Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA nr. 13 din 18 iunie 2009  privind sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2009 a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private    Twitter Facebook
Cautare document

NORMA nr. 13 din 18 iunie 2009 privind sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2009 a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 16 iulie 2009
NORMA nr. 13 din 18 iunie 2009
privind sistemul de raportare contabilã la 30 iunie 2009 a entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 16 iulie 2009


Având în vedere prevederile <>art. 57 alin. (6) şi ale <>art. 70 lit. g) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 15 alin. (6) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor <>art. 16 şi <>art. 23 lit. f) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005 ,
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumitã în continuare Comisie, emite prezenta normã.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta normã stabileşte sistemul de raportare contabilã la 30 iunie 2009 a entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisie.
ART. 2
Prezenta normã se aplicã de cãtre urmãtoarele categorii de entitãţi:
a) societãţi de pensii înfiinţate potrivit prevederilor legale în vigoare;
b) fonduri de pensii facultative şi fonduri de pensii administrate privat, denumite în continuare fonduri de pensii private;
c) administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societãţi de asigurare sau societãţi de administrare a investiţiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;
d) brokeri de pensii private.
ART. 3
(1) Raportãrile contabile la 30 iunie 2009 se întocmesc conform <>Normei nr. 14/2007 privind reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene aplicabile entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã prin <>Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 37/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Entitãţile prevãzute la art. 2 completeazã formularele de raportare contabilã la 30 iunie 2009, în lei, folosind planul de conturi aplicabil fiecãrei categorii de entitãţi, conform reglementãrilor contabile specifice.

CAP. II
Sistemul de raportare contabilã la 30 iunie 2009

ART. 4
Entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisie au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã la Comisie şi, dupã caz, la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportãri contabile la 30 iunie 2009, care cuprind urmãtoarele formulare, în funcţie de specificul fiecãrei categorii de entitãţi:
a) pentru propria activitate a administratorilor de fonduri de pensii administrate privat şi/sau de fonduri de pensii facultative care sunt societãţi de pensii autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisie:
1. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10), conform anexei nr. 2;
2. Contul de profit şi pierdere (cod 20), conform anexei nr. 3;
3. Date informative (cod 30), conform anexei nr. 4;
b) pentru fiecare fond de pensii administrat privat şi pentru fiecare fond de pensii facultative, administratorii acestora întocmesc:
1. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10), conform anexei nr. 5;
2. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20), conform anexei nr. 6;
c) administratorii de fonduri de pensii facultative care sunt societãţi de asigurare sau societãţi de administrare a investiţiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, întocmesc:
1. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform anexei nr. 7;
2. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor, conform anexei nr. 8;
d) brokerii de pensii private autorizaţi de Comisie întocmesc:
1. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10), conform anexei nr. 2;
2. Contul de profit şi pierdere (cod 20), conform anexei nr. 3;
3. Date informative (cod 30), conform anexei nr. 4.
ART. 5
(1) Formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" prezintã, în formã sinteticã, elementele de activ şi de pasiv, grupate dupã naturã şi lichiditate, respectiv dupã naturã şi exigibilitate.
(2) Formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice încheiate la sfârşitul perioadei de raportare, puse de acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiatã dupã înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
ART. 6
(1) Formularul "Contul de profit şi pierdere", respectiv "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" cuprinde totalitatea veniturilor realizate, a cheltuielilor efectuate, precum şi rezultatul financiar obţinut, respectiv profit sau pierdere, preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare întocmitã la sfârşitul perioadei de raportare.
(2) Datele care se raporteazã în formularul "Contul de profit şi pierdere", respectiv "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" sunt cumulate de la începutul anului pânã la sfârşitul perioadei de raportare.
(3) Administratorii de fonduri de pensii administrate privat şi/sau de fonduri de pensii facultative care sunt societãţi de pensii înscriu în formularul "Contul de profit şi pierdere", prevãzut în anexa nr. 3, la rândul nr. 12 "Salarii", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.
(4) Administratorii de fonduri de pensii facultative care sunt societãţi de asigurare şi societãţi de administrare a investiţiilor înscriu în formularul "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", prevãzut în anexa nr. 8, la rândul 09 "Salarii", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale alocate activitãţii de administrare a fondurilor de pensii facultative.
(5) La aceleaşi rânduri menţionate la alin. (3) şi (4) se include şi contravaloarea tichetelor de masã acordate salariaţilor în baza prevederilor <>Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 7
(1) În formularul "Date informative", prevãzut în anexa nr. 4, la rândurile 01 şi 02 din coloana 1, entitãţile care au în subordine subunitãţi înscriu cifra 1, indiferent de numãrul acestora.
(2) La rândurile privind plãţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depãşit termenele de platã prevãzute în contracte sau în acte normative.
(3) Informaţiile prezentate conform art. 6 alin. (5) sunt completate, de asemenea, la rândul 30 din formularul 4 "Date informative".
ART. 8
Raportãrile contabile au înscrise clar numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altã persoanã împuternicitã sã îndeplineascã aceastã funcţie, persoanã autorizatã potrivit legii, membrã a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România), precum şi numãrul de înregistrare emis de organismul profesional, dupã caz.
ART. 9
(1) Administratorul entitãţii şi conducãtorul compartimentului financiar-contabil rãspund, potrivit legii, pentru realitatea informaţiilor cu privire la poziţia financiarã, performanţa financiarã, precum şi pentru ceilalţi indicatori cuprinşi în formularele de raportare.
(2) Conducãtorul compartimentului financiar-contabil are obligaţia sã respecte prevederile prezentei norme, corelaţiile dintre indicatorii din formulare, urmãrind realitatea datelor ce se raporteazã, precum şi încadrarea în termenul de depunere la Comisie şi, dupã caz, la Ministerul Finanţelor Publice.
ART. 10
(1) Entitãţile completeazã datele de identificare, precum şi cele referitoare la încadrarea corectã în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, lizibil, fãrã a se folosi prescurtãri sau iniţiale. În cãsuţe se înscriu codurile care reflectã încadrarea acestora.
(2) Forma de proprietate se va înscrie conform nomenclatorului prevãzut în anexa nr. 1.
(3) Entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisie completeazã codul privind activitatea, cod format din 4 cifre, respectiv clase de activitãţi, potrivit Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã - CAEN, aprobatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) În cazul în care entitatea desfãşoarã mai multe activitãţi, se trece codul activitãţii preponderente care defineşte profilul entitãţii, respectiv codul clasei CAEN al activitãţii preponderente.
ART. 11
(1) Pentru societãţile de pensii şi pentru brokerii de pensii private, formatul electronic al raportãrilor contabile la 30 iunie 2009, conţinând formularistica necesarã şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentã, se obţine prin folosirea programului de asistenţã care este pus la dispoziţia entitãţilor, gratuit, de unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descãrcat de pe server-ul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro
(2) Entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisie vor depune la Comisie şi la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, dupã caz, discheta/compact-discul cu raportãrile contabile la 30 iunie 2009, însoţitã/însoţit de raportãrile contabile listate cu ajutorul programului de asistenţã, semnate şi ştampilate conform legii.
(3) Pentru fondurile de pensii private şi pentru administratorii de fonduri de pensii facultative care sunt societãţi de asigurare sau societãţi de administrare a investiţiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, formatul electronic al raportãrilor contabile la 30 iunie 2009, conţinând formularistica necesarã şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentã, se obţine prin folosirea programului de asistenţã care este pus la dispoziţia entitãţilor, gratuit, de Comisie sau poate fi descãrcat de pe server-ul de web al Comisiei, la adresa www.csspp.ro
(4) Pentru societãţile de pensii şi pentru brokerii de pensii private, raportãrile contabile la 30 iunie 2009 vor fi întocmite şi depuse atât la Comisie, cât şi la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Astfel, dosarul raportãrilor contabile la 30 iunie 2009 cuprinde:
1. raportãrile contabile - în format listat, semnate şi ştampilate şi în format electronic;
2. raportul administratorului - în format listat, semnat şi ştampilat;
3. codul de înregistrare fiscalã - în copie;
4. balanţa de verificare a conturilor sintetice - în copie.
(5) Pentru fondurile de pensii administrate privat şi pentru fondurile de pensii facultative, raportãrile contabile la 30 iunie 2009 vor fi întocmite şi depuse numai la Comisie. Astfel, dosarul raportãrilor contabile la 30 iunie 2009 cuprinde:
1. raportãrile contabile, în format listat, semnate şi ştampilate şi în format electronic.;
2. balanţa de verificare a conturilor sintetice - în copie.
(6) Pentru administratorii de fonduri de pensii facultative care sunt societãţi de asigurare şi pentru societãţile de administrare a investiţiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, raportãrile contabile la 30 iunie 2009 vor fi întocmite şi depuse numai la Comisie, astfel:
1. un exemplar al raportãrilor contabile la 30 iunie 2009 şi balanţa de verificare sinteticã, întocmitã conform reglementãrilor contabile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor sau, dupã caz, de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare - în format listat, semnate şi ştampilate;
2. raportãrile contabile la 30 iunie 2009 specifice activitãţii de administrare a fondurilor de pensii, însoţite de o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice, specificã numai activitãţii de administrare de fonduri de pensii - în format listat, semnate şi ştampilate şi în format electronic;
3. raportul administratorului - în format listat, semnat şi ştampilat;
4. codul unic de înregistrare - în copie.
(7) Documentele care constituie parte componentã a dosarului raportãrilor contabile la 30 iunie 2009 se îndosariazã, se sorteazã şi se opiseazã corespunzãtor.
(8) Raportul administratorului care administreazã fonduri de pensii private şi/sau fonduri de pensii facultative trebuie sã conţinã cel puţin urmãtoarele datele:
1. informaţii cu privire la activitatea administratorului:
a) componenţa consiliului de administraţie şi, dacã este cazul, a comitetului de direcţie;
b) numele acţionarilor care deţin mai mult de 5% din totalul acţiunilor şi procentul deţinut de aceştia din totalul acţiunilor;
c) denumirea şi sediul depozitarului şi auditorului fondurilor de pensii administrate;
d) informaţii cu privire la situaţia financiarã a administratorului de fond de pensii:
d1) analiza veniturilor administratorului obţinute din activitatea de administrare a fondurilor de pensii private, conform anexei nr. 11a. Informaţia se prezintã în lei, pentru fiecare fond de pensii pe care îl administreazã. Se vor prezenta date valorice pentru comisionul de administrare din contribuţii brute, pentru comisionul de administrare din activul net al fondului, pentru penalitãţile de transfer şi pentru alte venituri înregistrate, conform documentelor justificative;
d2) analiza cheltuielilor administratorului privind activitatea de administrare a fondurilor de pensii private, conform anexei nr. 11b. Informaţia se prezintã în lei, pentru fiecare fond de pensii pe care îl administreazã, detaliat pentru fiecare categorie de cheltuialã, conform documentelor justificative.
În mod obligatoriu, se vor detalia informaţiile cu privire la comisionul plãtit agenţilor de marketing persoane juridice, taxa de administrare datoratã Comisiei, taxa de audit şi comisioanele achitate depozitarului;
e) informaţii privind constituirea provizioanelor, conform anexei nr. 12;
2. informaţii cu privire la activitatea economico-financiarã a fiecãrui fond de pensii administrat:
a) informaţii cu privire la situaţia financiarã a fiecãrui fond de pensii administrat. Se vor face menţiuni cu privire la:
a1) informaţii privind participanţii fiecãrui fond de pensii administrat, conform secţiunilor I şi II din anexa nr. 9;
a2) informaţii privind activele şi pasivele fondului de pensii. Pentru prezentarea informaţiilor referitoare la comisioanele plãtite din fond, taxa de audit, plãţi privind decesul, transferul, invaliditatea etc., se completeazã anexa nr. 10a;
b) informaţii privind cheltuielile şi veniturile fondului de pensii private, detaliat pentru fiecare categorie, înregistrate în baza documentelor justificative, conform anexelor nr. 10b şi 10c.
ART. 12
(1) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, societãţile de pensii şi brokerii de pensii private depun la unitãţile teritoriale ale Ministerul Finanţelor Publice un exemplar al raportãrilor contabile la 30 iunie 2009.
(2) Al doilea exemplar al raportãrilor contabile la 30 iunie 2009 ale entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisie, vizat prin aplicarea ştampilei Ministerul Finanţelor Publice prin unitãţile teritoriale, se depune la Comisie.
(3) Entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisie, care nu au desfãşurat activitate pe perioada de raportare, nu întocmesc raportãri contabile la 30 iunie 2009, acestea urmând sã depunã la Comisie şi la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, dupã caz, o declaraţie pe propria rãspundere care, pentru administratorii de fonduri de pensii administrate privat şi/sau de fonduri de pensii facultative şi pentru brokerii de pensii private, trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele date de identificare:
1. denumirea completã, conform certificatului de înmatriculare;
2. adresa completã şi numãrul de telefon;
3. numãrul de înregistrare la registrul comerţului;
4. codul unic de înregistrare;
5. capitalul social.
(4) Entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisie care se aflã în curs de lichidare, potrivit legii, vor depune o declaraţie similarã.
ART. 13
(1) Raportãrile contabile la 30 iunie 2009, precum şi declaraţiile entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisie, prevãzute la art. 11 şi 12, se depun la Comisie pânã cel târziu la 14 august 2009.
(2) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, societãţile de pensii şi brokerii de pensii private vor depune la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice un exemplar al raportãrilor contabile la 30 iunie 2009 pânã cel târziu la 14 august 2009.
(3) Entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisie care nu au desfãşurat activitate pe perioada de raportare, precum şi cele care se aflã în curs de lichidare vor depune la Comisie şi la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, dupã caz, o declaraţie pe propria rãspundere, pânã cel târziu la 14 august 2009.
ART. 14
(1) Societãţile de pensii şi brokerii de pensii private pot depune raportãrile contabile la 30 iunie 2009 la registratura Comisiei şi la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declaratã, potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunãtãţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de cãtre agenţii economici şi alţi contribuabili.
(2) Entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisie, prevãzute la art. 2 lit. b) şi c), pot depune raportãrile contabile la 30 iunie 2009 la registratura Comisiei sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declaratã, potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 627/1995 .
(3) De asemenea, la depunere se vor respecta şi prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale <>Legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. III
Dispoziţii finale

ART. 15
Nerespectarea dispoziţiilor prezentei norme se sancţioneazã în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv <>art. 140 alin. (1) , <>art. 141 alin. (1) lit. g), alin. (2)-(11) şi <>art. 142 din Legea nr. 411/2004 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv <>art. 120 alin. (1) , <>art. 121 alin. (1) lit. k) şi alin. (2)-(11) din Legea nr. 204/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 16
Anexele nr. 1-12 fac parte integrantã din prezenta normã.


ANEXA 1
-------
la normã
--------

NOMENCLATOR-FORME DE PROPRIETATE


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Codul Denumirea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10 PROPRIETATE DE STAT
11 Regii autonome
12 Societãţi comerciale cu capital integral de stat
13 Alte unitãţi economice de stat netransformate în societãţi comerciale
sau regii autonome
14 Companii şi societãţi naţionale
20 PROPRIETATE MIXTÃ (cu capital de stat şi privat)
PROPRIETATE MIXTÃ (cu capital de stat - sub 50%)
21 Societãţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strãin
22 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi strãin
23 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
24 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat strãin
PROPRIETATE MIXTÃ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
25 Societãţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strãin
26 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi strãin
27 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
28 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat strãin
30 PROPRIETATE INDIVIDUALÃ - PRIVATÃ (cu capital: privat autohton, privat
autohton şi strãin, privat strãin, societãţi agricole)
31 Societãţi comerciale în nume colectiv
32 Societãţi comerciale în comanditã simplã
33 Societãţi comerciale în comanditã pe acţiuni
34 Societãţi comerciale pe acţiuni
35 Societãţi comerciale cu rãspundere limitatã
36 Societãţi agricole
37 Societãţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul
anului 2007
40 PROPRIETATE COOPERATISTÃ
41 Cooperative de consum
42 Cooperative meşteşugãreşti
43 Cooperative şi asociaţii agricole netransformate
44 Cooperative de credit
50 PROPRIETATE OBŞTEASCÃ (societãţi comerciale aparţinând organizaţiilor
şi instituţiilor politice şi obşteşti)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 2
-------
la normã
--------Judeţul .........................|_|_| Forma de proprietate .......|_|_|
Entitate ............................. Activitatea preponderentã
Adresa: localitatea ................., (denumire clasã CAEN) ...........
sectorul .........., str. ....... nr. ...,
bl. ........, sc. ......., ap. ....
Telefon .............., fax ......... Cod clasã CAEN ... .|_|_|_|_|
Numãrul din registrul comerţului ....... Cod unic de înregistrare
____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2009

Cod 10 - lei -
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────┐
│ Denumire indicator │ Nr. │ Sold la │ Sold la │
│ │rând │ 01.01. │ 30.06 │
│ │ │ 2009 │ 2009 │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│A. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│I. IMOBILIZÃRI NECORPORALE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) │ 01 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) │ 02 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈗. Concesiuni, brevete, licenţe, mãrci comerciale, │ │ │ │
│drepturi şi active similare, dacã acestea au fost │ 03 │ │ │
│achiziţionate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805- │ │ │ │
�-2905-2908) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈘. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907) │ 04 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈙. Avansuri şi imobilizãri necorporale în curs de │ 05 │ │ │
│execuţie (ct. 233+234-2933) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 01 la 05) │ 06 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│II. IMOBILIZÃRI CORPORALE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Terenuri şi construcţii (ct. 211+212-2811-2812- │ 07 │ │ │
�-2912) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213-2813-2913) │ 08 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈗. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214- │ 09 │ │ │
�-2914) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈘. Avansuri şi imobilizãri corporale în curs │ 10 │ │ │
│(ct. 231+232-2931) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 07 la 10) │ 11 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│III. IMOBILIZÃRI FINANCIARE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Acţiuni deţinute la entitãţi afiliate (ct. │ 12 │ │ │
�-2961) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Împrumuturi acordate entitãţilor afiliate (ct. │ 13 │ │ │
�+2672-2965) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈗. Interese de participare (ct. 263-2963) │ 14 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈘. Împrumuturi acordate entitãţilor de care │ 15 │ │ │
│entitatea este legatã în virtutea intereselor de │ │ │ │
│participare (ct. 2675+2676-2967) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈙. Investiţii deţinute ca imobilizãri (ct. 265-2964)│ 16 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈚. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*- │ 17 │ │ │
�*-2969*) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 12 la 17) │ 18 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18) │ 19 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│B. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│I. STOCURI │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Materiale consumabile (ct. 302+303-392) │ 20 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Avansuri pentru cumpãrãri de stocuri (ct. 4091) │ 21 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 20 la 21) │ 22 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│II. CREANŢE (Sumele care urmeazã sa fie încasate │ │ │ │
│dupã o perioadã mai mare de un an trebuie │ │ │ │
│prezentate separat pentru fiecare element.) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Creanţe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-│ 23 │ │ │
�*-2969*+4092+411+413+418-491) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Sume de încasat de la entitãţile afiliate (ct. │ 24 │ │ │
�**+4518**-4951*) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈗. Sume de încasat de la entitãţile de care │ 25 │ │ │
│societatea este legatã în virtutea intereselor de │ │ │ │
│participare (ct. 453-4952) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈘. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+437**+4382+ │ 26 │ │ │
�**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+ │ │ │ │
│+461+473**-496+5187) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈙. Creanţe privind capitalul subscris şi nevãrsat │ 27 │ │ │
│(ct. 456-4953) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 23 la 27) │ 28 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Acţiuni deţinute la entitãţile afiliate (ct. │ 29 │ │ │
�-591) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Alte investiţii financiare pe termen scurt (ct. │ 30 │ │ │
�+506+508+5113+5114-595-596-598) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 29 la 30) │ 31 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│IV. CASA ŞI CONTURI LA BÃNCI (ct. 5112+5121+5124+ │ 32 │ │ │
│+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32) │ 33 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) │ 34 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│D. DATORII CE TREBUIE PLÃTITE ÎNTR-O PERIOADÃ DE │ │ │ │
│PÂNÃ LA UN AN │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, │ 35 │ │ │
│prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea │ │ │ │
│de obligaţiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+ │ │ │ │
�+1681-169) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. │ 36 │ │ │
�+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈗. Avansuri încasate de la clienţi (ct. 419) │ 37 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈘. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408) │ 38 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈙. Efecte de comerţ de plãtit (ct. 403+405) │ 39 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈚. Sume datorate entitãţilor afiliate (ct. 1661+ │ 40 │ │ │
�+2691+4511***+4518***) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈛. Sume datorate entitãţilor de care societatea este│ 41 │ │ │
│legatã în virtutea intereselor de participare (ct. │ │ │ │
�+1686+2692+453***) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈜. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii│ 42 │ │ │
│pentru asigurãrile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+ │ │ │ │
│+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+ │ │ │ │
│+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+│ │ │ │
�+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+ │ │ │ │
�+5196+5197) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 35 la 42) │ 43 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII │ 44 │ │ │
│CURENTE NETE (rd. 33+34-43-59.2) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+44- │ 45 │ │ │
󧔃.1) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│G. DATORII CE TREBUIE PLÃTITE ÎNTR-O PERIOADÃ MAI │ │ │ │
│MARE DE UN AN │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, │ 46 │ │ │
│prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea │ │ │ │
│de obligaţiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+ │ │ │ │
�+1681-169) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621+ │ 47 │ │ │
�+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈗. Avansuri încasate de la clienţi (ct. 419) │ 48 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈘. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408) │ 49 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈙. Efecte de comerţ de plãtit (ct. 403+405) │ 50 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈚. Sume datorate entitãţilor afiliate (ct. 1661+ │ 51 │ │ │
�+2691+4511***+4518***) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈛. Sume datorate entitãţilor de care societatea este│ 52 │ │ │
│legatã în virtutea intereselor de participare (ct. │ │ │ │
�+1686+2692+453***) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈜. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii│ 53 │ │ │
│pentru asigurãrile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+ │ │ │ │
�+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+ │ │ │ │
�***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+ │ │ │ │
�+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+ │ │ │ │
�+5196+5197) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 46 la 53) │ 54 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│H. PROVIZIOANE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare │ 55 │ │ │
│(ct. 1515) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Provizioane pentru impozite (t. 1516) │ 56 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈗. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518) │ 57 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57) │ 58 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│I. VENITURI IN AVANS (rd. 59.1 + 59.2), din care: │ 59 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Subvenţii pentru investiţii (ct. 131+132+133+ │ │ │ │
�+138) 󧔃.1 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 󧔃.2 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│J. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│I. CAPITAL, din care: │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Capital subscris vãrsat (ct. 1012) │ 60 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Capital subscris nevãrsat (ct. 1011) │ 61 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL CAPITAL (rd. 60+61) │ 62 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │ 63 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Sold C │ 64 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│IV. REZERVE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Rezerve legale (ct. 1061) │ 65 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) │ 66 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈗. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve│ 67 │ │ │
│de reevaluare (ct. 1065) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈘. Alte rezerve (ct. 1068) │ 68 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈙. Alte rezerve specifice activitãţii administra- │ 69 │ │ │
│torilor fondurilor de pensii private (ct. 1069) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69-70) │ 70 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈚. Acţiuni proprii (ct. 109) │ 71 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈛. Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri │ 72 │ │ │
│proprii (ct. 141) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈜. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri │ 73 │ │ │
│proprii (ct. 149) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATÃ (ct. 117) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Sold C │ 74 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Sold D │ 75 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR │ │ │ │
│(ct. 121) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Sold C │ 76 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Sold D │ 77 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Repartizarea profitului (ct. 129) │ 78 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62+63+64+71+ │ 79 │ │ │
󧔐-73+74-75-76) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────┤
│ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, │
│Numele şi prenumele .......... Numele şi prenumele .................... │
│Semnãtura .................... Calitatea .............................. │
│ Semnãtura .............................. │
│ │
│ Nr. de înregistrare în organismul profesional│
│Ştampila entitãţii │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ * Conturi de repartizat dupã natura elementelor respective. │
│ ** Solduri debitoare ale conturilor respective. │
│ *** Solduri creditoare ale conturilor respective. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 3
-------
la normã
---------


Judeţul .........................|_|_| Forma de proprietate .......|_|_|
Entitate ............................. Activitatea preponderentã
Adresa: localitatea ................., (denumire clasã CAEN) ...........
sectorul .........., str. ....... nr. ...,
bl. ........, sc. ......., ap. ....
Telefon .............., fax ......... Cod clasã CAEN ... .|_|_|_|_|
Numãrul din registrul comerţului ....... Cod unic de înregistrare
____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 30 iunie 2009

Cod 20 - lei -
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
│ │ │Realizãri aferente │
│ DENUMIRE INDICATOR │ │ perioadei de │
│ │ Nr. │ raportare │
│ │rând ├─────────┬─────────┤
│ │ │ Prece- │ Curentã │
│ │ │ dentã │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Cifra de afaceri netã (rd. 02 la 03) │ 01 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. │ 02 │ │ │
�+705+706+708) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│b) Venituri din subvenţii de exploatare aferente │ 03 │ │ │
│cifrei de afaceri nete (ct. 741) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Venituri din producţia de imobilizãri (ct. │ 04 │ │ │
�+722) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈗. Alte venituri din exploatare (ct.758) │ 05 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+05) │ 06 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│CHELTUIELI DIN EXPLOATARE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈘. Cheltuieli cu materialele şi alte cheltuieli │ 07 │ │ │
│externe (rd. 08 la 10) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602) │ 08 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604) │ 09 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│c) Alte cheltuieli externe (cu energia şi apã) (ct. │ 10 │ │ │
�-741) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈙. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13) │ 11 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│a) Salarii (ct. 641) │ 12 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│b) Cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã │ 13 │ │ │
│(ct. 645) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈚. Ajustãri │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│a) Ajustãri de valoare privind imobilizãrile │ 14 │ │ │
│corporale şi necorporale (rd. 15-16) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) │ 15 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│a.2) Venituri (ct. 7813) │ 16 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│b) Ajustãri de valoare privind activele circulante │ 17 │ │ │
│(rd. 18-19) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) │ 18 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│b.2) Venituri (ct. 754+7814) │ 19 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈛. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23) │ 20 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│a) Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611+ │ 21 │ │ │
�+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vãrsãminte │ 22 │ │ │
│asimilate (ct. 635) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│c) Cheltuieli cu despãgubiri, donaţii şi activele │ 23 │ │ │
│cedate (ct. 658) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈜. Ajustãri privind provizioanele (rd. 25-rd. 26) │ 24 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│a) Cheltuieli (ct. 6812) │ 25 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│b) Venituri (ct. 7812) │ 26 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07+11+14+17+ │ 27 │ │ │
󧓜+24) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│- Profit (rd. 06-27) │ 28 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│- Pierdere (rd. 27-06) │ 29 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│VENITURI FINANCIARE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈝. Venituri din interese de participare (ct. │ 30 │ │ │
�+7613) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│- din care, veniturile obţinute de la entitãţile │ 31 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
󧓒. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care│ 32 │ │ │
│fac parte din activele imobilizate (ct. 763) │ │ │ │
│- din care, veniturile obţinute de la entitãţile │ 33 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
󧓓. Alte dobânzi de încasat şi venituri similare │ 34 │ │ │
│(ct. 766) │ │ │ │
│- din care, veniturile obţinute de la entitãţile │ 35 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
󧓔. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+ │ 36 │ │ │
�+768) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30+32+34+36) │ 37 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
󧓕. Ajustarea valorii imobilizãrilor financiare şi │ 38 │ │ │
│a investiţiilor financiare deţinute ca active │ │ │ │
│circulante (rd. 39-40) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Cheltuieli (ct. 686) │ 39 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Venituri (ct. 786) │ 40 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
󧓖. a) Dobânzi de plãtit şi alte cheltuieli similare│ 41 │ │ │
│(ct. 666) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│- din care, cheltuieli în relaţia cu entitãţile │ 42 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
󧓗. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+ │ 43 │ │ │
�+668) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43) │ 44 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARÃ: │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│- Profit (rd. 37-44) │ 45 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│- Pierdere (rd. 44-37) │ 46 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTÃ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│- Profit (rd. 06+37-27-44) │ 47 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│- Pierdere (rd. 27+44-06-37) │ 48 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
󧓘. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771) │ 49 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
󧓙. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671) │ 50 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
󧓚. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA │ │ │ │
│EXTRAORDINARÃ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│- Profit (rd. 49-50) │ 51 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│- Pierdere (rd. 50-49) │ 52 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 06+37+49) │ 53 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 27+44+50) │ 54 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ã) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│- Profit (rd. 53-54) │ 55 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│- Pierdere (rd. 54-53) │ 56 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
󧓛. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691) │ 57 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
󧓜. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ã) A EXERCIŢIULUI │ │ │ │
│FINANCIAR: │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│- Profit (rd. 55-57) │ 58 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│- Pierdere (rd. 56+57) sau (rd. 57-55) │ 59 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────┤
│ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, │
│ │
│Numele şi prenumele .......... Numele şi prenumele .................... │
│ Calitatea .............................. │
│Semnãtura ................... Semnãtura .............................. │
│ │
│ Nr. de înregistrare în organismul profesional│
│Ştampila entitãţii │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 4
-------
la normã
--------

DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie 2009

Cod 30 - lei -
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┐
𗈕. Date privind rezultatul înregistrat │Nr.│Nr. unitãţi│ Sume │
│ │rd.├───────────┼────────────┤
│ │ │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│Unitãţi care au înregistrat profit 󧓉 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│Unitãţi care au înregistrat pierdere 󧓊 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┬───┴────────────┤
│ │ │ │ Din care: │
│ a. II. Date privind plãţile restante │Nr.│ Total ├────────┬───────┤
│ │rd.│Col.2+3│Pentru │Pentru │
│ │ │ │activi- │activi-│
│ │ │ │tate │tate de│
│ │ │ │curentã │inves- │
│ │ │ │ │tiţii │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│Plãţi restante - total 󧓋 │ │ │ │
│(rd. 04+08+14 la 18+22), din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│Furnizori restanţi - total 󧓌 │ │ │ │
│(rd. 05 la 07), din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│- peste 30 de zile 󧓍 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│- peste 90 de zile 󧓎 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│- peste 1 an 󧓏 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│Obligaţii restante faţã de bugetul asigurãrilor sociale - 󧓐 │ │ │ │
│total │ │ │ │ │
│(rd. 09 la 13), din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│- contribuţii pentru asigurãri sociale de stat datorate de 󧓑 │ │ │ │
│angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│- contribuţii pentru fondul asigurãrilor sociale de 󧓒 │ │ │ │
│sãnãtate │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│- contribuţia pentru pensia suplimentarã 󧓓 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│- contribuţii pentru bugetul asigurãrilor pentru şomaj 󧓔 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│- alte datorii sociale 󧓕 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│Obligaţii restante faţã de bugetele fondurilor speciale şi 󧓖 │ │ │ │
│alte fonduri │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│Obligaţii restante faţã de alţi creditori 󧓗 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│Impozite şi taxe neplãtite la termenul stabilit la bugetul 󧓘 │ │ │ │
│de stat │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│Impozite şi taxe neplãtite la termenul stabilit la bugetele 󧓙 │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│Credite bancare nerambursate la scadenţã - total 󧓚 │ │ │ │
│(rd. 19 la 21), din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│- restante dupã 30 de zile 󧓛 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│- restante dupã 90 de zile 󧓜 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│- restante dupã 1 an 󧓝 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│Dobânzi restante 󧓞 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┴───┬────┴───────┤
│III. Numãr mediu de salariaţi │Nr.│ 30 iunie │ 30 iunie │
│ │rd.│ 2008 │ 2009 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│Numãr mediu de salariaţi 󧓟 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┴────────────┤
│IV. Plãţi de dobânzi şi redevenţe │Nr.│ Sume │
│ │rd.│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de persoanele juridice 󧓠 │ │
│române cãtre persoanele fizice nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat 󧓡 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de persoanele juridice 󧓢 │ │
│române cãtre persoane juridice afiliate*) nerezidente din │ │ │
│statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat 󧓣 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┤
│Venituri din redevenţe plãtite de persoanele juridice 󧓤 │ │
│române cãtre persoane juridice afiliate*) nerezidente din │ │ │
│statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat 󧓥 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┤
│V. Tichete de masã │Nr.│ Sume │
│ │rd.│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masã acordate salariaţilor 󧓦 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┬────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │Nr.│ 30 iunie │ 30 iunie │
│ │rd.│ 2008 │ 2009 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│VI. Cheltuieli de inovare**) - total 󧓧 │ │ │
│(rd. 32 la 34), din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 󧓨 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul 󧓩 │ │ │
│perioadei │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 󧓪 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│VII. Alte informaţii │Nr.󧓦 iunie │ 30 iunie │
│ │rd.│ 2008 │ 2009 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│Imobilizãri financiare, în sume brute (rd. 36+42), din 󧓫 │ │ │
│care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│Acţiuni deţinute la entitãţile afiliate, interese de 󧓬 │ │ │
│participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni pe │ │ │ │
│termen lung, în sume brute │ │ │ │
│(rd. 37 la 41), din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- acţiuni cotate 󧓭 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- acţiuni necotate 󧓮 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- pãrţi sociale 󧓯 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- obligaţiuni 󧓰 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv 󧓱 │ │ │
│(inclusiv de SIF-uri) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│Creanţe imobilizate, în sume brute 󧓲 │ │ │
│(rd. 43+44), din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- creanţe imobilizate în lei (din ct. 267) 󧓳 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- creanţe imobilizate în valutã (din ct. 267) 󧓴 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi 󧓵 │ │ │
│alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092+411+413+418) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│Creanţe în legãturã cu personalul şi conturi asimilate 󧓶 │ │ │
│(ct. 425+4282) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│Creanţe în legãturã cu bugetul asigurãrilor sociale şi 󧓷 │ │ │
│bugetul statului (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+ │ │ │ │
�+447+4482) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│Alte creanţe (ct. 451+453+456+4582+461+471+473) 󧓸 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│Dobânzi de încasat (ct. 5187) 󧓹 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│Investiţii pe termen scurt, în sume brute 󧓺 │ │ │
│(ct. 501+505+506+508) │ │ │ │
│(rd. 51 la 55), din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- acţiuni cotate 󧓻 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- acţiuni necotate 󧓼 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- pãrţi sociale 󧓽 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- obligaţiuni 󧓾 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv 󧓿 │ │ │
│(inclusiv de SIF-uri) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│Alte valori de încasat 󧔀 │ │ │
│(ct. 5113+5114) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│Casa în lei şi în valutã (rd. 58+59), din care: 󧔁 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- în lei (ct. 5311) 󧔂 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- în valutã (ct. 5314) 󧔃 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│Conturi curente la bãnci în lei şi în valutã 󧔄 │ │ │
│(rd. 61+62), din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- în lei (ct. 5121) 󧔅 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- în valutã (ct. 5124) 󧔆 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│Alte conturi curente la bãnci şi acreditive 󧔇 │ │ │
│(rd. 64+65), din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori 󧔈 │ │ │
│de încasat, în lei │ │ │ │
│(ct. 5112+5125+5411) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- sume în curs de decontare şi acreditive în valutã 󧔉 │ │ │
│(ct. 5125+5412) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│Datorii (rd. 67+70+73+76+79+82+83+86 la 90), 󧔊 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi dobânzile 󧔋 │ │ │
│aferente, în sume brute (ct. 161+1681) │ │ │ │
│(rd. 68+69), din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- în lei 󧔌 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- în valutã 󧔍 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- Credite bancare interne pe termen scurt şi dobânzile 󧔎 │ │ │
│aferente (ct. 5191+5192+5197 + din ct. 5198), (rd. 71+72), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- în lei 󧔏 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- în valutã 󧔐 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- Credite bancare externe pe termen scurt şi dobânzile 󧔑 │ │ │
│aferente (ct. 5193+5194+5195 + din ct. 5198), (rd. 74+75), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- în lei 󧔒 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- în valutã 󧔓 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- Credite bancare pe termen lung şi dobânzile aferente 󧔔 │ │ │
│(ct. 1621+1622+1627 + din ct. 1682) │ │ │ │
│(rd. 77+78), din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- în lei 󧔕 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- în valutã 󧔖 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- Credite externe pe termen lung 󧔗 │ │ │
│(ct. 1623+1624+1625 + din ct. 1682) │ │ │ │
│(rd. 80+81), din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- în lei 󧔘 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- în valutã 󧔙 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- Credite de la trezoreria statului 󧔚 │ │ │
│(ct. 1626 + din ct. 1682) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- Alte împrumuturi şi dobânzile aferente 󧔛 │ │ │
│(ct. 166+167+1685+1686+1687) │ │ │ │
│(rd. 84+85), din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- în lei 󧔜 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- în valutã 󧔝 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- Datorii comerciale, avansãri primite de la clienţi şi alte 󧔞 │ │ │
│conturi asimilate, în sume brute │ │ │ │
│(ct. 401+403+404+405+408+419) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- Datorii în legãturã cu personalul şi conturi asimilate 󧔟 │ │ │
│(ct. 421+423+424+426+427+4281) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- Datorii în legãturã cu bugetul asigurãrilor sociale şi 󧔠 │ │ │
│bugetul statului (ct. 431+437+4381+441+4423+4428+444+ │ │ │ │
�+447+4481) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- Alte datorii (ct. 451+453+455+456+457+4581+462+472+473+ 󧔡 │ │ │
�+509) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- Dobânzi de plãtit (ct. 5186) 󧔢 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│Capital subscris vãrsat (ct. 1012) 󧔣 │ │ │
│(rd. 92 la 94), din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- acţiuni cotate 󧔤 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- acţiuni necotate 󧔥 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│- pãrţi sociale 󧔦 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii │Nr.│ 30 iunie │ 30 iunie │
│ │rd.│ 2008 │ 2009 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 󧔧 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┤
│ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, │
│ │
│Numele şi prenumele .......... Numele şi prenumele .................... │
│ Calitatea .............................. │
│Semnãtura ................... Semnãtura .............................. │
│ │
│ Nr. de înregistrare în organismul profesional│
│Ştampila entitãţii │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


---------
*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
**) Cheltuielile de inovare se determinã potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/14.08.2004.


ANEXA 5
-------
la normã
--------
Judeţul .........................|_|_| Forma de proprietate .......|_|_|
Entitate ............................. Activitatea preponderentã
Adresa: localitatea ................., (denumire clasã CAEN) ...........
sectorul .........., str. ....... nr. ...,
bl. ........, sc. ......., ap. ....
Telefon .............., fax ......... Cod clasã CAEN ... .|_|_|_|_|
Numãrul din registrul comerţului ....... Cod unic de înregistrare
____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2009

Cod 10 - lei -
┌──────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────┐
│ Denumirea indicatorului │ Nr. │ Sold la │
│ │rând ├──────────┬──────────┤
│ │ 󧓉.01.2009󧓦.06.2009│
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ A │ │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│A. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│I. IMOBILIZÃRI FINANCIARE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ 1. Titluri imobilizate (ct. 265) │ 01 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ 2. Creanţe imobilizate (ct. 267) │ 02 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL: (rd. 01 la 02) │ 03 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│B. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│I. CREANŢE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈕. Clienţi (ct. 411) │ 04 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈖. Efecte de primit de la clienţi (ct. 413) │ 05 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈗. Creanţe - furnizori debitori (ct. 409) │ 06 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈘. Decontãri cu participanţii (ct. 452) │ 07 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈙. Alte creanţe [ct. 267+446*)+461+473*)+5187] │ 08 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL: (rd. 04 la 08) │ 09 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ II. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT │ │ │ │
𗈕. Investiţii financiare pe termen scurt │ │ │ │
│ (ct. 506+508+5113+5114) │ 10 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│III. CASA ŞI CONTURI LA BÃNCI (ct. 5112+512+531) │ 11 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11) │ 12 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) │ 13 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ D. DATORII CE TREBUIE PLÃTITE ÎNTR-O PERIOADÃ DE │ │ │ │
│ PÂNÃ LA 1 AN │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ 1. Avansuri încasate (ct. 419) │ 14 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ 2. Datorii comerciale (ct. 401+408) │ 15 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ 3. Efecte de plãtit (ct. 403) │ 16 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ 4. Sume datorate privind decontãrile cu │ │ │ │
│ participanţii [ct. 452**)] │ 17 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ 5. Alte datorii │ │ │ │
│ [ct. 269+446**)+462+473**)+509+5186] │ 18 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL: (rd. 14 la 18) │ 19 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII │ │ │ │
│ CURENTE NETE (rd.12+13-19-28) │ 20 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20) │ 21 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│G. DATORII CE TREBUIE PLÃTITE ÎNTR-O PERIOADÃ MAI │ │ │ │
│ MARE DE 1 AN │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈕. Avansuri încasate(ct. 419) │ 22 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈖. Datorii comerciale (ct. 401+408) │ 23 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈗. Efecte de plãtit (ct. 403) │ 24 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈘. Sume datorate privind decontãri cu │ │ │ │
│ participanţii [ct. 452**)] │ 25 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈙. Alte datorii │ │ │ │
│[ct.269+446**)+462+473**)+509+5186] │ 26 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL: (rd. 22 la 26) │ 27 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) │ 28 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│I. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│I. CAPITALUL FONDULUI │ │ │ │
│- capital privind unitãţile de fond (ct.1017) │ 29 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│II. PRIMELE FONDULUI │ │ │ │
│- prime (ct.1045) │ 30 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│III. REZERVE │ │ │ │
│- rezerve specifice activitãţii fondurilor de │ │ │ │
│ pensii (ct.106) │ 31 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│IV. REZULTAT REPORTAT │ │ │ │
𗈕. Rezultatul reportat aferent activitãţii │ │ │ │
│ fondurilor de pensii (ct. 1171) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ Sold C │ 32 │ │ │
│ ────── │ │ │ │
│ Sold D │ 33 │ │ │
𗈖. Rezultatul reportat provenit din corectarea │ │ │ │
│ erorilor contabile (ct. 1174) │ │ │ │
│ Sold C │ 34 │ │ │
│ ────── │ │ │ │
│ Sold D │ 35 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR │ │ │ │
│ (ct. 121) │ │ │ │
│ Sold C │ 36 │ │ │
│ ────── │ │ │ │
│ Sold D │ 37 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│VI. REPARTIZAREA PROFITULUI (ct.129) │ 38 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│J. TOTAL CAPITALURI PROPRII │ │ │ │
│ (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38) │ 39 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┤
│ │
│ │
│ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, │
│ │
│ Numele şi prenumele ............... Numele şi prenumele .............. │
│ Calitatea ................ │
│ Semnãtura ......................... Semnãtura ...................... │
│ │
│ Ştampila entitãţii .............. Nr. de înregistrare în organismul │
│ profesional │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│*) Solduri debitoare ale conturilor respective. │
│**) Solduri creditoare ale conturilor respective. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 6
-------
la normã
--------
Adresa: localitatea ................., (denumire clasã CAEN) ...........
sectorul .........., str. ....... nr. ...,
bl. ........, sc. ......., ap. ....
Telefon .............., fax ......... Cod clasã CAEN ... .|_|_|_|_|
Numãrul din registrul comerţului ....... Cod unic de înregistrare
____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2009

Cod 20 - lei -
┌──────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────┐
│ Denumirea indicatorului │ Nr. │ Realizãri aferente │
│ │rând │ perioadei │
│ │ │ de raportare │
│ │ ├──────────┬──────────┤
│ │ │Precedentã│ Curentã │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTÃ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈕. Venituri din imobilizãri financiare (ct. 761) │ 01 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈖. Venituri din investiţii financiare pe termen │ │ │ │
│ scurt (ct. 762) │ 02 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈗. Venituri din creanţe imobilizate (ct. 763) │ 03 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈘. Venituri din investiţii financiare cedate │ │ │ │
│ (ct. 764) │ 04 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈙. Venituri din dobânzi (ct. 766) │ 05 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈚. Alte venituri financiare, inclusiv din │ │ │ │
│ diferenţe de curs valutar (ct. 765+767+768) │ 06 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈛. Venituri din comisioane specifice fondului de │ │ │ │
│ pensii (ct. 704) │ 07 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈜. Alte venituri din activitatea curentã │ │ │ │
│ (ct. 754+758) │ 08 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTÃ │ │ │ │
│(rd. 01 la 08) │ 09 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTÃ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈕. Cheltuieli privind investiţiile financiare │ │ │ │
│ cedate (ct. 664) │ 10 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈖. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) │ 11 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈗. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din │ │ │ │
│ diferenţe de curs valutar (ct. 663+665+667+668)│ 12 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈘. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile │ │ │ │
│ şi cotizaţiile (ct. 622) │ 13 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈙. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate │ │ │ │
│ (ct. 627) │ 14 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈚. Cheltuieli privind alte servicii executate de │ │ │ │
│ terţi (ct. 628) │ 15 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈛. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vãrsãminte│ │ │ │
│ asimilate (ct. 635) │ 16 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
𗈜. Alte cheltuieli din activitatea curentã │ │ │ │
│ (ct. 654+658) │ 17 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTÃ │ │ │ │
│ (rd. 10 la 17) │ 18 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTÃ │ 19 │ │ │
│- profit (rd. 09-18) │ 19.1│ │ │
│- pierdere (rd. 18-09) │ 19.2│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARÃ │ │ │ │
│ (ct. 771) │ 20 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARÃ │ │ │ │
│ (ct. 671) │ 21 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA │ │ │ │
│ EXTRAORDINARÃ │ 22 │ │ │
│- profit (rd. 20-21) │ 22.1│ │ │
│- pierdere (rd. 21-20) │ 22.2│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20) │ 23 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21) │ 24 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR │ │ │ │
│ (ct.121) │ 25 │ │ │
│- profit (23-24) │ 25.1│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│- pierdere (24-23) │ 25.2│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┤
│ │
│ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, │
│ │
│ Numele şi prenumele ............... Numele şi prenumele .............. │
│ Calitatea ................ │
│ Semnãtura ......................... Semnãtura ...................... │
│ │
│ Ştampila entitãţii .............. Nr. de înregistrare în organismul │
│ profesional │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 7
-------
la normã
--------
Judeţul .........................|_|_| Forma de proprietate .......|_|_|
Entitate ............................. Activitatea preponderentã
Adresa: localitatea ................., (denumire clasã CAEN) ...........
sectorul .........., str. ....... nr. ...,
bl. ........, sc. ......., ap. ....
Telefon .............., fax ......... Cod clasã CAEN ... .|_|_|_|_|
Numãrul din registrul comerţului ....... Cod unic de înregistrare
____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2009

- lei -
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────┐
│ Denumire indicator │ Nr. │ Sold la │ Sold la │
│ │rând │ 01.01. │ 30.06. │
│ │ │ 2009 │ 2009 │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│A. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│I. IMOBILIZÃRI NECORPORALE*) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Cheltuieli de constituire │ 01 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Cheltuieli de dezvoltare │ 02 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈗. Concesiuni, brevete, licenţe, mãrci comerciale, │ │ │ │
│drepturi şi valori similare şi alte imobilizãri │ 03 │ │ │
│necorporale la valoarea rãmasã │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈘. Fondul comercial │ 04 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈙. Avansuri şi imobilizãri necorporale în curs de │ 05 │ │ │
│execuţie │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL IMOBILIZÃRI NECORPORALE (rd. 01 la 05) │ 06 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│II. IMOBILIZÃRI CORPORALE*) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Terenuri şi construcţii**) │ 07 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Instalaţii tehnice şi maşini │ 08 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈗. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │ 09 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈘. Avansuri şi imobilizãri corporale în curs de │ 10 │ │ │
│execuţie │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL IMOBILIZÃRI CORPORALE (rd. 07 la 10) │ 11 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│III. IMOBILIZÃRI FINANCIARE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Acţiuni deţinute la entitãţi afiliate │ 12 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Împrumuturi acordate entitãţilor afiliate │ 13 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈗. Interese de participare │ 14 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈘. Împrumuturi acordate entitãţilor de care │ 15 │ │ │
│entitatea este legatã prin interese de participare │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈙. Plasamente de natura terenurilor şi │ 16 │ │ │
│construcţiilor***) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈚. Investiţii deţinute ca imobilizãri │ 17 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈛. Alte împrumuturi │ 18 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL IMOBILIZÃRI FINANCIARE (rd. 12 la 18) │ 19 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 06+11+19) │ 20 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│B. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│I. STOCURI │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Materiale consumabile şi alte stocuri │ 21 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Avansuri pentru cumpãrãri de stocuri │ 22 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL STOCURI (rd. 21+22) │ 23 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│II. CREANŢE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Creanţe comerciale │ 24 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Sume de încasat de la entitãţile afiliate │ 25 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈗. Sume de încasat din interese de participare │ 26 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈘. Alte creanţe │ 27 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈙. Creanţe privind capitalul subscris şi nevãrsat │ 28 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL CREANŢE (rd. 24 la 28) │ 29 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Acţiuni deţinute la entitãţile afiliate │ 30 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Alte investiţii financiare pe termen scurt │ 31 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT │ 32 │ │ │
│(rd. 30+31) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│IV. CASA ŞI CONTURI LA BÃNCI │ 33 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd. 23+29+32+33) │ 34 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│C. CHELTUIELI ÎN AVANS │ 35 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│D. DATORII CE TREBUIE PLÃTITE PÂNÃ ÎNTR-UN AN │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │ 36 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Sume datorate instituţiilor de credit │ 37 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈗. Avansuri încasate în contul clienţilor │ 38 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈘. Datorii comerciale │ 39 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈙. Efecte de comerţ de plãtit │ 40 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈚. Sume datorate entitãţilor afiliate │ 41 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈛. Sume datorate privind interesele de participare │ 42 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈜. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte │ 43 │ │ │
│datorii pentru asigurãrile sociale │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL DATORII CE TREBUIE PLÃTITE PÂNÃ ÎNTR-UN AN │ 44 │ │ │
│(rd. 36 la 43) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII │ 45 │ │ │
│CURENTE NETE (rd. 34+35-44-61) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+45-60)│ 46 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│G. DATORII CE TREBUIE PLÃTITE ÎNTR-O PERIOADÃ MAI │ │ │ │
│MARE DE UN AN │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │ 47 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Sume datorate instituţiilor de credit │ 48 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈗. Avansuri încasate în contul clienţilor │ 49 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈘. Datorii comerciale │ 50 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈙. Efecte de comerţ de plãtit │ 51 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈚. Sume datorate entitãţilor afiliate │ 52 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈛. Sume datorate privind interesele de participare │ 53 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈜. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii│ 54 │ │ │
│pentru asigurãrile sociale │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL DATORII CE TREBUIE PLÃTITE ÎNTR-O PERIOADÃ │ 55 │ │ │
│MAI MARE DE UN AN (rd. 47 la 54) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│H. PROVIZIOANE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare │ 56 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Provizioane pentru impozite │ 57 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈗. Alte provizioane │ 58 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 la 58) │ 59 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│I. VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Subvenţii pentru investiţii │ 60 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Venituri înregistrate în avans │ 61 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL VENITURI ÎN AVANS (rd. 60+61) │ 62 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│J. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│I. CAPITAL, din care: │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ - Capital subscris vãrsat │ 63 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ - Capital subscris nevãrsat │ 64 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL CAPITAL (rd. 63+64) │ 65 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│II. PRIME DE CAPITAL │ 66 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│III. REZERVE DIN REEVALUARE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Sold C │ 67 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│IV. REZERVE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Rezerve legale │ 68 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈖. Rezerve statutare sau contractuale │ 69 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈗. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve│ 70 │ │ │
│de reevaluare │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈘. Alte rezerve │ 71 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
𗈙. Acţiuni proprii │ 72 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL REZERVE (rd. 68 la 71-72) │ 73 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATÃ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Sold C │ 74 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Sold D │ 75 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Sold C │ 76 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Sold D │ 77 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 78 │ │ │
│(rd. 65+66+67+73+74-75+76-77) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────┤
│ │
│ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, │
│ │
│ Numele şi prenumele ............... Numele şi prenumele .............. │
│ Calitatea ................ │
│ Semnãtura ......................... Semnãtura ...................... │
│ │
│ Ştampila entitãţii .............. Nr. de înregistrare în organismul │
│ profesional │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


-------
*) Imobilizãrile corporale şi necorporale se înregistreazã la valorile nete
**) nu se completeazã de cãtre asiguratorii care administreazã fonduri de pensii facultative
***) se completeazã de cãtre asiguratorii care administreazã fonduri de pensii facultative


ANEXA 8
-------
la normã
--------
Judeţul .........................|_|_| Forma de proprietate .......|_|_|
Entitatea ............................ Activitatea preponderentã
Adresa: localitatea ................., (denumire clasã CAEN) ...........
sectorul .........., str. ....... nr. ...,
bl. ........, sc. ......., ap. ....
Telefon .............., fax ......... Cod clasã CAEN ... .|_|_|_|_|
Numãrul din registrul comerţului ....... Cod unic de înregistrare
____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2009

- lei -
┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────────────┐
│ DENUMIRE INDICATOR │ NR.│ Realizãri aferente│
│ │rând│ perioadei │
│ │ │ de raportare │
│ │ ├──────────┬─────────┤
│ │ │Precedentã│ Curentã│
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
𗈕. Venituri din exploatare aferente activitãţii de │ │ │ │
│administrare a fondurilor de pensii │ 01 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
𗈖. Alte venituri din exploatare │ 02 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+02) │ 03 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│CHELTUIELI DIN EXPLOATARE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
𗈗. Cheltuieli cu materialele şi alte cheltuieli │ │ │ │
│externe (rd. 05 la 07) │ 04 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│a) Cheltuieli cu materialele consumabile │ 05 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│b) Alte cheltuieli cu materialele │ 06 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│c) Alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) │ 07 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
𗈘. Cheltuieli cu personalul (rd. 09+10) │ 08 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│a) Salarii │ 09 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│b) Cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã │ 10 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
𗈙. Ajustãri │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│a) Ajustãri de valoare privind imobilizãrile │ │ │ │
│corporale şi necorporale (rd. 12-13) │ 11 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│a.1) Cheltuieli │ 12 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│a.2) Venituri │ 13 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│b) Ajustãri de valoare privind activele │ │ │ │
│circulante (rd. 15-16) │ 14 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│b.1) Cheltuieli │ 15 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│b.2) Venituri │ 16 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
𗈚. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 18 la 20) │ 17 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│a) Cheltuieli privind prestaţiile externe │ 18 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi │ │ │ │
│vãrsãminte asimilate │ 19 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│c) Cheltuieli cu despãgubiri, donaţii şi activele │ │ │ │
│cedate │ 20 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
𗈛. Ajustãri privind provizioanele (rd. 22-rd. 23) │ 21 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│a) Cheltuieli │ 22 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│b) Venituri │ 23 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
│(rd. 04+08+11+14+17+21) │ 24 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA │ │ │ │
│DE EXPLOATARE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│- Profit (rd. 03-24) │ 25 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│- Pierdere (rd. 24-03) │ 26 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│VENITURI FINANCIARE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
𗈜. Venituri din interese de participare │ 27 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│- din care, veniturile obţinute de la entitãţile │ │ │ │
│afiliate │ 28 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
𗈝. Venituri din alte investiţii (plasamente) şi │ │ │ │
│împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 29 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│- din care veniturile obţinute de la entitãţile │ │ │ │
│afiliate │ 30 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
󧓒. Venituri din dobânzi şi alte venituri similare │ 31 │ │ │
│- din care, veniturile obţinute de la entitãţile │ │ │ │
│afiliate │ 32 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
󧓓. Alte venituri financiare │ 33 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 27 + 29 + 31 + 33) │ 34 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
󧓔. Ajustarea valorii imobilizãrilor financiare şi │ │ │ │
│a investiţiilor financiare (plasamentelor) deţinute │ │ │ │
│ca active circulante (rd. 36 - 37) │ 35 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│Cheltuieli │ 36 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│Venituri │ 37 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
󧓕. a) Cheltuieli privind dobânzile şi alte │ │ │ │
│cheltuieli similare │ 38 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│- din care, cheltuieli în relaţia cu entitãţile │ │ │ │
│afiliate │ 39 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
󧓖. Alte cheltuieli financiare │ 40 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 38 + 40) │ 41 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARÃ: │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│- Profit (rd. 34 - 41) │ 42 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│- Pierdere (rd. 41 - 34) │ 43 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTÃ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│- Profit (rd. 03 + 34 - 24 - 41) │ 44 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│- Pierdere (rd. 24 + 41 - 03 - 34) │ 45 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
󧓗. VENITURI EXTRAORDINARE │ 46 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
󧓘. CHELTUIELI EXTRAORDINARE │ 47 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
󧓙. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA │ │ │ │
│EXTRAORDINARÃ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│- Profit (rd. 46 - 47) │ 48 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│- Pierdere (rd. 47 - 46) │ 49 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 03 + 34 + 46) │ 50 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 24 + 41 + 47) │ 51 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ã) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│- Profit (rd. 50 - 51) │ 52 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│- Pierdere (rd. 51 - 50) │ 53 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴─────────┤
│ │
│ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, │
│ │
│Numele şi prenumele.................. Numele şi prenumele ...............│
│ Calitatea .........................│
│Semnãtura ........................... Semnãtura .........................│
│ │
│Ştampila entãţii Nr. de înregistrare în organismul │
│ profesional │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 9
-------
la normã
--------┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Denumire administrator │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Cod administrator înregistrat în registrul CSSPP │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Denumire depozitar │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Cod depozitar înregistrat în registrul CSSPP │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Denumire fond de pensii │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Cod fond de pensii înregistrat în registrul CSSPP │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘Informaţii privind participanţii
în perioada ianuarie-iunie 2009

┌───────────────────────────┬──────┬──────┬────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────┐
│Secţiunea I - Participanţi │ Nr. │Numãr │ Valoarea │ Comisionul │ Contribuţia │ Numãr │
│ │ rând │par- │contribuţiei│de administrare│netã convertitã│ de unitãţi │
│ │ │tici- │ viratã │din contribuţii│ în unitãţi │ de fond │
│ │ │panţi │ în fond │ │ de fond │ echivalente │
├───────────────────────────┼──────┼──────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ Col. 1 │Col. 2│Col. 3│ Col. 4 │ Col. 5 │ Col. 6 │ Col. 7 │
├───────────────────────────┼──────┼──────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Participanţi existenţi │ │ │ │ │ │ │
│la data de 1.01.2009 │ 01 │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Participanţi nou-intraţi în│ │ │ │ │ │ │
│perioada 1.01-30.06.2009 - │ │ │ │ │ │ │
│prin aderare │ 02 │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Participanţi nou-intraţi în│ │ │ │ │ │ │
│perioada 1.01-30.06.2009 - │ │ │ │ │ │ │
│repartizaţi aleatoriu │ 03 │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Participanţi nou-intraţi în│ │ │ │ │ │ │
│perioada 1.01-30.06.2009 - │ │ │ │ │ │ │
│prin transfer │ 04 │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Total participanţi intraţi │ │ │ │ │ │ │
│în fond la 30.06.2009 │ │ │ │ │ │ │
│(05 = 01+02+03+04) │ 05 │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┬┴────────────┴──────────────┬┴──────────┬────┴───┬──────────┤
│Secţiunea II - Participanţi│ Nr. │Numãr│ Valoarea transferatã │Penalitãţi │Disponi-│ Numãr │
│ │ rând │par- ├─────────┬────────┬─────────┤ aplicate │bilitãţi│de unitãţi│
│ │ │tici-│ Totalã, │Din fond│ Din │la transfer│ virate │ de fond │
│ │ │panţi│din care:│ │provizion│ │ │ anulate │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ Col. 1 │Col. 2│Col.3│ Col. 4 │ Col. 5 │ Col. 6 │ Col. 7 │ Col. 8 │ Col. 9 │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Participanţi transferaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din fond în perioada │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈕.01-30.06.2009 │ 06 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Participanţi declaraţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│invalizi şi ieşiţi din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fond în perioada │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈕.01-30.06.2009 │ 07 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Participanţi declaraţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│decedaţi şi ieşiţi din fond│ │ │ │ │ │ │ │ │
│în perioada 1.01-30.06.2009│ 08 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Participanţi care au depus │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cerere de deschidere a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dreptului de pensie şi au │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ieşit din fond în perioada │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈕.01-30.06.2009 │ 09 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Total participanţi ieşiţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în fond la 30.06.2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(10=06+07+08+09) │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┴──────┴─────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┤
│ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, │
│Numele şi prenumele .... Numele şi prenumele .... │
│ Calitatea .... │
│Semnãtura .... Semnãtura .... │
│Ştampila entitãţii │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Notã: Completarea tuturor câmpurilor este obligatorie. În cazul în care nu existã date, │
│ se completeazã cu zero. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 10a
---------
la normã
--------┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Denumire administrator │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Cod administrator înregistrat în registrul CSSPP │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Denumire depozitar │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Cod depozitar înregistrat în registrul CSSPP │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Denumire fond de pensii │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Cod fond de pensii înregistrat în registrul CSSPP │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘Informaţii privind datoriile fondului la 30 iunie 2009┌────────┬─────────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┐
│ Codul │ Denumirea elementului │ Contul │ Valoarea │Din care:│ │
│instru- │ de pasiv al fondului │contabil│contabilã │Pe termen│Pe termen│
│mentului│ │ │în lei la │ scurt │ lung │
│ │ │ 󧓦.06.2009│ │ │
├────────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │ Col. 6 │
├────────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
𗈙.1. │Comision de administrare │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
𗈙.1.1. │- din activ net │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
𗈙.1.2. │- din contribuţii brute │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
𗈙.2. │Comision de depozitare │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
𗈙.3. │Comision de tranzacţionare │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
𗈙.4. │Comision bancar │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
𗈙.5. │Taxe de auditare │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
𗈙.6. │Alte obligaţii │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
𗈙.6.1. │Transfer │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
𗈙.6.2. │Deces │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
𗈙.6.3. │Invaliditate │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
𗈙.6.4. │Platã pensie │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │Total obligaţii │ │ │ │ │
│ │(5.1.+5.5.+5.6.) │ │ │ │ │
├────────┴─────────────────────────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┤
│ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, │
│Numele şi prenumele .............. Numele şi prenumele ........... │
│ Calitatea ..................... │
│Semnãtura ........................ Semnãtura ..................... │
│Ştampila entitãţii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Notã: Completarea tuturor câmpurilor este obligatorie. În cazul în care │
│ nu existã date, se completeazã cu zero. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 10b
---------
la normã
--------┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Denumire administrator │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Cod administrator înregistrat în registrul CSSPP │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Denumire depozitar │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Cod depozitar înregistrat în registrul CSSPP │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Denumire fond de pensii │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Cod fond de pensii înregistrat în registrul CSSPP │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘Analiza veniturilor fondului de pensii┌───────────┬────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────────┐
│Descrierea │ Contul │ Luna │ Luna │ Luna │ Luna │ Luna │Luna │ Total │
│elementului│contabil│ianuarie│februarie│martie│aprilie│ mai │iunie│ianuarie- │
│ de venit │ │ 2009 │ 2009 │ 2009 │ 2009 │ 2009 � │iunie 2009│
│al fondului│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
│ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │Col. 5│Col. 6 │Col. 7│Col.8│ Col. 9 │
├───────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
├───────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
├───────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┴────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────────┤
│ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, │
│Numele şi prenumele ............. Numele şi prenumele ........... │
│ Calitatea ..................... │
│Semnãtura ....................... Semnãtura ..................... │
│Ştampila entitãţii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Notã: Completarea tuturor câmpurilor este obligatorie. În cazul în care │
│ nu existã date, se completeazã cu zero. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 10c
---------
la normã
--------┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Denumire administrator │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Cod administrator înregistrat în registrul CSSPP │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Denumire depozitar │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Cod depozitar înregistrat în registrul CSSPP │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Denumire fond de pensii │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Cod fond de pensii înregistrat în registrul CSSPP │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘Analiza cheltuielilor fondului
de pensii private la 30 iunie 2009┌───────────┬────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────────┐
│Descrierea │ Contul │ Luna │ Luna │ Luna │ Luna │ Luna │Luna │ Total │
│elementului│contabil│ianuarie│februarie│martie│aprilie│ mai │iunie│ianuarie- │
│de cheltu- │ │ 2009 │ 2009 │ 2009 │ 2009 │ 2009 � │iunie 2009│
│ ialã a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
│ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │Col. 5│Col. 6 │Col. 7│Col.8│ Col. 9 │
├───────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
├───────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
├───────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┴────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────────┤
│ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, │
│Numele şi prenumele ............. Numele şi prenumele ........... │
│ Calitatea ..................... │
│Semnãtura ....................... Semnãtura ..................... │
│Ştampila entitãţii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Notã: Completarea tuturor câmpurilor este obligatorie. În cazul în care │
│ nu existã date, se completeazã cu zero. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 11a
---------
la normã
--------┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Denumire administrator │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Cod administrator înregistrat în registrul CSSPP │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Denumire depozitar │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Cod depozitar înregistrat în registrul CSSPP │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘Analiza veniturilor administratorului
obţinute din activitatea de administrare
a fondurilor de pensii private
la 30 iunie 2009┌───────────┬────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────────┐
│Descrierea │ Contul │ Luna │ Luna │ Luna │ Luna │ Luna │Luna │ Total │
│elementului│contabil│ianuarie│februarie│martie│aprilie│ mai │iunie│ianuarie- │
│ de venit │ │ 2009 │ 2009 │ 2009 │ 2009 │ 2009 � │iunie 2009│
│al adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│tratorului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
│ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │Col. 5│Col. 6 │Col. 7│Col.8│ Col. 9 │
├───────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
├───────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
├───────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┴────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────────┤
│ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, │
│Numele şi prenumele ............. Numele şi prenumele ........... │
│ Calitatea ..................... │
│Semnãtura ....................... Semnãtura ..................... │
│Ştampila entitãţii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Notã: Completarea tuturor câmpurilor este obligatorie. În cazul în care │
│ nu existã date, se completeazã cu zero. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 11b
---------
la normã
--------┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Denumire administrator │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Cod administrator înregistrat în registrul CSSPP │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Denumire depozitar │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Cod depozitar înregistrat în registrul CSSPP │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘Analiza cheltuielilor administratorului
privind activitatea de administrare a fondurilor
de pensii private la 30 iunie 2009┌───────────┬────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────────┐
│Descrierea │ Contul │ Luna │ Luna │ Luna │ Luna │ Luna │Luna │ Total │
│elementului│contabil│ianuarie│februarie│martie│aprilie│ mai │iunie│ianuarie- │
│de cheltu- │ │ 2009 │ 2009 │ 2009 │ 2009 │ 2009 � │iunie 2009│
│ ialã a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ adminis- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tratorului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
│ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │Col. 5│Col. 6 │Col. 7│Col.8│ Col. 9 │
├───────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
├───────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
├───────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┴────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────────┤
│ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, │
│Numele şi prenumele ............. Numele şi prenumele ........... │
│ Calitatea ..................... │
│Semnãtura ....................... Semnãtura ..................... │
│Ştampila entitãţii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Notã: Completarea tuturor câmpurilor este obligatorie. În cazul în care │
│ nu existã date, se completeazã cu zero. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 12
--------
la normã
--------┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Denumire administrator │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Cod administrator înregistrat în registrul CSSPP │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘Informaţii privind constituirea
provizioanelor la 30 iunie 2009┌───────────────────────────┬────────┬───────────┬────────┬────────┬───────────┐
│ Descrierea elementului │ Cont │ Valoarea │Valoarea│Valoarea│ Valoarea │
│ de provizion │contabil│soldului la│transfe-│transfe-│soldului la│
│ │ │ 1.01.2009 │rurilor │rurilor 󧓦.06.2009 │
│ │ │ │în cont │din cont│ │
├───────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │ Col. 6 │
├───────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┤
├───────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┤
├───────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┴────────┴───────────┴────────┴────────┴───────────┤
│ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, │
│Numele şi prenumele .................. Numele şi prenumele ........ │
│ Calitatea .................. │
│Semnãtura ............................ Semnãtura .................. │
│Ştampila entitãţii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Notã: Completarea tuturor câmpurilor este obligatorie. În cazul în care │
│ nu existã date, se completeazã cu zero. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice