Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA nr. 10 din 8 aprilie 2008  pentru modificarea si completarea   Normei nr. 18/2007 privind aderarea initiala si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORMA nr. 10 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea si completarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea initiala si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 25 aprilie 2008

Având în vedere prevederile <>art. 41 lit. a), c), d), e) şi i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 28 alin. (4)-(7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor <>art. 23 lit. f) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005 ,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumitã în continuare Comisie, emite prezenta normã.

ART. I
<>Norma nr. 18/2007 privind aderarea iniţialã şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobatã prin <>Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 46/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 27 iulie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Titlul normei se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"<>NORMA Nr. 18/2007
privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat"
2. Înaintea capitolului I se introduce un nou titlu, titlul I, cu urmãtoarea denumire:
"TITLUL I
Dispoziţii comune privind aderarea iniţialã şi cea continuã la fondurile de pensii administrate privat"
3. La articolul 1, litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"d) procedura de aderare la un fond de pensii administrat privat;".
4. La articolul 2 alineatul (2), punctul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"1. aderare iniţialã - procesul cu duratã limitatã de timp, desfãşurat într-o perioadã anterioarã începerii activitãţii de colectare a contribuţiilor la fondurile de pensii administrate privat, prin care persoanele eligibile devin participanţi din proprie iniţiativã sau prin repartizarea aleatorie de cãtre CNPAS la un fond de pensii administrat privat;".
5. La articolul 2 alineatul (2), dupã punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmãtorul cuprins:
"1^1. aderare continuã - procesul prin care persoanele eligibile devin participanţi la un fond de pensii administrat privat din proprie iniţiativã, prin semnarea unui act individual de aderare, sau prin repartizarea aleatorie de cãtre CNPAS, ulterior procesului de aderare iniţialã la fondurile de pensii administrate privat;".
6. La articolul 2 alineatul (2), punctul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"5. persoanã eligibilã - persoana în vârstã de pânã la 35 de ani la data luãrii în evidenţã de cãtre CNPAS în sistemul asigurãrilor sociale, în baza declaraţiei la sistemul public de pensii, precum şi persoana care nu a împlinit vârsta de 45 de ani la data semnãrii actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat şi care este asiguratã la sistemul public de pensii;".
7. La articolul 2 alineatul (2), punctul 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"6. repartizare aleatorie - procesul prin care persoanele eligibile în vârstã de pânã la 35 de ani care nu au aderat din proprie iniţiativã la un fond de pensii administrat privat în termenul stabilit de Lege şi de prezenta normã sau care au semnat mai multe acte individuale de aderare înregistrate de cãtre CNPAS sunt repartizate aleatoriu de cãtre aceasta la finalul perioadei de aderare;".
8. Dupã capitolul I se introduce un nou capitol, capitolul II, cu urmãtorul cuprins:
"CAPITOLUL II
Dobândirea sau încetarea calitãţii de participant la un fond de pensii administrat privat
SECŢIUNEA 1
Dobândirea calitãţii de participant
Art. 2^1. - Persoana care îndeplineşte condiţiile prevãzute de Lege şi de prezenta normã dobândeşte calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat prin îndeplinirea cumulativã a urmãtoarelor condiţii:
a) a semnat un act individual de aderare sau a fost repartizatã aleatoriu de cãtre CNPAS la un fond de pensii administrat privat;
b) conţinutul actului individual de aderare a fost validat de CNPAS;
c) a contribuit la un fond de pensii administrat privat şi/sau în numele sãu au fost plãtite contribuţii la un fond de pensii administrat privat.
SECŢIUNEA a 2-a
Încetarea calitãţii de participant
Art. 2^2. - Calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat înceteazã în urmãtoarele cazuri:
a) prin deschiderea dreptului la pensia privatã;
b) prin decesul participantului;
c) prin pensionarea de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activitãţii, definitã potrivit <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
9. Dupã articolul 2^2 se introduce un nou titlu, titlul II, cu urmãtoarea denumire:
"TITLUL II
Aderarea iniţialã şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat"
10. Capitolul II se renumeroteazã şi devine capitolul I, cu urmãtoarea denumire:
"CAPITOLUL I
Condiţii de eligibilitate a participanţilor în cadrul perioadei de aderare iniţialã"
11. La articolul 4, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Persoanele care pânã la data de 31 decembrie 2007 nu au împlinit vârsta de 35 de ani şi care îndeplinesc prevederile art. 3 trebuie sã adere la un fond de pensii administrat privat."
12. Capitolul III se abrogã.
13. Capitolul IV se renumeroteazã şi devine capitolul II, cu urmãtoarea denumire:
"CAPITOLUL II
Actul-cadru de aderare şi actul individual de aderare utilizate în cadrul procesului de aderare iniţialã"
14. În cadrul capitolului IV, denumirea secţiunii 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"SECŢIUNEA 1
Actul-cadru de aderare utilizat în cadrul procesului de aderare iniţialã"
15. În cadrul capitolului IV, denumirea secţiunii a 2-a se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"SECŢIUNEA a 2-a
Actul individual de aderare utilizat în cadrul procesului de aderare iniţialã"
16. La articolul 9, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Actul individual de aderare utilizat în cadrul procedurii de aderare iniţialã are forma şi conţinutul actului-cadru de aderare prevãzut în anexa nr. 1 şi cuprinde:
a) seria şi numãrul unic alocate de Comisie;
b) sigla administratorului;
c) logoul administratorului;
d) datele de contact ale administratorului."
17. La articolul 9, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(5) Este interzisã introducerea de cãtre administratori în actele individuale de aderare a altor informaţii decât cele prevãzute la alin. (2) lit. a), b), c) şi d)."
18. La articolul 10, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Actul individual de aderare conţine acordul persoanei referitor la contractul de societate civilã şi la prospectul schemei de pensii private, precum şi faptul cã a acceptat conţinutul acestora."
19. În cadrul capitolului IV, denumirea secţiunii a 3-a se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"SECŢIUNEA a 3-a
Procedura de modificare a actului individual de aderare utilizat în cadrul procesului de aderare iniţialã"
20. Capitolul V se renumeroteazã şi devine capitolul III, cu urmãtoarea denumire:
"CAPITOLUL III
Evidenţa participanţilor şi procedura de validare şi repartizare aleatorie a participanţilor în cadrul procesului de aderare iniţialã"
21. În cadrul capitolului V, denumirea secţiunii 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"SECŢIUNEA 1
Evidenţa participanţilor în cadrul procesului de aderare iniţialã"
22. La articolul 16, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 16. - (1) Pe baza datelor existente în sistemul de evidenţã a asiguraţilor din sistemul public de pensii, în vederea identificãrii tuturor persoanelor eligibile conform prevederilor legale sã adere la un fond de pensii administrat privat, CNPAS întocmeşte Registrul participanţilor."
23. La articolul 16 alineatul (2), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) numele şi prenumele tuturor persoanelor aflate în evidenţa CNPAS cu vârsta pânã la 45 de ani, care au fost înregistrate cel puţin o datã prin declaraţia privind evidenţa nominalã a obligaţiilor de platã cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat, precum şi prin declaraţia de asigurare, începând cu anul 2001 şi pânã în prezent;".
24. La articolul 16, alineatul (7) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(7) La finalizarea procesului de aderare iniţialã, în vederea repartizãrii aleatorii a persoanelor eligibile care nu au semnat un act individual de aderare, CNPAS menţine în Registrul participanţilor persoanele care au fost înregistrate în intervalul septembrie-decembrie 2007 prin declaraţii la sistemul public de pensii, depuse în intervalul septembrie 2007-ianuarie 2008, şi identificã persoanele care sunt obligate sã adere la un fond de pensii administrat privat şi ale cãror date nu au fost transmise de cãtre niciun administrator."
25. La articolul 16, dupã alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu urmãtorul cuprins:
"(7^1) Actele de aderare încheiate pânã la data de 17 ianuarie 2008 sunt valabile numai în cadrul procesului de aderare iniţialã."
26. În cadrul capitolului V, denumirea secţiunii a 2-a se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"SECŢIUNEA a 2-a
Procedura de validare a participanţilor în cadrul procesului de aderare iniţialã"
27. La articolul 25^1, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 25^1 - (1) Ulterior datei de 25 ianuarie 2008 şi pânã la data efectuãrii repartizãrii aleatorii, CNPAS modificã Registrul participanţilor conform solicitãrilor Comisiei, rezultate în urma soluţionãrii sesizãrilor formulate în condiţiile prezentei norme."
28. În cadrul capitolului V, denumirea secţiunii a 3-a se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"SECŢIUNEA a 3-a
Procedura de repartizare aleatorie a participanţilor în cadrul procesului de aderare iniţialã"
29. La articolul 33, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Pânã cel târziu la data de 20 a lunii în care a primit raportul asupra sesizãrii, Comisia notificã CNPAS apartenenţa participantului la un fond de pensii administrat privat."
30. Dupã articolul 33 se introduce un nou titlu, titlul III, cu urmãtorul cuprins:
"TITLUL III
Aderarea continuã a participanţilor la fondurile de pensii administrate privat
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 33^1. - (1) Procedura prevãzutã în prezentul titlu se deruleazã continuu.
(2) În procesul de aderare continuã sunt deplin aplicabile prevederile titlului II, referitoare la:
a) actul individual de aderare, procedura de avizare şi modificare a acestuia;
b) dobândirea sau încetarea calitãţii de participant la un fond de pensii administrat privat.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), de la data intrãrii în vigoare a prezentei norme actul individual de aderare utilizat în cadrul procedurii de aderare continuã are forma şi conţinutul actului-cadru de aderare prevãzut în anexa nr. 1^1 şi cuprinde:
a) seria şi numãrul unic alocate de Comisie;
b) sigla administratorului;
c) logoul administratorului;
d) datele de contact ale administratorului.
(4) Este interzisã introducerea de cãtre administratori în actele individuale de aderare a altor informaţii decât cele prevãzute la alin. (3) lit. a), b), c) şi d).
Art. 33^2. - Administratorii pot utiliza actele individuale de aderare în forma şi având conţinutul actului-cadru de aderare prevãzut la anexa nr. 1 numai pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei norme.
CAPITOLUL II
Condiţii de eligibilitate a participanţilor în cadrul procesului de aderare continuã
Art. 33^3. - În vederea dobândirii calitãţii de participant, o persoanã trebuie:
a) sã fie eligibilã conform prevederilor Legii şi ale prezentului titlu;
b) sã adere la un fond de pensii administrat privat sau sã fie repartizatã aleatoriu de cãtre CNPAS.
Art. 33^4. - (1) Ulterior procedurii de aderare iniţialã prevãzute la titlul II "Aderarea iniţialã şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat", persoanele eligibile care nu au împlinit vârsta de 35 de ani sunt obligate sã adere la un fond de pensii administrat privat.
(2) Persoanele eligibile, altele decât cele prevãzute la alin. (1), care pânã la data semnãrii unui act individual de aderare nu au împlinit vârsta de 45 de ani pot sã adere în orice moment la un fond de pensii administrat privat.
Art. 33^5. - (1) Alegerea unui fond de pensii administrat privat este o opţiune individualã a participantului.
(2) O persoanã poate adera la un singur fond de pensii administrat privat care a fost autorizat de Comisie.
(3) Persoanele prevãzute la art. 33^4 alin. (1) sunt obligate sã adere la un fond de pensii administrat privat în termen de 4 luni de la data la care devin eligibile.
(4) Persoanele prevãzute la art. 33^4 alin. (1), care nu aderã la un fond de pensii administrat privat în termen de 4 luni de la data la care sunt obligate prin efectul Legii, sunt repartizate aleatoriu de cãtre CNPAS la un fond de pensii administrat privat, conform prezentei norme.
Art. 33^6. - Actele individuale de aderare la un fond de pensii administrat privat, semnate în perioada cuprinsã între data de 18 ianuarie 2008 şi data intrãrii în vigoare a prezentei norme, vor fi transmise cãtre CNPAS în cadrul primului raport lunar întocmit în baza prevederilor cap. III.
CAPITOLUL III
Procedura de validare şi repartizare aleatorie a participanţilor în cadrul procesului de aderare continuã
SECŢIUNEA 1
Procedura de validare a participanţilor în cadrul procesului de aderare continuã
Art. 33^7. - Dupã finalizarea procesului de aderare iniţialã, CNPAS menţine şi actualizeazã lunar Registrul participanţilor prevãzut la art. 34 din Lege.
Art. 33^8. - (1) În cadrul procesului de aderare continuã, administratorii au obligaţia sã întocmeascã lunar un raport care sã cuprindã informaţii privind persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare.
(2) Administratorii transmit raportul lunar, prevãzut la alin. (1), cãtre CNPAS şi cãtre Comisie la data de 20 a fiecãrei luni pentru luna precedentã, pe suport electronic, sub semnãturã electronicã extinsã.
(3) Raportul lunar conţine urmãtoarele informaţii:
a) numele şi prenumele persoanelor care au semnat un act individual de aderare;
b) codul numeric personal al acestora;
c) seria şi numãrul actului de identitate;
d) seria şi numãrul unic ale actului individual de aderare;
e) data semnãrii actului individual de aderare;
f) codul de înregistrare al administratorului în registrul Comisiei;
g) codul de înregistrare al fondului de pensii administrat privat în registrul Comisiei;
h) codul unic de identificare şi denumirea angajatorului;
i) codul de înregistrare al agentului de marketing în registrul Comisiei.
(4) Odatã cu transmiterea raportului prevãzut la alin. (1), administratorii au obligaţia sã transmitã cãtre Comisie prin intermediul mijloacelor tehnice oferite de cãtre aceasta sau pe suport electronic, sub semnãturã electronicã extinsã, imaginea scanatã a actelor individuale de aderare şi a actelor de identitate ale participanţilor ale cãror date au fost înregistrate în raport.
(5) Imaginea scanatã a documentelor prevãzute la alin. (4) este memoratã în fişiere tip TIF, dupã forma xxx CNP, unde xxx reprezintã seria unicã alocatã de Comisie administratorului la momentul obţinerii deciziei de avizare a actului individual de aderare şi CNP reprezintã codul numeric personal al fiecãrei persoane înregistrate în raport.
(6) În cazul nerespectãrii termenului de depunere a raportului de cãtre administratori, acesta se depune numai la urmãtorul termen prevãzut la alin. (2).
(7) Un administrator trebuie sã întocmeascã şi sã transmitã raportul lunar prevãzut la alin. (1) şi în situaţia în care în luna respectivã nu s-au încheiat acte de aderare la fondul de pensii administrat de acesta.
Art. 33^9. - (1) Pe baza raportului lunar transmis de cãtre administratori, CNPAS verificã:
a) dacã persoana este înscrisã în Registrul participanţilor;
b) dacã persoana figureazã cu un singur act individual de aderare raportat la CNPAS.
(2) În termen de 10 zile lucrãtoare de la primirea raportului, CNPAS înscrie în Registrul participanţilor ca "validat" persoanele care îndeplinesc condiţiile prevãzute la alin. (1).
(3) CNPAS înscrie în Registrul participanţilor ca "invalidat" persoanele care:
a) deşi au semnat un singur act individual de aderare, nu sunt înregistrateîn Registrul participanţilor;
b) au semnat mai multe acte individuale de aderare.
Art. 33^10 - (1) În data de 10 a fiecãrei luni, în baza rapoartelor prevãzute la art. 33^8 şi primite de la administratori, CNPAS întocmeşte un proces-verbal în care sunt menţionate urmãtoarele informaţii:
a) numãrul total al persoanelor validate;
b) numãrul total al persoanelor invalidate.
(2) Rezultatul procesului de aderare este comunicat în scris Comisiei în termen de 3 zile lucrãtoare de la expirarea termenului prevãzut la alin. (1).
SECŢIUNEA a 2-a
Procedura de repartizare aleatorie a participanţilor în cadrul procesului de aderare continuã
Art. 33^11. - (1) Pe data de 10 a fiecãrei luni, CNPAS începe procedura de repartizare aleatorie, prin identificarea persoanelor eligibile care:
a) sunt obligate sã adere la un fond de pensii, nu au semnat niciun act individual de aderare la un fond de pensii administrat privat şi pentru care niciun administrator nu a transmis informaţii în rapoartele aferente ultimelor 4 luni de la data la care acestea au devenit eligibile;
b) sunt obligate sã adere la un fond de pensii şi au semnat mai multe acte individuale de aderare.
(2) În termen de 3 zile lucrãtoare de la data prevãzutã la alin. (1), CNPAS va transmite Comisiei un proces-verbal conţinând numãrul persoanelor care vor face obiectul procedurii de repartizare aleatorie.
Art. 33^12. - Repartizarea aleatorie se face conform procedurii prevãzute la art. 26-33 din prezenta normã.
Art. 33^13. - (1) La finalizarea procesului de repartizare aleatorie, CNPAS valideazã persoanele pentru fiecare fond de pensii administrat privat şi actualizeazã informaţiile în Registrul participanţilor.
(2) Procedura lunarã de repartizare aleatorie va fi finalizatã de cãtre CNPAS pânã cel târziu la data de 20 a lunii respective.
Art. 33^14. - În termen de 5 zile lucrãtoare de la înregistrarea în Registrul participanţilor a persoanelor repartizate aleatoriu, CNPAS notificã fiecãrui administrator lista cu datele de identificare, datele de contact ale persoanelor repartizate aleatoriu şi validate la fondul de pensii administrat de cãtre acesta.
Art. 33^15. - În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificãrii CNPAS prevãzute la art. 33^14, administratorul cãruia i-au fost repartizaţi aleatoriu participanţi de cãtre CNPAS are obligaţia de a le notifica acestora denumirea fondului de pensii administrat privat şi administratorul acestuia.
Art. 33^16. - (1) În termen de 7 zile lucrãtoare de la data actualizãrii Registrului participanţilor conform art. 33^7, CNPAS completeazã anexa nr. 2 la prezenta normã.
(2) În termen de 10 zile lucrãtoare de la data actualizãrii Registrului participanţilor conform art. 33^7, CNPAS transmite Comisiei, precum şi fiecãrui administrator, pe suport electronic, sub semnãturã electronicã extinsã, anexa prevãzutã la alin. (1).
Art. 33^17. - În cadrul procesului de aderare continuã, transferul la un alt fond de pensii administrat privat se poate solicita doar dupã plata primei contribuţii la fondul de pensii administrat privat la care persoana a aderat sau la care a fost repartizatã aleatoriu de cãtre CNPAS."
31. Capitolul VI se modificã şi va avea urmãtoarea denumire:
"TITLUL IV
Dispoziţii finale"
32. Dupã articolul 33^17 se introduc douã noi articole, articolele 33^18 şi 33^19, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 33^18. - (1) Prezenta normã se aplicã numai în cazul primei aderãri a unei persoane la un fond de pensii administrat privat.
(2) Ulterior primei aderãri a unei persoane la un fond de pensii administrat privat, se vor aplica exclusiv prevederile <>Normei nr. 3/2008 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat, aprobatã prin <>Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 4/2008 ."
"Art. 33^19. - Termenele prevãzute de prezenta normã, care expirã într-o zi de sãrbãtoare legalã sau într-o zi nelucrãtoare, se vor prelungi pânã la sfârşitul urmãtoarei zile lucrãtoare."
33. Articolul 34 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 34. - Nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în prezenta normã se sancţioneazã în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), art. 141 alin. (2)-(11), art. 142 şi art. 143 din lege."
34. Articolul 35 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 35. - Anexele nr. 1, 1^1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta normã."
35. Dupã anexa nr. 1 se introduce o nouã anexã, anexa nr. 1^1, cu urmãtorul cuprins:

"ANEXA Nr. 1^1┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ACT-CADRU DE ADERARE │
│ │
│ Nr. deciziei de autorizare ca administrator ................................│
│ Nr. deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii private ........│
│ Nr. deciziei de autorizare a fondului de pensii administrat privat .........│
│ │
│ Numele şi prenumele participantului: │
│ ........................................................................... │
│ Cod numeric personal ...................... B.I./C.I. seria .... nr. .... │
│data naşterii: zz/ll/: ................... │
│ Adresa de domiciliu .............(localitate, judeţ/sector) (strada, numãr, │
│bloc, scarã, etaj, apartament, cod poştal) ................. │
│ Adresa de corespondenţã ............. (localitate, judeţ/sector) (strada, │
│numãr, bloc, scarã, etaj, apartament, cod poştal) ................. │
│ Numãrul de telefon: ............... adresa e-mail ............... │
│ Denumirea fondului de pensii administrat privat ................. │
│ Administrat de ..........(denumirea administratorului) .......... │
│ Adresa de corespondenţã a administratorului ............(localitate, judeţ/ │
│sector) (strada, numãr, bloc, scarã, etaj, apartament, cod poştal) .......... │
│ Denumirea angajatorului ...................... CUI .............. │
│ │
│ Conform prevederilor <>Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii │
│administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, │
│«administratorului, agentului de marketing şi persoanelor afiliate acestora │
│le este interzis: │
│ 1. sã ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoanã sã │
│adere la un fond de pensii sau sã rãmânã participant la acesta; │
│ 2. sã acorde foloase pentru facilitarea aderãrii potenţialilor │
│participanţi.» │
│ │
│Declaraţia participantului: │
│1. Declar pe propria rãspundere cã mã aflu la prima aderare la un fond de │
│pensii administrat privat şi cã nu am mai semnat un alt act individual de │
│aderare la un astfel de fond. [] │
│(Se marcheazã cu X de cãtre participant numai în situaţia în care se aflã la │
│prima aderare) │
│2. Declar pe propria rãspundere cã am semnat acest act individual de aderare │
│în vederea transferului meu de la un alt fond de pensii administrat privat. []│
│(Se marcheazã cu X de cãtre participant numai în situaţia în care se transferã│
│de la un alt fond administrat privat.) │
│3. Am luat cunoştinţã de prevederile prospectului schemei de pensii private şi│
│sunt de acord sã fiu parte la contractul de societate civilã şi la contractul │
│de administrare al fondului de pensii administrat privat. │
│ │
│ Conform <>Legii nr. 677/2001 , participantul beneficiazã de dreptul de acces, │
│de intervenţie, de a nu fi supus unei decizii individuale şi de a se adresa │
│justiţiei. Participantul are dreptul de a se opune prelucrãrii datelor │
│personale care îl privesc şi de a solicita ştergerea datelor, printr-o cerere │
│scrisã, datatã şi semnatã adresatã ............(denumirea administratorului) │
│......... care prelucreazã datele participantului conţinute în prezenta anexã,│
│în scopul prevãzut de <>Legea nr. 411/2004 . │
│ │
│ Administrator, Participant, │
│ ............... ..................... │
│ (numele şi prenumele) │
│ Reprezentant legal, │
│ ...................... ................... │
│ (numele, prenumele, (semnãtura) │
│ semnãtura şi ştampila) │
│ │
│ Data ............. │
│ Broker de pensii private ......(denumirea)...... │
│ │
│ Agent, Nr. de Registru agent │
│ ................... ......................" │
│(numele, prenumele │
│ şi semnãtura) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ART. II
<>Norma nr. 18/2007 privind aderarea iniţialã şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobatã prin Hotãrârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 46/2007, publicatã în Monitorul Oficial la României, Partea I, nr. 503 din 27 iulie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta normã, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016