certificate de scutire de taxã pe valoarea adãugatã.
(3) Cererile de eliberare a certificatelor de scutire de taxa pe valoarea adãugatã se soluţioneazã în termen de 15 zile de la data depunerii cererii şi documentelor prevãzute la alin. (1).
(4) Pentru operaţiunile prevãzute la art. 1 alin. (1), Ministerul Afacerilor Externe elibereazã legitimaţii speciale numai în cazurile de reciprocitate efectivã deplinã, fãrã existenţa unor restricţii sortimentale şi plafonãri valorice sau cantitative, acordate de statul partener misiunilor diplomatice române şi personalului acestora. Pentru operaţiunile prevãzute la art. 1 alin. (2), legitimaţiile speciale se elibereazã numai în situaţiile în care prin convenţiile de înfiinţare se prevede scutirea de taxa pe valoarea adãugatã fãrã existenţa unor restricţii sortimentale şi plafonãri valorice sau cantitative.
ART. 5
(1) Aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adãugatã cu drept de deducere pentru închirierea spaţiilor menţionate la art. 3 lit. b) se realizeazã pe baza avizului Ministerului Afacerilor Externe privind respectarea condiţiilor de reciprocitate sau a condiţiilor precizate în convenţiile de înfiinţare a reprezentanţelor organismelor internaţionale şi interguvernamentale, dupã caz.
(2) Dacã nu sunt respectate condiţiile de reciprocitate, respectiv condiţiile precizate în convenţiile de înfiinţare a reprezentanţelor organismelor internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România, Ministerul Afacerilor Externe nu va acorda avizul şi nu se aplicã scutirea de taxa pe valoarea adãugatã cu drept de deducere, dar persoanele impozabile care închiriazã spaţii pot aplica scutirea de taxa pe valoarea adãugatã fãrã drept de deducere, în condiţiile prevãzute la <>art. 141 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal şi la pct. 42 din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 .
(3) Dacã, ulterior acordãrii avizului de cãtre Ministerul Afacerilor Externe, nu mai sunt respectate condiţiile de reciprocitate, respectiv condiţiile precizate în convenţiile de înfiinţare a reprezentanţelor organismelor internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România, Ministerul Afacerilor Externe îşi va retrage avizul acordat şi se vor aplica prevederile alin. (2).
ART. 6
(1) Pentru restituirea taxei pe valoarea adãugatã prevãzutã la art. 3 lit. c), solicitanţii trebuie sã completeze o cerere de restituire şi un borderou, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, întocmit în douã exemplare, care trebuie sã cuprindã:
a) documentele în care sunt consemnate bunurile şi serviciile achiziţionate în cursul trimestrului pentru care se solicitã restituirea, cu excepţia cazurilor în care condiţiile de reciprocitate prevãd termene mai mari de 3 luni; pentru carburanţii auto se admit bonurile fiscale emise conform <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dacã sunt ştampilate şi au înscrise denumirea cumpãrãtorului şi numãrul de înmatriculare al autovehiculului;
b) documentele care atestã achitarea contravalorii bunurilor şi serviciilor pânã la data depunerii cererilor, dupã caz.
(2) Pentru livrãrile de bunuri şi/sau prestãrile de servicii efectuate în mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, în care persoanele menţionate la art. 1 alin. (1) şi (2) ocupã o parte cu titlu de proprietar sau de chiriaş, documentele pe baza cãrora se face restituirea sunt urmãtoarele:
a) decontul cuprinzând cheltuielile comune şi taxa pe valoarea adãugatã, întocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-pãrţi pe care colocatarul este obligat sã o plãteascã, potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari;
b) chitanţa emisã de administraţia imobilului, prin care se certificã plata cheltuielilor comune şi a taxei pe valoarea adãugatã, rezultatã din decont.
(3) Documentele justificative pe baza cãrora se solicitã restituirea taxei pe valoarea adãugatã, prevãzute de prezentul articol, se depun în copie pentru bunurile şi serviciile destinate uzului oficial al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi al reprezentanţelor organismelor internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România şi în original pentru bunurile şi serviciile destinate uzului personalului acestora sau al altor cetãţeni strãini având statut diplomatic ori consular în România. Pot fi prezentate în copie documentele pentru bunurile de folosinţã îndelungatã, prevãzute în anexa la <>Hotãrârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici
- persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinţã îndelungatã, destinate consumatorilor, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
(4) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adãugatã, prevãzute în anexele nr. 4 şi 5, împreunã cu borderourile şi documentele justificative, se transmit trimestrial de cãtre solicitanţii prevãzuţi la art. 3 lit. c) la Ministerul Afacerilor Externe, cel mai târziu pânã la finele lunii urmãtoare încheierii trimestrului pentru care se solicitã restituirea, cu excepţia cazurilor în care condiţiile de reciprocitate prevãd termene mai mari de 3 luni.
(5) Prin derogare de la termenele de depunere a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adãugatã, prevãzute la alin. (4), misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor în care exerciţiul bugetar se încheie la data de 30 septembrie pot solicita restituirea taxei pe valoarea adãugatã pentru trimestrul III în douã tranşe, prin depunerea cererii de restituire şi a documentelor justificative, separat pentru lunile iulie şi august, pânã la finele lunii septembrie, şi separat pentru luna septembrie, pânã cel târziu la finele lunii octombrie.
(6) Nedepunerea în termenul prevãzut la alin. (4) a cererilor de restituire şi/sau a documentaţiei aferente atrage pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adãugatã. Cererile de restituire şi documentele justificative nedepuse în termen vor fi returnate de Ministerul Afacerilor Externe celor care le-au transmis.
(7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), în cazuri temeinic justificate, la solicitarea persoanelor menţionate la art. 1 alin. (1) şi (2), ministrul finanţelor publice poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adãugatã în situaţia în care cererea de restituire şi/sau documentaţia aferentã nu au fost depuse în termenul prevãzut la alin. (4).
(8) Direcţia generalã protocol naţional din cadrul Ministerului Afacerilor Externe are obligaţia sã confrunte sumele evidenţiate în borderouri cu documentele justificative prezentate. În urma verificãrii, pe borderou se va face menţiunea, sub semnãturã, "Confruntat cu documentele justificative".
(9) Documentaţia avizatã favorabil de Ministerul Afacerilor Externe va fi transmisã solicitanţilor prevãzuţi la art. 3 lit. c), care o vor depune la Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti sau, dupã caz, la direcţia generalã a finanţelor publice judeţeanã.
(10) Ministerul Afacerilor Externe va comunica Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti sau, dupã caz, direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, în termen de 15 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme, lista cuprinzând statele pentru care condiţiile de reciprocitate prevãd termene de restituire mai mari de 3 luni. Informaţiile respective vor fi actualizate ori de câte ori intervin modificãri în relaţiile reciproce dintre state.
ART. 7
(1) Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti sau, dupã caz, direcţia generalã a finanţelor publice judeţeanã analizeazã cererile de restituire a taxei pe valoarea adãugatã şi documentele însoţitoare. Verificarea şi analiza efectuate urmãresc:
a) ca documentele ce atestã achiziţionarea de bunuri şi servicii sã corespundã formularelor tipizate comune şi specifice privind aplicarea taxei pe valoarea adãugatã, prevãzute de reglementãrile în vigoare, sã se refere la trimestrul pentru care se solicitã restituirea, cu excepţia cazurilor în care condiţiile de reciprocitate prevãd termene mai mari de 3 luni;
b) existenţa avizului favorabil al Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Restituirea taxei pe valoarea adãugatã se realizeazã conform procedurii prevãzute de <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 750/2004 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adãugatã în cazul operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adãugatã prevãzute la <>art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
ART. 8
Cererile de restituire a taxei pe valoarea adãugatã aferente achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii efectuate în trimestrul III al anului 2004 se soluţioneazã potrivit prevederilor <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 303/2004 .
ART. 9
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentele norme.


ANEXA 1
-------
la norme
--------


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR PUBLICE
A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI/A JUDEŢULUI .......


CERTIFICAT
de scutire de taxa pe valoarea adãugata
Nr. .... din .....

În conformitate cu prevederile art. 3 lit. a) din Normele privind aplicarea
scutirii de taxa pe valoarea adãugatã pentru livrãrile de bunuri şi
prestãrile de servicii prevãzute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din
<>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. ..., a fost eliberat prezentul certificat care atesta
dreptul furnizorului de bunuri/ prestatorului de servicii ........., cu
sediul in ........., str. ...., nr. ....., judeţul/sectorul ....., codul
postal ........, codul fiscal ......, înmatriculat la Registrul Comerţului
la nr. ....... din ...... sa efectueze livrãri de bunuri/prestãri de
servicii in favoarea ambasadelor, oficiilor consulare, reprezentanţelor
organismelor internaţionale interguvernamentale acreditate în România, precum
şi a personalului acestora, sau a altor cetãţeni strãini având statut
diplomatic sau consular in România, in regim de scutire de taxa pe valoarea
adãugatã, cu drept de deducere, pe baza legitimaţiei speciale eliberate de
Ministerul Afacerilor Externe.

Prezentul certificat este valabil 12 luni de la data de ......


Director executiv,
..................ANEXA 2
--------
la norme
---------


CERERE
Denumirea solicitantului ..............................
codul fiscal ...........................................
Sediul .................................................

În conformitate cu prevederile art. 3 lit. a) din Normele privind aplicarea
scutirii de taxa pe valoarea adãugatã pentru livrãrile de bunuri şi
prestãrile de servicii prevãzute la art. 143 aiin. (1) lit. i) si j) din
<>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. ....., prin prezenta cerere solicitãm eliberarea unui
certificat de scutire de taxa pe valoarea adãugata pentru livrarea de bunuri
şi prestarea de servicii în favoarea misiunilor diplomatice, oficiilor
consulare, reprezentanţelor organismelor internaţionale si interguvernamentale
acreditate în România, precum şi a personalului acestora, sau a altor cetãţeni
strãini având statut diplomatic sau consular in România.

Anexãm urmãtoarele documente:
- copie de pe actul constitutiv;
- copie de pe documentele care atestã calitatea de plãtitor de taxã pe
valoarea adãugatã;
- dovada dotãrii cu aparatura necesarã pentru utilizarea cãrţilor de credit;
- declaraţia pe propria rãspundere din care rezultã cã nu se va încasa în
numerar sau cu instrumente nenominale contravaloarea bunurilor livrate
sau a serviciilor prestate.


Semnãtura şi ştampila Data
..................... ............ANEXA 3
-------
la norme
---------


BORDEROU
cuprinzând documentele justificative prevãzute
la art. 6 alin. (1) din norme

- lei -
┌───┬───────────────────┬─────────┬─────────┬─────┬────────────────────┬───────┐
│Nr.│ Documentul │Valoarea │Valoarea │Total│ Documentul de plata│ Suma │
│crt│ │fara TVA │ TVA │ │ corespunzãtor │ achi- │
│ ├──────────┬───┬────┤ │ │ ├──────────┬────┬────┤ tata │
│ │Denumirea │Nr.│Data│ │ │ │ Denumirea│ Nr.│Data│ │
├───┼──────────┼───┼────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┼────┼────┼───────┤
│0 │ 1 │2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───┼──────────┼───┼────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┼────┼────┼───────┤
├───┼──────────┼───┼────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┼────┼────┼───────┤
├───┼──────────┼───┼────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┼────┼────┼───────┤
└───┴──────────┴───┴────┴─────────┴─────────┴─────┴──────────┴────┴────┴───────┘


Solicitant,
...........

Semnãtura, Stampila, Data,
............ ............ .........NOTĂ:
In cazul bonurilor fiscale, documentul înscris in borderou in col. 1-3 se va înscrie si in col. 7-9, iar totalul de la col. 6 se va înscrie si in col. 10.


ANEXA 4
-------
la norme
--------


┌───────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────┐


│ │ de restituire a taxei pe │ │
│Din data de:------- │ valoarea adãugata │ Din data de:---------│
│ (loc rezervat pentru │ │ (loc rezervat pentru│
│ Ministerul Finanţelor│ │ Ministerul Afacerilor│
│ Publice) │ │ Externe) │


└───────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────┘

┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Denumirea instituţiei: │
│ │ │
│ │a) Misiunea diplomatica ........................................... │
│ │ │
│ 1 │b) Oficiul consular ............................................... │
│ │ │
│ │c) Reprezentanta organismului internaţional sau interguvernamental │
│ │ ................................................................... │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ Adresa: │
│ │ │
│ 2 │ Localitatea ...................., str. .......... nr. ............, │
│ │ │
│ │ sectorul ................., codul postal ................ │
│ │ │
└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Prin prezenta cerere solicitam restituirea taxei pe valoarea adãugata plãtite pentru cumpãrãri de bunuri/prestãri de servicii, in conformitate cu procedura prevãzuta, in suma de ....... lei.

Restituirea este aferenta trimestrului []

Solicitam restituirea in contul nr. ......, deschis la .... Sucursala ....


Conducãtorul instituţiei,
...........................
(semnãtura si stampila)┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE │
│ │
│ │
│ Avizam favorabil restituirea taxei pe valoarea adãugata, in suma de │
│...... lei, fiind îndeplinite condiţiile de reciprocitate/ condiţiile │
│precizate in convenţiile de infiintare. │
│ │
│ │
│ Directorul general al │
│ Direcţiei generale protocol naţional, │
│ │
│ Semnãtura .............. Data .......... │
│ │
│ │
│ Stampila │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE │
│ │
│ │
│ Aprobam restituirea taxei pe valoarea adãugata in suma de ........ lei. │
│ │
│ │
│ Directorul executiv al Direcţiei generale │
│ a finanţelor publice a municipiului Bucureşti/a judeţului ....., │
│ │
│ │
│ Semnãtura ............. Data ........... │
│ │
│ Stampila │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ANEXA 5
-------
la norme
--------


┌───────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────┐


│ │ de restituire a taxei pe │ │
│Din data de:------- │ valoarea adãugata │ Din data de:---------│
│ (loc rezervat pentru │ │ (loc rezervat pentru│
│ Ministerul Finanţelor│ │ Ministerul Afacerilor│
│ Publice) │ │ Externe) │


└───────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Numele si prenumele solicitantului ............................... │
│ │
│ Instituţia ....................................................... │
│ │
│ Funcţia solicitantului ........................................... │
│ │
│ Numãrul carnetului eliberat de Ministerul Afacerilor Externe ....... │
│ │
│ Adresa instituţiei: │
│ │
│ Localitatea ...................., str. .......... nr. ............, │
│ │
│ sectorul ................., codul postal ................ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Prin prezenta cerere solicitam restituirea taxei pe valoarea adãugata
plãtite pentru cumpãrãri de bunuri/ prestãri de servicii, in conformitate
cu procedura prevãzuta, in suma de ........ lei.


Restituirea este aferenta trimestrului []


Solicitam restituirea in contul nr. ......, deschis la .... Sucursala ....


Conducãtorul instituţiei,
...........................
(semnãtura si stampila)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE │
│ │
│ │
│ Avizam favorabil restituirea taxei pe valoarea adãugata, in suma de │
│...... lei, fiind îndeplinite condiţiile de reciprocitate/ condiţiile │
│precizate in convenţiile de infiintare. │
│ │
│ │
│ Directorul general al │
│ Direcţiei generale protocol naţional, │
│ │
│ Semnãtura .............. Data .......... │
│ │
│ │
│ Stampila │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE │
│ │
│ │
│ Aprobam restituirea T.V.A. in suma de ........ lei. │
│ │
│ │
│ Directorul executiv al Direcţiei generale │
│ a finanţelor publice a municipiului Bucureşti/a judeţului ....., │
│ │
│ │
│ Semnãtura ............. Data ........... │
│ │
│ Stampila │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016