Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA nr. 44.852 din 14 octombrie 1980  privind cercetarea si evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORMA nr. 44.852 din 14 octombrie 1980 privind cercetarea si evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale

EMITENT: MIN. MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 24 noiembrie 1992
NORME TEHNICE CU CARACTER METODOLOGIC

A. Accidente de munca
I. Definirea accidentelor de munca
1. Prin accident de munca, potrivit legislaţiei în vigoare, se înţelege vãtãmarea violenta a organismului sau intoxicatia acuta profesionalã, survenitã în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, a sarcinilor de stat, obşteşti sau a practicii profesionale, care a provocat incapacitate temporarã de munca de cel puţin o zi, invaliditate ori deces.
2. În sensul celor de mai sus, se considera, de asemenea, accident de munca:
a) accidentul suferit de personalul muncitor în timpul deplasarii de la sediul unitãţii la locul de munca sau de la un loc de munca la altul, în interese legate de serviciu şi în timpul programului de lucru, indiferent de mijlocul de transport utilizat;
b) accidentul suferit de personalul muncitor în timpul deplasarii de la unitatea în care este încadrat, la alta unitate, inclusiv deplasarea în alte localitãţi pentru îndeplinirea unei sarcini de serviciu, în baza dispoziţiilor date de conducerea unitãţii sau a ordinelor de deplasare (în alta localitate, pe durata prevãzutã în documentul respectiv, în timpul programului de lucru), indiferent de mijlocul de transport utilizat, inclusiv cel personal.
În ambele situaţii, deplasarea trebuie sa se facã fãrã abateri nejustificate de la traseul sau traseele posibile de urmat şi sa se încadreze în timpul util efectuãrii deplasarii;
c) accidentul survenit în alte locuri de munca din cadrul unitãţii, în puncte de lucru dispersate ori în alta unitate, dar pentru interese legate de serviciu.
Prin puncte de lucru dispersate se înţeleg: santierele de construcţii, sondele, traseele de cale feratã, reţelele electrice şi telefonice, şoselele, tarlalele agricole, parchetele forestiere, lucrãrile de prospecţiuni (geologice, geofizice, seismice etc.), sectoarele în care îşi exercita activitatea picherii, factorii postali, controlorii de conducte, personalul de întreţinere, revizie şi control al caii ferate şi alţii asemenea, precum şi domiciliul clientului pentru membrii cooperativelor meşteşugãreşti, care efectueazã prestãri de servicii la beneficiari;
d) accidentul suferit în timpul deplasarii pe drumurile publice şi pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, de cãtre conducãtorii mijloacelor de transport cu tracţiune mecanicã sau animala, inclusiv tractoristii şi mecanizatorii (conducatori de combine, gredere, buldozere, alte mijloace rutiere etc.);
e) accidentul suferit de insotitorii conducãtorilor mijloacelor de transport, prin aceasta intelegindu-se cei care lucreazã pe aceste mijloace sau sînt trimişi pe baza unei dispoziţii pentru a îndeplini sarcini de serviciu;
f) accidentul suferit înainte de începerea sau dupã încetarea lucrului, dacã accidentatul s-a aflat la locul sau de munca sau la alt loc de munca (atunci cînd preia sau preda uneltele de lucru, schimba îmbrãcãmintea personalã cu echipamentul de protecţie sau de lucru, preia locul de munca, masina sau materialul), atunci cînd se afla în baie, spalator, în timpul deplasarii de la locul de munca la ieşirea din incinta unitãţii şi invers;
g) accidentul suferit de elevi, studenţi sau ucenici în timpul efectuãrii practicii profesionale, inclusiv cînd aceasta este efectuatã în atelierele unitãţilor de învãţãmînt;
h) accidentul suferit în timpul îndeplinirii unor sarcini de stat sau acţiuni obşteşti organizate potrivit prevederilor legale, inclusiv în cadrul unor activitãţi cultural-sportive;
i) accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlãturarea unui pericol obştesc.
II. Declararea accidentelor de munca
3. Orice accident de munca va fi adus la cunostinta conducatorului unitãţii sau înlocuitorului acestuia. În cazul accidentelor de munca colective, mortale şi cu invaliditate, conducãtorul unitãţii sau inlocuitorul acestuia este obligat sa anunţe imediat (telefonic sau prin orice alte mijloace) inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii din judeţul pe teritoriul cãruia s-a produs accidentul şi organele de urmãrire penalã competente, potrivit legii.
Comunicarea va cuprinde:
- numele, prenumele, virsta, situaţia familialã şi profesia accidentatului;
- unitatea, secţia şi locul de munca unde s-a produs accidentul;
- cauzele şi împrejurãrile care se cunosc în legatura cu accidentul.
4. Dacã printre accidentati se afla şi persoane încadrate în alte unitãţi, conducãtorul unitãţii unde s-a produs accidentul va anunta imediat şi pe conducãtorul unitãţii în care este încadrat accidentatul.
5. Inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii sînt obligate sa raporteze Departamentului Protecţiei Muncii orice accident cu urmãri grave, colectiv, mortal sau cu invaliditate care s-a produs pe raza judeţului, inclusiv evenimentele deosebite (avarii, accidente în afarã muncii, calamitati etc.).
6. Unitãţile medicale care acorda asistenta accidentatilor sînt obligate sa stabileascã gravitatea stãrii acestora, sa se pronunţe asupra probabilitatii ca accidentatul sa ramina infirm sau cu incapacitate permanenta (invalid).
Pe baza acestor informaţii şi a aprecierilor proprii, inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii va stabili modalitatea de efectuare a cercetãrilor cu privire la cauzele accidentului, potrivit prezentelor norme tehnice cu caracter metodologic.
7. Pentru orice accident de munca ce necesita spitalizarea victimei, unitatea în care este încadrat accidentatul este obligatã sa urmãreascã evoluţia stãrii acestuia şi sa o comunice periodic, cel puţin sãptãmînal, inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii, pînã la rezolvarea definitiva a cazului respectiv.
În cazul accidentelor de munca considerate iniţial fãrã urmãri grave, dar a cãror evoluţie s-a agravat (invaliditate, deces), conducerea unitãţii în care este încadrat accidentatul va sesiza imediat organele de cercetare stabilite potrivit reglementãrilor în vigoare.
8. În toate cazurile de deces al accidentatilor, unitatea medicalã care acorda asistenta medicalã este obligatã sa înainteze inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii o copie a raportului de constatare asupra cauzelor morţii, în termen de 3 zile de la data decesului.
III. Cercetarea accidentelor de munca
9. Pentru cercetarea accidentului de munca, indiferent de locul în care acesta s-a produs, care a avut ca urmare incapacitate temporarã de munca de cel puţin o zi şi pentru care s-a eliberat certificatul de concediu medical, conducãtorul unitãţii este obligat sa numeascã, în termen de 24 de ore, prin decizie scrisã, comisia de cercetare a acestuia.
10. Cercetarea se va efectua imediat de la primirea sarcinii şi se va încheia în cel mult 3 zile, cu excepţia cazurilor cînd sînt necesare expertize, situaţii în care conducãtorul unitãţii va putea prelungi termenul pînã la cel mult 5 zile.
11. Persoanele numite în comisia de cercetare a unui accident de munca trebuie sa posede pregãtirea tehnica corespunzãtoare şi sa nu facã parte dintre cei care aveau obligaţia de a organiza, controla sau conduce procesul de munca la locul unde s-a produs accidentul.
12. Dacã, în cursul cercetãrii, membrii comisiei primesc, din partea organelor ierarhic superioare, dispoziţii sau indicaţii care pot conduce la denaturarea cauzelor care au provocat accidentul sau a raspunderilor, vor sesiza inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii, care va lua mãsurile corespunzãtoare, potrivit legii.
13. În cazul în care comisia de cercetare apreciazã ca accidentul este urmarea unei infracţiuni, va sesiza imediat organele procuraturii.
14. În cazul în care conducãtorul unitãţii nu este de acord cu concluziile la care a ajuns comisia, dosarul de cercetare va fi înaintat inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii, care va analiza divergenţele şi va hotãrî asupra soluţiilor ce urmeazã a fi date.
15. Inspectorii pentru protecţia muncii, în timpul efectuãrii controlului în unitãţi, vor verifica toate dosarele de cercetare întocmite de comisiile din unitãţi, atestind ca sînt întocmite corespunzãtor sau cerind, dacã este cazul, refacerea cercetãrii.
16. Cercetarea accidentelor de munca mortale, cu invaliditate şi colective se face de cãtre inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii.
Cercetarea accidentelor de munca colective care au urmãri grave şi a celor provocate de evenimente deosebite (avarii, explozii etc.) se face de cãtre Departamentul Protecţiei Muncii.
17. Cu prilejul cercetãrii accidentelor de munca se vor întocmi dosare de cercetare, care vor cuprinde:
- procesul-verbal de cercetare, semnat de persoanele care au efectuat cercetarea;
- schite şi fotografii ale locului unde s-a produs accidentul, acolo unde este cazul;
- declaraţia accidentatului, dacã este posibil;
- declaraţiile martorilor de la locul de munca şi ale oricãrei persoane care poate contribui la stabilirea adevãrului;
- declaraţiile persoanelor care rãspund de asigurarea mãsurilor de protecţie la locul de munca;
- orice alte acte şi documente necesare pentru lãmurirea cauzelor producerii accidentului;
- dupã caz, referatul instituţiilor de specialitate (Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat, Inspecţia pentru prevenirea incendiilor şi altele) sau raportul de expertiza întocmit în cadrul cercetãrii accidentului de munca;
- raportul de constatare medico-legal, în cazul accidentelor mortale;
- dovada sau certificatul de diagnostic, în cazul accidentelor cu incapacitate temporarã, sau decizia de încadrare într-un grad de invaliditate, în cazul accidentelor cu invaliditate.
Dosarele de cercetare a accidentelor de munca se vor întocmi:
- într-un exemplar, pentru accidentele cu incapacitate temporarã, care rãmîne în arhiva unitãţii respective;
- în doua exemplare, pentru accidentele de munca ce produc invaliditate, dintre care unul se trimite la procuratura localã, iar al doilea rãmîne în arhiva inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii respectiv;
- în doua exemplare, pentru accidentele de munca mortale şi colective, dintre care un exemplar se trimite la procuratura localã, iar un exemplar, cu copii certificate de inspectoratul teritorial respectiv, la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale - Departamentul Protecţiei Muncii, care, dupã avizare, îl va restitui inspectoratului teritorial care a efectuat cercetarea şi va rãmîne în arhiva acestuia.
Procesul-verbal de cercetare va conţine, în mod obligatoriu, urmãtoarele:
- data şi locul unde se face cercetarea;
- numele şi prenumele persoanelor desemnate a cerceta accidentul de munca;
- obiectul cercetãrii şi datele de identificare a accidentatului sau accidentatilor;
- descrierea detaliatã a locului şi împrejurãrilor în care s-a produs accidentul;
- descrierea urmãrilor suferite de accidentati;
- stabilirea cauzelor reale ale accidentului şi a mãsurilor de protecţie a muncii ce au fost incalcate;
- stabilirea persoanelor care rãspund de neluarea mãsurilor de protecţie a muncii, cu indicarea normelor în vigoare care nu au fost respectate;
- propunerile de sancţionare disciplinarã, contravenţionalã, dupã caz, pentru încãlcarea normelor de protecţie a muncii;
- unitatea care trebuie sa înregistreze accidentul de munca respectiv;
- mãsurile pentru prevenirea altor accidente de munca, cu indicarea termenelor şi a persoanelor care rãspund de realizarea mãsurilor;
- alte probleme ce se considera necesar a fi semnalate;
- numãrul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal şi repartizarea acestora;
- semnatura persoanelor desemnate pentru a cerceta accidentul de munca.
Procesul-verbal de cercetare se va întocmi într-un numãr mai mare de exemplare decît dosarele de cercetare, în urmãtoarele cazuri:
- un exemplar în plus pentru accidentele de munca cu infirmitate, invaliditate certa sau invaliditate probabila, care va fi trimis unitãţii, în termen de maximum 15 zile de la data producerii accidentului, cu dispoziţie de înregistrare a acestuia;
- doua exemplare în plus pentru accidentele de munca mortale şi colective, din care un exemplar pentru Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale - Departamentul Protecţiei Muncii şi un exemplar pentru unitatea care înregistreazã accidentul respectiv.
În cazul accidentelor de munca mortale, colective sau cu invaliditate, ce au avut loc în unitãţi, santiere etc., care aparţin de unitãţi cu sediul în alt judeţ, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare şi inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii pe teritoriul cãruia îşi are sediul unitatea cãreia îi este subordonata unitatea la care s-a produs accidentul.
Dosarele de cercetare sau, dupã caz, procesele-verbale, ale accidentelor de munca mortale şi colective vor fi difuzate celor mentionati mai sus numai dupã ce au fost avizate de Departamenul Protecţiei Muncii.
IV. Înregistrarea şi evidenta accidentelor de munca
18. Accidentele de munca se înregistreazã de unitatea în care este încadrat în munca accidentatul.
19. În cazul în care într-o unitate se accidenteaza o persoana provenitã de la alta unitate, trimisa pentru prestarea unor servicii pe baza de contract, accidentul se înregistreazã potrivit clauzelor din contract referitor la obligaţiile şi rãspunderile privind protecţia muncii. În lipsa acestor clauze, accidentul de munca se înregistreazã de unitatea în care este încadrat accidentatul.
20. Accidentele suferite de persoane detasate în interes de serviciu se înregistreazã de cãtre unitatea la care sînt detasate persoanele în cauza.
21. Accidentele suferite de persoanele aflate în deplasare, în interesul serviciului, în incinta altor unitãţi, se înregistreazã de cãtre unitatea la care este încadrat accidentatul.
22. Accidentele suferite în timpul îndeplinirii practicii profesionale de cãtre elevi, studenţi, ucenici se înregistreazã şi se raporteazã de unitatea în cadrul cãreia de efectueazã practica.
În cazul accidentelor produse în atelierele unitãţilor de învãţãmînt, înregistrarea se face dupã cum urmeazã:
a) de cãtre unitatea de învãţãmînt, dacã aceasta asigura, cu personalul sau, conducerea lucrãrilor în ateliere;
b) de cãtre unitatea productiva care patroneaza atelierul-şcoala, dacã aceasta asigura, cu personalul sau, conducerea efectivã a atelierului-şcoala.
23. Accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau obşteşti în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini se înregistreazã de unitatea care a organizat acţiunile respective.
Accidentul de munca produs în urma unei acţiuni întreprinse pentru salvarea unor vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlãturarea unui pericol ce ameninta bunurile obşteşti se înregistreazã de unitatea în care s-a produs evenimentul. În cazul accidentelor de aceasta natura produse în afarã incintei unitãţilor şi care nu au nici o legatura cu acestea, ele se înregistreazã de cãtre primãria pe raza cãreia s-a produs.
24. Pentru unele situaţii neprevãzute în prezentele reglementãri, cu privire la înregistrarea accidentelor de munca, inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii vor stabili unitãţile care urmeazã sa înregistreze accidentul.
25. Dacã conducãtorul unitãţii nu este de acord cu mãsura de înregistrare, dispusã de inspectorul respectiv, se va putea adresa, în termen de 10 zile de la primirea procesului-verbal de cercetare, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale - Departamentul Protecţiei Muncii. Aceasta nu suspenda mãsura luatã de inspectorat, eventuala rectificare a modului de înregistrare a accidentului urmînd sa se facã numai dupã rezolvarea sesizãrii.
26. Pentru asigurarea unei raportari exacte a accidentelor de munca, inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii sînt obligate sa confrunte, anual, cu organele teritoriale de statistica, situaţia accidentelor de munca colective, mortale şi cu invaliditate, încheind, de fiecare data, cîte o minuta care va însoţi darea de seama statistica.
27. Evidenta şi centralizarea datelor cu privire la cauzele accidentelor de munca şi împrejurãrile care au contribuit la producerea acestora se efectueazã pe baza formularului pentru înregistrarea accidentului de munca prevãzut la anexa nr. 1.
Formularul se completeazã în doua exemplare, dupã încheierea cercetãrii accidentului, de cãtre unitatea care înregistreazã accidentul, din care un exemplar va fi înaintat, în termen de 10 zile, inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii, care îl va transmite Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale - Departamentul Protecţiei Muncii, în vederea prelucrãrii centralizate a datelor.
Semestrial, unitatea va inainta la inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii din judeţul respectiv situaţia prevãzutã în anexa nr. 1/a, pînã cel mai tirziu în data de 10 a lunii urmãtoare expirãrii semestrului pentru care se face raportarea.
B. Bolile profesionale
28. (1) Bolile profesionale se declara de cãtre centrul de medicina preventivã teritorial, care efectueazã cercetarea cazului de boala profesionalã, ca urmare a semnalarii medicului care a depistat boala.
(2) Bolile profesionale, ca şi suspiciunile de boli profesionale se vor semnala obligatoriu de cãtre toţi medicii care depisteaza astfel de îmbolnãviri cu prilejul oricãrei prestaţii medicale (examene profilactice, consultaţii la cerere etc.), prin completarea fisei de sesizare BP.1 şi transmiterea acesteia la centrul de medicina preventivã teritorial.
(3) La primirea fisei de semnalizare BP. 1, medicii de medicina muncii, desemnaţi de centrul de medicina preventivã teritorial, vor cerceta la fata locului cazul semnalat, în prezenta medicului de unitate şi a conducatorului unitãţii sau a delegatului acestuia şi vor confirma sau infirma caracterul bolii semnalate. Concluziile cercetãrii se vor consemna într-un proces-verbal, mentionindu-se - dupã caz - cauzele imbolnavirii, responsabilitatea conducãtorilor procesului de producţie respectiv şi mãsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru prevenirea unor îmbolnãviri similare. Procesul-verbal încheiat se va inmina conducerii unitãţii, precum şi medicului care a semnalat îmbolnãvirea, pentru evidenta imbolnavirilor profesionale din unitate şi pentru a urmãri realizarea în termen a mãsurilor prescrise.
(4) În situaţia confirmãrii caracterului profesional al imbolnavirii, medicul de medicina muncii de la centrul de medicina preventivã teritorial, va completa Fişa de declarare a bolilor profesionale BP.2.
Cabinetele de medicina muncii pãstreazã evidenta bolilor profesionale pentru teritoriul arondat.
Centrele de medicina preventivã teritoriale înregistreazã evidenta bolilor profesionale pe întregul judeţ într-un registru, cuprinzînd toate datele din fişa BP. 2.
Pînã la data de 5 a lunii urmãtoare celei în care s-a declarat îmbolnãvirea profesionalã, centrele de medicina preventivã teritoriale vor transmite fişele BP. 2 la Centrul de calcul şi statistica sanitarã al Ministerului Sãnãtãţii, cu adresa sau prin telex.
(5) În baza centralizarii datelor de morbiditate la Centrul de calcul şi statistica sanitarã, Ministerul Sãnãtãţii va informa, trimestrial, organele interesate asupra situaţiei imbolnavirilor profesionale.
(6) Medicii din spitale, policlinici sau din institutele de cercetare ştiinţificã, care depisteaza cazuri de îmbolnãviri profesionale în cadrul consultatiilor, cercetãrilor sau altor examinari, sînt obligaţi sa comunice imediat, prin adresa, cazul depistat, centrului de medicina preventivã teritorial pe raza cãruia se afla unitatea unde lucreazã bolnavul. Centrul de medicina preventivã teritorial va proceda la declararea cazului, potrivit prezentelor reglementãri.
29. (1) În cazul în care medicul de unitate sau circumscripţie teritorialã, suspectind o boala profesionalã, nu poate preciza diagnosticul clinic, va indruma bolnavul cu fişa de sesizare BP.1 la unitatea sanitarã cea mai apropiatã, care are posibilitatea precizarii diagnosticului clinic de boala profesionalã.
Unitatea sanitarã care precizeazã diagnosticul va completa versoul fisei de semnalizare BP. 1 şi o va trimite oficial centrului de medicina preventivã teritorial, în funcţie de teritoriul arondat.
(2) Dupã precizarea diagnosticului clinic, centrul de medicina preventivã teritorial va lua mãsurile prevãzute la pct. 28.
30. (1) Bolile profesionale depistate cu ocazia examenului medical la încadrare sau a altor examinari ale persoanelor care lucreazã într-un loc de munca unde nu exista noxa care poate genera aceasta imbolnavire, se declara şi se cerceteazã de cãtre centrul de medicina preventivã pe teritoriul cãruia se afla ultima unitate de unde provin şi unde exista noxa profesionalã care ar putea produce îmbolnãvirea respectiva.
(2) Centrul de medicina preventivã teritorial, în urma sesizãrii unitãţii sanitare care a depistat o imbolnavire profesionalã, în sensul alineatului anterior, va comunica, printr-o adresa, centrului de medicina preventivã teritorial unde urmeazã a se declara boala profesionalã respectiva datele privind identificarea bolnavului, diagnosticul, cauza imbolnavirii şi ruta profesionalã a acestuia.
Centrul de medicina preventivã teritorial din judeţul pe teritoriul cãruia se afla unitatea care a generat boala va proceda la cercetarea şi declararea cazului respectiv, inregistrindu-l în registrul de evidenta a bolilor profesionale. O copie a procesului-verbal de cercetare a cazului de imbolnavire profesionalã va fi transmisã, prin centrul de medicina preventivã teritorial al judeţului care a semnalat îmbolnãvirea, la medicul unitãţii sanitare unde se afla bolnavul.
(3) Pe baza procesului-verbal menţionat anterior, unitatea sanitarã care a depistat bolnavul îl va lua în evidenta pentru aplicarea mãsurilor terapeutice şi de supraveghere necesare.
31. În ceea ce priveşte silicoza, modificãrile radiografice ce indica un stadiu de suspiciune vor fi diagnosticate dupã criteriile clasificarii internaţionale, ca "fibroza pulmonara de urmãrit". În aceste cazuri, medicul de unitate sau dispensar teritorial va completa fişa de sesizare BP. 1. Fişa de sesizare BP. 1 se va inainta centrului de medicina preventivã teritorial, care va pãstra aceste fise, avînd obligaţia de a urmãri, periodic, modul de dispensarizare a acestor cazuri pînã la confirmarea stadiului I de boala. Muncitorii depistati cu diagnosticul "fibroza pulmonara de urmãrit" vor fi investigati în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sãnãtãţii, luindu-se mãsuri individualizate referitoare la continuarea muncii în mediu cu praf silicogen.
În cazul confirmãrii diagnosticului de silicoza - stadiul I se va proceda la declararea cazului potrivit prevederilor prezentelor norme tehnice cu caracter metodologic.
32. (1) Diagnosticul clinic de silicoza se stabileşte numai de cãtre comisiile medicale de pneumoconioza pe teritoriul arondat, în baza documentaţiei medicale, potrivit instrucţiunilor Ministerului Sãnãtãţii. Cazurile dificile de diagnostic, neclarificate, se vor indruma la clinicile de boli profesionale, cãrora le sînt arondate comisiile medicale de silicoza respective.
(2) În cazul confirmãrii unei îmbolnãviri de silicoza, o data cu primirea procesului-verbal de cercetare, unitatea respectiva va mentiona, pe baza acestuia, diagnosticul în carnetul de munca al titularului, la "spaţiul rezervat" la sfîrşitul carnetului, în conformitate cu <>art. 26 alin. 1 din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 90/1960 cu privire la carnetul de munca.
(3) La încadrarea unor muncitori, în al cãror carnet de munca este specificatã îmbolnãvirea de silicoza, unitatea are obligaţia de a mentiona în "fişa şi talonul de control medical la încadrarea în munca", cu care trimite muncitorul pentru efectuarea examinarilor medicale în vederea încadrãrii în munca, diagnosticul de silicoza şi stadiul bolii.
(4) Pentru luarea în evidenta a acestor cazuri de boala, medicul de unitate sau medicul de circumscripţie teritorialã va completa datele necesare în registrul de evidenta specialã, procedînd la dispensarizarea bolnavilor.
33. (1) Centrul de calcul şi statistica sanitarã al Ministerului Sãnãtãţii va întocmi registrul naţional de silicoza, cuprinzînd date din fişa BP. 2 şi actualizindu-se prin formularul BP.3.
(2) Concluziile revizuirii medicale privind pensionãrii de invaliditate prin silicoza se înainteazã, de cãtre cabinetele de expertiza medicalã, centrelor de medicina preventivã teritoriale şi vor constitui documentaţia privind evidenta evoluţiei stãrii de sãnãtate a acestor bolnavi.
Pe baza acestor concluzii, centrul de medicina preventivã teritorial, completeazã formularul de actualizare BP.3. Aceste formulare se pãstreazã la centrul de medicina preventivã teritorial şi se trimit la Centrul de calcul şi statistica sanitarã, în primele 10 zile ale lunii februarie pentru anul precedent.
(3) La decesul pensionarilor de silicoza, oficiile de asigurãri sociale şi pensii vor comunica, în termen de 5 zile de la deces, printr-o adresa, centrului de medicina preventivã teritorial, decesul pensionarului de silicoza şi datele de identificare a decedatului.
Aceasta comunicare se va face pentru toţi pensionãrii de silicoza, chiar dacã în ultima perioada, înainte de deces, aceştia au trecut la pensie pentru limita de virsta.
(4) Centrul de medicina preventivã teritorial, prin delegatul sau în comisia de verificare a buletinelor de deces, va extrage diagnosticul la deces şi data acestuia pentru decedatii anuntati de cãtre oficiile de asigurãri sociale şi pensii, conform alineatului anterior.
Centrul de medicina preventivã teritorial va completa, într-un formular BP. 3, datele de mai sus, pe care le va expedia la Centrul de calcul şi statistica sanitarã, în primele 10 zile ale lunii februarie, pentru anul precedent.
C. Dispoziţii finale
34. Ori de cîte ori, în cuprinsul prezentelor norme tehnice cu caracter metodologic, se face referire la unitate, se va înţelege: regia autonomã, societatea comercialã, organizaţia cooperatista, autoritãţile şi instituţiile publice şi orice alt agent economic din sectoarele publice, privat, mixt şi cooperatist, în care relaţiile dintre patroni şi salariaţi se stabilesc pe baza de contract sau în alte condiţii prevãzute de lege.
35. În cazul cînd inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii, fiind anuntat, participa la cercetarea unui accident şi constata ca acesta nu întruneşte condiţiile prevãzute în prezentele norme tehnice cu caracter metodologic pentru a fi încadrat ca accident de munca, inspectorul va stabili cauzele tehnico-organizatorice ce au generat accidentul şi va dispune mãsurile ce trebuie luate de conducerea unitãţii pentru prevenirea unor accidente asemãnãtoare.
În acest caz, inspectorul pentru protecţia muncii nu întocmeşte dosar de cercetare a accidentului, ci încheie un proces-verbal de constatare, prin care stabileşte mãsurile necesare cu termen de executare şi responsabilitãţi.
36. Sesizãrile şi reclamaţiile cu privire la neînregistrarea sau înregistrarea gresita a unor accidente de munca se rezolva de inspectoratele pentru protecţia muncii, care, dacã constata ca sînt întrunite condiţiile prevãzute în prezentele norme tehnice cu caracter metodologic pentru ca accidentul respectiv sa fie încadrat ca accident de munca, vor lua mãsuri pentru întocmirea dosarului de cercetare, dispunind unitãţii în cauza sa completeze formularul tip pentru înregistrarea acestuia.
Inspectoratul pentru protecţia muncii care a cercetat cazul este obligat sa comunice petitionarului rezultatul cercetãrii în termenul legal.
37. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantã din prezentele norme tehnice cu caracter metodologic.
NOTA:
Unele denumiri cuprinse în normele tehnice cu caracter metodologic privind cercetarea şi evidenta accidentelor de munca şi a bolilor profesionale au fost actualizate în conformitate cu reglementãrile în vigoare.ANEXA 1

FORMULAR
pentru înregistrarea accidentului de munca

1. Nr. ....../......../....../ din ...............
Luat în evidenta la Inspectoratul Teritorial cu
2. Nr. ...../......../......./ din ................


Date de identificare a unitãţii


3. Denumirea unitãţii .................
-------------------------------------------------------------------------------
4. Judeţul ..
-------------------------------------------------------------------------------
5. Localitatea .................
-------------------------------------------------------------------------------
6. Forma de proprietate .
-------------------------------------------------------------------------------
7. Mãrimea unitãţii .
-------------------------------------------------------------------------------
8. Sectorul de activitate ..
-------------------------------------------------------------------------------

Date de identificare a accidentatului
-------------------------------------------------------------------------------
9. Numele şi prenumele
-------------------------------------------------------------------------------
10. Clasificarea activitãţii ..............
-------------------------------------------------------------------------------
11. Ocupaţia ..............
-------------------------------------------------------------------------------
12. Statutul profesional .........
-------------------------------------------------------------------------------
13. Sexul .......... 14. Virsta .......
-------------------------------------------------------------------------------
14. Vechime în munca ..... 16. Ocupaţie ......... 17. Loc de munca ......
-------------------------------------------------------------------------------

Date despre momentul producerii accidentului
-------------------------------------------------------------------------------
18. Zi ......... 19. Luna ......... 20. An ........
-------------------------------------------------------------------------------
21. Zi saptamina ...... 22. Ora zi ....
-------------------------------------------------------------------------------
23. Perioada de la începutul schimbului ....
-------------------------------------------------------------------------------

Date despre consecinţele producerii accidentului
-------------------------------------------------------------------------------
24. Tip ....
-------------------------------------------------------------------------------
25. Efect ........ 26. Loc. leziunii ......
-------------------------------------------------------------------------------
27. Reincadrat la : Zi ......... Luna ........ An ......
-------------------------------------------------------------------------------

Date despre caracteristicile accidentului
-------------------------------------------------------------------------------
28. Felul accidentului .... Nr. victime .....
-------------------------------------------------------------------------------
29. Felul activitãţii .....
-------------------------------------------------------------------------------
30. Împrejurare .....
-------------------------------------------------------------------------------
31. Mijloc de producţie ...........
-------------------------------------------------------------------------------
32. Componenta .........
-------------------------------------------------------------------------------
33. executant .........
Cauze dependente -------------------------------------------------
de 34. mijloc de producţie ..........
-------------------------------------------------
35. sarcina ..........
-------------------------------------------------
36. mediu ..........
-------------------------------------------------------------------------------

Alte cîmpuri
-------------------------------------------------------------------------------
37. ............... 38. ............. 39. ........
-------------------------------------------------------------------------------
40. ............... 41. ............. 42. ........
-------------------------------------------------------------------------------

Scurta descriere a modului în care s-a produs accidentul


Numele persoanei din unitate care poate da relaţii cu privire la completarea
formularului .................................................................
telefon ..................


Semnatura conducatorului unitãţii Semnatura inspectorului
care verifica formularul

Ştampila
ANEXA 1/a

UNITATEA .....................

TABEL NOMINAL


cu accidentatii pentru care s-a terminat
perioada de incapacitate temporarã de munca în
semestrul ........... anul .............


Data terminãrii incapacitãţii prin:
-------------------------------------
Nr. Numele şi Data Încadrarea Reluarea Deces Nr. calen- Ob-
for- prenumele acci- într-un activitãţii daristic ser-
mular accidenta- den- grad de de zile vatii
tului tarii invalidi- de incapa-
tate citate
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
- în coloana 3 - se completeazã numãrul şi data deciziei de încadrare într-un
grad de invaliditate;
- în coloana 5 - se completeazã data decesului numai în cazul în care, dupã
producerea accidentului, persoana respectiva a cumulat un
numãr de zile de I.T.M., decesul survenind ulterior;
- în coloana 6 - se completeazã numãrul de zile calendaristice de I.T.M.
începînd cu prima zi, pînã la ultima zi de incapacitate,
indiferent de anul accidentarii.

Semnatura Semnatura
conducatorului unitãţii organului de specialitate

Ştampila

ANEXA 2

Judeţul ................ Nr. ....../19........
Localitatea ....................
Unitatea sanitarã ..............

FIŞA DE SEMNALIZARE B.P.1
cãtre : ...............

I. Numele ....................
Prenumele ................................... Sexul M/F
data naşterii : 19....... luna .......... ziua .........
Buletin de identitate : seria ........... nr. ..........
încadrat la întreprinderea .............................
adresa întreprinderii ..................................
Diagnosticul prezumtiv .................................
Agentul cauzal .........................................
Ocupaţia care a generat boala ..........................
Vechimea în ocupaţia respectiva ........................

Semnatura şi parafa medicului,

Data completãrii :
19 ........ luna ............... ziua ...............

(Verso-ul fisei de semnalizare)

II. Unitatea sanitarã ..................................
Localitatea ............................................
Diagnosticul precizat .................................
........................................................
Recomandãri: control periodic, program redus, schimbarea
locului de munca, pensionare temporarã sau definitiva
.......................................................
.......................................................
.......................................................

L.S. Semnatura medicului primar
sau specialist,

...................

Data : 19.... luna ... ziua ........

ANEXA 3
FIŞA DE DECLARARE A CAZULUI DE BOALA PROFESIONALĂ BP2
1. Nr. ........./19.........

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


2. Nr. matricol .................... 2. |M |S |S |1 |1 | | | | | | | |
------------------------------------
13 14
3. Judeţul ........................................................3. | | |
-----
15 16 17 18
-----------
4. Localitatea ............................................. 4. | | | | |
-----------
19 20 21
--------
5. Unitatea sanitarã ......................................... 5. | | | |
--------
6. Numele şi prenumele ......................................................
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
-----------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
72
--
7. Data naşterii (anul, luna, ziua) ............ 8. Sexul .......... 8. | |
--
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-----------------------------------
Nr. matricol |M |S |S |2 |1 | | | | | | | |
-----------------------------------
13 14 15 16 17
--------------
9. Întreprinderea .............. ; localitatea ........... 9. | | | | | |
--------------
18 19 20
--------
10. Ramura de producţie...................................... 10. | | | |
--------
21 22 23
--------
11. Sectorul ................................................ 11. | | | |
(public, privat, mixt) --------
24 25 26
--------
12. Secţia, atelierul ........................................12. | | | |
--------
27 28 29
--------
13. Ocupaţia actuala ....................................... 13. | | | |
--------
30 31 32
--------
14. Ocupaţia care a generat boala ........................... 14. | | | |
--------
33 34
-----
15. Vechimea în ocupaţia care a generat boala ................15. | | |
-----
Data depistarii ..............................................
Diagnosticul prezumtiv .......................................
Unitatea care a confirmat diagnosticul clinic ................
35 36 37 38 39 40
-----------------
16. Diagnosticul precizat (şi codificarea radiologica ...16.| | | | | | |
-----------------
..............................................................................
41 42 43 44
-----------
17. Data confirmãrii (anul, luna, ziua) ......................17. | | | | |
-----------
45 46 47 48
-----------
18. Agentul cauzal (circumstanţe) ........................... 18. | | | | |
-----------
19. Mãsuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandãri
program redus, control periodic, schimbarea locului de munca, pensionare
etc. ...................
49 50
-----
................................................................... 19. | | |
-----
51
--
20. Bolnavul a decedat (da, nu) ...................................... 20. | |
--
Cercetarea s-a fãcut prin procesul-verbal nr. ..............

Data completãrii:
19...... luna....... ziua ..............

Semnatura şi parafa medicului
de medicina muncii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


───────────────────────────────────
21. Ruta profesionalã *) Nr. matricol │M │S │S │3 │1 │ │ │ │ │ │ │ │
───┬──────────────┬────────┬────────┬───────────────────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │ Durata expunerii │ │ │
│ │ │ │ Anul, luna │ │ │
│ │ │ ├───────────┬─────── │Concen- │ Concen-│
Nr.│Întreprinderea│Ocupaţia│Secţie, │ de la │ pînã la │tratia │ tratia │
crt│ (localitatea)│ │Atelier │ │ │medie │ medie │
│ │ │ │ │ │în pul- │ SiO2 │
│ │ │ │ │ │beri │ │
───┼──────────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┤
1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
───┼──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┤
│13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│32│33│34│35│36│37│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼──┴──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┤
2 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┤
│13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│21│25│26│27│28│29│30│31│32│33│34│35│36│37│
───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼──┴──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┤
3 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
───┼──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┤
│13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│32│33│34│35│36│37│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼──┴──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┤
4 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┤
│13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│32│33│34│35│36│37│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼──┴──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┤
5 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┤
│13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│32│33│34│35│36│37│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼──┴──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┤
6 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┤
│13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│32│33│34│35│36│37│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼──┴──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┤
7 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┤
│13│14│15│15│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│32│33│34│35│36│37│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
*) Se completeazã numai pentru silicoza.

ANEXA 4


FORMULAR BP3 Nr. ...........
SILICOZA - ACTUALIZARE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


1. Numãr matricol ..................... |M |S |S |1 |2 | | | | | | | |
13 14
-----
2. Data completãrii formularului (anul, luna, ziua) ............... | | |
-----
15 16
3. Inspectoratul sanitar de stat judeţean ........................... | | |
-----
................................................................................
4. Numele şi prenumele .......................................................

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
-----------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
5. Virsta, data naşterii (anul, luna, ziua) .................................
67
--
6. Sexul ................................................................ | |
--
68 69 70 71 72
--------------
7. Întreprinderea (localitatea) ............................. | | | | | |
--------------
................................................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-----------------------------------
Nr. matricol ............... |M |S |S |2 |2 | | | | | | | |
-----------------------------------
8. Diagnosticul - stadiul silicozei ..........................................
13 14 15 16 17 18
-----------------
.......................................................... | | | | | | |
-----------------
(codificare radiologica) .....................................................
9. Complicatii (tuberculoza activa, tuberculoza stabilizata, bronsita cronica,
emfizem pulmonar, cord pulmonar cronic, insuficienta respiratorie) ............
19 20
-----
........................................................................ | | |
-----
21 22 23
--------
10. Boli asociate .................................................. | | | |
24 25 26
--------
..................................................................... | | | |
--------
27 28 29
--------
..................................................................... | | | |
--------
11. Capacitatea de munca (pastrata, redusã, pierdutã) .........................
30
--
........................................................................... | |
--
31 32 33 34 35 36
-----------------
12. Data pensionãrii (anul, luna, ziua) ................... | | | | | | |
-----------------
37
--
13. Gradul de invaliditate ............................................... | |
--
14. Data scoaterii din evidenta : anul ..... luna .............................
38 39 40 41 42 43
-----------------
.................... ziua .......... (inclusiv decese) | | | | | | |
-----------------
44
--
15. Cauza scoaterii din evidenta ........................................ | |
--
45 46 47
--------
16. Diagnosticul la deces : a) ......................................| | | |
--------
48 49 50
--------
b) ..................................... | | | |
--------
51 52 53
--------
c) ..................................... | | | |
--------
Semnatura şi parafa medicului
de medicina muncii


ANEXA 5

Judeţul ......................
Localitatea ..................
Unitatea sanitarã ............


PROCES-VERBAL Nr. ...........
de cercetare a cauzelor de boala profesionalã
an .......... luna ............... zi ............

Subsemnatul dr. ............, posedind legitimatia nr. ..........., eliberata de Ministerul Sãnãtãţii în prezenta (numele, prenumele, funcţia) .............., procedînd la cercetarea cazului de imbolnavire profesionalã ....................................... din unitatea ........................, cu sediul în localitatea ............................, str. ........... nr. ..........., depistat de unitatea sanitarã ..............., cu diagnosticul de ............................, am constatat urmãtoarele:

1. Îmbolnãvirea se datoreşte urmãtoarelor cauze: ......................................
.......................................................................................
.......................................................................................
2. Prin aceasta au fost incalcate urmãtoarele norme de igiena a muncii: ...............
.......................................................................................
Pentru prevenirea altor îmbolnãviri profesionale se vor lua urmãtoarele mãsuri:
1. ...................... rãspunde ............... termen ....................
2. ...................... rãspunde ............... termen ....................
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, din care unul pentru unitate, unul pentru medicul de unitate (dispensarul medical de circumscripţie) şi unul pentru centrul sanitaro-antiepidemic judeţean (laboratorul de epidemiologie, cabinetul de medicina muncii din policlinica).

Semnatura şi parafa medicului
care a efectuat cercetarea

Subsemnatul ...................., conducãtorul unitãţii ..................... am primit un exemplar din procesul-verbal nr. ......... din .......... şi am luat cunostinta de prescripţiile fãcute.

Semnatura an ............ luna ........... zi .......


ANEXA 6

LISTA
bolilor profesionale declarabile

1. Intoxicatii (acute, subacute şi cronice) şi consecinţele lor. Cauze: substanţe cu acţiune toxica cunoscute în zonele de munca.
2. Pneumoconioze, colagene, silicoza (silico-antracoza, silico-sideroza), azbestoza, aluminoza etc., simple sau asociate cu tuberculoza. Cauze: pulberi de bioxid de siliciu liber cristalin, fibre de azbest, pulberi de aluminiu etc. în atmosfera locurilor de munca.
3. Îmbolnãviri respiratorii cauzate de pulberile organice (bisinoza, bronsita cronica, bronhioloalveolita alergica extrinseca). Cauze: pulberi vegetale textile (bumbac, în, cinepa etc.) în atmosfera locurilor de munca.
4. Îmbolnãviri respiratorii cronice cauzate de substanţe toxice iritante (iritatia cãilor aeriene, emfizemul pulmonar şi fibroza pulmonara consecutiva bronsitei cronice). Cauze: substanţe cronice iritante (bioxid de sulf, clor, oxizi de azot etc.) în atmosfera locurilor de munca.
5. Astm bronsic, rinita alergica, rinita vasomotorie etc. Cauze: substanţe de natura vegetala sau animala, precum şi substanţe chimice cu proprietãţi alergizante (praf de ursol, sidef, ricin, ipecacuana etc.).
6. Boli infectioase şi parazitare. Cauze: a) contact cu bolnavi infectiosi sau cu materiale contaminate; b) contact cu animale bolnave sau cu produse contaminate de origine animala sau vegetala (carne, piele, lina, par, plante etc.); c) contact cu sol contaminat sau cu apa contaminata; d) contact cu culturi de germeni, vaccinuri vii etc.
7. Îmbolnãviri datoritã compresiunilor şi decompresiunilor. Cauze: condiţii de munca în care personalul este expus la presiuni atmosferice de crescute şi scãzute.
8. Cancer profesional:
a) cancer pulmonar sau al altor organe, precum şi mezoteliomul pleural cauzat de expunerea la fibre de azbest sau alte fibre minerale naturale ori artificiale;
b) cancer pulmonar al cãilor aeriene superioare, mucoasei sinusurilor maxilare şi frontale, cauzat de expunerea la radiatii ionizante şi corpusculare produse de instalaţiile roentgen, de acceleratorii de particule elementare sau de materiale radioactive, inhalarea gazelor şi pulberilor radioactive;
c) cancer pulmonar cauzat de expunerea la unele substanţe chimice cancerigene;
d) limfosarcom hepatic provocat de expunerea la clorura de vinil;
e) tumori ale cãilor urinare (papiloame, cancer) ca urmare a expunerii la compuşi aminici cancerigeni;
f) tumori maligne ale pielii şi leziuni precanceroase prin contact îndelungat profesional cu produse de distilare a huilei, petrolului şi sisturilor bituminoase (smoala, asfalt, ulei antracenic, derivate de antracen, fenantren, combinatii azoaminice, gudron, parafina, compuşi ai arsenului etc.), radiatii ionizante, radiatii ultraviolete etc.
g) hemopatii maligne provocate de benzen, radiatii ionizante etc.
9. Nevroze de coordonare. Miotenosinovite şi tendinte cronice. Cauze: miscari numeroase şi frecvent repetate; incordarea sistematica a muschilor şi ligamentelor respective sau presiune pe tendoanele respective.
10. Artroze cronice, periartrite, stiloidite, necroze aseptice, osteocondilite, bursite, epicondilite. Cauze: presiune sistematica în regiunea articulatiilor respective, supraincordarea şi traumatizarea lor, munca îndelungatã la temperatura scãzutã şi umiditate.
11. Boala de vibratii (sindrom osteo-musculo-articular, sindromul Raynaud, sindrom nervos). Cauze: vibratii.
12. Varice foarte accentuate ale venelor membrelor inferioare, complicate cu tulburãri trofice sau cu procese inflamatorii (tromboflebite). Cauze: poziţie ortostatica îndelungatã.
13. Tromboflebita de efort a membrelor superioare. Cauze: efort cu miscari ample ale membrelor superioare.
14. Dermite acute şi cronice, ulceratii, melanodermii şi leucodermii. Cauze: a) contact prelungit cu substanţe chimice iritante (lacuri, solventi, uleiuri minerale, hidrocarburi clorate, compuşi ai arsenului, cromului, acizi, baze etc.); b) contact cu substanţe sensibilizante (nichel, ursol, fluor, compuşi ai beriliului, dinitroclorbenzen, antibiotice, rasini formaldehidice, formalina, compuşi ai mercurului, novocaina, coloranti organici); c) acţiunea diferitelor radiatii ionizante.
15. Laringite cronice accentuate, nodulii cintaretilor. Cauze: incordarea îndelungatã a coardelor vocale în exercitarea profesiunii.
16. Hipoacuzie şi surditate la perceptie. Cauze: acţiunea prelungitã a zgomotului intens.
17. Astenopie acomodativa, agravarea miopiei preexistente. Cauze: incordarea permanenta a vederii în activitãţi cu solicitarea aparatului vizual.
18. Cataracta. Cauze: a) acţiunea îndelungatã şi intensiva a energiei radiante (radiatii infrarosii, radiatii ionizante penetrante, radiatii de hiperfrecventa); b) acţiunea îndelungatã a unor substanţe toxice (trinitrotoluenul, dinitrofenolul etc.).
19. Fotooftalmia. Cauze: acţiunea radiatiilor ultraviolete.
20. Conjunctivite şi keratoconjunctivite. Cauze: substanţe toxice iritante şi pulberi iritante în zonele de munca.
21. Boala de iradiatii. Cauze: acţiunea radiatiilor ionizante.
22. Sindrom cerebro-astenic şi tulburãri de termoreglare, provocate de undele electromagnetice şi hiperfrecventa.
23. Soc caloric, colaps caloric, crampe calorice. Cauze: expunere la condiţii meteorologice nefavorabile care provoacã supraincalzirea organismului.
24. Psihonevroze. Cauze: îngrijirea îndelungatã a bolnavilor psihici în unitãţi de psihiatrie.


ANEXA 7

NOXE CANCERIGENE

1. Azbest
2. Benzidina
3. Bis-clormetileter
4. Clorura de vinil
5. Crom hexavalent şi metalurgia cromului
6. Cromat de zinc
7. Difenilen amina
8. Hidrocarburi policiclice aromatice (fracţiunea extractibila în benzen)
9. Alfa-şi beta-naftilamina
10. Nichel (compuşi solubili)
11. 4-Nitrodifenil
12. N. Nitrozodimetilamina
13. Propiolactona B
14. O. Tolidina
15. Radiatii ionizante

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016