Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 1 din 23 august 2006  privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 1 din 23 august 2006 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 8 septembrie 2006

    Având în vedere prevederile art. 3-9 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,
    pentru a deveni administrator al unui fond de pensii facultative, o entitate trebuie să obţină: autorizaţia de constituire ca societate de pensii, după caz, autorizaţia de administrare a unui fond de pensii facultative, autorizaţia prospectului schemei de pensii, precum şi autorizaţia fondului de pensii facultative,
    în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, art. 23 lit. a) şi f) şi ale art. 24 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005,

    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă:

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta normă reglementează procedura, condiţiile de autorizare şi documentele care trebuie prezentate Comisiei în procesul de autorizare a constituirii societăţii de pensii.
    ART. 2
    Pot administra fonduri de pensii facultative societăţile de pensii, precum şi societăţile de administrare a investiţiilor şi societăţile de asigurare care sunt înfiinţate şi autorizate potrivit legislaţiei care reglementează domeniul lor de activitate şi care sunt autorizate de Comisie în acest scop.
    ART. 3
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare Lege.
    (2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) act constitutiv - contractul şi statutul ori înscrisul unic purtând această denumire, în baza căruia se constituie sau s-a constituit, după caz, societatea de pensii, societatea de administrare a investiţiilor ori societatea de asigurare;
    b) situaţii financiare - bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative şi raportul de gestiune;
    c) conducători - persoanele care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare ale unei societăţi, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea curentă a acesteia şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea societăţii. În această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a sediilor secundare. În cazul sediilor secundare ale unei societăţi, persoană juridică străină, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de societatea-mamă, persoană juridică străină, să conducă activitatea sediului secundar şi să angajeze legal, în România, persoana juridică străină;
    d) grup - ansamblu de societăţi comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale şi entităţi în care societatea-mamă sau filialele sale deţin o participare, precum şi societăţile comerciale legate una de alta printr-o relaţie care face necesară consolidarea conturilor şi consolidarea raportului anual.

    CAP. II
    Autorizarea de constituire a societăţii de pensii

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale

    ART. 4
    Societatea de pensii, persoană juridică română, poate administra fonduri de pensii facultative numai în baza autorizaţiei de constituire şi a autorizaţiei de administrare, emise de Comisie.
    ART. 5
    Pentru eliberarea deciziei de autorizare de constituire a societăţii de pensii, Comisia analizează cererea şi documentaţia depuse de către fondatori sau de reprezentanţii lor legali şi verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile prevăzute în prezenta normă.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii generale

    ART. 6
    Societatea de pensii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii generale:
    a) să se constituie sub forma unei societăţi pe acţiuni;
    b) să aibă ca obiect unic de activitate colectarea, administrarea, investirea activelor fondurilor de pensii facultative şi, opţional, furnizarea pensiilor private;
    c) denumirea societăţii de pensii să conţină obligatoriu sintagma "societate de administrare a fondurilor de pensii facultative" şi să nu conţină elemente de natură să inducă în eroare participanţii, potenţialii participanţi sau alte persoane;
    d) capitalul social este reprezentat prin acţiuni emise de societatea de pensii, care sunt nominative, nu pot fi transformate în acţiuni la purtător, nu pot fi acţiuni preferenţiale şi pot fi denominate;
    e) actul constitutiv al societăţii de pensii trebuie să prevadă că acţionarii nu pot beneficia de drepturi preferenţiale sau de alte privilegii şi că este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligaţii suplimentare;
    f) participaţiile mai mici de 1% să nu reprezinte, cumulat, mai mult de 10% din capitalul social;
    g) să aibă un consiliu de administraţie alcătuit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puţin de 3 persoane;
    h) fondatorii să facă dovada vărsării integrale şi în formă bănească a capitalului social, care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Lege şi de normele emise în aplicarea acesteia;
    i) dovada plăţii taxei de autorizare de constituire ca societate de pensii.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Condiţii privind fondatorii

    ART. 7
    (1) La evaluarea fondatorilor se va urmări ca aceştia să dispună de o situaţie financiară care să le permită onorarea obligaţiilor lor patrimoniale şi participarea la capitalul social al societăţii de pensii.
    (2) Persoanele juridice care au calitatea de fondator trebuie să fi înregistrat, potrivit ultimei situaţii financiare şi, după caz, ultimei balanţe de verificare, capital propriu pozitiv.
    (3) Persoanele juridice care au calitatea de fondator trebuie să fi funcţionat minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultate în urma fuziunii sau divizării unei alte persoane juridice care, înainte de fuziune sau divizare, a funcţionat minimum 3 ani.
    (4) Nu pot participa ca fondator la capitalul social al unei societăţi de pensii persoanele juridice ori alte entităţi înregistrate în state cu care România nu întreţine relaţii diplomatice sau în jurisdicţii care nu instituie obligativitatea organizării şi ţinerii contabilităţii şi/sau publicării situaţiilor financiare, ţinerii registrelor comerciale şi/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce priveşte identitatea acţionarilor/asociaţilor şi a administratorilor.
    (5) Organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică, asociaţiile, fundaţiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicală, patronatele şi orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator la capitalul social al unei societăţi de pensii.
    (6) Organismele de plasament colectiv cu personalitate juridică pot participa ca fondator în limita a maximum 5% din capitalul social al unei societăţi de pensii.
    ART. 8
    Persoanele juridice care au calitatea de fondator trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să nu fie în procedură de reorganizare judiciară sau faliment;
    b) să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale.
    ART. 9
    Persoanele fizice care au calitatea de fondator trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice şi nu au fost implicaţi în niciun fel de scandaluri financiare;
    b) să dispună de venituri personale, neafectate îndeplinirii obligaţiilor lor patrimoniale, care, prin nivelul lor anual, să justifice, în mod corespunzător, provenienţa fondurilor destinate participaţiei la capitalul social al societăţii de pensii şi care să aibă caracter de continuitate;
    c) fondurile destinate participaţiei la capitalul social al societăţii de pensii să nu aibă ca surse venituri obţinute din activităţi desfăşurate în statele sau jurisdicţiile prevăzute la art. 7 alin. (4) din prezenta normă;
    d) să nu fie membri în consiliul de administraţie sau conducători ai unei alte societăţi de administrare a fondurilor de pensii facultative ori ai unei instituţii de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar pentru fonduri de pensii facultative, să nu fie membri în consiliul de administraţie al unei societăţi de servicii de investiţii financiare cu care societatea de pensii a încheiat contract şi să nu fie angajaţi sau să nu aibă orice fel de relaţie contractuală, directă ori indirectă, cu o altă societate de administrare a fondurilor de pensii facultative.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Condiţii privind membrii propuşi pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie

    ART. 10
    Membrii propuşi pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie trebuie să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice şi să nu fi fost implicaţi în niciun fel de scandaluri financiare.
    ART. 11
    (1) Calitatea membrilor propuşi pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie va garanta gestiunea corectă şi prudenţială a fondului de pensii.
    (2) Membrii propuşi pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să aibă pregătirea şi experienţa profesională necesare funcţiei pe care urmează să o îndeplinească;
    b) să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată;
    c) să aibă experienţă profesională de cel puţin 5 ani în domeniul investiţiilor, financiar, juridic, bancar sau de asigurări;
    d) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcţia pe care urmează să o îndeplinească;
    e) să nu fi fost sancţionaţi de autorităţi române ori străine din domeniul financiar-bancar cu interdicţia definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de constituire a societăţii de pensii, cu interdicţia temporară de a desfăşura activităţi în sistemul financiar-bancar;
    f) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi care nu şi-a respectat obligaţiile materiale şi financiare faţă de terţi la momentul încetării activităţii societăţii respective;
    g) să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar sau în cel fiscal;
    h) să nu fie membri în consiliul de administraţie sau conducători ai unei alte societăţi de administrare a fondurilor de pensii facultative ori ai unei instituţii de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar pentru fonduri de pensii facultative;
    i) să nu fie membri în consiliul de administraţie al societăţii de servicii de investiţii financiare cu care societatea de pensii a încheiat contract;
    j) să nu fie angajaţi sau să nu aibă orice fel de relaţie contractuală, directă ori indirectă, cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative;
    k) să nu fie membri în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale şi patronale;
    l) să nu fi deţinut funcţia de administrator al unei societăţi comerciale române sau străine, aflată în curs de reorganizare judiciară ori declarată în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanşării procedurii falimentului.
    ART. 12
    (1) Comisia are calitatea să evalueze în ce măsură experienţa acumulată de conducători/înlocuitorii acestora este relevantă pentru specificul şi volumul activităţii care va fi desfăşurată de societatea de pensii.
    (2) Evaluarea fiecărui membru propus pentru consiliul de administraţie sau pentru comitetul de direcţie se va face, în fiecare caz, luându-se în considerare informaţii legate de activitatea, experienţa şi reputaţia persoanei în cauză, precum şi de orice alte circumstanţe. În acest sens, vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanţă, situaţii cum ar fi:
    a) persoana respectivă a fost sancţionată ori i s-a refuzat o autorizaţie de către o autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate ori s-a aflat în altă situaţie care, prin aspectele relevate, ar putea avea efecte negative asupra imaginii societăţii de pensii la care persoana în cauză este propusă în calitate de membru al consiliului de administraţie sau al comitetului de direcţie;
    b) persoana respectivă a exercitat fără acordul autorităţii menţionate la lit. a) o activitate pentru care, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obţinerii unui astfel de acord;
    c) în calitate de conducător sau de administrator al entităţii, persoană juridică română, ori al unei sucursale a unei entităţi străine, persoana respectivă nu şi-a asumat responsabilităţile decurgând din această calitate sau a participat la adoptarea şi/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;
    d) în perioada în care persoana respectivă a deţinut calitatea de conducător sau de administrator al unei entităţi, aceasta a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă;
    e) entităţile la care persoana respectivă exercită sau a exercitat atribuţii de conducere ori de administrare sau la care este ori a fost acţionar sau asociat au fost supuse vreunei sancţiuni dispuse de o autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar, sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizaţie.
    ART. 13
    (1) Nu pot deţine calitatea de fondator, membru în consiliul de administraţie, conducător sau auditor financiar al unei societăţi de pensii persoanele nominalizate în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002, şi în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările ulterioare.
    (2) Nu pot deţine calitatea de fondator, acţionar, administrator, conducător sau auditor financiar al unei societăţi de pensii persoanele care au fost condamnate, printr-o sentinţă rămasă definitivă, pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente a societăţii de pensii.
    (3) Interdicţia prevăzută la alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul fondatorilor, acţionarilor şi auditorilor financiari, persoane juridice, la care unul sau mai mulţi dintre acţionarii, administratorii ori persoanele care asigură conducerea activităţii curente a acestora au fost condamnaţi, printr-o sentinţă rămasă definitivă, pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2).

    SECŢIUNEA a 5-a
    Documentaţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei de constituire a societăţii de pensii

    ART. 14
    (1) Decizia de autorizare de constituire a unei societăţi de pensii se eliberează în baza Cererii pentru autorizarea de constituire a societăţii de pensii, întocmită conform anexei nr. 2.
    (2) Cererea, însoţită de documentaţia completă, se depune şi se înregistrează la Comisie de către fondatori sau reprezentanţii lor legali.
    ART. 15
    Cererea pentru autorizarea de constituire a societăţii de pensii este însoţită de următoarele documente:
    a) procură specială şi autentică sau, după caz, delegaţie avocaţială, semnată de toţi membrii fondatori, prin care aceştia desemnează una ori mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relaţia cu Comisia, pe parcursul instrumentării cererii de autorizare de constituire;
    b) proiectul actului constitutiv, care să conţină denumirea societăţii de pensii, conform rezervării eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, şi care să fie întocmit cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (2) din Lege;
    c) documentaţia privind fondatorii, prevăzută la art. 16;
    d) documentaţia privind candidaţii pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie, dacă este cazul, prevăzută la art. 17;
    e) declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor, a candidaţilor pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie, din care să rezulte dacă deţin individual sau în legătură cu alte persoane implicate în orice societate comercială cel puţin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot, conform modelului "Declaraţie 2" din anexa nr. 7;
    f) documente privind fondatorii referitoare la eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum şi natura legăturilor dintre ei, conform modelului "Declaraţie 1" din anexa nr. 6;
    g) specimene de semnătură conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
    h) proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a societăţii de pensii, precum şi proceduri interne întocmite în conformitate cu art. 18;
    i) actul juridic în baza căruia societatea în curs de înfiinţare deţine spaţiul destinat sediului social şi sediilor secundare, precum şi documente din care să reiasă că acestea îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 19;
    j) dovada vărsării integrale şi în formă bănească a capitalului social;
    k) situaţiile financiare auditate de o societate de audit financiar extern autorizată, din care să reiasă provenienţa declarată a sumelor utilizate ca aport la capitalul social al societăţii de pensii;
    l) dovada plăţii taxei de autorizare de constituire a societăţii de pensii.
    ART. 16
    (1) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane juridice, se vor prezenta următoarele documente:
    a) certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine, care să ateste cel puţin denumirea, numărul şi data înmatriculării, obiectul de activitate al acesteia, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi structura acţionariatului acesteia până la nivel de persoană fizică. Structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică trebuie detaliată inclusiv pentru persoanele juridice care deţin indirect participaţii la capitalul social al fondatorului;
    b) o prezentare a persoanei juridice, sub semnătura reprezentantului legal, din care să rezulte organizarea acesteia, inclusiv reţeaua de sedii secundare deţinute în ţara de origine şi în străinătate, activitatea desfăşurată de fondator şi de fiecare dintre sediile sale secundare;
    c) ultimele 3 situaţii financiare anuale auditate de o societate de audit financiar, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, cele mai recente situaţii financiare interimare şi ultima balanţă de verificare ale fondatorului şi, după caz, cele întocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte fondatorul. În cazul fondatorilor rezultaţi dintr-o fuziune sau divizare, persoana juridică din care acestea provin trebuie să fi funcţionat minimum 3 ani înainte, precum şi dovada că nu a înregistrat pierderi în ultimele două exerciţii financiare;
    d) în cazul fondatorilor, persoane juridice străine, situaţiile financiare anuale prevăzute la lit. c) vor fi auditate de o societate de audit financiar autorizată, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federaţia Internaţională a Contabililor, şi care a asimilat Codul de etică emis de aceasta. Comisia poate solicita documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor menţionate;
    e) estimări ale rezultatelor financiare şi investiţionale pentru următorii 3 ani, însuşite de conducătorii fondatorului;
    f) la solicitarea Comisiei, curriculum vitae întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, certificat de cazier judiciar şi certificat de cazier fiscal, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. f), respectiv alin. (2), (3) şi (4), şi specimene de semnătură pentru membrii consiliului de administraţie şi/sau pentru persoanele care asigură conducerea activităţii curente a fondatorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
    (2) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane fizice, se vor prezenta următoarele documente:
    a) copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;
    b) curriculum vitae întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
    c) certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 17 alin. (2), (3) şi (4);
    d) declaraţie de venit întocmită în conformitate cu legislaţia din ţara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislaţiei din ţara respectivă; în cazul în care legislaţia din ţara de origine nu prevede o astfel de declaraţie, se va prezenta un document oficial care să ateste acest fapt;
    e) date despre fondatorii societăţii de pensii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
    f) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
    g) "Declaraţia 1" şi "Declaraţia 2", prevăzute în anexele nr. 6 şi 7;
    h) cazier fiscal sau declaraţie, din care să rezulte natura şi cuantumul datoriilor existente la data depunerii cererii.
    ART. 17
    (1) Pentru fiecare dintre membrii propuşi pentru consiliul de administraţie şi/sau pentru comitetul de direcţie va fi transmisă următoarea documentaţie:
    a) copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;
    b) curriculum vitae întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
    c) copie de pe actul care atestă că au studii superioare de lungă durată, absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă, după caz;
    d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, completat şi semnat de aceste persoane;
    e) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) din Lege;
    f) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, cu respectarea prevederilor alin. (2), (3) şi (4);
    g) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
    h) "Declaraţia 1" şi "Declaraţia 2", prevăzute în anexele nr. 6 şi 7.
    (2) Pentru persoanele care nu au reşedinţa în România se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine şi din ţara în care au reşedinţa în prezent, dacă aceasta este alta decât ţara de origine.
    (3) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au reşedinţa în România, se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autorităţile române şi certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine şi din ţara în care au avut anterior reşedinţa, dacă aceasta este alta decât ţara de origine.
    (4) Pentru persoanele care au domiciliul în România se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autorităţile române.
    ART. 18
    (1) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a societăţii de pensii va conţine cel puţin următoarele:
    a) proiectul structurii organizatorice a societăţii de pensii, care va conţine obligatoriu o direcţie de audit intern şi o direcţie distinctă responsabilă cu analiza oportunităţilor investiţionale şi plasarea activelor;
    b) atribuţiile fiecărui compartiment al societăţii de pensii şi relaţiile dintre acestea;
    c) atribuţiile sediilor secundare ale societăţii de pensii, inclusiv proceduri privind evidenţa şi controlul activităţii, arhivarea documentelor şi transmiterea situaţiilor şi/sau a documentelor la sediul social/central;
    d) competenţele conducătorilor societăţii de pensii/înlocuitorilor acestora, ale persoanelor care asigură conducerea compartimentelor din cadrul societăţii de pensii şi din cadrul sediilor secundare, precum şi pe cele ale altor persoane care efectuează operaţiuni în numele şi pe contul societăţii de pensii.
    (2) Procedurile interne vor conţine cel puţin următoarele:
    a) descrierea sistemului de control intern, a gradului de adecvare a sistemului informatic preconizat a fi utilizat la specificul activităţii ce urmează a fi desfăşurată, avându-se în vedere aspecte precum: capacitatea de a desfăşura activităţile propuse, gradul de securitate a informaţiei, capacitatea de a furniza raportările solicitate de Comisie, îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor, a criteriilor minimale prevăzute de reglementările financiar-contabile în vigoare;
    b) reguli privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, emise în aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 19
    (1) Spaţiul destinat sediului social trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:
    a) să se afle în folosinţa exclusivă a societăţii de pensii;
    b) să fie corespunzător structurii organizatorice şi activităţilor ce urmează a fi desfăşurate;
    c) să fie în suprafaţă utilă de cel puţin 100 mp;
    d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităţilor ce urmează a fi desfăşurate;
    e) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinţe;
    f) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfăşurării activităţii, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea şi confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor în arhiva entităţii.
    (2) Spaţiul destinat sediilor secundare trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:
    a) să se afle în folosinţa exclusivă a societăţii de pensii;
    b) să fie corespunzător structurii organizatorice şi activităţilor ce urmează a fi desfăşurate;
    c) să fie în suprafaţă utilă de cel puţin 25 mp;
    d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităţilor ce urmează a fi desfăşurate;
    e) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinţe;
    f) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfăşurării activităţii, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea şi confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor în arhiva entităţii.

    CAP. III
    Procedura de acordare sau respingere a autorizaţiei de constituire a societăţii de pensii

    SECŢIUNEA 1
    Acordarea autorizării pentru constituirea societăţii de pensii

    ART. 20
    (1) Comisia hotărăşte cu privire la eliberarea unei decizii de autorizare de constituire în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.
    (2) Decizia de aprobare a cererii de autorizare de constituire a societăţii de pensii se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.
    ART. 21
    (1) Orice solicitare a Comisiei de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 20 alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii pentru autorizarea de constituire a societăţii de pensii.
    (2) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare ori înlocuire, după caz.
    ART. 22
    (1) Fondatorii înregistrează societatea la oficiul teritorial al registrului comerţului în raza căruia se află sediul social al societăţii de pensii, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei de autorizare de constituire.
    (2) Depăşirea termenului prevăzut la alin. (1) duce la pierderea valabilităţii autorizaţiei de constituire.
    ART. 23
    În termen de 5 zile lucrătoare de la obţinerea certificatului de înregistrare ca societate comercială de la oficiul registrului comerţului, societatea de pensii va depune la Comisie o copie a certificatului.
    ART. 24
    Obţinerea autorizaţiei de constituire a unei societăţi de pensii nu garantează şi obţinerea autorizaţiei de administrare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Respingerea autorizării de constituire a societăţii de pensii

    ART. 25
    (1) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea de constituire a societăţii de pensii.
    (2) Decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică fondatorilor în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.
    (3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind contenciosul administrativ.
    ART. 26
    O nouă cerere de autorizare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 27
    Toate documentele depuse la Comisie, în scopul obţinerii autorizaţiei ca societate de pensii, ca administrator sau ca fond de pensii facultative, vor fi numerotate şi semnate, pentru conformitate, de către reprezentanţii legali ai solicitantului şi vor fi însoţite de un opis în care acestea vor fi menţionate.
    ART. 28
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta normă.


    ANEXA 1
 ----------
la normă
---------

  ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
  │ │ │
  │Curriculum vitae │ │
  │ │ │
  │ │ │
  │ │ │
  │ │ │
  │ │ │
  │ │ │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Informaţii personale │ │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Nume/Prenume │Nume Prenume │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Adresa │Numărul imobilului, numele străzii, │
  │ │codul poştal, localitatea, ţara │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Telefon │Fix: Mobil: │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Fax │ │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │E-mail │ │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Cetăţenia │ │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Data naşterii │ │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Sex │ │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Experienţa profesională │ │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Perioada │Menţionaţi pe rând fiecare experienţa │
  │ │profesională relevantă, începând cu │
  │ │cea mai recentă dintre acestea. │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Funcţia sau postul ocupat │ │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Principalele activităţi şi │ │
  │responsabilităţi │ │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Numele şi adresa angajatorului │ │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Tipul activităţii sau sectorul │ │
  │de activitate │ │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Educaţie şi formare │ │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Perioada │Menţionaţi pe rând fiecare formă de │
  │ │învăţământ şi program de formare │
  │ │profesională urmat, începând cu cel │
  │ │mai recent. │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Calificarea / diploma obţinută │ │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Domenii principale studiate / │ │
  │competenţe dobândite │ │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Numele şi tipul instituţiei │ │
  │de învăţământ │ │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Nivelul de clasificare a formei │ │
  │de învăţământ │ │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Aptitudini şi competenţe │ │
  │personale │ │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Limba maternă │Precizaţi limba maternă │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Limba(i) străină(e) cunoscute │ │
  ├────────────────────────────────┼───────────────────┬─────────────┬───────┤
  │Autoevaluare │ Înţeles │ Vorbit │ Scris │
  ├────────────────────────────────┼─────────┬─────────┼───────┬─────┼───────┤
  │ │Abilităţi│Abilităţi│Interac│Expri│ │
  │ │ de │de citire│ţiune │mare │ │
  │ │ascultare│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼─────────┴─────────┴───────┴─────┴───────┤
  │Limba │ │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Limba │ │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Competenţe şi cunoştinţe de │Descrieţi competenţele şi indicaţi │
  │utilizare a calculatorului │contextul în care au fost dobândite. │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Alte competenţe şi aptitudini │Descrieţi competenţele şi indicaţi │
  │ │contextul în care au fost dobândite. │
  ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Informaţii suplimentare │Indicaţi alte informaţii utile care nu │
  │ │au fost menţionate anterior, de exemplu: │
  │ │persoane de contact, referinţe etc. │
  └────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2
    -------
la normă
--------

  ┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ │
  │ │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA DE CONSTITUIRE A │
  │ DATE DE │ SOCIETĂŢII DE PENSII │
  │ IDENTIFICARE │ │
  │ ALE SOCIETĂŢII │ │
  ├────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │
  │ │
  │Subsemnatul (a) ....................................................... │
  │ (numele şi prenumele) │
  │ │
  │ │
  │În calitate de împuternicit/împuterniciţi ............................. │
  │ (nr. şi data procurii speciale şi │
  │ autentice/delegaţiei avocaţiale) │
  │ │
  │Solicit autorizarea de constituire a societăţii de pensii │
  │....................................................................... │
  │ (denumirea societăţii) │
  │ │
  │având: │
  │Sediul social: ..................... ............................... │
  │ (localitate) (strada şi numărul) │
  │ │
  │ ..................... ............................... │
  │ (judeţul) (codul poştal) │
  │ │
  │Sediul secundar:.................... ............................... │
  │ (localitate) (strada şi numărul) │
  │ │
  │ ..................... ............................... │
  │ (judeţul) (codul poştal) │
  │ │
  │ │
  │ Forma de înregistrare: │
  │ ....................................................................... │
  │ (filială, sucursală, reprezentanţă, agenţie, punct de lucru) │
  │ │
  │ │
  │Numărul de telefon: ............. Numărul de fax: ................... │
  │ │
  │ │
  │Adresa de poştă electronică: ......................................... │
  │Prezenta cerere este însoţită de un număr de ...... documente, totalizând │
  │un număr de ..... file. │
  │ │
  │ │
  │ │
  │Semnătură împuternicit: .......................... │
  │Data: ............................. │
  │ │
  │ │
  │ │
  │ FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE │
  │ POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 3
    -------
la normă
--------

  ┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ │
  │ │ DATE DESPRE FONDATORII SOCIETĂŢII DE PENSII │
  │ │ │
  ├───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Fondatorii societăţii de pensii - Persoane fizice │
  ├────┬───────────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────┤
  │Nr. │ Fondatorii │ Statul │ Deţinere │Cod numeric │
  │crt.│Nume şi prenume│ rezident ├────────────┬────────────────┤personal*1) │
  │ │ │ │Nr. acţiuni │% din capitalul │ │
  │ │ │ │ │ social │ │
  ├────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤
  ├────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤
  ├────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤
  ├────┴───────────────┴──────────┴────────────┴────────────────┴────────────┤
  │Fondatorii societăţii de pensii - Persoane juridice*2) │
  ├────┬───────────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────┤
  │Nr. │ Fondatori*3) │ Statul │ Deţinere │Cod unic de │
  │crt.│ Denumire │ rezident ├────────────┬────────────────┤înregis- │
  │ │ │ │Nr. acţiuni │% din capitalul │ trare*4) │
  │ │ │ │ │ social │ │
  ├────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤
  ├────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤
  ├────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤
  └────┴───────────────┴──────────┴────────────┴────────────────┴────────────┘

    Nume şi prenume împuternicit:.......................................

    Semnătură împuternicit: ................................

    Data: ...............
-----------
    *1) pentru persoanele fizice străine se va completa seria şi numărul
        paşaportului.
    *2) se vor înscrie numai fondatorii societăţii cu deţineri de minim 5%
        din capitalul social, ultima linie fiind completată cu "alţi
        fondatori persoane fizice/juridice cu deţineri sub 5%" şi, respectiv
        totalul deţinerilor acestora.
    *3) se va completa începând cu structura acţionariatului societăţii care
        solicită autorizarea. Pentru fiecare acţionar semnificativ, persoană
        juridică, se va completa o nouă pagină precizându-se structura
        acţionariatului acestuia până la nivel de acţionar persoană fizică
        inclusiv. Nu se completează în cazul societăţilor admise la
        tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi al celor la care statul sau
        o autoritate a administraţiei publice este acţionar sau asociat,
        precizându-se această situaţie.
    *4) pentru persoanele juridice străine se va completa numărul de
        înregistrare la instituţia similară Oficiului Registrului Comerţului
        din statul de origine.

        FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE
              POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE    ANEXA 4
    -------
la normă
--------

  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ │
  │ │ INFORMAŢII DESPRE MEMBRII CONSILIULUI DE │
  │ │ ADMINISTRAŢIE*1)/COMITETULUI DE DIRECŢIE │
  ├────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┤
  │Numele şi prenumele │ Funcţia*2) │ Codul numeric personal │
  ├────────────────────────┼────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─┤
  ├────────────────────────┼────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
  ├────────────────────────┼────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
  ├────────────────────────┼────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
  ├────────────────────────┼────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
  ├────────────────────────┼────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
  ├────────────────────────┼────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
  ├────────────────────────┼────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
  ├────────────────────────┼────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
  └────────────────────────┴────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┘

    Nume şi prenume împuternicit:....................

    Semnătura împuternicit: .........................

    Data: ..........................

---------
    *1) Consiliul de Administraţie va conţine minim 3 membri şi va
        avea număr impar;
    *2) se va completa, după caz, cu: CA - membru în Consiliul de
        Administraţie, CD - membru Comitetul de Direcţie

          FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE
                 POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE                             CHESTIONAR
          pentru membrii Consiliului de Administraţie şi
                 membrii Comitetului de Direcţie

    Acest chestionar va fi completat de către fiecare dintre membrii Consiliului de Administraţie şi membrii Comitetului de Direcţie ai societăţii de pensii. Chestionarul se întocmeşte potrivit acestui model; este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

    1. Denumirea şi adresa sediului societăţii pentru care se comunică informaţiile:
    .................................................................
    2. Identitatea membrului (numele şi prenumele, CNP, seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data emiterii acestuia, data şi locul naşterii, cetăţenia şi domiciliul). Pentru cetăţenii străini se va preciza, dacă este cazul, şi data de la
care au domiciliul/reşedinţa în România.
    .................................................................
    3. Funcţia pe care o exercitaţi în cadrul societăţii. Se va prezenta şi o scurtă descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor aferente.
    .................................................................
    4. Comunicaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experienţei profesionale şi a onorabilităţii dumneavoastră.
    .................................................................
    5. Aţi fost sau sunteţi acţionar semnificativ (care deţine cel puţin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot) ori asociat într-o societate comercială? În această eventualitate, precizaţi denumirea societăţii comerciale şi nivelul participaţiei dumneavoastră.
    .................................................................
    6. Aţi exercitat activităţi, pentru care, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile era prevăzută obligativitatea obţinerii unei aprobări de la o autoritate de reglementare, supraveghere şi/sau control din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate?
    .................................................................
    7. Aţi avut, dumneavoastră sau societăţile la care aţi exercitat ori exercitaţi responsabilităţi de conducere şi sau de administrare ori la care sunteţi sau aţi fost acţionar semnificativ ori asociat, dificultăţi financiare majore sau v-aţi aflat dumneavoastră ori respectivele entităţi în alte situaţii care să fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate ori aflate în curs de desfăşurare? Dacă da, faceţi orice precizare utilă.
    .................................................................
    8. Aţi făcut parte din Consiliul de Administraţie sau din conducerea unei societăţi care a înregistrat o evoluţie necorespunzătoare a indicatorilor de prudenţă sau a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de către o autoritate competentă?
    .................................................................
    9. Autorităţile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate v-au refuzat vreo autorizaţie ori v-au aplicat vreo sancţiune dumneavoastră personal? Dar vreuneia dintre entităţile la care aţi exercitat ori exercitaţi responsabilităţi de conducere şi/sau de administrare ori la care sunteţi sau aţi fost acţionar semnificativ ori asociat? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp a intervenit reabilitarea (se vor indica: autoritatea care a dispus sancţionarea, fapta sancţionată, sancţiunea şi data aplicării sancţiunii).
    .................................................................
    10. Sunteţi membru în Consiliul de Administraţie sau conducător al unei alte societăţi de administrare a fondurilor de pensii facultative, al unei instituţii de credit care îndeplineşte funcţie de depozitar sau al unei societăţi de servicii de investiţii financiare? Dacă da, faceţi orice precizare utilă.
    .................................................................
    11. Sunteţi angajat sau aveţi o relaţie contractuală cu o altă societate de administrare a investiţiilor, societate de asigurare, societate de servicii de investiţii financiare sau instituţie de credit care îndeplineşte funcţie de depozitar? Dacă da, faceţi orice precizare utilă.
    .................................................................

    Semnătura:.....................
    Data:............................


           FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE
                POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE    ANEXA 5
    -------
la normă
--------

                 Specimene*1) de semnătură pentru membrii
          Consiliului de Administraţie/Comitetului de Direcţie

    ................................................................
   (denumirea societăţii care solicită autorizare de constituire ca
   societate de pensii) înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului
   Comerţului cu număr ....... având cod unic de înregistrare .........

  ┌─────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Nr. │ Numele şi prenumele Calitatea │ Semnătura │
  │crt. │ descifrabil │ │
  └─────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
                                                                   ┌───────┐
                                                                   │ │
                                                                   │ │
      1)...........................................................└───────┘
                                                                   ┌───────┐
                                                                   │ │
                                                                   │ │
      2)...........................................................└───────┘
                                                                   ┌───────┐
                                                                   │ │
                                                                   │ │
      3)...........................................................└───────┘

---------
    *1) Prezenta anexă se va completa în faţa reprezentantului Comisiei.
       Dacă unul dintre membrii Consiliului de Administraţie/Comitetului
       de Direcţie nu poate semna în aceste condiţii se va depune o declaraţie
       notarială privind specimenul de semnătură.    ANEXA 6
    -------
la normă
--------

                                  Declaraţie 1
                                privind afilierea

    Declaraţia se întocmeşte potrivit acestui model. Nu sunt acceptate
    declaraţiile semnate prin reprezentare.

    Subsemnatul ............., cu domiciliul în ......., posesor al actului de
   identitate tip*1)..., seria ... nr. ...., eliberat de ........ la data de
   ......., valabil până la data de ......., CNP ........ în calitate de*2)
   ......... al societăţii de pensii/societăţii de administrare a fondului de
   pensii facultative .........., declar prin prezenta că am/nu am calitatea
   de persoană afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, aşa cum
   este definită la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile
   facultative.

    Relaţii de afiliere:
  ┌────┬──────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────┐
  │Nr. │Denumirea societăţii/numele şi│ Statul rezident al │Participare la │
  │crt.│ prenumele persoanei fizice │ societăţii │ capitalul │
  │ │ │în care sunt deţinute│ social al │
  │ │ │ acţiuni │ societăţii/ │
  │ │ │ │ drepturile │
  │ │ │ │ de vot(%) │
  ├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  ├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  ├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  ├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  ├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  └────┴──────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────┘

         Data..................

         Semnătura ....................
---------
    *1) se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte
    de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.
    *2) se completează funcţia deţinută: acţionar, membru în Consiliul de
    Administraţie, membru în Comitetul de Direcţie.

           FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE
                   POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE    ANEXA 7
    -------
la normă
--------

                           Declaraţie 2
             privind deţinerile reprezentând cel puţin 5% din
      capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăţi

    Declaraţia se întocmeşte potrivit acestui model. Nu sunt acceptate
    declaraţiile semnate prin reprezentare.


    Subsemnatul ..................., cu domiciliul în .........., posesor
   al actului de identitate tip*1) ...., seria ..... nr. ....., eliberat de
   ....... la data de ......., valabil până la data de ......., CNP .........,
   în calitate de*2) .............. al societăţii de pensii/societăţii de
   administrare a fondului de pensii facultative ......., declar prin prezenta
   că am/nu am deţineri care reprezintă cel puţin 5% din capitalul social sau
   al drepturilor de vot:

    Deţineri individuale:
  ┌────┬──────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────┐
  │Nr. │Denumirea societăţii în care │ Statul rezident al │Participare la │
  │crt.│ sunt deţinute acţiuni │ societăţii │ capitalul │
  │ │ │în care sunt deţinute│ social al │
  │ │ │ acţiuni │ societăţii/ │
  │ │ │ │ drepturile │
  │ │ │ │ de vot(%) │
  ├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  ├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  ├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  ├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  ├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  └────┴──────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────┘

         Data..................

         Semnătura ....................

--------
    *1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru cartea
    de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.
    *2) Se completează funcţia deţinută: membru în consiliul de administraţie,
    conducător, înlocuitor al conducătorului.


          FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE
                    POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE                            -------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016