Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORMA nr. 4 din 2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA nr. 4 din 2012  pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat    Twitter Facebook
Cautare document

NORMA nr. 4 din 2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 10 aprilie 2012

    Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) pct. 21 şi art. 41 lit. a), c), d), e) şi i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 4 şi 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. II şi III din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor mãsuri în domeniul pensiilor administrate privat,
    în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) şi art. 24 lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 313/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumitã în continuare Comisie, emite prezenta normã.

    ART. I
    Norma nr. 22/2009 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobatã prin Hotãrârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 30/2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 7 decembrie 2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 1, literele d) şi f) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "d) validarea informaţiilor cuprinse în actele individuale de aderare şi repartizarea aleatorie a participanţilor la fondurile de pensii administrate privat;
    .......................................................................
    f) actualizarea informaţiilor referitoare la participanţi, conţinute în Registrul participanţilor, de cãtre Casa Naţionalã de Pensii Publice, denumitã în continuare CNPP, şi de cãtre casele de pensii sectoriale, astfel cum au fost definite la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;".

    2. La articolul 2 alineatul (2), literele e)-h) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "e) listã de atenţionare - documentul transmis de CNPP şi/sau de casele de pensii sectoriale administratorilor, prin care sunt semnalate neconcordanţe în legãturã cu informaţiile referitoare la participanţii la un fond de pensii administrat privat;
    f) persoanã eligibilã - persoana în vârstã de pânã la 35 de ani la data luãrii în evidenţã de cãtre instituţia de evidenţã în sistemul asigurãrilor sociale, în baza documentului de asigurare, precum şi persoana care nu a împlinit vârsta de 45 de ani la data semnãrii actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat, care este asiguratã la sistemul public de pensii şi a cãrei identitate nu constituie informaţie clasificatã, potrivit legii;
    g) repartizare aleatorie - procesul prin care persoanele eligibile în vârstã de pânã la 35 de ani care nu au aderat din proprie iniţiativã la un fond de pensii administrat privat în termenul stabilit de Lege şi de prezenta normã sau care au semnat mai multe acte individuale de aderare, iar informaţiile cuprinse în acestea au fost raportate la instituţia de evidenţã în aceeaşi perioadã de raportare, sunt repartizate aleatoriu de cãtre aceasta;
    h) validare - procesul ulterior aderãrii, care constã în înregistrarea de cãtre instituţia de evidenţã în Registrul participanţilor a unei persoane eligibile, ca participant la un fond de pensii administrat privat, pe baza informaţiilor cuprinse în actul individual de aderare, transmis de cãtre administratori, şi/sau în baza datelor din documentul de asigurare."

    3. Articolul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 3. - Persoana eligibilã dobândeşte calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat la îndeplinirea uneia dintre urmãtoarele condiţii:
    a) a aderat la un fond de pensii administrat privat prin semnarea unui act individual de aderare şi instituţia de evidenţã a validat actul individual de aderare;
    b) a fost repartizatã aleatoriu de cãtre instituţia de evidenţã la un fond de pensii administrat privat."

    4. Dupã articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 3^1. - (1) Persoanele prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea pensiilor publice, a cãror identitate nu constituie informaţie clasificatã, potrivit legii, care pânã la data de 22 noiembrie 2011 nu au împlinit vârsta de 35 de ani sau care împlinesc aceastã vârstã la aceastã datã şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate trebuie sã adere la un fond de pensii administrat privat, în termen de 7 luni de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor mãsuri în domeniul pensiilor administrate privat.
    (2) Persoanele prevãzute la alin. (1) care la data de 22 noiembrie 2011 nu au împlinit vârsta de 45 de ani sau care împlinesc aceastã vârstã la aceastã datã şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pot adera la un fond de pensii administrat privat."

    5. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - Calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat înceteazã la data radierii acestuia din Registrul participanţilor de cãtre instituţia de evidenţã, în urmãtoarele cazuri:
    a) prin deschiderea dreptului la pensia privatã;
    b) prin decesul participantului;
    c) prin pensionarea de invaliditate pentru pierderea totalã a capacitãţii de muncã, potrivit prevederilor legale din sistemul public de pensii sau potrivit prevederilor legale incidente din actele normative privind legile speciale, dupã caz;
    d) prin decizie a administratorului emisã în baza constatãrii lipsei viramentelor în contul colector al fondului de pensii administrat privat, aferente participantului, pe o perioadã de 36 de luni consecutive de la data înscrierii în Registrul participanţilor;
    e) prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã de desfiinţare a actului individual de aderare pentru participantul respectiv;
    f) prin decizie a administratorului de desfiinţare a actului individual de aderare în baza constatãrii încãlcãrii art. 116 alin. (2) lit. b) din Lege, ca urmare a reclamaţiei participantului;
    g) alte situaţii prevãzute în normele Comisiei."

    6. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Administratorii notificã instituţiei de evidenţã cu privire la:
    a) cererile primite de la participanţii care beneficiazã de pensie de invaliditate de gradul I sau II pentru cauze care afecteazã ireversibil capacitatea de muncã, definite potrivit Legii pensiilor publice, dupã finalizarea plãţii activului net, comunicând ca «data stare»:
        (i) data de la care au fost acordate drepturile de pensie de invaliditate, înscrisã în decizia administrativã privind acordarea pensiei de invaliditate eliberatã de casele teritoriale de pensii sau de casele de pensii sectoriale, dupã caz, în cazul participanţilor pensionaţi de invaliditate care nu mai sunt supuşi revizuirii medicale începând de la data acordãrii drepturilor de pensie de invaliditate;
        (ii) data de la care nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate, datã înscrisã în decizia medicalã asupra capacitãţii de muncã, în cazul participanţilor pensionaţi de invaliditate care nu mai sunt supuşi revizuirii medicale ulterior înscrierii iniţiale la pensia de invaliditate;
    b) cererile primite de la beneficiarul/beneficiarii participantului decedat, prin care se solicitã contravaloarea drepturilor cuvenite, dupã finalizarea plãţii activului net cuvenit beneficiarului/beneficiarilor, comunicând ca «data stare» data decesului;
    c) cererile primite de la persoanele care îndeplinesc condiţiile de platã unicã a activului personal net, având în vedere îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limitã de vârstã în sistemul public de pensii, prevãzute de lege, dupã finalizarea plãţii activului net, comunicând ca «data stare» data acordãrii pensiei pentru limitã de vârstã, datã înscrisã în decizia de pensionare.
    (2) Notificarea prevãzutã la alin. (1) este transmisã de cãtre administratori la acelaşi termen şi împreunã cu raportul lunar prevãzut la art. 16 alin. (1) lit. d), având înscrisã data cererii prevãzute la alin. (1) şi specificaţia:
    a) «invalid», pentru participanţii care beneficiazã de pensie de invaliditate de gradul I sau II şi nu mai sunt supuşi revizuirii medicale;
    b) «decedat», în cazul decesului participanţilor;
    c) «pensionat», pentru participanţii care se încadreazã în aceastã situaţie.
    (3) Instituţia de evidenţã transmite administratorilor, la împlinirea a 12 luni care curg începând cu data de întâi a lunii urmãtoare celei comunicate ca «data stare», un raport separat conţinând urmãtoarele informaţii, pentru participanţii respectivi:
    a) cifra «0» pentru suma totalã viratã/reţinutã pe lunã;
    b) cifra «0» pentru codul unic de identificare al angajatorului.
    (4) În cadrul raportului prevãzut la alin. (3) instituţia de evidenţã precizeazã cã informaţiile menţionate la lit. a) şi b) reprezintã ultima informaţie în legãturã cu viramentele contribuţiilor pentru participanţii în cauzã şi nicio modificare referitoare la contribuţii nu mai poate avea loc dupã aceastã datã.
    (5) În cazurile specificate la alin. (1) lit. a) administratorul deţine copii ale deciziei administrative privind acordarea pensiei de invaliditate şi ale deciziei medicale asupra capacitãţii de muncã.
    (6) Prin excepţie, dacã data cererii prevãzute la alin. (1), prin care participantul/beneficiarul solicitã plata drepturilor cuvenite, este ulterioarã termenului de 12 luni de la «data stare», instituţia de evidenţã transmite administratorului raportul prevãzut la alin. (3), în maximum 30 de zile de la primirea notificãrii prevãzute la alin. (1)."

    7. La articolul 6, alineatele (1) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Plata contravalorii activului personal net al participantului pensionat de invaliditate se va efectua conform prevederilor art. 6 din Norma nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat în caz de invaliditate şi în caz de deces, aprobatã prin Hotãrârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 35/2008, cu modificãrile ulterioare, denumitã în continuare Norma nr. 19/2008.
    ...................................................................
    (4) Dupã încheierea perioadei menţionate la alin. (2), în termen de 10 zile de la data primirii raportului de la instituţia de evidenţã prevãzut la art. 5 alin. (3), administratorii efectueazã, dupã caz, plata contravalorii activului personal net acumulat de la data plãţii, prevãzutã la art. 6 alin. (2) din Norma nr. 19/2008, pânã în acel moment şi îi închid contul participantului."

    8. La articolul 7, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Dupã încheierea perioadei menţionate la alin. (2), în termen de 10 zile de la data primirii raportului de la instituţia de evidenţã prevãzut la art. 5 alin. (3), administratorii efectueazã, dupã caz, transferul contravalorii activului personal net acumulat de la data plãţii, prevãzutã la art. 9 alin. (4) din Norma nr. 19/2008, pânã în acel moment şi îi închid contul participantului decedat."

    9. La articolul 7^1, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Dupã încheierea perioadei menţionate la alin. (2), în termen de 10 zile de la data primirii raportului de la instituţia de evidenţã prevãzut la art. 5 alin. (3), administratorii efectueazã, dupã caz, plata contravalorii activului personal net acumulat de la data plãţii, prevãzutã la art. 9 alin. (4) din Norma nr. 19/2008, pânã în acel moment şi îi închid contul participantului pensionat."

    10. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 15. - (1) Instituţia de evidenţã întocmeşte Registrul participanţilor prevãzut la art. 34 din Lege.
    (2) Instituţia de evidenţã completeazã lunar Registrul participanţilor cu informaţiile referitoare la persoanele eligibile prevãzute la:
    a) art. 30 alin. (1) din Lege, care sunt obligate sã adere la un fond de pensii administrat privat;
    b) art. 30 alin. (2) din Lege, care îşi exprimã opţiunea de a adera la un fond de pensii administrat privat."

    11. La articolul 15 alineatul (3), literele a) şi h) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "a) numele, prenumele şi domiciliul tuturor participanţilor aflaţi în evidenţa instituţiei de evidenţã;
    .......................................................................
    h) codul de identificare fiscalã şi denumirea angajatorului sau a angajatorilor, dupã caz;".

    12. La articolul 16 alineatul (1), litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "e) de a transmite lunar raportul prevãzut la lit. d) cãtre instituţia de evidenţã şi cãtre Comisie, la data de 25 a fiecãrei luni, pentru persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare, pe suport electronic, sub semnãturã electronicã extinsã."

    13. La articolul 16 alineatul (2), litera h) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "h) codul de identificare fiscalã şi denumirea angajatorului;".

    14. La articolul 16 alineatul (2), dupã litera j) se introduce o nouã literã, litera k), cu urmãtorul cuprins:
    "k) denumirea casei de pensii la care este înregistrat participantul, înscrisã pe actul individual de aderare."

    15. La articolul 16, alineatele (3) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Odatã cu transmiterea raportului prevãzut la alin. (1) lit. d), administratorii au obligaţia sã transmitã Comisiei, în format electronic, sub semnãturã electronicã extinsã, copiile scanate ale actelor individuale de aderare şi ale actelor de identitate ale persoanelor ale cãror date au fost înregistrate în raport, însoţite de un raport centralizator.
    (4) Procedurile tehnice cu privire la modul de întocmire şi transmitere a documentelor prevãzute la alin. (3) sunt descrise în Portalul de documentaţie tehnicã al Comisiei."

    16. Articolul 17 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 17. - (1) Pe baza raportului transmis lunar de cãtre administratori, instituţia de evidenţã verificã:
    a) dacã persoana este înscrisã în Registrul participanţilor;
    b) dacã persoana este înscrisã în Registrul propriu de evidenţã a asiguraţilor din sistemul public de pensii, dacã are vârsta de maximum 45 de ani la data semnãrii actului de aderare şi dacã datoreazã cel puţin o contribuţie de asigurãri sociale în ultimele 6 luni anterioare datei validãrii, în conformitate cu unul dintre documentele de asigurare depuse la instituţia de evidenţã;
    c) dacã persoana figureazã cu un singur act individual de aderare raportat la instituţia de evidenţã în cadrul aceleiaşi raportãri.
    (2) Pânã la data de 10 a lunii urmãtoare celei pentru care se întocmeşte raportul, instituţia de evidenţã actualizeazã Registrul participanţilor şi înscrie în acesta, ca validate, informaţiile din actele individuale de aderare pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevãzute la alin. (1).
    (3) Instituţia de evidenţã invalideazã informaţiile din actele individuale de aderare pentru persoanele care:
    a) figureazã cu un singur act de aderare raportat de cãtre administratori, dar nu sunt înregistrate în Registrul propriu de evidenţã a asiguraţilor din sistemul public de pensii sau nu se regãsesc cu cel puţin o obligaţie de platã în ultimele 6 luni anterioare datei validãrii în documentele de asigurare înregistrate la instituţia de evidenţã;
    b) au aderat şi au fost validate anterior raportãrii lunare curente sau pentru care au fost raportate mai multe acte individuale de aderare în cadrul aceleiaşi raportãri lunare;
    c) au semnat acte individuale de aderare care nu sunt corect completate sau nu cuprind toate informaţiile solicitate, cu excepţia denumirii şi a codului de identificare fiscalã al angajatorului, precum şi a numãrului de telefon şi e-mailului persoanelor eligibile."

    17. Articolul 18 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 18. - (1) În cazul persoanelor ale cãror acte individuale de aderare au fost invalidate întrucât acestea nu figureazã în Registrul de evidenţã a asiguraţilor din sistemul public de pensii, dar pentru care administratorul deţine un act individual de aderare completat şi semnat, precum şi copia actului de identitate, administratorul include datele acestora în urmãtoarele minimum 3 rapoarte transmise cãtre instituţia de evidenţã şi cãtre Comisie, începând cu luna urmãtoare semnãrii actului individual de aderare.
    (2) În data de 12 a fiecãrei luni, instituţia de evidenţã transmite administratorilor şi Comisiei un raport asupra procesului de validare a actelor individuale de aderare ale participanţilor, care conţine informaţiile prevãzute la art. 16 alin. (2), câmpurile aferente codurilor de validare şi motivele invalidãrilor, pe baza datelor din Registrul de evidenţã a asiguraţilor din sistemul public de pensii, precum şi data validãrii şi înscrierii în Registrul participanţilor.
    (3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii raportului instituţiei de evidenţã prevãzut la alin. (2), administratorul are obligaţia de a notifica în scris persoanelor cu care a semnat un act individual de aderare rezultatul procesului de validare.
    (4) Notificarea persoanelor prevãzute la alin. (3) se va face o singurã datã, dupã ultimul raport primit de la instituţia de evidenţã referitor la actul individual de aderare raportat, prin orice mijloc care poate fi probat ulterior."

    18. La articolul 19, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În data de 10 a fiecãrei luni, instituţia de evidenţã începe procesul de repartizare aleatorie, prin identificarea persoanelor care sunt obligate sã adere la un fond de pensii administrat privat, care nu au semnat niciun act individual de aderare validat la un fond de pensii administrat privat şi pentru care niciun administrator nu a transmis informaţiile prevãzute la art. 16 alin. (2) în rapoartele aferente ultimelor 4 luni de la data la care acestea au devenit eligibile şi sunt obligate prin lege sã adere."

    19. La articolul 19, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) În cazul persoanelor prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea pensiilor publice, a cãror identitate nu constituie informaţie clasificatã, potrivit legii, casele de pensii sectoriale vor efectua prima repartizare aleatorie la expirarea termenului de 7 luni de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 98/2011. Urmãtoarele procese de repartizare aleatorie se vor efectua conform alin. (2)."

    20. Articolul 20 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 20. - În vederea organizãrii repartizãrii aleatorii, instituţia de evidenţã clasificã persoanele eligibile care urmeazã a fi repartizate în funcţie de urmãtoarele criterii:
    a) vârstã;
    b) gen."

    21. La articolul 21, alineatele (1) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 21. - (1) Instituţia de evidenţã organizeazã datele persoanelor care urmeazã a fi repartizate aleatoriu pe categorii, dupã criteriul de vârstã, astfel:
    a) persoanele cu vârsta de pânã la 25 de ani;
    b) persoanele cu vârsta cuprinsã între 25 şi 35 de ani.
    .........................................................................
    (3) Categoriile de persoane care urmeazã a fi repartizate aleatoriu de cãtre instituţia de evidenţã sunt:
    a) prima grupã de persoane ce urmeazã a fi repartizatã cãtre fondurile de pensii administrate privat conţine persoanele prevãzute la alin. (1) lit. a) de genul feminin;
    b) a doua grupã de persoane ce urmeazã a fi repartizatã cãtre fondurile de pensii administrate privat conţine persoanele prevãzute la alin. (1) lit. a) de genul masculin;
    c) a treia grupã de persoane ce urmeazã a fi repartizatã cãtre fondurile de pensii administrate privat conţine persoanele prevãzute la alin. (1) lit. b) de genul feminin;
    d) a patra grupã de persoane ce urmeazã a fi repartizatã cãtre fondurile de pensii administrate privat conţine persoanele prevãzute la alin. (1) lit. b) de genul masculin."

    22. La articolul 22, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 22. - (1) Instituţia de evidenţã repartizeazã persoanele eligibile din fiecare categorie prevãzutã la art. 21 alin. (3) în cote egale pe fiecare fond de pensii administrat privat.
    (2) Repartizarea persoanelor eligibile din cadrul fiecãrei grupe se efectueazã, una câte una, în ordinea crescãtoare a vârstei, începând cu fondul de pensii administrat privat cu cel mai mare numãr de participanţi."

    23. Articolul 23 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 23. - (1) Repartizarea aleatorie lunarã este finalizatã de cãtre instituţia de evidenţã pânã cel târziu la data de 15 a lunii respective.
    (2) La finalizarea repartizãrii aleatorii, instituţia de evidenţã înregistreazã ca validate informaţiile aferente persoanelor eligibile pentru fiecare fond de pensii administrat privat, genereazã serii şi numere unice de înregistrare a persoanelor repartizate aleatoriu şi actualizeazã informaţiile în Registrul participanţilor."

    24. Articolul 24 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 24. - În data de 18 a lunii respective instituţia de evidenţã notificã fiecãrui administrator şi Comisiei lista cu elementele de identificare - nume, prenume, cod numeric personal, cu elementele de contact - domiciliul, precum şi seria şi numãrul alocat pentru persoanele repartizate aleatoriu, data validãrii şi înscrierii în Registrul participanţilor."

    25. Articolul 25 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 25. - Administratorul cãruia i-au fost repartizate aleatoriu persoane eligibile de cãtre instituţia de evidenţã are obligaţia de a le informa în scris, prin intermediul serviciilor poştale, în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificãrii prevãzute la art. 24, cu privire la denumirea fondului de pensii administrat privat şi a administratorului acestuia, precum şi cu privire la numãrul, seria şi data repartizãrii aleatorii."

    26. Articolul 26 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 26. - În cadrul procesului de aderare, instituţia de evidenţã actualizeazã Registrul participanţilor în baza:
    a) rapoartelor lunare transmise de cãtre administratori cu informaţiile cuprinse în actele individuale de aderare;
    b) rapoartelor lunare transmise de cãtre administratori cu informaţiile cu privire la datele de identificare şi de contact ale participanţilor cuprinse în documentele justificative ale participanţilor sau angajatorilor;
    c) informaţiilor cuprinse în documentele de asigurare iniţiale sau rectificative;
    d) informaţiilor primite de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumitã în continuare DEPABD;
    e) informaţiilor primite de la Oficiul Român pentru Imigrãri, denumit în continuare ORI;
    f) deciziilor Comisiei;
    g) rapoartelor transmise de administratori pentru radierea din Registrul participanţilor a persoanelor care se aflã în situaţia prevãzutã la art. 4."

    27. La articolul 27, alineatele (1)-(3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 27. - (1) Ori de câte ori este cazul, administratorii întocmesc, suplimentar faţã de raportul prevãzut la art. 16 alin. (1) lit. d), rapoarte pe care le transmit cãtre instituţia de evidenţã la termenul prevãzut la art. 16 alin. (1) lit. e), în baza:
    a) cererilor primite din partea participanţilor;
    b) listelor de atenţionare primite de la instituţia de evidenţã;
    c) cererilor primite de la beneficiari, în cazul decesului participantului;
    d) cererilor primite de la participanţii care se aflã în situaţia prevãzutã la art. 30 alin. (1) şi (2) din Lege şi care au obţinut o hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã de desfiinţare a actului individual de aderare;
    e) altor situaţii care conduc la radierea participantului din Registrul participanţilor.
    (2) Cererile primite din partea participanţilor sau beneficiarilor pot fi pentru modificarea unor elemente de identificare ori de contact, pentru executarea unor hotãrâri judecãtoreşti, precum şi ca urmare a deschiderii dreptului la pensie de invaliditate pentru pierderea totalã a capacitãţii de muncã şi ca urmare a deschiderii dreptului la pensia privatã sau pentru solicitarea contravalorii activului personal net ca urmare a decesului participantului.
    (3) Administratorii au obligaţia efectuãrii de îndatã a tuturor modificãrilor cu privire la elementele de identificare şi de contact ale unui participant la fondul de pensii pe care îl administreazã, dupã confirmarea operãrii acestora în Registrul participanţilor de cãtre instituţia de evidenţã."

    28. Articolul 28 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 28. - Rapoartele prevãzute la art. 27 alin. (1) transmise la instituţia de evidenţã de cãtre administratori conţin un cod de descriere a tipului de operaţiuni cu valori distincte pentru:
    a) solicitarea de radiere a participantului din Registrul participanţilor ca urmare a unei hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile de desfiinţare a actului individual de aderare;
    b) solicitarea de schimbare a datelor aferente actului individual de aderare;
    c) solicitarea de schimbare a numelui şi prenumelui participantului, a seriei şi numãrului actului de identitate;
    d) solicitarea de modificare a codului numeric personal al participantului ca urmare a schimbãrii cetãţeniei;
    e) solicitarea de modificare a codului numeric personal al participantului ca urmare a unei erori materiale;
    f) solicitarea privind luarea în evidenţã a încetãrii calitãţii de participant prin dobândirea calitãţii de pensionar de invaliditate;
    g) solicitarea privind luarea în evidenţã a încetãrii calitãţii de participant prin deschiderea dreptului la pensia privatã;
    h) solicitarea privind luarea în evidenţã a încetãrii calitãţii de participant, prin deces, ca urmare a depunerii de cãtre beneficiar/beneficiari a copiei certificatului de moştenitor;
    i) solicitarea de radiere din Registrul participanţilor pentru situaţiile prevãzute la art. 4 lit. d) şi f) şi orice alte situaţii prevãzute în normele Comisiei."

    29. Articolul 29 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 29. - (1) Pe baza datelor şi informaţiilor conţinute în rapoartele primite de la administratori, corelate cu informaţiile existente în baza de date a asiguraţilor la sistemul public de pensii, instituţia de evidenţã actualizeazã elementele de identificare ale participanţilor referitoare la codul numeric personal, seria şi numãrul actului de identitate, numele şi prenumele, domiciliul şi/sau Registrul participanţilor cu privire la încetarea calitãţii de participant.
   (2) Pe baza datelor primite de la DEPABD, ORI sau de la administratori, instituţia de evidenţã întocmeşte, dupã caz, listele de atenţionare prevãzute la art. 30."

    30. La articolul 30, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 30. - (1) În data de 12 a fiecãrei luni, instituţia de evidenţã transmite administratorilor listele de atenţionare."

    31. La articolul 30 alineatul (2), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "c) informaţii referitoare la participanţii decedaţi sau la cei care au pierdut ori au primit cetãţenia românã, obţinute lunar de cãtre instituţia de evidenţã de la DEPABD sau ORI;".

    32. La articolul 31, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 31. - (1) În cel mai scurt timp posibil de la primirea listelor de atenţionare, administratorii analizeazã situaţia şi se adreseazã, dupã caz, fiecãrui participant menţionat în listã, angajatorilor sau altor administratori, prin orice mijloace care pot fi probate ulterior, în vederea clarificãrii situaţiei notificate."

    33. Articolul 32 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 32. - (1) În cazul în care instituţia de evidenţã constatã cã pentru acelaşi cod numeric personal existã diferenţe semnificative între numele participantului transmis prin informaţiile cuprinse în actul individual de aderare şi numele din documentul de asigurare, instituţia de evidenţã notificã administratorului aceastã situaţie în lista de atenţionare.
    (2) În cel mai scurt timp posibil de la primirea listei de atenţionare, administratorul se adreseazã în scris participantului menţionat în listã şi, dupã caz, angajatorului, în vederea clarificãrii situaţiei descrise la alin. (1).
    (3) În cazul în care se constatã cã datele aparţin aceluiaşi participant, iar eroarea materialã a apãrut în declaraţia nominalã de asigurare, administratorul notificã participantului faptul cã trebuie sã solicite angajatorului îndreptarea erorii materiale şi transmiterea unei declaraţii rectificative, care sã conţinã numele corect.
    (4) În cazul în care se constatã cã datele aparţin aceluiaşi participant, iar numele acestuia s-a modificat ca urmare a unor schimbãri legale de nume, respectiv cãsãtorie, divorţ sau pe cale administrativã, operate în baza de date administratã de DEPABD, şi modificãrile nu au fost comunicate angajatorilor de cãtre participant, administratorul notificã participantului sã solicite angajatorului înscrierea noului nume în urmãtorul document de asigurare transmis la instituţia de evidenţã.
    (5) În cazul în care modificãrile legale de nume sunt comunicate administratorului de cãtre participant, administratorul are obligaţia de a întocmi raportul prevãzut la art. 27 alin. (1) şi de a notifica instituţia de evidenţã cu privire la noul nume al participantului, prin înscrierea unei poziţii având menţiunea «modificãri de elemente de identificare», conţinând noul nume al participantului, în termenul prevãzut la art. 16 alin. (1) lit. e), ataşând la raport copia actului de identitate.
    (6) Instituţia de evidenţã, pe baza rapoartelor primite de la administratori, corelate cu informaţiile existente în baza de date a asiguraţilor la sistemul public de pensii, opereazã modificarea numelui participantului în Registrul participanţilor şi îl informeazã pe administrator asupra operãrii modificãrii."

    34. La articolul 33, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 33. - (1) În cazul cererilor primite de administrator de la persoane care se aflã în situaţia prevãzutã la art. 30 alin. (1) din Lege şi care au obţinut o hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã de desfiinţare a actului individual de aderare se întreprind urmãtoarele acţiuni:
    a) persoana transmite administratorului la care este înregistrat ca participant, precum şi instituţiei de evidenţã o copie a hotãrârii judecãtoreşti definitive şi irevocabile;
    b) la primirea copiei hotãrârii judecãtoreşti, administratorul comunicã instituţiei de evidenţã desfiinţarea actului individual de aderare pentru participantul respectiv, prin înscrierea menţiunii «radierea participantului din Registrul participanţilor», şi îi remite o copie a hotãrârii judecãtoreşti definitive şi irevocabile;
    c) instituţia de evidenţã procedeazã la recuperarea contribuţiei brute virate pânã la momentul eliminãrii din Registrul participanţilor, în vederea returnãrii acesteia bugetului asigurãrilor sociale de stat, prin compensare cu contribuţiile de virat la data urmãtorului virament lunar;
    d) instituţia de evidenţã înscrie în listele nominale de viramente, la urmãtorul termen de virament, pentru participantul în cauzã, suma reprezentând contravaloarea contribuţiilor totale brute virate, cu semnul minus, dupã eliminarea din Registrul participanţilor;
    e) în cazul în care activul personal al participantului este mai mic decât valoarea contribuţiilor brute virate la fond, diferenţa se acoperã din veniturile administratorului prevãzute la art. 85 lit. a) din Lege;
    f) în cazul în care activul personal al participantului este mai mare decât valoarea contribuţiilor brute virate la fond, diferenţa se face venit din exploatare la fondul respectiv;
    g) dupã efectuarea operaţiunilor prevãzute la lit. a)-f), administratorul închide contul participantului."

    35. La articolul 33, alineatele (3) şi (5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(3) În cazul cererilor primite de administrator de la persoane care se aflã în situaţia prevãzutã la art. 30 alin. (2) din Lege şi care au obţinut o hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã de desfiinţare a actului individual de aderare sunt aplicabile prevederile alin. (1) şi alin. (2) lit. a).
    ......................................................................
    (5) În cazul prevãzut la art. 4 lit. f) din prezenta normã şi la art. 30 alin. (2) din Lege se aplicã prevederile alin. (1) lit. c)-g) şi alin. (2) lit. a), dupã ce administratorul a comunicat instituţiei de evidenţã desfiinţarea actului individual de aderare pentru participantul respectiv şi a remis acesteia o copie a deciziei de desfiinţare a actului individual de aderare."

    36. Articolul 34 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 34. - (1) În cazul în care instituţia de evidenţã nu comunicã administratorului informaţiile referitoare la domiciliul participanţilor repartizaţi aleatoriu, administratorul procedeazã astfel:
    a) identificã participanţii care au fost repartizaţi aleatoriu la fondul de pensii pe care îl administreazã şi care nu figureazã cu adresã de domiciliu;
    b) identificã angajatorul dupã codul de identificare fiscalã şi i se adreseazã acestuia în scris, în vederea identificãrii adresei de domiciliu a participantului;
    c) dupã primirea adresei de domiciliu de la angajatorul participantului, administratorul solicitã în scris participantului transmiterea unei copii de pe actul de identitate, cu semnãturã în original pe aceeaşi paginã cu imaginea reprodusã prin copiere;
    d) în urmãtorul raport transmis instituţiei de evidenţã, administratorul îi comunicã adresa participantului prin menţiunea «modificãri de date personale» şi ataşeazã copia actului de identitate.
    (2) În baza raportului menţionat la alin. (1) lit. d) şi a documentelor justificative primite, instituţia de evidenţã înscrie în evidenţele proprii adresa de domiciliu a respectivului participant."

    37. La articolul 35, alineatele (2)-(5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Angajatorul, la primirea notificãrii prevãzute la alin. (1) şi a copiilor documentelor justificative, transmite o declaraţie nominalã rectificativã, la urmãtorul termen de depunere prevãzut de lege.
    (3) Administratorul notificat conform alin. (1) informeazã instituţia de evidenţã prin înscrierea în urmãtorul raport lunar a respectivei modificãri, în vederea modificãrii codului numeric personal al participantului în Registrul participanţilor.
    (4) Instituţia de evidenţã, în baza raportului şi a documentelor justificative de la administrator, precum şi a informaţiilor cuprinse în declaraţia nominalã rectificativã, opereazã modificarea codului numeric personal în Registrul participanţilor, dupã consultarea DEPABD sau ORI, şi informeazã administratorul la data prevãzutã la art. 30 alin. (1).
    (5) Administratorul, în baza informãrii din partea instituţiei de evidenţã, opereazã modificarea codului numeric personal al participantului în evidenţele proprii."

    38. La articolul 36, alineatele (2)-(4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Administratorul notificã instituţia de evidenţã în vederea înscrierii noului cod numeric personal în Registrul participanţilor pentru participantul în cauzã.
    (3) Instituţia de evidenţã, în baza raportului şi a documentelor justificative primite de la administrator, precum şi a informaţiilor aferente documentelor de asigurare, opereazã modificarea codului numeric personal în Registrul participanţilor şi informeazã administratorul la data prevãzutã la art. 30 alin. (1).
    (4) Administratorul, în baza informãrii din partea instituţiei de evidenţã, opereazã modificarea codului numeric personal al participantului în evidenţele proprii."

    39. La articolul 39, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 39. - (1) Angajatorii, persoane fizice şi juridice, alţii decât cei din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, sunt obligaţi sã punã la dispoziţia Comisiei şi administratorilor de fonduri de pensii administrate privat datele şi documentele necesare pentru identificarea participanţilor la fondurile de pensii administrate privat."

    40. La articolul 40, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Sãvârşirea vreuneia dintre faptele prevãzute la alin. (1) se sancţioneazã în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv art. 16 alin. (1) şi (2), art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1) şi art. 141 alin. (1) lit. g) şi alin. (2)-(11) din Lege."

    41. Articolul 41 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 41. - Toate rapoartele transmise de cãtre instituţia de evidenţã vor fi în format electronic, sub semnãturã electronicã extinsã, iar formatul acestor rapoarte se va stabili prin protocol sau prin act adiţional la protocolul încheiat între aceste instituţii, dupã caz."

    42. Anexa la normã se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezenta normã.

    ART. II
    (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei norme, administratorii au obligaţia sã solicite Comisiei avizarea modificãrii actului individual de aderare conform anexei la Norma nr. 22/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Procesul de aderare pentru persoanele prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, începe de la data de 1 mai 2012.


    ANEXÃ
    (Anexa la normã)

                      ACT-CADRU INDIVIDUAL DE ADERARE

    Nr. deciziei de autorizare ca administrator ............................
    Nr. deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii private ......................
    Nr. deciziei de autorizare a fondului de pensii administrat privat .......................
    Numele şi prenumele participantului ......................................................
    Cod numeric personal ..............., act de identitate seria ........ nr. ..........., eliberat la data de ........ de cãtre ........
    Data naşterii (zz/ll/aaaa) .............................................
    Adresa de domiciliu ...............(localitatea, judeţul/sectorul, strada, numãrul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poştal)...................
    Adresa de corespondenţã .................(localitatea, judeţul/sectorul, strada, numãrul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poştal)..................
    Numãrul de telefon ....................., adresa de e-mail .................
    Denumirea fondului de pensii administrat privat ............................
    Administrat de .............(denumirea administratorului)................
    Adresa administratorului .............(localitatea, judeţul/sectorul, strada, numãrul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poştal)................
    Denumirea angajatorului ............., CIF .............
    Denumirea casei de pensii la care este înregistrat participantul*):
---------
    *) În cazul în care participantul este înregistrat în Registrul asiguraţilor la mai multe case de pensii, acesta are obligaţia sã menţioneze acest lucru în prezentul act.

    [] Casa Naţionalã de Pensii Publice
    [] Casa de Pensii Sectorialã a Ministerului Apãrãrii Naţionale
    [] Casa de Pensii Sectorialã a Ministerului Administraţiei şi Internelor
    [] Casa de Pensii Sectorialã a Serviciului Român de Informaţii
    (Se marcheazã cu X de cãtre participant.)

    Conform prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, "administratorului, agentului de marketing şi persoanelor afiliate acestora le este interzis:
    1. sã ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoanã sã adere la un fond de pensii sau sã rãmânã participant la acesta;
    2. sã acorde foloase pentru facilitarea aderãrii potenţialilor participanţi."
    Participantul semneazã prezentul act în vederea:
    [] aderãrii
    [] transferului la un alt fond de pensii administrat privat.
    Participantul a luat cunoştinţã de prevederile prospectului schemei de pensii private şi este de acord sã fie parte la contractul de societate civilã şi la contractul de administrare al fondului de pensii administrat privat.
    Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, participantul beneficiazã de dreptul de acces, de intervenţie, de a nu fi supus unei decizii individuale şi de a se adresa justiţiei. Participantul are dreptul de a se opune prelucrãrii datelor personale care îl privesc şi de a solicita ştergerea datelor, printr-o cerere scrisã, datatã şi semnatã, adresatã ...........(denumirea administratorului)............, care prelucreazã datele participantului conţinute în prezenta anexã, în scopul prevãzut de Legea nr. 411/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.


                     Administrator, Participant,
              .......................... ..........................
                                                       (numele şi prenumele)
                  Reprezentant legal, ..................
         ................................. (semnãtura)
    (numele, prenumele, semnãtura şi ştampila)
                                                    Data .....................
        Agent de marketing persoanã juridicã, (zz/ll/aaaa)
        ....................................
         (denumirea agentului de marketing)

    Codul din Registrul Comisiei de Supraveghere
  a Sistemului de Pensii Private ..................

       Agent de marketing persoanã fizicã,
         ..............................
              (numele şi prenumele)

    Codul din Registrul Comisiei de Supraveghere
   a Sistemului de Pensii Private ..................
         ..............................
       (semnãtura agentului de marketing)

     Rubricã completatã de administrator

 ┌────────────────────────────────────────┐
 │ ┌──────────────────────────────────┐ │
 │ │ │ │
 │ │ Verificat: │ │
 │ │ Numele: ...................... │ │
 │ │ Prenumele: ................... │ │
 │ │ Semnãtura Data │ │
 │ │ ............... .......... │ │
 │ └──────────────────────────────────┘ │
 └────────────────────────────────────────┘                                -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016