Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORMA nr. 10 din 18 octombrie 2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA nr. 10 din 18 octombrie 2011  pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat    Twitter Facebook
Cautare document

NORMA nr. 10 din 18 octombrie 2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 2 noiembrie 2011

    Având în vedere prevederile art. 41 lit. a), c), d), e) şi i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 4 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22, ale art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 313/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumitã în continuare Comisie, emite prezenta normã.

    ART. I
    Norma nr. 22/2009 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobatã prin Hotãrârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 30/2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 7 decembrie 2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - Prezenta normã reglementeazã:
    a) dobândirea şi încetarea calitãţii de participant la un fond de pensii administrat privat;
    b) forma şi conţinutul actului-cadru individual de aderare la un fond de pensii administrat privat şi procedura de modificare a acestuia;
    c) aderarea la un fond de pensii administrat privat;
    d) validarea actelor individuale de aderare şi repartizarea aleatorie a participanţilor la fondurile de pensii administrate privat;
    e) evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat;
    f) actualizarea informaţiilor referitoare la participanţi, conţinute în Registrul participanţilor, de cãtre Casa Naţionalã de Pensii Publice, denumitã în continuare CNPP."
    2. La articolul 2, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) De asemenea, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) Legea pensiilor publice - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) aderare - procesul prin care persoanele eligibile semneazã din proprie iniţiativã un act individual de aderare;
    c) baza de date a administratorilor - informaţii înregistrate cronologic şi sistematic cu privire la participanţi şi conturile acestora, la contribuţii, precum şi la modificãri ale acestor date, administrate printr-un sistem de evidenţã a informaţiilor, astfel încât sã reflecte complet, corect şi consistent toate operaţiunile aferente fondului de pensii administrat privat;
    d) documentul de asigurare - contractul de asigurare socialã, declaraţia individualã de asigurare sau declaraţia nominalã de asigurare, depuse de persoanele asigurate conform Legii pensiilor publice;
    e) listã de atenţionare - documentul transmis de CNPP administratorilor, prin care sunt semnalate neconcordanţe în legãturã cu informaţiile referitoare la participanţii la un fond de pensii administrat privat;
    f) persoanã eligibilã - persoana în vârstã de pânã la 35 de ani la data luãrii în evidenţã de cãtre CNPP în sistemul asigurãrilor sociale, în baza documentului de asigurare, precum şi persoana care nu a împlinit vârsta de 45 de ani la data semnãrii actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat şi care este asiguratã la sistemul public de pensii;
    g) repartizare aleatorie - procesul prin care persoanele eligibile în vârstã de pânã la 35 de ani care nu au aderat din proprie iniţiativã la un fond de pensii administrat privat în termenul stabilit de Lege şi de prezenta normã sau care au semnat mai multe acte individuale de aderare transmise la CNPP în aceeaşi perioadã de raportare sunt repartizate aleatoriu de cãtre aceasta;
    h) validarea - procesul ulterior aderãrii, care constã în înregistrarea de cãtre CNPP în Registrul participanţilor a unei persoane eligibile, ca participant la un fond de pensii administrat privat, pe baza informaţiilor cuprinse în actul individual de aderare, transmis de cãtre administratori, şi/sau în baza datelor din documentul de asigurare."
    3. Articolul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 3. - Persoana eligibilã dobândeşte calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat la îndeplinirea uneia dintre urmãtoarele condiţii:
    a) a aderat la un fond de pensii administrat privat prin semnarea unui act individual de aderare şi CNPP a validat actul individual de aderare;
    b) a fost repartizat aleatoriu de cãtre CNPP la un fond de pensii administrat privat."
    4. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - Calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat înceteazã la data radierii acestuia din Registrul participanţilor de cãtre CNPP, în urmãtoarele cazuri:
    a) prin deschiderea dreptului la pensia privatã;
    b) prin decesul participantului;
    c) prin pensionarea de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activitãţii, potrivit prevederilor legale din sistemul public de pensii sau potrivit prevederilor legale incidente din actele normative privind legile speciale, dupã caz;
    d) prin decizie a administratorului emisã în baza constatãrii lipsei viramentelor în contul colector al fondului de pensii administrat privat, aferente participantului care a împlinit minimum 3 ani de la data înscrierii în Registrul participanţilor;
    e) prin hotãrâre judecãtoreascã de desfiinţare a actului individual de aderare pentru participantul respectiv;
    f) prin decizie a administratorului de desfiinţare a actului individual de aderare în baza constatãrii încãlcãrii art. 116 alin. (2) lit. b) din Lege, ca urmare a reclamaţiei participantului."
    5. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Administratorii notificã CNPP cu privire la:
    a) cererile primite de la participanţii care beneficiazã de pensie de invaliditate de gradul I sau II pentru cauze care afecteazã ireversibil capacitatea de muncã, definite potrivit Legii pensiilor publice, dupã finalizarea plãţii activului net, comunicând ca <<data stare>>:
      (i) data din decizia administrativã privind acordarea pensiei de invaliditate eliberatã de casele teritoriale de pensii, specificatã la rubrica: <<Drepturile au fost stabilite începând cu data de>>, în cazul participanţilor pensionaţi de invaliditate care nu mai sunt supuşi revizuirii medicale începând de la data acordãrii drepturilor de pensie de invaliditate;
      (ii) data de emitere a deciziei medicale asupra capacitãţii de muncã, în cazul participanţilor pensionaţi de invaliditate care nu mai sunt supuşi revizuirii medicale, ulterior înscrierii iniţiale la pensia de invaliditate;
    b) cererile primite de la beneficiarul/beneficiarii participantului decedat, prin care se solicitã contravaloarea drepturilor cuvenite, dupã finalizarea plãţii activului net cuvenit beneficiarului/beneficiarilor, comunicând ca <<data stare>> data decesului;
    c) cererile primite de la persoanele care îndeplinesc condiţiile de platã unicã a activului personal net, având în vedere îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limitã de vârstã în sistemul public de pensii, dupã finalizarea plãţii activului net, comunicând ca <<data stare>> data deciziei de pensionare privind acordarea pensiei pentru munca depusã şi limitã de vârstã.
    (2) Notificarea prevãzutã la alin. (1) este transmisã de cãtre administratori la acelaşi termen şi împreunã cu raportul lunar prevãzut la art. 16 alin. (1) lit. d), având specificaţia <<invalid/decedat/pensionat>>, dupã caz, pentru participanţii care se încadreazã în luna respectivã în aceastã situaţie.
    (3) CNPP transmite administratorilor, la împlinirea a 12 luni care curg începând cu data de întâi a lunii urmãtoare celei comunicate ca <<data stare>>, un raport separat conţinând urmãtoarele informaţii, pentru participanţii respectivi:
    a) cifra <<0>> pentru suma totalã viratã/reţinutã în lunã;
    b) cifra <<0>> pentru codul unic de identificare al angajatorului.
    (4) În cadrul raportului prevãzut la alin. (3) CNPP precizeazã cã informaţiile de la lit. a) şi b) reprezintã ultima informaţie în legãturã cu viramentele contribuţiilor pentru participanţii în cauzã şi nicio modificare referitoare la contribuţii nu mai poate avea loc dupã aceastã datã.
    (5) În cazurile specificate la alin. (1) lit. a) pct. (i) şi (ii) administratorul deţine copii ale deciziei administrative privind acordarea pensiei de invaliditate şi ale deciziei medicale asupra capacitãţii de muncã.
    (6) Prin excepţie, dacã data cererii prevãzute la alin. (1), prin care participantul/beneficiarul solicitã plata drepturilor cuvenite, este ulterioarã termenului de 12 luni de la <<data stare>>, CNPP transmite administratorului raportul prevãzut la alin. (3), în maximum 30 de zile de la primirea notificãrii prevãzute la alin. (1)."
    6. La articolul 6, alineatele (1) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Plata contravalorii activului personal net al participantului pensionat de invaliditate se va efectua conform prevederilor art. 6 din Norma nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat în caz de invaliditate şi în caz de deces, aprobatã prin Hotãrârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 35/2008.
    ..................................................................................................
    (4) Dupã încheierea perioadei menţionate la alin. (2), în termen de 10 zile de la data primirii raportului de la CNPP prevãzut la art. 5 alin. (3), administratorii efectueazã, dupã caz, plata contravalorii activului personal net acumulat de la data plãţii, prevãzutã la art. 6 alin. (2) din Norma nr. 19/2008, pânã în acel moment şi îi închid contul participantului."
    7. La articolul 7, alineatele (1) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Transferul contravalorii activului personal net al participantului decedat cãtre beneficiarul/beneficiarii acestuia se va efectua conform prevederilor art. 8 din Norma nr. 19/2008.
    .................................................................................................
    (4) Dupã încheierea perioadei menţionate la alin. (2), în termen de 10 zile de la data primirii raportului de la CNPP prevãzut la art. 5 alin. (3), administratorii efectueazã, dupã caz, transferul contravalorii activului personal net acumulat de la data plãţii, prevãzutã la art. 9 alin. (4) din Norma nr. 19/2008, pânã în acel moment şi îi închid contul participantului decedat."
    8. Dupã articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 7^1. - (1) Plata contravalorii activului personal net al participantului pensionat se va efectua conform prevederilor art. 9 din Norma nr. 19/2008 pânã la adoptarea legii de platã a pensiilor din sistemul privat.
    (2) Contul participantului pensionat rãmâne activ pe o perioadã de 12 luni de la data deciziei de pensionare privind acordarea pensiei pentru munca depusã şi limitã de vârstã în sistemul public de pensii.
    (3) În perioada menţionatã la alin. (2) se pot primi contribuţii şi se pot efectua regularizãri.
    (4) Dupã încheierea perioadei menţionate la alin. (2), în termen de 10 zile de la data primirii raportului de la CNPP prevãzut la art. 5 alin. (3), administratorii efectueazã, dupã caz, plata contravalorii activului personal net acumulat de la data plãţii, prevãzutã la art. 9 alin. (4) din Norma nr. 19/2008, pânã în acel moment şi îi închid contul participantului pensionat."
    9. La articolul 8 alineatul (3), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "c) sã prezinte prospectul în vigoare la data semnãrii şi sã înmâneze gratuit un exemplar al prospectului simplificat persoanei care aderã;".
    10. La articolul 8, alineatele (4) şi (5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Este interzisã utilizarea sau semnarea unor acte individuale de aderare ale cãror formã şi conţinut nu au fost avizate de cãtre Comisie.
    (5) Este interzisã delegarea, împuternicirea sau reprezentarea persoanei eligibile în relaţia cu agentul de marketing."
    11. La articolul 10, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) La solicitarea administratorilor de fonduri de pensii administrate privat, Comisia alocã numerele şi seriile actelor individuale de aderare pentru fiecare fond de pensii administrat privat."
    12. La articolul 11, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Avizul de modificare a formei şi conţinutului actului individual de aderare se elibereazã de Comisie ca urmare a unei cereri scrise depuse la Comisie de cãtre administrator, împreunã cu modificãrile propuse, cu motivaţia solicitãrii şi cu forma propusã a actului individual de aderare."
    13. La articolul 12, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Administratorul este obligat ca în termen de 10 zile lucrãtoare de la data intrãrii în vigoare a unei autorizaţii sau a unui aviz de la Comisie, care determinã modificarea informaţiilor prevãzute în actul individual de aderare, sã solicite avizarea modificãrii actului individual de aderare."
    14. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 15. - (1) CNPP, care are unicitatea evidenţei participanţilor, întocmeşte Registrul participanţilor prevãzut la art. 34 din Lege.
    (2) CNPP completeazã lunar Registrul participanţilor cu informaţiile referitoare la persoanele eligibile prevãzute la:
    a) art. 30 alin. (1) din Lege, care sunt obligate sã adere la un fond de pensii administrat privat;
    b) art. 30 alin. (2) din Lege, care îşi exprimã opţiunea de a adera la un fond de pensii administrat privat."
    15. La articolul 15 alineatul (3), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) numele, prenumele şi domiciliul tuturor participanţilor aflaţi în evidenţa CNPP;".
    16. Articolul 16 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 16. - (1) Administratorii au urmãtoarele obligaţii:
    a) de a verifica datele înscrise în actele individuale de aderare cu datele înscrise în copia actului de identitate;
    b) de a verifica, prin orice mijloace care pot fi probate ulterior, corectitudinea întocmirii actului individual de aderare şi realitatea manifestãrii de voinţã a persoanei eligibile;
    c) de a înregistra datele în evidenţele proprii, în maximum 15 zile lucrãtoare de la data semnãrii actului individual de aderare;
    d) de a întocmi lunar un raport care sã cuprindã informaţii privind persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare, în vederea validãrii acestora;
    e) de a transmite lunar raportul prevãzut la lit. d) cãtre CNPP şi cãtre Comisie, la data de 25 a fiecãrei luni, pentru persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare, pe suport electronic, sub semnãturã electronicã extinsã.
    (2) Raportul prevãzut la alin. (1) lit. d) conţine urmãtoarele informaţii:
    a) numele şi prenumele persoanelor care au semnat un act individual de aderare;
    b) codul numeric personal al acestora;
    c) seria şi numãrul actului de identitate;
    d) seria şi numãrul unic ale actului individual de aderare;
    e) data semnãrii actului individual de aderare;
    f) codul de înregistrare a administratorului în Registrul Comisiei;
    g) codul de înregistrare a fondului de pensii administrat privat în Registrul Comisiei;
    h) codul unic de identificare şi denumirea angajatorului;
    i) codul de înregistrare a agentului de marketing persoanã juridicã în Registrul Comisiei;
    j) codul de înregistrare a agentului de marketing persoanã fizicã în Registrul Comisiei.
    (3) Odatã cu transmiterea raportului prevãzut la alin. (1) lit. d), administratorii au obligaţia sã transmitã Comisiei, prin intermediul mijloacelor tehnice oferite de cãtre aceasta sau pe suport electronic, sub semnãturã electronicã extinsã, imaginea scanatã a actelor individuale de aderare şi a actelor de identitate ale persoanelor ale cãror date au fost înregistrate în raport.
    (4) Imaginea scanatã a documentelor prevãzute la alin. (3) este memoratã în fişiere tip TIF, dupã forma xxx CNP, unde xxx reprezintã seria unicã alocatã de Comisie administratorului, iar CNP reprezintã codul numeric personal al fiecãrei persoane înregistrate în raport.
    (5) În cazul nerespectãrii termenului de transmitere a raportului de cãtre administratori, acesta se transmite la data de 25 a lunii urmãtoare.
    (6) În cazul în care pentru o anumitã lunã un administrator nu încheie niciun act individual de aderare, acesta nu întocmeşte şi nu transmite raportul prevãzut la alin. (1) lit. d)."
    17. Articolul 17 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 17. - (1) Pe baza raportului transmis lunar de cãtre administratori, CNPP verificã:
    a) dacã persoana este înscrisã în Registrul participanţilor;
    b) dacã persoana este înscrisã în Registrul de evidenţã al asiguraţilor din sistemul public de pensii, administrat de CNPP, dacã are vârsta de maximum 45 de ani şi dacã se regãseşte în unul dintre documentele de asigurare depuse la CNPP în ultimele 6 luni anterioare datei validãrii;
    c) dacã persoana figureazã cu un singur act individual de aderare raportat la CNPP, în cadrul aceleiaşi raportãri.
    (2) Pânã la data de 10 a lunii urmãtoare celei pentru care se întocmeşte raportul, CNPP actualizeazã Registrul participanţilor şi înscrie în acesta, ca validate, informaţiile din actele individuale de aderare pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevãzute la alin. (1).
    (3) CNPP invalideazã informaţiile din actele individuale de aderare pentru persoanele care:
    a) figureazã cu un singur act individual de aderare raportat de cãtre administratori, dar nu sunt înregistrate în Registrul de evidenţã al asiguraţilor din sistemul public de pensii sau nu se regãsesc în unul dintre documentele de asigurare depuse la CNPP în ultimele 6 luni;
    b) au aderat şi au fost validate anterior raportãrii lunare curente sau pentru care au fost raportate mai multe acte individuale de aderare în cadrul aceleiaşi raportãri lunare;
    c) au semnat acte individuale de aderare care nu sunt corect completate sau nu cuprind toate informaţiile solicitate, cu excepţia denumirii şi a codului unic de înregistrare al angajatorului, precum şi a numãrului de telefon şi e-mailului persoanelor eligibile."
    18. Articolul 18 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 18. - (1) În cazul persoanelor ale cãror acte individuale de aderare au fost invalidate întrucât acestea nu figureazã în Registrul de evidenţã al asiguraţilor din sistemul public de pensii, dar pentru care administratorul deţine un act individual de aderare completat şi semnat, precum şi copia actului de identitate, administratorul include datele acestora în urmãtoarele minimum 3 rapoarte transmise cãtre CNPP şi cãtre Comisie, începând cu luna urmãtoare semnãrii actului individual de aderare.
    (2) În data de 12 a fiecãrei luni, CNPP transmite administratorilor şi Comisiei un raport asupra procesului de validare a actelor individuale de aderare ale participanţilor, care conţine informaţiile prevãzute la art. 16 alin. (2), câmpurile aferente codurilor de validare şi motivele invalidãrilor pe baza datelor din Registrul de evidenţã al asiguraţilor din sistemul public de pensii, precum şi data validãrii şi înscrierii în Registrul participanţilor.
    (3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii raportului CNPP prevãzut la alin. (2), administratorul are obligaţia de a notifica în scris persoanelor cu care a semnat un act individual de aderare rezultatul procesului de validare.
    (4) Notificarea persoanelor prevãzute la alin. (3) se va face o singurã datã, dupã ultimul raport primit de la CNPP, referitor la actul individual de aderare raportat, prin orice mijloc care poate fi probat ulterior."
    19. Articolul 19 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 19. - (1) Persoanele eligibile au la dispoziţie o perioadã de 4 luni de la data la care sunt obligate prin lege sã adere la un fond de pensii administrat privat.
    (2) În data de 10 a fiecãrei luni, CNPP începe procesul de repartizare aleatorie, prin identificarea persoanelor care sunt obligate sã adere la un fond de pensii administrat privat, care nu au semnat niciun act individual de aderare validat la un fond de pensii administrat privat şi pentru care niciun administrator nu a transmis informaţiile prevãzute la art. 16 alin. (2) în rapoartele aferente ultimelor 4 luni de la data la care acestea au devenit eligibile şi sunt obligate prin lege sã adere."
    20. Articolul 20 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 20. - În vederea organizãrii repartizãrii aleatorii, CNPP clasificã persoanele eligibile care urmeazã a fi repartizate în funcţie de urmãtoarele criterii:
    a) vârstã;
    b) gen."
    21. Articolul 21 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 21. - (1) CNPP organizeazã datele persoanelor care urmeazã a fi repartizate aleatoriu pe categorii, dupã criteriul de vârstã, astfel:
    a) persoanele cu vârsta de pânã la 25 de ani;
    b) persoanele cu vârsta cuprinsã între 25-35 de ani.
    (2) Fiecare categorie de persoane prevãzutã la alin. (1) este împãrţitã în funcţie de gen, prima grupã fiind cea a persoanelor de gen feminin.
    (3) Categoriile de persoane care urmeazã a fi repartizate aleatoriu de cãtre CNPP sunt:
    a) prima grupã de persoane ce urmeazã a fi repartizatã cãtre fondurile de pensii administrate privat conţine persoanele prevãzute la alin. (1) lit. a) de genul feminin;
    b) a doua grupã de persoane ce urmeazã a fi repartizatã cãtre fondurile de pensii administrate privat conţine persoanele prevãzute la alin. (1) lit. a) de genul masculin;
    c) a treia grupã de persoane ce urmeazã a fi repartizatã cãtre fondurile de pensii administrate privat conţine persoanele prevãzute la alin. (1) lit. b) de genul feminin;
    d) a patra grupã de persoane ce urmeazã a fi repartizatã cãtre fondurile de pensii administrate privat conţine persoanele prevãzute la alin. (1) lit. b) de genul masculin."
    22. La articolul 22, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 22. - (1) CNPP repartizeazã persoanele eligibile din fiecare categorie prevãzutã la art. 21 alin. (3) în cote egale pe fiecare fond de pensii administrat privat."
    23. Articolul 23 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 23. - (1) Repartizarea aleatorie lunarã este finalizatã de cãtre CNPP pânã cel târziu la data de 15 a lunii respective.
    (2) La finalizarea repartizãrii aleatorii, CNPP înregistreazã ca validate persoanele eligibile pentru fiecare fond de pensii administrat privat, genereazã serii şi numere unice ale actelor individuale de aderare pentru persoanele repartizate aleatoriu şi actualizeazã informaţiile în Registrul participanţilor."
    24. Articolul 24 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 24. - În data de 18 a lunii respective CNPP notificã fiecãrui administrator şi Comisiei lista cu elementele de identificare - nume, prenume, cod numeric personal, cu elementele de contact - domiciliul, precum şi seria şi numãrul actului de aderare alocat pentru persoanele repartizate aleatoriu, data validãrii şi înscrierii în Registrul participanţilor."
    25. Articolul 25 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 25. - Administratorul cãruia i-au fost repartizate aleatoriu persoane eligibile de cãtre CNPP are obligaţia de a le informa în scris, prin intermediul serviciilor poştale, în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificãrii prevãzute la art. 24, cu privire la denumirea fondului de pensii administrat privat şi a administratorului acestuia, precum şi cu privire la numãrul, seria şi data repartizãrii aleatorii."
    26. Articolul 26 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 26. - În cadrul procesului de aderare, CNPP actualizeazã Registrul participanţilor în baza:
    a) rapoartelor lunare transmise de cãtre administratori cu informaţiile cuprinse în actele individuale de aderare;
    b) rapoartelor lunare transmise de cãtre administratori cu informaţiile cu privire la datele de identificare şi de contact ale participanţilor cuprinse în documentele justificative ale participanţilor sau angajatorilor;
    c) informaţiilor cuprinse în documentele de asigurare iniţiale sau rectificative;
    d) informaţiilor primite de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumitã în continuare DEPABD;
    e) informaţiilor primite de la Oficiul Român pentru Imigrãri, denumit în continuare ORI;
    f) deciziilor Comisiei;
    g) rapoartelor transmise de administratori pentru radierea din Registrul participanţilor a persoanelor care se aflã în situaţia prevãzutã la art. 4."
    27. Articolul 27 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 27. - (1) Ori de câte ori este cazul, administratorii întocmesc, suplimentar faţã de raportul prevãzut la art. 16 alin. (1) lit. d), rapoarte pe care le transmit cãtre CNPP la termenul prevãzut la art. 16 alin. (1) lit. e), în baza:
    a) cererilor primite din partea participanţilor;
    b) listelor de atenţionare primite de la CNPP;
    c) cererilor primite de la beneficiari în cazul decesului participantului;
    d) cererilor primite de la participanţi care se aflã în situaţia prevãzutã la art. 30 alin. (1) şi (2) din Lege şi care au obţinut o hotãrâre judecãtoreascã de desfiinţare a actului individual de aderare;
    e) deciziei administratorului prevãzute la art. 4 lit. d) şi f).
    (2) Cererile primite din partea participanţilor sau beneficiarilor pot fi pentru modificarea unor elemente de identificare ori de contact, pentru executarea unor hotãrâri judecãtoreşti, precum şi ca urmare a deschiderii dreptului la pensie de invaliditate pentru afecţiuni ireversibile şi ca urmare a deschiderii dreptului la pensia privatã sau pentru solicitarea contravalorii activului personal net ca urmare a decesului participantului.
    (3) Administratorii au obligaţia efectuãrii de îndatã a tuturor modificãrilor cu privire la elementele de identificare şi de contact ale unui participant la fondul de pensii pe care îl administreazã, dupã confirmarea operãrii acestora în Registrul participanţilor de cãtre CNPP.
    (4) Administratorii au obligaţia înregistrãrii, evidenţierii cronologice şi pãstrãrii istoricului modificãrilor cu privire la elementele de identificare şi de contact ale unui participant la fondul de pensii pe care îl administreazã."
    28. Articolul 28 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 28. - Rapoartele prevãzute la art. 27 alin. (1) transmise la CNPP de cãtre administratori conţin un cod de descriere a tipului de operaţiuni cu valori distincte pentru:
    a) solicitarea de radiere a participantului din Registrul participanţilor ca urmare a unei hotãrâri judecãtoreşti de desfiinţare a actului individual de aderare;
    b) solicitarea de schimbare a datelor aferente actului individual de aderare;
    c) solicitarea de schimbare a numelui şi prenumelui participantului, a seriei şi numãrului actului de identitate;
    d) solicitarea de modificare a codului numeric personal al participantului ca urmare a schimbãrii cetãţeniei;
    e) solicitarea de modificare a codului numeric personal al participantului ca urmare a unei erori materiale;
    f) solicitarea privind luarea în evidenţã a încetãrii calitãţii de participant prin dobândirea calitãţii de pensionar de invaliditate;
    g) solicitarea privind luarea în evidenţã a încetãrii calitãţii de participant prin deschiderea dreptului la pensia privatã;
    h) solicitarea privind luarea în evidenţã a încetãrii calitãţii de participant, prin deces, ca urmare a depunerii de cãtre beneficiar/beneficiari a copiei certificatului de moştenitor;
    i) solicitarea de radiere din Registrul participanţilor pentru situaţiile prevãzute la art. 4 lit. d) şi f)."
    29. Articolul 29 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 29. - (1) Pe baza datelor şi informaţiilor conţinute în rapoartele primite de la administratori, corelate cu informaţiile existente în baza de date a asiguraţilor la sistemul public de pensii, CNPP actualizeazã elementele de identificare ale participanţilor referitoare la codul numeric personal, seria şi numãrul actului de identitate, numele şi prenumele, domiciliul şi/sau Registrul participanţilor cu privire la încetarea calitãţii de participant.
    (2) Pe baza datelor primite de la DEPABD, ORI sau de la administratori, CNPP întocmeşte, dupã caz, listele de atenţionare prevãzute la art. 30."
    30. La articolul 30, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 30. - (1) În data de 12 a fiecãrei luni, CNPP transmite administratorilor listele de atenţionare."
    31. La articolul 30 alineatul (2), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "c) informaţii referitoare la participanţii decedaţi sau la cei care au pierdut ori au primit cetãţenia românã, obţinute lunar de cãtre CNPP de la DEPABD;".
    32. La articolul 30 alineatul (2), litera f) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "f) informaţii referitoare la participanţii ale cãror coduri numerice personale nu se regãsesc în baza de date a DEPABD;".
    33. La articolul 31, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul notificãrii participantului de cãtre administrator cu privire la semnalarea unor erori materiale referitoare la elementele de identificare ale participantului, participantul este obligat sã întreprindã toate mãsurile necesare în vederea corectãrii erorii."
    34. Articolul 32 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 32. - (1) În cazul în care CNPP constatã cã pentru acelaşi cod numeric personal existã diferenţe semnificative între numele participantului transmis prin informaţiile cuprinse în actul individual de aderare şi numele din documentul de asigurare, CNPP notificã administratorului aceastã situaţie în lista de atenţionare.
    (2) În cel mai scurt timp posibil de la primirea listei de atenţionare, administratorul se adreseazã în scris participantului menţionat în listã şi, dupã caz, angajatorului, în vederea clarificãrii situaţiei descrise la alin. (1).
    (3) În cazul în care se constatã cã datele aparţin aceluiaşi participant, iar eroarea materialã a apãrut în documentul de asigurare, administratorul notificã participantului faptul cã trebuie sã solicite angajatorului îndreptarea erorii materiale şi transmiterea unei declaraţii rectificative casei teritoriale de pensii, care sã conţinã numele corect.
    (4) În cazul în care se constatã cã datele aparţin aceluiaşi participant, iar numele acestuia s-a modificat ca urmare a unor schimbãri legale de nume, respectiv cãsãtorie, divorţ sau pe cale administrativã, operate în baza de date administratã de DEPABD, şi modificãrile nu au fost comunicate angajatorilor de cãtre participant, administratorul notificã participantului sã solicite angajatorului înscrierea noului nume în urmãtorul document de asigurare transmis la CNPP.
    (5) În cazul în care modificãrile legale de nume sunt comunicate administratorului de cãtre participant, administratorul are obligaţia de a întocmi raportul prevãzut la art. 27 alin. (1) şi de a notifica CNPP cu privire la noul nume al participantului, prin înscrierea unei poziţii având menţiunea <<modificãri de elemente de identificare>>, conţinând noul nume al participantului, în termenul prevãzut la art. 16 alin. (1) lit. e), ataşând la raport copia actului de identitate.
    (6) CNPP, pe baza rapoartelor primite de la administratori, corelate cu informaţiile existente în baza de date a asiguraţilor la sistemul public de pensii, opereazã modificarea numelui participantului în Registrul participanţilor şi îl informeazã pe administrator asupra operãrii modificãrii."
    35. Articolul 33 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 33. - (1) În cazul cererilor primite de administrator de la persoane care se aflã în situaţia prevãzutã la art. 30 alin. (1) din Lege şi care au obţinut o hotãrâre judecãtoreascã de desfiinţare a actului individual de aderare se întreprind urmãtoarele acţiuni:
    a) persoana transmite administratorului la care este înregistrat ca participant, precum şi CNPP o copie a hotãrârii judecãtoreşti;
    b) la primirea copiei hotãrârii judecãtoreşti administratorul comunicã CNPP desfiinţarea actului individual de aderare pentru participantul respectiv, prin înscrierea menţiunii <<radierea participantului din Registrul participanţilor>>, şi îi remite o copie a hotãrârii judecãtoreşti;
    c) CNPP procedeazã la recuperarea contribuţiei brute virate pânã la momentul eliminãrii din Registrul participanţilor, în vederea returnãrii acesteia cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat, prin compensare cu contribuţiile de virat la data urmãtorului virament lunar;
    d) CNPP înscrie în listele nominale de viramente, la urmãtorul termen de virament, pentru participantul în cauzã, suma reprezentând contravaloarea contribuţiilor totale brute virate, cu semnul minus, dupã eliminarea din Registrul participanţilor;
    e) în cazul în care activul personal al participantului este mai mic decât valoarea contribuţiilor brute virate la fond, diferenţa se acoperã din veniturile administratorului prevãzute la art. 85 lit. a) din Lege;
    f) în cazul în care activul personal al participantului este mai mare decât valoarea contribuţiilor brute virate la fond, diferenţa se face venit din exploatare la fondul respectiv;
    g) dupã efectuarea operaţiunilor prevãzute la lit. a)-f), administratorul închide contul participantului.
    (2) În termen de 5 zile de la finalizarea operaţiunilor menţionate la alin. (1), administratorii au obligaţia de a informa participantul cu privire la:
    a) finalizarea operaţiunii;
    b) faptul cã acesta este obligat sã adere la un fond de pensii administrat privat, în caz contrar, conform prevederilor legale, acesta urmând a fi repartizat aleatoriu de instituţia de evidenţã.
    (3) În cazul cererilor primite de administrator de la persoane care se aflã în situaţia prevãzutã la art. 30 alin. (2) din Lege şi care au obţinut o hotãrâre judecãtoreascã de desfiinţare a actului individual de aderare sunt aplicabile prevederile alin. (1) şi alin. (2) lit. a).
    (4) În cazul prevãzut la art. 4 lit. f) din prezenta normã şi la art. 30 alin. (1) din Lege se aplicã prevederile alin. (1) lit. c)-g) şi alin. (2).
    (5) În cazul prevãzut la art. 4 lit. f) din prezenta normã şi la art. 30 alin. (2) din Lege se aplicã prevederile alin. (1) lit. c)-g) şi alin. (2) lit. a)."
    36. Articolul 34 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 34. - (1) În cazul în care CNPP nu comunicã administratorului informaţiile referitoare la domiciliul participanţilor repartizaţi aleatoriu, administratorul procedeazã astfel:
    a) identificã participanţii care au fost repartizaţi aleatoriu la fondul de pensii pe care îl administreazã şi care nu figureazã cu adresã de domiciliu;
    b) identificã angajatorul dupã codul unic de identificare şi se adreseazã acestuia în scris, în vederea identificãrii adresei de domiciliu a participantului;
    c) dupã primirea adresei de domiciliu de la angajatorul participantului, administratorul solicitã în scris participantului transmiterea unei copii de pe actul de identitate, cu semnãturã în original pe aceeaşi pagina cu imaginea reprodusã prin copiere;
    d) în urmãtorul raport transmis cãtre CNPP, administratorul comunicã adresa participantului prin menţiunea <<modificãri de date personale>> şi ataşeazã copia actului de identitate.
    (2) În baza raportului menţionat la alin. (1) lit. d) şi a documentelor justificative primite, CNPP înscrie în evidenţele proprii adresa de domiciliu a respectivului participant."
    37. La articolul 35, alineatele (3)-(5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Administratorul notificat conform alin. (1) informeazã CNPP prin înscrierea în urmãtorul raport lunar a respectivei modificãri, în vederea modificãrii codului numeric personal al participantului în Registrul participanţilor.
    (4) CNPP, în baza raportului şi a documentelor justificative primite de la administrator, precum şi a declaraţiei nominale rectificative primite de la angajator, opereazã modificarea codului numeric personal în Registrul participanţilor dupã consultarea DEPABD şi informeazã administratorul la data prevãzutã la art. 30 alin. (1).
    (5) Administratorul, în baza informãrii din partea CNPP, opereazã modificarea codului numeric personal al participantului în evidenţele proprii."
    38. Articolul 36 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 36. - (1) În cazul în care din evidenţele DEPABD rezultã cã a fost modificat codul numeric personal al unui participant şi acesta are un nou act de identitate, participantul are obligaţia de a transmite angajatorului şi administratorului o copie de pe noul act de identitate, cu semnãturã în original pe aceeaşi paginã cu imaginea reprodusã prin copiere, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la eliberarea noului document.
    (2) Administratorul notificã CNPP în vederea înscrierii noului cod numeric personal în Registrul participanţilor, pentru participantul în cauzã.
    (3) CNPP, în baza raportului şi a documentelor justificative primite de la administrator, precum şi a documentelor de asigurare, opereazã modificarea codului numeric personal în Registrul participanţilor şi informeazã administratorul la data prevãzutã la art. 30 alin. (1).
    (4) Administratorul, în baza informãrii din partea CNPP, opereazã modificarea codului numeric personal al participantului în evidenţele proprii."
    39. Dupã articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 36^1. - În cazul în care un participant aflat în situaţia schimbãrii de CNP, potrivit art. 35 alin. (1) sau art. 36 alin. (1), a fost validat la douã fonduri de pensii administrate privat, activul sãu personal este transferat, potrivit prevederilor Normei nr. 12/2009 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat, fãrã penalitãţi de transfer."
    40. Articolul 40 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 40. - (1) Constituie contravenţii urmãtoarele fapte:
    a) neîndeplinirea obligaţiilor prevãzute la art. 16 alin. (1)-(3);
    b) neîndeplinirea obligaţiilor prevãzute la art. 25;
    c) neîndeplinirea obligaţiilor prevãzute la art. 27 alin. (3) şi (4);
    d) încheierea sau utilizarea de cãtre administrator, agentul de marketing persoanã juridicã sau agentul de marketing persoanã fizicã a unor acte individuale de aderare cu nerespectarea formei şi a conţinutului acestora, autorizate de Comisie, şi/sau fãrã sã fi obţinut în prealabil autorizaţia Comisiei.
    (2) Sãvârşirea vreuneia dintre faptele prevãzute la alin. (1) se sancţioneazã în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g) şi art. 141 alin. (2)-(11) din Lege."
    41. Articolul 41 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 41. - Toate rapoartele transmise de cãtre CNPP vor fi în format electronic, sub semnãturã electronicã extinsã, iar formatul acestor rapoarte se va stabili prin protocol sau prin act adiţional la protocolul încheiat între aceste instituţii, dupã caz."
    42. Anexa la normã se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezenta normã.
    ART. II
    Prezenta normã intrã în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2012.

    ANEXÃ
    -----
(Anexa la normã)
----------------

                       ACT-CADRU IN DIVIDUAL DE ADERARE

    Nr. deciziei de autorizare ca administrator ..........................................................................................
    Nr. deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii private ..................................................................
    Nr. deciziei de autorizare a fondului de pensii administrat privat ...................................................................
    Numele şi prenumele participantului ..................................................................................................
    Codul numeric personal .........................., act identitate seria ........ nr. ..........., eliberat la data de ............. de cãtre ..............................
    Data naşterii (zz/ll/aaaa) ...........................................................................................................
    Adresa de domiciliu ............/(localitatea, judeţul/sectorul, strada, numãr, bloc, scarã, etaj, apartament, cod poştal)............
    Adresa de corespondenţã ......../(localitatea, judeţul/sectorul, strada, numãr, bloc, scarã, etaj, apartament, cod poştal)............
    Numãrul de telefon ......................................, adresã e-mail .............................................................
    Denumirea fondului de pensii administrat privat ......................................................................................
    Administrat de ............/(denumirea administratorului).............................................................................
    Adresa administratorului ........./(localitatea, judeţul/sectorul, strada, numãr, bloc, scarã, etaj, apartament, cod poştal)..........
    Denumirea angajatorului ..............................................., CUI/CIF .....................................................
    Conform prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, "administratorului, agentului de marketing şi persoanelor afiliate acestora le este interzis:
    1. sã ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoanã sã adere la un fond de pensii sau sã rãmânã participant la acesta;
    2. sã acorde foloase pentru facilitarea aderãrii potenţialilor participanţi."

    Declaraţia participantului:
    1. Declar pe propria rãspundere cã mã aflu la prima aderare la un fond de pensii administrat privat şi cã nu am mai semnat un alt act individual de aderare la un astfel de fond.
    (Se marcheazã cu X de cãtre participant numai în situaţia în care se aflã la prima aderare.)
    2. Declar pe propria rãspundere cã am semnat acest act individual de aderare în vederea transferului meu de la un alt fond de pensii administrat privat.
    (Se marcheazã cu X de cãtre participant numai în situaţia în care se transferã de la un alt fond de pensii administrat privat.)
    3. Am luat cunoştinţã de prevederile prospectului schemei de pensii private şi sunt de acord sã fiu parte la contractul de societate civilã şi la contractul de administrare al fondului de pensii administrat privat.
    Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, participantul beneficiazã de dreptul de acces, de intervenţie, de a nu fi supus unei decizii individuale şi de a se adresa justiţiei. Participantul are dreptul de a se opune prelucrãrii datelor personale care îl privesc şi de a solicita ştergerea datelor, printr-o cerere scrisã, datatã şi semnatã, adresatã ...../(denumirea administratorului)........ care prelucreazã datele participantului conţinute în prezenta anexã, în scopul prevãzut de Legea nr. 411/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    4. Mã oblig ca în termen de 30 de zile calendaristice de la apariţia oricãror modificãri ale elementelor de identificare sau de contact sã informez angajatorul şi administratorul fondului de pensii administrat privat.
    5. Am luat cunoştinţã de faptul cã ulterior semnãrii actului individual de aderare administratorul are obligaţia de a verifica corectitudinea întocmirii actului individual de aderare şi realitatea manifestãrii mele de voinţã, prin orice mijloace care pot fi probate ulterior.              Administrator, Participant,
        ......................... ...../(numele şi prenumele)......

           Reprezentant legal,
      ......./(numele, prenumele, ......./(semnãtura)........
     semnãtura şi ştampila)........

                                                Data ...../(zz/ll/aaaa)......

      Agent de marketing persoanã juridicã,
   ...../ (denumirea agentului de marketing).....

    Codul Registrului Comisiei de Supraveghere
         a Sistemului de Pensii Private
    ..........................................

         Agent de marketing persoanã fizicã,
       ....../(numele şi prenumele)..........

     Codul Registrului Comisiei de Supraveghere
           a Sistemului de Pensii Private
    ...../(semnãturã agent de marketing)......

    Rubricã completatã de administrator

 ┌──────────────────────────────────────────────┐
 │ ┌──────────────────────────────────────────┐ │
 │ │ Verificat: │ │
 │ │ │ │
 │ │Numele: ......................... │ │
 │ │Prenumele: ...................... │ │
 │ │Semnãtura Data │ │
 │ │......... ........│ │
 │ │ │ │
 │ └──────────────────────────────────────────┘ │
 └──────────────────────────────────────────────┘                                   ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016