Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MEMORANDUM din 11 octombrie 2017  de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă    Twitter Facebook
Cautare document

 MEMORANDUM din 11 octombrie 2017 de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 538 din 28 iunie 2018
──────────
    Aprobat prin Legea nr. 151 din 22 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 538 din 28 iunie 2018.
──────────
    Guvernul României şi Guvernul Georgia, denumite în continuare părţi,
    având în vedere prevederile Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Bruxelles la 19 iunie 1995,
    având în vedere prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014,
    luând în considerare voinţa şi necesităţile Guvernului României şi Guvernului Georgiei,
    părţile au convenit următoarele:
    ART. 1
    Definiţii
    Definiţiile folosite pentru scopul prezentului memorandum de înţelegere (MoU) sunt următoarele:
    (1) Prin bunuri şi servicii se înţelege hrană, servicii, facilităţi şi materiale de resortul hrănirii, apă, cazare, transport, inclusiv transport aerian, carburanţi şi lubrifianţi, îmbrăcăminte, servicii de pază şi patrulare, servicii de însoţire a convoaielor rutiere şi feroviare, controlul şi monitorizarea traficului rutier, servicii de topografie, cadastru, fotogrammetrie, cartografie şi analiză hidrografică, servicii de comunicaţii şi informatică, servicii medicale, muniţie, întreţinerea bazelor militare, clădirilor şi spaţiilor puse la dispoziţie, serviciile de depozitare, utilizarea instalaţiilor, servicii pentru desfăşurarea antrenamentelor, piese de schimb şi componente, servicii de reparaţii şi întreţinere, servicii de calibrare, servicii portuare şi aeroportuare.
    În acest termen se include, de asemenea, folosirea temporară a vehiculelor de uz general şi a altor articole de tehnică militară.

    (2) Prin forţe se înţelege toate componentele, militare şi civile ale părţilor, inclusiv tot personalul, materialele şi proviziile, aşa cum sunt definite în NATO SOFA. Acestea includ toate navele, aeronavele, vehiculele, materialele, tehnica, muniţia şi proviziile necesare desfăşurării forţei.
    (3) Prin operaţii se înţelege acţiunile militare sau desfăşurarea unei misiuni militare strategice, tactice, întrunite sau specifice unei singure categorii de forţe sau de ordin administrativ; procesul ducerii luptei, inclusiv atac, apărare, mişcare, aprovizionare şi manevre necesare îndeplinirii obiectivelor oricărei acţiuni combatante sau campanii.
    (4) Prin exerciţii se înţelege toate activităţile de instruire desfăşurate în comun, inclusiv exerciţiile de toate tipurile, antrenamentele, atelierele şi alte activităţi de instruire planificate şi executate în comun de forţele armate ale părţilor.
    (5) Naţiune trimiţătoare (SN). Termenul naţiune trimiţătoare (SN) desemnează în mod generic pe oricare dintre cele două părţi, în situaţia participării cu forţe în afara propriilor frontiere pe teritoriul statului celeilalte părţi (inclusiv apele teritoriale şi spaţiul aerian de deasupra teritoriului şi apelor teritoriale ale acestei părţi) în vederea desfăşurării de operaţii şi exerciţii.
    (6) Naţiune gazdă (HN). Termenul naţiune gazdă (HN) desemnează în mod generic pe oricare dintre cele două părţi pe teritoriul statului căreia se află dislocate forţe aparţinând celeilalte părţi cărora li se acordă sprijin în condiţiile stipulate în prezentul MoU.
    (7) Prin sprijinul naţiunii gazdă (HNS) se înţelege asistenţa, cu caracter civil sau militar, acordată sub forma bunurilor şi serviciilor, pe timp de pace, situaţii de urgenţă, criză şi conflict de către o HN forţelor SN care sunt staţionate, execută operaţiuni sau tranzitează teritoriul, apele teritoriale sau spaţiul aerian de deasupra teritoriului sau apelor teritoriale ale acelei HN.
    (8) Prin cheltuieli se înţelege acele cheltuieli asociate cu sprijinul şi susţinerea forţelor naţionale sau multinaţionale. Pentru scopurile acestui MoU şi ale înţelegerilor de aplicare:
    a) costuri suportate împreună înseamnă acele cheltuieli convenite în avans ca fiind în responsabilitatea comună a ambelor părţi;
    b) costuri naţionale directe înseamnă acele cheltuieli considerate ca fiind în responsabilitatea unei singure părţi.

    (9) Memorandum de înţelegere (MoU) înseamnă, în acest caz, un acord bilateral cuprinzător care implică intenţia şi responsabilitatea părţilor de a-şi acorda sprijin reciproc în cazul participării cu forţe a uneia dintre părţi la operaţii sau exerciţii pe teritoriul celeilalte părţi.
    (10) Prin înţelegere de aplicare se înţelege un acord suplimentar scris referitor la achiziţionarea şi/sau la transferul de bunuri şi servicii specifice, prin care se stabilesc detalii suplimentare, termeni şi condiţii specifice pentru punerea în aplicare a prezentului MoU. Aceste înţelegeri de aplicare pot fi Acordul tehnic (TA) şi Aranjamentul de implementare întrunită (JIA).
    (11) Prin Acord tehnic (TA) se înţelege un document subsecvent acestui MoU, care detaliază concepţia şi procedurile specifice de furnizare a HNS.
    (12) Prin Aranjament de implementare întrunită (JIA) se înţelege un document subsecvent TA, care stabileşte angajamentul părţilor privind furnizarea şi primirea HNS, ce include informaţii detaliate privind sprijinul solicitat şi oferit, procedurile locale specifice pentru aplicarea aranjamentelor de sprijin şi detalii financiare suplimentare.
    (13) Prin Declaraţia de cerinţe (SOR) se înţelege un document care detaliază cerinţele părţii beneficiare către partea furnizoare privind bunurile şi serviciile care fac obiectul sprijinului solicitat, precum şi costurile asociate acestora.
    (14) Prin comandă se înţelege o solicitare formulată corect şi semnată de o persoană oficială autorizată, care constituie o cerere pentru asigurarea sprijinului, bunurilor şi serviciilor, în conformitate cu prezentul MoU şi cu oricare înţelegere de aplicare subsecventă.
    (15) Prin factură se înţelege un document emis de partea furnizoare, prin care se solicită rambursarea sau plata pentru sprijinul, bunurile şi serviciile specifice furnizate în conformitate cu prezentul MoU şi cu oricare înţelegere de aplicare subsecventă.
    (16) Prin transfer se înţelege vânzare contra plată în numerar, schimb de bunuri asemănătoare sau de bunuri ori servicii având valoare egală, închiriere, împrumut sau un alt tip de furnizare de sprijin, bunuri şi servicii, furnizate temporar, în condiţiile prezentului MoU.
    (17) Prin Agent executiv (EA) se înţelege Ministerul Apărării Naţionale din România şi, respectiv, Ministerul Apărării din Georgia.
    (18) Dacă semnificaţia unui termen utilizat în acest MoU nu este precizată, se va aplica Glosarul NATO de termeni şi definiţii (AAP-6).


    ART. 2
    Scop
    Scopul prezentului MoU este stabilirea termenilor de bază, condiţiilor şi procedurilor generale pentru furnizarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă (HNS) pentru forţele aparţinând oricăreia dintre părţi pe timpul participării în cadrul operaţiilor şi exerciţiilor care se desfăşoară pe teritoriul statului celeilalte părţi.

    ART. 3
    Domeniu de aplicare
    (1) Prezentul MoU este destinat să faciliteze acordarea în condiţii de reciprocitate a sprijinului naţiunii gazdă între părţi, în vederea desfăşurării operaţiilor şi exerciţiilor.
    (2) Prezentul MoU se aplică furnizării reciproce de sprijin, bunuri şi servicii către forţele militare ale unei părţi de către cealaltă parte, în schimbul plăţii în numerar sau al furnizării reciproce de sprijin, bunuri şi servicii către forţele celeilalte părţi.
    (3) Părţile convin că achiziţiile şi transferurile, potrivit prevederilor prezentului MoU şi oricărei înţelegeri de aplicare subsecvente, sunt condiţionate de disponibilitatea sumelor alocate cu această destinaţie şi de limitările de achiziţionare şi transfer stabilite de legile şi reglementările României şi Republicii Georgia.
    (4) Prevederile oricăror acorduri relevante în vigoare între cele două părţi se vor aplica pentru toate operaţiile şi exerciţiile acoperite de acest MoU.
    (5) Prevederile acestui MoU se vor aplica pe timp de pace, situaţii de urgenţă, criză şi conflict.

    ART. 4
    Termeni şi condiţii
    (1) Fiecare parte va depune toate eforturile, în funcţie de priorităţile sale naţionale, pentru satisfacerea solicitărilor celeilalte părţi privind furnizarea, conform prezentului MoU, de sprijin, bunuri şi servicii, pe timp de pace, situaţii de urgenţă, criză şi conflict. În cazul în care o înţelegere de aplicare conţine un standard mai strict de satisfacere a unor astfel de cerinţe, acea înţelegere se va aplica cu precădere.
    (2) Părţile convin că planificarea furnizării HNS şi, implicit, a transferului bunurilor şi serviciilor care fac obiectul acestui sprijin se vor face cu utilizarea SOR prevăzută de anexa A.
    (3) Părţile convin că transferul de bunuri şi servicii între părţi va fi efectuat prin comenzi emise şi acceptate conform prezentului MoU şi oricărei înţelegeri de aplicare subsecvente.
    (4) O comandă poate fi emisă în baza prezentului MoU, în condiţiile inexistenţei unei înţelegeri de aplicare subsecvente, numai în împrejurările prevăzute în anexa B la prezentul MoU.
    (5) Competenţa încheierii înţelegerilor de aplicare subsecvente prezentului MoU aparţine EA român şi georgian.
    (6) Atât în cazul în care transferul se efectuează printr-o comandă emisă numai în baza prezentului MoU, cât şi în cazul în care se utilizează o înţelegere de aplicare subsecventă, trebuie să prevadă toate detaliile, termenii şi condiţiile necesare de efectuare a transferului, inclusiv datele din anexa C.
    (7) Părţile convin ca solicitarea, primirea, returnarea şi facturarea bunurilor şi serviciilor furnizate să se facă prin utilizarea formularului standard prevăzut de anexa C. Datele referitoare la personalul autorizat să emită şi să accepte comenzile în condiţiile prezentului MoU vor face obiectul unei înţelegeri de aplicare subsecvente. Părţile îşi vor notifica reciproc, pe canal diplomatic, prin EAs, autorizările sau limitările specifice referitoare la personalul competent să emită sau să accepte direct cerinţe şi comenzi, în condiţiile prezentului MoU sau unei înţelegeri de aplicare, când respectiva înţelegere de aplicare nu conţine asemenea informaţii.
    (8) Partea beneficiară este de acord ca bunurile şi serviciile transferate care fac obiectul HNS furnizat să nu fie retransferate, cu titlu temporar sau permanent, prin niciun mijloc, unei terţe părţi, fără consimţământul prealabil scris al părţii furnizoare.
    (9) Pe timpul elaborării înţelegerilor de aplicare subsecvente, HN va pune la dispoziţia SN copii ale actelor normative privind protecţia mediului, aplicabile operaţiilor şi exerciţiilor desfăşurate conform acestui MoU, precum şi ale actelor normative în domeniul depozitării, mişcării sau evacuării materialelor periculoase sau muniţiilor. Personalul SN va respecta regulamentele/procedurile din domeniul protecţiei mediului şi se va conforma reglementărilor privind depozitarea, mişcarea sau evacuarea materialelor periculoase şi a muniţiilor. Pentru a preveni ambiguităţile sau neînţelegerile dintre HN şi SN, orice particularităţi şi precizări referitoare la acest domeniu vor fi definite în TA.

    ART. 5
    Prevederi financiare
    (1) Pentru orice tranzacţie de sprijin, bunuri şi servicii, părţile vor negocia modalitatea de plată în numerar, în moneda precizată de către partea furnizoare - tranzacţie rambursabilă -, sau în valoare egală, ce va fi definită doar în termeni monetari - tranzacţie la schimb. Partea beneficiară va plăti părţii furnizoare în condiţiile precizate la alin. 1.a. sau alin. 1.b. din acest articol.
    a) Tranzacţie rambursabilă. Partea furnizoare va trimite facturi către partea beneficiară după furnizarea sau livrarea bunurilor şi serviciilor care fac obiectul sprijinului. Ambele părţi vor păstra evidenţe ale tuturor tranzacţiilor, iar fiecare din părţi va proceda la plata conturilor rezultate nu mai rar de o dată la fiecare douăsprezece luni şi nu mai târziu de 15 decembrie a anului în curs. Facturile emise de partea furnizoare vor fi însoţite de documentaţia necesară justificativă şi vor fi achitate în termen de 30 de zile de la data primirii. Atunci când preţul se stabileşte la o tranzacţie rambursabilă, părţile convin să aplice reciproc următoarele principii de evaluare a preţului:
    - în cazul unei achiziţii specifice de către partea furnizoare de la agenţii economici cu care are contracte încheiate, pentru partea beneficiară preţul nu va fi mai puţin avantajos decât preţul cerut forţelor armate de către agentul economic al părţii furnizoare cu care are contract încheiat pentru articole sau servicii identice, mai puţin orice sumă exclusă de la plată conform art. 6 din prezentul MoU. Preţul cerut poate include diferenţele datorate termenelor de livrare, punctelor de livrare şi altor considerente similare;
    – în cazul transferului din resurse proprii ale părţii furnizoare, aceasta va cere acelaşi preţ pe care îl percepe de la propriile forţe pentru sprijin, bunuri şi servicii de natură identică, de la data acceptării comenzii, mai puţin orice sume exceptate prin art. 6 al prezentului MoU. Acest preţ nu va fi mai mic decât contravaloarea achiziţiilor pentru înlocuire efectuate de partea furnizoare. În orice caz, când un preţ nu a fost stabilit sau când plăţile nu sunt făcute pentru forţele armate proprii, părţile vor conveni în avans un preţ, excluzând costurile care sunt eliminate, în baza principiilor reciproce de stabilire a preţurilor.

    b) Tranzacţie la schimb. Ambele părţi vor ţine evidenţa tuturor tranzacţiilor. Partea beneficiară îi va plăti părţii furnizoare prin transfer de sprijin, bunuri şi servicii, asupra cărora s-a convenit a fi de valoare monetară egală cu sprijinul, bunurile şi serviciile furnizate sau efectuate de către partea furnizoare. Dacă partea beneficiară nu efectuează schimbul în condiţiile programului de înlocuire convenit sau în vigoare la data tranzacţiei iniţiale, în perioade ce nu pot depăşi un an de la data tranzacţiei iniţiale, dar nu mai târziu de 15 decembrie a anului respectiv în curs, tranzacţia va fi considerată rambursabilă şi i se vor aplica prevederile alin. 1.a de mai sus, cu excepţia preţului ce va fi stabilit folosindu-se preţurile reale sau estimate practicate la data când plata ar fi trebuit făcută.

    (2) Acordul părţilor cu privire la preţurile asociate bunurilor şi serviciilor care fac obiectul HNS se consemnează în SOR. Când un preţ final asociat unei comenzi nu este convenit în prealabil prin SOR, până la convenirea acordului părţilor asupra unui preţ final se va stabili, prin comandă, o limită maximă a responsabilităţii părţii care face comanda de bunuri şi servicii de natura sprijinului solicitat. Ulterior, părţile vor trece cât mai devreme posibil la negocierea preţului final.
    (3) Factura va face referire la înţelegerea de aplicare respectivă sau, în absenţa acesteia, se va referi la prezentul MoU şi va fi conformă anexei C. Facturile vor fi însoţite de dovada de primire completată de către partea beneficiară a bunurilor şi serviciilor care fac obiectul sprijinului.
    (4) Părţile convin să acorde acces în mod reciproc la documentaţia şi informaţiile suficiente, pentru a verifica, dacă este cazul, că au fost respectate principiile reciproce şi că preţurile nu includ costurile exceptate sau la care se renunţă, precum şi pentru a certifica, de la caz la caz, cheltuielile sau tarifele pentru cercetare.
    (5) Nicio prevedere din prezentul MoU nu va servi ca bază pentru stabilirea unui tarif mai mare pentru bunurile şi serviciile asociate sprijinului acordat, dacă asemenea bunuri şi servicii vor fi disponibile fără plată sau la un preţ mai mic, în condiţiile stabilite în alt acord.
    (6) Înţelegerile de aplicare subsecvente acestui MoU vor constitui baza iniţială pentru evaluările de costuri şi vor servi ca bază pentru încadrarea cheltuielilor drept costuri naţionale directe.
    (7) Aranjamentele financiare şi procedurile de rambursare detaliate vor fi precizate în înţelegerile de aplicare subsecvente prezentului MoU.

    ART. 6
    Costuri exceptate sau la care se renunţă
    Prevederile oricăror acorduri privind scutirea de taxe şi cheltuieli vamale aplicabile la achiziţionarea de materiale, bunuri, servicii şi echipamente de către partea beneficiară se vor aplica la transferul de bunuri şi servicii asociate HNS acordat în condiţiile prezentului MoU. Părţile vor coopera în furnizarea documentaţiei necesare pentru a obţine cele mai scăzute taxe şi tarife vamale. Partea furnizoare va informa partea care face comanda dacă preţul pretins pentru bunuri şi servicii asociate sprijinului include taxe sau tarife vamale pe care partea furnizoare nu le poate recupera. În asemenea cazuri preţul plătit de către partea beneficiară va include doar acele taxe sau tarife vamale nerecuperabile de către partea furnizoare.

    ART. 7
    Protecţia informaţiilor clasificate
    Protecţia informaţiilor clasificate pe timpul operaţiilor şi exerciţiilor care fac obiectul acestui MoU se va face potrivit prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014.

    ART. 8
    Intrarea în vigoare, durata şi încetarea valabilităţii
    (1) Prezentul MoU va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare intrării sale în vigoare.
    (2) Acest MoU este încheiat pentru o perioadă nedeterminată. Fiecare parte poate denunţa Memorandumul de înţelegere prin transmiterea către cealaltă parte, prin canale diplomatice, a unei notificări scrise a intenţiei de încetare a valabilităţii. În acest caz Memorandumul de înţelegere îşi va înceta valabilitatea la 6 (şase) luni după primirea notificării de încetare a valabilităţii de către cealaltă parte.

    ART. 9
    Amendamente şi completări
    Amendamentele şi completările la Memorandumul de înţelegere, care se vor constitui ca documente separate şi vor intra în vigoare în conformitate cu alin. 1 al art. 8 al prezentului MoU, se vor realiza prin consimţământul părţilor. Documentele constituite în acest mod vor fi considerate ca făcând parte integrantă din prezentul MoU.

    ART. 10
    Soluţionarea divergenţelor
    Orice neînţelegeri rezultând din contracte vor fi soluţionate în conformitate cu legislaţia naţiunii gazdă. Orice divergenţe cu privire la interpretarea sau aplicarea acestui MoU vor fi soluţionate prin consultări şi/sau negocieri între părţi şi nu vor fi deferite vreunui tribunal sau terţ în vederea soluţionării.

    Semnat la Batumi la 11 octombrie 2017, în două exemplare originale, în limbile română, georgiană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.


                    Pentru Guvernul României
                    Mircea Duşa,
                    secretar de stat pentru politica de apărare şi planificare
                    Pentru Guvernul Georgiei
                    Lela Chikovani,
                    prim-locţiitor al ministrului apărării

    ANEXA A

    Formular pentru declaraţia de cerinţe (SOR)
 (a se vedea imaginea asociată)

    Informaţii necesare pentru completarea declaraţiei de cerinţe (SOR)
    1. Data şi numărul solicitării
    2. Acord de sprijin/Înţelegere de aplicare
    3.a. Date referitoare la tipul de sprijin solicitat/servicii specifice sprijinului
    3.b. Perioada
    3.c. Locaţia
    4.a. Organizaţia beneficiară/iniţiatoare
    4.b. Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea beneficiarului/iniţiatorului: nume, prenume, grad, adresa, telefon, fax, semnătura beneficiarului/iniţiatorului
    4.c. Naţiunea căreia îi aparţine beneficiarul/iniţiatorul
    5.a. Date referitoare la banca, sucursala, agenţia furnizorului
    5.b. Contul furnizorului
    5.c. Adresa furnizorului
    5.d. Telefon/Fax
    6.a. Numele unităţii furnizoare/adresa
    6.b. Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea furnizorului să accepte schimbări ale cerinţelor: nume, prenume, grad, adresa, telefon, fax
    7.a. Organizaţia furnizoare
    7.b. Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea furnizorului: nume, prenume, grad, adresa, telefon, fax, semnătura furnizorului
    7.c. Naţiunea căreia îi aparţine furnizorul
    8.a. Organizaţia care execută plata
    8.b. Adresa
    8.c. Telefon/Fax
    9.a. Numele unităţii beneficiare/primitoare, adresa
    9.b. Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea beneficiarului să solicite schimbări ale cerinţelor: nume, prenume, grad, adresa, telefon, fax
    10.a. Organizaţia solicitantă
    10.b. Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea solicitantului: nume, prenume, grad, adresa, telefon, fax, semnătura solicitantului
    10.c. Naţiunea căreia îi aparţine solicitantul
    11. Numărul curent
    12. Detaliile cerinţelor
    13. Cantitate
    14. Unitatea de măsură
    15. Cost unitar
    16. Cost total estimat
    17. Metoda de plată
    18. Cantitatea primită
    19. Observaţii, comentarii

    ANEXA B

    Condiţii privind emiterea de comenzi în baza prezentului MoU
    Conform art. 4 pct. 4, comenzile de sprijin pot fi emise în baza prezentului acord în următoarele condiţii:
    a) comenzile pentru bunurile şi serviciile care fac obiectul sprijinului, adresate în situaţii de urgenţă, criză şi conflict, exerciţii combinate, antrenamente, deplasări, dislocări, operaţii sau orice alte activităţi de cooperare, în circumstanţe neprevăzute în care nu există timpul necesar pentru elaborarea unei înţelegeri de aplicare, iar beneficiarul are o necesitate urgentă de sprijin care impune furnizarea unor bunuri şi servicii;
    b) comenzile pentru bunuri şi servicii care fac obiectul sprijinului, solicitate în regim de urgenţă şi care nu sunt prevăzute într-o înţelegere de aplicare, cu condiţia ca părţile tranzacţiei sau reprezentanţii lor autorizaţi să fie de acord.


    ANEXA C

    Formular pentru cerere standard, primire, returnare şi facturare
    *) Formularul din anexa C este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Informaţii necesare pentru completarea formularului pentru cerere, primire, returnare şi factură

    Modul de completare a formularului tipizat este următorul:
    1. rubricile de la 1 la 15 se completează de unitatea solicitantă, care reţine exemplarul nr. 5 şi trimite celelalte exemplare la unitatea autorizată;
    2. la primirea formularului, unitatea autorizată completează rubricile 16-19 din partea A şi rubricile 25-30 din partea C, iar, dacă este cazul, şi rubricile 28 şi 29; în cazul în care unitatea autorizată nu este aceeaşi cu unitatea predătoare, formularul se trimite acesteia;
    3. unitatea predătoare va reţine exemplarul nr. 4, iar exemplarele 1, 2 şi 3 vor fi trimise unităţii solicitante (dacă a fost identificat locul de predare) sau se păstrează până în momentul identificării locului de predare; unitatea solicitantă va trimite la rândul ei formularele către unitatea primitoare (în cazul în care aceasta este alta decât cea solicitantă); în toate cazurile, cele trei exemplare originale ale formularului tipizat sunt disponibile în locul şi momentul predării materialelor sau serviciilor;
    4. unitatea solicitantă nominalizează o persoană autorizată să completeze rubrica 20 din partea B a formularului imediat după recepţia materialelor sau serviciilor; aceasta va reţine exemplarul nr. 3;
    5. în funcţie de modul de compensare pus de acord între părţi, se va proceda astfel:
    • în cazul plăţii în numerar: unitatea solicitantă va păstra exemplarul nr. 2 şi va returna exemplarul nr. 1 unităţii predătoare, împreună cu documentele de plată. În acest caz, exemplarul nr. 2 va fi contrasemnat de unitatea predătoare menţionându-se în rândul 33 „plata în numerar s-a executat la (se trece data)“, urmată de semnătura casierului;
    • în cazul înlocuirii la schimb sau împrumut: unitatea solicitantă va returna imediat exemplarul nr. 1 unităţii predătoare, iar exemplarul nr. 2 în momentul înapoierii materialului sau serviciului împrumutat;
    • în cazul rambursării: unitatea solicitantă va returna exemplarul nr. 1 şi 2 unităţii predătoare; aceasta la rândul ei va trimite exemplarele unităţii emitente a facturii, care, la rândul ei, după completarea părţii C a formularului tipizat, va trimite exemplarul nr. 1 la biroul de contabilitate al unităţii solicitantului;

    6. dacă din motive tehnice sau de securitate este necesar un alt mod de transmitere a formularului, este obligatoriu să se completeze cel puţin rândurile 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 şi 14 ale formularului şi în plus se vor trece informaţii suplimentare (de exemplu - implicaţii operaţionale); răspunsul, de regulă, va fi transmis prin fax, după completarea rândurilor 17, 18, 19 şi 27.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice