Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA nr. 12 din 13 septembrie 2007  privind raportarea statistica a activelor si pasivelor bilantiere ale institutiilor financiare nebancare    Twitter Facebook
Cautare document

NORMA nr. 12 din 13 septembrie 2007 privind raportarea statistica a activelor si pasivelor bilantiere ale institutiilor financiare nebancare

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 4 octombrie 2007

În baza <>art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României şi a <>art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 266/2006 ,
în temeiul <>art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României şi al <>art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 266/2006 ,

Banca Naţionalã a României emite prezenta normã.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta normã se aplicã instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice strãine, înscrise în Registrul general ţinut de Banca Naţionalã a României, denumite în continuare instituţii financiare nebancare, şi reglementeazã metodologia de determinare şi raportare statisticã la Banca Naţionalã a României a activelor şi pasivelor bilanţiere.
ART. 2
În sensul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) instituţie financiarã nebancarã are semnificaţia prevãzutã la <>art. 4 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 266/2006 ;
b) sector instituţional - ansamblu de unitãţi instituţionale grupate în funcţie de comportamentul lor economic, ţinând cont de categoria de producãtori din care fac parte şi/sau de natura activitãţilor şi funcţiilor lor principale;
b1) societãţi nefinanciare S11 - unitãţi cu personalitate juridicã şi cvasisocietãţi a cãror activitate principalã constã în producerea de bunuri şi servicii nefinanciare pentru piaţã; acest sector instituţional cuprinde regii autonome, companii naţionale, societãţi naţionale, societãţi comerciale cu capital public sau privat, societãţi cooperatiste, societãţi agricole, instituţii fãrã scop lucrativ aflate în serviciul societãţilor nefinanciare (asociaţii patronale, ale meşteşugarilor) şi altele asemenea;
b2) instituţii financiare monetare - cuprinde urmãtoarele sectoare instituţionale:
b2.1) banca centralã S121 - acest sector instituţional cuprinde Banca Naţionalã a României, Banca Centralã Europeanã, precum şi celelalte bãnci centrale naţionale;
b2.2) alte instituţii financiare monetare S122 - societãţi şi cvasisocietãţi a cãror funcţie principalã constã în furnizarea de servicii de intermediere financiarã ce constau în primirea de depozite şi/sau substitute de depozite din partea unitãţilor instituţionale altele decât instituţiile financiare monetare şi acordarea de credite şi/sau în efectuarea de plasamente în nume propriu; acest sector instituţional cuprinde instituţiile de credit (S1221) şi fondurile de piaţã monetarã.
Fondurile de piaţã monetarã sunt organisme de plasament colectiv, definite în conformitate cu legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, ale cãror acţiuni sau unitãţi de fond sunt, din punctul de vedere al lichiditãţii, substitute ale depozitelor; fondurile de piaţã monetarã investesc cu prioritate în instrumente ale pieţei monetare, în acţiunile/unitãţile altor fonduri de piaţã monetarã, în alte instrumente de împrumut transferabile şi având scadenţa rezidualã de pânã la un an, precum şi în depozite bancare, urmãrind o ratã a profitului apropiatã de ratele dobânzii oferite de instrumentele pieţei monetare;
b3) alţi intermediari financiari S123 - societãţi şi cvasisocietãţi financiare a cãror funcţie principalã constã în furnizarea de servicii de intermediere financiarã, exclusiv cele furnizate de instituţiile financiare monetare; acest sector instituţional cuprinde: organisme de plasament colectiv (fonduri deschise de investiţii, societãţi de investiţii şi altele asemenea), vehicule investiţionale, instituţii financiare nebancare, societãţi de servicii de investiţii financiare şi altele asemenea;
b4) auxiliari financiari S124 - societãţi şi cvasisocietãţi financiare a cãror funcţie principalã constã în exercitarea de activitãţi financiare auxiliare; acest sector instituţional cuprinde societãţi de registru, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare, societãţi de administrare a investiţiilor, brokeri în asigurãri şi alţi auxiliari financiari a cãror activitate este asociatã cu intermedierea financiarã;
b5) societãţi de asigurãri şi fonduri de pensii S125 - societãţi şi cvasisocietãţi financiare a cãror funcţie principalã constã în furnizarea de servicii de intermediere financiarã rezultate din reciprocitatea riscurilor; acest sector instituţional cuprinde: societãţi de asigurãri, grupuri financiare de asigurãri, fonduri de pensii private sau administrate privat;
b6) administraţii publice S13 - acest sector instituţional cuprinde: administraţia centralã, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurãri sociale;
b6.1) administraţia centralã S1311 - organismele centrale a cãror competenţã se întinde pe tot teritoriul ţãrii, cu excepţia administraţiilor sistemelor de asigurãri sociale; în scopul prezentei norme, informaţiile referitoare la activele şi pasivele autoritãţilor publice se includ în acest sector instituţional;
b6.2) administraţiile locale S1313 - administraţiile publice a cãror competenţã se întinde numai pe o unitate administrativã localã (comunã, oraş, municipiu, judeţ, sector), cu excepţia instituţiilor teritoriale ale administraţiilor sistemelor de asigurãri sociale;
b6.3) administraţiile sistemelor de asigurãri sociale S1314 - cuprinde autoritãţile care administreazã sistemele de asigurãri sociale (sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, sistemul asigurãrilor pentru şomaj, sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate, sistemul asigurãrilor pentru accidente de muncã şi boli profesionale şi altele asemenea), precum şi instituţiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare.
b7) gospodãriile populaţiei S14 - persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatoare de bunuri şi servicii ce folosesc aceeaşi locuinţã, utilizeazã în comun o parte sau totalitatea veniturilor şi a patrimoniului, consumã în colectiv bunuri şi servicii şi, eventual, produc bunuri şi/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final; acest sector instituţional cuprinde, de asemenea, asociaţiile familiale şi persoanele fizice care desfãşoarã activitãţi economice în mod independent, asociaţiile de persoane fãrã personalitate juridicã (altele decât cvasisocietãţile) care sunt producãtori de bunuri şi servicii pentru piaţã, instituţiile fãrã scop lucrativ şi fãrã personalitate juridicã aflate în serviciul gospodãriilor populaţiei, persoanele instituţionalizate (în mãnãstiri, unitãţi de asistenţã socialã şi altele asemenea);
b8) instituţii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei S15 - persoane juridice ce servesc gospodãriile populaţiei, furnizând bunuri şi servicii nedestinate pieţei; acest sector instituţional cuprinde sindicate, grupuri profesionale, societãţi ştiinţifice, asociaţii de consumatori, biserici şi comunitãţi religioase, cluburi sociale, recreative, culturale şi sportive, organizaţii de caritate, asociaţii şi fundaţii de binefacere finanţate prin transferuri voluntare, în numerar sau în naturã, provenite de la alte entitãţi, şi altele asemenea;
c) cvasisocietãţi - unitãţi distincte, producãtori de bunuri şi/sau servicii destinate pieţei, care se bucurã de autonomie de decizie şi care se caracterizeazã prin faptul cã dispun de contabilitate completã potrivit legii, dar nu au personalitate juridicã;
d) durata iniţialã/maturitatea la emitere - perioada de timp dintre data acordãrii/atragerii/emiterii unui instrument financiar şi data rambursãrii/restituirii complete a acestuia;
e) rezidenţi:
e1) persoane fizice - cetãţeni români, cetãţeni strãini şi apatrizi, cu domiciliul în România, atestat cu documente de identitate emise conform legii;
e2) persoane juridice şi orice alte entitãţi cu sediul în România, precum şi persoane fizice, cetãţeni români, cetãţeni strãini şi apatrizi cu domiciliul/reşedinţa în România, care sunt autorizate şi/sau înregistrate sã desfãşoare activitãţi economice pe teritoriul României, în mod independent, în condiţiile prevãzute de reglementãrile legale în vigoare;
e3) sucursale, agenţii, reprezentanţe, birouri ale persoanelor juridice strãine, precum şi ale oricãror altor entitãţi strãine, înregistrate şi/sau autorizate sã funcţioneze în România;
e4) ambasade, consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale României în strãinãtate;
f) nerezidenţi:
f1) persoane fizice - cetãţeni strãini, cetãţeni români şi apatrizi, cu domiciliul în strãinãtate, atestat cu documente de identitate emise conform legii;
f2) persoane juridice şi orice alte entitãţi, cu sediul în strãinãtate, precum şi persoane fizice cetãţeni strãini, cetãţeni români şi apatrizi cu domiciliul în strãinãtate care sunt autorizate şi/sau înregistrate sã desfãşoare activitãţi economice în strãinãtate, în mod independent, în condiţiile prevãzute de reglementãrile legale în vigoare;
f3) sucursale, agenţii, reprezentanţe, birouri ale persoanelor juridice române, precum şi ale oricãror altor entitãţi române, înregistrate şi/sau autorizate sã funcţioneze în strãinãtate;
f4) ambasade, consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale altor state în România, precum şi organizaţii internaţionale sau reprezentanţe ale unor astfel de organizaţii care funcţioneazã în România.
ART. 3
În sensul prezentei norme, activele bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare se clasificã dupã cum urmeazã:
a) numerar - sume în monedã naţionalã şi alte monede deţinute sub formã de bancnote şi monede în circulaţie utilizate în mod curent pentru efectuarea plãţilor;
b) depozite overnight - depozite plasate la instituţii de credit, convertibile în numerar sau transferabile la cerere prin cec, ordin de platã, debitare sau prin mijloace similare, fãrã întârzieri semnificative, restricţii sau penalitãţi; în aceastã categorie nu se includ depozitele netransferabile care pot fi retrase la cerere de cãtre instituţia financiarã nebancarã, dar cu penalitãţi.
Depozitele overnight includ, fãrã a fi limitativ, urmãtoarele elemente de activ:
b1) conturi curente deschise la instituţii de credit (soldurile creditoare ale conturilor curente), purtãtoare sau nu de dobândã;
b2) depozite la vedere plasate la instituţii de credit, purtãtoare sau nu de dobândã;
c) depozite la termen - depozite netransferabile, care nu pot fi transformate în numerar înainte de un termen fix convenit sau care pot fi transformate doar cu plata unor penalitãţi.
Aceastã categorie include, fãrã a fi limitativ, urmãtoarele elemente de activ:
c1) depozite la termen plasate la instituţii de credit;
c2) certificate de depozit, carnete şi librete de economii emise de instituţii de credit.
Categoria depozite la termen se clasificã, în funcţie de durata iniţialã, astfel:
- depozite la termen cu durata iniţialã de pânã la un an inclusiv;
- depozite la termen cu durata iniţialã cuprinsã între un an şi 2 ani inclusiv;
- depozite la termen cu durata iniţialã mai mare de 2 ani.
d) alte depozite - toate categoriile de depozite plasate la instituţii de credit, cu excepţia depozitelor overnight şi a depozitelor la termen.
Aceastã categorie include, fãrã a fi limitativ, urmãtoarele elemente de activ:
d1) depozite colaterale plasate la instituţii de credit;
d2) depozite garanţii şi altele asemenea, plasate la instituţii de credit.
Categoria alte depozite se clasificã, în funcţie de durata iniţialã a contractului în baza cãruia se constituie depozitul, astfel:
- alte depozite cu durata iniţialã de pânã la un an inclusiv;
- alte depozite cu durata iniţialã cuprinsã între un an şi 2 ani inclusiv;
- alte depozite cu durata iniţialã mai mare de 2 ani;
e) credite - fonduri date cu împrumut clienţilor de cãtre instituţia financiarã nebancarã, exclusiv depozitele plasate şi titlurile de valoare negociabile deţinute.
Aceastã categorie include, fãrã a fi limitativ, urmãtoarele elemente de activ:
e1) credite acordate de instituţia financiarã nebancarã gospodãriilor populaţiei şi instituţiilor fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei, sub formã de:
e1.1) credite pentru consum - credite acordate de cãtre instituţia financiarã nebancarã gospodãriilor populaţiei şi instituţiilor fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei, în scopul finanţãrii consumului personal de bunuri şi/sau servicii (credite pentru achiziţia de automobile, mobilã, aparaturã electrocasnicã, electronicã şi altele asemenea, credite pentru petrecerea vacanţelor şi altele asemenea);
e1.2) credite pentru locuinţe - credite acordate de cãtre instituţia financiarã nebancarã gospodãriilor populaţiei şi instituţiilor fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei, în scopul achiziţionãrii sau construirii unei locuinţe (apartament, casã de locuit, casã de vacanţã şi altele asemenea), al achiziţionãrii unui teren destinat construirii de locuinţe sau în scopul renovãrii, consolidãrii sau îmbunãtãţirii unei locuinţe;
e1.3) credite pentru alte scopuri - credite acordate de cãtre instituţia financiarã nebancarã gospodãriilor populaţiei şi instituţiilor fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaţiei, altele decât creditele pentru consum şi creditele pentru locuinţe (credite pentru refinanţare, dezvoltarea afacerilor, educaţie, sãnãtate şi altele asemenea);
e2) credite acordate de instituţia financiarã nebancarã societãţilor nefinanciare, instituţiilor financiare (care grupeazã sectoarele instituţionale S121, S122, S123, S124, S125) şi administraţiilor publice;
e3) titluri de valoare nenegociabile - portofoliul de titluri deţinute, altele decât acţiuni şi alte participaţii de capital, care nu sunt negociabile şi nu pot fi tranzacţionate pe pieţele secundare; titlurile de valoare nenegociabile deţinute de instituţia financiarã nebancarã, care ulterior devin negociabile şi pot fi tranzacţionate pe piaţa secundarã, vor fi reclasificate ca titluri de valoare negociabile.
Instrumentele financiare nenegociabile sunt instrumente financiare care nu pot fi negociate deoarece existã restricţii în privinţa transferului legal al proprietãţii asupra lor sau, deşi din punct de vedere tehnic pot fi negociabile, nu pot fi tranzacţionate datoritã absenţei unei pieţe organizate;
e4) împrumuturi subordonate acordate - creanţe nereprezentate de un titlu, pentru care împrumutãtorul acceptã ca, în cazul lichidãrii debitorului, drepturile sale sã fie restituite numai dupã satisfacerea celorlalţi creanţieri;
e5) titluri de creanţã negociabile achiziţionate de la terţi (cambii, bilete la ordin şi alte asemenea);
e6) leasing financiar;
e7) credite restante - creanţe comerciale, valori de recuperat, nerambursate la scadenţã, precum şi creanţe din dobânzi neîncasate la scadenţã.
Categoria credite se clasificã, în funcţie de durata iniţialã, astfel:
- credite cu durata iniţialã mai micã sau egalã cu un an inclusiv;
- credite cu durata iniţialã mai mare de un an şi mai micã sau egalã cu 5 ani inclusiv;
- credite cu durata iniţialã mai mare de 5 ani;
f) titluri de valoare negociabile (altele decât acţiuni şi alte participaţii de capital) - titluri, altele decât acţiunile sau alte participaţii de capital deţinute, care sunt negociabile şi tranzacţionate de regulã pe pieţele secundare sau compensate pe piaţã şi care nu conferã deţinãtorului vreun drept de proprietate asupra instituţiei emitente.
Aceastã categorie include, fãrã a fi limitativ, urmãtoarele elemente de activ:
f1) titluri deţinute care dau deţinãtorului dreptul necondiţionat la un venit fix sau stabilit contractual sub forma plãţii cuponului sau a unei sume fixe stabilite la o datã anumitã ori începând de la o datã stabilitã la momentul emisiunii;
f2) împrumuturi negociabile acordate de instituţia financiarã nebancarã care au fost restructurate într-un numãr mare de documente identice şi care pot fi tranzacţionate pe pieţele secundare;
f3) creanţe reprezentate de un titlu negociabil pe pieţe secundare.
Titlurile de valoare negociabile se împart în urmãtoarele categorii:
- titluri de valoare negociabile cu maturitatea la emitere de pânã la un an inclusiv;
- titluri de valoare negociabile cu maturitatea la emitere cuprinsã între un an şi 2 ani inclusiv;
- titluri de valoare negociabile cu maturitatea la emitere mai mare de 2 ani;
g) acţiuni şi alte participaţii de capital - titluri deţinute care reprezintã drepturi de proprietate în cadrul societãţilor sau cvasisocietãţilor; aceste titluri dau dreptul deţinãtorului de a participa la profitul societãţii şi la împãrţirea fondurilor proprii în cazul lichidãrii societãţii.
Acţiunile şi alte participaţii de capital se împart în urmãtoarele elemente de activ:
g1) acţiuni cotate, negociabile şi tranzacţionate pe pieţe reglementate sau alte pieţe secundare;
g2) acţiuni necotate, care nu sunt negociabile sau tranzacţionate pe pieţe organizate;
g3) alte participaţii de capital;
h) unitãţi de fond/acţiuni ale fondurilor de piaţã monetarã titluri de participare emise de fondurile de piaţã monetarã care, în funcţie de modul de constituire a acestora, pot fi unitãţi de fond (în cazul fondurilor de investiţii) sau acţiuni (în cazul societãţilor de investiţii);
i) unitãţi de fond/acţiuni ale organismelor de plasament colectiv - titluri de participare emise de organismele de plasament colectiv, altele decât fondurile de piaţã monetarã care, în funcţie de modul de constituire a acestora, pot fi unitãţi de fond (în cazul fondurilor de investiţii) sau acţiuni (în cazul societãţilor de investiţii);
j) instrumente financiare derivate - instrumente financiare derivate deţinute în portofoliu şi înregistrate în activul bilanţier al instituţiei financiare nebancare la valoarea de piaţã pozitivã;
k) credite comerciale şi avansuri acordate - creanţe financiare ce rezultã din acordarea directã a creditelor de cãtre furnizori cumpãrãtorilor în cadrul operaţiunilor cu bunuri şi servicii şi avansurile pentru lucrãrile în curs de execuţie sau comandate, care pot fi asociate cu astfel de operaţiuni;
l) alte sume de primit - creanţele ce rezultã din decalajele între momentul în care are loc operaţiunea de repartiţie sau operaţiunea financiarã pe piaţa secundarã şi momentul efectuãrii plãţii corespunzãtoare. Se includ şi creanţele ce rezultã din veniturile de primit;
m) active fixe - active nefinanciare, corporale şi necorporale, care sunt prevãzute a fi utilizate pentru mai mult de un an; în aceastã categorie se includ terenurile şi clãdirile instituţiilor financiare nebancare, echipamente, software şi altele asemenea;
n) alte active - active neincluse în alte categorii de activ; este o categorie rezidualã în care se includ, fãrã a fi limitativ, urmãtoarele:
n1) dividende de primit;
n2) alte active.
ART. 4
În sensul prezentei norme, pasivele bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare se clasificã dupã cum urmeazã:
a) capital şi rezerve - sume aferente emisiunii de titluri de capital de cãtre instituţia financiarã nebancarã cãtre acţionari sau alţi proprietari, rezervele constituite de instituţia financiarã nebancarã, alte fonduri/alte elemente de capitaluri proprii, provizioanele constituite, precum şi profitul/pierderea înregistratã; titlurile conferã deţinãtorului dreptul de proprietate asupra unei pãrţi din capitalul societãţii emitente şi în general drepturi asupra unei pãrţi din profit, precum şi a unui procent din fondurile proprii, în cazul lichidãrii. În aceastã categorie se includ urmãtoarele elemente de pasiv:
a1) capitalul social/capitalul de dotare;
a2) prime legate de capital şi rezerve;
a3) profit (+)/pierdere (-) aferent exerciţiului financiar curent;
a4) rezultatul reportat (profit nerepartizat sau pierdere neacoperitã) aferent exerciţiilor financiare precedente;
a5) provizioane constituite, inclusiv pentru riscul de credit;
a6) alte fonduri proprii constituite;
b) împrumuturi primite - sume datorate de instituţia financiarã nebancarã creditorilor (altele decât cele aferente titlurilor de valoare negociabile).
Împrumuturile se clasificã, în funcţie de durata iniţialã, în:
- împrumuturi cu durata iniţialã mai micã sau egalã cu un an inclusiv;
- împrumuturi cu durata iniţialã mai mare de un an şi mai micã sau egalã cu 5 ani inclusiv;
- împrumuturi cu durata iniţialã mai mare de 5 ani;
c) titluri de valoare negociabile (altele decât acţiunile) emise - titluri, altele decât acţiunile sau alte participaţii de capital emise de instituţia financiarã nebancarã, reprezentând instrumente negociabile, tranzacţionate în mod obişnuit pe pieţele secundare, sau compensate pe piaţã şi care nu conferã deţinãtorului vreun drept de proprietate asupra instituţiei emitente. Titlurile de valoare negociabile emise se clasificã astfel:
- titluri de valoare negociabile cu maturitatea la emitere de pânã la un an inclusiv;
- titluri de valoare negociabile cu maturitatea la emitere cu cuprinsã între un an şi 2 ani inclusiv;
- titluri de valoare negociabile cu maturitatea la emitere mai mare de 2 ani;
d) derivate financiare - instrumente financiare derivate deţinute în portofoliu şi înregistrate în pasivul bilanţier al instituţiei financiare nebancare la valoarea de piaţã negativã;
e) credite comerciale şi avansuri primite - împrumuturi ce rezultã din acordarea directã a creditelor de cãtre furnizori cumpãrãtorilor în cadrul operaţiunilor cu bunuri şi servicii şi avansurile pentru lucrãrile în curs de execuţie sau comandate, care pot fi asociate cu astfel de operaţiuni;
f) alte sume de plãtit - datorii ce rezultã din decalajele între momentul în care are loc operaţiunea de repartiţie sau operaţiunea financiarã pe piaţa secundarã şi momentul efectuãrii plãţii corespunzãtoare;
g) alte pasive - pasive neincluse în celelalte categorii de pasiv; este o categorie rezidualã în care se includ, fãrã a fi limitativ, urmãtoarele elemente de pasiv:
g1) sume de plãtit în curs de lãmurire;
g2) sume în tranzit;
g3) dividende de platã;
g4) sume de plãtit care nu se referã la obiectul principal de activitate al instituţiei financiare nebancare (taxe, salarii, contribuţii sociale şi altele asemenea);
g5) alte pasive.

CAP. II
Obligaţii de raportare

ART. 5
(1) Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general au obligaţia sã raporteze trimestrial Bãncii Naţionale a României date statistice conform structurii "Situaţia activelor şi pasivelor bilanţiere existente în sold la data de ...", prezentatã în anexa nr. 1, ce cuprinde date privind toate elementele bilanţiere de activ şi de pasiv la valoarea brutã, existente în sold la sfârşitul trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea, clasificate conform categoriilor prezentate la art. 3 şi 4. Valorile acestor elemente includ creanţele ataşate (aferente elementelor de activ) şi, respectiv, datoriile ataşate (aferente elementelor de pasiv).
(2) Fiecare instituţie financiarã nebancarã transmite Bãncii Naţionale a României, în structura de date prezentatã în anexa nr.1, elementele de activ şi pasiv care sunt deţinute în bilanţ la sfârşitul trimestrului de referinţã.
Elementele bilanţiere de activ şi de pasiv se grupeazã în funcţie de scadenţã, de ţara contrapartidei şi de moneda în care sunt denominate, aplicându-se urmãtoarele reguli:
a) creditele acordate şi împrumuturile primite se repartizeazã pe 3 benzi de scadenţã (mai micã de un an inclusiv, între unu şi 5 ani inclusiv, peste 5 ani), în funcţie de durata iniţialã a contractului/convenţiei al cãrui/cãrei obiect îl constituie, codificate conform tabelului "Codurile atribuite coloanei Cod scadenţã, pe instrumente financiare şi intervale de scadenţã", prevãzut în anexa nr. 1;
b) titlurile de valoare negociabile (altele decât acţiuni) deţinute, depozitele la termen, alte depozite şi titlurile de valoare negociabile (altele decât acţiuni) emise se repartizeazã pe 3 benzi de scadenţã (mai micã de un an inclusiv, între unu şi 2 ani inclusiv, peste 2 ani), în funcţie de durata iniţialã a contractului/convenţiei de depozit, respectiv maturitatea la emitere a titlurilor, codificate conform tabelului "Codurile atribuite coloanei Cod scadenţã, pe instrumente financiare şi intervale de scadenţã", prevãzut în anexa nr. 1;
c) elementele bilanţiere de activ şi de pasiv clasificate conform art. 3 şi, respectiv, art. 4 se înscriu în coloana B din anexa nr. 1, astfel încât codul scadenţei, ţara contrapartidei şi moneda în care sunt denominate sã fie identificate împreunã în mod unic;
d) fiecare element bilanţier de activ şi de pasiv înscris în coloana B din anexa nr. 1 are acelaşi cod de rând (înscris în coloana A), indiferent de numãrul de combinaţii cod scadenţã- cod ţarã contrapartidã - cod monedã. Astfel, un cod de rând înscris în coloana A apare în structura de date de mai multe ori, în funcţie de numãrul de combinaţii cod scadenţã - cod ţarã contrapartidã - cod monedã aferent elementului bilanţier respectiv.
(3) Instituţiile financiare nebancare au obligaţia sã raporteze trimestrial Bãncii Naţionale a României date statistice conform structurii "Situaţia principalelor active şi pasive bilanţiere în echivalent lei existente în sold la data de ...", prevãzutã în anexa nr. 2, ce cuprinde date privind principalele active şi pasive la valoarea brutã, determinate în echivalent lei, existente în sold la sfârşitul trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea.
Structura de date prezentatã în anexa nr. 2 se elaboreazã avându-se în vedere urmãtoarele:
a) elementele bilanţiere exprimate în alte monede sunt transformate în echivalent lei la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionalã a României în ultima zi bancarã a trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea;
b) elementele bilanţiere exprimate în monede necotate de Banca Naţionalã a României sunt transformate în echivalent lei la cursul de schimb utilizat în evidenţa contabilã. Monedele necotate sunt incluse în al doilea tabel din anexa nr. 2, care cuprinde codul ISO al monedei respective şi cursul de schimb în raport cu leul utilizat în evidenţa contabilã şi la elaborarea anexei nr. 2.
(4) Datele structurate conform situaţiilor prevãzute la alin. (1) şi (3) se transmit la Banca Naţionalã a României - Direcţia statisticã în format electronic, în termen de 30 de zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care se realizeazã raportarea, şi se referã la activitatea tuturor unitãţilor operative de pe teritoriul naţional. Datele se transmit în formatul electronic comunicat de Banca Naţionalã a României.
ART. 6
Instituţiile financiare nebancare pot consulta prin intermediul paginii de web a Bãncii Naţionale a României, www.bnro.ro, codurile ISO ale ţãrilor şi codurile ISO ale monedelor.

CAP. III
Dispoziţii finale

ART. 7
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta normã.
ART. 8
Nerespectarea prevederilor prezentei norme atrage aplicarea sancţiunilor prevãzute de <>Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, precum şi a sancţiunilor sau, dupã caz, a mãsurilor prevãzute în titlul I al <>Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 266/2006 .
ART. 9
(1) Prezenta normã intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.
(2) Prima raportare statisticã va cuprinde date privind activele şi pasivele bilanţiere existente în sold la sfârşitul trimestrului I al anului 2008.
(3) La data intrãrii în vigoare a prezentei norme se abrogã <>art. 2 din Normele Bãncii Naţionale a României nr. 9/2003 privind societãţile de credit ipotecar, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 15 decembrie 2003.

Preşedintele Consiliului de administraţie
al Bãncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isãrescu

Bucureşti, 13 septembrie 2007.
Nr. 12.

ANEXA

Denumirea instituţiei financiare nebancare ........
Codul unic de înregistrare .........

SITUAŢIA
activelor şi pasivelor bilanţiere existente în sold la data de .......

- unitãţi -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Valoarea
totalã, Creanţa/
Cod Active/Pasive Cod Ţara Moneda inclusiv datoria
rând scadenţã Cod (Cod creanţa/ ataşatã
ISO*) ISO) datoria
ataşatã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B C D E F G
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ACTIVE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A1 Numerar xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A2 Depozite overnight xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A3 Depozite la termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A4 Alte depozite
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Credite acordate, din care:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A5 - banca centralã (S121)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A6 - alte instituţii financiare
monetare (S122)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A7 - alţi intermediari
financiari (S123)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A8 - auxiliari financiari (S124)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A9 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A10 - societãţi nefinanciare (S11)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A11 - administraţia centralã (S1311)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A12 - administraţiile locale (S1313)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A13 - administraţiile sistemelor
de asigurãri sociale (S1314)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- gospodãriile populaţiei
(S14) pentru:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A14 - consum
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A15 - locuinţe
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A16 - alte scopuri
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- instituţii fãrã scop lucrativ
în serviciul gospodãriilor
populaţiei (S15) pentru:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A17 - consum
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A18 - locuinţe
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A19 - alte scopuri
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Titluri de valoare negociabile (altele
decât acţiuni şi alte participaţii
de capital) deţinute, emise de:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A20 - banca centralã (S121)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A21 - alte instituţii financiare
monetare (S122)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A22 - alţi intermediari financiari (S123)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A23 - auxiliari financiari (S124)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A24 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A25 - societãţi nefinanciare (S11)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A26 - administraţia centralã (S1311)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A27 - administraţiile locale (S1313)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A28 - administraţiile sistemelor
de asigurãri sociale (S1314)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Acţiuni şi alte participaţii de capital, din care:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- acţiuni cotate, emise de:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A29 - alte instituţii financiare
monetare (S122) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A30 - alţi intermediari
financiari (S123), cu
excepţia organismelor de
plasament colectiv xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A31 - auxiliari financiari (S124) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A32 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A33 - societãţi nefinanciare(S11) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- acţiuni necotate, emise de:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A34 - alte instituţii financiare
monetare (S122) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A35 - alţi intermediari financiari
(S123), cu excepţia
organismelor de plasament
colectiv xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A36 - auxiliari financiari (S124) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A37 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A38 - societãţi nefinanciare(S11) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- alte participaţii de
capital, emise de:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A39 - alte instituţii financiare
monetare (S122) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A40 - alţi intermediari financiari
(S123), cu excepţia
organismelor de plasament
colectiv xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A41 - auxiliari financiari (S124) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A42 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A43 - societãţi nefinanciare(S11) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A44 Unitãţi de fond/acţiuni ale
fondurilor de piaţã monetarã xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A45 Unitãţi de fond/acţiuni ale
organismelor de plasament
colectiv xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Instrumente financiare
derivate, a cãror contra-
partidã sunt:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A46 - alte instituţii financiare
monetare (S122) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A47 - alţi intermediari
financiari (S123) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A48 - auxiliari financiari (S124) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A49 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A50 - societãţi nefinanciare(S11) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A51 - gospodãriile populaţiei
(S14) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A52 - instituţii fãrã scop
lucrativ în serviciul
gospodãriilor
populaţiei (S15) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Credite comerciale şi
avansuri acordate la:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A53 - alte instituţii financiare
monetare (S122) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A54 - alţi intermediari
financiari (S123) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A55 - auxiliari financiari (S124) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A56 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A57 - societãţi nefinanciare(S11) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A58 - gospodãriile populaţiei
(S14) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A59 - instituţii fãrã scop
lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaţiei
(S15) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alte sume de primit de la:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A60 - alte instituţii financiare
monetare (S122) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A61 - alţi intermediari
financiari (S123) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A62 - auxiliari financiari (S124) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A63 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A64 - societãţi nefinanciare
(S11) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A65 - gospodãriile populaţiei
(S14) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A66 - instituţii fãrã scop
lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaţiei
(S15) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A67 Active fixe, din care: xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A68 - active aferente
contractelor de leasing
operaţional xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A69 Alte active xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PASIVE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P1 Capital şi rezerve, din care: xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capital social/capital de
dotare, deţinut de:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P2 - alte instituţii financiare
monetare (S122) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P3 - alţi intermediari
financiari (S123) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P4 - auxiliari financiari (S124) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P5 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P6 - societãţi nefinanciare(S11) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P7 - administraţia centralã
(S1311) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P8 - administraţiile locale
(S1313) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P9 - gospodãriile populaţiei
(S14) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P10 - instituţii fãrã scop
lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaţiei
(S15) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Împrumuturi primite, de la:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P11 - alte instituţii financiare
monetare (S122)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P12 - alţi intermediari
financiari (S123)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P13 - auxiliari financiari (S124)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P14 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P15 - societãţi nefinanciare (S11)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P16 - administraţia centralã
(S1311)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P17 - administraţiile locale
(S1313)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P18 - gospodãriile populaţiei
(S14)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P19 - instituţii fãrã scop
lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaţiei
(S15)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Titluri de valoare negociabile (altele decât acţiuni şi
alte participaţii de capital) emise, deţinute de:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P20 - alte instituţii financiare
monetare (S122)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P21 - alţi intermediari
financiari (S123)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P22 - auxiliari financiari (S124)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P23 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P24 - societãţi nefinanciare
(S11)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P25 - gospodãriile populaţiei
(S14)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P26 - instituţii fãrã scop
lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaţiei
(S15)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Instrumente financiare derivate,
a cãror contrapartidã sunt:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P27 - alte instituţii financiare
monetare (S122) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P28 - alţi intermediari
financiari (S123) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P29 - auxiliari financiari (S124) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P30 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P31 - societãţi nefinanciare
(S11) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P32 - gospodãriile populaţiei
(S14) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P33 - instituţii fãrã scop
lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaţiei
(S15) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Credite comerciale şi
avansuri primite de la:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P34 - alte instituţii financiare
monetare (S122) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P35 - alţi intermediari
financiari (S123) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P36 - auxiliari financiari (S124) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P37 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P38 - societãţi nefinanciare(S11) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P39 - gospodãriile populaţiei(S14)xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P40 - instituţii fãrã scop
lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaţiei
(S15) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alte sume de plãtit:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P41 - alte instituţii financiare
monetare (S122) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P42 - alţi intermediari
financiari (S123) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P43 - auxiliari financiari (S124) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P44 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P45 - societãţi nefinanciare(S11) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P46 - instituţii fãrã scop
lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaţiei
(S15) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P47 Alte pasive xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────__________
*) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO - codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi, codul ISO al ţãrii nerezidentului.


Codurile atribuite coloanei Cod scadenţã, pe instrumente financiare şi intervale de scadenţã

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Instrumentul financiar Durata iniţialã (S)
─────────────────────────────────────
S ≤ 1 an 1 an < S ≤ 5 ani S > 5 ani
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Credite 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Împrumuturi primite 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
X Durata iniţialã/maturitatea la emitere (S)
──────────────────────────────────────────
S ≤ 1 an 1 an < S ≤ 2 ani S > 2 ani
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Depozite la termen 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alte depozite 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Titluri de valoare negociabile (altele decât
acţiuni şi alte participaţii de capital)
deţinute 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Titluri de valoare negociabile (altele decât
acţiuni şi alte participaţii de capital) emise 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 2

Denumirea instituţiei financiare nebancare
..........................................

SITUAŢIA
principalelor active şi pasive bilanţiere în echivalent lei existente
în sold la data de ..........- echivalent lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Active/ Valoarea totalã, Creanţa/
rând Pasive inclusiv creanţa/datoria datoria ataşatã
ataşatã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 A B C
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A1 Total active, din care:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A2 - numerar xxxxxxxxxxxxx
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A3 - depozite overnight
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A4 - depozite la termen
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A5 - alte depozite
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A6 - credite acordate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A7 - titluri de valoare
negociabile deţinute
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A8 - acţiuni şi alte participaţii
de capital xxxxxxxxxxxxx
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A9 - unitãţi de fond/acţiuni ale
fondurilor de piaţã monetarã xxxxxxxxxxxxx
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A10 - unitãţi de fond/acţiuni ale
organismelor de plasament colectiv xxxxxxxxxxxxx
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A11 - instrumente financiare derivate xxxxxxxxxxxxx
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A12 - credite comerciale şi avansuri
acordate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A13 - alte sume de primit
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A14 - active fixe xxxxxxxxxxxxx
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A15 - alte active
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P1 Total pasive, din care:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P2 - capital şi rezerve xxxxxxxxxxxxx
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P3 - împrumuturi primite
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P4 - titluri de valoare negociabile
emise
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P5 - instrumente financiare derivate xxxxxxxxxxxxx
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P6 - credite comerciale şi avansuri
primite
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P7 - alte sume de plãtit
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P8 - alte pasive
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Monede necotate de Banca Naţionalã a României şi cursul de schimb utilizat
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Cursul de schimb
crt. Cod ISO moneda Monedã/RON
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 A B
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


_________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice