Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 14 iulie 2005 (*republicata*)  de autorizare a unitatilor specializate sa elaboreze amenajamente silvice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

METODOLOGIE din 14 iulie 2005 (*republicata*) de autorizare a unitatilor specializate sa elaboreze amenajamente silvice

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 7 august 2006

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezenta metodologie are ca obiect stabilirea modului în care se realizeazã autorizarea unitãţilor specializate sã elaboreze amenajamente silvice.
(2) Lucrãrile de amenajare nu pot fi contractate şi elaborate decât de unitãţile specializate autorizate în condiţiile prezentei metodologii.
ART. 2
(1) Autorizarea unitãţilor specializate sã elaboreze amenajamente silvice se face de cãtre Comisia de autorizare care funcţioneazã în cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale.
(2) Autorizarea se acordã unitãţilor care îndeplinesc condiţiile de performanţã stabilite de Comisia de autorizare şi care fac dovada cã au posibilitatea tehnicã de execuţie a lucrãrilor de specialitate pentru care au solicitat autorizarea, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, precum şi pe baza interviului cu reprezentantul legal al societãţii solicitante.
(3) Autorizaţia eliberatã în baza prevederilor prezentei metodologii unitãţilor specializate solicitante care fac dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare se elibereazã de cãtre Comisia de autorizare şi dã dreptul acestora sã contracteze lucrãri de amenajare a pãdurilor pentru o suprafaţã cumulatã cel mult egalã cu capacitatea autorizatã.

CAP. II
Condiţii de autorizare

ART. 3
Persoanele juridice care solicitã autorizarea pentru activitatea de amenajare în fondul forestier naţional şi de elaborare de studii de transformare a pãşunilor împãdurite trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) sã fie constituite şi sã funcţioneze în condiţiile legii;
b) sã aibã minimum 2 angajaţi cu contract individual de muncã pe duratã nedeterminatã, cu studii superioare de specialitate, dintre care un şef de proiect, cu studii superioare de lungã duratã şi cu vechime de minimum 4 ani în domeniul amenajãrii pãdurilor, atestat de autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã, şi un proiectant;
c) sã aibã un expert certificat tehnic pentru amenajarea pãdurilor (expert CTAP), angajat cu contract individual de muncã pe duratã nedeterminatã sau pe bazã de contract de prestãri servicii. Persoana fizicã atestatã ca expert CTAP de cãtre autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã nu poate îndeplini în acelaşi timp şi funcţia de şef de proiect în cadrul uneia sau mai multor unitãţi autorizate;
d) sã aibã dotare tehnico-materialã corespunzãtoare activitãţii pe care o desfãşoarã.

CAP. III
Documente, procedura de autorizare

ART. 4
(1) Pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor de autorizare prezentate la art. 3 se depune un dosar la secretariatul Comisiei de autorizare, cu urmãtoarele documente:
1. cererea de autorizare;
2. documentele de înfiinţare ale persoanei juridice, în copie:
a) hotãrârea judecãtoreascã de înfiinţare;
b) actul constitutiv, din care sã rezulte cã persoana juridicã solicitantã are ca obiect de activitate proiectarea şi/sau activitãţi în domeniul silviculturii (0201, 7420), conform codului CAEN;
c) încheierea judecãtorului delegat la oficiul registrului comerţului privind înscrierea societãţii;
d) certificatul de înmatriculare;
3. contracte individuale de muncã, înregistrate la inspectoratul teritorial de muncã, potrivit legislaţiei muncii, pentru personalul cu studii superioare de specialitate angajat, în copie autentificatã;
4. documente, în copie, din care sã rezulte pregãtirea profesionalã a personalului angajat:
a) diplomele de absolvire ale personalului de specialitate;
b) foaia matricolã pentru subingineri proiectanţi, din care sã rezulte cã în programa de învãţãmânt a fost cuprins cursul de amenajarea pãdurilor;
c) certificatul de atestare pentru expertul CTAP;
d) certificatul de atestare pentru şeful de proiect;
5. documente, în copie, din care sã rezulte dotarea tehnicã specificã cu obiecte de inventar:
a) lista de inventar întocmitã la ultima inventariere a bunurilor din patrimoniu, realizatã conform legii;
b) facturile de achiziţionare pentru bunurile procurate dupã ultima inventariere;
c) contractele de închiriere pentru aparatura de specialitate, contracte de comodat sau prestãri servicii cu firme de specialitate, întocmite pentru executarea de lucrãri pe perioada pentru care se solicitã autorizarea societãţii.
(2) Dotarea tehnicã specificã cu obiecte de inventar trebuie sã cuprindã un minimum de:
a) un teodolit sau o staţie totalã ori GPS. În lipsa acestora, se va prezenta un contract de prestãri servicii cu o persoanã fizicã autorizatã pentru mãsurãtori topografice, care face dovada dotãrii tehnice specifice, sau cu o persoanã juridicã autorizatã pentru mãsurãtori topografice. Teodolitul şi staţia totalã trebuie însoţite de buletinul de verificare metrologicã emis de Institutul Naţional de Metrologie cu menţiunea "Admis", cu excepţia celor aflate în perioada de garanţie;
b) douã dendrometre însoţite de certificatul de etalonare emis de Institutul Naţional de Metrologie, cu excepţia celor aflate în perioada de garanţie;
c) un PC cu imprimantã;
d) un planimetru;
e) o clupã;
f) o trusã pentru analize pedologice. În lipsa acesteia, se va prezenta un contract de prestãri servicii cu o persoanã juridicã autorizatã în efectuarea de studii pedologice;
g) program de prelucrare automatã a datelor compatibil cu Programul AS.
ART. 5
(1) Stabilirea capacitãţii anuale care se autorizeazã se realizeazã în urma analizei structurii de personal angajat şi a dotãrii tehnice specifice.
(2) Capacitatea anualã care se autorizeazã se stabileşte ca fiind suprafaţa cumulatã cea mai micã, rezultatã în urma îndeplinirii urmãtoarelor condiţii:
a) 4.500 ha/an, cu cartãri staţionale, pentru fiecare angajat cu studii superioare de specialitate;
b) 2.000 ha/an, cu cartãri staţionale, pentru fiecare pensionar cu studii superioare de specialitate;
c) 13.500 ha/an pentru deţinerea unui aparat topografic (teodolit, staţie totalã);
d) 27.000 ha/an pentru deţinerea unui aparat GPS;
e) 4.500 ha/an pentru deţinerea unui dendrometru.
(3) Suprafeţele de la alin. (2) lit. a) şi b) sunt pentru contractele individuale de muncã cu normã întreagã, respectiv de 8 ore/zi. Pentru fracţiuni de normã suprafaţa va fi redusã proporţional.
ART. 6
(1) La autorizare se au în vedere condiţiile prevãzute la art. 5, care în mod obligatoriu trebuie îndeplinite pentru faza de proiectare tehnologicã - teren.
(2) La analiza condiţiilor în vederea autorizãrii nu se au în vedere fazele de proiectare tehnologicã - redactare în concept şi definitivare, pentru care numãrul de personal angajat se stabileşte în funcţie de necesitãţi, respectându-se încadrarea în condiţiile prevãzute la art. 3 lit. b) şi c).
ART. 7
Dosarele de autorizare se depun la Biroul unic din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
ART. 8
Dosarele depuse sunt analizate, în termen de 60 de zile, de Comisia de autorizare, în şedinţe de lucru programate de cãtre preşedintele acesteia.
ART. 9
Analiza dosarului depus de persoana juridicã care a solicitat autorizarea se face de cãtre Comisia de autorizare, în prezenţa reprezentantului legal al unitãţii respective, care, la cerere, va furniza date suplimentare.
ART. 10
Rezultatul analizei - autorizat/neautorizat - se consemneazã în procesul-verbal de şedinţã şi se face public, în termen de 24 de ore, prin afişaj la sediul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
ART. 11
În termen de 10 zile de la data autorizãrii se elibereazã autorizaţia conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
ART. 12
Evidenţa autorizaţiilor emise se ţine într-un registru special.

CAP. IV
Comisia de autorizare şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor

ART. 13
(1) Comisia de autorizare este formatã din 7 membri, dintre care:
a) directorul direcţiei care are în responsabilitate activitatea de amenajarea pãdurilor - preşedinte;
b) directorul direcţiei care are în responsabilitate activitatea de reglementare în domeniul silvic - vicepreşedinte;
c) 2 specialişti în silviculturã care îşi desfãşoarã activitatea în departamentul pãdurilor, având cel puţin funcţia publicã de execuţie de consilier principal;
d) un cadru universitar din domeniul amenajãrii pãdurilor membru;
e) un consilier juridic care îşi desfãşoarã activitatea în domeniul pãdurilor - membru;
f) un specialist în domeniul amenajãrii pãdurilor - secretar.
(2) Comisia de autorizare este numitã prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale.
ART. 14
(1) Comisia de autorizare este legal constituitã şi poate funcţiona în prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui, secretarului şi a cel puţin 3 membri.
(2) Deciziile Comisiei de autorizare se iau cu votul a cel puţin jumãtate plus unu din numãrul membrilor prezenţi.
ART. 15
Atribuţiile Comisiei de autorizare:
a) analizeazã dosarul întocmit conform prevederilor art. 4 şi 5;
b) supune la interviu reprezentantul unitãţii solicitante;
c) hotãrãşte autorizarea sau neautorizarea unitãţii solicitante;
d) decide anularea sau suspendarea autorizaţiei, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
ART. 16
Atribuţiile preşedintelui Comisiei de autorizare sunt:
a) planificã şi organizeazã activitatea Comisiei de autorizare;
b) semneazã autorizaţia.
ART. 17
Atribuţiile secretarului Comisiei de autorizare:
a) înregistreazã dosarele depuse în vederea autorizãrii;
b) propune preşedintelui planificarea activitãţii Comisiei de autorizare;
c) redacteazã autorizaţia şi o prezintã preşedintelui;
d) completeazã şi pãstreazã registrul cu autorizaţiile emise;
e) completeazã şi pãstreazã registrul cu procesele-verbale de şedinţã ale Comisiei de autorizare;
f) redacteazã alte documente ale Comisiei de autorizare;
g) centralizeazã datele solicitate.
ART. 18
Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor este formatã din 3 membri:
a) directorul direcţiei de control al regimului silvic - preşedinte;
b) un cadru universitar din domeniul amenajãrii pãdurilor - membru;
c) un jurist din cadrul direcţiei care are în responsabilitate activitatea de reglementare în domeniul silvic - secretar.
ART. 19
Atribuţiile preşedintelui Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor sunt:
a) semneazã comunicãrile emise de Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor;
b) planificã şi organizeazã activitatea Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor;
c) dispune, în cazul admiterii contestaţiilor, reluarea procedurilor legale.
ART. 20
Atribuţiile secretarului Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor:
a) înregistreazã şi ţine evidenţa contestaţiilor într-un registru special;
b) propune planificarea activitãţii Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, în termenul legal;
c) redacteazã documentele Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor;
d) comunicã persoanelor interesate hotãrârile Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor.
ART. 21
Contestaţiile la hotãrârile Comisiei de autorizare se depun în termen de 48 de ore de la comunicarea fãcutã în concordanţã cu prevederile art. 10.

CAP. V
Obligaţiile persoanelor juridice autorizate

ART. 22
Persoanele juridice care au fost autorizate au urmãtoarele obligaţii:
a) sã desfãşoare activitãţile pentru care au fost autorizate, prevãzute la art. 1, cu respectarea reglementãrilor legale, precum şi a metodologiilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi normelor tehnice din domeniul silviculturii;
b) sã respecte mãsurile stabilite în procesele-verbale sau notele de control întocmite cu ocazia verificãrilor tehnice fãcute de cãtre persoanele cu atribuţii de control sau împuternicite de autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã sau de unitãţile din subordinea acesteia;
c) sã respecte prevederile stabilite şi consemnate în procesele-verbale ale şedinţei de avizare a temei de proiectare Conferinţa I de amenajare - şi ale şedinţei de preavizare a soluţiilor tehnice - Conferinţa a II-a de amenajare;
d) sã înainteze pentru avizare cãtre autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã lucrãrile elaborate, însoţite de copii pe suport magnetic ale bazei de date, în termen de cel mult un an de la recepţia fazei de proiectare tehnologicã teren;
e) sã transmitã sub semnãturã şi ştampilã, în perioada 15 noiembrie - 31 decembrie, direcţiei care coordoneazã activitatea de amenajare a pãdurilor din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã toate datele cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta metodologie;
f) sã întocmeascã şi sã completeze la zi registrul tehnic conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezenta metodologie;
g) sã punã la dispoziţie persoanelor împuternicite de autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã, precum şi persoanelor cu atribuţii de control silvic documentele solicitate.

CAP. VI
Dispoziţii finale

ART. 23
Perioada de valabilitate pentru autorizaţia emisã în condiţiile prezentei metodologii este de 4 ani.
ART. 24
(1) Capacitatea pentru care s-a dat autorizaţia se poate modifica, la cererea unitãţii specializate, de cãtre Comisia de autorizare.
(2) Pentru modificarea suprafeţei pentru care a fost emisã autorizaţia se depune de cãtre solicitant dosarul care cuprinde documentele prevãzute la art. 4.
ART. 25
(1) Nu sunt admise la avizare în comisiile tehnice de avizare pentru silviculturã:
a) lucrãrile executate de personal cu calificare necorespunzãtoare;
b) lucrãrile de amenajare a pãdurilor realizate pentru fondul forestier proprietate publicã a unitãţilor administrativ-teritoriale şi proprietate privatã a persoanelor fizice şi juridice, care nu au fost verificate în teren de cãtre persoanele împuternicite de autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã sau de cãtre unitãţile din subordinea acesteia.
(2) În situaţia încãlcãrii prevederilor alin. (1), persoana juridicã autorizatã în condiţiile prezentei metodologii este sancţionatã de Comisia de autorizare cu avertisment.
ART. 26
(1) Comisia de autorizare sancţioneazã cu avertisment sau cu anularea autorizaţiei unitãţile specializate sã elaboreze amenajamente silvice în urmãtoarele situaţii:
a) adoptarea unei posibilitãţi de produse principale la un nivel mai mare decât cea rezultatã prin metodele de calcul al indicatorilor de posibilitate din normele tehnice în vigoare sau prin utilizarea la calculul indicatorilor de posibilitate a unor elemente de calcul neconforme cu realitatea;
b) realizarea de contracte pentru lucrãri de amenajare a pãdurilor a cãror suprafaţã cumulatã depãşeşte capacitatea autorizatã cu mai mult de 5%;
c) nerespectarea prevederilor art. 22 lit. a), b) şi c).
(2) Comisia de autorizare sancţioneazã cu anularea autorizaţiei unitãţile specializate sã elaboreze amenajamente silvice în urmãtoarele situaţii:
a) 3 lucrãri elaborate de cãtre aceeaşi unitate specializatã, respinse în Comisia tehnicã de avizare pentru silviculturã din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale în decurs de un an. Respingerea reprezintã situaţia în care lucrãrile necesitã modificarea bazelor de amenajare sau modificarea cuantumului posibilitãţii;
b) suspendarea mai mult de trei ori a autorizaţiei unitãţii specializate într-un interval de 2 ani;
c) constatarea, prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã, a sãvârşirii de cãtre unitatea specializatã autorizatã sau de cãtre un angajat al acesteia a unor fapte penale în legãturã cu activitatea pentru care a fost autorizatã.
(3) Anularea autorizaţiei unitãţii specializate în condiţiile alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) conduce automat la anularea autorizaţiei şi pentru şeful de proiect şi expertul CTAP.
(4) Anularea autorizaţiei unitãţii specializate în condiţiile alin. (1) lit. c) interzice şi încadrarea ca proiectant, pe o perioadã de 10 ani, în orice altã unitate specializatã autorizatã, a persoanelor care au îndeplinit aceastã funcţie în unitatea specializatã cãreia i s-a retras autorizaţia şi care nu au respectat prevederile art. 22 lit. a), b) şi c).
ART. 27
(1) Autorizaţia se suspendã pentru:
a) nerespectarea prevederilor art. 22 lit. d), e), f) şi g), pânã la îndeplinirea obligaţiilor prevãzute de prezenta metodologie;
b) sãvârşirea unor fapte penale în legãturã cu activitatea pentru care a fost autorizatã, atât de cãtre firmã, cât şi de angajaţii sãi. În acest caz, suspendarea autorizaţiei se dispune pânã la pronunţarea unei hotãrâri definitive şi irevocabile în cauzã.
(2) Pe perioada suspendãrii autorizaţiei se interzice contractarea de lucrãri de amenajare a pãdurilor.
(3) Contractele încheiate în perioada suspendãrii autorizaţiei sunt nule de drept.
ART. 28
(1) Evidenţa situaţiilor în care nu au fost respectate prevederile art. 22, 25 şi 26, precum şi evidenţa mãsurilor şi sancţiunilor aplicate de Comisia de autorizare se ţin pe fiecare unitate specializatã autorizatã de serviciul de specialitate din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
(2) Aplicarea unui numãr de 3 avertismente pentru o unitate specializatã sã elaboreze amenajamente silvice duce la anularea autorizaţiei obţinute în condiţiile prezentei metodologii.
(3) Anularea autorizaţiei unei unitãţi specializate sã elaboreze amenajamente silvice interzice acesteia dreptul de a mai solicita autorizarea pe o perioadã de 10 ani.

ANEXA 1
-------
la metodologie
-------------
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Comisia de autorizare a unitãţilor specializate
sã elaboreze amenajamente silvice


AUTORIZAŢIA
Nr. .......... din ..........

Comisia de autorizare a unitãţilor specializate sã elaboreze amenajamente
silvice din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii
Rurale, constituitã în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii,
pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. ...... din ........., analizând
Cererea nr. ........ din data de .......... şi documentaţia aferentã,

AUTORIZEAZĂ
.........................................................................,
cu sediul în ....................., având Certificatul de înregistrare
nr. ......... din ..........., eliberat de Oficiul Registrului Comerţului
al Judeţului ................, sã elaboreze amenajamente silvice, cu
respectarea reglementãrilor în vigoare.

Suprafaţa pentru care se autorizeazã sã execute lucrãri de amenajare a
fondului forestier naţional este înscrisã pe versoul prezentei autorizaţii.

Prezenta autorizaţie are o valabilitate de 4 ani din momentul emiterii şi
se poate suspenda sau anula de cãtre Comisia de autorizare în condiţiile
prevãzute la art. 26 şi 27 din Metodologia de autorizare a unitãţilor
specializate sã elaboreze amenajamente silvice.

Capacitatea autorizatã se poate modifica, în condiţiile regulamentului
iniţial, cu înscrierea de menţiuni pe verso.

Preşedinte,
...............................

MENŢIUNI
(verso)

AUTORIZAŢIA
Nr. ........ din ........
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Suprafaţa Semnãtura preşedintelui
crt. Data autorizatã şi ştampila Comisiei Menţiuni
de autorizare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 2
--------
la metodologie
--------------
DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC ...................................
CODUL UNIC DE INREGISTRARE ...................................

┌────┬────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┬────────────┐
│Nr. │ Numarul*) │Beneficiar│ Natura │ Suprafata │Executant**)│Nr. contract│
│crt.│ si data │ │ lucrarii │contractata│(proiectant)│ individual │
│ │contractului│ │ │ -ha- │/expert CTAP│ de munca │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│Total │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────┘
*) Pe aceeasi pagina se inscriu numai contractele incheiate intr-un singur
an
**) Se nominalizeaza proiectantul sau proiectantii care realizeaza lucrarea
contractata
ANEXA 3
----------
la metodologie
--------------
DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC ...................................
CODUL UNIC DE INREGISTRARE ..................................

┌────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────────┬───────┐
│Nr. │Numarul│Benefi-│Denu- │Supra- │Nr./ │Nr./ │Nr./ │ Data │Obser- │
│crt.│si data│ciar*) │mirea │fata │data │data │data │depunerii│vatii**│
│ │con- │ │lucra- │con- │Confe-│verifi-│Confe-│spre avi-│ │
│ │tractu-│ │rii │tracta-│rin- │care │rinta │zare in │ │
│ │lui │ │ │ta │ta I │finala │a II-a│CTAS │ │
│ │ │ │ │ -ha- │de │ │de │minister │ │
│ │ │ │ │ │amena-│ │amena-│sau │ │
│ │ │ │ │ │jare │ │jare │CTA-ITRSV│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────────┴───────┘
*) Se inscrie: amenajamentul fondului forestier proprietate publica/privata/
a ....................
**) Se inscriu: nr./data notei de control, data suspendarii autorizatiei,
perioada suspendarii autorizatiei, sanctiunile primite.------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016