Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 2 noiembrie 2001  privind interventiile asupra patrimoniului cultural subacvatic    Twitter Facebook
Cautare document

NORME din 2 noiembrie 2001 privind interventiile asupra patrimoniului cultural subacvatic

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 25 aprilie 2007

I. Principii generale
Norma 1. Pentru protecţia patrimoniului cultural subacvatic, conservarea in situ va fi consideratã ca fiind prima opţiune. Prin urmare, intervenţiile asupra patrimoniului cultural subacvatic nu vor fi autorizate decât dacã sunt realizate într-o manierã compatibilã cu protecţia acestui patrimoniu şi pot fi autorizate, cu aceastã condiţie, dacã contribuie în mod semnificativ la protejarea, cunoaşterea sau punerea în valoare a patrimoniului amintit.
Norma 2. Exploatarea comercialã a patrimoniului cultural subacvatic în scopuri de tranzacţionare sau speculã ori dispersia sa iremediabilã sunt fundamental incompatibile cu protecţia şi buna administrare a acestui patrimoniu. Elementele patrimoniului cultural subacvatic nu pot face obiectul nici al unor tranzacţii, nici al unor operaţiuni de vânzare, cumpãrare sau troc ca bunuri comerciale.
Prezenta normã nu poate fi interpretatã ca împiedicând:
a) furnizarea de servicii arheologice profesioniste sau de servicii conexe necesare, a cãror naturã şi ale cãror scopuri sunt întru totul conforme prezentei convenţii, fiind supuse autorizãrii de cãtre autoritãţile competente;
b) depozitarea de elemente de patrimoniu cultural subacvatic, recuperate în cadrul unui proiect de cercetare desfãşurat în conformitate cu prezenta convenţie, atâta vreme cât aceasta nu aduce atingere interesului ştiinţific sau cultural ori integritãţii elementelor recuperate şi nici nu determinã împrãştierea lor iremediabilã; este conformã normelor 33 şi 34 şi este supusã autorizãrii de cãtre autoritãţile competente.
Norma 3. Intervenţiile asupra patrimoniului cultural subacvatic nu trebuie sã aibã asupra acestuia efecte negative mai mari decât este necesar pentru atingerea obiectivelor proiectului.
Norma 4. Intervenţiile asupra patrimoniului cultural subacvatic vor utiliza tehnici şi metode de prospectare nondistructive de preferinţã pentru recuperarea obiectelor. Dacã excavarea sau recuperarea se dovedesc necesare în scopuri de cercetare ştiinţificã sau de protecţie definitivã a patrimoniului cultural subacvatic, trebuie sã fie utilizate metodele şi tehnicile cele mai puţin distructive şi sã fie favorizatã conservarea vestigiilor.
Norma 5. Intervenţiile asupra patrimoniului cultural subacvatic vor evita sã afecteze inutil resturile umane şi locurile sacre.
Norma 6. Intervenţiile asupra patrimoniului cultural subacvatic vor fi strict reglementate, astfel încât informaţia culturalã, istoricã şi arheologicã colectatã sã fie înregistratã în mod corespunzãtor.
Norma 7. Accesul in situ al publicului la patrimoniul cultural subacvatic trebuie încurajat, cu excepţia cazurilor în care un astfel de acces este incompatibil cu protecţia şi administrarea sitului.
Norma 8. Cooperarea internaţionalã în materia intervenţiei asupra patrimoniului cultural subacvatic va fi încurajatã în scopul de a înlesni schimburile eficiente între arheologi şi alţi specialişti competenţi şi de a folosi cât mai bine competenţele acestora.
II. Propunerea de proiect
Norma 9. Înaintea oricãrei intervenţii asupra patrimoniului cultural subacvatic va trebui elaboratã o propunere de proiect care va fi supusã spre aprobare autoritãţilor competente şi avizãrii de cãtre comunitatea ştiinţificã.
Norma 10. Propunerea de proiect va cuprinde:
a) o evaluare a studiilor preexistente sau preliminare;
b) enunţarea obiectivelor proiectului;
c) metodele şi tehnicile care vor fi utilizate;
d) planul de finanţare;
e) calendarul prevãzut pentru realizarea proiectului;
f) componenţa echipei responsabile de proiect, cu indicarea calificãrilor, funcţiilor şi a experienţei fiecãruia dintre membrii sãi;
g) planurile de analizã şi alte activitãţi de realizat ulterior muncii pe şantier;
h) un program de conservare a materialului arheologic şi a sitului, în strânsã cooperare cu autoritãţile competente;
i) un proiect de administrare şi de întreţinere a sitului pe întreaga duratã a proiectului;
j) un program de documentare;
k) un plan de securitate;
l) o politicã de mediu;
m) modalitãţile de colaborare cu muzee şi alte instituţii, în special ştiinţifice;
n) un plan de pregãtire a rapoartelor;
o) modalitãţile de depozitare a arhivelor, inclusiv a elementelor de patrimoniu cultural subacvatic recuperate; şi
p) un program de publicare.
Norma 11. Intervenţiile asupra patrimoniului cultural subacvatic trebuie sã se desfãşoare conform propunerii de proiect aprobate de autoritãţile competente.
Norma 12. În caz de descoperire neprevãzutã sau de schimbare a circumstanţelor, propunerea de proiect va fi reexaminatã şi modificatã cu aprobarea autoritãţilor competente.
Norma 13. În cazurile de urgenţã sau de descoperire întâmplãtoare, pot fi autorizate intervenţii asupra patrimoniului cultural subacvatic, inclusiv mãsuri de conservare sau intervenţii de scurtã duratã, în special pentru stabilizarea sitului, chiar şi în absenţa unei propuneri de proiect, în vederea conservãrii patrimoniului cultural subacvatic.
III. Studiul prealabil
Norma 14. Studiul prealabil la care face referire norma 10 a) cuprinde o evaluare a interesului pe care îl prezintã respectivul patrimoniu cultural subacvatic şi mediul sãu înconjurãtor, precum şi a riscurilor la adresa acestora pe care le presupune proiectul avut în vedere şi posibilitatea de a colecta date care sã corespundã obiectivelor proiectului.
Norma 15. Evaluarea va cuprinde şi studiile de bazã asupra observaţiilor istorice şi arheologice disponibile, caracteristicile arheologice şi de mediu ale sitului şi consecinţele pe care orice eventualã intruziune le-ar putea avea asupra stabilitãţii pe termen lung a patrimoniului cultural subacvatic afectat de intervenţii.
IV. Obiective, metode şi tehnici ale proiectului
Norma 16. Metodologia va fi conformã obiectivelor proiectului, iar tehnicile utilizate vor fi cât mai neinvazive posibil.
V. Finanţarea
Norma 17. Cu excepţia cazurilor în care protecţia patrimoniului cultural subacvatic este urgentã, înainte de începerea oricãrei intervenţii va fi asiguratã o bazã de finanţare adecvatã pentru aceasta, la un nivel suficient pentru a duce la bun sfârşit toate etapele prevãzute în propunerea de proiect, inclusiv conservarea, documentarea şi administrarea materialului arheologic recuperat, precum şi elaborarea şi publicarea de rapoarte.
Norma 18. Propunerea de proiect va demonstra posibilitatea finanţãrii complete a proiectului, de exemplu prin obţinerea unor garanţii.
Norma 19. Propunerea de proiect va cuprinde un plan de urgenţã care sã garanteze conservarea patrimoniului cultural subacvatic şi documentarea aferentã în cazul în care finanţarea prevãzutã ar fi întreruptã.
VI. Durata proiectului - calendarul
Norma 20. Înainte de orice intervenţie va fi stabilit un calendar corespunzãtor pentru garantarea îndeplinirii tuturor etapelor din propunerea de proiect, inclusiv conservarea, documentarea şi administrarea elementelor de patrimoniu cultural subacvatic recuperate, precum şi elaborarea şi publicarea de rapoarte.
Norma 21. Propunerea de proiect va cuprinde un plan de urgenţã care sã garanteze conservarea patrimoniului cultural subacvatic şi a documentaţiei aferente în cazul oricãrei întreruperi sau încheieri anticipate a proiectului.
VII. Competenţe şi calificãri
Norma 22. Intervenţiile asupra patrimoniului cultural subacvatic nu pot fi realizate decât sub conducerea şi controlul şi în prezenţa în mod regulat a unui specialist calificat în domeniul arheologiei subacvatice, având competenţa ştiinţificã corespunzãtoare naturii proiectului.
Norma 23. Toţi membrii echipei responsabile de proiect vor avea calificãrile necesare şi o competenţã recunoscutã corespunzãtoare atribuţiilor lor în cadrul proiectului.
VIII. Conservarea şi administrarea sitului
Norma 24. Programul de conservare va cuprinde prevederi privind întreţinerea vestigiilor arheologice în cursul intervenţiilor asupra patrimoniului cultural subacvatic, în timpul transportãrii lor şi pe termen lung. Conservarea se va face dupã standardele profesionale în vigoare.
Norma 25. Programul de administrare a sitului va cuprinde prevederi privind protecţia şi gestionarea in situ a patrimoniului cultural subacvatic, în cursul lucrãrilor de şantier şi ulterior. Programul va cuprinde informarea publicului, introducerea de mijloace acceptabile de stabilizare, monitorizare şi protecţie a sitului împotriva intruziunilor.
IX. Documentarea
Norma 26. Programul de documentare va cuprinde documentarea detaliatã a intervenţiilor asupra patrimoniului cultural subacvatic, inclusiv un raport de activitate realizat conform standardelor profesionale şi de documentare arheologicã în vigoare.
Norma 27. Documentarea va cuprinde cel puţin un inventar detaliat al sitului, cu indicarea provenienţei elementelor de patrimoniu subacvatic deplasate sau recuperate în cadrul intervenţiei asupra patrimoniului cultural subacvatic, carnetele de şantier, planurile, desenele, secţiunile, precum şi fotografiile şi documentele pe orice alt tip de suport.
X. Securitate
Norma 28. Va fi stabilit un plan de securitate adecvat în vederea garantãrii securitãţii şi sãnãtãţii membrilor echipei responsabile de proiect, precum şi ale terţilor. Acest plan va fi în conformitate cu dispoziţiile legale şi profesionale în vigoare.
XI. Mediul înconjurãtor
Norma 29. Va fi elaboratã o politicã de mediu adecvatã pentru a preveni orice acţiune care ar afecta inutil starea fundului mãrii şi viaţa marinã.
XII. Rapoartele
Norma 30. Vor fi prezentate, conform calendarului prevãzut în propunerea de proiect, rapoarte intermediare şi un raport final care vor fi pãstrate în arhivele publice corespunzãtoare.
Norma 31. Rapoartele vor cuprinde:
a) o prezentare a obiectivelor;
b) o prezentare a metodelor şi tehnicilor utilizate;
c) o prezentare a rezultatelor obţinute;
d) documentaţia graficã şi fotograficã de bazã pentru toate fazele intervenţiei;
e) recomandãri privind conservarea şi gestionarea sitului şi a tuturor elementelor de patrimoniu cultural subacvatic recuperate, precum şi a celor din cadrul sitului; şi
f) recomandãri pentru activitãţi ulterioare.
XIII. Conservarea arhivelor proiectului
Norma 32. Modalitãţile de conservare a arhivelor proiectului vor fi hotãrâte înainte de începerea oricãrei intervenţii şi vor fi incluse în propunerea de proiect.
Norma 33. Arhivele proiectului, cuprinzând elementele de patrimoniu cultural recuperate şi o copie a întregii documentaţii de suport, vor fi, pe cât posibil, pãstrate intacte şi complete, sub formã de colecţii, astfel încât sã fie accesibile specialiştilor şi publicului şi sã se permitã conservarea lor. Acest lucru se va realiza cât mai rapid şi nu mai târziu de 10 ani de la încheierea proiectului, în mãsura în care acest lucru este compatibil cu conservarea patrimoniului cultural subacvatic.
Norma 34. Arhivele proiectului vor fi gestionate conform normelor profesionale internaţionale şi supuse autorizãrii de cãtre serviciile competente.
XIV. Publicarea
Norma 35. Proiectele vor include, pe cât posibil, acţiuni educaţionale şi de popularizare a rezultatelor proiectului destinate publicului larg.
Norma 36. O sintezã finalã a fiecãrui proiect:
a) va fi fãcutã publicã cât mai repede posibil, ţinând seama de complexitatea proiectului şi de natura confidenţialã sau delicatã a informaţiei; şi
b) va fi pãstratã în arhivele publice corespunzãtoare.

Fãcut la Paris, în aceastã zi de 6 noiembrie 2001, în douã exemplare în mod egal autentice, care poartã semnãtura preşedintelui celei de a 31-a sesiuni a Conferinţei generale şi a directorului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţã şi Culturã, care vor fi depuse în arhivele UNESCO; copii certificate conforme ale acesteia vor fi remise tuturor statelor şi teritoriilor la care face referire art. 26, precum şi Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Depozitar:
UNESCO
Intrarea în vigoare:
În conformitate cu prevederile art. 27, aceastã convenţie va intra în vigoare la 3 luni de la data depunerii celui de al 20-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, dar numai pentru cele 20 de state sau teritorii care vor fi depus astfel respectivul instrument. Convenţia va intra în vigoare pentru oricare alt stat sau teritoriu la 3 luni de la depunerea de cãtre acesta a respectivului instrument.
Texte autentice:
Arabã, chinezã, englezã, francezã, rusã şi spaniolã
State pãrţi:
Lista în ordine alfabeticã
Convenţia asupra protecţiei patrimoniului cultural subacvatic*1)
---------
*1) În conformitate cu art. 27, aceastã convenţie va intra în vigoare la 3 luni de la data depunerii celui de al 20-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, dar numai pentru cele 20 de state sau teritorii care vor fi depus astfel respectivul instrument. Convenţia va intra în vigoare pentru oricare alt stat sau teritoriu la 3 luni de la depunerea de cãtre acesta a respectivului instrument.─────────────────────────────────────────────────────
State Data depunerii Tipul
instrumentului instrumentului
─────────────────────────────────────────────────────
1. Bulgaria 6.10.2003 Ratificare
2. Croaţia 1.12.2004 Ratificare
3. Libia 23.06.2005 Ratificare
4. Lituania 12.06.2006 Ratificare
5. Mexic 5.07.2006 Ratificare
6. Nigeria 21.10.2005 Ratificare
7. Panama 20.05.2003 Ratificare
8. Spania 6.06.2005 Ratificare
─────────────────────────────────────────────────────
Lista în ordine cronologicã
Convenţia asupra protecţiei patrimoniului cultural subacvatic*1)
-------------
*1) În conformitate cu art. 27, aceastã convenţie va intra în vigoare la 3 luni de la data depunerii celui de al 20-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, dar numai pentru cele 20 de state sau teritorii care vor fi depus astfel respectivul instrument. Convenţia va intra în vigoare pentru oricare alt stat sau teritoriu la 3 luni de la depunerea de cãtre acesta a respectivului instrument.─────────────────────────────────────────────────────
State Data depunerii Tipul
instrumentului instrumentului
─────────────────────────────────────────────────────
1. Panama 20.05.2003 Ratificare
2. Bulgaria 6.10.2003 Ratificare
3. Croaţia 1.12.2004 Ratificare
4. Spania 6.06.2005 Ratificare
5. Libia 23.06.2005 Ratificare
6. Nigeria 21.10.2005 Ratificare
7. Lituania 12.06.2006 Ratificare
8. Mexic 5.07.2006 Ratificare
─────────────────────────────────────────────────────---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice