Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA METODOLOGICA din 21 decembrie 2005  de aplicare a   Hotararii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor, republicata, astfel cum a fost modificata si completata prin   Hotararea Guvernului nr. 1.256/2005     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORMA METODOLOGICA din 21 decembrie 2005 de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor, republicata, astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 1.256/2005

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 10 februarie 2006
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Programul privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apã a satelor, denumit în continuare Program, reprezintã sprijinul acordat de statul român pentru echiparea comunelor şi satelor din componenţa acestora cu lucrãri de infrastructurã rutierã şi edilitarã, prin continuarea şi extinderea Programului, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 577/1997 , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 24 iunie 1999, astfel cum a fost modificatã şi completatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.256/2005 .
(2) Programul este compus din:
a) subprogramul privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, prevãzut în anexa nr. 1;
b) subprogramul privind alimentarea cu apã a satelor, prevãzut în anexa nr. 2.
ART. 2
(1) Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea Programului se cuprind şi se deruleazã prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
(2) În completarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru realizarea lucrãrilor prevãzute în cadrul Programului vor fi utilizate şi soluţii alternative de finanţare, cum ar fi: alocaţii de la bugetul local, alte surse atrase (contribuţia populaţiei, sponsorizãri etc.), precum şi, dupã caz, credite interne, credite externe rambursabile sau nerambursabile.
(3) Contribuţia populaţiei la realizarea obiectivelor prevãzute în Program este benevolã, sub formã de participare în muncã sau în bani, şi este stabilitã de consiliile locale, prin consultarea colectivitãţilor locale.
ART. 3
(1) Consiliile locale au obligaţia de a aduce la cunoştinţã locuitorilor comunei/satului prevederile Programului, proiectele înscrise în acesta, etapele de realizare, costurile estimative şi sã solicite sprijinul acestora pentru îndeplinirea lui.
(2) Selecţia proiectelor care fac obiectul finanţãrii Programului se va face de cãtre consiliile judeţene şi consiliile locale, în baza unor criterii stabilite de aceste autoritãţi, având în vedere, în principal, zonele cu disfuncţionalitãţi mari în alimentarea cu apã potabilã, comunele cu potenţial economico-turistic, precum şi asigurarea condiţiilor minimale de infrastructurã ruralã în comunitãţile sãrace.
(3) Promovarea de noi proiecte va urmãri posibilitatea asigurãrii surselor de finanţare, avându-se în vedere cu prioritate finalizarea celor începute, alinierea soluţiilor tehnice la standardele europene implementate în România, cu prevederea soluţiilor economice în proiectare, execuţie şi întreţinere.
(4) Programele anuale vor viza corelarea cu termenele de punere în funcţiune a obiectivelor promovate prin procedurile de achiziţie publicã şi a cuantumului posibil de asigurat în finanţarea execuţiei acestora.
(5) Consiliile locale, ca autoritãţi deliberative, şi primarii, ca autoritãţi executive, rãspund de realizarea prevederilor Programului în interesul colectivitãţii locale respective.
(6) Consiliile judeţene, în baza atribuţiilor lor, sprijinã şi coordoneazã activitatea consiliilor locale în fundamentarea proiectelor, asigurã asistenţa juridicã şi tehnicã de specialitate necesarã şi monitorizeazã executarea lucrãrilor în calitatea lor de ordonator de credite, în conformitate cu <>Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(7) Consiliile locale sunt titulari de contracte pentru obiectivele din administrarea acestora.
ART. 4
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului coordoneazã realizarea Programului, fundamenteazã, împreunã cu consiliile judeţene, necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat şi urmãreşte, prin organele sale, realizarea Programului, în conformitate cu <>Legea nr. 500/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. II
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

ART. 5
(1) Prin drumuri de interes local, în contextul finanţãrii subprogramului privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, sunt avute în vedere drumurile comunale şi drumurile de interes judeţean. Fac obiectul Programului drumurile judeţene care asigurã legãtura dintre comune, sectoarele de drumuri judeţene situate în intravilanul localitãţilor rurale, între reşedinţele de comunã cu oraşe, municipii, dupã caz, obiective economico-turistice.
(2) Subprogramul are în vedere şi strãzile principale din interiorul comunelor, în funcţie de importanţa lor.
ART. 6
(1) Categoriile de lucrãri care pot fi finanţate în cadrul subprogramului prevãzut în anexa nr. 1 sunt:
a) pietruiri de drumuri de interes local de pãmânt;
b) îmbrãcãminţi bituminoase pe drumurile de interes local de pãmânt sau pietruite;
c) refacerea îmbrãcãmintei drumurilor de interes local pietruite, asfaltate sau cu îmbrãcãminţi bituminoase, degradate.
(2) De asemenea, pot fi finanţate urmãtoarele lucrãri:
a) corecţia elementelor geometrice - profiluri transversale şi longitudinale, curbe, supraînãlţãri etc.;
b) amenajarea acostamentelor;
c) amenajarea intersecţiilor cu alte drumuri, inclusiv cu cele de exploatare sau vicinale, prin îmbrãcãminte din macadam sau balast pe o lungime de 50 m;
d) execuţia de şanţuri de colectare şi dirijare a apelor pluviale;
e) construcţia de podeţe şi poduri, ziduri de sprijin şi consolidãri de taluzuri, acolo unde situaţia o impune.
ART. 7
(1) Pentru a se evita scoaterea terenurilor din circuitul agricol sau silvic se vor respecta, pe cât posibil, traseul actual, lãţimea carosabilului şi ampriza existentã.
(2) Lucrãrile noi sau de reabilitare se vor realiza pe bazã de proiect tehnic, iar încredinţarea atât a elaborãrii documentaţiei tehnico-economice, cât şi a contractelor de execuţie a lucrãrilor se va face prin contract de achiziţie publicã, atribuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.
(3) Proiectele tehnice, indiferent de administratorul drumului, se aprobã de ordonatorul de credite, conform competenţelor stabilite prin <>Legea nr. 500/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) Se vor urmãri implementarea şi extinderea aplicãrii, în cadrul unor programe-pilot de proiectare, execuţie şi urmãrire a comportãrii în exploatare, a unor soluţii constructive, materiale şi/sau tehnologii noi, prin realizarea de prototipuri şi experimentãri in situ.
ART. 8
În intravilan, accesul din drumul comunal sau judeţean cãtre gospodãriile riveranilor se va realiza prin grija şi pe cheltuiala fiecãrui proprietar. Pentru o rezolvare unitarã, primãriile, sub coordonarea direcţiei de specialitate din cadrul consiliului judeţean, vor elabora detalii-tip de amenajare a accesului, obligatorii pentru fiecare locuitor riveran drumului.
ART. 9
În situaţia în care un drum comunal este administrat pe tronsoane de cãtre mai multe consilii locale, iar Programul prevede pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea integralã a acestuia, atribuţiile fiecãrei primãrii se vor stabili pe bazã de protocol, cu avizul consiliului judeţean. În protocol va fi desemnat consiliul local care rãspunde de realizarea unitarã a proiectului. Proiectul tehnic va fi aprobat prin ordin comun al consiliilor locale care administreazã tronsoanele de drum şi va fi avizat conform legii.
ART. 10
Podurile noi de pe tronsoanele de drumuri comunale şi judeţene care urmeazã a fi pietruite, reabilitate şi/sau asfaltate sunt investiţii publice şi se realizeazã în conformitate cu reglementãrile în domeniu. Consiliile judeţene şi locale vor urmãri ca podurile noi sã se realizeze corelat cu lucrãrile de bazã. În mod similar se va proceda şi cu reparaţiile podurilor existente.
ART. 11
Autoritãţile locale vor avea în vedere asigurarea unor proiecte economice în conformitate cu normativele şi standardele de proiectare în vigoare. Temele de proiectare vor face precizãri cu privire la respectarea parametrilor tehnici impuşi de aceste normative.
ART. 12
(1) Autoritãţile locale vor asigura realizarea activitãţilor de întreţinere a drumurilor de interes local (judeţene, comunale, vicinale, strãzi) pietruite, reabilitate şi/sau asfaltate, care constau, în principal, din:
a) întreţinerea platformei drumului: nivelarea, astuparea gropilor, refacerea stratului de balast sau de macadam etc.;
b) asigurarea scurgerii apelor din zona drumului;
c) întreţinerea şi curãţarea şanţurilor, rigolelor şi drenurilor;
d) întreţinerea zidurilor de sprijin;
e) întreţinerea semnalizãrii verticale;
f) repararea prin plombare a degradãrilor, fisurilor;
g) tratamente de suprafaţã.
(2) Lucrãrile de întreţinere se vor efectua în conformitate cu normativele privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice în vigoare.

CAP. III
Subprogramul privind alimentarea cu apã a satelor

ART. 13
(1) Subprogramul privind alimentarea cu apã a satelor asigurã introducerea sistemelor centralizate de alimentare cu apã şi are în vedere asigurarea alimentãrii cu apã în circa 30% din localitãţile care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apã, prin:
a) finalizarea obiectivelor de investiţii aflate în prezent în execuţie (inclusiv a celor puse în funcţiune parţial);
b) începerea de noi obiective, pe bazã de studii de fezabilitate aprobate, în curs de aprobare sau în elaborare la data aprobãrii Programului.
(2) Alimentãrile cu apã sunt obiective de investiţii publice, iar începerea de noi obiective se va face eşalonat, în funcţie de prioritãţi.
ART. 14
(1) Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, respectiv studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice de execuţie, şi încredinţarea execuţiei lucrãrilor se vor face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.
(2) Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice se va face cu respectarea <>Legii nr. 500/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în contextul avizãrii studiilor de fezabilitate conform reglementãrilor în vigoare.
(3) Studiile de fezabilitate aferente obiectivelor noi de alimentare cu apã vor adopta soluţii compatibile cu reglementãrile de mediu din România, adaptate şi/sau armonizate cu cele ale Uniunii Europene în domeniu, avându-se în vedere, în perspectivã, şi realizarea investiţiilor care vor fi demarate în cadrul Programului naţional de construcţie a reţelei de canalizare şi de realizare a staţiilor de epurare în localitãţile rurale.
ART. 15
Stabilirea prioritãţilor pentru obiectivele de investiţii noi va avea în vedere rezolvarea zonelor cu disfuncţionalitãţi mari în asigurarea cu apã potabilã, localitãţile cu potenţial economic existent sau de perspectivã şi comunitãţile sãrace, în acord cu prevederile Planului de amenajare a teritoriului naţional aprobat, secţiunea a II-a "Apã": zone cuprinzând localitãţi rurale, cu resurse limitate de apã, care reclamã realizarea unor lucrãri prioritare de alimentare cu apã în sistem centralizat.
ART. 16
(1) În cadrul procesului de analizã, adoptare a deciziilor şi stabilire a soluţiilor, factorii implicaţi în procesul de implementare a investiţiilor de alimentare cu apã potabilã în mediul rural trebuie sã aibã în vedere promovarea unor variante cât mai simple şi economice, determinate şi de tipul surselor de apã - de adâncime sau de suprafaţã.
(2) La realizarea lucrãrilor va fi prevãzutã utilizarea exclusivã a materialelor agrementate, conform reglementãrilor naţionale şi pe baza standardelor naţionale armonizate cu legislaţia şi exigenţele Uniunii Europene în domeniu.
(3) Nu se vor realiza sisteme centralizate de alimentare cu apã în situaţiile în care sunt posibile adâncirea, amenajarea, curãţarea şi dezinfectarea fântânilor existente, dacã pânza de apã freaticã este situatã la micã adâncime, iar parametrii de calitate ai apei se încadreazã în limitele admise.
(4) Dupã caz, poate fi avutã în vedere şi construirea de puţuri forate de micã adâncime dotate cu pompe submersibile, conductã de refulare, staţie de clorinare, rezervor şi reţea de distribuţie localã sau ramificatã.
(5) Autoritãţile locale vor iniţia şi vor efectua o campanie de educare a populaţiei pentru a gospodãri raţional resursele de apã existente, de conştientizare a populaţiei în ceea ce priveşte importanţa lucrãrilor având ca obiect apa şi mobilizarea cetãţenilor în lupta împotriva poluãrii resurselor de apã, în conformitate cu legislaţia europeanã.
(6) Autoritãţile locale vor elabora o metodologie simplificatã privind posibilitãţile locuitorilor de branşare la reţeaua de distribuţie a apei potabile, cu costuri minime privind autorizaţia de construire şi a lucrãrilor de execuţie.

CAP. IV
Atribuţii şi responsabilitãţi în coordonarea Programului

ART. 17
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin direcţia de specialitate, coordoneazã realizarea Programului, scop în care:
a) fundamenteazã, împreunã cu consiliile judeţene, necesarul anual de fonduri din sume de la bugetul de stat cãtre bugetele locale, în conformitate cu prioritãţile comunitãţilor locale, distinct pe obiective şi/sau localitãţi, pe subprograme şi pe surse de finanţare, în condiţiile legii;
b) prezintã şi susţine la Ministerul Finanţelor Publice necesarul anual de fonduri din sume de la bugetul de stat, în limita valoricã posibil de mobilizat cu aceastã destinaţie, ca anexã la proiectul legii anuale de aprobare a bugetului de stat;
c) sprijinã, printr-o îndrumare metodologicã unitarã şi coerentã, elaborarea de cãtre consiliile judeţene şi consiliile locale a programelor proprii, asigurã controlul respectãrii prevederilor programului aprobat şi a prioritãţilor prevãzute;
d) participã, prin reprezentanţi specialişti, în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de proiectare şi/sau execuţie pentru obiectivele din Program;
e) urmãreşte aplicarea Programului prin organizarea periodicã de analize asupra modului de derulare a acestuia şi iniţiazã, împreunã cu consiliile judeţene implicate, mãsuri pentru eliminarea disfuncţionalitãţilor apãrute;
f) participã, prin reprezentanţi specialişti, la activitãţile comisiilor de recepţie la terminarea lucrãrilor şi finalã, pentru obiectivele din Program.
ART. 18
(1) Fundamentarea necesarului anual de fonduri se stabileşte pe subprograme şi obiective de cãtre consiliile judeţene, împreunã cu consiliile locale, pe baza listelor cuprinzând propunerile de obiective, pentru a fi prevãzute în programul anual, şi a prioritãţilor justificate de cãtre autoritãţile locale, şi se prezintã Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
(2) Necesarul de fonduri va fi fundamentat astfel:
a) pentru lucrãrile în continuare, în funcţie de realizãrile valorice la zi, restul de executat actualizat pe baza indicilor de inflaţie prognozaţi la data de 1 ianuarie a anului pentru care se stabileşte necesarul, stadiul fizic al execuţiei şi termenul de punere în funcţiune contractat;
b) pentru obiectivele noi, în funcţie de stadiul pregãtirii şi aprobãrii documentaţiei de execuţie şi de posibilitãţile de asigurare cu fonduri, avându-se în vedere necesitatea ca în primul an de execuţie sã fie asigurate fonduri, pentru minimum 40% din valoarea lucrãrii.
(3) Necesarul va fi stabilit la termenele prevãzute pentru elaborarea bugetului de stat prin <>Legea nr. 500/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi va fi defalcat pe surse de finanţare, şi anume:
a) sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
b) credite interne;
c) credite externe, rambursabile sau nerambursabile;
d) alocaţii din bugetul local şi din alte surse atrase, cum ar fi contribuţia populaţiei, sponsorizãri etc.
(4) Fiecare consiliu local are obligaţia de a identifica şi de a propune şi alte surse de finanţare, altele decât cele exemplificate la alineatul precedent, sau altele care sã sprijine bugetul de stat şi care sã contribuie la urgentarea realizãrii lucrãrilor.
ART. 19
Finanţarea Programului:
(1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului analizeazã şi verificã propunerile prezentate de consiliile judeţene şi încadrarea acestora în Program şi stabileşte distinct creditele bugetare ce urmeazã sã fie cuprinse în proiectul bugetului propriu.
(2) Dupã intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului repartizeazã pe consilii judeţene, în funcţie de stadiul lucrãrilor şi de prioritãţile locale, suma anualã aprobatã pentru derularea Programului, pe care o comunicã acestora, defalcatã pe subprograme.
(3) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului analizeazã şi avizeazã listele cu propunerile de finanţare primite de la consiliile judeţene şi elaborate în conformitate cu modelul prevãzut în anexa nr. 3, dupã care întocmeşte şi transmite acestora, pe subprograme, listele anuale de finanţare, aprobate de conducerea ministerului dupã acelaşi model prevãzut în anexa nr. 3.
(4) Consiliile judeţene încheie convenţii cu consiliile locale pentru alocarea cãtre acestea a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru finanţarea proiectãrii şi execuţiei lucrãrilor înscrise în Program.
ART. 20
(1) Lunar, consiliile judeţene vor transmite direcţiei coordonatoare a Programului din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pânã la data de 5 a lunii urmãtoare celei expirate, situaţia privind derularea Programului pe anul în curs, în conformitate cu modelul prevãzut în anexa nr. 4, precum şi extrasul de cont la zi.
(2) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului verificã solicitãrile de finanţare înscrise de cãtre consiliile judeţene, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 4, dupã care întocmeşte şi transmite acestora, pe subprograme, listele lunare de finanţare, aprobate de conducerea ministerului dupã acelaşi model prevãzut în anexa nr. 4, şi le vireazã acestora, lunar, sumele solicitate, cu ordin de platã tip trezorerie, în conturile consiliilor judeţene, deschise la unitãţile Trezoreriei Statului, în limita plafoanelor anuale aprobate. Pentru o derulare mai eficientã a Programului consiliile judeţene vor deschide conturi separate pentru finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi a subprogramului privind alimentarea cu apã a satelor.
(3) Situaţiile de lucrãri lunare, întocmite de cãtre executanţi în vederea decontãrii, vor fi verificate şi însuşite de inspectori de specialitate autorizaţi, primari, reprezentanţi autorizaţi ai consiliilor judeţene, şi vor fi vizate, din punctul de vedere al calitãţii lucrãrilor executate, de cãtre reprezentanţii inspectoratului de stat în construcţii teritorial.
(4) Consiliile judeţene, pe baza convenţiilor încheiate cu consiliile locale şi în urma verificãrii situaţiilor de lucrãri, vireazã lunar, din contul menţionat mai sus, sumele respective în conturile deschise, pe subprograme, la trezorerie de cãtre consiliile locale beneficiare de lucrãri.
(5) În conturile deschise de cãtre consiliile judeţene la unitãţile Trezoreriei Statului pentru finanţarea Programului se vor reţine numai sumele repartizate pentru obiectivele nominalizate sã fie finanţate de cãtre acestea.
ART. 21
(1) Aceste venituri se vor evidenţia în bugetele locale şi se vor utiliza pentru realizarea unor cheltuieli curente şi de capital din competenţa de finanţare a autoritãţilor administraţiei publice locale pentru finanţarea Programului.
(2) Consiliile judeţene şi consiliile locale rãspund, în condiţiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivelor cuprinse în listele aprobate în acest scop.
(3) Consiliile judeţene asigurã evidenţa primirii şi utilizãrii fondurilor în conturile deschise pe seama acestora la unitãţile Trezoreriei Statului.
(4) La finele anului de plan, consiliile judeţene vor justifica Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sumele primite, potrivit modelului de decont prevãzut în anexa nr. 5, care se va transmite pânã la data de 20 ianuarie a anului urmãtor celui expirat.
(5) În scopul îmbunãtãţirii monitorizãrii derulãrii Programului şi a rezultatelor acesteia, trimestrial, pânã la data de 15 a lunii urmãtoare trimestrului expirat, consiliile judeţene vor transmite la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului o informare care va cuprinde datele menţionate în anexa nr. 6.
ART. 22
(1) La terminarea lucrãrilor, consiliile judeţene vor transmite Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului copii de pe procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrãrilor, iar dupã expirarea duratei garanţiei de bunã execuţie, şi procesele-verbale de recepţie finalã.
(2) Înainte de desfãşurarea activitãţilor de recepţie a lucrãrilor, consiliile judeţene vor adresa, în scris, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului invitaţii pentru participarea unui reprezentant al acestuia.
(3) Consiliile judeţene şi consiliile locale au obligaţia de a înregistra în contabilitatea proprie operaţiunile legate de primirea şi utilizarea fondurilor alocate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
(4) Primirea şi utilizarea fondurilor se reflectã în execuţia bugetarã a consiliului judeţean sau local, dupã caz, iar sumele neutilizate la sfârşitul anului se restituie în contul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pânã la data de 20 ianuarie a anului urmãtor celui expirat.
ART. 23
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezenta normã metodologicã.


ANEXA 1
-------
la norma metodologicã
---------------------

PROGRAMUL privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apã a satelor

Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate┌────┬───────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ Lungime │ │ Lungime │ │
│ Nr.│ Consiliul │ drumuri │ Valoare │ drumuri │ Valoare │
│crt.│ Judeţean │ comunale │ estimatã │ judeţene │ estimatã │
│ │ │clasate conf│ subprogram │clasate conf.│ subprogram │
│ │ │ HG nr. 540/│ drumuri │ HG nr. 540/ │ drumuri │
│ │ │ 2000 │ comunale │ 2000 │ judeţene │
│ │ │ km │ mii RON │ km │ mii RON │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1 │ALBA │ 1135,29 │ 136.435,00│ 1.044,61 │ 16.509,80│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2 │ARAD │ 759,07 │ 175.508,50│ 1.078,33 │ 50.443,47│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3 │ARGEŞ │ 1230,95 │ 127.116,00│ 1.195,75 │ 10.120,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 4 │BACĂU │ 1022,80 │ 131.850,00│ 1.000,45 │ 26.495,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 5 │BIHOR │ 1421,25 │ 168.575,00│ 806,59 │ 63.069,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 6 │BISTRIŢA NASAUD │ 433,93 │ 154.413,00│ 760,73 │ 105.360,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 7 │BOTOŞANI │ 1022,15 │ 171.968,00│ 667,84 │ 3.992,11│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 8 │BRAŞOV │ 322,65 │ 58.842,55│ 772,19 │ 15.180,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 9 │BRĂILA │ 352,75 │ 59.545,00│ 631,36 │ 9.210,60│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 10 │BUZĂU │ 1393,37 │ 379.446,00│ 930,78 │ 8.710,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 11 │CARAS SEVERIN │ 501,30 │ 60.680,00│ 882,50 │ 50.226,50│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 12 │CĂLĂRAŞI │ 145,23 │ 27.506,00│ 650,35 │ 27.143,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 13 │CLUJ │ 912,68 │ 121.665,00│ 1.383,02 │ 43.854,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 14 │CONSTANTA │ 995,10 │ 99.770,00│ 847,33 │ 44.550,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 15 │COVASNA │ 284,39 │ 70.692,00│ 368,24 │ 18.578,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 16 │DAMBOVITA │ 604,26 │ 69.017,50│ 809,14 │ 12.400,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 17 │DOLJ │ 790,85 │ 184.136,00│ 975,58 │ 70.896,87│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 18 │GALAŢI │ 378,05 │ 64.012,00│ 863,49 │ 21.917,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 19 │GIURGIU │ 249,98 │ 95.978,40│ 560,72 │ 18.136,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 20 │GORJ │ 692,72 │ 40.005,00│ 864,04 │ 24.485,15│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 21 │HARGHITA │ 352,89 │ 47.252,00│ 878,20 │ 57.683,38│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 22 │HUNEDOARA │ 1401,11 │ 131.860,00│ 1.321,69 │ 66.053,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 23 │IALOMIŢA │ 315,75 │ 64.340,00│ 1.064,31 │ 30.328,20│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 24 │IAŞI │ 960,92 │ 108.818,00│ 487,31 │ 25.104,50│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 25 │ILFOV │ 185,26 │ 39.687,50│ 448,88 │ 47.578,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 26 │MARAMUREŞ │ 370,42 │ 119.900,00│ 895,82 │ 205.958,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 27 │MEHEDINŢI │ 711,07 │ 80.405,00│ 772,42 │ 28.735,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 28 │MUREŞ │ 829,09 │ 245.912,00│ 823,28 │ 6.629,50│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 29 │NEAMŢ │ 644,42 │ 69.380,00│ 758,58 │ 65.992,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 30 │OLT │ 633,91 │ 191.960,00│ 1.101,87 │ 12.000,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 31 │PRAHOVA │ 740,79 │ 91.050,00│ 1.186,33 │ 10.180,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 32 │SATU MARE │ 497,04 │ 43.543,75│ 627,97 │ 78.127,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 33 │SĂLAJ │ 675,85 │ 78.018,00│ 840,81 │ 52.248,81│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 34 │SIBIU │ 412,12 │ 50.041,00│ 943,70 │ 229.581,84│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 35 │SUCEAVA │ 696,54 │ 75.724,00│ 1.136,45 │ 30.288,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 36 │TELEORMAN │ 313,37 │ 134.280,00│ 853,54 │ 166.090,40│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 37 │TIMIŞ │ 1221,90 │ 187.044,00│ 1.144,80 │ 21.070,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 38 │TULCEA │ 355,18 │ 212.196,00│ 657,76 │ 75.521,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 39 │VASLUI │ 826,75 │ 247.808,00│ 1.006,52 │ 97.007,80│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 40 │VÂLCEA │ 671,55 │ 66.960,00│ 935,57 │ 103.174,33│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 41 │VRANCEA │ 549,75 │ 69.011,00│ 1.030,93 │ 88.618,00│
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ TOTAL │ 28014,42 │4.752.351,20│ 36.009,75 │ 2.139.245,26│
└────┴───────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┘
NOTĂ:
Valorile estimate ale lucrãrilor incluse în subprogramele de drumuri comunale şi judeţene sunt aferente tronsoanelor de drumuri propuse de consiliile judeţene, la solicitarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea fundamentãrii Programului.
Listele cu portofoliul lucrãrilor se constituie anual şi se completeazã şi/sau modificã, dupã caz, prin nominalizãri ale consiliilor judeţene.


ANEXA 2
-------
la norma metodologicã
----------------------


PROGRAMUL privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apã a satelor

Subprogramul privind alimentarea cu apã a satelor┌────┬───────────────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │ Nr. sate │ │
│ Nr.│ │ fara │ Valoare │
│crt.│ Judeţul │alimentare │ estimatã │
│ │ │cu apa │ subprogram │
│ │ │ │alim. cu apa │
│ │ │ │ mii RON │
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 1 │ALBA │ 180│ 110.817│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 2 │ARAD │ 226│ 49.193│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 3 │ARGEŞ │ 150│ 25.896│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 4 │BACĂU │ 465│ 80.101│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 5 │BIHOR │ 343│ 390.789│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 6 │BISTRITA-NASAUD │ 218│ 38.536│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 7 │BOTOŞANI │ 108│ 523.222│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 8 │BRAŞOV │ 79│ 64.973│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 9 │BRĂILA │ 93│ 26.550│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 10 │BUZĂU │ 326│ 33.188│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 11 │CARAS-SEVERIN │ 79│ 86.824│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 12 │CĂLĂRAŞI │ 111│ 13.806│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 13 │CLUJ │ 242│ 78.324│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 14 │CONSTANTA │ 130│ 9.837│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 15 │COVASNA │ 108│ 34.960│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 16 │DÂMBOVITA │ 279│ 49.000│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 17 │DOLJ │ 347│ 15.799│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 18 │GALAŢI │ 138│ 2.151│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 19 │GIURGIU │ 160│ 114.463│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 20 │GORJ │ 107│ 94.770│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 21 │HARGHITA │ 156│ 31.465│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 22 │HUNEDOARA │ 360│ 14.343│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 23 │IALOMIŢA │ 101│ 19.164│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 24 │IAŞI │ 400│ 82.470│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 25 │ILFOV │ 69│ 88.383│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 26 │MARAMUREŞ │ 221│ 13.674│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 27 │MEHEDINŢI │ 245│ 103.400│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 28 │MUREŞ │ 371│ 65.232│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 29 │NEAMŢ │ 240│ 21.812│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 30 │OLT │ 328│ 6.781│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 31 │PRAHOVA │ 244│ 22.110│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 32 │SATU-MARE │ 160│ 10.069│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 33 │SĂLAJ │ 143│ 55.023│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 34 │SIBIU │ 151│ 254.573│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 35 │SUCEAVA │ 366│ 40.133│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 36 │TELEORMAN │ 230│ 225.251│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 37 │TIMIŞ │ 271│ 22.361│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 38 │TULCEA │ 85│ 15.605│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 39 │VASLUI │ 371│ 217.178│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 40 │VÂLCEA │ 402│ 113.437│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 41 │VRANCEA │ 210│ 9.300│
├────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL JUDEŢE │ 9.013│ 3.274.963│
└────┴───────────────────┴────────────┴─────────────┘NOTĂ:
Numãrul de sate şi valorile estimate aferente sistemelor centralizate de alimentare cu apã reprezintã actualizarea de cãtre consiliile judeţene a anexei iniţiale la Hotãrârea Guvernului nr 577/1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Listele cu portofoliul lucrãrilor se constituie anual şi se completeazã şi/sau modificã, dupã caz, prin nominalizãri ale consiliilor judeţene.ANEXA 3
-------
la norma metodologicã
----------------------


CONSILIUL JUDEŢEAN ...............

PROPUNERI DE ALOCAŢII BUGETARE PE ANUL 20 ...
pentru finanţarea Programului privind pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi
alimentarea cu apã a satelor, aprobat prin
<>Hotãrârea Guvernului nr. 577/1997 , republicatã, astfel cum a fost
modificatã şi completatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.256/2005

┌───┬─────────┬──────────────────────┬───────────┬─────────────────┬────────────┬──────┐
│Nr.│Denumirea│CONTRACT ACT ADITIONAL│Rest de │ Program 20 ... │Realizari │Termen│
│crt│obiecti- ├──────────┬───────────┤executat la├─────┬───────────┤fizice de la│ PIF │
│ │vului*) │Nr., data/│Valoare │01.01.20...│TOTAL│ din care: │inceputul │contr.│
│ │ │executant ├────┬──────┼────┬──────┤ ├─────┬─────┤executiei**)│ │
│ │ │ │mii │ RON │mii │ RON │ │Surse│Alte │ km │ │
│ │ │ │EURO│ │EURO│ │ │MTCT │surse│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───┴─────────┴──────────┴────┴──────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴────────────┴──────┤
│ │
│ JUDETUL ....... TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Lucrari in continuare │
├───┬─────────┬──────────┬────┬──────┬────┬──────┬─────┬─────┬─────┬────────────┬──────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼──────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴──────────┴────┴──────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴────────────┴──────┤
│ Lucrari noi │
├───┬─────────┬──────────┬────┬──────┬────┬──────┬─────┬─────┬─────┬────────────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼──────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴──────────┴────┴──────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴────────────┴──────┘


Preşedinte,
.............


Director economic, Director tehnic,
..................... ...................


*) La subprogramul privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea
drumurilor de interes local se vor preciza indicativul drumului, precum şi
poziţiile kilometrice pe care se realizeazã aceste lucrãri. La subprogramul
de alimentare cu apã a satelor se vor preciza atât comuna, cât şi satele.
**) La subprogramul privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea
drumurilor de interes local se vor trece kilometrii finalizaţi şi numãrul
podeţelor. La subprogramul privind alimentarea cu apã a satelor se vor trece
stadiul fizic global al lucrãrilor (procentual) pe principalele categorii de
lucrãri (foraj-captare, aducţiune gospodãrie apã, distribuţie etc), precum
şi punerile în funcţiune parţiale.
ANEXA 4
-------
la norma metodologicã
---------------------CONSILIUL JUDEŢEAN .........................

LISTA
lucrãrilor de pietruire, reabilitare şi/ sau asfaltare a drumurilor
comunale clasate şi alimentarea cu apã a satelor,
finanţate în luna ........... 20 ...,
conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 577/1997 , republicatã, astfel cum a
fost modificatã şi completatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.256/2005

┌───┬─────────┬────────────────────┬───────────┬───────────┬─────┬────────────┬─────┬─────────┬─────────┬──────┐
│Nr.│Denumirea│Contract │Rest de │ Program │ │Realizat │ │Productie│Realizari│Termen│
│crt│obiecti- ├──────────┬─────────┤executat │anul ..... │ │cumulat de │TOTAL│realizata│fizice │de pu-│
│ │vului*) │Nr. ...../│ Valoare │actualizat ├─────┬─────┤Total│la inceputul│REA- │si nede- │cumulate │nere │
│ │ │data ..../│ │ │Surse│Alte │anul │anului │LIZAT│contata │de la │in │
│ │ │executant │ │ │MTCT │surse│.....├─────┬──────┤ │cumulat │inceputul│functi│
│ │ │ │ │ │ │ │ │Surse│Alte │ │ │anului**)│une │
│ │ │ │ │ │ │ │ │MTCT │surse │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼────┬────┼─────┬─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │mii │mii │ mii │ mii │mii │mii │mii │mii │mii │mii │ mii │ │ │
│ │ │ │Euro│RON │Euro │ RON │RON │RON │RON │RON │RON │RON │ RON │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴──────────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────────┴─────────┴──────┤
│ │
│ JUDETUL ....... TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Lucrari in continuare │
├───┬─────────┬──────────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────────┬─────────┬──────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴──────────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────────┴─────────┴──────┤
│ Lucrari noi │
├───┬─────────┬──────────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────────┬─────────┬──────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴──────────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────────┴─────────┴──────┘Preşedinte,
.............


Director economic, Director tehnic,
..................... ...................


*) La subprogramul privind pietruirea, reabilitarea şi/ sau asfaltarea
drumurilor de interes local se vor preciza indicativul drumului, precum şi
poziţiile kilometrice pe care se realizeazã aceste lucrãri. La subprogramul
de alimentare cu apã a satelor se vor preciza atât comuna, cât şi satele.
**) La subprogramul privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea
drumurilor de interes local se vor trece kilometrii finalizaţi şi numãrul
podeţelor. La subprogramul privind alimentarea cu apã a satelor se vor trece
stadiul fizic global al lucrãrilor (procentual) pe principalele categorii de
lucrãri (foraj-captare, aducţiune gospodãrie apã, distribuţie etc.), precum
şi punerile în funcţiune parţiale.
ANEXA 5
--------
la norma metodologicã
----------------------
CONSILIUL JUDEŢEAN ..............................

DECONT
privind utilizarea sumelor primite de la
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
pentru finanţarea Programului privind pietruirea,
reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local
clasate şi alimentarea cu apã a satelor în anul ......

mii RON
┌────┬────────────────────┬─────────┬────────────┬───────────────┬───────────┐
│Nr. │Denumirea obiective-│Programul│Valoarea │Sumele primite │Sumele │
│crt.│lor cuprinse in │aprobat │lucrarilor │drept finantare│realizate │
│ │lista de finantare │ │executate, │de la Ministe- │la finele │
│ │pentru anul in curs │ │receptionate│rul Transportu-│anului │
│ │ │ │si platite │rilor, │ │
│ │ │ │ │Constructiilor │ │
│ │ │ │ │si Tursimului │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 = 4-3 │
├────┼────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤
└────┴────────────────────┴─────────┴────────────┴───────────────┴───────────┘Preşedinte, Director economic,
............. ....................ANEXA 6
--------
la norma metodologicã
----------------------


CONSILIUL JUDEŢEAN .............................

INFORMARE
asupra modului de derulare a Programului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local
clasate şi alimentarea cu apã a satelor în trim. ..... 20.........

┌────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┬───────────┐
│Nr. │Denumire obiectiv │Caracteristici: │Principalele probleme │Cazuri de │Orice alte │
│crt.│- drumuri: indicativ,│- drumuri: lungime │înregistrate şi modul de │abandonare │aspecte │
│ │traseu │totalã, tronson │soluţionare │nejustificatã│pentru a │
│ │- apã: comunã, sat │finanţat în anul │- desfãşurarea procedurilor│a execuţiei │cãror │
│ │ │curent poziţii │de achiziţie; │şi mãsurile │rezolvare │
│ │ │kilometrice, │- incheierea contractelor │întreprinse │se solicitã│
│ │ │lungime │de proiectare si executie; │ │sprijinul │
│ │ │- apã: tip sursã, │- respectarea prevederilor │ │MTCT │
│ │ │capacitate rezervor,│proiectului tehnic; │ │ │
│ │ │lungime reţea │- calitatea lucrarilor │ │ │
│ │ │distribuţie │executate etc. .... │ │ │
│ │ │populaţie deservitã │ │ │ │
│ │ │(nr. locuitori) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┴───────────┘Preşedinte,
.............


Director economic, Director tehnic,
..................... ....................

NOTĂ:
La capitolul "drumuri" se vor înscrie separat obiectivele pe categorii şi tip de îmbrãcãminte (comunale - pietruiri, comunale - asfaltãri, comunale - reabilitãri; judeţene - idem; strãzi principale în comune - idem.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016