Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA nr. 21 din 20 noiembrie 2009  pentru modificarea si completarea   Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORMA nr. 21 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 7 decembrie 2009
NORMĂ? nr. 21 din 20 noiembrie 2009
pentru modificarea şi completarea <>Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat
EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 7 decembrie 2009


Având în vedere prevederile art. 41 lit. f) şi ale <>art. 46 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prevederile <>art. 13^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22, ale art. 23 lit. f) şi ale <>art. 24 lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005 ,
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumitã în continuare Comisie, emite prezenta normã.

ART. I
<>Norma nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobatã prin <>Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 2 mai 2008, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - Prezenta normã reglementeazã:
a) colectarea contribuţiilor participanţilor la fondurile de pensii administrate privat;
b) prelucrarea declaraţiilor nominale, declaraţiilor şi contractelor de asigurare;
c) calculul, evidenţa, virarea şi regularizarea contribuţiilor individuale cãtre fondurile de pensii administrate privat;
d) transmiterea informaţiilor între entitãţile implicate în procesul de colectare şi virare a contribuţiilor la fondurile de pensii."
2. La articolul 2, alineatele (2)-(4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) De asemenea, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) Legea pensiilor publice - <>Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) contractul de asigurare socialã - contractul prevãzut la art. 5 alin. (2) din Legea pensiilor publice, conform anexei nr. 3 la norma de aplicare a acestei legi;
c) declaraţie de asigurare - declaraţia de asigurare depusã de persoanele prevãzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V din Legea pensiilor publice, aşa cum este descrisã în anexa nr. 4 la norma de aplicare a acestei legi;
d) declaraţie nominalã - declaraţia privind evidenţa nominalã a asiguraţilor şi a obligaţiilor de platã cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat, iniţialã, prevãzutã de art. 6 din Legea pensiilor publice, aşa cum este descrisã în anexa nr. 1.1 la norma de aplicare a acestei legi;
e) act adiţional - documentul care modificã contractul de asigurare;
f) comunicare de modificare - documentul care modificã declaraţia de asigurare;
g) declaraţie rectificativã - documentul care modificã declaraţia nominalã iniţialã;
h) luna şi anul de referinţã - luna şi anul pentru care se depun declaraţiile nominale iniţiale;
i) Norma de aplicare a Legii pensiilor publice - Norma de aplicare a prevederilor <>Legii nr. 19/2000 , aprobatã prin <>Ordinul ministrului muncii şi solidaritãţii sociale nr. 340/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
j) Tabel electronic al contribuţiilor - tabelul electronic de evidenţã a contribuţiilor la fondurile de pensii administrate privat, denumit în continuare TEC;
k) validare declaraţie - procesul de înregistrare în sistemul public de pensii a unei declaraţii nominale, a unei declaraţii de asigurare sau a unui contract de asigurare, corecte şi întocmite conform prevederilor Normei de aplicare a Legii pensiilor publice."
"(3) În procesul de colectare, calcul, evidenţã, virare şi regularizare a contribuţiilor individuale sunt implicate, dupã caz, urmãtoarele entitãţi:
a) administratorii fondurilor de pensii administrate privat;
b) depozitarii activelor fondurilor de pensii administrate privat;
c) fondul de pensii administrat privat;
d) instituţia de colectare, respectiv Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, denumitã în continuare ANAF;
e) instituţia de evidenţã, respectiv Casa Naţionalã de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, denumitã în continuare CNPAS;
f) participanţii la fondurile de pensii administrate privat;
g) plãtitorul, prevãzut la art. 2 alin. (1) pct. 26 din Lege."
"(4) Evidenţa participanţilor, precum şi viramentele cãtre fondurile de pensii administrate privat se realizeazã pe baza elementelor de identificare, respectiv nume, prenume şi a codului numeric personal."
3. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - Cota de contribuţie la fondul de pensii administrat privat se stabileşte prin lege."
4. La capitolul II, titlul secţiunii a 2-a se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Declaraţiile necesare determinãrii cuantumului contribuţiilor la fondurile de pensii administrate privat"
5. La articolul 6, alineatele (2)-(4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) La depunerea declaraţiilor nominale, declaraţiilor de asigurare, precum şi, dupã caz, informaţiilor înscrise în contractele de asigurare, casele teritoriale de pensii procedeazã la verificarea acestora din punctul de vedere al întocmirii corecte, solicitând totodatã persoanelor juridice sau persoanelor fizice care au calitatea de angajator ori entitãţilor asimilate angajatorului corectarea eventualelor erori semnalate în cuprinsul acestora şi retransmiterea declaraţiilor corectate pânã la termenul legal de depunere prevãzut de lege."
"(3) Declaraţiile nominale corecte depuse în termenul prevãzut de lege, precum şi cele corectate, retransmise în acelaşi termen, se prelucreazã şi se valideazã de casele teritoriale de pensii pânã la termenul prevãzut la art. 7 alin. (1)."
"(4) Declaraţiile nominale corecte, depuse peste termenul prevãzut de lege, precum şi cele corectate, retransmise peste termen, se prelucreazã şi se valideazã de casele teritoriale de pensii pânã la urmãtoarele termene prevãzute la art. 7 alin. (1), în funcţie de data depunerii acestor declaraţii."
6. Articolul 7 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Pe data de întâi a fiecãrei luni urmãtoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale, casele teritoriale de pensii transmit la CNPAS informaţiile aferente declaraţiilor nominale validate, însoţite de un inventar al acestora.
(2) În acelaşi termen prevãzut la alin. (1), casele teritoriale de pensii transmit la CNPAS declaraţiile de asigurare şi contractele de asigurare aflate în evidenţã, însoţite de un inventar al acestora.
(3) Plãţile, reprezentând contribuţia de asigurãri sociale, luate în considerare la stabilirea stagiului de cotizare pentru luna de referinţã sunt plãţile înregistrate la nivelul caselor teritoriale de pensii pânã la data inventarului.
(4) Modalitãţile concrete de transmitere de la casele teritoriale de pensii la CNPAS, precum şi formatele informaţiilor prevãzute la alin. (1) şi (2), inclusiv conţinutul şi formatul inventarelor, sunt stabilite prin norme interne de lucru ale CNPAS, aprobate prin decizie a preşedintelui CNPAS."
7. La articolul 8, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) <>Procedurile de regularizare prevãzute la alin. (1) se efectueazã în conformitate cu procedura de regularizare a sumelor reprezentând contribuţia datoratã fondurilor de pensii administrate privat, aprobatã prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. <>97 /<>641/2009 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 22 aprilie 2009."
8. La articolul 9, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - (1) În vederea efectuãrii calculului şi evidenţei contribuţiilor pentru fiecare participant, CNPAS actualizeazã Registrul participanţilor în baza:
a) procesului de aderare prevãzut în reglementãrile în vigoare, emise de cãtre Comisie, privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat;
b) procesului de actualizare a informaţiilor conţinute în Registrul participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, prevãzut în reglementãrile în vigoare, emise de cãtre Comisie;
c) procesului de aplicare a deciziilor Comisiei privind apartenenţa unor persoane la un anumit fond de pensii, ca urmare a analizãrii unor contestaţii depuse de participanţi ori a controalelor efectuate de Comisie sau orice alte decizii ale Comisiei;
d) procesului de transfer al participanţilor între fondurile de pensii, prevãzut de <>Norma nr. 12/2009 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat, aprobatã prin <>Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2009 ;
e) procesului de repartizare aleatorie lunarã, prevãzut în reglementãrile în vigoare, emise de cãtre Comisie."
9. Articolul 10 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Procedura prevãzutã la art. 9 alin. (1) lit. e) se efectueazã de cãtre CNPAS lunar, în perioada 10-15 a lunii urmãtoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale.
(2) CNPAS aplicã procedurile prevãzute în reglementãrile în vigoare, emise de cãtre Comisie, referitoare la repartizarea aleatorie a persoanelor eligibile obligate sã adere la un fond de pensii administrat privat, care, în ultimele 4 luni anterioare lunii în care se efectueazã repartizarea aleatorie, nu au fost comunicate de cãtre administratorii fondurilor de pensii cã au aderat, dar ale cãror date figureazã în declaraţiile nominale sau în declaraţiile de asigurare aflate în evidenţa CNPAS cu obligaţii de platã."
10. La articolul 11, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Lunar, în perioada 16-18 a lunii urmãtoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevãzute de art. 43^1 alin. (7) din Lege, CNPAS actualizeazã TEC."
11. La articolul 11 alineatul (2), literele e) şi g) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"e) numele şi prenumele participantului, astfel cum au fost raportate în declaraţia nominalã, declaraţia de asigurare, respectiv contractul de asigurare;
..........................................................................,
g) informaţii aferente lunii pentru care se datoreazã contribuţia la fondul de pensii:
1. venitul asigurat în lunã;
2. cuantumul contribuţiei lunare datorate la fondul de pensii în lunã;
3. cuantumul contribuţiei lunare virate efectiv la fondul de pensii în lunã;
4. suma restantã/de reţinut datoratã (suma cu semn plus sau minus);
5. suma totalã viratã/reţinutã în lunã (suma cu semn plus sau minus)."
12. La articolul 11, alineatul (3) se abrogã.
13. La articolul 11, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(4) Cuantumul contribuţiei individuale lunare datorate la fondul de pensii administrat privat se calculeazã prin aplicarea cotei de contribuţie prevãzute la art. 4 asupra bazei de calcul prevãzute la art. 3 alin. (3)."
14. Articolul 12 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Procedura de actualizare prevãzutã la art. 11 alin. (1) se efectueazã pe baza datelor din Registrul participanţilor şi a celor înscrise în declaraţiile prevãzute la art. 6 alin. (1).
(2) În situaţia în care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu se aflã înregistrate în declaraţiile nominale depuse în termenul stabilit de cãtre CNPAS conform art. 6 alin. (1) din Legea pensiilor publice, CNPAS calculeazã sumele prevãzute la art. 11 alin. (2) lit. g) şi le înregistreazã în TEC.
(3) În situaţia în care persoanele au aderat sau au fost repartizate aleatoriu şi au realizat stagii de cotizare în sistemul public de pensii pe bazã de declaraţie sau contract de asigurare, CNPAS calculeazã sumele prevãzute la art. 11 alin. (2) lit. g) şi le înregistreazã în TEC.
(4) În situaţia în care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu se aflã înregistrate în declaraţiile nominale rectificative sau îşi modificã venitul asigurat înscris în declaraţia de asigurare, prin comunicãri de modificare, aferente unei perioade anterioare, CNPAS calculeazã sumele prevãzute la art. 11 alin. (2) lit. g) şi le înregistreazã în TEC. Sumele restante calculate pot fi pozitive sau negative, în funcţie de sumele înscrise în TEC ca fiind achitate efectiv la fondurile de pensii, pentru lunile care au fãcut obiectul rectificãrilor.
(5) În situaţia în care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu îşi modificã venitul asigurat înscris în contractul de asigurare, prin act adiţional, CNPAS calculeazã sumele prevãzute la art. 11 alin. (2) lit. g) datorate de participantul la fondul de pensii, începând cu luna de la care acest act produce efecte pentru viitor. Sumele astfel recalculate le înregistreazã în TEC.
(6) În situaţia în care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu nu se aflã înregistrate în declaraţiile nominale prevãzute la art. 7 sau, dupã caz, nu au realizat stagii de cotizare în luna de referinţã ori figureazã ca debitori în cazul declaraţiilor sau contractelor de asigurare, CNPAS va înscrie în TEC cifra "0" în rubricile aferente obligaţiilor lunare.
(7) În cazul persoanelor pentru care CNPAS a procedat, conform normelor în vigoare, la repartizarea aleatorie, sumele prevãzute la art. 11 alin. (2) lit. g) se calculeazã şi se înregistreazã în TEC luându-se în considerare şi lunile anterioare din intervalul legal în care persoana eligibilã şi obligatã sã contribuie avea posibilitatea sã adere voluntar la un fond de pensii."
15. Titlul capitolului III se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Virarea contribuţiilor în sistemul pensiilor administrate private"
16. La capitolul III, titlul secţiunii 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Listele nominale de viramente ale contribuţiei la fondurile de pensii administrate privat"
17. La articolul 13 alineatul (2), litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"e) pentru fiecare participant:
- codul numeric personal al participantului;
- numele şi prenumele participantului, astfel cum au fost raportate în declaraţia nominalã, declaraţia de asigurare, respectiv contractul de asigurare. Numele şi prenumele se scriu în câmpuri separate;
- suma totalã viratã la fondul de pensii administrat privat;
- codul unic de identificare (CUI) al angajatorului."
18. La articolul 13, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Participanţii pentru care nu se efectueazã plãţi sunt înscrişi în listele nominale de viramente, având înscrisã cifra «0» în câmpul «suma totalã viratã la fondul de pensii»."
19. La articolul 13, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1) cu urmãtorul cuprins:
"(4^1) În cazul în care suma viratã în contul participantului, rezultatã ca urmare a regularizãrilor, este negativã, valoarea acesteia poate fi cel mult egalã cu totalul contribuţiilor pozitive plãtite pentru respectivul participant, în intervalul dintre prima contribuţie viratã şi momentul viramentului de sumã negativã în contul respectivului participant."
20. La articolul 13, alineatele (5)-(7) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(5) Suma totalã ce urmeazã a fi viratã pentru fiecare fond de pensii se obţine prin însumarea algebricã a contribuţiilor în câmpul «suma totalã viratã la fondul de pensii»."
(6) Listele nominale de viramente se transmit fiecãrui administrator de fond de pensii şi Comisiei în format electronic, în termenul prevãzut la art. 43^1 alin. (3) din Lege, prin fişiere semnate cu semnãturã electronicã extinsã emisã de un furnizor autorizat, în condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã.
(7) Fiecare administrator de fond de pensii administrat privat arhiveazã toate fişierele prevãzute la alin. (4) şi (5)."
21. La articolul 14, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Recapitulaţia prevãzutã la alin. (1) se întocmeşte pe suport hârtie şi în format electronic, se semneazã cu semnãtura electronicã extinsã de persoanele împuternicite în acest scop de cãtre preşedintele CNPAS şi se distribuie dupã cum urmeazã:
a) un exemplar rãmâne la CNPAS;
b) un exemplar se transmite la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti împreunã cu documentele de platã;
c) un exemplar se transmite administratorului fondului de pensii administrat privat la care se efectueazã plata;
d) un exemplar se transmite depozitarului la care se vireazã sumele."
22. La articolul 14, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Un exemplar al recapitulaţiei prevãzute la alin. (1) se transmite, de asemenea, Comisiei, în format electronic."
23. La capitolul III, titlul secţiunii a 2-a se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Virarea contribuţiilor la fondurile de pensii administrate privat"
24. Dupã articolul 15 se introduc douã noi articole, articolele 15^1 şi 15^2, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 15^1. - (1) În situaţia în care, la data de 20 a fiecãrei luni, la un fond de pensii administrat privat se constatã virarea unor sume negative, administratorul respectivului fond aplicã urmãtoarea procedurã, pentru participanţii cu contribuţie individualã negativã la nivel de cod numeric personal:
a) înregistreazã contribuţia brutã lunarã, ca rezultat al totalizãrii viramentelor, posibil multiple, la nivel de cod numeric personal, pe fiecare participant, cu semnul minus (-);
b) înregistreazã comisionul de administrare reţinut din contribuţia brutã lunarã, pe cale de consecinţã, cu semnul minus (-);
c) înregistreazã contribuţia netã rezultatã dupã deducerea comisionului de administrare din contribuţia brutã, de asemenea, dupã caz, cu semnul minus (-);
d) corecteazã numãrul de unitãţi de fond pentru un participant cu contribuţie negativã, astfel:
1. corectarea activului personal al participantului se face cu cel mult numãrul excedentar de unitãţi de fond atribuit acestuia, ca efect al viramentului excedentar;
2. determinarea numãrului excedentar de unitãţi de fond se face prin echivalarea contribuţiei negative nete în unitãţi de fond, folosind maximul valorii unitãţii de fond utilizate pentru convertire, identificat în intervalul de la data încasãrii primei contribuţii pozitive pentru respectivul participant şi pânã la momentul convertirii prezente - interval închis. Înregistrarea acestor unitãţi de fond se face cu semnul minus (-);
3. corectarea activului personal al participantului se face prin anularea din contul sãu a numãrului de unitãţi de fond determinat conform pct. 2;
4. anularea numãrului corespunzãtor de unitãţi de fond din activul personal se face prin însumarea numãrului de unitãţi de fond existent în contul participantului cu numãrul celor negative aferente contribuţiei negative nete, determinat conform pct. 2;
5. determinarea sumei rezultate în urma anulãrii unitãţilor de fond din activul personal al participantului se face prin înmulţirea numãrului de unitãţi de fond anulate cu valoarea la zi a unitãţii de fond;
6. în cazul în care contravaloarea la zi a unitãţilor de fond anulate este mai micã decât valoarea totalã a contribuţiei nete negative, administratorul acoperã acest deficit cu o sumã corespunzãtoare dedusã din comisionul de administrare din contribuţii.
(2) Administratorul furnizeazã depozitarului lista de contribuţii negative emisã de CNPAS şi a numãrului de unitãţi de fond anulate pe fiecare cod numeric personal.
(3) Pentru verificarea şi corecta calculaţie, suma din contul colector viratã de cãtre CNPAS, plus contravaloarea la zi a unitãţilor de fond anulate, plus deficitul de numerar, dupã caz, acoperit de administrator, trebuie sã fie egalã cu suma contribuţiilor nete pozitive calculate în baza listei nominale de viramente.
(4) Dupã identificarea sumei prevãzute la alin. (1) lit. d) pct. 6 şi verificarea calculaţiei prevãzute la alin. (3), se procedeazã la convertirea în unitãţi de fond conform prevederilor legale.
Art. 15^2. - (1) În cazul eliminãrii unui participant din Registrul participanţilor, ca urmare a unei hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile de desfiinţare a actului individual de aderare, CNPAS procedeazã la recuperarea contribuţiei brute virate pânã la momentul eliminãrii din Registrul participanţilor cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat, prin compensare cu contribuţiile de virat la data urmãtorului virament lunar.
(2) CNPAS înscrie în listele nominale de viramente, la urmãtorul termen de virament, pentru participantul în cauzã, suma reprezentând contravaloarea contribuţiilor totale brute virate, cu semnul minus, dupã eliminarea din Registrul participanţilor.
(3) În cazul în care activul personal al participantului este mai mic decât valoarea contribuţiilor brute virate în fond, diferenţa se acoperã din veniturile administratorului prevãzute la art. 85 lit. a) din Lege.
(4) În cazul în care activul personal al participantului este mai mare decât valoarea contribuţiilor brute virate în fond, diferenţa se face venit din exploatare la fondul respectiv."
25. La articolul 17, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Comisia comunicã CNPAS lunar, pânã cel târziu la data de 15 a fiecãrei luni, prin documente semnate cu semnãtura electronicã extinsã, urmãtoarele informaţii:
a) denumirea fondului de pensii administrat privat;
b) codul fondului administrat privat din Registrul Comisiei;
c) denumirea depozitarului la care se vireazã contribuţiile;
d) codul depozitarului din Registrul Comisiei;
e) codul IBAN al depozitarului;
f) denumirea agentului de marketing persoanã juridicã;
g) codul agentului de marketing persoanã juridicã din Registrul Comisiei;
h) denumirea agentului de marketing persoanã fizicã;
i) codul agentului de marketing persoanã fizicã din Registrul Comisiei."
26. Articolul 19 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - Nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în prezenta normã se sancţioneazã în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), art. 141 alin. (2)-(11) din Lege."
ART. II
Prezenta normã intrã în vigoare la 1 ianuarie 2010.

------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016