Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA din 4 noiembrie 2005  privind contributia de asigurari sociale de sanatate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORMA din 4 noiembrie 2005 privind contributia de asigurari sociale de sanatate

EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.064 din 28 noiembrie 2005

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate se constituie din contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice, subvenţii de la bugetul de stat, precum şi din donaţii, sponsorizãri, dobânzi, venituri obţinute din exploatarea patrimoniului Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate (CNAS) şi al caselor de asigurãri de sãnãtate (CAS), precum şi din alte venituri, în condiţiile legii.
(2) Colectarea contribuţiilor de la salariaţi, precum şi de la persoanele fizice şi juridice care angajeazã personal salariat se face în contul unic deschis pe seama Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate prin organele fiscale teritoriale, cu respectarea dispoziţiilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor mãsuri în materie financiar-fiscalã, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 609/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Colectarea contribuţiilor de la persoanele fizice, altele decât cele care realizeazã venituri din salarii, se face în baza declaraţiei-model, prevãzutã în anexa nr. 1, în contul unic deschis pe seama Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, prin casele de asigurãri de sãnãtate judeţene, a municipiului Bucureşti, Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi prin Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, denumite în continuare case de asigurãri de sãnãtate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 2
(1) Calitatea de asigurat o au toţi cetãţenii români cu domiciliul în ţarã, precum şi cetãţenii strãini şi apatrizii care au domiciliul în România sau au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporarã în România în condiţiile legii şi fac dovada plãţii contribuţiei de asigurãri sociale de sãnãtate la fond, denumitã în continuare contribuţie, în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice.
(2) Calitatea de asigurat înceteazã odatã cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere în România, cu decesul sau cu declararea judecãtoreascã a morţii asiguratului.
(3) Drepturile de asigurare înceteazã dupã 3 luni de la ultima platã a contribuţiei.
(4) Cetãţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai altor state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sãnãtãţii beneficiazã de acoperirea serviciilor medicale acordate pe teritoriul României, în condiţiile prevãzute de acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele încheiate între România şi ţara respectivã.
(5) Asigurarea socialã de sãnãtate este facultativã pentru urmãtoarele categorii de persoane care nu se încadreazã în prevederile alin. (4):
a) membrii misiunilor diplomatice acreditate în România;
b) cetãţenii strãini şi apatrizii care se aflã temporar în ţarã;
c) cetãţenii români cu domiciliul în strãinãtate, care se aflã temporar în ţarã.
(6) Prin sintagma care se aflã temporar în ţarã se înţelege vizita, turismul, misiunea, transportul, activitãţile sportive, activitãţile culturale, ştiinţifice, umanitare, tratamentul medical de scurtã duratã sau alte situaţii asemãnãtoare, efectuate de cãtre cetãţenii români cu domiciliul în strãinãtate, precum şi de cetãţenii strãini şi apatrizi.

CAP. II
Contribuţia angajatorului

ART. 3
În sensul prezentelor norme metodologice, se considerã angajator persoana fizicã sau juridicã la care îşi desfãşoarã activitatea asiguraţii, pe bazã de contract individual de muncã sau în baza unui statut special prevãzut de lege.
ART. 4
(1) Angajatorii au obligaţia sã calculeze, sã reţinã şi sã vireze lunar în contul deschis la unitãţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a cãror razã sunt luaţi în evidenţã ca plãtitori de impozite şi taxe, contribuţia de 7% datoratã pentru asigurarea sãnãtãţii personalului din unitatea respectivã, raportat la fondul de salarii realizat.
(2) Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentelor norme metodologice, se înţelege totalitatea sumelor constituite şi utilizate de persoanele fizice şi juridice pentru plata drepturilor salariale sau/şi drepturilor asimilate salariilor, aşa cum sunt definite în legislaţia fiscalã.
(3) Orice schimbare care are loc în nivelul veniturilor va fi evidenţiatã în declaraţia lunarã privind obligaţiile la Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, depusã de angajator la unitatea teritorialã a Trezoreriei Statului la care este luat în evidenţã ca plãtitor de impozite şi taxe.

CAP. III
Contribuţia asiguraţilor

SECŢIUNEA 1
Asiguraţii salariaţi

ART. 5
(1) Contribuţia lunarã a persoanelor asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 6,5%, aplicatã asupra veniturilor din salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt supuse impozitului pe venit. Angajatorul are obligaţia calculãrii, reţinerii şi virãrii lunare integrale a contribuţiei datorate de cãtre persoana asiguratã în contul deschis pe seama Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate la unitãţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a cãror razã angajatorii sunt luaţi în evidenţã ca plãtitori de impozite şi taxe.
(2) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în naturã obţinute de o persoanã fizicã ce desfãşoarã o activitate în baza unui contract individual de muncã sau a unui statut special prevãzut de lege, indiferent de perioada la care se referã, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordã, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporarã de muncã.
(3) Veniturile din salarii sau asimilate salariilor cuprind:
a) indemnizaţiile din activitãţi desfãşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publicã, stabilite potrivit legii;
b) indemnizaţiile din activitãţi desfãşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fãrã scop lucrativ;
c) drepturile de soldã lunarã, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;
d) indemnizaţia lunarã brutã, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societãţi naţionale, societãţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome;
e) sumele primite de membrii fondatori ai societãţilor comerciale constituite prin subscripţie publicã;
f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generalã a acţionarilor, în consiliul de administraţie, în comitetul de direcţie şi în comisia de cenzori;
g) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;
h) indemnizaţia lunarã a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurãri sociale, dar nu mai puţin de un salariu minim brut pe ţarã;
i) sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte entitãţi neplãtitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia primitã pe perioada delegãrii şi detaşãrii în altã localitate, în ţarã şi în strãinãtate, în interesul serviciului, pentru salariaţii din instituţiile publice;
j) indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor societãţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generalã a acţionarilor;
k) orice alte sume sau avantaje de naturã salarialã ori asimilate salariilor, aşa cum sunt definite de legislaţia fiscalã.

SECŢIUNEA a 2-a
Asiguraţii care exercitã profesii libere sau sunt autorizaţi potrivit legii sã desfãşoare activitãţi independente

ART. 6
(1) Veniturile din activitãţi independente asupra cãrora se calculeazã contribuţia sunt: veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectualã, realizate în mod individual şi/sau într-o formã de asociere, inclusiv din activitãţi adiacente.
(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerţ ale asiguraţilor, din prestãri de servicii, altele decât cele prevãzute la alin. (3), precum şi din practicarea unei meserii.
(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, farmaceutice, de avocat, notar, executor judecãtoresc, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate asemãnãtoare, desfãşurate în mod independent, în condiţiile legii.
(4) Veniturile din valorificarea sub orice formã a drepturilor de proprietate intelectualã provin din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mãrci de fabricã şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.
ART. 7
(1) Persoanele care exercitã profesii libere sau sunt autorizate potrivit legii sã desfãşoare activitãţi independente au obligaţia de a vira trimestrial contribuţia sub forma unei cote de 6,5% aplicate asupra:
a) venitului net din activitãţi independente determinat ca diferenţã între venitul brut şi cheltuielile aferente realizãrii venitului, deductibile, cu excepţia prevederilor <>art. 49 şi 50 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru persoanele ale cãror venituri sunt determinate pe baza venitului net anual determinat pe baza contabilitãţii în partidã simplã;
b) normelor de venit, stabilite de Ministerul Finanţelor Publice prin nomenclatorul activitãţilor pentru care venitul se stabileşte pe bazã de norme de venit, în cazul persoanelor ale cãror venituri sunt determinate pe bazã de norme de venit.
(2) În cazul persoanelor care obţin venituri din activitãţi independente ale cãror venituri sunt determinate pe bazã de normã de venit şi care beneficiazã de o reducere a normelor de venit, cota de 6,5% se va aplica la norma redusã, determinatã potrivit reglementãrilor în vigoare pentru impunerea veniturilor respective.
(3) Pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectualã realizate în mod individual şi/sau într-o formã de asociere, contribuţia în cotã de 6,5% se calculeazã la aceste venituri şi se plãteşte de cãtre persoana care le realizeazã.
ART. 8
(1) Contribuabilii care realizeazã venituri din activitãţi independente vireazã trimestrial contribuţia calculatã la venitul estimat, pânã la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru.
(2) Diferenţele rãmase de achitat, calculate în raport de decizia de impunere anualã, se plãtesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicãrii deciziei de impunere, perioadã pentru care nu se calculeazã şi nu se datoreazã dobânzi.
(3) În situaţia în care contribuabilii care realizeazã venituri din activitãţi independente, la finele anului, înregistreazã pierderi sau realizeazã venituri la nivelul fiecãrei luni sub nivelul salariului de bazã minim brut pe ţarã, contribuţia se calculeazã prin aplicarea cotei de 6,5% la nivelul unui salariu de bazã minim brut pe ţarã pentru fiecare lunã.
(4) Contribuabilii care se încadreazã la alin. (3) vor achita diferenţele de contribuţie rezultate din plata trimestrialã a unei contribuţii mai mici decât cea rezultatã din aplicarea lunarã a cotei de 6,5% la nivelul unui salariu de bazã minim brut pe ţarã, în termen de cel mult 60 de zile de la finele anului pentru care s-au efectuat plãţile trimestriale anticipate.
(5) La expirarea termenului prevãzut la alin. (2) şi (4), pentru sumele datorate şi rãmase neachitate se vor percepe dobânzi şi penalitãţi de întârziere conform procedurii instituite prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

SECŢIUNEA a 3-a
Asiguraţii care realizeazã venituri din agriculturã şi silviculturã, stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se încadreazã la secţiunea a 2-a

ART. 9
(1) Persoanele care realizeazã venituri nete anuale pe bazã de norme de venit din agriculturã şi silviculturã, potrivit <>Legii nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu excepţia persoanelor fizice care au calitatea de angajator sau care realizeazã venituri din activitãţi independente, au obligaţia de a plãti trimestrial contribuţia în cotã de 6,5% asupra acestor venituri, stabilite pe baza normelor de venit, aprobate de direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
(2) Contribuţia trimestrialã datoratã de persoanele care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social şi care realizeazã venituri din agriculturã şi silviculturã sub nivelul salariului de bazã minim brut pe ţarã se stabileşte prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentând o treime din salariul de bazã minim brut pe ţarã, pentru fiecare lunã.

SECŢIUNEA a 4-a
Asiguraţii beneficiari ai indemnizaţiei de şomaj şi alocaţiei de sprijin

ART. 10
(1) Beneficiarii indemnizaţiei de şomaj şi ai alocaţiei de sprijin sunt asiguraţi în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate, iar contribuţia bãneascã lunarã în cotã de 6,5% se aplicã asupra indemnizaţiei de şomaj sau, dupã caz, asupra alocaţiei de sprijin şi se suportã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, respectiv din bugetul asigurãrilor sociale de stat.
(2) Contribuţia se calculeazã şi se vireazã, odatã cu plata drepturilor bãneşti, de cãtre cei care efectueazã plata acestor drepturi, unitãţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului în contul deschis pe seama Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate pânã la data de 25 a lunii urmãtoare celei pentru care se efectueazã plata.

SECŢIUNEA a 5-a
Asiguraţii care realizeazã venituri brute din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobânzi

ART. 11
(1) Persoana asiguratã are obligaţia plãţii contribuţiei sub forma unei cote de 6,5% aplicate asupra veniturilor realizate din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobânzi, numai în cazul în care nu realizeazã venituri de natura celor prevãzute la <>art. 51 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) În cazul în care veniturile anuale de natura celor prevãzute la art. 12 şi 13 sunt sub nivelul a 12 salarii de bazã minime brute pe ţarã anual, contribuţia datoratã de persoanele beneficiare de venit se stabileşte prin aplicarea cotei de 6,5% asupra valorii corespunzãtoare a 12 salarii minime brute pe ţarã.
ART. 12
(1) Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în naturã, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de proprietar, uzufructuar sau alt deţinãtor legal, altele decât veniturile din activitãţi independente.
(2) Venitul brut reprezintã totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în naturã, realizate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinãtor legal, majorate cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinãtor legal, dacã sunt efectuate de cealaltã parte contractantã.
(3) Contribuţia pentru aceste categorii de venituri se achitã anual, pânã la data de 25 ianuarie a anului urmãtor celui pentru care se face plata.
ART. 13
(1) Prin veniturile din dividende şi dobânzi prevãzute la <>art. 51 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se înţelege veniturile din investiţii, inclusiv câştigurile din transferul titlurilor de valoare, aşa cum sunt definite acestea în <>Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Pentru veniturile impozabile din dividende obligaţia calculãrii şi reţinerii contribuţiei de 6,5% revine persoanelor juridice odatã cu plata acestora cãtre acţionari sau asociaţi. Contribuţia pentru veniturile din dividende calculatã şi reţinutã la data plãţii dividendelor se vireazã pânã la data de 25 a lunii urmãtoare celei în care s-a fãcut plata dividendelor. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plãtite pânã la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, contribuţia se plãteşte pânã la data de 31 decembrie a anului respectiv.
(3) Pentru veniturile impozabile realizate din dobânzi şi din transferul titlurilor de valoare, contribuţia în cotã de 6,5% se vireazã de cãtre asiguraţii care realizeazã astfel de venituri, anual, pânã la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmãtor celui în care se face calculul dobânzii.

SECŢIUNEA a 6-a
Asiguraţii care realizeazã alte venituri care se supun impozitului pe venit

ART. 14
(1) Prin sintagma alte venituri care se supun impozitului pe venit prevãzutã la <>art. 51 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se înţelege urmãtoarele venituri impozabile:
a) veniturile obţinute din jocuri de noroc;
b) veniturile sub formã de câştiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi pãrţilor sociale;
c) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie;
d) venituri din activitãţi desfãşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;
e) venituri din activitãţi desfãşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil;
f) venituri din activitatea de expertizã contabilã şi tehnicã, judiciarã şi extrajudiciarã;
g) venitul obţinut de o persoanã fizicã dintr-o asociere cu o persoanã juridicã contribuabil, potrivit titlului II din <>Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care nu genereazã o persoanã juridicã.
(2) Pentru situaţiile prevãzute la alin. (1) contribuţia în cotã de 6,5% se aplicã asupra diferenţei dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile potrivit <>Legii nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Pentru veniturile impozabile prevãzute la alin. (1), contribuţia în cotã de 6,5% se achitã numai în situaţia în care persoana asiguratã nu realizeazã venituri de natura celor prevãzute la <>art. 51 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) Contribuţia se vireazã anual, pânã la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmãtor celui în care se face plata acestor venituri.
(5) În cazul în care persoanele care au obligaţia sã se asigure realizeazã venituri anuale de natura celor prevãzute la alin. (1) sub nivelul a 12 salarii de bazã minime brute pe ţarã, contribuţia datoratã de aceste persoane se stabileşte prin aplicarea cotei de 6,5% asupra valorii corespunzãtoare a 12 salarii minime brute pe ţarã.

SECŢIUNEA a 7-a
Persoane care beneficiazã de asigurare cu plata contribuţiei din alte surse

ART. 15
(1) Contribuţiile pentru persoanele prevãzute la <>art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se calculeazã dupã urmãtoarea formulã:


Numãrul de zile lucrãtoare
Salariul de bazã în care s-a aflat în
minim brut incapacitate temporarã de
pe ţarã x 2 x 6,5% muncã, din luna pentru care


Numãrul de zile indemnizaţia se suportã din
lucrãtoare din luna în care bugetul asigurãrilor sociale
se face calculul de stat


(2) Pentru indemnizaţiile aferente zilelor care nu se suportã din bugetul asigurãrilor sociale de stat, calculul şi plata contribuţiei se fac de cãtre angajator prin aplicarea cotelor de 7%, respectiv 6,5%, la aceste sume.
(3) Angajatorii vor reţine din contribuţia datoratã bugetului asigurãrilor sociale de stat sumele reprezentând contribuţia de 6,5% a asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporarã de muncã, în concediu de sarcinã şi lãuzie, conform prevederilor <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) Contribuţia persoanelor aflate în concediu pentru creşterea copilului pânã la vârsta de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap pânã la împlinirea vârstei de 3 ani se calculeazã prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentând valoarea a douã salarii minime brute pe ţarã şi se suportã din bugetul asigurãrilor sociale de stat, cu excepţia persoanelor care intrã sub incidenţa <>Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apãrare naţionalã, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru care contribuţia în cotã de 6,5%, calculatã asupra valorii a douã salarii minime brute pe ţarã, se suportã din aceeaşi sursã din care se suportã indemnizaţiile pentru creşterea copilului.
(5) Contribuţia lunarã pentru persoanele aflate în concediu de risc maternal şi care nu realizeazã alte venituri impozabile se stabileşte prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentând valoarea unui salariu minim brut pe ţarã.
(6) Contribuţia persoanelor fizice asigurate în cadrul asigurãrilor sociale de stat pe bazã de declaraţie, aflate în concediu pentru creşterea copilului, se vireazã de casa de pensii la care persoana în cauzã a depus declaraţia.

SECŢIUNEA a 8-a
Persoane asigurate prin efectul legii fãrã plata contribuţiei

ART. 16
(1) În situaţia în care persoanele prevãzute la <>art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, realizeazã şi alte venituri decât cele pentru care sunt asigurate fãrã plata contribuţiei, acestea datoreazã contribuţia prevãzutã de lege pentru aceste venituri.
(2) Persoanele care sunt instituţionalizate prin legi speciale şi care realizeazã şi alte venituri decât cele provenite din drepturile bãneşti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii au obligaţia plãţii contribuţiei de 6,5%, calculatã asupra acestor venituri.
ART. 17
(1) Persoanele care beneficiazã de asigurãrile sociale de sãnãtate fãrã plata contribuţiei, potrivit <>art. 6 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor face dovada încadrãrii în una dintre categoriile enumerate în articolul menţionat prin documente justificative - adeverinţã sau carnet de asigurat, potrivit fiecãrei categorii, astfel:
a) pentru copii în vârstã de pânã la 18 ani, care nu realizeazã venituri din muncã, cu act de identitate;
b) pentru tinerii cu vârsta cuprinsã între 18 şi 26 de ani, cu carnetul de elev sau de student, vizat la zi, şi cu declaraţie pe propria rãspundere în sensul cã nu realizeazã alte venituri din muncã;
c) pentru persoanele cu handicap, pe baza certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a declaraţiei pe propria rãspundere în sensul cã nu realizeazã alte venituri impozabile decât cele provenite din drepturile bãneşti acordate de legile speciale prin care li se stabileşte aceastã calitate, precum şi cele provenite din pensii sau alte surse şi se aflã în îngrijirea familiei;
d) soţul, soţia şi pãrinţii aflaţi în îngrijirea unei persoane asigurate, pe baza documentelor care atestã calitatea de asigurat a acesteia şi a declaraţiilor pe propria rãspundere, din care sã rezulte cã se aflã în îngrijirea unei persoane asigurate şi cã nu realizeazã venituri impozabile;
e) beneficiarii <>Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ai <>Legii nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vãduvelor de rãzboi, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ai <>Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, precum şi persoanele prevãzute la <>art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, rãniţilor, precum şi luptãtorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza documentaţiei doveditoare şi a declaraţiei, dacã nu realizeazã alte venituri decât cele provenite din drepturile bãneşti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii;
f) pentru pensionarii de asigurãri sociale, pensionarii militari, pensionarii I.O.V.R. şi alte categorii de pensionari, pe baza cuponului mandatului poştal de achitare a drepturilor sau a talonului de platã prin cont curent personal deschis la o unitate bancarã şi a declaraţiei pe propria rãspundere, din care sã rezulte cã nu realizeazã alte venituri impozabile decât cele provenite din pensie. În cazul pierderii acestor documente sau pânã la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi doveditã cu o adeverinţã eliberatã de instituţia care administreazã fondul respectiv;
g) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit <>Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza adeverinţei eliberate de cãtre primarul localitãţii, din care sã rezulte calitatea de beneficiar de ajutor social;
h) pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sãnãtate stabilite de Ministerul Sãnãtãţii, pânã la vindecarea respectivei afecţiuni, dacã nu realizeazã venituri din muncã, pensie sau din alte surse, pe baza documentului justificativ de includere în cadrul acestor programe şi a unei declaraţii pe propria rãspundere cã nu realizeazã venituri din muncã, pensie sau din alte surse;
i) pentru persoanele care se aflã în executarea mãsurilor prevãzute în art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi pentru persoanele care se aflã în perioada de amânare sau de întrerupere a executãrii pedepsei privative de libertate, dacã nu au venituri, pe baza adeverinţei emise de instituţia respectivã sau de instituţia în grija cãreia se aflã persoana;
j) pentru femeile însãrcinate sau lãuze, dacã nu au nici un venit ori au venituri sub salariul de bazã minim brut pe ţarã, pe baza adeverinţei medicale, a certificatului de naştere a copilului - pentru lãuze, precum şi a declaraţiei pe propria rãspundere cã nu realizeazã alte venituri sau pe baza documentelor justificative cã realizeazã venituri sub salariul de bazã minim brut pe ţarã.
(2) Asiguratul are obligaţia de a anunţa în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurãri de sãnãtate despre orice schimbare care poate conduce la modificarea condiţiilor de dobândire a calitãţii de asigurat fãrã plata contribuţiei.
(3) Unitãţile abilitate sã elibereze documentele menţionate la alin. (1) care fac dovada achitãrii contribuţiei şi deţinerii calitãţii de asigurat sunt urmãtoarele:
a) persoanele fizice şi juridice la care îşi desfãşoarã activitatea asiguraţii - salariaţi;
b) casele de asigurãri de sãnãtate, pe baza evidenţelor organizate privind plata contribuţiei pentru categoriile prevãzute la <>art. 51 alin. (2) lit. b)-e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) medicul curant sau medicul coordonator al programului naţional de sãnãtate pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în cadrul programelor stabilite de Ministerul Sãnãtãţii.

SECŢIUNEA a 9-a
Alte categorii de persoane asigurate

ART. 18
(1) Pentru asiguraţii prevãzuţi la <>art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, contribuţia lunarã se calculeazã prin aplicarea cotei de 13,5% la valoarea a douã salarii de bazã minime brute pe ţarã pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru, începând cu luna în care s-a fãcut solicitarea privind asigurarea socialã de sãnãtate.
(2) Cetãţenii strãini şi apatrizii care solicitã prelungirea dreptului de şedere temporarã în România în condiţiile legislaţiei care reglementeazã regimul strãinilor în România au obligaţia plãţii unei contribuţii sub forma unei cote de 6,5%, calculatã asupra veniturilor impozabile realizate pe teritoriul României, conform <>art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Persoanele menţionate la alin. (2) care nu realizeazã venituri impozabile pe teritoriul României şi care nu fac dovada calitãţii de asigurat vor achita o contribuţie lunarã calculatã prin aplicarea cotei de 6,5% la valoarea unui salariu de bazã minim brut pe ţarã.
(4) Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate, pentru a obţine calitatea de asigurat, sã achite contribuţia legalã pe ultimii 3 ani, începând cu data solicitãrii de servicii medicale, calculatã la salariul de bazã minim brut pe ţarã, sau de la data de la care plata contribuţiei era obligatorie, dacã perioada scursã este mai micã de 3 ani, fãrã sã se calculeze dobânzi şi penalitãţi de întârziere. Începând cu luna urmãtoare, asiguraţii a obligaţia plãţii lunare, pânã la data de 25 a lunii, a contribuţiei calculate la salariul de bazã minim brut pe ţarã.
(5) Prevederile alin. (4) se aplicã numai pentru persoanele care au solicitat servicii medicale fãrã sã poatã face dovada calitãţii de asigurat şi care nu au realizat venituri impozabile pe ultimii 3 ani, începând cu data solicitãrii de servicii medicale sau de la data de la care plata contribuţiei era obligatorie, dacã perioada scursã este mai micã de 3 ani. În situaţia în care aceste persoane au realizat venituri impozabile, contribuţia, precum şi dobânzile şi penalitãţile de întârziere aferente se vor calcula asupra acestor venituri pe perioada în care au fost realizate cu respectarea termenului de prescripţie privind obligaţiile fiscale.
(6) Pentru persoanele care se prezintã la casa de asigurãri de sãnãtate unde sunt asigurate în vederea plãţii contribuţiei, aceasta, precum şi dobânzile şi penalitãţile de întârziere aferente se calculeazã, începând cu data de la care plata contribuţiei era obligatorie, la veniturile impozabile realizate. În cazul în care nu au fost realizate astfel de venituri, contribuţia se calculeazã la salariul de bazã minim brut pe ţarã din perioada pentru care se calculeazã contribuţia.
(7) Persoanele care au obligaţia sã se asigure, altele decât cele prevãzute la alin. (4), care nu realizeazã venituri impozabile şi care nu se încadreazã în categoriile de persoane care beneficiazã de asigurarea socialã de sãnãtate fãrã plata contribuţiei, plãtesc contribuţia lunarã calculatã prin aplicarea cotei de 6,5% la un salariu minim brut pe ţarã.
(8) Strãinii cãrora li s-a acordat una dintre formele de protecţie prevãzute la <>art. 1 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, republicatã, sunt obligaţi, pentru a obţine calitatea de asigurat, sã plãteascã contribuţia sub forma unei cote de 6,5% calculatã asupra veniturilor impozabile realizate, începând cu data obţinerii respectivei forme de protecţie. În situaţia în care nu realizeazã venituri impozabile plãtesc contribuţia lunarã calculatã prin aplicarea cotei de 6,5% la un salariu minim brut pe ţarã.
(9) Persoanele plecate la muncã în strãinãtate care îşi pãstreazã domiciliul sau reşedinţa în România, pentru a-şi menţine drepturile de asigurare, au obligaţia sã plãteascã contribuţia prin aplicarea cotei de 6,5% la veniturile impozabile realizate în România, iar în situaţia în care nu realizeazã astfel de venituri, o contribuţie lunarã calculatã prin aplicarea cotei de 6,5% la valoarea unui salariu de bazã minim brut pe ţarã.

CAP. IV
Constituirea Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate

ART. 19
(1) Persoanele juridice şi persoanele fizice, în calitate de angajator, care, potrivit legii, au obligaţia de platã cãtre Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, declarã aceste obligaţii la organele fiscale teritoriale la care sunt luate în evidenţã ca plãtitori de impozite şi taxe. Listele nominale cu salariaţii se depun la casele de asigurãri de sãnãtate la care aceştia au optat sau unde figureazã înscrise punctele de lucru stabile, filialele sau sucursalele persoanelor juridice, potrivit modelelor prevãzute în anexele nr. 3 şi 4.
(2) Persoanele fizice asigurate pe bazã de declaraţie de asigurare de sãnãtate declarã obligaţiile cãtre Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, potrivit declaraţiilor-model prevãzute în anexele nr. 1 şi 2. Declaraţiile privind obligaţiile la Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate se depun la casele de asigurãri de sãnãtate pentru care aceştia au optat.
(3) Obligaţia virãrii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate revine angajatorilor pânã la data de 25 a lunii urmãtoare celei pentru care se face plata drepturilor salariale.
(4) Termenele de platã a contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate sunt:
a) data plãţii drepturilor salariale pe luna în curs, în cazul angajatorilor care efectueazã plata drepturilor salariale lunar, care nu poate fi stabilitã mai târziu de data de 25 a lunii urmãtoare celei pentru care se datoreazã plata;
b) data plãţii chenzinei a 2-a, în cazul angajatorilor ce efectueazã plata drepturilor salariale chenzinal, care nu poate fi stabilitã mai târziu de data de 25 a lunii urmãtoare celei pentru care se datoreazã plata.
ART. 20
(1) Listele privind evidenţa nominalã a asiguraţilor şi a obligaţiilor de platã cãtre Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate se vor depune la casele de asigurãri de sãnãtate pe suport electronic şi pe suport hârtie (listate la imprimantã, semnate şi ştampilate).
(2) Listele în format electronic vor fi transmise pe suport tip dischetã FD 3,5" Microsoft DOS sau CD-ROM, în dublu exemplar. Suportul electronic va conţine 3 fişiere tip DBF (înregistrãri de lungime fixã) pentru fiecare tip de declaraţie, care vor avea în mod obligatoriu urmãtoarele denumiri şi conţinut:
- anexa nr. 3a) conţine datele aferente coasiguraţilor;
- anexa nr. 3b) conţine datele aferente coasiguraţilor;
- anexa nr. 3c) conţine datele aferente angajatorului.
Ordinea câmpurilor din structura fişierelor este obligatorie, indiferent dacã acestea se completeazã sau nu, şi sunt de lungime fixã.
În descrierea de mai jos, "Tip câmp" are urmãtoarea semnificaţie:
N - numeric, aliniat la dreapta;
C - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fãrã :,:,,,.. (semne diacritice).
Totodatã, se va respecta obligatoriu denumirea câmpurilor date în structurile de fişier.
Descrierea organizãrii înregistrãrilor din fişiere este prezentatã în anexa nr. 3.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 21
(1) În cazul plãţilor în numerar efectuate de persoanele fizice, obligaţia la Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate se considerã plãtitã la data înscrisã în documentul de platã eliberat de organele sau persoanele abilitate ale caselor de asigurãri.
(2) Pentru neachitarea la termenul de scadenţã de cãtre angajatorii şi asiguraţii care au obligaţia plãţii contribuţiei, aceştia datoreazã dupã acest termen dobânzi şi penalitãţi de întârziere, potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.
(3) Termenul de prescripţie a plãţii contribuţiei se stabileşte în acelaşi mod cu cel prevãzut pentru obligaţiile fiscale.
(4) Reţinerea şi nevãrsarea de cãtre plãtitori a obligaţiilor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate reprezentând contribuţii cu reţinere la sursã, în cel mult 30 de zile de la scadenţã, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendã de la 10.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), potrivit prevederilor legale în materie privind colectarea creanţelor fiscale.
(5) Completarea declaraţiei prevãzute la <>art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu date nereale, având ca efect denaturarea evidenţelor privind asiguraţii, stadiul de cotizare sau contribuţiile faţã de Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate constituie infracţiune de fals în declaraţii şi se pedepseşte conform prevederilor art. 289 din Codul penal.
(6) În cazul neachitãrii contribuţiilor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate de cãtre persoanele fizice asigurate pe bazã de declaraţie, Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate sau casele de asigurãri de sãnãtate, dupã caz, prin organele de executare proprii, vor proceda la aplicarea procedurii de executare silitã pentru încasarea obligaţiilor fiscale principale şi accesorii reprezentând contribuţii, potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.
(7) Nerespectarea obligaţiilor de platã duce la diminuarea pachetului de servicii de bazã, astfel cum este prevãzut la <>art. 13 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Diminuarea pachetului de servicii de bazã are loc dupã 3 luni de la ultima platã integralã a contribuţiei lunare.
ART. 22
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la <>art. 96 şi 97 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi constatarea, controlul, colectarea şi soluţionarea contestaţiilor pentru contribuţiile datorate de persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de angajator se realizeazã de Ministerul Finanţelor Publice şi unitãţile sale subordonate, care au şi calitatea de creditor bugetar.
(2) Controlul, colectarea şi soluţionarea contestaţiilor în cazul persoanelor fizice asigurate pe baza declaraţiei de asigurare al cãrei model se regãseşte în anexa nr. 5 se efectueazã de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate prin structurile de control proprii.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la <>art. 96 şi 97 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se fac, în cazul persoanelor fizice asigurate pe bazã de declaraţie, de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate prin structurile de control proprii.
(4) Personalul împuternicit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate sã exercite controlul asupra contribuţiilor datorate Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate de persoanele fizice asigurate pe bazã de declaraţie îndeplineşte, conform legii, o funcţie ce implicã exerciţiul autoritãţii de stat, primind o legitimaţie corespunzãtoare în acest sens.
(5) Modelul legitimaţiei de control pentru personalul prevãzut la alin. (4) se aprobã prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
(6) Orice faptã sãvârşitã împotriva organului de control se sancţioneazã potrivit legii penale.
(7) Legitimaţiile se elibereazã de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, prin Serviciul evidenţã, control şi urmãrire creanţe, pentru personalul împuternicit sã controleze încasarea contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate de la persoanele fizice asigurate în condiţiile legii.
(8) În aplicarea prevederilor <>art. 96-100 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se vor utiliza formularele-model aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
ART. 23
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1


────────
la normele metodologice
────────────────────────


DECLARATIE*)

PRIVIND OBLIGATIILE DE CONSTITUIRE SI PLATA LA FONDUL NATIONAL
UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE DATORATE DE ALTE PERSOANE
DECAT CELE CARE DESFASOARA ACTIVITATE IN BAZA UNUI CONTRACT
INDIVIDUAL DE MUNCA

PERIOADA/AN
[][][][][][][][][][][][]
Nume
[][][][][][][][][][][][][][][][]

Prenume
[][][][][][][][][][][][][][][][]

B.I./C.I Seria Nr.
[][][][][] [][][] [][][][][][][][]

Eliberat de La data
[][][][][][][][][] [][][][][][]
Z Z L L A A

CNP
[][][][][][][][][][][][]

Localitate
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

Str.
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

Nr. Bl. Sc. Ap.
[][][] [][] [][] [][][]

Sector Telefon
[][] [][][][][][][][][][]

Conturi bancare
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

Banci
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

1. Contributia la F.N.U.A.S.S. potrivit O.U.G. nr. 150/2002

A. Contributia persoanelor ale B. Contributia persoanelor ale
caror venituri sunt impuse pe caror venituri sunt impuse pe
baza venitului efectiv realizat baza de norme anuale de venit
Data platii impozitului Data platii impozitului
[][][][] [][][][]
Z Z L L Z Z L L

a. Venit net impozabil a. Norma de venit aprobata
[][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][]

b. Contributie datorata b. Contributie datorata
[][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][]

c. Sume restante c. Sume restante
[][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][]

d. Dobanzi d. Dobanzi
[][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][]

e. Penalitati de intarziere e. Penalitati de intarziere
[][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][]

f. Total contributii de achitat f. Total contributii de achitat
(b + c + d + e) (b + c + d + e)
[][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][]

C. Contributia persoanelor care D. Contributia persoanelor care
realizeaza venituri din realizeaza venituri din
drepturi de proprietate agricultura si silvicultura
intelectuala Data platii impozitului pe
Data platii impozitului venitul agricol
[][][][] [][][][]
Z Z L L Z Z L L

a. Venit brut a. Venit agricol impozabil
[][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]

b. Contributie datorata b. Contributie datorata (nu mai
mica decat 6,5% aplicata ajutorului
social acordat in baza <>Legii nr. 416/2001
[][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]

c. Sume restante c. Sume restante
[][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]

d. Dobanzi d. Dobanzi
[][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]

e. Penalitati de intarziere e. Penalitati de intarziere
[][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]

f. Total contributii de achitat f. Total contributii de achitat
(b + c + d + e) (b + c + d + e)
[][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][]

E. Contributia persoanelor fizice straine a caror asigurare de sanatate
este facultativa (art. 7 alin (2) din O.U.G. nr. 150/2002

a. Venit baza de calcul
[][][][][][][][][][][]

b. Contributie datorata
[][][][][][][][][][][]

2. Documente de plata
O.P. nr. [][][][] O.P. nr. [][][][] O.P. nr. [][][][]
Data O.P.[][][][] Data O.P.[][][][] Data O.P.[][][][]
Z Z L L Z Z L L Z Z L L

Sub sanctiunea faptei de fals in acte publice, declar ca am verificat
datele din prezenta declaratie si in conformitate cu informatiile
furnizate, o declar corecta si completa
Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu, la data la care
creanta este scadenta conform legii.

Nume
[][][][][][][][][][][][][][][][][][]

Prenume
[][][][][][][][][][][][][][][][][][]

Functia
[][][][][][][][][][][][][][][][][][]

Data
[][][][]
Z Z L L

Semnatura si stampila
┌──────────────┐
│ │
│ │
│ │
└──────────────┘
________
*) Se transmit periodic la casele de asigurari de sanatate in termen
de 25 de zile de la expirarea perioadei pentru care se datoreaza
contributiile de asigurari sociale de sanatate

ANEXA 2


────────
la normele metodologice
───────────────────────


DECLARATIE*)

PRIVIND OBLIGATIILE DE CONSTITUIRE SI PLATA LA FONDUL NATIONAL
UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

A. Contributia persoanelor care B. Contributia persoanelor care
realizeaza venituri din cedarea realizeaza venituri din
folosintei bunurilor dividende
Data platii impozitului Data platii impozitului
[][][][] [][][][]
Z Z L L Z Z L L

a. Venit brut a. Venit brut
[][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][]

b. Contributie datorata b. Contributie datorata
[][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][]

c. Sume restante c. Sume restante
[][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]

d. Dobanzi d. Dobanzi
[][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]

e. Penalitati de intarziere e. Penalitati de intarziere
[][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]

f. Total contributii de achitat f. Total contributii de achitat
(b + c + d + e) (b + c + d + e)
[][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][]

C. Contributia persoanelor care realizeaza venituri din dobanzi

a. Venit brut
[][][][][][][][][][][]

b. Contributie datorata
[][][][][][][][][][][]

c. Sume restante
[][][][][][][][][][][]

d. Dobanzi
[][][][][][][][][][][]

e. Penalitati de intarziere
[][][][][][][][][][][]

f. Total contributii de achitat
(b + c + d + e)
[][][][][][][][][][][]

D. Contributia persoanelor care realizeaza alte venituri, conform art. 51
alin. (2) lit. e)

a. Venit brut
[][][][][][][][][][][]

b. Contributie datorata
[][][][][][][][][][][]

c. Sume restante
[][][][][][][][][][][]

d. Dobanzi
[][][][][][][][][][][]

e. Penalitati de intarziere
[][][][][][][][][][][]

f. Total contributii de achitat
(b + c + d + e)
[][][][][][][][][][][]

2. Documente de plata

O.P. nr. [][][][] O.P. nr. [][][][] O.P. nr. [][][][]
Data O.P.[][][][] Data O.P.[][][][] Data O.P.[][][][]
Z Z L L Z Z L L Z Z L L

Sub sanctiunea faptei de fals in acte publice, declar ca am verificat
datele din prezenta declaratie si in conformitate cu informatiile
furnizate, o declar corecta si completa
Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu, la data la care
creanta este scadenta conform legii.

Nume
[][][][][][][][][][][][][][][][][][]

Prenume
[][][][][][][][][][][][][][][][][][]

CNP
[][][][][][][][][][][][][][][][][][]

Data
[][][][]
Z Z L L

Semnatura si stampila
┌──────────────┐
│ │
│ │
│ │
└──────────────┘
________
*) Se transmit periodic la casele de asigurari de sanatate in termen
de 25 de zile de la expirarea perioadei pentru care se datoreaza
contributiile de asigurari sociale de sanatate
ANEXA 3a
--------
la normele metodologice
-----------------------DENUMIRE ANGAJATOR
Cod fiscal (CUI)/CNP angajator (Persoana fizica)
Nr. inregistrare in Registrul Comertului


LISTA*)
Nominala cuprinzand persoanele asigurate pentru care
se plateste contributia de asigurari sociale de sanatate
Luna........ anul.........


┌─────┬───────┬───────┬─────────┬──────────────┬──────────────┬───────┬────────┐
│ │ │ │ │ Suma datorata│ Suma totala │ │ │
│ │ │ │Categoria│ │ virata │ │ │
│ CNP │ Nume │Prenume│ de ├───────┬──────┼───────┬──────┤ Data │ Data │
│ │ │ │asigurat │ Total │ Luna │ Total │ Luna │angaja-│plecarii│
│ │ │ │ **) │ Din │curen-│ Din │curen-│ rii │ │
│ │ │ │ │ care: │ ta │ care: │ta │ │ │
├─────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼────────┤
│Total│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴────────┘

Reprezentant legal,


*) Se depune lunar la casele de asigurari de sanatate, in termen de 25 de
zile de la expirarea perioadei pentru care se datoreaza contributiile
**) Se va mentiona categoria de asigurat (S - salariat, CIC - concediu
ingrijire copil)ANEXA 3b
--------
la normele metodologice
-----------------------DENUMIRE ANGAJATOR
Cod fiscal (CUI)/CNP angajator (Persoana fizica)
Nr. inregistrare in Registrul Comertului


LISTA*)
Nominala cuprinzand persoanele aflate in intretinerea asiguratilor
pentru care se plateste contributia de asigurari sociale de sanatate
Luna........... anul........

┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Persoane co-asigurate │
│ CNP angajat ├───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ CNP │ Nume │ Prenume │ Tip**) │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘

Reprezentant legal,

*) Se depune lunar la casele de asigurari de sanatate, in termen de 25 de
zile de la expirarea perioadei pentru care se datoreaza contributiile
**) Se va mentiona tipul de co-asigurat (sot/sotie - S, parinti - P)ANEXA 3c
--------
la normele metodologice
-----------------------DENUMIRE ANGAJATOR
Cod fiscal (CUI)/CNP angajator (Persoana fizica)
Nr. inregistrare in Registrul Comertului


CENTRALIZATOR*)
Referitor la obligatiile de plata ale angajatorilor la FNUASS
Luna....... anul....

┌───────┬─────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ │ Data │ │ │
│Casa de│lichida- │ │ │
│asigu- │rii drep-│ │ │
│rari de│turilor │ Contributie angajator │ Contributie asigurati │
│sanata-│salariale│ │ │
│te**) │(zz.ll. │ │ │
│ │ ) │ │ │
├───────┼─────────┼───────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┤
│ │ │ Suma datorata │ Suma totala │ Suma datorata│ Suma totala │
│ │ │ │ virata │ │ virata │
├───────┼─────────┼───────┬───────┼───────┬──────┼───────┬──────┼───────┬──────┤
│ │ │ Total │ Luna │ Total │ Luna │ Total │ Luna │ Total │ Luna │
│ │ │ Din │curenta│ Din │curen-│ Din │curen-│ Din │curen-│
│ │ │ care: │ │ care: │ ta │ care: │ ta │ care: │ ta │
├───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┘


Reprezentant legal,


*) Se depune lunar la casele de asigurari de sanatate, in termen de 25 de
zile de la expirarea perioadei pentru care se datoreaza contributiile
**) Se vor inscrie casa de asigurari de sanatate de pe raza teritoriala in
care se afla sediul social al societatii, casele de asigurari de
sanatate din raza teritoriala a punctelor de lucru, sucursalelor sau
filialelor societatii sau casele de asigurari pentru care salariatii
au optat, dupa caz.Structura .dbf pentru anexa nr. 3a)


─────────────────────┬────────┬────┬────┬──────────────────────────────────────┐
│Denumire│Tip │Lun-│ Explicaţii │
│ câmp │câmp│gime│ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Anul │AN │N │ 4 │Anul pentru care se întocmeşte lista │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Luna │LN │N │ 2 │Luna pentru care se întocmeşte lista │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Cod unic de │CF │N │10 │Partea numericã a codului unic de │
înregistrare │ │ │ │înregistrare/codului fiscal atribuit │
(CUI)/CF pentru │ │ │ │angajatorilor persoane juridice │
angajatori persoane │ │ │ │ │
juridice │ │ │ │ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
CNP pentru │CNPA │ N │ 13 │Codul numeric personal al │
angajatori persoane │ │ │ │angajatorului persoanã fizicã │
fizice │ │ │ │ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Cod judeţ din │RJ │ C │ 3 │Primele 3 caractere din numãrul de │
numãrul de │ │ │ │înregistrare în registrul comerţului │
înregistrare în │ │ │ │al angajatorului │
registrul comerţului │ │ │ │ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Numãrul de │RN │ N │ 5 │Caracterele 4-8 din numãrul de │
înregistrare în │ │ │ │înregistrare în registrul comerţului │
registrul comerţului │ │ │ │ al angajatorului │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Anul din numãrul │RA │ N │ 4 │Ultimele 4 caractere din numãrul de │
de înregistrare în │ │ │ │înregistrare în registrul comerţului │
registrul comerţului │ │ │ │al angajatorului │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
CNP asigurat │CNP │ N │ 13 │Codul numeric personal al asiguratului│
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Nume asigurat │NUME │ C │ 30 │Numele asiguratului │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Prenume asigurat │PRENUME │ C │ 30 │Prenumele asiguratului │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Categorie asigurat │CAT │ C │ 3 │Categorie asigurat: salariat- S, │
│ │ │ │concediu îngrijire copil - CIC │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Data angajãrii │ANG │ D │zz. │ │
│ │ │ll. │ │
│ │ ││ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Data plecãrii │PL │ D │zz. │ │
│ │ │ll. │ │
│ │ ││ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Suma totalã │SDT │ N │ 12 │ │
datoratã │ │ │ │ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Suma datoratã │SDL │ N │ 12 │ │
pentru luna curentã │ │ │ │ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Suma totalã virata │SVT │ N │ 12 │ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Suma viratã pentru │SVL │ N │ 12 │ │
luna curenta │ │ │ │ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Nume reprezentant │NREP │ C │ 30 │Numele reprezentantului legal care │
legal │ │ │ │semneazã Lista │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Prenume │PREP │ C │ 30 │Prenumele reprezentantului legal care │
reprezentant legal │ │ │ │semneazã Lista │
─────────────────────┴────────┴────┴────┴──────────────────────────────────────┘Structura .dbf pentru anexa nr. 3b)


─────────────────────┬────────┬────┬────┬──────────────────────────────────────┐
│Denumire│Tip │Lun-│ Explicaţii │
│ câmp │câmp│gime│ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Anul │AN │N │ 4 │Anul pentru care se întocmeşte lista │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Luna │LN │N │ 2 │Luna pentru care se întocmeşte lista │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Cod unic de │CF │N │10 │Partea numericã a codului unic de │
înregistrare │ │ │ │înregistrare/codului fiscal atribuit │
(CUI)/CF pentru │ │ │ │angajatorilor persoane juridice │
angajatori persoane │ │ │ │ │
juridice │ │ │ │ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
CNP pentru │CNPA │ N │ 13 │Codul numeric personal al │
angajatori persoane │ │ │ │angajatorului persoanã fizicã │
fizice │ │ │ │ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Cod judeţ din │RJ │ C │ 3 │Primele 3 caractere din numãrul de │
numãrul de │ │ │ │înregistrare în registrul comerţului │
înregistrare în │ │ │ │al angajatorului │
registrul comerţului │ │ │ │ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Numãrul de │RN │ N │ 5 │Caracterele 4-8 din numãrul de │
înregistrare în │ │ │ │înregistrare în registrul comerţului │
registrul comerţului │ │ │ │ al angajatorului │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Anul din numãrul │RA │ N │ 4 │Ultimele 4 caractere din numãrul de │
de înregistrare în │ │ │ │înregistrare în registrul comerţului │
registrul comerţului │ │ │ │al angajatorului │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
CNP asigurat │CNP │ N │ 13 │Codul numeric personal al asiguratului│
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
CNP co-asigurat │CNPC │ N │ 13 │Codul numeric personal al co- │
│ │ │ │asiguratului │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Nume co-asigurat │NUMEC │ C │ 30 │Numele co-asiguratului │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Prenume co- │PRENUMEC│ C │ 30 │Prenumele co-asiguratului │
asigurat │ │ │ │ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Tip co-asigurat │TIPC │ C │ 3 │Tip co-asigurat: soţ-soţie - S; │
│ │ │ │pãrinte - P │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Nume reprezentant │NREP │ C │ 30 │Numele reprezentantului legal care │
legal │ │ │ │semneazã Lista │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Prenume │PREP │ C │ 30 │Prenumele reprezentantului legal care │
reprezentant legal │ │ │ │semneazã Lista │
─────────────────────┴────────┴────┴────┴──────────────────────────────────────┘Structura .dbf pentru anexa nr. 3c)


─────────────────────┬────────┬────┬────┬──────────────────────────────────────┐
│Denumire│Tip │Lun-│ Explicaţii │
│ câmp │câmp│gime│ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Anul │AN │N │ 4 │Anul pentru care se întocmeşte lista │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Luna │LN │N │ 2 │Luna pentru care se întocmeşte lista │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Cod unic de │CF │N │10 │Partea numericã a codului unic de │
înregistrare │ │ │ │înregistrare/codului fiscal atribuit │
(CUI)/CF pentru │ │ │ │angajatorilor persoane juridice │
angajatori persoane │ │ │ │ │
juridice │ │ │ │ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
CNP pentru │CNPA │ N │ 13 │Codul numeric personal al │
angajatori persoane │ │ │ │angajatorului persoanã fizicã │
fizice │ │ │ │ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Cod judeţ din │RJ │ C │ 3 │Primele 3 caractere din numãrul de │
numãrul de │ │ │ │înregistrare în registrul comerţului │
înregistrare în │ │ │ │al angajatorului │
registrul comerţului │ │ │ │ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Numãrul de │RN │ N │ 5 │Caracterele 4-8 din numãrul de │
înregistrare în │ │ │ │înregistrare în registrul comerţului │
registrul comerţului │ │ │ │ al angajatorului │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Anul din numãrul │RA │ N │ 4 │Ultimele 4 caractere din numãrul de │
de înregistrare în │ │ │ │înregistrare în registrul comerţului │
registrul comerţului │ │ │ │al angajatorului │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Data lichidarii │DLICH │ D │zz. │ │
drepturilor salariale│ │ │ll. │ │
│ │ ││ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Suma totalã │SDTA │ N │ 12 │ │
datoratã de │ │ │ │ │
angajator │ │ │ │ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Suma datoratã de │SDLA │ N │ 12 │ │
angajator pentru │ │ │ │ │
luna curentã │ │ │ │ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Suma totalã virata │SVTA │ N │ 12 │ │
de angajator │ │ │ │ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Suma viratã de │SVLA │ N │ 12 │ │
angajator pentru │ │ │ │ │
luna curenta │ │ │ │ │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Nume reprezentant │NREP │ C │ 30 │Numele reprezentantului legal care │
legal │ │ │ │semneazã Lista │
─────────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────────────────────────────┤
Prenume │PREP │ C │ 30 │Prenumele reprezentantului legal care │
reprezentant legal │ │ │ │semneazã Lista │
─────────────────────┴────────┴────┴────┴──────────────────────────────────────┘
ANEXA 4
-------
la normele metodologice
-----------------------

DENUMIREA ANGAJATORULUI ............
Codul fiscal.......................


LISTA*)
nominalã cuprinzând personalul care intrã în activitate


┌────┬─────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Numele şi│ Codul numeric│ Categoria de│ Data intrãrii │ Locul de muncã │
│crt.│prenumele│ personal │ asigurat**)│ în activitate │ anterior ...... │
│ │ │ │ │ │ (codul fiscal) │
├────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
├────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
├────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
├────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
└────┴─────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────────┘LISTA*)
nominalã cuprinzând personalul care iese din activitate


┌────┬──────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────────┐
│Nr. │Numele şi │Codul numeric│ Categoria de │ Data iesirii │ Locul de muncã│
│crt.│prenumele │ personal │ asigurat**) │ din activitate│ anterior .....│
│ │ │ │ │ │ (codul fiscal) │
├────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┤
├────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┤
├────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┤
├────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┤
└────┴──────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────┘


--------------
*) Se depune lunar la casele de asigurãri de sãnãtate, în termen de 25 de zile de la expirarea perioadei pentru care se datoreazã contribuţiile.
**) Se va menţiona categoria de asigurat (salariat - S; concediu îngrijire copil - CIC).


ANEXA 5
-------
la normele metodologice
-----------------------

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........


DECLARAŢIE
DE ASIGURARE DE SĂNĂTATE LA CASA DE ASIGURĂRI
DE SĂNĂTATE


SUBSEMNATUL:


Nume*: ──────────────────────────────────────
Prenume (cu iniţiala): ────────────────────────
Cetãţenia: ────────────────────────────────────
Data naşterii: ────────────────────────────────
Locul naşterii: ───────────────────────────────
Domiciliul: ───────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────
Cod numeric personal: ─────────────────────────
B.I./C.I. seria ──────── nr. ───────, eliberat de ─────────
la data de ────────────────────

Calitatea**: [] Liber profesionist
[] Asociat unic
[] Alte persoane obligate sã se asigure

Solicit înscrierea mea ca asigurat la Casa de Asigurãri de Sãnãtate
Declar pe proprie rãspundere ca nu mai sunt înscris la o altã casã de asigurãri de sãnãtate şi cã persoanele nominalizate mai jos, ce fac parte din familia mea, se încadreazã în prevederile <>art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 şi cã mã angajez sã anunţ de îndatã orice modificare a situaţiei lor în urma cãreia nu ar mai beneficia de prevederile textului de lege sus arãtat.


*) Spaţiile se completeazã cu pauze intre cuvinte
**) Se marcheazã in dreptul calitãţii corespunzãtoare

I. copiii şi tinerii pânã la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pânã la vârsta de 26 de ani, dacã sunt elevi, ucenici sau studenţi şi daca nu realizeazã venituri din muncã (<>art. 6 lit. a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 ):


┌────┬────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │ CNP │ Nume şi prenume │ Data şi locul │ Observaţii │
│crt.│ │ │ naşterii │ (dacã este elev, student, │
│ │ │ │ │ ucenic şi nu realizeazã │
│ │ │ │ │ venituri proprii) │
├────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
├────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
├────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
├────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
└────┴────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────────────────────┘II. Persoane cu handicap care nu realizeazã venituri din muncã, pensie sau alte surse şi se aflã în îngrijirea familiei (<>art. 6 lit. d din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 ):


┌─────┬──────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │ CNP│ Nume şi prenume│ Data şi locul │ Observaţii │
│crt. │ │ │ naşterii │ (dacã este persoanã cu │
│ │ │ │ │ handicap care nu │
│ │ │ │ │ realizeazã venituri din │
│ │ │ │ │ muncã, pensie sau alte │
│ │ │ │ │ surse şi se afla in │
│ │ │ │ │ îngrijirea familiei) │
├─────┼──────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤
├─────┼──────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤
├─────┼──────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤
├─────┼──────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤
└─────┴──────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┘III. SoţuL soţia şi pãrinţii fãrã venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate (<>art. 6 lit. b din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 ):


┌─────┬───────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────┐
│Nr. │ CNP │ Nume şi prenume │ Data şi locul │ Observaţii │
│crt. │ │ │ naşterii │ (soţ, soţie, pãrinte) │
├─────┼───────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤
├─────┼───────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤
├─────┼───────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤
├─────┼───────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤
└─────┴───────┴─────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────┘


Se completeazã în trei exemplare, din care unul pentru asigurat, unul pentru medicul de familie şi unul pentru Casa de Asigurãri de Sãnãtate .............


Asigurat Data
---------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016