Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORMA nr. 11 din 3 octombrie 2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA nr. 11 din 3 octombrie 2006  privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative    Twitter Facebook
Cautare document

NORMA nr. 11 din 3 octombrie 2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 27 octombrie 2006
Având în vedere prevederile <>art. 105-114 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,
în temeiul dispoziţiilor <>art. 23 lit. f) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005 ,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumitã în continuare Comisia, emite prezenta normã.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta normã are ca obiect stabilirea condiţiilor de avizare şi funcţionare a depozitarului activelor fondurilor de pensii facultative.
ART. 2
Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normã au semnificaţiile prevãzute la <>art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumitã în continuare Lege, în legislaţia privind piaţa de capital şi în legislaţia privind piaţa bancarã.

CAP. II
Avizarea depozitarului

SECŢIUNEA 1
Condiţii de avizare

ART. 3
(1) Poate fi depozitar doar acea instituţie de credit din România, autorizatã de Banca Naţionalã a României în conformitate cu legislaţia bancarã, sau sucursala din România a unei instituţii de credit autorizatã într-un stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, avizatã de Comisie, pentru activitatea de depozitare, cãreia îi sunt încredinţate spre pãstrare în condiţii de siguranţã toate activele unui fond de pensii facultative.
(2) De la data aderãrii României la Uniunea Europeanã sucursalele din România ale instituţiilor de credit, autorizate pentru activitatea de depozitare într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, nu vor mai fi supuse regimului avizãrii de cãtre Comisie.
ART. 4
Pentru eliberarea avizului care conferã calitatea de depozitar, Comisia analizeazã cererea şi documentaţia depuse de solicitant şi verificã dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) obiectul de activitate autorizat de Banca Naţionalã a României sã cuprindã activitãţi de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative;
b) sã nu se afle în procedurã de supraveghere specialã sau de administrare specialã;
c) sã dispunã de capacitãţi profesionale, echipamente şi capacitãţi tehnice necesare pentru desfãşurarea corespunzãtoare a activitãţii de depozitare;
d) sã desfãşoare activitate de custodie pentru o piaţã reglementatã de instrumente financiare;
e) sã aibã capitaluri proprii mai mari de 100 milioane euro;
f) sã dispunã de proceduri prin care sã asigure pãstrarea în condiţii de siguranţã a tuturor activelor fondurilor de pensii facultative şi un control permanent, din punct de vedere al respectãrii legalitãţii, asupra operaţiunilor administratorului care acţioneazã în numele fondurilor de pensii.

SECŢIUNEA a 2-a
Documente

ART. 5
(1) Avizul prevãzut la art. 4 se elibereazã în baza unei cereri, întocmitã conform anexei nr. 1 la prezenta normã, care este însoţitã de urmãtoarele documente, în copie:
a) actul constitutiv, precum şi toate actele adiţionale la acesta, în cazul în care existã;
b) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
c) autorizaţia de funcţionare emisã de Banca Naţionalã a României, din care sã reiasã cã instituţia de credit a fost autorizatã sã desfãşoare activitãţile de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
d) certificatul de înscriere a menţiunilor cu privire la modificarea obiectului de activitate în conformitate cu lit. c), dacã este cazul;
e) organigrama solicitantului şi funcţiile structurii organizatorice care desfãşoarã operaţiuni legate de activitatea de depozitare, personalul alocat acesteia, modalitatea de luare şi de transmitere a deciziilor şi modalitãţile interne de control, procedurile de securitate, de control şi cele aplicabile în cazul apariţiei unor cazuri de forţã majorã, care sã permitã pãstrarea în siguranţã a tuturor activelor fondurilor de pensii facultative pe care le depoziteazã, o descriere a capacitãţilor tehnice şi a echipamentelor de care dispune;
f) procedurile scrise privind separarea activelor proprii de cele ale fondurilor de pensii pentru care desfãşoarã activitatea de depozitare şi între acestea, aprobate de cãtre consiliul de administraţie/persoanele împuternicite în acest sens;
g) curriculum vitae, datat şi semnat, pentru persoanele cu funcţie de conducere din cadrul structurii organizatorice, mandatate sã desfãşoare operaţiuni legate de activitatea de depozitare, şi pentru persoanele care le înlocuiesc pe acestea, din care sã rezulte cã au studii superioare de lungã duratã, absolvite cu examen de licenţã sau de diplomã şi experienţa profesionalã necesarã;
h) certificat de cazier judiciar, depus în termenul de valabilitate al acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original, pentru persoanele din cadrul structurii organizatorice care desfãşoarã operaţiuni legate de activitatea de depozitare şi pentru persoanele care le înlocuiesc pe acestea;
i) lista cuprinzând specimenele de semnãturi pentru persoanele care reprezintã depozitarul în relaţia cu Comisia, întocmitã conform anexei nr. 2 la prezenta normã;
j) declaraţie din care sã rezulte cã asupra solicitantului nu este instituitã mãsura supravegherii sau administrãrii speciale, datã pe propria rãspundere de cel puţin doi conducãtori, având competenţe stabilite prin actul constitutiv, sau de cel puţin doi salariaţi împuterniciţi de conducerea acestuia;
k) dovada achitãrii taxelor stabilite conform legislaţiei în vigoare.
(2) Cererea de avizare ca depozitar este semnatã de cel puţin doi conducãtori, având competenţe stabilite prin actul constitutiv, sau de cel puţin doi salariaţi împuterniciţi de conducerea instituţiei de credit autorizate de Banca Naţionalã a României ori ai sucursalei din România a unei instituţii de credit, autorizatã într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, şi poartã ştampila acesteia.

SECŢIUNEA a 3-a
Eliberarea sau respingerea avizului pentru depozitar

ART. 6
(1) Comisia analizeazã cererea şi documentele anexate, în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea acesteia.
(2) În cazul aprobãrii cererii, Comisia emite în termen de 5 zile calendaristice un aviz prin care se acordã calitatea de depozitar.
(3) Orice solicitare a Comisiei de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevãzut la alin. (1), care va reîncepe de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificãri, depunere care nu poate fi fãcutã mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitãrii Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii.
(4) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constatã depunerea acestora într-o formã necorespunzãtoare, precum şi lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, dupã caz.
ART. 7
(1) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevãzute la art. 4 duce la respingerea cererii pentru avizare ca depozitar.
(2) Decizia de respingere, scrisã şi motivatã, se comunicã solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
ART. 8
Decizia de respingere poate fi contestatã în termen de maximum 30 de zile de la data comunicãrii ei, în conformitate cu legislaţia privind contenciosul administrativ.

CAP. III
Activitatea de depozitare

ART. 9
(1) Activitatea de depozitare se desfãşoarã în baza unui contract de depozitare care se încheie între administrator, în numele fondului de pensii facultative, şi depozitar.
(2) Contractul de depozitare este întocmit conform modelului-cadru descris în anexa nr. 3 la prezenta normã.
ART. 10
Depozitarul fondurilor de pensii facultative, denumit în continuare depozitar, va acţiona numai pe baza instrucţiunilor scrise primite de la administratorul fondurilor de pensii facultative şi în limita prevederilor legale în vigoare.
ART. 11
Depozitarul solicitã administratorului orice informaţii şi/sau documente pe care le considerã necesare pentru încadrarea unei operaţiuni în dispoziţiile legale în vigoare.
ART. 12
Administratorul nu poate refuza depozitarului, sub pretextul confidenţialitãţii, furnizarea informaţiilor şi/sau documentelor prevãzute de normele în vigoare.
ART. 13
Depozitarul primeşte sumele rezultate din contribuţiile participanţilor unui fond de pensii facultative şi crediteazã contul colector al fondului, deschis numai la depozitar.
ART. 14
Depozitarul înregistreazã, verificã şi monitorizeazã toate activele deţinute de fiecare fond de pensii facultative pentru care desfãşoarã activitatea de depozitare.
ART. 15
(1) Activele fondurilor de pensii facultative trebuie evidenţiate în conturi separate pentru fiecare fond, diferite de cele ale administratorului şi ale depozitarului.
(2) Depozitarul deschide conturi de instrumente financiare şi conturi bancare pentru decontarea tranzacţiilor, pe numele fiecãrui fond de pensii facultative. Aceste conturi sunt debitate/creditate numai în baza funcţiilor sale de depozitare şi în strictã conformitate cu instrucţiunile administratorului.
(3) Activele fondurilor de pensii facultative sunt depozitate separat pentru fiecare fond şi sunt înregistrate în aşa fel încât sã fie identificate ca proprietate a fondului de pensii facultative pentru care se desfãşoarã activitatea de depozitare.
(4) Toate operaţiunile de creditare sau debitare a conturilor de active financiare ale fondului de pensii facultative se realizeazã numai prin intermediul depozitarului.
ART. 16
Depozitarul va certifica existenţa activelor fondului de pensii facultative şi va calcula valoarea activelor fondului de pensii facultative pe baza informaţiilor şi documentelor proprii, precum şi pe baza documentelor emise de alte instituţii prin intermediul cãrora au fost realizate investiţii în numele fondului.
ART. 17
(1) Depozitarul efectueazã plãţi din contul fondului de pensii facultative numai la primirea instrucţiunilor corespunzãtoare din partea administratorului, în urmãtoarele cazuri:
a) pentru efectuarea de investiţii, potrivit Legii;
b) pentru stingerea obligaţiilor, inclusiv plata taxelor, comisioanelor şi a cheltuielilor operaţionale ale fondului de pensii facultative;
c) pentru orice alt scop arãtat în instrucţiuni, întocmite cu respectarea prevederilor documentelor de constituire a fondului de pensii facultative.
(2) În situaţiile în care depozitarul constatã cã sunt încãlcate prevederile Legii, ale prezentei norme sau ale documentelor de constituire a fondului de pensii facultative, acesta are obligaţia de a notifica imediat Comisia şi administratorul cu privire la o asemenea situaţie.
ART. 18
Depozitarul disponibilizeazã instrumente financiare din portofoliul unui fond de pensii facultative numai la primirea instrucţiunilor corespunzãtoare de la administrator şi numai dupã creditarea contului fondului cu suma reprezentând contravaloarea respectivelor instrumente financiare.
ART. 19
(1) Depozitarul este obligat sã pãstreze confidenţialitatea informaţiilor şi/sau documentelor primite din partea administratorului în procesul de evaluare a legalitãţii operaţiunilor efectuate de cãtre acesta în contul fondurilor de pensii facultative administrate.
(2) Depozitarul nu poate sã invoce clauza de confidenţialitate, prevãzutã la alin. (1), în cazul controalelor efectuate de cãtre Comisie, Banca Naţionalã a României sau de cãtre autoritãţile de supraveghere din statul de origine al sucursalei instituţiei de credit.
ART. 20
Pentru fiecare dintre fondurile de pensii facultative pentru care desfãşoarã activitatea de depozitare depozitarul calculeazã şi transmite Comisiei, în fiecare zi lucrãtoare, valoarea activului net, valoarea unitarã a activului net şi numãrul de unitãţi de fond.
ART. 21
Depozitarul informeazã în scris Comisia despre sãvârşirea oricãrui act sau fapt suspect de a reprezenta o încãlcare a prevederilor legale în vigoare, în legãturã cu fondurile de pensii facultative pentru care desfãşoarã activitatea de depozitare.
ART. 22
Depozitarul informeazã în scris Comisia cu privire la orice refuz al administratorului de a furniza informaţii şi/sau documente, împreunã cu o descriere a tranzacţiei cu privire la care s-a formulat respectivul refuz, în termen de maximum 24 de ore de la primirea refuzului administratorului.
ART. 23
În situaţia prevãzutã la art. 22 Comisia poate suspenda transformarea în unitãţi de fond a contribuţiilor primite, precum şi transferul participanţilor la alte fonduri de pensii facultative, pânã la clarificarea situaţiei, dar pentru o perioadã de cel mult douã zile lucrãtoare de la data primirii informãrii.
ART. 24
În cazul în care, dupã furnizarea tuturor documentelor şi/sau informaţiilor relevante solicitate de cãtre depozitar, existã divergenţe cu privire la efectuarea unei operaţiuni între acesta şi administrator, depozitarul informeazã imediat Comisia şi transmite toate informaţiile şi documentele relevante cu privire la respectiva operaţiune.
ART. 25
Depozitarul este obligat sã informeze în scris Comisia cu privire la orice abuz al administratorului în legãturã cu activele fondului de pensii facultative depozitate.
ART. 26
Depozitarul este responsabil faţã de administrator, participanţi şi beneficiari în privinţa oricãrui prejudiciu suferit de aceştia ca rezultat al neîndeplinirii obligaţiilor sau al îndeplinirii necorespunzãtoare a acestora.
ART. 27
(1) Depozitarul poate încredinţa obligaţiile sale, asumate prin contract, unei alte entitãţi, numai în cazurile de custodie a activelor achiziţionate pe pieţele externe, sub sancţiunea retragerii avizului ca depozitar pentru fonduri de pensii facultative
(2) Activitãţile delegate cãtre o altã entitate sunt desfãşurate cu respectarea aceluiaşi regim aplicabil depozitarului.
(3) Obligaţiile depozitarului nu vor fi afectate de faptul cã a încredinţat unei alte entitãţi toate sau o parte din activele pe care le are în pãstrare.
(4) Delegarea activitãţilor cãtre o altã entitate se face cu introducerea în prospectul schemei de pensii/ documentele fondului de pensii facultative a informaţiilor cu privire la datele de identificare a respectivei entitãţi şi a activitãţilor delegate, aceste informaţii fiind aduse la cunoştinţã participanţilor.
(5) Depozitarul nu este absolvit de responsabilitatea privind asigurarea pãstrãrii în siguranţã a activelor încredinţate spre pãstrare unei alte entitãţi.
ART. 28
(1) Este interzis depozitarului sã garanteze în orice mod sau sã dispunã în orice alt fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani încredinţate spre pãstrare de cãtre administrator în numele fondului de pensii facultative.
(2) Depozitarului îi este interzis sã transfere instrumentele financiare sau sumele de bani încredinţate spre pãstrare în numele fondului de pensii facultative, cu excepţia cazului în care existã instrucţiuni corespunzãtoare din partea administratorului.
(3) Interdicţiile prevãzute la alin. (1) şi (2) nu se aplicã în cazul dispunerii de cãtre Comisie a unor mãsuri speciale.
ART. 29
Este interzis depozitarului sã acorde credite, sub orice formã, administratorului fondului de pensii facultative.
ART. 30
Activele unui fond de pensii facultative nu pot face obiectul procedurilor de executare silitã declanşate de creditorii depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau poprite de cãtre aceştia şi nu pot face parte din masa credalã în caz de faliment al depozitarului.

CAP. IV
Notificãri transmise Comisiei

ART. 31
(1) Se notificã spre avizare Comisiei, împreunã cu documentele prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. g) şi h), schimbarea persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul structurii organizatorice, mandatate sã desfãşoare operaţiuni legate de activitatea de depozitare, precum şi a persoanelor care le înlocuiesc pe acestea.
(2) Orice modificare adusã documentelor menţionate la art. 5 alin. (1) lit. e), referitoare la funcţiile structurii organizatorice care desfãşoarã operaţiuni legate de activitatea de depozitare, modalitatea de luare şi transmitere a deciziilor şi modalitãţile interne de control, procedurile de securitate, control şi cele aplicabile în cazul apariţiei unor cazuri de forţã majorã, precum şi la art. 5 alin. (1) lit. f) este notificatã spre avizare Comisiei.
(3) Modificãrile actelor constitutive ale instituţiei de credit din România/sucursalei din România a unei instituţii de credit avizate de Comisie în calitate de depozitar sunt notificate Comisiei.
(4) Notificãrile sunt transmise Comisiei în maximum douã zile lucrãtoare de la efectuarea modificãrilor.
(5) Notificãrile sunt însoţite de documentele care stau la baza efectuãrii respectivei modificãri.
ART. 32
Modificãrile trebuie sã îndeplineascã toate condiţiile prevãzute în legislaţia în vigoare, avute în vedere la obţinerea avizului ca depozitar.
ART. 33
(1) Comisia poate solicita informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial.
(2) În situaţia nedepunerii unor documente, precum şi în cazurile în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constatã depunerea acestora într-o formã necorespunzãtoare, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, dupã caz.

CAP. V
Încetarea contractului de depozitare

ART. 34
Contractul de depozitare poate înceta în urmãtoarele cazuri:
a) prin denunţare unilateralã în condiţiile stabilite în contract;
b) prin acordul pãrţilor;
c) la expirarea termenului de valabilitate a contractului;
d) ca efect al retragerii avizului depozitarului.
ART. 35
(1) Încetarea contractului în oricare dintre cazurile prevãzute la art. 34 lit. a)-c) trebuie notificatã Comisiei cu 90 de zile înainte de încetare.
(2) Încetarea contractului produce efecte în termen de 90 de zile de la notificarea Comisiei.
ART. 36
În situaţia prevãzutã la art. 34 lit. a)-c) depozitarul transmite altui depozitar activele din depozitul sãu, precum şi copiile evidenţelor privind îndeplinirea obligaţiilor sale, în condiţiile legii, într-o perioadã stabilitã de comun acord, aprobatã de Comisie, cu asigurarea continuitãţii îndeplinirii obligaţiilor contractuale.

CAP. VI
Retragerea avizului depozitarului

ART. 37
Comisia este în drept sã retragã avizul depozitarului în urmãtoarele cazuri:
a) dacã acesta a fost obţinut pe baza unor informaţii sau documente false sau care au indus în eroare;
b) dacã depozitarul nu îşi respectã obligaţiile prevãzute în legislaţia în vigoare;
c) la solicitarea depozitarului;
d) în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la cap. II;
e) la iniţierea procedurilor de supraveghere sau de administrare specialã de cãtre Banca Naţionalã a României ori în momentul emiterii hotãrârii de deschidere a procedurii falimentului de cãtre judecãtorul sindic;
f) la retragerea autorizaţiei de funcţionare de cãtre Banca Naţionalã a României sau de cãtre autoritãţile competente din statul membru care supravegheazã activitatea instituţiei de credit.
ART. 38
(1) În termen de 5 zile calendaristice de la data retragerii avizului depozitarului, Comisia comunicã aceastã decizie depozitarului şi tuturor administratorilor care au încheiate contracte de depozitare.
(2) Decizia de retragere a avizului poate fi contestatã în termen de maximum 30 de zile de la data comunicãrii ei, în conformitate cu legislaţia privind contenciosul administrativ.
ART. 39
(1) În cazurile prevãzute la art. 34 şi 37 administratorul are obligaţia ca, în termen de 15 zile lucrãtoare de la data notificãrii, respectiv de la data primirii deciziei de retragere a avizului depozitarului, sã încheie un nou contract de depozitare cu o altã instituţie de credit avizatã pentru desfãşurarea activitãţii de depozitare.
(2) Depozitarul cedent este obligat sã predea activele fondului de pensii facultative cãtre noul depozitar, într-o perioadã stabilitã de comun acord şi aprobatã de Comisie.
(3) În perioada prevãzutã la alin. (2) depozitarul trebuie sã îşi îndeplineascã în continuare toate obligaţiile asumate prin contractul de depozitare.
(4) Dacã în perioada prevãzutã la alin. (2) nu se realizeazã transferul activelor cãtre un nou depozitar, fostul depozitar are obligaţia sã notifice Comisia, care procedeazã la restricţionarea conturilor respectivului fond de pensii facultative pânã la data efectuãrii transferului.
ART. 40
(1) Noul contract de depozitare este transmis Comisiei, în vederea avizãrii, în maximum 3 zile lucrãtoare de la data încheierii acestuia. Depozitarul cedent începe transferul complet al activelor deţinute pentru fondurile de pensii facultative cãtre depozitarul primitor care a încheiat contract cu administratorul, în termen de maximum douã zile lucrãtoare de la avizarea de cãtre Comisie a noului contract de depozitare.
(2) Rãspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului prevãzut la alin. (1) revine depozitarului, cedent sau primitor, din culpa cãruia s-a produs prejudiciul respectiv.
ART. 41
(1) În termen de 3 zile lucrãtoare de la încheierea procesului de transfer al activelor fondurilor de pensii facultative, depozitarul cedent întocmeşte un raport pentru fiecare fond de pensii, care conţine descrierea detaliatã a modului în care a operat transferul activelor, valoarea activului net şi a activului net unitar, numãrul de unitãţi de fond, la data la care a fost efectuatã ultima operaţiune de transfer.
(2) Raportul este înaintat administratorului fondului de pensii facultative şi Comisiei.
ART. 42
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta normã.


ANEXA 1
-------
la normã
--------


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pagina 1/3
Datele de CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR
identificare PENTRU FONDURI DE PENSII FACULTATIVE
ale
solicitantului
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Subsemnatul/Subsemnata .......(numele şi prenumele)........ în calitate de
..............., solicit avizul pentru a desfãşura activitate de depozitare
a fondurilor de pensii facultative pentru .......(denumirea instituţiei de
credit)..... având:

Sediul social ........................ ........................
(localitate) (strada şi numãrul)

....................... ........................
(judeţul) (codul poştal)

Forma de înregistrare: ......................................
(centrala, filialã, sucursalã)


Numãrul de telefon: ................ Numãrul de fax: ............

Adresa de poştã electronicã: ....................................

Prezenta cerere este însoţitã de un numãr de .... documente, totalizând
un numãr de ..... file.Semnãtura .................. Ştampila


Data:
.............

Prezenta cerere este însoţitã de opisul documentelor anexate şi de
un numãr de ........ documente, totalizând un numãr de ..... file.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Pagina 2/3 │
│Membrii consiliului de administraţie, │
│comitetului de direcţie, înlocuitorii │
│membrilor comitetului de direcţie, │
│persoanele cu funcţie de conducere CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR │
│din cadrul structurii organizatorice, PENTRU FONDURI DE PENSII FACULTATIVE │
│care sunt mandatate sã desfãşoare │
│operaţiuni legate de activitatea │
│de depozitare a fondurilor de pensii │
│facultative, şi persoanele care le │
│înlocuiesc pe acestea │
├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Numele şi prenumele Funcţia*1) │ Codul numeric personal │
├──────────────────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─┤
├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
└──────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┘

Numele şi prenumele reprezentantului legal .........................

Semnãtura reprezentantului legal ...................................

Data Ştampila
...............


-------------
*1) Coloana "Funcţia" se va completa, dupã caz, cu: CA - membru în consiliul de administraţie, CD - membru în comitetul, de direcţie, ÎCD - înlocuitor membru în comitetul de direcţie, PDEP - personal cu funcţie de conducere din cadrul departamentului/serviciului, mandatat sã desfãşoare operaţiuni legate de activitatea de depozitare a fondurilor de pensii facultative, ÎPDEP - înlocuitor personal cu funcţie de conducere din cadrul departamentului/serviciului, mandatat sã desfãşoare operaţiuni legate de activitatea de depozitare.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Pagina 3/3 │
│ Date despre CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR │
│ acţionarii PENTRU FONDURI DE PENSII FACULTATIVE │
│ depozitarului │
│ │
│ Acţionari depozitar - Persoane fizice/juridice │
├────┬────────────┬────────┬────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ Autoritatea │ Deţinere │Codul unic de│
│Nr. │Acţionari*1)│Statul │ competentã ├─────────┬──────────┤înregistrare/│
│crt.│Denumirea/ │rezident│ de │ Nr. de │ % din │codul numeric│
│ │Numele şi │ │ supraveghere*2)│ acţiuni │ capitalul│ personal*3) │
│ │prenumele │ │ │ │ social │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
├────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
├────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
├────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
├────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
├────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
├────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
├────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
├────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
├────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
├────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
├────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
├────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
├────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
└────┴────────────┴────────┴────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┘

Numele şi prenumele reprezentantului legal .......................

Semnãtura reprezentantului legal ................................

Data .............. Ştampila


--------------
*1) Dacã societatea are mai mult de 20 de acţionari, se vor înscrie numai acţionarii societãţii cu deţineri de minimum 5% din capitalul social, ultima linie fiind completatã cu "alţi acţionari persoane fizice şi juridice cu deţineri sub 5%ş şi, respectiv, totalul deţinerilor acestora. Se va completa începând cu structura acţionariatului societãţii care solicitã autorizarea. Pentru fiecare acţionar semnificativ, persoanã juridicã, se va completa o nouã paginã, precizându-se structura acţionariatului acestuia pânã la nivel de acţionar persoanã fizicã, inclusiv. Nu se completeazã în cazul societãţilor la care statul sau o autoritate a administraţiei publice este acţionar ori asociat, precizându-se aceastã situaţie.
Pentru societãţile ale cãror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţã reglementatã se vor completa acţionarii doar la nivel de acţionar semnificativ, la data completãrii cererii.
Pentru persoanele fizice şi juridice strãine se vor completa, dupã caz, seria şi numãrul paşaportului sau numãrul de înregistrare la instituţia similarã oficiului registrului comerţului din statul de origine.
*2) Se completeazã numai pentru persoanele juridice denumirea autoritãţii de supraveghere din statul de origine, împreunã cu datele necesare contactãrii acesteia (adresa completã, nr. de telefon, fax, e-mail).
*3) Pentru persoanele fizice şi juridice strãine se vor completa, dupã caz, seria şi numãrul paşaportului sau numãrul de înregistrare la instituţia similarã oficiului registrului comerţului din statul de origine.
Falsele declaraţii sau omisiunile intenţionate ale unor fapte pot constitui încãlcãri ale legii penale.


ANEXA 2
-------
la normã
--------

SPECIMENE*1) DE SEMNĂTURĂ

...............(denumirea instituţiei de credit care solicitã aviz pentru depozitarea activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative).............. înregistratã la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numãrul .........., având cod unic de înregistrare .................................───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Numele şi prenumele descifrabil Calitatea Semnãtura
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌──────────────────┐
│ │
│ │
1) .................................................... └──────────────────┘

┌──────────────────┐
│ │
│ │
2) .................................................... └──────────────────┘
┌──────────────────┐
│ │
│ │
3) .................................................... └──────────────────┘


*1) Prezenta anexã se va completa în faţa reprezentantului Comisiei. Dacã
una dintre persoanele care reprezintã depozitarul în relaţia cu Comisia nu
poate semna, în aceste condiţii se va depune o declaraţie notarialã privind
specimenul de semnãturã.


ANEXA 3
-------
la normã
--------

MODEL-CADRU AL CONTRACTULUI DE DEPOZITARE

ARTICOLUL 1
Pãrţile contractante
S.C. ......... S.A., cu sediul în ............, str. ......... nr. ......, sectorul ......, înmatriculatã la oficiul registrului comerţului sub nr. ......., cod unic de înregistrare ......, înscrisã în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu nr. ......, autorizatã de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private prin Decizia nr. ........., reprezentatã legal prin ..........., în calitate de administrator al Fondului de pensii facultative ............, înscris în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu nr. ..........., denumitã în continuare administrator;
şi
S.C. ......... S.A., cu sediul în ............, str. ............ nr. ...., sectorul ......, înmatriculatã la oficiul registrului comerţului sub nr. ........, cod unic de înregistrare .........., înscrisã în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu nr. ........, avizatã de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private prin Avizul nr. ........., reprezentatã legal prin ............, în calitate de depozitar al Fondului de pensii facultative .........., denumitã în continuare depozitar.
ARTICOLUL 2
Definiţii
(1) Activele fondului de pensii facultative, denumit în continuare fondul, reprezintã instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, precum şi numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanţilor.
(2) Activele depozitare reprezintã exclusiv activele transferate şi preluate în custodie la depozitar, care se regãsesc în conturi deschise pe numele Fondului şi în gestiunea depozitarului.
(3) Custodia activelor reprezintã ansamblul operaţiunilor desfãşurate de cãtre o entitate autorizatã pentru prestarea de servicii de custodie.
(4) Cheltuielile fondului reprezintã costuri aferente funcţionãrii acestuia, astfel cum sunt prevãzute în Lege şi în reglementãrile Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
ARTICOLUL 3
Obiectul contractului
Obiectul contractului îl reprezintã pãstrarea în condiţii de siguranţã a activelor fondului şi desfãşurarea de activitãţi de depozitare, inclusiv de calcul, în fiecare zi lucrãtoare a valorii activului net, a valorii unitare a activului net şi a numãrului unitãţilor de fond, cu respectarea dispoziţiilor legale privind pensiile facultative.
ARTICOLUL 4
Durata contractului
Prezentul contract este valabil pe o perioadã de .........., începând cu data intrãrii în vigoare.
Durata contractului poate fi prelungitã în funcţie de voinţa pãrţilor, prin acte adiţionale.
ARTICOLUL 5
Obligaţiile pãrţilor
(1) Modalitatea concretã de lucru şi de predare-preluare a evidenţelor şi activelor fondului se stabileşte prin proceduri.
(2) Obligaţiile depozitarului:
1. sã pãstreze în condiţii de siguranţã toate activele fondului aflate în custodia sa şi sã le evidenţieze separat de activele sale şi ale altor entitãţi;
2. sã deschidã conturi pe numele fondului, în care va pãstra instrumentele financiare aflate în custodie;
3. sã deschidã un cont colector pentru colectarea contribuţiilor şi derularea operaţiunilor fondului, precum şi un cont bancar pentru decontare, aferent tranzacţiilor cu instrumente financiare. Aceste conturi vor fi debitate/creditate de cãtre depozitar numai în baza funcţiilor sale de depozitare şi în strictã conformitate cu instrucţiunile corespunzãtoare ale administratorului;
4. sã realizeze colectarea dividendelor, dobânzilor şi a altor fructe civile aferente activelor depozitate, la solicitarea administratorului;
5. sã se asigure cã, în tranzacţiile având ca obiect activele fondului, orice obligaţie de platã este executatã în termenul stabilit;
6. sã se asigure cã transformarea contribuţiilor în unitãţi de fond este efectuatã de cãtre administrator în conformitate cu prevederile legale;
7. sã calculeze valoarea activului net, valoarea unitarã a activului net şi numãrul de unitãţi de fond şi sã le transmitã cãtre administrator şi cãtre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în termenele prevãzute de legislaţia în vigoare;
8. sã îndeplineascã instrucţiunile administratorului, cu excepţia cazului în care acestea sunt contrare legislaţiei în vigoare;
9. sã informeze în scris administratorul despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea fondului.
(3) Obligaţiile administratorului:
1. sã transfere în custodia depozitarului activele fondului în conturi deschise pe numele acestuia;
2. sã solicite depozitarului sã deschidã un cont colector şi un cont bancar pentru decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare;
3. sã comunice în timp util toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea corespunzãtoare a obligaţiilor depozitarului, precum şi alte informaţii solicitate de acesta pentru buna desfãşurare a obligaţiilor sale şi monitorizarea activitãţii fondului;
4. sã achite depozitarului preţul prezentului contract;
5. sã informeze în scris, în timp util, depozitarul cu privire la orice schimbare cu privire la administrarea fondului.
ARTICOLUL 6
Preţul contractului
Comisionul de depozitare este de ............ %, calculat din valoarea medie lunarã a activului net.
Pentru serviciile prestate depozitarul va percepe urmãtoarele comisioane:
.............................................................. .
În cazul în care nu îşi executã obligaţiile contractuale privind plata preţului contractului, administratorul va plãti din contul sãu penalitãţi în valoare de ........% pe zi de întârziere, din valoarea sumei datorate depozitarului.
ARTICOLUL 7
Rãspunderea pãrţilor
1. În executarea prezentului contract administratorul este rãspunzãtor pentru instrucţiunile pe care le transmite depozitarului, precum şi pentru toate actele şi faptele aferente activitãţii de administrare, astfel cum este definitã de legislaţia în vigoare. Depozitarul nu va fi ţinut în niciun fel rãspunzãtor pentru neprezentarea prin omisiune sau altfel, de cãtre administrator, a informaţiilor şi documentelor necesare calculãrii activelor nete ale fondului şi evidenţei unitãţilor de fond. Administratorul se obligã sã transmitã în timp util (data şi ora limitã se vor stabili prin proceduri) notificãri de îndreptare a erorilor de îndatã ce constatã cã informaţiile furnizate nu sunt exacte, corecte şi complete. În cazul în care aceste notificãri nu pot fi transmise în timp util, depozitarul va opera modificãrile corespunzãtoare la urmãtorul calcul de activ net al fondului.
2. Depozitarul este rãspunzãtor faţã de administrator şi faţã de participanţii la fond pentru orice pierderi sau pagube suferite, atât timp cât pierderile ori pagubele au fost cauzate de îndeplinirea necorespunzãtoare sau neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
3. Depozitarul este obligat sã pãstreze confidenţialitatea informaţiilor şi/sau a documentelor primite din partea administratorului în procesul de evaluare a legalitãţii operaţiunilor efectuate de acesta în contul fondului. Confidenţialitatea nu poate fi invocatã în cazul controalelor efectuate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Banca Naţionalã a României sau de cãtre autoritãţile de supraveghere din statul de origine al sucursalei.
4. Depozitarul nu poate sã garanteze în orice mod sau sã dispunã în orice alt fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani încredinţate spre pãstrare de cãtre administrator în numele fondului.
5. Depozitarul nu poate sã transfere instrumentele financiare sau sumele de bani încredinţate spre pãstrare de cãtre administrator în numele fondului, cu excepţia cazului în care existã instrucţiuni corespunzãtoare ale administratorului.
6. Administratorul nu poate schimba depozitarul fãrã aprobarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
7. Depozitarul poate solicita administratorului orice informaţii şi/sau documente pe care le considerã necesare pentru evaluarea încadrãrii în dispoziţiile legale în vigoare a operaţiunilor executate în numele şi pe contul fondului. Administratorul nu va putea refuza furnizarea acestor informaţii şi/sau documente sub pretextul confidenţialitãţii.
ARTICOLUL 8
Forţa majorã
Forţa majorã înlãturã rãspunderea, dacã este comunicatã în termen de ........ zile şi demonstratã în termen de ........ zile, ambele de la data apariţiei.
ARTICOLUL 9
Modificarea contractului
Modificarea contractului se va face prin act adiţional, semnat de reprezentanţii legali ai pãrţilor, avizat de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, intrarea în vigoare a modificãrilor contractului urmând a se realiza conform prevederilor legale în vigoare.
ARTICOLUL 10
Încetarea contractului
Prezentul contract înceteazã în condiţiile prevãzute la art. 37 din Norma nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative, aprobatã prin Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2006.
ARTICOLUL 11
Litigii
(1) Modul de soluţionare a litigiilor.
(2) Instanţa competentã.
ARTICOLUL 12
Dispoziţii finale
Prezentul contract, împreunã cu anexele şi eventualele acte adiţionale, reprezintã voinţa pãrţilor şi înlãturã orice altã formã de înţelegere verbalã dintre acestea, anterioarã sau ulterioarã încheierii lui.
Prezentul contract a fost încheiat astãzi, ......., în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantã şi unul pentru Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, şi intrã în vigoare la data autorizãrii fondului de cãtre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.


Administrator, Depozitar,
..................... ......................

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016