Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA nr. 14 din 26 august 2009  privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORMA nr. 14 din 26 august 2009 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 2 septembrie 2009
NORMA nr. 14 din 26 august 2009
privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative
EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 2 septembrie 2009

În temeiul dispoziţiilor <>art. 16 , <>art. 23 lit. f) şi <>art. 24 lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005 ,
având în vedere prevederile <>art. 77 alin. (3) şi (4) şi <>art. 93 şi <>94 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Lege,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumitã în continuare Comisie, emite prezenta normã.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta normã reglementeazã modul în care activul personal al participantului este utilizat în cazul în care acesta:
a) a împlinit vârsta de 60 de ani şi nu îndeplineşte una sau ambele condiţii prevãzute la <>art. 93 alin. (2) lit. b) şi c) din Lege ;
b) beneficiazã de pensie de invaliditate în condiţiile <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) decedeazã înainte de depunerea cererii pentru obţinerea unei pensii facultative conform art. 94 lit. c) din Lege.
ART. 2
Pânã la adoptarea legii speciale privind organizarea şi funcţionarea sistemului de platã a pensiilor reglementate şi supravegheate de Comisie, în situaţiile prevãzute la <>art. 93 alin. (2) lit. a) şi <>art. 94 lit. b) şi c) din Lege , participantul sau beneficiarul, dupã caz, primeşte suma existentã în contul sãu, ca platã unicã.
ART. 3
Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normã au semnificaţia prevãzutã la <>art. 2 din Lege .

CAP. II
Utilizarea activului personal

SECŢIUNEA 1
Utilizarea activului personal în cazul în care participantul a împlinit vârsta de 60 de ani

ART. 4
Participantul care îndeplineşte condiţia prevãzutã la <>art. 93 alin. (2) lit. a) şi nu îndeplineşte una sau ambele condiţii prevãzute la <>art. 93 alin. (2) lit. b) şi c) din Lege are dreptul sã opteze pentru:
a) intrarea în posesia contravalorii activului sãu personal net, ca platã unicã;
b) continuarea plãţii contribuţiilor, în cazul în care acesta continuã sã desfãşoare o activitate în sensul <>art. 74 alin. (1) din Lege dupã împlinirea vârstei de 60 de ani.
ART. 5
Participantul care, dupã împlinirea vârstei de 60 de ani, continuã sã desfãşoare o activitate în sensul <>art. 74 alin. (1) din Lege are dreptul sã solicite oricând, pe baza unei cereri de platã, contravaloarea activului sãu personal net.

SECŢIUNEA a 2-a
Utilizarea activului personal în caz de invaliditate a participantului

ART. 6
(1) În cazul prevãzut la art. 94 lit. b) din Lege, participantul are dreptul sã obţinã contravaloarea activului sãu personal net, ca platã unicã.
(2) În cazul invaliditãţii de gradul I şi în cazul invaliditãţii de gradul II, când se constatã pierderea totalã a capacitãţii de muncã, participantul are dreptul sã obţinã contravaloarea activului sãu personal net.
(3) În cazul invaliditãţii de gradul III, participantul are dreptul sã opteze, dupã caz, pentru:
a) suspendarea plãţii contribuţiilor;
b) continuarea plãţii contribuţiilor.
(4) Participantul aflat în situaţia prevãzutã la alin. (3) lit. a) îşi pãstreazã drepturile pe toatã perioada de suspendare a plãţii contribuţiilor la fondul de pensii facultative.

SECŢIUNEA a 3-a
Utilizarea activului personal al participantului în caz de deces

ART. 7
În cazul decesului participantului înainte ca acesta sã solicite deschiderea dreptului la pensie, beneficiarul/beneficiarii acestuia are/au dreptul la plata contravalorii activului personal net sau a cotei-pãrţi cuvenite din activul personal net al participantului, dupã caz.
ART. 8
Prescripţia dreptului de a cere plata contravalorii activului personal net al participantului începe sã curgã de la data eliberãrii certificatului de moştenitor sau de legatar ori a certificatului de moştenitor suplimentar, dupã caz, respectiv de la data rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti de partaj succesoral.

CAP. III
Plata lichiditãţilor bãneşti reprezentând contravaloarea activului personal net

ART. 9
Plata lichiditãţilor bãneşti reprezentând contravaloarea activului personal net al participantului/ beneficiarului se efectueazã prin virament în cont bancar sau prin mandat poştal.
ART. 10
(1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net, participantul aflat în situaţia prevãzutã la art. 4 lit. a) depune la sediul administratorului fondului de pensii facultative o cerere scrisã prin care solicitã plata drepturilor cuvenite, însoţitã de copia actului sãu de identitate, valabil la data depunerii cererii, cu semnãtura în original pe aceeaşi paginã cu imaginea reprodusã prin copiere.
(2) În cazul în care participantul aflat în situaţia prevãzutã la art. 4 lit. a) este reprezentat prin mandatar, mandatarul depune la sediul administratorului fondului de pensii facultative cererea scrisã prevãzutã la alin. (1), însoţitã de procura specialã şi autenticã, de copia actului de identitate al participantului, valabil la data depunerii cererii, cu semnãtura în original pe aceeaşi paginã cu imaginea reprodusã prin copiere. Mandatarul depune, de asemenea, copia actului sãu de identitate, valabil la data depunerii cererii, cu semnãtura în original pe aceeaşi paginã cu imaginea reprodusã prin copiere.
ART. 11
(1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net în condiţiile art. 6 alin. (2), participantul, personal sau prin mandatar, depune la sediul administratorului fondului de pensii facultative o cerere scrisã prin care solicitã plata lichiditãţilor bãneşti cuvenite.
(2) Participantul depune cererea scrisã prevãzutã la alin. (1) însoţitã de copia deciziei de încadrare în grad de invaliditate, din care sã rezulte gradul de invaliditate pentru care a fost pensionat, precum şi copia actului sãu de identitate, valabil la data depunerii cererii. Copiile documentelor vor avea semnãtura în original pe aceeaşi paginã cu imaginea reprodusã prin copiere. Participantul prezintã în original decizia de încadrare în grad de invaliditate.
(3) În situaţia în care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul depune cererea scrisã prevãzutã la alin. (1) însoţitã de procura specialã şi autenticã, de copia deciziei de încadrare în grad de invaliditate şi de copia actului de identitate al participantului, valabil la data depunerii cererii. Copiile documentelor vor avea semnãtura mandatarului în original pe aceeaşi paginã cu imaginea reprodusã prin copiere. Mandatarul depune, de asemenea, copia actului sãu de identitate, valabil la data depunerii cererii, cu semnãtura în original pe aceeaşi paginã cu imaginea reprodusã prin copiere, şi prezintã în original decizia de încadrare în grad de invaliditate.
ART. 12
(1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net în conformitate cu prevederile art. 7, fiecare beneficiar, personal sau prin mandatar, depune la sediul administratorului fondului de pensii facultative o cerere scrisã prin care solicitã plata lichiditãţilor bãneşti cuvenite.
(2) Beneficiarul depune cererea scrisã prevãzutã la alin. (1), însoţitã de copia certificatului de moştenitor/legatar ori a certificatului de moştenitor suplimentar, dupã caz, sau de copia hotãrârii judecãtoreşti definitive şi irevocabile, precum şi de copia actului sãu de identitate, valabil la data depunerii cererii. Copiile documentelor vor avea semnãtura în original pe aceeaşi paginã cu imaginea reprodusã prin copiere. Beneficiarul prezintã în original documentele menţionate.
(3) În situaţia în care beneficiarul este reprezentat prin mandatar, mandatarul depune cererea scrisã menţionatã la alin. (1), însoţitã de procura specialã şi autenticã, de copia certificatului de moştenitor/legatar ori a certificatului de moştenitor suplimentar, dupã caz, sau copia hotãrârii judecãtoreşti definitive şi irevocabile, precum şi de copia actului de identitate al beneficiarului, valabil la data depunerii cererii. Copiile documentelor vor avea semnãtura mandatarului în original pe aceeaşi paginã cu imaginea reprodusã prin copiere. Mandatarul depune, de asemenea, copia actului sãu de identitate, valabil la data depunerii cererii, cu semnãtura în original pe aceeaşi paginã cu imaginea reprodusã prin copiere, şi prezintã în original certificatul de moştenitor/legatar ori certificatul de moştenitor suplimentar, dupã caz, sau hotãrârea judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã.
ART. 13
(1) În cererea scrisã, depusã la sediul administratorului, participantul/beneficiarul sau mandatarul, dupã caz, indicã modalitatea de efectuare a plãţii lichiditãţilor bãneşti cuvenite, respectiv prin mandat poştal sau prin virament în cont bancar.
(2) În cazul în care plata se efectueazã prin mandat poştal, participantul/beneficiarul sau mandatarul, dupã caz, indicã în cererea scrisã adresa de domiciliu din buletinul/cartea de identitate, la care se efectueazã plata.
(3) În cazul în care plata se efectueazã prin virament în cont bancar, participantul/beneficiarul sau mandatarul, dupã caz, specificã în cererea scrisã urmãtoarele informaţii: titularul contului, codul IBAN al contului participantului/beneficiarului şi denumirea bãncii unde este deschis contul.
(4) Plata lichiditãţilor bãneşti prevãzute la alin. (1) se face cãtre participantul/beneficiarul fondului de pensii facultative, reprezentarea prin mandatar a acestuia fiind permisã numai pentru depunerea cererii şi a documentelor însoţitoare.
ART. 14
(1) Administratorul efectueazã plata lichiditãţilor bãneşti aferente drepturilor participantului/beneficiarului din contul fondului de pensii facultative:
a) în contul bancar al participantului/beneficiarului, indicat în cererea scrisã; sau
b) în contul unui furnizor de servicii poştale, în vederea transmiterii de cãtre acesta a lichiditãţilor bãneşti cuvenite participantului/beneficiarului, prin mandat poştal.
(2) În situaţia prevãzutã la alin. (1) lit. b), administratorul întocmeşte documentaţia necesarã pentru plata lichiditãţilor bãneşti cãtre participant/beneficiar şi o transmite furnizorului de servicii poştale.
ART. 15
(1) La data efectuãrii plãţii, administratorul fondului de pensii facultative transmite cãtre participant, pe suport hârtie, prin servicii poştale, o informare cu privire la valoarea lichiditãţilor bãneşti cuvenite participantului.
(2) La data efectuãrii plãţii, administratorul fondului de pensii transmite cãtre beneficiar/beneficiari, pe suport hârtie, prin servicii poştale, o informare cuprinzând urmãtoarele informaţii:
a) valoarea lichiditãţilor bãneşti ale participantului decedat;
b) valoarea lichiditãţilor bãneşti cuvenite beneficiarului cãruia i se adreseazã informarea.
(3) La solicitarea participantului/beneficiarului, administratorul transmite în mod gratuit istoricul operaţiunilor efectuate pentru participant pânã la data plãţii activului personal net al acestuia.
ART. 16
(1) Plata lichiditãţilor bãneşti cuvenite participantului/beneficiarului se efectueazã în maximum 10 zile lucrãtoare de la data depunerii cererii de platã.
(2) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constatã depunerea acestora într-o formã necorespunzãtoare, precum şi lipsa unor documente, se solicitã participantului/beneficiarului sau mandatarului, dupã caz, completarea ori înlocuirea acestora. Orice solicitare de completare ori înlocuire conduce la întreruperea termenului prevãzut la alin. (1), care reîncepe sã curgã de la data depunerii documentaţiei complete.
(3) Cuantumul sumei care urmeazã a fi plãtitã cãtre participant/beneficiar se calculeazã având la bazã ultima valoare unitarã a activului net, calculatã şi raportatã de administrator şi de depozitar în ziua precedentã zilei în care se face plata, din care se scad deducerile legale, iar anularea unitãţilor de fond aferente plãţii lichiditãţilor bãneşti ale participantului se efectueazã la aceeaşi datã.
(4) Comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele poştale, dupã caz, sunt deduse din suma reprezentând activul personal al participantului.
ART. 17
Dacã prospectul schemei de pensii a fondului prevede garanţii cu privire la performanţele investiţiilor ori un nivel stabilit al beneficiilor, administratorul plãteşte participantului/beneficiarului valoarea cea mai mare dintre activul personal al participantului şi valoarea garanţiilor oferite.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 18
Activul personal al participantului aflat în situaţiile prevãzute la <>art. 93 alin. (2) lit. a) şi <>art. 94 lit. b) şi c) din Lege va fi administrat pânã la data efectuãrii plãţii unice a drepturilor cuvenite participantului/beneficiarului.
ART. 19
Drepturile cuvenite în calitate de beneficiar şi nerevendicate în termenul general de prescripţie devin resurse financiare ale fondului în prima zi lucrãtoare ulterioarã datei expirãrii termenului de prescripţie sau în ziua imediat urmãtoare zilei în care administratorul a luat cunoştinţã de expirarea termenului de prescripţie.
ART. 20
Calitatea de participant la fondul de pensii facultative înceteazã la momentul efectuãrii plãţii reprezentând contravaloarea activului personal net.
ART. 21
Administratorul are obligaţia sã pãstreze şi sã arhiveze istoricul operaţiunilor participantului de la prima contribuţie şi pânã la plata lichiditãţilor bãneşti, împreunã cu documentele aferente acestora, în conformitate cu prevederile legale.
ART. 22
Nerespectarea dispoziţiilor prezentei norme se sancţioneazã în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv <>art. 120 , <>art. 121 alin. (1) lit. k), alin. (2)-(7), alin. (9) şi (10) din Lege .
ART. 23
(1) La data intrãrii în vigoare a prezentei norme se abrogã <>Norma nr. 17/2008 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative în caz de invaliditate şi în caz de deces, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 9 iulie 2008, aprobatã prin <>Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 30/2008 , precum şi orice alte dispoziţii contrare.
(2) Prevederile prezentei norme se aplicã şi pentru cererile privind plata drepturilor cuvenite depuse de cãtre participanţi/beneficiari la administratorii de fonduri de pensii facultative şi nesoluţionate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei norme.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016