Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORMA din 13 octombrie 2011 "Garantii EXIMBANK in numele si in contul statului" (NI-GAR-10-II/0)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA din 13 octombrie 2011  Twitter Facebook
Cautare document

NORMA din 13 octombrie 2011 "Garantii EXIMBANK in numele si in contul statului" (NI-GAR-10-II/0)

EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI, GARANTII SI ASIGURARI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 2 noiembrie 2011

    Prezenta normã a fost elaboratã în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicatã, şi cu Hotãrârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţãri, Garanţii şi Asigurãri şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta normã instituie o schemã de garantare destinatã sã asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitãţilor de interes public, dezvoltarea regionalã, susţinerea activitãţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurãtor, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale.
    (2) În baza prezentei scheme, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. garanteazã, în numele şi în contul statului, creditele ce urmeazã a fi obţinute de cãtre întreprinderi mici şi mijlocii, întreprinderi mari şi persoane juridice de drept public, pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activitãţii curente, dupã caz.
    (3) În cazul activitãţilor de export, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. poate acorda garanţii pentru:
    - credite pe termen scurt şi mediu pentru finanţarea producţiei şi serviciilor destinate exportului, precum şi a operaţiunilor legate de efectuarea exportului, inclusiv pentru finanţarea TVA-ului de recuperat, aferent exporturilor efectuate;
    - scrisori de garanţie bancarã emise de cãtre bãnci pentru exporturi de obiective complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie*1), precum şi pentru exporturi de mãrfuri generale (bunuri şi servicii).
----------
    *1) Produsele cu ciclu lung de fabricaţie trebuie sã îndeplineascã condiţiile referitoare la valoarea contractului extern şi perioada de fabricaţie stabilite prin hotãrâre a Guvernului. La data aprobãrii prezentei norme, acestea sunt stabilite prin Hotãrârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mãrfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.

    ART. 2
    (1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni este potrivit art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicatã, "Fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpãrãtor şi a investiţiilor româneşti în strãinãtate, precum şi a activitãţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitãţilor de interes public, dezvoltare regionalã, susţinere a activitãţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurãtor, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale", denumit în continuare Fondul.
    (2) Fondul va putea fi angajat în limita maximã de expunere stabilitã de Comitetul Interministerial de Finanţãri, Garanţii şi Asigurãri, denumit în continuare C.I.F.G.A.
    ART. 3
    Prezenta schemã de garantare este elaboratã cu respectarea prevederilor Comunicãrii Comisiei Europene cu privire la aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formã de garanţii, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 155 din 20 iunie 2008, şi respectã condiţiile care exclud existenţa ajutorului de stat, respectiv:
    a) solicitantul nu se aflã în dificultate financiarã în conformitate cu prevederile Comunicãrii Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate*2);
-------
    *2) Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004.

    b) gradul de acoperire oferit de garanţie poate fi determinat în mod corespunzãtor în momentul acordãrii acesteia, respectiv garanţia se referã la operaţiuni de finanţare/garantare specifice, are o sumã maximã determinatã şi o duratã limitatã;
    c) garanţia nu acoperã mai mult de 80% din valoarea creditului;
    d) valoarea garanţiei se reduce pro-rata pe mãsura îndeplinirii obligaţiilor solicitantului faţã de beneficiarul garanţiei;
    e) condiţiile de acordare a garanţiilor în cadrul schemei se bazeazã pe evaluarea riscurilor generate de operaţiune, astfel încât comisioanele plãtite de solicitant asigurã autofinanţarea schemei; din acest punct de vedere, schema de garantare va fi analizatã cel puţin o datã pe an;
    f) comisioanele plãtite de solicitant acoperã atât riscurile normale ce rezultã din acordarea garanţiilor, costurile administrative ale schemei, cât şi finanţarea anualã a capitalului;
    g) în cadrul schemei sunt stabiliţi termenii şi condiţiile de acordare a garanţiilor.

    CAP. II
    Definiţii

    ART. 4
    În sensul prezentei norme urmãtorii termeni se definesc dupã cum urmeazã:
    a) ordonator (solicitant) - întreprindere micã şi mijlocie, întreprindere mare sau persoanã juridicã de drept public;
    b) beneficiarul garanţiei - instituţia financiarã menţionatã în convenţia de împãrţire a riscului care acordã solicitantului creditul;
    c) contract - contractul încheiat între beneficiarul garanţiei şi solicitant, în baza cãruia beneficiarul garanţiei acordã solicitantului un credit;
    d) convenţia de garantare - contractul încheiat cu solicitantul în baza cãruia se emite scrisoarea de garanţie în care sunt menţionate drepturile şi obligaţiile pãrţilor, condiţiile de garantare specifice etc.;
    e) convenţia de împãrţire a riscului - contractul încheiat cu beneficiarul garanţiei, în care sunt menţionate drepturile şi obligaţiile pãrţilor, prevederi referitoare la suportarea proporţional a pierderilor survenite ca urmare a producerii riscului de credit etc.;
    f) credit - finanţarea acordatã (principal) sau scrisoarea de garanţie bancarã emisã;
    g) garant - Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumitã în continuare EximBank;
    h) garanţia - angajamentul asumat de EximBank, în numele şi în contul statului, materializat într-o scrisoare de garanţie;
    i) procent garantat - partea din credit care este acoperitã de garanţie, exprimat în valoare procentualã. Procentul garantat poate fi de maximum 80%;
    j) persoanã juridicã de drept public - unitãţi administrativteritoriale, autoritãţi ale administraţiei publice locale şi regionale, instituţii publice, alte instituţii şi organisme de interes local, regional ori naţional, aflate în coordonarea/subordonarea administraţiei publice locale sau centrale;
    k) riscul de credit - neplata parţialã sau integralã a creditului de cãtre solicitant;
    l) valoarea garanţiei - valoarea menţionatã în scrisoarea de garanţie, al cãrei nivel poate fi de maximum 80% din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente contractului, precum şi costurile aferente emiterii garanţiei nu sunt incluse în valoarea garanţiei;
    m) valoarea de executare a garanţiei - valoarea rezultatã din aplicarea procentului garantat la soldul creditului, suma ce urmeazã a fi plãtitã beneficiarului garanţiei de cãtre EximBank în cazul producerii riscului de credit;
    n) valoarea netã a sumelor recuperate - sume recuperate prin executarea silitã, din care se deduc dobânzi, comisioane, majorãri de întârziere, precum şi alte accesorii şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei.

    CAP. III
    Descrierea garanţiei

    ART. 5
    (1) Scrisoarea de garanţie emisã de EximBank în numele şi în contul statului are urmãtoarele caracteristici principale:
    a) este irevocabilã şi necondiţionatã;
    b) este directã şi expresã;
    c) este plãtibilã la prima cerere scrisã a beneficiarului garanţiei.
    (2) Garanţia se acordã pentru:
    a) operaţiune individualã;
    b) plafon de facilitãţi.
    ART. 6
    Sunt excluse de la garantare:
    a) exportul de mãrfuri cuprinse în lista mãrfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank, stabilitã periodic*3) prin hotãrâre a Guvernului şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii;
-------
    *3) Lista în vigoare la data aprobãrii prezentei norme este stabilitã prin Hotãrârea Guvernului nr. 2.298/2004.

    b) exportul realizat cãtre filiale ale societãţii-mamã exportatoare sau operatori economici asociaţi. Prin excepţie, garanţia se poate acorda în cazul în care exportul se face cãtre un cumpãrãtor extern din afara grupului, prin intermediul filialei sau al operatorilor economici asociaţi;
    c) activitãţi legate de organizarea şi funcţionarea reţelei de distribuţie pentru exportul de produse româneşti;
    d) producţia, comerţul şi serviciile în domeniul armamentului;
    e) producţia şi comerţul produselor din alcool şi tutun;
    f) activitãţi de natura jocurilor de noroc;
    g) tranzacţii şi dezvoltãri imobiliare (construirea/achiziţionarea de bunuri imobile în scopul vânzãrii/închirierii);
    h) activitãţile dãunãtoare mediului înconjurãtor.
    ART. 7
    Garanţia se acordã numai în completarea garanţiilor reale/personale constituite de solicitant.
    ART. 8
    Perioada de valabilitate a garanţiei se stabileşte în corelaţie cu condiţiile de acordare a creditului şi poate fi de maximum durata creditului plus o perioadã de pânã la 30 de zile calendaristice.
    ART. 9
    Garanţia se acordã în moneda creditului/plafonului.
    ART. 10
    Valoarea garanţiei se reduce pro-rata pe mãsura îndeplinirii obligaţiilor solicitantului faţã de beneficiarul garanţiei.

    CAP. IV
    Criterii de eligibilitate

    ART. 11
    Pentru acordarea garanţiei, solicitantul trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele criterii de eligibilitate, la data înregistrãrii cererii de garantare însoţitã de documentaţia completã în registrul unic de garanţii în numele şi în contul statului:
    a) nu se aflã în dificultate financiarã în conformitate cu prevederile Comunicãrii Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate*4);
----------
    *4) Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004.

    b) nu figureazã cu sume restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.)*5).
----------
    *5) În cazul în care, din verificarea C.R.B., rezultã existenţa unei sume restante, iar solicitantul garanţiei prezintã documente din care sã reiasã cã a reglementat restanţa, se considerã criteriul îndeplinit.

    În cazul în care la data depunerii cererii de garantare criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia pânã cel târziu la data intrãrii în vigoare a scrisorii de garanţie. În aceastã situaţie, solicitantul va prezenta o declaraţie pe propria rãspundere referitoare la modul de reglementare a restanţelor din C.R.B., iar aprobarea va conţine condiţii specifice privind intrarea în vigoare a scrisorii de garanţie;
    c) nu figureazã cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plãţi*6);
---------
    *6) În cazul în care solicitantul figureazã cu incidente de platã accidentale, care nu denotã un comportament financiar defectuos, se poate accepta la garantare, cu justificarea corespunzãtoare.

    d) nu înregistreazã datorii restante cãtre bugetul general consolidat al statului al cãror mod de platã nu a fost reglementat conform prevederilor legale în vigoare.
    În cazul în care la data depunerii cererii de garantare criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia pânã cel târziu la data intrãrii în vigoare a scrisorii de garanţie. În aceastã situaţie, solicitantul va prezenta o declaraţie pe propria rãspundere referitoare la modul de reglementare a datoriilor la buget, iar aprobarea va conţine condiţii specifice privind intrarea în vigoare a scrisorii de garanţie;
    e) nu s-a instituit procedura judiciarã a insolvenţei, conform legislaţiei în vigoare;
    f) prezintã beneficiarului garanţiei garanţii colaterale pentru cel puţin 20% din valoarea creditului;
    g) nu se aflã în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi cu EximBank.

    CAP. V
    Documentaţia, analiza şi aprobarea solicitãrii de garantare

    ART. 12
    Solicitantul depune la EximBank cererea de garantare, completatã împreunã cu beneficiarul garanţiei, însoţitã de documentele necesare analizei solicitãrii.
    ART. 13
    (1) EximBank analizeazã solicitarea de garantare, potrivit reglementãrilor proprii, pe urmãtoarele coordonate:
    a) situaţia economico-financiarã a solicitantului;
    b) prevederile contractului de credit/proiectului contractului de credit/ofertei de creditare/scrisorii de garanţie bancarã, dupã caz;
    c) descrierea proiectului (studiului de fezabilitate, planului de afaceri etc.) care constituie obiect al garanţiei solicitate, dupã caz;
    d) riscurile asociate;
    e) alte elemente relevante pentru acordarea garanţiei.
    (2) EximBank are dreptul sã solicite informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de garantare şi în documentaţia furnizatã nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea condiţiilor specifice ale operaţiunii de garantare.
    ART. 14
    În funcţie de caracteristicile fiecãrei solicitãri de garantare şi în urma analizei riscurilor asociate tranzacţiei, EximBank stabileşte condiţiile de acordare a garanţiei, referitor la obiect, valoare, procent garantat, perioadã de valabilitate, comisioane, alte condiţii specifice de garantare.
    ART. 15
    La cererea solicitantului, pe baza analizei situaţiei economico-financiare a acestuia, EximBank poate emite o scrisoare de intenţie.
    ART. 16
    Acordarea garanţiei se realizeazã pe baza aprobãrii C.I.F.G.A.
    ART. 17
    EximBank monitorizeazã garanţiile emise, prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadã de valabilitate a acestora.

    CAP. VI
    Executarea garanţiei

    ART. 18
    Beneficiarul garanţiei este îndreptãţit la executarea garanţiei numai dacã s-a produs riscul de credit. Cererea de executare trebuie transmisã EximBank în cadrul perioadei de valabilitate a garanţiei.
    ART. 19
    Beneficiarul garanţiei are dreptul la plata valorii de executare a garanţiei, în termenii şi condiţiile prevãzute în Convenţia de împãrţire a riscului şi în Scrisoarea de garanţie.
    ART. 20
    (1) Dupã executarea garanţiei, EximBank va lua toate mãsurile necesare pentru recuperarea sumelor plãtite din fondurile statului, atât împotriva solicitantului, cât şi împotriva oricãrei alte persoane asupra cãreia solicitantul şi-a transferat obligaţiile.
    (2) Recuperarea prin executare silitã se efectueazã prin corpul executorilor fiscali al EximBank.
    ART. 21
    (1) Beneficiarul garanţiei şi EximBank vor suporta proporţional, corespunzãtor procentului de risc asumat de fiecare parte, pierderile survenite ca urmare a producerii riscului de credit, iar valoarea netã a sumelor recuperate prin executarea silitã a garanţiilor creditului va fi distribuitã în acelaşi mod între EximBank şi beneficiarul garanţiei.
    (2) Prin convenţia de împãrţire a riscului, beneficiarul garanţiei îşi asumã obligaţia de a constitui garanţiile la credit şi în favoarea EximBank în calitate de cocreditor, cu rang egal, proporţional cu procentul de garantare.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 22
    În scopul aplicãrii prezentei norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobãrii C.I.F.G.A.
    ART. 23
    La data intrãrii în vigoare a prezentei norme se abrogã Hotãrârea Comitetului Interministerial de Finanţãri, Garanţii şi Asigurãri nr. 60/2010 pentru aprobarea normei "Garanţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-10-I/0), publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 2 iunie 2010, cu modificãrile ulterioare, precum şi prevederile lit. C. "Pentru produse de garantare în numele şi contul statului" din anexa la Hotãrârea Comitetului Interministerial de Finanţãri, Garanţii şi Asigurãri nr. 50/2009 privind aprobarea Cadrului temporar aplicabil criteriilor de eligibilitate aferente produselor de finanţare şi garantare în numele şi în contul statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2009, cu modificãrile ulterioare.

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016