Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MEMORANDUM DE INTELEGERE din 23 iunie 2009  intre Comunitatea Europeana si Romania*)    Twitter Facebook
Cautare document

MEMORANDUM DE INTELEGERE din 23 iunie 2009 intre Comunitatea Europeana si Romania*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 1 iulie 2009
----------
*) Traducere.

1. În data de 6 mai 2009, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie privind alocarea pentru România a unei asistenţe financiare pe termen mediu în valoare de pânã la 5 miliarde euro. Asistenţa UE pentru România vine în completarea sprijinului FMI acordat prin intermediul unui acord stand-by (SBA - Stand-By Arrangement) în valoare de 11,4 miliarde DST (aproximativ 12,95 miliarde euro, 1111% din cota FMI a României), aprobat în data de 4 mai 2009. Un ajutor multilateral suplimentar în valoare de 2 miliarde euro va fi acordat dupã cum urmeazã: Banca Mondialã - 1 miliard euro, iar BEI şi BERD încã 1 miliard euro. Asistenţa financiarã acordatã de Uniunea Europeanã va fi condiţionatã de implementarea unui program comprehensiv de politici economice, care va cuprinde mãsuri de reformã fiscalã, financiarã şi reforme structurale. Acest program a fost conceput pentru a permite economiei sã facã faţã presiunilor de lichiditate pe termen scurt, în paralel cu îmbunãtãţirea competitivitãţii şi sprijinirea unei corecţii sistematice a dezechilibrelor pe termen mediu, aducând astfel economia pe o cale sãnãtoasã şi sustenabilã. Corecţia deficitelor fiscale mari şi îmbunãtãţirea guvernanţei fiscale reprezintã punctul central al acestui program, având în vedere faptul cã politicile fiscale prociclice şi managementul neperformant al finanţelor publice au contribuit la supraîncãlzire şi dezechilibre nesustenabile.
2. Asistenţa financiarã din partea Uniunii Europene se va acorda în cel mult 5 tranşe. Valoarea primei tranşe este de 1,5 miliarde euro şi va fi transferatã cu condiţia intrãrii în vigoare a Acordului de împrumut şi a Memorandumului de înţelegere. Memorandumul de înţelegere va fi adoptat şi semnat de cãtre Comisie dupã consultãri cu Comitetul Economic şi Financiar (CEF).
3. Înainte de semnarea Memorandumului de înţelegere, Parlamentul României a adoptat un buget rectificat care include o ajustare suplimentarã cu 1,1% din PIB, pe lângã mãsurile de aproximativ 3% din PIB incluse în buget în cursul lunii februarie 2009, în scopul atingerii unui deficit fiscal în termeni ESA 95 de cel mult 5,1% în 2009, adicã 4,6% din PIB, în termeni naţionali de numerar. Pe partea de cheltuieli, acest lucru se va realiza prin intermediul unor mãsuri de aproximativ 0,85% din PIB, printre care se numãrã urmãtoarele:
a) renunţarea la creşterile salariale din sectorul public (în total 5%) planificate pentru anul 2009 (sau reduceri echivalente ale angajãrilor) şi reducerea angajãrilor în sectorul public, inclusiv prin înlocuirea a doar 1 din 7 angajaţi care pãrãsesc locul de muncã. Aceste mãsuri vor conduce la o reducere de cel puţin 4% în termeni nominali a cheltuielilor de personal, comparativ cu nivelul din 2008 al acestor cheltuieli;
b) reduceri suplimentare ale cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, subvenţiilor acordate întreprinderilor publice şi cheltuielilor de capital pentru articole precum autovehiculele şi echipamentele de birou, precum şi asigurarea unui plan realist al proiectelor de investiţii sprijinite din fonduri ale Uniunii Europene;
c) formarea brutã a capitalului fix public va creşte în 2009 faţã de 2008 (la aproape 6 'bd % din PIB în 2009 faţã de 5 'bd % din PIB în 2008).
Pe partea de venituri vor fi luate mãsuri suplimentare care vor genera aproximativ 0,25% din PIB, printre altele eliminarea unor deduceri de ordin fiscal (în special la vehiculele companiilor şi amortizarea activelor reevaluate).
4. Anterior semnãrii Memorandumului de înţelegere, Banca Naţionalã a României (BNR) a efectuat o serie de teste de stres pe bilanţurile individuale ale bãncilor şi portofoliile de împrumuturi, urmând diferite scenarii, pentru întregul sistem bancar românesc. Rezultatele testelor de stres vor fi utilizate pentru a evalua creşterile potenţiale ale fondurilor proprii necesare în vederea asigurãrii unui raport de adecvare a capitalului de peste 10% pe tot parcursul programului.
5. Eliberarea fiecãrei tranşe de împrumut se va face ulterior pe baza implementãrii satisfãcãtoare a programului economic al Guvernului României. Criteriile specifice de politicã economicã pentru fiecare dintre tranşele de împrumut sunt specificate în anexa nr. I. Obiectivele generale ale programului sunt urmãtoarele:
a) Consolidarea fiscalã
Consolidarea fiscalã este o piatrã de hotar a programului de ajustare, date fiind politicile cu un caracter pronunţat prociclic din trecut şi contribuţia acestora la supraîncãlzirea economiei şi la dezechilibrele nesustenabile. Se prevede o reducere treptatã a deficitului fiscal, de la 5,4% din PIB în 2008 la 5,1% din PIB în 2009, 4,1% din PIB în 2010 şi sub 3% din PIB în 2011. Ajustarea se va baza în principal pe partea de cheltuieli, prin reducerea cheltuielilor cu personalul din sectorul public, reducerea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, scãderea subvenţiilor acordate entitãţilor publice şi prin reducerea cheltuielilor de capital la articole precum vehiculele şi echipamentul de birou. Se va acorda prioritate proiectelor de investiţii cofinanţate de Uniunea Europeanã. Scopul acestor reforme este, de asemenea, de a îmbunãtãţi calitatea cheltuielilor publice.
b) Guvernanţa fiscalã
Cu scopul de a ajuta la realizarea sustenabilã a unor deficite bugetare reduse vor fi luate mãsuri de îmbunãtãţire a strategiei bugetare şi a procesului bugetar. O componentã-cheie va fi legea responsabilitãţii fiscale, care inter alia va necesita elaborarea unui cadru bugetar obligatoriu pe termen mediu, stabilirea de limite pentru rectificãrile bugetare din cursul anului şi a unor reguli de ordin fiscal care sã aibã în vedere îmbunãtãţirea implementãrii bugetului. Prin aceastã lege ar trebui, de asemenea, sã se înfiinţeze un consiliu fiscal care sã furnizeze sondaje independente şi specializate.
În vederea îmbunãtãţirii predictibilitãţii şi transparenţei bugetare va fi restructurat sistemul de remunerare din sectorul public, inclusiv prin unificarea şi simplificarea grilelor de salarizare şi reformarea sistemului de sporuri. Aceastã mãsurã are menirea de a aborda problemele majore legate de sistemul de remunerare din sectorul public: sporurile reprezintã prea mult din remuneraţia totalã, nu existã o grilã unificatã de salarizare, existã prea multe legi care reglementeazã salarizarea în pãrţi diferite ale sistemului de remunerare. În mod special sunt necesare urmãtoarele mãsuri, pe întreg sectorul public:
- aprobarea, în legislaţia anului 2009, a unei grile unice şi simplificate de salarizare şi reformarea actualului sistem de sporuri. Aceastã legislaţie va stipula cã ponderea salariului de bazã ca procent din remuneraţia publicã totalã va reprezenta cel puţin 70%. Acest lucru se va realiza prin eliminarea majoritãţii sporurilor sau prin includerea acestora în salariul de bazã. Crearea de sporuri nepecuniare va fi interzisã. Pentru toţi funcţionarii publici în aceeaşi mãsurã, totalul sporurilor acordate va fi plafonat prin lege. Toate sporurile vor fi în continuare integral impozabile. Se poate prevedea prin lege o perioadã de introducere gradualã a reformelor de pânã la 3 ani;
- dezvoltarea unui cadru uniform şi comprehensiv de ierarhizare care sã coreleze remuneraţia cu responsabilitãţile şi calificarea în întreg sectorul public. Sistemul de remunerare publicã va depinde de un cadru stabilit în care poziţiile vor fi specificate în mod clar şi vor corespunde anumitor grile de salarizare.
Reforma sistemului public de remunerare va fi implementatã în aşa fel încât sã se asigure menţinerea capacitãţii administrative de gestionare a fondurilor Uniunii Europene.
Pentru a ajuta la îmbunãtãţirea sustenabilitãţii pe termen lung a finanţelor publice, parametrii-cheie ai sistemului de pensii vor fi, de asemenea, modificaţi. Schimbãrile vor viza trecerea la indexarea pensiilor publice cu preţurile de consum, limitarea majorãrii discreţionare a pensiilor şi creşterea treptatã a vârstei de pensionare, mai mult decât planificãrile actuale (în special la femei), luând în considerare evoluţia speranţei de viaţã. În plus, vor fi treptat cooptate la plata contribuţiei grupurile de angajaţi publici excluse pânã în prezent de la contribuţia la sistemul de pensii. Programul prevede continuarea implementãrii celui de-al doilea pilon de pensii cu majorãri periodice ale contribuţiilor conform planificãrii iniţiale.
Nu în ultimul rând, recomandãrile CE/FMI/BM în materie de administrare fiscalã vor fi implementate, incluzând şi revizuiri cuprinzãtoare ale Codului fiscal şi Codului de procedurã fiscalã, în conformitate cu termenele şi procedurile Comisiei Europene, şi în vederea sporirii eficienţei procesului de colectare a impozitelor şi taxelor. Totodatã, se va reduce numãrul de taxe şi de plãţi de taxe şi tarife din domeniul parafiscalitãţii.
c) Politica monetarã şi a sectorului financiar
Politica monetarã se va centra în continuare pe stabilitatea preţurilor şi atingerea ţintei de inflaţie stabilite de BNR (3,5% ±1% pentru sfârşitul anului 2009 şi sfârşitul anului 2010). În ceea ce priveşte sectorul financiar, pe baza testelor de stress finalizate, bãncile vor fi obligate sã asigure necesarul de capital pânã la 30 septembrie 2009, pentru anul calendaristic 2009, şi pânã la 31 martie 2010, pentru anul calendaristic 2010, în vederea asigurãrii ex ante a unei rate minime de adecvare de 10%. Pentru bãncile-mamã ale sucursalelor româneşti cu capital strãin, acest lucru este în concordanţã cu declaraţia comunã a acestora din 26 martie 2009 de la Viena, ce a fost reconfirmatã la întâlnirea din 19 mai de la Bruxelles.
Mai mult, programul prevede ca legea bancarã şi cea de lichidare sã fie modificate pentru a permite un rãspuns la timp şi eficient în cazul bãncilor aflate în dificultate. Un obiectiv-cheie al acestor modificãri va fi întãrirea autoritãţii administratorilor bãncilor plasate în administrare specialã. Dincolo de rezoluţia bancarã, vor mai fi şi alte mãsuri al cãror scop va fi întãrirea atribuţiilor de remediere ale bãncii centrale prin prevederi care vor permite BNR sã solicite acţionarilor importanţi majorarea capitalul social pentru a sprijini financiar bãncile. Supervizarea financiarã va fi întãritã în concordanţã cu legislaţia relevantã a Uniunii Europene în sectorul bancar, al asigurãrilor şi titlurilor de valoare. În plus, vor fi introduse cerinţe de raportare mai detaliatã cu privire la lichiditãţi. Mai mult, procedurile de activare a asigurãrii depozitelor vor fi modificate în vederea simplificãrii şi accelerãrii plãţilor. Conform legislaţiei modificate, garanţia la depozite se va plãti în perioada de 20 zile lucrãtoare autorizatã prin directiva UE cu privire la regimul garanţiilor la depozite. În sfârşit, pentru garantarea unei lichiditãţi suficiente, BNR va lãrgi sfera activelor acceptate ca garanţii pentru facilitãţile sale. Pe lângã acestea, având în vedere contextul caracteristic, nivelul minim reglementat al proporţiei de adecvare a capitalului va fi majorat de la 8% la 10% la momentul potrivit.
d) Reforma structuralã
Programul economic include, de asemenea, mãsuri de reformã structuralã, în concordanţã cu domeniile de politici acoperite de recomandãrile specifice de ţarã emise de Consiliu în cadrul strategiei de la Lisabona. Reformele includ politici de îmbunãtãţire a eficienţei şi eficacitãţii administraţiei publice, sporirea calitãţii cheltuielii publice, utilizarea adecvatã şi absorbţia fondurilor UE, îmbunãtãţirea mediului de afaceri şi soluţionarea muncii nedeclarate. În mod special sunt avute în vedere urmãtoarele reforme:
- Îmbunãtãţirea eficienţei şi eficacitãţii administraţiei publice:
* crearea, aprobarea şi implementarea unei reforme strategice pentru îmbunãtãţirea eficacitãţii administraţiei publice, pe baza unei analize funcţionale independente conduse de Banca Mondialã. Ţinând cont în permanenţã de respectarea acquis-ului comunitar, analiza va evalua structura generalã a administraţiei publice, eficacitatea administraţiei publice în mai multe domenii, în special cu privire la structurile decizionale, împãrţirea responsabilitãţilor între instituţii, organizarea internã a principalelor ministere, sfera şi responsabilizarea legatã de implementare şi adecvarea nivelelor de personal şi administrare a resurselor umane. Aceastã analizã funcţionalã se va face în douã etape, în fiecare dintre acestea avându-se în vedere un numãr de 5 ministere/agenţii. Lista entitãţilor ce vor fi analizate va fi agreatã cu Comisia.
- Îmbunãtãţirea mediului de afaceri:
* reducerea semnificativã a numãrului de autorizaţii şi permise şi a întârzierilor în obţinerea acestora, în special cele legate de înregistrarea proprietãţii, operarea afacerilor şi lucrãrilor de construcţii, cu un accent special pe IMM-uri.
- Utilizarea eficientã şi îmbunãtãţirea absorbţiei fondurilor Uniunii Europene:
* în conformitate cu recomandãrile din evaluarea de conformitate, se va continua restructurarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi a agenţiilor de implementare aferente (drumuri şi cale feratã), având în vedere mai ales: (i) separarea sarcinilor între Minister şi agenţiile de implementare; (ii) clarificarea responsabilitãţilor şi asumarea clarã a rãspunderii; şi (iii) disponibilitatea personalului calificat şi capacitãţii în departamentele implicate în pregãtirea proiectelor în vederea sprijinului prin fonduri structurale. Aici vor fi incluse întocmirea şi adoptarea unui acord multianual de performanţã între Minister şi agenţii, care sã cuprindã ţintele operaţionale şi de investiţii urmãrite spre a fi realizate de cãtre agenţii, precum şi resursele. Acest acord va fi realizat în contextul cadrului bugetar pe termen mediu avut în vedere. Acordul de performanţã trebuie sã defineascã în mod clar un cadru de responsabilizare şi sã reducã interferenţa politicã şi schimbarea frecventã a prioritãţilor.
- Soluţionarea problemei muncii nedeclarate:
* soluţionarea problemei muncii nedeclarate prin creşterea semnificativã a intensitãţii controalelor şi administrarea unor amenzi administrative suficient de descurajatoare în cazul neconformãrii. Guvernul va publica un raport anual de monitorizare pe site-ul sãu web.
- Îmbunãtãţirea calitãţii cheltuielilor publice:
* creşterea eficienţei şi eficacitãţii cheltuielilor de cercetare-dezvoltare, în paralel cu asigurarea unei finanţãri corespunzãtoare pentru proiectele şi programele de cercetare care se aflã în desfãşurare.
6. Actualizãrile Programului de convergenţã şi Programului naţional de reformã vor reflecta obiectivele şi acţiunile necesare conform programului economic.
7. O a doua tranşã în valoare de pânã la 1 miliard euro va fi eliberatã pânã la sfârşitul anului 2009. Urmãtoarele 3 tranşe sunt prevãzute, provizoriu, dupã cum urmeazã: pânã la 1,15 miliarde euro în Tr. 2-2010, pânã la 1,2 miliarde euro în Tr. 4-2010 şi pânã la 0,15 miliarde euro în Tr. 2-2011. Eliberarea tranşei a doua şi a tranşelor ulterioare se va face în funcţie de evaluarea pozitivã a progreselor înregistrate faţã de criteriile specifice de politicã economicã detaliate în anexa nr. I la prezentul document, dupã obţinerea opiniei emise de CEF.
8. Eliberarea împrumutului va fi condiţionatã de semnarea şi intrarea în vigoare a angajamentului legal corespunzãtor (Acordul de împrumut) semnat de cãtre pãrţi.
9. Data eliberãrii fiecãrei rate sau tranşe din împrumut va fi agreatã de ambele pãrţi în conformitate cu Acordul de împrumut.
10. CEF va fi permanent informat de cãtre Comisie cu privire la posibilitatea refinanţãrii împrumutului sau restructurãrii condiţiilor financiare.
11. Banca Centralã Europeanã va acţiona în calitate de agent al Comisiei şi va transfera banii aferenţi ratelor sau tranşelor din împrumut în contul de euro al Ministerului Finanţelor Publice din România (Trezoreria) deschis la BNR, care va acţiona în calitate de agent pentru România.
12. Ministerul Finanţelor Publice va deschide un cont special la BNR pentru administrarea asistenţei financiare pe termen mediu din partea Comunitãţii. Acest cont special va fi un subcont al contului în euro deschis de Ministerul Finanţelor Publice la BNR.
13. Pe parcursul perioadei de implementare a asistenţei, autoritãţile din România vor pune fãrã întârziere la dispoziţia Comisiei toate informaţiile relevante în vederea monitorizãrii situaţiei economice şi financiare şi pentru evaluarea progresului condiţiilor economice şi mãsurilor de reformã specificate în anexa nr. II. Anterior eliberãrii celei de-a doua tranşe şi a celor ulterioare de cãtre Comisie, autoritãţile din România vor furniza Comisiei un raport de conformare cu privire la îndeplinirea condiţionalitãţilor ataşate tranşei respective.
14. Se vor asigura investigarea şi tratamentul corespunzãtor al tuturor suspiciunilor şi cazurilor de fraudã, corupţie sau orice altã activitate ilegalã în legãturã cu administrarea asistenţei pentru balanţa de plãţi din partea Comunitãţii Europene. Orice astfel de cazuri, precum şi mãsurile luate în legãturã cu acestea de cãtre autoritãţile competente din România vor fi raportate Comisiei fãrã întârziere.
15. Fãrã a prejudicia prevederile art. 27 din Statutul Sistemului European al Bãncilor Centrale şi al Bãncii Centrale Europene, Curtea Europeanã a Auditorilor va avea dreptul de a efectua toate controalele financiare sau auditurile considerate necesare în România în legãturã cu administrarea acestei asistenţe. Comisia, inclusiv Biroul European Antifraudã, va avea astfel dreptul de a trimite propriii oficiali sau reprezentanţi legali autorizaţi în vederea efectuãrii controalelor financiare sau tehnice ori auditurilor pe care le considerã necesare în România în legãturã cu aceastã asistenţã financiarã.
16. Comisia sau reprezentanţii legali autorizaţi ai acesteia pot efectua o evaluare independentã ex-post. Autoritãţile din România s-au angajat sã furnizeze toate informaţiile relevante necesare evaluãrii. Proiectul raportului de evaluare va fi pus la dispoziţia autoritãţilor din România pentru comentarii.
17. Autoritãţile din România vor asigura, în mod corespunzãtor, cooperarea strânsã cu CEF şi Comisia Europeanã.
18. Anexele constituie parte integrantã a prezentului memorandum de înţelegere.
19. Aceastã asistenţã financiarã din partea Comunitãţii este acordatã pe o perioadã de 3 ani, începând din prima zi dupã intrarea în vigoare a Deciziei Consiliului din 6 mai 2009.
20. Toate notificãrile aferente acestui memorandum de înţelegere vor fi transmise în mod valabil în scris la urmãtoarele adrese:

Pentru Comunitatea Europeanã:
Comisia Comunitãţilor Europene
Direcţia Generalã a Afacerilor Economice şi Financiare
B-1049 Bruxelles
Fax: +32-2 299.35.23

Pentru primul-ministru:
Cancelaria Primului-Ministru:
Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1
Bucureşti 011791
Fax: +40 21 319 15 88

Pentru Ministerul Finanţelor Publice din România:
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
Sectorul 5, Bucureşti 050741
Fax: +40 21 312 16 30

Pentru Banca Naţionalã a României:
Banca Naţionalã a României
Str. Lipscani nr. 25
Bucureşti 030031
Fax: +40 21 312 62 60
21. Pentru România Memorandumul de înţelegere va intra în vigoare dupã finalizarea procedurilor interne conform legilor din România. Memorandumul de înţelegere poate fi modificat cu acordul ambelor pãrţi prin intermediul unui act adiţional. Orice act adiţional în acest sens va fi parte integrantã a acestui memorandum de înţelegere şi va intra în vigoare în conformitate cu aceleaşi proceduri ca şi în cazul Memorandumului de înţelegere.

Semnat la Bruxelles şi la Bucureşti la 23 iunie 2009 în 5 exemplare originale în limba englezã.

ROMÂNIA,
reprezentatã de

Emil Boc,
prim-ministru

Gheorghe Pogea,
ministrul finanţelor publice

Mugur Constantin Isãrescu,
guvernatorul Bãncii Naţionale a României


COMUNITATEA EUROPEANĂ,
rprezentatã de Comisia Europeanã

Joaquin Almunia,
membru al Comisiei EuropeneANEXA I


CRITERII SPECIFICE DE POLITICĂ ECONOMICĂ

Decizia privind a doua tranşã şi tranşele ulterioare acordate de cãtre Comisie va fi condiţionatã de o analizã a progresului realizat în cadrul programului de reformã economicã din România. Anexa de faţã specificã acele criterii detaliate care vor fi evaluate pentru fiecare ratã.

A doua ratã [2009 Tr. 4]

A. Consolidarea fiscalã
* Progres în atingerea ţintei deficitului bugetului general revizuit pe anul 2009 de pânã la 5,1% din PIB (adicã 4,6% din PIB în termeni de numerar)
* Progres în reducerea (i) cheltuielilor de personal faţã de nivelul anului 2008, (ii) cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, (iii) cheltuielilor cu subvenţiile şi (iv) cheltuielilor de capital pentru articole precum vehiculele şi echipamentele de birou.
* Guvernul transmite Parlamentului pentru aprobare bugetul pe anul 2010 pe baza cadrului bugetar pe termen mediu (CBTM), cu o ţintã a deficitului de 4,1% în termeni ESA 95 (adicã 3,6% în termeni de numerar).

B. Reforma guvernanţei fiscale
* Înregistrarea unui progres semnificativ în pregãtirea legii responsabilitãţii fiscale, care include (i) introducerea unui cadru obligatoriu bugetar pe termen mediu, (ii) stabilirea unor limite efective pentru bugetele suplimentare care majoreazã valoarea totalã a cheltuielii, (iii) asigurarea respectãrii limitelor bugetare de cãtre legislaţia cu impact bugetar adoptatã pe parcursul anului şi (iv) înfiinţarea unui consiliu fiscal independent care sã asigure prognoze de venituri şi prognoze macroeconomice independente pentru formularea bugetului, în raport cu care sã se poatã evalua proiecţiile oficiale, sã asigure monitorizarea evoluţiilor şi conformãrii cu ţintele fiscale prevãzute în legea bugetului, CBTM şi regulile bugetare. Prognozele emise de serviciile Comisiei trebuie folosite ca termen de referinţã pânã la implementarea integralã a consiliului fiscal.
* Guvernul transmite Parlamentului un CBTM pentru perioada 2010-2012 care sã acopere bugetul general consolidat. CBTM trebuie (i) sã aibã la bazã o regulã de cheltuieli multianualã care sã prevadã plafoane ale cheltuielilor publice pentru intervalul 2010-2012, (ii) sã includã ţinte ale balanţei fiscale pentru intervalul 2010-2012, (iii) sã includã o defalcare a proiecţiilor de cheltuieli conform clasificaţiei economice, (iv) sã includã proiecţii ale veniturilor defalcate pe principalele venituri fiscale şi (v) sã includã o regulã de venituri pentru bugetul general consolidat, regulã conform cãreia modul în care se alocã veniturile suplimentare faţã de cele anticipate se va specifica ex-ante în legea bugetului. Jumãtate din aceste venituri suplimentare non grant se va utiliza pentru diminuarea deficitului. În cazul bugetelor locale, CBTM va include limite generale ale împrumuturilor pentru intervalul 2010-2012.
* Pânã la sfârşitul lunii octombrie 2009, Parlamentul va adopta (i) legislaţia privind remunerarea în sistemul public, prin care se eliminã marea majoritate a sporurilor sau se introduc în salariul de bazã şi se majoreazã salariul de bazã ca procent din totalul remuneraţiei şi (ii) un cadru uniform şi comprehensiv de ierarhizare pentru corelarea remuneraţiei cu responsabilitãţile şi calificarea.
* Guvernul finalizeazã proiectul legislaţiei revizuite a pensiilor (i) prin care se realizeazã trecerea treptatã la indexarea pensiilor publice cu preţurile de consum faţã de indexarea cu salariile, (ii) se limiteazã posibilitatea majorãrii discreţionare a pensiilor, (iii) se introduc la contribuţie grupurile de angajaţi ai sistemului public care în prezent sunt excluse de la aceste contribuţii şi (iv) se creşte treptat vârsta de pensionare începând din anul 2015, în special la femei, ţinând cont de evoluţia speranţei de viaţã, având în vedere protejarea pensionarilor vulnerabili şi atingerea obiectivului de a avea în medie o ratã de înlocuire de 45% pentru persoanele care se pensioneazã.
* Guvernul a adoptat legislaţia prin care se reduce semnificativ numãrul de taxe şi de plãţi de taxe şi tarife din domeniul parafiscalitãţii. Progres în elaborarea legislaţiei prin care se implementeazã recomandãrile CE/FMI/BM în materie de administrare fiscalã.

C. Reglementare şi supervizare în sectorul financiar
* Amendarea legii bancare şi de lichidare pentru a putea rãspunde mai eficient şi în timp util în situaţii de dificultate. Obiectivul-cheie al amendamentelor va fi acela de a întãri atribuţiile administratorilor bãncilor plasate sub administrare specialã. Întãrirea puterilor de remediere ale Bãncii Naţionale a României prin prevederi care sã îi permitã acesteia sã solicite acţionarilor importanţi majorarea capitalului şi susţinerea financiarã a bãncii.
* Introducerea unor cerinţe mai detaliate de raportare a lichiditãţii în scopuri de supraveghere.

D. Reforme structurale
* Plan de acţiune pentru restructurarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi a agenţiilor de implementare, adoptat.
* Sub autoritatea Cabinetului Primului-Ministru, efectuarea unui inventar al autorizaţiilor şi permiselor legate de înregistrarea proprietãţii, operarea unei afaceri sau lucrãri de construcţii şi propunerea unui plan de simplificare.
* Guvernul adoptã un plan de intensificare a controalelor muncii nedeclarate. Planul trebuie sã conţinã ţinte cantitative privind numãrul de controale care urmeazã a fi efectuate.
* Guvernul transmite Parlamentului o propunere de modificare a legii falimentului pentru a scurta timpul necesar închiderii unei afaceri la mai puţin de un an.
* Guvernul finalizeazã o analizã a cheltuielilor publice destinate cercetãrii şi dezvoltãrii, care include şi recomandãri de politicã menite sã îmbunãtãţeascã eficienţa şi eficacitatea acestor cheltuieli.

A treia ratã [2010 Tr. 2]

A. Consolidarea fiscalã
* Atingerea ţintei de deficit de 5,1% din PIB în anul 2009.
* Atingerea reducerii planificate a (i) cheltuielilor de personal, asigurându-se în acelaşi timp mãcar o pãstrare în termeni nominali la nivel comparativ cu nivelul din anul 2008, (ii) cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, (iii) subvenţiilor şi (iv) cheltuielilor de capital la articole precum vehicule şi echipamente de birou.
* Adoptarea de cãtre Parlament a bugetului pe anul 2010, în baza unui cadru bugetar pe termen mediu cu o ţintã a deficitului care sã nu depãşeascã 4,1% din PIB (adicã 3,6% din PIB în termeni de numerar). Aceastã ţintã este susţinutã de mãsuri concrete, cu principala ajustare pe partea de cheltuieli. Aceste mãsuri vor include, printre altele, o plafonare a cheltuielilor cu salariile în sistemul public. Acest buget va include o creştere de 0,5 pp a ratei de contribuţie la sistemul de pensii pilonul 2.

B. Reforma guvernanţei fiscale
* Parlamentul adoptã legea responsabilitãţii fiscale. Consiliul fiscal va fi pe deplin operaţional pentru formularea bugetarã 2011.
* Adoptarea de cãtre Parlament a cadrului bugetar pe termen mediu pentru 2010-2012, care îndeplineşte cerinţele menţionate mai sus.
* Progrese în implementarea sistemului reformat de salarizare în sectorul public.
* Adoptarea legislaţiei revizuite a pensiilor pânã la sfârşitul lunii decembrie 2009 şi aprobarea acesteia de cãtre Parlament nu mai târziu de 31 martie 2010.
* Guvernul transmite Parlamentului legislaţia de implementare a recomandãrilor CE/FMI/BM în materie de administrare fiscalã, acolo unde este cazul.

C. Supravegherea şi reglementarea în sectorul financiar
* Modificarea procedurilor pentru activarea asigurãrii la depozite, în sensul simplificãrii şi accelerãrii plãţilor. Conform noilor prevederi, garanţia la depozite se va plãti în termenul de 20 de zile lucrãtoare autorizat în directiva UE privind regimul garanţiilor la depozite.
* Întãrirea supervizãrii financiare şi sectoriale în concordanţã cu legislaţia relevantã a Uniunii Europene. Mãsurile de întãrire a supervizãrii financiare ar putea include, printre altele, (i) modificãrile legislative necesare în vederea asigurãrii numirii membrilor consiliilor autoritãţilor de supervizare pe baza calificãrilor tehnice şi a experienţei anterioare în domeniul supervizãrii în sectorul financiar şi (ii) prevederi prin care sã se asigure independenţa financiarã a autoritãţilor de supervizare şi îmbunãtãţirea procesului decizional atât la vârf, cât şi la nivelul mediu al conducerii.

D. Reforme structurale
* Adoptarea de cãtre Guvern a unui plan de acţiune care sã includã obiective de referinţã şi un calendar de implementare ce are la bazã rezultatul analizei funcţionale independente.
* Restructurarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi a agenţiilor de implementare, finalizatã.
* Progres în implementarea simplificãrii administrative privind autorizaţiile şi permisele.
* Progres înregistrat în implementarea planului de intensificare a controalelor care vizeazã munca nedeclaratã.
* Guvernul adoptã un plan de sporire a eficienţei şi eficacitãţii cheltuielilor publice de cercetare şi dezvoltare.
* Parlamentul adoptã legea modificatã a falimentului.

A patra ratã [2010 Tr. 4]

A. Consolidarea fiscalã
* Progres înregistrat în atingerea ţintei de deficit de 4,1% din PIB în anul 2010 (adicã 3,6% în termeni de numerar).
* Progres înregistrat în implementarea mãsurilor care stau la baza ţintei de deficit.
* Bugetul 2011 este în curs de pregãtire, cu o ţintã a deficitului public sub 3% din PIB, atât în termeni de numerar, cât şi ESA 95.

B. Reforma guvernanţei fiscale
* Asigurarea funcţionalitãţii depline a consiliului fiscal înfiinţat, care trebuie sã joace rolul destinat în formularea bugetului pentru anul 2011.
* Progres în implementarea sistemului reformat de salarizare în sectorul public.
* Progres în implementarea legii revizuite a pensiilor.
* Legislaţia revizuitã prin care se implementeazã recomandãrile CE/FMI/BM în materie de administrare fiscalã va intra în vigoare din iulie 2010.

C. Reforme structurale
* Progres în implementarea planului de acţiune bazat pe rezultatul analizei funcţionale independente.
* Progres în implementarea proiectului de simplificare administrativã pentru autorizaţii şi permise.
* Reformele planificate în sistemul de control al muncii nedeclarate sunt integral implementate.
* Progres în implementarea reformelor planificate în sectorul cercetare-dezvoltare.

A cincea ratã [2011 Tr. 2]

A. Consolidarea fiscalã
* Atingerea ţintei de deficit în anul 2010 de 4,1% din PIB.
* Realizarea plafonului de cheltuieli de personal pentru anul 2010.
* Adoptarea de cãtre Parlament a bugetului pe anul 2011, cu o ţintã a deficitului sub 3% din PIB în termeni ESA 95. Aceastã ţintã este susţinutã de mãsuri concrete, cu ajustarea principalã pe partea de cheltuieli. Mãsurile vor include, printre altele, plafonarea cheltuielilor cu salariile în sistemul public.

B. Reforma guvernanţei fiscale
* Evaluarea funcţionãrii CBTM, identificarea problemelor şi adoptarea de mãsuri pentru soluţionarea acestora.
* Progres în implementarea sistemului de salarizare în sectorul public.
* Progres în implementarea legii revizuite a pensiilor.

C. Reforme structurale
* Progres în implementarea planului de acţiune bazat pe rezultatul analizei funcţionale independente.
* Progres în implementarea proiectului de simplificare administrativã.
* Reformele planificate în sectorul cercetare-dezvoltare, implementate.
Pe tot parcursul implementãrii programului de asistenţã financiarã se va monitoriza performanţa în urmãtorul domeniu:
Inflaţie
Politica monetarã trebuie sã rãmânã axatã pe stabilitatea preţurilor şi atingerea ţintei de inflaţie stabilite de BNR (3,5% ± 1% la sfârşitul anului 2009 şi sfârşitul anului 2010).

ANEXA II


SISTEMUL DE MONITORIZARE ŞI RAPORTARE

Pe parcursul implementãrii asistenţei comunitare, autoritãţile relevante vor transmite Comisiei urmãtorii indicatori şi rapoarte, în mod periodic. În general, informaţiile pentru raportare furnizate altor creditori multilaterali şi bilaterali implicaţi în programul de asistenţã financiarã din care face parte asistenţa acordatã de Comunitate vor fi transmise în acelaşi timp şi Comisiei, cu excepţia cazurilor în care Comisia specificã faptul cã acestea nu sunt necesare.

Transmiterea datelor la Comisie
┌────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ Date de transmis │ Periodicitate │
├────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤
│ Se vor transmite de cãtre Ministerul Finanţelor Publice. │
├────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤
│Date lunare preliminare privind conturile │Lunar, în termen de 25 de zile de la │
│bugetului general consolidat │sfârşitul fiecãrei luni │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Date lunare privind cheltuielile cu salari- │Lunar, în termen de 30 de zile de la │
│ile în sistemul public (din bugetul general │sfârşitul fiecãrei luni │
│consolidat), numãrul de angajaţi şi salariul│ │
│mediu (inclusiv ponderea relativã a sala- │ │
│riului de bazã şi a sporurilor). Se va │ │
│adãuga o defalcare funcţionalã a acestor │ │
│date pe principalele entitãţi publice. │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Date finale trimestriale privind conturile │Date trimestriale în bazã numerar, în termen│
│bugetului general consolidat │de 35 de zile dela sfârşitul fiecãrui │
│ │trimestru │
│ │Date trimestriale pe bazã de angajamente, în│
│ │termen de 55 de zile de la sfârşitul │
│ │fiecãrui trimestru │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Deficitul bugetar al bugetului general con- │Trimestrial, cu un decalaj de 3 luni │
│solidat folosind definiţia ESA 95 în │ │
│formatul tabelului 10 din prognoza │ │
│serviciilor Comisiei │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Date preliminare privind finanţarea sub │Lunar, în termen de cel târziu 35 de zile de│
│linie pentru bugetul general consolidat │la sfârşitul fiecãrei luni │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Date finale privind finanţarea sub linie │Trimestrial, în termen de cel târziu 45 de │
│pentru bugetul general consolidat │zile de la sfârşitul fiecãrui trimestru │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Total cont plãţi şi arierate ale bugetului │Trimestrial, în termen de 55 de zile │
│general consolidat │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Total cont plãţi şi arierate ale bugetului │Lunar, în cursul lunii urmãtoare │
│de stat şi bugetului asigurãrilor sociale │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Arierate externe ale bugetului de stat │Imediat, atunci când apar │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Datoria publicã şi garanţiile noi emise de │Lunar, în decurs de o lunã │
│bugetul general consolidat │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Date lunare preliminare privind cheltuielile│Lunar, în termen de 25 de zile de la │
│primare ale bugetului general consolidat, │sfârşitul fiecãrei luni │
│fãrã fondurile UE │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Date lunare finale privind cheltuielile │Trimestrial, în termen de 35 de zile de la │
│primare ale bugetului general consolidat, │sfârşitul fiecãrui trimestru │
│fãrã fondurile UE │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Începând din 2010, balanţa operaţionalã, │Trimestrial, la 3 luni dupã sfârşitul │
│profituri, arierate şi cheltuieli de perso- │trimestrului │
│nal ale celor mai mari 30 de întreprinderi │ │
│publice pe total cheltuieli │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Date privind fondurile nerambursabile │Lunar, în termen de 3 sãptãmâni de la │
│acordate pe proiecte de Uniunea Europeanã │încheierea fiecãrei luni │
│(rambursãri şi avansuri), cheltuieli de │ │
│capital şi subvenţii acoperite din avansu- │ │
│rile UE sau eligibile pentru a fi rambursate│ │
│de cãtre UE în cadrul proiectelor finanţate │ │
│de Uniunea Europeanã care au fost agreate în│ │
│mod specific cu aceasta din urmã │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Situaţii lunare ale operaţiunilor din contul│Lunar, la sfârşitul fiecãrei luni │
│special │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Raport privind progresele înregistrate în │Lunar, la sfârşitul fiecãrei luni │
│îndeplinirea condiţionalitãţii politicilor │ │
├────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤
│ Se vor transmite de cãtre Banca Naţionalã a României. │
├────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤
│Comisia va fi informatã neîntârziat în cazul│Imediat dupã apariţia situaţiei │
│unei pierderi neaşteptate a rezervelor de │ │
│mai mult de 600 milioane euro sau în cazul │ │
│în care rezerva valutarã scade sub pragul de│ │
│23 miliarde euro. │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Evoluţia rezervelor valutare, inclusiv │Din douã în douã sãptãmâni │
│informaţii privind intervenţiile BNR pe │ │
│piaţa de schimb valutar │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Active şi pasive ale autoritãţii monetare - │Lunar, în termen de 30 de zile de la │
│bilanţul monetar al Bãncii Naţionale a │sfârşitul fiecãrei luni*1) │
│României │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Active şi pasive ale sistemului bancar din │Lunar, în termen de 30 de zile de la │
│România - bilanţurile monetare agregate ale │sfârşitul fiecãrei luni │
│instituţiilor de credit │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Evoluţia finanţãrii externe a principalelor │Lunar, în termen de 20 de zile de la │
│bãnci cu capital strãin*2) │sfârşitul fiecãrei luni │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Fluxul finanţãrii externe în sectorul bancar│Lunar, în termen de 45 de zile de la │
│corporaţional şi guvernamental, inclusiv │sfârşitul fiecãrei luni │
│evoluţia aşteptatã în urmãtoarele 12 luni │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Raport privind situaţia lichiditãţii în │Lunar, în termen de 15 zile de la │
│sectorul bancar*3) │sfârşitul fiecãrei luni │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Raport privind evoluţia indicatorilor de │Trimestrial, în termen de 45 de zile de la │
│stabilitate financiarã │sfârşitul fiecãrui trimestru │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Raport privind progresul înregistrat în │Lunar, la sfârşitul fiecãrei luni │
│îndeplinirea condiţionalitãţilor referitoare│ │
│la politici │ │
└────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘


-----------
*1) Pe mãsurã ce datele devin disponibile cu o frecvenţã mai mare, acestea vor fi comunicate CE.
*2) Toate formele de instrumente de debit şi de capital, precum şi depozitele nete furnizate celor 9 cele mai mari sucursale româneşti cu capital strãin de cãtre bãncile lor mamã.
*3)Poziţia lichiditãţii nete a BNR vizavi de sectorul bancar (inclusiv rezultatul operaţiunilor de pe piaţa deschisã, facilitãţi permanente).

--------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice