Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 15 iunie 2004  de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile    Twitter Facebook

NORME din 15 iunie 2004 de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 26 iulie 2004

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentele norme se aplicã:
a) sistemelor publice sau private de aprovizionare cu apã potabilã a populaţiei;
b) instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile;
c) instalaţiilor de fabricare a gheţii pentru consum uman din apã potabilã;
d) surselor de apã potabilã folosite în industria alimentarã;
e) fântânilor şi instalaţiilor individuale de apã potabilã de folosinţã familialã, publicã sau comercialã.
ART. 2
În înţelesul prezentelor norme, urmãtorii termeni şi expresii sunt definite astfel:
a) autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã este direcţia de sãnãtate publicã organizatã la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti, conform legii;
b) autoritatea responsabilã de administrarea apelor este Administraţia Naţionalã "Apele Române", organizatã conform prevederilor legii;
c) autorizarea sanitarã reprezintã procesul de analizã şi investigaţie sanitarã a conformãrii cu normele de igienã şi sãnãtate publicã, ce condiţioneazã din punct de vedere tehnic şi juridic punerea în funcţiune şi desfãşurarea activitãţii în obiective de interes public;
d) autorizaţia sanitarã este documentul eliberat de autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã, prin care se acordã autorizarea sanitarã;
e) autorizaţia sanitarã temporarã este documentul eliberat de autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã, prin care se acordã autorizarea sanitarã pe perioada unei derogãri;
f) apã subteranã este apa care satureazã o zonã aflatã deasupra unui strat de sol impermeabil;
g) concentraţia sau valoarea admisã pentru oricare dintre parametri înseamnã concentraţia maximã sau minimã admisã pentru acel parametru, prevãzutã în tabelele 1A, 1B, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la <>Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, mãsuratã în unitatea de mãsurã specificatã şi interpretatã, când este cazul, conform notelor de la aceste tabele;
h) consumator înseamnã o persoanã care primeşte apã potabilã furnizatã conform prevederilor legale în vigoare de la un producãtor sau distribuitor de apã potabilã;
i) dezinfecţie înseamnã procedeul prin care sunt eliminate sau inactivate microorganismele patogene din apã, astfel încât aceasta sã corespundã cerinţelor <>Legii nr. 458/2002 ;
j) inspecţia sanitarã reprezintã o evaluare la faţa locului a condiţiilor de protecţie sanitarã, a condiţiilor de igienã din staţiile de tratare, rezervoarele de înmagazinare a apei şi din reţelele de distribuţie, utilizând fişele de evaluare şi inspecţie sanitarã prevãzute în anexa la prezentele norme;
k) parametru reprezintã un organism sau o substanţã prevãzutã în tabelele 1A, 1B şi 2 din anexa nr. 1 la <>Legea nr. 458/2002 ;
l) parametru indicator reprezintã o caracteristicã, un element, un organism sau o substanţã prevãzutã în tabelul 3 din anexa nr. 1 la <>Legea nr. 458/2002 , pe baza cãreia se evalueazã calitatea apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevãzute de mãsurile de remediere şi restricţii în utilizare;
m) punct de amestec reprezintã locul în care apa tratatã în scopul potabilizãrii, provenind din douã sau mai multe surse, este combinatã în condiţii tehnic controlate;
n) supravegherea sanitarã constã în autorizarea, inspecţia şi controlul de laborator al calitãţii apei potabile;
o) sursã unicã de distribuţie reprezintã un punct la ieşirea din staţia de tratare, staţia de pompare, rezervor sau un punct de amestec;
p) rezervorul de înmagazinare este orice construcţie, alta decât cea aflatã în incinta staţiei de tratare, în care apa potabilã este stocatã în scopul satisfacerii unei cerinţe de apã variabilã în timp; în cazul în care apa este înmagazinatã şi stocatã într-o construcţie care cuprinde mai mult de un singur compartiment şi fiecare compartiment are intrare şi ieşire proprii, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic între ele, construcţia constituie rezervor de înmagazinare separat, iar în cazul în care compartimentele sunt conectate hidraulic, construcţia constituie rezervor de înmagazinare individual.

CAP. II
Monitorizarea calitãţii apei potabile

ART. 3
Apa potabilã trebuie sã fie sanogenã şi curatã, îndeplinind urmãtoarele condiţii:
a) sã fie lipsitã de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin numãr ori concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sãnãtatea umanã;
b) sã îndeplineascã cerinţele minime prevãzute în tabelele 1A, 1B şi 2 din anexa nr. 1 la <>Legea nr. 458/2002 ;
c) sã respecte prevederile <>art. 5-8 şi 10 din Legea nr. 458/2002 .
ART. 4
(1) Apa potabilã este consideratã sanogenã şi curatã, dacã în proba prelevatã la ieşirea din rezervorul de înmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E. coli şi streptococi fecali sunt cele prevãzute în tabelele 1A şi 3 din anexa nr. 1 la <>Legea nr. 458/2002 .
(2) Apa potabilã este consideratã sanogenã şi curatã la punctul de ieşire din rezervorul de înmagazinare, dacã rezultatele determinãrilor pentru bacteriile coliforme aratã absenţa acestora în 95% din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.
ART. 5
O zonã de aprovizionare reprezintã o suprafaţã geografic delimitatã în care se distribuie apã potabilã într-un an de cãtre un serviciu public de apã, dintr-un singur rezervor sau turn de apã ori dintr-o staţie de pompare în care apa are aceeaşi presiune şi aceleaşi caracteristici cu cele ale sistemului de distribuţie.
ART. 6
Serviciile publice de apã identificã şi delimiteazã teritoriile în care calitatea apei potabile nu se modificã semnificativ, pentru ca monitorizarea calitãţii apei prelevate dintr-un punct al acestui teritoriu sã fie reprezentativã pentru întreaga zonã.
ART. 7
Serviciile publice de apã vor întocmi sau, dupã caz, vor revizui în ultimul trimestru al anului în curs, pentru anul urmãtor, dosarul cu schema zonelor de aprovizionare din teritoriul lor de distribuţie, conform urmãtoarelor cerinţe:
a) înregistrarea zonelor de aprovizionare se face ţinându-se seama de tipul de sursã de distribuţie: ieşirea din staţia de tratare, staţia de pompare, rezervor;
b) numãrul de locuitori ai unei zone de aprovizionare se estimeazã dupã rezidenţa permanentã;
c) se identificã primele teritorii aprovizionate din surse unice; aceste teritorii se înregistreazã ca o singurã zonã de aprovizionare;
d) zona de aprovizionare în care apa potabilã provine din una sau din mai multe surse de distribuţie este subdivizatã în zone de aprovizionare separate, dacã existã diferenţe semnificative în calitatea apei din teritoriu;
e) în teritoriile în care variaţiile de calitate sunt complexe sau dacã apa distribuitã provine prin transfer dintr-un numãr de surse potenţiale, zona de aprovizionare este delimitatã prin referire la graniţe convenţionale geografice sau la caracteristici comune ale sistemului de distribuţie.
ART. 8
(1) Verificarea calitãţii apei potabile se face conform programelor de monitorizare prevãzute în tabelele 1-8 din anexa la prezentele norme.
(2) Locurile de prelevare a probelor de apã sunt stabilite de autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã împreunã cu producãtorul şi/sau distribuitorul şi sunt comunicate în scris autoritãţii administraţiei publice locale.
(3) Prin monitorizarea de control se verificã periodic calitatea organolepticã şi microbiologicã a apei potabile produse şi distribuite şi eficienţa procedeelor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinãrii dacã apa potabilã este corespunzãtoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi prevãzuţi în <>Legea nr. 458/2002 .
(4) Prin monitorizarea de audit se verificã dacã apa potabilã corespunde cerinţelor de calitate şi specificaţiilor pentru toţi parametrii prevãzuţi în <>Legea nr. 458/2002 , inclusiv pentru parametrii suplimentari impuşi în autorizaţia sanitarã.
ART. 9
(1) Producãtorul de apã preleveazã şi analizeazã un numãr de probe de apã din fiecare zonã de aprovizionare, în conformitate cu programul de prelevare şi analizã prevãzut în tabelele 1, 3, 5 şi 7 din anexa la prezentele norme, sau, dacã nu are capacitate proprie de analizã, încheie un contract cu un laborator înregistrat la Ministerul Sãnãtãţii.
(2) Producãtorul de apã trebuie sã asigure prelevarea şi analizarea sãptãmânalã a unei probe de apã de la ieşirea din fiecare rezervor de înmagazinare în funcţiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E. coli, streptococi fecali, numãr de colonii la 22°C şi la 37°C, turbiditate şi dezinfectantul rezidual.
(3) Autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã preleveazã şi analizeazã un numãr de probe de apã din fiecare zonã de aprovizionare specificatã, conform programului de prelevare şi analizã prevãzut în tabelele 2, 4, 6 şi 8 din anexa la prezentele norme.
(4) În programul de monitorizare pentru fiecare parametru se vor respecta specificaţiile din tabelele 1A, 1B, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la <>Legea nr. 458/2002 .
ART. 10
(1) Autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã poate sã efectueze monitorizãri suplimentare şi sã preleveze un numãr suficient de probe dintr-o zonã de aprovizionare pentru orice parametru element, organism sau substanţã, alta decât dezinfectantul rezidual, în scopul de a stabili dacã apa este sanogenã şi curatã, în cazul în care existã informaţii cã acel element, organism sau substanţã, singurã sau în combinaţie, conduce la furnizarea unei ape care nu corespunde cerinţelor legii sau condiţiilor prevãzute în autorizaţia sanitarã.
(2) Aceastã monitorizare suplimentarã nu poate determina o creştere mai mare de 20% a costurilor de monitorizare de control şi/sau de audit.
ART. 11
Autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã poate decide efectuarea unei monitorizãri suplimentare dacã existã dovezi care atestã prezenţa în apã a unor substanţe sau microorganisme care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. 1 la <>Legea nr. 458/2002 şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sãnãtatea umanã. Monitorizarea suplimentarã se realizeazã individual pentru fiecare substanţã sau microorganism în cauzã.
ART. 12
Autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã poate solicita unui serviciu public sau privat responsabil de producerea şi distribuţia apei potabile efectuarea de analize suplimentare.
ART. 13
(1) În fiecare an producãtorul de apã asigurã prelevarea numãrului standard de probe prevãzut în tabelele 1 şi 3 din anexa la prezentele norme, pentru a analiza dezinfectantul rezidual şi fiecare parametru menţionat în respectivele tabele.
(2) Producãtorul de apã poate reduce în anul urmãtor, cu acordul autoritãţii teritoriale de sãnãtate publicã, numãrul de probe de prelevat pentru un parametru/mai mulţi parametri faţã de numãrul standard prevãzut în tabelele 1 şi 3 din anexa la prezentele norme, dacã în punctul unde respectivul parametru este monitorizat sunt îndeplinite cumulativ condiţiile:
a) calitatea apei distribuite în respectiva zonã de aprovizionare nu este modificatã;
b) rezultatele probelor prelevate nu au arãtat nici o variabilitate semnificativã timp de 2 ani consecutivi;
c) parametrul numãr de colonii la 22°C şi la 37°C nu a prezentat nici o modificare anormalã;
d) parametrul pH nu a înregistrat niciodatã o valoare mai micã de 6,5 sau mai mare de 9,5;
e) rezultatele monitorizãrii corespund valorilor prevãzute de <>Legea nr. 458/2002 .
(3) Numãrul de probe de prelevat în anul urmãtor pentru un parametru la ieşirea din staţia de tratare poate fi redus faţã de numãrul standard dacã pe o perioadã de 2 ani succesivi rezultatele obţinute din probele prelevate au arãtat cã:
a) parametrii bacterii coliforme totale, E. coli sau streptococi fecali nu au depãşit valoarea maximã admisã;
b) parametrii bacterii Clostridium perfringens/bacterii sulfito-reducãtoare, conductivitate sau turbiditate au îndeplinit specificaţiile prevãzute în <>Legea nr. 458/2002 ;
c) parametrul numãr de colonii la 22°C şi la 37°C nu a înregistrat o creştere semnificativã.
(4) Prevederile alin. (3) sunt aplicabile în cazul monitorizãrii parametrilor bacterii coliforme, E. coli şi streptococi fecali, dacã:
a) nu existã nici un risc ca în apa produsã valoarea acestora sã depãşeascã valoarea prevãzutã de lege;
b) tehnologia de tratare este proiectatã astfel încât sã nu permitã ca, în caz de deficienţe sau de nefuncţionare a procesului de dezinfecţie, apa nedezinfectatã sã intre în sistemul de distribuţie.
(5) În cazul în care un anumit procedeu de tratare este utilizat numai pe o perioadã a anului, numãrul minim de probe care trebuie prelevat de la ieşirea din staţia de tratare va fi calculat proporţional cu numãrul de zile din anul respectiv în care procedeul a fost aplicat şi în raport cu numãrul standard.
ART. 14
Prelevarea, conservarea, transportul, pãstrarea şi identificarea probelor de apã potabilã se fac conform reglementãrilor legale în vigoare.
ART. 15
(1) Monitorizarea calitãţii apei potabile conform prevederilor legii şi ale prezentei hotãrâri se realizeazã numai de cãtre laboratoare înregistrate în acest scop la Ministerul Sãnãtãţii.
(2) Înregistrarea se face pe baza unei cereri în care se vor preciza: organizarea laboratorului conform reglementãrilor legale în vigoare; folosirea metodelor de analizã prevãzute în anexa nr. 2 la <>Legea nr. 458/2002 sau a altor metode de analizã prin care se obţin rezultate echivalente, precum şi, dacã este cazul, existenţa conectãrii la reţeaua electronicã pentru transmiterea rezultatelor.
(3) Ministerul Sãnãtãţii comunicã laboratorului, în termen de 90 de zile de la înregistrarea cererii, în baza unui referat de evaluare elaborat de cãtre persoane calificate din institutele de sãnãtate publicã Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara, dacã a fost admis pe lista de înregistrare a laboratoarelor care pot efectua monitorizarea apei potabile conform prevederilor <>Legii nr. 458/2002 .
(4) Ministerul Sãnãtãţii specificã în comunicarea scrisã analizele şi metodele de analizã pentru care laboratorul este autorizat pentru monitorizarea apei potabile şi numãrul de cod al acestuia.
(5) Ministerul Sãnãtãţii publicã anual, în al treilea trimestru, pe site-ul propriu şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al ministrului sãnãtãţii, lista laboratoarelor înregistrate pentru prelevarea şi analizarea probelor de apã potabilã, în vederea realizãrii programului de monitorizare.
(6) Dacã într-o probã au fost gãsite concentraţii sau valori ce depãşesc concentraţiile sau valorile admise, pentru a se stabili limitele acceptabile de deviaţie şi detecţie vor fi folosite urmãtoarele metode:
a) metoda de analizã prevãzutã în coloana 3 din tabelele 1, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la <>Legea nr. 458/2002 , pentru determinarea conformãrii la parametrii pentru care este specificatã metoda de analizã în anexa nr. 2 la <>Legea nr. 458/2002 ;
b) metoda de analizã folositã pentru determinarea conformãrii celorlalţi parametri prevãzuţi de lege, care trebuie sã corespundã cerinţelor prevãzute în anexa nr. 3 la <>Legea nr. 458/2002 .
(7) Laboratorul poate solicita în scris aprobarea Ministerului Sãnãtãţii pentru utilizarea unei alte metode de analizã a apei decât a celei specificate în coloana 3 din tabelele 1, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la <>Legea nr. 458/2002 , având obligaţia sã prezinte:
a) descrierea metodei de analizã;
b) rezultatele testelor efectuate pentru a demonstra echivalenţa ei cu acurateţea, precizia şi limita de detecţie prevãzute în tabelul din anexa nr. 3 la <>Legea nr. 458/2002 .
(8) Ministerul Sãnãtãţii autorizeazã în scris, în termen de 90 de zile de la înregistrarea cererii, folosirea metodei solicitate, în baza unui referat de evaluare elaborat de cãtre persoane calificate, numai dacã aceasta este validatã, precizând totodatã condiţiile care trebuie îndeplinite.
(9) Ministerul Sãnãtãţii revocã autorizaţia, prin înştiinţare scrisã cãtre producãtorul de apã sau cãtre laboratorul care a fost autorizat, în situaţia în care cerinţele pentru care s-a acordat nu mai sunt îndeplinite.
ART. 16
(1) Laboratoarele înregistrate de Ministerul Sãnãtãţii pentru a efectua prelevarea şi analiza probelor de apã potabilã trebuie sã transmitã rezultatele autoritãţii teritoriale de sãnãtate publicã şi producãtorului de apã.
(2) Transferul de date între laboratoare şi autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã se va putea face şi în format electronic.
(3) Autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã transmite lunar primãriilor rezultatele monitorizãrii şi pune la dispoziţia persoanelor interesate aceste rezultate, conform prevederilor <>Legii nr. 458/2002 .
ART. 17
(1) Producãtorul/Distribuitorul de apã suportã costurile de prelevare şi analizã a probelor de apã potabilã pentru monitorizarea de control şi de audit, conform tarifelor şi modalitãţilor de platã stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii.
(2) Costurile de prelevare şi analizã pentru analizele suplimentare efectuate în cazul neconformãrii cu cerinţele de calitate, generate de reţeaua interioarã, sunt suportate de cãtre proprietarul reţelei interioare.
ART. 18
(1) Producãtorul de apã trebuie sã pãstreze registrele de analize astfel încât sã se poatã stabili cã la fiecare dintre probele prelevate au fost îndeplinite condiţiile necesare de prelevare, manipulare, transport, conservare şi analizã a probelor de apã potabilã.
(2) Registrele de analizã se pãstreazã pe o perioadã de 5 ani.

CAP. III
Prelevarea şi analiza probelor de apã

ART. 19
Pentru respectarea prevederilor <>Legii nr. 458/2002 , probele de apã trebuie prelevate din puncte uniform distribuite în spaţiu şi în timp, pe perioada unui an.
ART. 20
(1) Calitatea apei potabile se verificã în punctele de prelevare şi în orice alt punct autorizat.
(2) Punctele de prelevare trebuie sã fie localizate în aval de toate procedeele de tratare, inclusiv de punctele de amestec şi din rezervoare, astfel încât sã asigure o probã reprezentativã pentru calitatea apei în reţeaua de distribuţie.
(3) Ieşirea din staţia de tratare trebuie prevãzutã cu robinete metalice, proiectate şi realizate astfel încât sã asigure cerinţele de igienã pentru prelevare, care nu prezintã completãri sau inserţii şi care sunt fãcute din materiale avizate sanitar pentru a fi folosite în contact cu apa potabilã. Apa poate fi transportatã cãtre robinetul de prelevare printr-o ţeavã simplã, cât mai scurtã posibil, fabricatã dintr-un material adecvat şi avizat sanitar pentru folosinţã în contact cu apa potabilã.
(4) În situaţia în care ieşirea din staţia de tratare nu este reprezentativã pentru tot fluxul de tratare, se va alege şi alt punct pentru prelevarea de probe care sã fie reprezentativ pentru calitatea apei produse.
(5) În situaţia în care un serviciu public de apã primeşte apã tratatã de la un alt serviciu, aceasta nu trebuie inclusã în programul de monitorizare a calitãţii apei la ieşirea din staţia de tratare. Calitatea unei astfel de ape va fi monitorizatã la punctul operaţional de transfer.
(6) Laboratorul care efectueazã analiza probelor de apã potabilã trebuie sã aibã un sistem de asigurare a calitãţii care va fi supus periodic controlului unei persoane calificate în acest sens, autorizatã de cãtre Ministerul Sãnãtãţii.
(7) Pentru realizarea programului de monitorizare şi a monitorizãrii suplimentare, prelevarea probelor de apã se face de cãtre asistenţii de igienã sau de personalul de laborator din cadrul autoritãţii teritoriale de sãnãtate publicã sau din laboratoarele înregistrate la Ministerul Sãnãtãţii pentru a efectua prelevarea şi analiza probelor de apã potabilã.
ART. 21
(1) Cu excepţia apei distribuite din cisternã, punctele de prelevare pentru analiza fiecãrui parametru, altul decât parametrul pentru care punctul este autorizat, vor fi selectate şi comunicate în scris producãtorului de apã.
(2) Autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã poate autoriza, pe baza unei solicitãri a producãtorului de apã, determinarea oricãrui alt parametru decât a celor menţionaţi în tabelul 3 din anexa nr. 1 la <>Legea nr. 458/2002 , din orice alt punct decât cele stabilite în programele de monitorizare.
ART. 22
(1) În cazul în care distribuţia apei se face din cisternã, probele de apã vor fi prelevate la aprovizionarea cisternei.
(2) În cazul în care în sistemul de aprovizionare cu apã sunt intermitenţe în distribuţie sau întreruperi ocazionale ale apei la consumator, probele de apã vor fi prelevate cu o frecvenţã mai mare decât o prevede programul de monitorizare, respectiv la interval de 48 de ore cât timp distribuţia este intermitentã şi la interval de 48 de ore dupã reluarea distribuţiei.
(3) În probele de apã prelevate în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) se va analiza cu prioritate conformarea la parametrii E. coli, pH şi conductivitate, urmând ca apoi sã fie analizaţi toţi parametrii indicatori.
(4) Un sistem de aprovizionare cu apã provenind din surse de suprafaţã şi subterane va fi considerat un sistem numai cu sursã de suprafaţã, pentru aplicarea specificaţiilor referitoare la parametrii aluminiu, Clostridium perfringens/bacterii sulfito-reducãtoare, fier şi mangan.

CAP. IV
Parametrii indicatori de radioactivitate

ART. 23
(1) Atât pentru sursele noi de apã potabilã, cât şi pentru cele aflate deja în cadrul programelor de monitorizare, frecvenţa de prelevare este de o probã trimestrialã.
(2) În cazul surselor aflate pe canalul Dunãre-Marea Neagrã unde se face determinarea de tritiu, frecvenţa de prelevare este lunarã.
ART. 24
(1) Monitorizarea parametrilor de radioactivitate se efectueazã conform urmãtoarei proceduri:
a) se determinã mai întâi conţinutul radioactiv prin mãsurarea activitãţii alfa şi beta globale a probei conform metodelor validate;
b) dacã valoarea obţinutã pentru activitatea beta globalã este mai mare decât valoarea prevãzutã în tabelul 3 din anexa nr. 1 la <>Legea nr. 458/2002 , din activitatea beta globalã se scade contribuţia K-40, conform metodei prevãzute la alin. (2) lit. a);
c) dacã valorile activitãţii alfa globalã şi beta globalã (minus K-40) sunt mai mari decât valorile prevãzute în tabelul 3 din anexa nr. 1 la <>Legea nr. 458/2002 , se identificã radionuclizii naturali şi artificiali prezenţi, începând cu determinarea radionuclizilor naturali Ra-226 (alfa emiţãtor) şi Ra-228 (beta emiţãtor) şi continuând cu cei artificiali: Cs-137 (beta, gama emiţãtor) şi Sr-90 (beta emiţãtor);
d) se determinã conţinutul radioactiv specific conform metodei de analizã prevãzute la alin. (2) lit. b);
e) în funcţie de conţinutul radioactiv specific obţinut, se calculeazã conform metodei de calcul prevãzute la alin. (2) lit. c) expunerea internã rezultatã şi se comparã cu doza efectivã totalã de referinţã prevãzutã în tabelul 3 din anexa nr. 1 la <>Legea nr. 458/2002 ; interpretarea se face în baza criteriilor menţionate la art. 25;
f) tritiul este identificat şi determinat separat conform metodelor validate, iar valoarea obţinutã se comparã cu valoarea prevãzutã în tabelul 3 din anexa nr. 1 la <>Legea nr. 458/2002 şi se interpreteazã în baza criteriilor prevãzute la art. 25.
(2) Determinarea parametrilor de radioactivitate se va face ţinându-se seama de urmãtoarele recomandãri:
a) pentru determinarea K-40, întrucât raportul între K-40 şi potasiu stabil este fix, se recomandã o metodã de analizã chimicã a potasiului stabil, cum sunt flamfotometria, spectrofotometria cu absorbţie atomicã sau analiza specificã de ioni, având o sensibilitate de mãsurare de 1mg K/l; activitatea K-40 se calculeazã folosindu-se factorul de conversie 27,6 Bq/g de potasiu stabil;
b) pentru determinarea conţinutului specific se recomandã pentru radionuclizii gama emiţãtori metodele directe, gama spectrometrice, de preferat folosindu-se analizoare multicanal şi detectoare de germaniu hiperpur (cu eficienţã de detecţie mare), aplicându-se metode de lucru validate, iar pentru emiţãtorii alfa şi beta se aplicã metode radiochimice de analizã validate;
c) în funcţie de conţinutul radioactiv specific (A) mãsurat, exprimat în Bq/l, doza efectivã totalã (D(ef)) se calculeazã dupã formula:
D(ef)(mSv/an) = A(Bq/l) x consumul anual (l/an) x f(c), unde pentru activitatea (A) se ia în calcul media anualã a celor 4 probe recoltate în ultimul an calendaristic; pentru un adult, consumul mediu zilnic de apã potabilã este de 2 l, ceea ce înseamnã un consum anual de 730 l; f(c) este factorul de conversie al activitãţii în dozã (mSv/Bq încorporat), iar valorile se obţin înmulţind cu 1.000 valorile pentru adult (ultima coloanã) din tabelul 4-A al Normelor fundamentale de securitate radiologicã, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 bis din 29 august 2000. Dacã sunt mai mulţi radionuclizi, dozele individuale rezultate se însumeazã.
(3) Rezultatele analitice ale fiecãrei probe de apã prelevate trebuie sã conţinã cel puţin urmãtoarele informaţii:
a) coordonatele exacte ale locului de recoltare;
b) data recoltãrii probei (orã, zi, lunã, an);
c) metoda analiticã folositã;
d) radionuclizii identificaţi şi concentraţia activitãţii per radionuclid (Bq/l);
e) estimarea incertitudinii totale asupra valorii determinate (eroarea totalã).
(4) Monitorizarea parametrilor de radioactivitate nu este necesarã în cazurile în care:
a) determinãrile succesive efectuate în anii anteriori au arãtat valori cu mult sub valorile prevãzute în tabelul 3 din anexa nr. 1 la <>Legea nr. 458/2002 ;
b) nu existã nici un motiv pentru prezenţa potenţialã a unor radionuclizi naturali sau artificiali în concentraţii mari, neobişnuite, care ar putea contamina radioactiv apa potabilã.
(5) Stabilirea sistemelor publice de aprovizionare cu apã pentru care se face monitorizarea parametrilor de radioactivitate se efectueazã de cãtre autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã în colaborare cu autoritatea teritorialã de protecţie a mediului.
ART. 25
Criteriile pentru interpretarea datelor şi modul de acţiune sunt prezentate în tabelul 9 din anexa la prezentele norme.

CAP. V
Mãsurile de remediere

ART. 26
(1) În situaţia în care calitatea apei nu corespunde cerinţelor prevãzute în anexa nr. 1 la <>Legea nr. 458/2002 , în punctele de prelevare stabilite conform legii menţionate, producãtorul de apã are obligaţia sã respecte procedura menţionatã în prezentul articol.
(2) Producãtorul de apã trebuie sã informeze de îndatã autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã şi primãria.
(3) Producãtorul de apã trebuie sã ia de îndatã mãsurile necesare pentru identificarea cauzelor, dupã cum urmeazã:
a) sã identifice toţi parametrii de calitate care nu se conformeazã cu prevederile <>Legii nr. 458/2002 ; şi
b) sã stabileascã cauzele neconformitãţii pentru fiecare parametru.
(4) Dacã funcţionarea a fost temporar autorizatã sanitar, producãtorul de apã are obligaţia sã aplice prevederile alin. (2) pentru nerespectarea condiţiilor prevãzute la autorizare.
(5) Producãtorul de apã transmite de îndatã autoritãţilor menţionate la alin. (2) constatãrile şi concluziile anchetei efectuate pentru determinarea cauzei/cauzelor, menţionând urmãtoarele:
a) posibilitatea de repetare a neconformãrii la fiecare dintre parametrii identificaţi a fi neconformi;
b) acţiunile întreprinse în cazul în care neconformarea a fost cauzatã de sistemul de distribuţie interioarã sau de modul de întreţinere a acestuia, inclusiv faptul cã au fost informaţi consumatorii afectaţi.
(6) În situaţia în care producãtorul de apã a identificat o neconformare produsã din cauza sistemului de distribuţie interioarã sau a modului de întreţinere a acestuia, trebuie sã informeze consumatorii despre natura deficienţelor şi mãsurile care trebuie întreprinse de cãtre consumatorii în cauzã.
(7) În situaţia în care se înregistreazã o neconformitate ca aceea prevãzutã la alin. (6) pentru plumb sau cupru, producãtorul ia mãsuri de modificare sau de înlocuire a ţevilor din sistemul de distribuţie exterioarã, indiferent dacã plumbul sau cuprul provenit din acestea contribuie la deficienţele înregistrate.
(8) În situaţia în care calitatea apei nu corespunde cerinţelor prevãzute în anexa nr. 1 la <>Legea nr. 458/2002 , din cauza deteriorãrii temporare a calitãţii sursei de apã, autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã, autoritatea responsabilã de administrarea apelor şi autoritatea administraţiei publice locale stabilesc mãsurile în scopul asigurãrii calitãţii apei la sursã.

CAP. VI
Derogarea

ART. 27
Ministerul Sãnãtãţii poate aproba, la solicitarea autoritãţii teritoriale de sãnãtate publicã, derogãri pe o perioadã determinatã de la valorile parametrilor stabiliţi în conformitate cu art. 5 alin. (2) sau cu tabelul 2 din anexa nr. 1 la <>Legea nr. 458/2002 , pânã la o valoare ce va fi stabilitã şi aprobatã de acesta, luându-se în considerare riscul pentru sãnãtate şi alternativele de aprovizionare cu apã potabilã a populaţiei din zona respectivã.
ART. 28
În cazul în care un producãtor furnizeazã o apã a cãrei calitate nu este conformã, pentru unul sau mai mulţi parametri, cu valorile prevãzute la art. 5 alin. (2) sau în tabelul 2 din anexa nr. 1 la <>Legea nr. 458/2002 şi nu existã alte mijloace pentru menţinerea distribuţiei apei potabile în zona respectivã, producãtorii de apã potabilã depun la autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã o cerere de derogare. În urma evaluãrii solicitãrii se elibereazã o autorizaţie sanitarã de funcţionare cu derogare sau se respinge solicitarea.
ART. 29
Producãtorii/Distribuitorii de apã potabilã solicitã autoritãţii teritoriale de sãnãtate publicã o derogare, pe baza unei cereri şi a unui dosar, în dublu exemplar, cu urmãtorul conţinut:
a) datele de identificare a producãtorului şi/sau a distribuitorului;
b) zona de aprovizionare în cauzã;
c) parametrul sau parametrii pentru a cãror valoare se solicitã derogarea;
d) perioada pentru care este solicitatã derogarea;
e) motivele pentru care se solicitã derogarea, cu precizarea cauzelor care au condus la nerespectarea valorilor prevãzute;
f) descrierea sistemului de tratare şi distribuţie, cantitatea de apã distribuitã zilnic;
g) numãrul de consumatori afectaţi şi lista unitãţilor de industrie alimentarã şi a obiectivelor în care apa este furnizatã direct publicului, precum unitãţi de învãţãmânt, unitãţi de asistenţã medicalã, instituţii socioculturale şi cantine;
h) rezultatele monitorizãrii din anul precedent;
i) planul de mãsuri necesare pentru remediere, cuprinzând calendarul lucrãrilor, estimarea costurilor şi indicatorii de evaluare a eficienţei mãsurilor aplicate;
j) programul de monitorizare prevãzut pentru perioada de derogare.
ART. 30
Autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã la care a fost depusã cererea de derogare solicitã institutului de sãnãtate publicã în a cãrui razã teritorialã se aflã stabilirea condiţiilor de derogare. În acest scop transmite un exemplar al dosarului prezentat de cãtre producãtor, însoţit de un referat de evaluare ce trebuie sã conţinã urmãtoarele elemente:
a) concluziile inspecţiei sanitare, conform fişei de evaluare a staţiei de tratare şi a sistemului de distribuţie, cu identificarea şi evaluarea punctelor de risc;
b) concluziile privind rezultatele monitorizãrii efectuate în ultimele 12 luni de cãtre producãtor şi de cãtre autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã.
ART. 31
(1) Institutul de sãnãtate publicã elaboreazã un referat tehnic pentru derogare, prin care recomandã acordarea derogãrii cu stabilirea condiţiilor.
(2) Institutul de sãnãtate publicã transmite referatul tehnic pentru derogare cãtre Ministerul Sãnãtãţii, în termen de 30 de zile.
(3) Dacã institutul de sãnãtate publicã, în urma evaluãrii documentaţiei depuse, considerã cã nu se poate recomanda derogarea, solicitã date suplimentare de la autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã, respectiv de la producãtor/distribuitor.
(4) Dacã şi în urma analizei datelor suplimentare solicitate nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recomandarea derogãrii, institutul de sãnãtate publicã informeazã Ministerul Sãnãtãţii în acest sens.
(5) Institutul de sãnãtate publicã colaboreazã cu Administraţia Naţionalã "Apele Române" la stabilirea valorii sau concentraţiei maxime admise a parametrilor pentru care se solicitã derogare, în situaţia în care este deterioratã calitatea sursei.
ART. 32
Referatul tehnic pentru derogare elaborat de institutul de sãnãtate publicã trebuie sã conţinã urmãtoarele:
a) date de identificare a producãtorului/distribuitorului;
b) zona de aprovizionare în cauzã;
c) descrierea sumarã a sistemului de tratare şi distribuţie;
d) parametrul sau parametrii şi valorile maxime permise prin derogare;
e) perioada pentru fiecare parametru pentru care se poate acorda derogarea;
f) motivele derogãrii, cu precizarea cauzelor care au condus la nerespectarea valorilor prevãzute şi a impactului asupra sãnãtãţii;
g) cantitatea de apã distribuitã zilnic şi numãrul de consumatori afectaţi;
h) informaţii privind numãrul de unitãţi de industrie alimentarã afectate, precum şi de unitãţi în care apa este furnizatã direct publicului;
i) un rezumat al planului mãsurilor de remediere necesare;
j) programul de monitorizare prevãzut pentru perioada de derogare;
k) mãsurile propuse pentru a fi aplicate de cãtre consumatorii afectaţi;
l) mãsuri recomandate grupelor de populaţie vulnerabile pentru care derogarea implicã un risc special;
m) comunicatul pentru informarea populaţiei asupra derogãrii.
ART. 33
Ministerul Sãnãtãţii comunicã autoritãţii teritoriale de sãnãtate publicã rezoluţia asupra solicitãrii de derogare împreunã cu o copie a referatului tehnic elaborat de institutul de sãnãtate publicã, în termen de 15 zile de la înregistrarea referatului.
ART. 34
(1) Autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã, pe baza aprobãrii Ministerului Sãnãtãţii, elibereazã în termen de 15 zile de la primirea rezoluţiei autorizaţia sanitarã temporarã.
(2) Formularul autorizaţiei sanitare temporare va conţine urmãtoarele elemente:
a) date de identificare a producãtorului/distribuitorului;
b) zona de aprovizionare în cauzã;
c) parametrul sau parametrii şi valorile maxime permise, precum şi perioada pentru fiecare parametru pentru care s-a acordat derogarea;
d) numãrul din registrul unic pentru autorizaţii sanitare;
e) numãrul, data şi emitentul referatului tehnic de derogare;
f) numãrul şi data aprobãrii de derogare eliberate de Ministerul Sãnãtãţii;
g) semnãtura directorului direcţiei de sãnãtate publicã şi ştampila unitãţii.
(3) Anexa autorizaţiei sanitare temporare va conţine urmãtoarele:
a) descrierea sistemului de tratare şi distribuţie şi cantitatea de apã distribuitã zilnic;
b) numãrul de consumatori afectaţi;
c) lista unitãţilor de industrie alimentarã afectate, precum şi a unitãţilor în care apa este furnizatã direct publicului;
d) programul de monitorizare prevãzut pentru perioada de derogare;
e) planul mãsurilor de remediere necesare;
f) mãsurile care trebuie luate de unitãţile afectate de industrie alimentarã, precum şi de unitãţile în care apa este furnizatã direct publicului;
g) comunicatul pentru informarea populaţiei asupra derogãrii;
h) recomandãrile ce trebuie acordate grupelor de populaţie vulnerabile pentru care derogarea implicã un risc special.
ART. 35
(1) Producãtorii de apã, pentru a obţine a doua derogare, trebuie sã depunã la autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã, cu cel puţin 3 luni înainte de finalizarea primei perioade de derogare, o cerere şi un dosar care sã conţinã documentele prevãzute la art. 29, precum şi argumentarea detaliatã a cauzelor care au condus la nerespectarea condiţiilor prevãzute de derogarea anterioarã.
(2) Procedura de aprobare a derogãrii, respectiv de acordare a autorizaţiei sanitare de funcţionare cu derogare, este similarã celei pentru obţinerea primei derogãri.
ART. 36
(1) În cazuri excepţionale, producãtorul de apã poate solicita o a treia derogare prin depunerea la autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã, cu cel puţin 3 luni înainte de finalizarea perioadei celei de-a doua derogãri, a unei cereri însoţite de un dosar care sã conţinã documentele prevãzute la art. 29, precum şi argumentarea detaliatã a cauzelor care au condus la nerespectarea condiţiilor prevãzute de derogãrile anterioare.
(2) Procedura de aprobare a derogãrii şi de acordare a autorizaţiei sanitare de funcţionare cu derogare este similarã celei pentru obţinerea celei de-a doua derogãri.
ART. 37
Dupã primirea aprobãrii de derogare, producãtorii de apã trebuie sã elaboreze semestrial un bilanţ privind situaţia lucrãrilor angajate şi rezultatele programului de monitorizare, pe care îl transmit autoritãţii teritoriale de sãnãtate publicã şi primãriei.
ART. 38
Producãtorul de apã publicã într-un cotidian local condiţiile de autorizare sanitarã temporarã în termen de 15 zile dupã obţinerea autorizaţiei.

CAP. VII
Modificarea calitãţii apei potabile în reţeaua de distribuţie

ART. 39
(1) Materialele utilizate în sistemele de producere sau de distribuţie aflate în contact cu apa potabilã nu trebuie sã fie susceptibile de a afecta calitatea apei.
(2) Orice produs utilizat la tratarea sau la prepararea apei potabile nu trebuie sã se regãseascã în apã în concentraţii superioare celor stabilite în tabelele 1A, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la <>Legea nr. 458/2002 şi nici sã inducã direct sau indirect un risc pentru sãnãtatea publicã.
(3) Folosirea şi introducerea de substanţe, produse şi materiale în contact cu apa potabilã trebuie avizate sanitar conform <>Ordinului ministrului sãnãtãţii şi familiei nr. 117/2002 pivind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitarã pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitarã a funcţionãrii obiectivelor şi a activitãţilor desfãşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrãrii în registrul comerţului, şi a Procedurilor de reglementare sanitarã a punerii pe piaţã a substanţelor şi categoriilor de produse noi sau importate pentru prima datã şi destinate utilizãrii ori consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002.
ART. 40
(1) Sistemele de distribuţie a apei potabile trebuie proiectate, realizate şi întreţinute astfel încât sã împiedice introducerea sau acumularea de microorganisme, paraziţi ori substanţe ce constituie un risc potenţial pentru sãnãtatea publicã sau sunt susceptibile de a produce degradarea apei potabile distribuite, astfel încât sã nu mai fie corespunzãtoare cerinţelor prevãzute de <>Legea nr. 458/2002 .
(2) Sistemele de distribuţie în condiţii normale de întreţinere trebuie sã asigure circulaţia apei în toate punctele. Acestea trebuie sã poatã fi curãţate, spãlate, golite şi dezinfectate.
(3) Componentele reţelelor de distribuţie trebuie golite, curãţate, spãlate şi dezinfectate când sunt instalate sau înainte de a fi utilizate dupã o remediere.
(4) Producãtorul/Distribuitorul de apã trebuie sã controleze eficienţa operaţiilor de golire, curãţare, spãlare şi dezinfecţie şi calitatea apei dupã instalare şi dupã orice fel de intervenţie în reţea susceptibilã de a degrada calitatea apei potabile distribuite. Producãtorul/Distribuitorul trebuie sã aibã evidenţa acestui control.
(5) Rezervoarele cu care sunt dotate sistemele de distribuţie trebuie curãţate, spãlate şi dezinfectate cel puţin o datã pe an. Producãtorul/Distribuitorul de apã trebuie sã aibã evidenţa acestor operaţii.
(6) În situaţia în care condiţiile de exploatare permit şi calitatea apei potabile nu prezintã nici un semn de degradare, operaţiile de golire, curãţare, spãlare şi dezinfecţie pot fi fãcute cu o frecvenţã mai micã, cu aprobarea autoritãţii teritoriale de sãnãtate publicã şi cu informarea primãriei.
(7) Producãtorul/Distribuitorul de apã trebuie sã anunţe autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã şi primãria asupra operaţiilor de dezinfecţie ce se vor realiza în timpul exploatãrii sistemului de distribuţie.
(8) Partea din reţeaua de distribuţie destinatã altei folosinţe decât consumul uman trebuie marcatã. Orice parte din reţea accesibilã publicului şi furnizând o apã cu altã destinaţie decât consumul uman trebuie semnalatã acestuia cu avertizarea pericolului de folosire.
(9) Produsele întrebuinţate la curãţarea şi dezinfecţia sistemelor de distribuţie a apei potabile, inclusiv condiţiile şi modul lor de utilizare şi procedeele fizice de curãţare şi dezinfecţie, trebuie avizate sanitar conform <>Ordinului ministrului sãnãtãţii şi familiei nr. 117/2002 .
(10) Evacuarea apei utilizate la spãlarea şi dezinfecţia sistemelor de distribuţie sau la tratarea apei nu trebuie sã constituie un risc pentru sãnãtatea publicã sau pentru mediu ori sã constituie o sursã de insalubritate.
ART. 41
(1) Reţelele de distribuţie interioarã nu trebuie sã perturbe funcţionarea reţelei la care sunt racordate sau sã producã o contaminare a apei distribuite în reţelele particulare de distribuţie atunci când în timpul utilizãrii prezintã fenomene de refulare.
(2) Aceste reţele nu pot fi racordate la o sursã de apã care nu este autorizatã sanitar.
ART. 42
Reţelele de distribuţie interioarã pot fi prevãzute cu un sistem de tratare a apei complementar în urmãtoarele cazuri:
a) în cazul instalaţiilor colective; în acest caz sistemul de tratare a apei complementar este instalat numai pentru o parte din apa distribuitã, astfel încât consumatorul final sã poatã dispune de apã rece netratatã complementar;
b) dacã produsele şi procedeele de tratare complementarã au aviz sanitar conform prevederilor legale în vigoare;
c) dacã produsele şi procedeele de tratare complementarã sunt însoţite de instrucţiunile de folosire şi de informare a consumatorului, conform prevederilor legale în vigoare;
d) dacã dupã tratarea complementarã apa nu devine agresivã sau corosivã.
ART. 43
În sistemul de distribuţie a apei potabile nu se folosesc ţevi sau alte materiale care au în compoziţie plumb.
ART. 44
Autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã va solicita producãtorilor efectuarea unui studiu cu privire la potenţialul de dizolvare a plumbului în apã la punctul de distribuţie, pentru instalaţiile în care mai existã conducte fabricate din plumb.
ART. 45
Producãtorii de apã sunt obligaţi sã asigure în permanenţã supravegherea calitãţii apei potabile distribuite prin:
a) inspecţia periodicã a instalaţiilor;
b) programul de teste şi analize efectuate în punctele determinate în funcţie de riscurile identificate;
c) verificarea eficienţei procedeelor de dezinfecţie şi controlul produşilor secundari de dezinfecţie;
d) evidenţa tuturor informaţiilor privind supravegherea sistemului.
ART. 46
(1) Producãtorii de apã trebuie sã punã la dispoziţie autoritãţii teritoriale de sãnãtate publicã şi primãriei rezultatele supravegherii calitãţii apei potabile distribuite şi orice informaţie cu privire la calitatea apei potabile.
(2) Producãtorii de apã sunt obligaţi sã aducã la cunoştinţã autoritãţilor menţionate la alin. (1) orice incident care poate avea consecinţe asupra sãnãtãţii publice.
(3) În fiecare an, pentru zonele de aprovizionare cu mai mult de 3.500 de locuitori, producãtorii de apã trebuie sã prezinte autoritãţii teritoriale de sãnãtate publicã şi primãriei un bilanţ referitor la funcţionarea sistemului, supravegherea calitãţii apei potabile, lucrãrile realizate şi planul de supraveghere pentru anul urmãtor.

CAP. VIII
Informarea şi raportarea

ART. 47
(1) Producãtorul de apã potabilã trebuie sã întocmeascã şi sã actualizeze un registru pentru fiecare zonã de aprovizionare, care sã conţinã:
a) denumirea zonei;
b) denumirea fiecãrei staţii de tratare a apei din care apa este distribuitã în acea zonã;
c) numãrul populaţiei din zona de aprovizionare;
d) condiţiile de autorizare sanitarã;
e) acţiunile realizate sau care sunt necesar a fi efectuate pentru conformarea cu prevederile <>Legii nr. 458/2002 şi cu condiţiile de autorizare sanitarã temporarã;
f) rezultatele monitorizãrii;
g) orice altã înregistrare necesarã.
(2) Producãtorul de apã întregistreazã:
a) datele prevãzute la alin. (1) lit. a)-d) ca intrãri primare, pânã la termenul prevãzut de lege;
b) datele prevãzute la alin. (1) lit. e), în termen de 30 de zile de la data stabilirii sau luãrii la cunoştinţã a acestora;
c) datele prevãzute la alin. (1) lit. f), în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţã a acestora.
(3) Producãtorul de apã trebuie sã revizuiascã şi sã actualizeze registrul prevãzut la alin. (1) cel puţin o datã pe an.
(4) Producãtorul de apã pãstreazã evidenţa anualã arhivatã pe o perioadã de 5 ani.
ART. 48
Autoritatea de sãnãtate publicã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, împreunã cu producãtorii, respectiv distribuitorii de apã potabilã, întocmesc şi publicã anual, în buletinul informativ al direcţiei de sãnãtate publicã, raportul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:
a) sistemele publice de aprovizionare cu apã potabilã, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizeazã în medie o cantitate de apã mai micã de 10 mc /zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane;
b) informaţiile minime din raport trebuie sã includã cel puţin aspectele la care se referã art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 şi <>art. 9 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 458/2002 ;
c) situaţia pe o perioadã de un an, publicarea efectuându-se la sfârşitul anului respectiv.
ART. 49
Producãtorul de apã trebuie sã aducã la cunoştinţã fiecãrui consumator, în fiecare an, pe nota de platã urmãtoarele informaţii:
a) faptul cã datele privind calitatea apei potabile distribuite sunt accesibile fãrã platã;
b) adresa, numãrul de telefon şi programul biroului la care acestea pot fi consultate.

CAP. IX
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 50
(1) Instalaţiile individuale de apã de folosinţã publicã, fântânile şi izvoarele vor fi monitorizate de cãtre autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã cel puţin o datã pe an pentru verificarea conformãrii la parametrii bacterii coliforme, numãr de colonii la 22°C şi la 37°C, E. coli, streptococi fecali, turbiditate, duritate, oxidabilitate, amoniac, nitraţi, nitriţi, pesticide şi orice alt parametru considerat necesar a fi investigat de cãtre autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã.
(2) La evaluarea şi inspecţia sanitarã a instalaţiilor individuale de apã de folosinţã publicã, a fântânilor şi a izvoarelor se utilizeazã fişa de evaluare nr. 3, prevãzutã în anexa la prezentele norme.
(3) Costurile de prelevare şi analizã a probelor de apã prelevate conform alin. (1) sunt suportate de primãria din localitatea respectivã.
(4) Tarifele şi modalitãţile de platã se stabilesc prin ordin al ministrului sãnãtãţii.
(5) Autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã va transmite rezultatele acestei verificãri şi mãsurile ce se impun dacã este cazul, inclusiv cele de avertizare a populaţiei.
(6) Primãria va lua toate mãsurile necesare pentru refacerea calitãţii apei în situaţia în care valorile pentru parametrii E. coli, streptococi fecali, bacterii coliforme sunt mai mari decât cele prevãzute în <>Legea nr. 458/2002 .
(7) Populaţia va fi informatã asupra calitãţii apei prin publicarea în buletinul informativ al direcţiei de sãnãtate publicã a raportului judeţean privind calitatea apei potabile, iar primãria va asigura avertizarea populaţiei prin afişarea la loc vizibil şi protejat a înscrisurilor: "apa este bunã de bãut"; "apa nu este bunã de bãut", "apa nu este bunã de folosit pentru sugari şi copiii mici".
(8) Medicii de familie din localitãţile în care apa din fântânile şi izvoarele publice este necorespunzãtoare trebuie sã informeze pacienţii asupra riscurilor pentru sãnãtate ale folosirii unei ape de bãut de calitate necorespunzãtoare şi asupra mãsurilor pe care aceştia trebuie sã le ia pentru a-şi proteja sãnãtatea.
(9) În cazul în care apa din fântânile şi izvoarele publice are concentraţia de nitraţi mai mare decât valoarea prevãzutã în lege, primãria este obligatã sã asigure apã potabilã fãrã platã pentru sugari şi copiii mici pânã la 3 ani.
ART. 51
(1) Calitatea apei din fântânile şi instalaţiile individuale de apã de folosinţã familialã este verificatã pentru respectarea valorilor parametrilor stabiliţi prin <>Legea nr. 458/2002 , de cãtre autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã, la cererea proprietarului.
(2) Costurile de prelevare şi analizã a probelor de apã prelevate conform alin. (1) sunt suportate de cãtre solicitant.
(3) Tarifele şi modalitãţile de platã se stabilesc prin ordin al ministrului sãnãtãţii.
ART. 52
Anexa cuprinzând tabelele 1-9 şi fişele de evaluare şi inspecţie sanitarã nr. 1-3 face parte integrantã din prezentele norme.


ANEXĂ
la normeTabelul 1. Monitorizarea de control a calitãţii apei potabile la ieşirea
din staţia de tratare şi numãrul de probe de prelevat anual
┌───────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬────────────┐
│ │Volum mediu de │ Nr. redus de│Nr. standard│
│ Parametri de analizat │ apã produs │probe de │de probe de │
│ │ în mc /zi │prelevat /an │prelevat /an│
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 1. E.coli │ <20 │ 2 │ 4 │
│ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 2. Enterococi │ 20 -1.999 │ 2 │ 4 │
│ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ 2.000-5.999 │ 26 │ 52 │
│ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 3. Clor rezidual total şi │ │ │ │
│ liber*1 │ 6.000 -11.999 │ 104 │ 208 │
│ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ >12.000 │ 183 │ 365 │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 4. Bacterii coliforme │ <20 │ - │ 1 │
│ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 5. Numãr de colonii la 22° C │ 20-99 │ 2 │ 4 │
│ şi 37° C (interpretarea se ├─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ face în raport cu datele/ │ 100-399 │ 2 │ 4 │
│ rezultatele istorice) ├─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ 400-999 │ 4 │ 8 │
│ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 6. Bacterii sulfito-reducã- │ 1.000-2.999 │ 6 │ 12 │
│ toare/ Clostridium perf- ├─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ ringens (inclusiv sporii)*2│ 3.000-5.999 │ 12 │ 24 │
│ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ 6.000-19.999 │ 26 │ 52 │
│ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ 20.000-29.999 │ 52 │ 104 │
│ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 7. Amoniu │ 30.000-39.999 │ 78 │ 56 │
│ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 8. Aluminiu*3 │ 40.000-49 999 │ 104 │ 208 │
│ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 9. Conductivitate │ 50.000-59.999 │ 130 │ 260 │
│ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 10. Cloruri │ 60.000-99.999 │ 183 │ 365 │
│ ├─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 11. Culoare │ 100.000-125.000 │ 365 + 1 │ 730 + 1 │
│ 12. Duritate totala (valoarea ├─────────────────┤ │ │
│ se aplica in cazul în │ >125 000 │ proba pentru│proba pentru│
│ care se foloseşte un │ │ fiecare│ fiecare│
│ procedeu de dedurizare) │ │ 25.000 │ 25.000 │
│ 13. Fier total*4 │ │ mc/zi │ mc/zi │
│ 14. Gust │ │ de volum │ de volum │
│ 15. Mangan*5 │ │ suplimentar │ suplimentar│
│ 16. Miros │ │ │ │
│ 17. Nitraţi │ │ │ │
│ 18. Nitriţi │ │ │ │
│ 19. Oxidabilitate*6 (sau │ │ │ │
│ carbon organic total pentru│ │ │ │
│ care interpretarea se face │ │ │ │
│ în raport cu datele/rezul- │ │ │ │
│ tatele istorice) │ │ │ │
│ 20. pH │ │ │ │
│ 21. Sodiu │ │ │ │
│ 22. Sulfuri şi hidrogen sul- │ │ │ │
│ furat │ │ │ │
│ 23. Sulfaţi │ │ │ │
│ 24. Turbiditate │ │ │ │
└───────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴────────────┘
*1) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de
dezinfecţie.
*2) Monitorizarea acestui parametru este necesarã numai pentru apa proveni-
tã din sursele de suprafaţã. Se vor determina bacterii sulfito-reducãtoare în
loc de Clostridium perfringens pânã la asigurarea capacitãţii tehnice necesare.
*3) Dacã este folosit în tratarea apei.
*4) Dacã este folosit în tratarea apei sau se aplicã procedeu de deferizare
*5) Dacã se aplicã un procedeu de reducere a acestuia.
*6) KMnO(4) la cald în mediu acid.


Tabelul 2. Monitorizarea de audit a calitãţii apei potabile la ieşirea din
staţia de tratare şi numãrul de probe de prelevat anual
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐
│ │ Volum mediu de │ Nr. de probe de│
│ Parametri de analizat │ apã produs în │ prelevat / an │
│ │ mc / zi │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 1. E.coli │ <20 │ 4 │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ 2. Enterococi │ 20-1.999 │ 52 │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ │ 2.000-5.999 │ 104 │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ 3. Clor rezidual total şi liber*1 │ 6.000-19.999 │ 208 │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ │ >20.000 │ 365 │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 4. Bacterii coliforme │ <20 │ 1 │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ 5. Numãr de colonii la 22° C şi 37° C │ 20-99 │ 1 │
│ (interpretarea se face în raport cu ├─────────────────┼────────────────┤
│ datele/rezultatele │ 100-399 │ 1 │
│ istorice) ├─────────────────┼────────────────┤
│ │ 400-999 │ 2 │
│ 6. Bacterii sulfîto-reducãtoare/ ├─────────────────┼────────────────┤
│ Clostridium perfringens (inclusiv │ 1.000-2.999 │ 3 │
│ sporii)*2 ├─────────────────┼────────────────┤
│ │ 3.000-5.999 │ 4 │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ 7. Acrilamida*3 │ 6.000-19.999 │ 5 │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ 8. Aluminiu*4 │ 20.000-29.999 │ 6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ 9. Amoniu │ 30.000-39.999 │ 8 │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ 10. Arsen │ 40.000-49.999 │ 12 │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ 11. Benzen │ 50.000-59.999 │ 12 │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ 12. Bor │ 60.000-99.999 │ 12 │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ 13. Bromaţi*5 │ 100.000-125.000 │ 12 +1 probã │
│ 14. Cianuri libere şi totale │ >125.000 │ pentru fiecare │
│ 15. Dicloretan │ │ 25.000 mc/zi de│
│ 16. Duritate totala (valoarea se │ │ volum │
│ aplica în cazul in care se │ │ suplimentar │
│ foloseşte un procedeu de dedurizare)│ │ │
│ 17. Fier total*6 │ │ │
│ 18. Fluor │ │ │
│ 19. Mangan*7 │ │ │
│ 20. Mercur │ │ │
│ 21. Nitraţi │ │ │
│ 22. Seleniu │ │ │
│ 23. Sodiu │ │ │
│ 24. Stibiu │ │ │
│ 25. Pesticide*8 │ │ │
│ 26. Tetracloretan şi tricloretenã │ │ │
│ 27. Trihalometani/THM*9 │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┘
*1) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de
dezinfecţie.
*2) Monitorizarea acestui parametru este necesarã numai pentru apa proveni-
tã din sursele de suprafaţã. Se vor determina bacterii sulfîto-reducãtoare în
loc de Clostridium perfringens pânã la asigurarea capacitãţii tehnice necesare.
*3) Dacã este folositã în tratarea apei.
*4) Dacã este folosit în tratarea apei.
*5) Dacã apa este tratatã cu ozon sau clor.
*6) Dacã este folosit în tratarea apei sau apa este supusã unui procedeu de
deferizare.
*7) Dacã se aplicã un procedeu de reducere a acestuia.
*8) Pesticidele susceptibile de a fi prezente în apã trebuie analizate cu
prioritate.
*9) Dacã apa este tratatã cu clor.


Tabelul 3. Monitorizarea de control a calitãţii apei potabile la consumator
şi numãrul de probe de prelevat anual
┌──────────────────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ Nr.de popu- │ Nr. redus │Nr. standard │
│ Parametri de analizat │ laţie din │de probe de│de probe de │
│ │ zona de dis- │prelevat / │prelevat /an │
│ │ tribuţie │ an │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┤
│ 1. E.coli │ <100│ - │ 4 │
│ ├────────────────┼───────────┼─────────────┤
│ 2. Enterococi │ ≥100│ - │12 la fiecare│
│ 3. Bacterii coliforme │ │ │ 5.000 │
│ │ │ │ locuitori │
│ 4. Clor rezidual total şi liber*1│ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┤
│ 5. Aluminiu*2 │ <100│ 2│ 4 │
│ ├────────────────┼───────────┼─────────────┤
│ 6. Amoniu │ 100-499│ 2│ 4 │
│ ├────────────────┼───────────┼─────────────┤
│ 7. Conductivitate │ 500-1.999│ 3│ 6 │
│ ├────────────────┼───────────┼─────────────┤
│ 8. Culoare │ 2.000-4.999│ 3│ 9 │
│ ├────────────────┼───────────┼─────────────┤
│ 9. Duritate totalã (valoarea se │ 5.000-14.999│ 6│ 24 │
│ aplicã în cazul în care se ├────────────────┼───────────┼─────────────┤
│ foloseşte un procedeu de │ 15.000-29.999│ 12│ 52 │
│ dedurizare) ├────────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ 30.000-99.999│ 24│ 104 │
│ 10. Fier total3 │ 100.000-149.999│ 76│ 156 │
│ 11. Gust │ 150.000-199.999│ 104│ 208 │
│ 12. Miros │ 200.000-299.99│ 130│ 260 │
│ 13. Nitraţi │ 300.000-499.999│ 186│ 390 │
│ 14. Nitriţi │ >500.000│ 315│ 630 + 3 │
│ 15. Oxidabihtate*4 (sau carbon │ │ │ probe pentru│
│ organic total pentru care │ │ │fiecare 5.000│
│ interpretarea se face în │ │ │ locuitori│
│ raport cu datele/rezulta- │ │ │ │
│ tele istorice) │ │ │ │
│ 16. pH │ │ │ │
│ 17. Turbiditate │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴────────────────┴───────────┴─────────────┘
*1) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de
dezinfecţie.
*2) Dacã este folosit în tratarea apei.
*3) Dacã este folosit în tratarea apei sau se aplicã procedeu de deferizare
*4) KMnO(4) la cald în mediu acid.


Tabelul 4. Monitorizarea de audit a calitãţii apei potabile la consumator
şi numãrul de probe de prelevat anual
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐
│ │ Nr. de populaţie│ Nr. de probe de│
│ Parametri de analizat │ din zona de dis-│ prelevat / an │
│ │ tribuţie │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 1. E.coli │ <100 │ 4 │
│─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 2. Enterococi │ ≥100 │ 12 probe pentru│
│ 3. Clor rezidual liber şi total*1 │ │ fiecare│
│ │ │ 5.000 locuitori│
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 4. Acrilamidã*2 │ <100 │ 1 │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ 5. Arsen │ 100-499 │ l │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ 6. Benzen │ 500-1.999 │ 1 │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ 7. Benz(a)piren │ 2.000-4.999 │ 2 │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ 8. Bor │ 5.000-14.999 │ 3 │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ 9. Bromaţi*3 │ 15.000-29.999 │ 4 │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ 10. Cadmiu │ 30.000-99.999 │ 5 │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ 11. Cianuri libere şi totale │ 100.000-149.999 │ 6 │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ 12. Clorurã de vinii │ 150.000-199.999 │ 8 │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ 13. Crom │ 200.000-299.999 │ 12 │
│ ├─────────────────┼────────────────┤
│ 14. Cupru │ 300.000-499.999 │ 12 + 1 proba│
│ 15. Dicloretan ├─────────────────┤ suplimentarã│
│ 16. Duritate totalã*4 │ >500.000 │ pentru fiecare│
│ 17. Epiclorhidrinã │ │ 100.000│
│ 18. Fluor │ │ locuitori│
│ 19. Hidrocarburi policiclice aromatice │ │ │
│ 20. Mercur │ │ │
│ 21. Nichel │ │ │
│ 22. Nitraţi │ │ │
│ 23. Nitriţi │ │ │
│ 24. Pesticide*5 │ │ │
│ 25. Plumb │ │ │
│ 26. Seleniu │ │ │
│ 27. Stibiu │ │ │
│ 28. Tetracloretan şi tricloretenã │ │ │
│ 29. Trihalometani/THM*6 │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┘
*1) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de
dezinfecţie.
*2) Dacã este folositã în tratarea apei.
*3) Dacã apa este tratatã cu ozon sau clor.
*4) Dacã se aplicã un procedeu de durizare.
*5) Pesticidele susceptibile de a fi prezente trebuie analizate cu
prioritate.
*6) Dacã apa este tratatã cu clor.


Tabelul 5. Monitorizarea de control a calitãţii apei îmbuteliatã în sticle
sau alte recipiente şi a gheţii fabricate din apã potabilã, destinatã consu-
mului uman şi numãrul de probe de prelevat anual
┌──────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Volum de apã│Nr. de probe│Nr. de probe│
│ Parametri de analizat │produs în │de prelevat │de prelevat │
│ │mc medie pe │înainte de │dupã îmbu- │
│ │ un an │îmbuteliere │teliere / an│
│ │ │ / an │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┴────────────┤
│ 1. E. coli │ ≤10 │ 3 │
│ 2. Enterococi │ │ │
│ 3. Pseudomonas aeruginosa │ │ │
│ 4. Numãr de colonii la 22°C şi 37°C ├────────────┼─────────────────────────┤
│ (interpretarea se face în raport │ > 10 ≤ 60 │ 6 │
│ cu datele/rezultatele istorice) │ │ │
│ 5. Bacterii coliforme │ │ │
│ 6. Culoare │ │ │
│ 7. Conductivitate ├────────────┼─────────────────────────┤
│ 8. Gust │ > 60 │ 1 pentru fiecare 10 mc │
│ 9. Miros │ │ îmbuteliaţi │
│ 10. pH │ │ │
│ 11. Turbiditate │ │ │
│ 12. Aluminiu*1 │ │ │
│ 13. Amoniu │ │ │
│ 14. Duritate totalã │ │ │
│ 15. Fier total │ │ │
│ 16. Nitraţi │ │ │
│ 17. Nitriţi │ │ │
│ 18. Oxidabilitate*2 (sau carbon │ │ │
│ organic total pentru care │ │ │
│ interpretarea se face în │ │ │
│ raport cu datele/rezultatele │ │ │
│ istorice) │ │ │
└──────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────────┘
*1) Dacã este folosit în tratarea apei.
*2) KMnO(4) la cald în mediu acid.


Tabelul 6. Monitorizarea de audit a calitãţii apei îmbuteliatã în sticle
sau alte recipiente şi a gheţii alimntare şi numãrul de probe de prelevat anual
┌──────────────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬───────────┐
│ │Volum de apã│Nr. de pro-│Nr. de probe│Nr. de pro-│
│ │produs, mc │be de pre- │de prelevat │be de pre- │
│ Parametri de analizat │medie pe un │levat din │înainte de │levat dupã │
│ │ an │sursã/an │ îmbuteliere│îmbuteliere│
│ │ │ │ / an │ / an │
├──────────────────────────┼────────────┼───────────┴────────────┴───────────┤
│ 1. Numãr de colonii la │ │ │
│ 22° C şi 37° C │ ≤ 10 │ 1 │
│ (interpretarea se face │ │ │
│ în raport cu datele/ │ │ │
│ rezultatele istorice) │ │ │
│ 2. Bacterii coliforme │ │ │
│ 3. Pseudomonas aeruginosa│ │ │
│ 4. E.coli ├────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 5. Enterococi │ ≤ 60 │ 1 │
│ 6. Acrilamidã │ │ │
│ 7. Aluminiu │ │ │
│ 8. Arsen │ │ │
│ 9. Benzen │ │ │
│ 10. Benzo(a)piren │ │ │
│ 11. Bor │ │ │
│ 12. Bromaţi │ │ │
│ 13. Cadmiu ├────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 14. Cianuri │ > 60 │ 1 pentru fiecare 200 mc │
│ 15. Cloruri │ │ îmbuteliaţi │
│ 16. Clorura de vinii │ │ │
│ 17. Crom │ │ │
│ 18. Cupru │ │ │
│ 19. Duritate totalã │ │ │
│ 20. Epiclohidrina │ │ │
│ 21. Fier total │ │ │
│ 22. Fluor │ │ │
│ 23. Hidrocarburi polici- │ │ │
│ clice aromatice │ │ │
│ 24. Mangan │ │ │
│ 25. Mercur │ │ │
│ 26. Nitraţi │ │ │
│ 27. Nichel │ │ │
│ 28. Pesticide │ │ │
│ 29. Plumb │ │ │
│ 30. Seleniu │ │ │
│ 31. Sodiu │ │ │
│ 32. Stibiu │ │ │
│ 33. Trihalometani/THM*1 │ │ │
│ 34. Tetracloretan şi │ │ │
│ tricloretenã │ │ │
│ 35. Tritiu │ │ │
│ 36. Activitatea α globalã│ │ │
│ 37. Activitate â globalã │ │ │
└──────────────────────────┴────────────┴────────────────────────────────────┘
*1) Dacã apa este tratatã cu clor.


Tabelul 7. Monitorizarea de control a calitãţii apei folositã în industria
alimentarã
Frecvenţa anualã de prelevare şi analizã a probelor de cãtre producãtor
┌──────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┐
│ │Volum de apã │Nr.de probe│Nr. de probe│
│ Parametri de analizat │produs în mc │de prelevat│de prelevat │
│ │calculaţi ca │din sursã/ │la punctul │
│ │ medie pe un │ an │de utilizare│
│ │ an │ │ / an │
├──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┴────────────┤
│ 1. E. coli │ ≤10 │ 2 │
│ 2. Enterococi │ │ │
│ 3. Numãr de colonii la 22°C şi 37°C ├─────────────┼────────────────────────┤
│ (interpretarea se face în raport │ > 10 ≤ 100│ 3 │
│ cu datele/rezultatele istorice) ├─────────────┼────────────────────────┤
│ │> 100 ≤ 1.000│ 9 │
│ 4. Bacterii coliforme │ │ │
│ 5. Bacterii sulfito-reducãtoare/ │ │ │
│ Clostridium perfringens (inclusiv ├─────────────┼────────────────────────┤
│ sporii)*1 │ > 1.000 ≤ │ 4+3 pentru fiecare│
│ │ 10.000 │ 1.000 mc folosiţi│
│ 6. Culoare │ │ │
│ 7. Gust │ │ │
│ 8. Miros ├─────────────┼────────────────────────┤
│ 9. pH │ > 10.000 ≤ │ │
│ 10. Conductivitate │ 100.000 │ │
│ 11. Turbiditate ├─────────────┼────────────────────────┤
│ 12. Aluminiu*2 │ > 100.000│ │
│ 13. Amoniu │ │ │
│ 14. Duritate totalã │ │ │
│ 15. Fier total │ │ │
│ 16. Nitraţi │ │ │
│ 17. Nitriţi │ │ │
└──────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────┘
*1) Monitorizarea acestui parametru este necesarã numai pentru apa proveni-
tã din sursele de suprafaţã. Se vor determina bacterii sulfito-reducãtoare în
loc de Clostridium perfringens pânã la asigurarea capacitãţii tehnice necesare.
*2) Dacã este folosit în tratarea apei.


Tabelul 8. Monitorizarea de audit a calitãţii apei utilizate în industria
alimentarã
Frecvenţa anualã de prelevare şi analizã a probelor
┌──────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┐
│ │Volum de apã │Nr.de probe│Nr. de probe│
│ Parametri de analizat │utilizat în │de prelevat│de prelevat │
│ │metri cubi / │din sursã │la punctul │
│ │ zi │ │de utilizare│
├──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┴────────────┤
│ 1. E. coli │ ≤10 │ 1 │
│ 2. Enterococi │ │ │
│ 3. Bacterii coliforme │ │ │
│ 4. Bacterii sulfito-reducãtoare/ ├─────────────┼────────────────────────┤
│ Clostridium perfringens (inclusiv │ > 10 ≤ 100 │ 2 │
│ sporii)*1 │> 100 ≤ 1.000│ │
│ 5. Acrilamidã │ │ │
│ 6. Aluminiu │ │ │
│ 7. Arsen │ │ │
│ 8. Benzen │ │ │
│ 9. Benzo(a)piren │ │ │
│ 10. Bor │ │ │
│ 11. Bromaţi │ │ │
│ 12. Cadmiu ├─────────────┼────────────────────────┤
│ 13. Cianuri │ > 1.000 < │ 1 + 1 pentru fiecare │
│ 14. Cloruri │ 10000 │ 3.300 mc folosit│
│ 15. Clor rezidual*2 │ │ │
│ 16. Clorura de vinil │ │ │
│ 17. Crom │ │ │
│ 18. Cupru │ │ │
│ 19. Duritate totalã │ │ │
│ 20. Epiclohidrina │ │ │
│ 21. Fier total │ │ │
│ 22. Fluor │ │ │
│ 23. Hidrocarburi policiclice │ │ │
│ aromatice │ │ │
│ 24. Mangan │ │ │
│ 25. Mercur ├─────────────┼────────────────────────┤
│ 26. Nitraţi │ > 10.000 │ 3 + 1 pentru fiecare │
│ 27. Nichel │ < 100.000 │ 10.000 mc folosit │
│ 28. Oxidabilitate*3 (sau carbon │ │ │
│ organic total pentru care inter- │ │ │
│ pretarea se face în raport cu │ │ │
│ datele/rezultatele istorice) │ │ │
│ 29. Pesticide │ │ │
│ 30. Plumb │ │ │
│ 31. Seleniu │ │ │
│ 32. Sodiu │ │ │
│ 33. Stibiu ├─────────────┼────────────────────────┤
│ 34. Trihaiometani/THM*4 │ > 10.000 │ 10 + 1 pentru fiecare │
│ 35. Tetracloretan şi tricloretenã │ │ 25.000 mc folosit│
│ 36. Tritiu │ │ │
│ 37. Activitate α globalã │ │ │
│ 38. Activitate â globalã │ │ │
└──────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────┘
*1) Monitorizarea acestui parametru este necesarã numai pentru apa proveni-
tã din sursele de suprafaţã. Se vor determina bacterii sulfito-reducãtoare în
loc de Clostridium perfringens pânã la asigurarea capacitãţii tehnice necesare.
*2) Sau orice alt parametru reprezentativ pentru procedeul de dezinfecţie.
*3) KMnO(4) la cald în mediu acid.
*4) Dacã apa este tratatã cu clor.


Tabelul 9. Criterii pentru interpretarea valorilor de radioactivitate şi
modul de acţiune
┌──────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ │ Valoarea determinatã │ │
│ Parametru │comparativ cu valoarea │ Mod de acţiune │
│ │prevãzutã în tabelul 3 │ │
│ │din anexa 1 la Legea │ │
│ │ 458/2002 │ │
├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Activitate │ mai micã │ apa corespunde calitativ şi se │
│globalã │ │ continuã monitorizarea de rutinã │
│ │ mai mare │ se evalueazã contribuţia K-40 │
│ │ │ se determinã conţinutul radio- │
│ │ │ activ specific şi se calculeazã │
│ │ │ doza efectivã │
├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Doza │ mai micã │ apa corespunde calitativ şi se │
│efectivã │ │ continuã monitorizarea │
│ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ mai mare, dar mai micã │ se informeazã autoritatea terito- │
│ │ de 1 mSv/an* │ rialã de sãnãtate publicã │
│ │ │ se analizeazã cu producãtorul şi │
│ │ │ distribuitorul cauzele posibile │
│ │ │ şi se iau mãsuri de remediere │
│ │ │ dupã caz, se repetã determinãrile │
│ │ │ sau se intensificã frecvenţa │
│ │ │ recoltãrilor de probe │
│ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ mai mare dar lmSv/an, │ se informeazã Institutul de Sãnã- │
│ │ dar mai micã de 5 │ tate Publicã la care arondat │
│ │ mSv/an* │ autoritatea teritorialã de sãnã- │
│ │ │ tate publicã │
│ │ │ se fac evaluãri ale impactului po-│
│ │ │ tenţial pe sãnãtate şi ale efica- │
│ │ │ citãţii unor mãsuri de intervenţie│
│ │ │ se iau mãsuri de remediere pe baza│
│ │ │ evaluãrii cost/beneficiu │
│ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ mai mare 5 mSv/an* │ din punct de vedere al radioacti- │
│ │ │ vitãţii, apa nu este bunã de │
│ │ │ consum │
│ │ │ se iau mãsuri imediate pentru a │
│ │ │ reduce dozele la valori sub 1 mSv │
│ │ │ /an │
├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Tritiu │ mai micã │ apa este bunã de consum şi se │
│ │ │ continuã monitorizarea de rutinã │
│ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ mai mare dar sub 300 │ se informeazã autoritatea terito- │
│ │ Bq/l │ rialã de sãnãtate publicã │
│ │ │ se analizeazã cu producãtorul şi │
│ │ │ distribuitorul cauzele posibile şi│
│ │ │ se iau mãsuri de remediere │
│ │ │ dupã caz, se repetã determinãrile │
│ │ │ sau se intensificã frecvenţa re- │
│ │ │ coltãrilor de probe │
│ │ │ se cautã prezenţa şi a altor ra- │
│ │ │ dionuclizii artificiali şi se │
│ │ │ calculeazã doza efectivã totalã │
│ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ mai mare de 300 Bq/l, │ se informeazã Institutul de Sãnã- │
│ │ dar sub 900 Bq/l │ tate Publicã la care este arondat │
│ │ │ autoritatea teritorialã de sãnã- │
│ │ │ tate publicã │
│ │ │ se fac evaluãri ale impactului │
│ │ │ potenţial asupra sãnãtãţii şi ale │
│ │ │ eficacitãţii unor mãsuri de inter-│
│ │ │ venţie │
│ │ │ pe baza evaluãrii cost/beneficiu, │
│ │ │ se iau mãsuri de remediere │
│ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ mai mare de 900 Bq/1 │ din punct de vedere al radioacti- │
│ │ │ vitãţii apa nu este bunã de con- │
│ │ │ sum şi se iau mãsuri imediate │
│ │ │ pentru a reduce concentraţia sub │
│ │ │ 100 Bq/1 │
└──────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
* - valoarea se reduce corespunzãtor dacã existã expunere suplimentarã a
populaţiei şi pe alte cãi (expunere gamma externã, expunere internã - inhalare,
ingerare de produse alimentare contaminate radioactiv, etc).
FIŞA nr. 1 DE EVALUARE ŞI INSPECŢIE SANITARĂ

STAŢIA DE TRATARE A APEI

I. Informaţii generale
1. Data inspecţiei ........../........../..........
2. Obiectivul ....... .......... ................. .............
Sursã Captare Staţia de tratare Distribuţie
3. Efectuatã de ...................... ................................
Numele persoanei Autoritatea
4. Numele furnizorului ................. ................................
Judeţul Staţia de tratare
5. Adresa .................................................................
6. Şeful staţiei de tratare ...............................................
7. Anul punerii în funcţiune ...............................................
8. Zona de aprovizionare .................Populaţia deservitã...............
9. Capacitatea staţiei de tratare Proiectatã........ Actualã...........
10. Zona de protecţie Împrejmuitã [] Da / [] Nu
Împrejmuitã şi pãzitã [] Da / [] Nu

II. Sursa
1. Tipul sursei de apã ........... ....... ...... ..... ...........
Lac de
acumulare Fluviu Râu Foraj Izvor (Altele)

III. Captarea
1. Este captarea adecvatã din punct de vedere al:
Amplasãrii [] Da / [] Nu Tipului
[] Da / [] Nu Întreţinerii [] Da / [] Nu
Surselor de poluare din vecinãtate [] Da / [] Nu

IV. Procesul de tratare aplicat
1. Site fine................................................................
2. Deznisipatoare...........................................................
3. Treaptã de reţinere a uleiurilor şi substanţelor grase...................
4. Presedimentare ..................................................
5. Predezinfecţie / oxidare .................. ..........................
Clor Ozon
6. Tratament cu cãrbune activ ..........................................
7. Aerare .............................................................
8. Coagulare şi floculare .............. ............. ..............
Var Aluminiu Altele
9. Sedimentare .................. .............. ............
Dreptunghiular Radial Altele
l0. Filtrare .................. .............. ..............
Lentã Rapidã Cãrbune granulat
11. Dezinfecţie .................. .............. .............
Clor Ozon Altele
12. Alte procedee (specificaţi):.............................................

V. Sedimentare
1. Nr. de tancuri/bazine de sedimentare:...................................
2. Frecvenţa îndepãrtãrii nãmolului.........................................
3. Tipul procedeului de decolmatare.........................................
4. Metoda de depozitare a nãmolului.........................................
5. Aspectul general legat de limpezimea apei................................
6. Turbiditatea (NTU) la intrare:.............(NTU) la ieşire...............

VI. Filtrare
l. Nr. de filtre............................................................
2. Viteza de filtrare.......................................................
3. Funcţionarea filtrului...................................................
4. Grosimea stratului de pietriş............................................
5. Grosimea stratului de nisip şi granulozitatea............................

VII. Spãlarea în flux invers a filtrelor
1. Criteriile de începere a spãlãrii în flux invers..........................
Aer: .......................... .................................
Debitul Duratã Timpul
Apã: .......................... .................................
Debitul Duratã Timpul
2. Distribuţia volumelor de aer şi apã în patul de nisip:
................... ..................
Uniformã Neuniformã
3. Volumul de apã curatã pentru spãlarea în flux invers:......................
4. Au apãrut "bulgãri" de nãmol sau fisuri în patul filtrant?
Înaintea spãlãrii în flux invers...........................................
Dupã spãlarea în flux invers...............................................
5. Unde este dirijatã apa de spãlare?.........................................

VIII. Clorinarea
1. Au existat întreruperi în clorinarea apei?................................
2. Frecvenţa întreruperilor:.................................................
3. Cauza întreruperii:......................................................
4. Tipul substanţei chimice utilizate:.......................................
5. Dozarea substanţei chimice:...............................................
6. Echipament şi mãsuri de siguranţã:........................................
7. Stocuri de rezervã de dezinfectant:...............Cantitatea.............
8. Condiţii de depozitare:..................................................

IX. Rezervor/ rezervoare cu apã potabilã
1. Nr. de rezervoare: ......................................................
2. Capacitatea fiecãrui rezervor, mc: ......................................
3. Concentraţia de clor rezidual liber: ...................................
4. pH: .....................................................................
5. Reactivi utilizaţi pentru ajustarea pH-ului şi doza:.....................
6. Existã scurgeri din rezervor?..........................................
7. Este rezervorul acoperit şi închis corespunzãtor?........................
8. Existã urme de substanţe strãine în rezervor?............................
9. Sunt ventilele de aer şi conductele de preaplin protejate cu site?.......


X. Controlul procesului de tratare
Da Nu Frecvent
1. Testul Jar: ............. ................ ....................
2. pH: ............. .............. .....................
3. Clor rezidual liber: ............ .............. ....................
4. Culoare: ............ ............... ....................
5. Turbiditate: .. ........... ............. ......................
6. E. Coli/SF: ............... ............. ......................
7. Altele: ........... ............... ..................

EVALUARE SANITARĂ

XI. Controlul înregistrãrilor/ documentelor
1. Consumul de reactivi: ....................................................
2. Testele utilizate pentru controlul procesului de tratare:.................
3. Examinarea bacteriologicã: ...............................................
4. Clorul rezidual: .........................................................
5. Altele: ..................................................................
XII. Întreţinere
Curãţare Calibrare/ ungere
1. Grãtare/Site: ...................... .........................
2. Pompe: ........................ .........................
3. Dozatoare pentru clor ................. .....................
4. Dozatoare pentru aluminiu ................. .....................
5. Instrumente de mãsurã şi
control: ................. .......................
6. Gospodãrire în general: .............. .........................
7. Depozitarea reactivilor: .............. .........................
Adecvatã Inadecvatã

XIII. Personal
1. Nr. angajaţilor: ........................ .......................
Permanenţi Temporari
2. Nivelul de pregãtire al şefului staţiei de tratrea apei şi a operatorului şef:
.............................................................................
3. Vechimea în staţia de tratare: ..........................................
4. Vechimea în serviciile de tratare a apei: ...............................

XIV. Reclamaţii primite
1. De la operatori: ..........................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
2. De la conducere: .........................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

XV. Probleme existente:
Da Nu Descrierea problemei
1. Sitele fine: ......... ........... ..............................
2. Camera cu pietriş: ......... ........... ..............................
3. Treaptã de reţinere a
uleiurilor şi substanţelor grase: .......... .. ........... .. .................
4. Presedimentarea: ............ ........... ....................
5. Cãrbunele activ: ............ ........... ....................
6. Aerarea: ............ ........... ....................
7. Coagularea şi flocularea: ............ ........... ....................
8. Sedimentarea: .............. ........... ....................
9. Filtrarea: .............. ........... ....................
10. Dezinfecţia: ........... .............. ..........................
11. Alte procese: ........... .............. ..........................
12. Controlul procesului (X): ...............................................
13. Controlul înregistrãrilor (XI): ........... ........... ..............
14. Întreţinerea (XII): .............. .............. ...............

XVI. Diagrama de flux a staţiei de tratarea apei (anexaţi diagrama)

XVII. Mãsurile de remediere recomandate
1. Mãsuri care trebuie luate imediat:......................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
2. Mãsuri pe termen mediu:.................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

XVIII. Au fost soluţionate problemele identificate la inspecţia precedentã?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Semnãtura medicului igienist/inspectorului:.........................
Semnãtura producãtorului:
.........................FIŞĂ nr. 2 DE EVALUARE ŞI INSPECŢIE SANITARĂ

REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE

I. Locul verificat (zona de aprovizionare):.................................
1. Informaţii generale: Autoritatea de Sãnãtate Publicã..................
: Localitatea......................................
2. Cod/Adresã...............................................................
3. Semnãtura reprezentantului Autoritãţii de apã / Comunitãţii..............
4. Data inspecţiei..........................................................
5. Proba de apã prelevatã...........Nr. probei............CF................

II. Informaţii pentru evaluarea riscului Risc
1. Existã vreun punct de scurgere între sursã şi rezervor [] Da/ [] Nu
2. Cãminele de vizitare sunt protejate (inclusiv dpdv sanitar) [] Da/ [] Nu

Dacã existã un rezervor
3. Este el acoperit şi protejat potrivit cerinţelor de ordin sanitar [] Da/ [] Nu
4. Sunt ventilele protejate potrivit cerinţelor de ordin sanitar [] Da/ [] Nu
5. Prezintã rezervorul fisuri sau spãrturi [] Da/ [] Nu
6. Existã pierderi în sistemul de distribuţie [] Da/ [] Nu
7. Este pavatã şi împrejmuitã zona din jur [] Da/ [] Nu
8. Se acumuleazã apã în jurul rezervorului (este necesarã drenarea) [] Da/ [] Nu
9. Existã deşeuri solide pe o razã de 10 m în jurul rezervorului [] Da/ [] Nu
10. Este marginea rezervorului fisuratã sau erodatã [] Da/ [] Nu
11. Existã pierderi la robinetul de golire [] Da/ [] Nu

Scorul riscului de contaminare: 10-11= foarte mare
6 - 9 = mare
3 - 5 = mediu
0 - 2 = mic
III. Rezultate şi recomandãri
Au fost identificate urmãtoarele puncte cu risc..................(nr. 1-11)
Mãsuri de remediere

Semnãtura medicului igienist/ inspectorului:
............................................


FIŞĂ nr. 3 DE EVALUARE ŞI INSPECŢIE SANITARĂ

Fântânã Publicã

I. Locul verificat:........................................................
1. Informaţii generale: Autoritatea de Sãnãtate Publicã..................
: Localitat........................................
2. Cod / Adresã............................................................
3. Semnãtura reprezentantului Autoritãţii de apã / Comunitãţii.............
4. Data inspecţiei.........................................................
5. Proba de apã prelevatã.............Nr. probei..........CF................

II. Informaţii pentru evaluarea riscului Risc
1. Existã vreun punct de scurgere între sursã şi rezervor [] Da/ [] Nu
2. Cãminele de vizitare sunt protejate (inclusiv potrivit cerinţelor de
ordin sanitar) [] Da/ [] Nu

Dacã existã un rezervor
3. Este el acoperit şi protejat potrivit cerinţelor de ordin sanitar [] Da/ [] Nu
4. Sunt ventilele protejate potrivit cerinţelor de ordin sanitar [] Da/ [] Nu
5. Prezintã rezervorul fisuri sau spãrturi [] Da/ [] Nu
6. Existã pierderi în sistemul de distribuţie [] Da/ [] Nu
7. Este pavatã şi împrejmuitã zona din jur [] Da/ [] Nu
8. Se acumuleazã apã în jurul rezervorului (este necesarã drenarea) [] Da/ [] Nu
9. Existã deşeuri solide pe o razã de 10 m în jurul rezervorului [] Da/ [] Nu
10. Este marginea rezervorului fisuratã sau erodatã [] Da/ [] Nu
11. Existã pierderi la robinetul de golire [] Da/ [] Nu

Scorul riscului de contaminare 10-11= foarte mare
6 - 9 = mare
3 - 5 = mediu
0 - 2 = mic
III. Rezultate şi recomandãri
Au fost identificate urmãtoarele puncte cu risc.................. (nr. 1-11)
Mãsuri de remediere.

Semnãtura medicului igienist/inspectorului:
..........................................

----------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Norme Metodologice, Guvernul Romaniei, NORME din 15 iunie 2004

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice