Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MEMORANDUM DE INTELEGERE din 19 septembrie 2008  intre Guvernul Romaniei, reprezentat de Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la implementarea proiectelor finantate de aceasta banca, conform prevederilor legii datoriei publice, semnat la Bucuresti la 19 septembrie 2008    Twitter Facebook
Cautare document

MEMORANDUM DE INTELEGERE din 19 septembrie 2008 intre Guvernul Romaniei, reprezentat de Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la implementarea proiectelor finantate de aceasta banca, conform prevederilor legii datoriei publice, semnat la Bucuresti la 19 septembrie 2008

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008

Memorandumul de înţelegere (MÎ) din data de 19 septembrie 2008, încheiat între Guvernul României (Guvernul), reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor (Ministerul), şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) cu privire la implementarea proiectelor finanţate de Bancã în conformitate cu prevederile legii privind datoria publicã,
având în vedere cã Ministerul a solicitat modificarea modalitãţilor de implementare a proiectelor finanţate de Bancã în spiritul prevederilor legii datoriei publice*1); şi
-----
*1) Legea privind datoria publicã înseamnã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 (cu posibilele amendamente ulterioare) şi legislaţia secundarã aferentã acesteia.

având în vedere cã Banca a fost de acord cu aceastã solicitare în cadrul acordurilor de împrumut existente între Bancã şi România,
pãrţile au convenit prin prezentul urmãtoarele:

ART. 1
Sfera şi aplicabilitatea MÎ
1.1. Luând în considerare noile dispoziţii privind datoria publicã, prezentul MÎ urmãreşte facilitarea noului cadru al politicii de împrumut dintre România şi Bancã, fãrã a afecta termenii şi clauzele acordurilor de împrumut în vigoare dintre România şi Bancã*2).
-----
*2) Lista acordurilor de împrumut ce fac obiectul acestui MÎ este ataşatã la MÎ.

1.2. Pentru scopurile MÎ, Banca înţelege:
a) cã legile de ratificare a acordurilor de împrumut menţionate mai sus vor fi amendate, dacã este cazul, în ceea ce priveşte dispoziţiile ce prevãd aranjamentele interne de rambursare a împrumuturilor şi a tuturor celorlalte costuri aferente împrumutului, precum şi alte aranjamente interne, dupã caz, ce ţin de sumele împrumutului, care vor fi conforme cu noua lege a datoriei publice şi cu prezentul MÎ;
b) cã serviciul datoriei publice guvernamentale şi tragerile, dacã este cazul, vor fi preluate de Minister pentru împrumuturile contractate direct de autoritãţile publice centrale şi pentru împrumuturile subîmprumutate sau garantate acestora de cãtre Minister, pentru care sursa de rambursare este asiguratã exclusiv din buget*3);
-----
*3) Din punctul de vedere al acestui MI, termenul buget înseamnã bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul Fondului de şomaj.

c) cã modalitãţile de implementare specificate în noua lege a datoriei publice nu vor fi aplicabile întreprinderilor de stat sau altor entitãţi juridice care au contractat credite externe de la Bancã şi cã serviciul datoriei publice este acoperit numai din resursele proprii ale acestora sau din resursele proprii ale acestora şi cu completare de la buget;
d) cã legea datoriei publice nu este aplicabilã împrumuturilor nerambursabile; şi
e) cã legea datoriei publice propusã nu va fi aplicabilã entitãţilor neguvernamentale, cu excepţia celor menţionate la pct. 1.2 b). Acestor entitãţi li se va putea permite sã utilizeze instituţiile bancare, în locul Trezoreriei*4), pentru a efectua plãţile contractuale, dacã actul lor constitutiv prevede aceastã posibilitate.
-----
*4) Trezorerie înseamnã departamentul din Ministerul Economiei şi Finanţelor.

1.3. Ministerul a comunicat Bãncii cã aranjamentele de implementare referitoare la unitãţile de management al proiectului şi/sau unitãţile de implementare a proiectului rãmân neschimbate şi vor continua sã funcţioneze conform acordurilor de împrumut.

ART. 2
Plãţile serviciului datoriei
Ministerul a comunicat Bãncii cã va efectua serviciul plãţii datoriei direct cãtre Bancã, pentru toate obligaţiile financiare aferente datoriei publice, şi, în mod deosebit, cã:
a) pentru toate împrumuturile trase de la Bancã ce sunt în curs de rambursare, precum şi pentru împrumuturile ce vor fi închise la o datã agreatã de comun acord, ar putea apãrea modificãri în procedurile interne ale Guvernului, care sã permitã Ministerului sã efectueze plata serviciului datoriei publice direct cãtre Bancã pentru toate aceste împrumuturi; şi
b) pentru toate împrumuturile în curs de tragere ar putea apãrea modificãri în procedurile interne ale Guvernului, care sã permitã Ministerului sã efectueze plata serviciului datoriei publice direct cãtre Bancã pentru toate aceste împrumuturi.

ART. 3
Aranjamente privind fluxul fondurilor
3.1. Cheltuielile eligibile ale proiectelor finanţate din împrumuturi acordate de Bancã vor fi prefinanţate din alocaţiile bugetare acordate direct agenţiilor de implementare sau prin ministerele de resort. Bugetul va fi reîntregit din împrumuturile Bãncii, în conformitate cu procedurile interne ale Guvernului.
3.2. Fondurile cu care se va reîntregi bugetul conform pct. 3.1 de mai sus vor fi utilizate de Minister în conformitate cu prevederile legii datoriei publice.
3.3. Banca înţelege cã Guvernul va avea suficientã capacitate pentru a efectua plãţi externe în valutã în cadrul contractelor finanţate de Bancã, prin Trezorerie sau utilizând alte instituţii bancare.

ART. 4
Tragerea sumelor din împrumut
4.1. Cererile de tragere vor fi întocmite de Minister, utilizând metoda de rambursare, având la bazã documentaţia justificativã acceptabilã Bãncii.*5)
-----
*5) Bugetul corespunzãtor include atât sumele din buget, cât şi sumele din buget distribuite ordonatorilor de credite.

4.2. Cererile de tragere vor fi depuse semestrial sau cu orice altã frecvenţã agreatã de comun acord.
4.3. Cererile de tragere vor fi întocmite în valuta împrumutului sau în oricare altã valutã agreatã de comun acord.
4.4. Pentru fiecare împrumut se vor transmite cereri de tragere separate.

ART. 5
Conturi desemnate/speciale
5.1. În conformitate cu metoda de rambursare descrisã la art. 3 de mai sus, soldurile contului special existent ce reflectã avansurile pentru proiecte în ministere vor fi reconciliate, iar documentaţia va fi transmisã Bãncii pânã la data de 15 decembrie 2008, pentru cheltuielile eligibile efectuate.
5.2. Soldurile conturilor menţionate la pct. 5.1, dacã existã vreunul, vor fi returnate Bãncii pânã la data de 29 decembrie 2008, iar conturile vor fi închise pânã la data de 31 decembrie 2008.
5.3. Procesul de recuperare a conturilor desemnate/speciale va demara suficient de devreme pentru a se putea asigura cã, pânã la o datã agreatã de comun acord, soldul nerecuperat este minim.

ART. 6
Angajamente speciale
Angajamentele speciale emise anterior datei de 1 ianuarie 2009 vor rãmâne valabile.

ART. 7
Bugetarea
7.1. Ministerul se va asigura cã, pe baza solicitãrilor primite de la ministerele ordonatoare de credite, sunt puse anual la dispoziţia acestora alocaţiile bugetare corespunzãtoare5 pentru implementarea/execuţia proiectului pe întreaga duratã a acestuia.
7.2. Bugetul va include, începând cu data de 1 ianuarie 2009, alocaţiile ordonatorilor de credite, necesare pentru finanţarea activitãţilor eligibile în cadrul acordurilor de împrumut dintre Bancã şi România, transmise de cãtre ordonatorii de credite, în conformitate cu procedurile descrise în prevederile noii legi a datoriei publice.

ART. 8
Contabilitate şi raportare
8.1. Toate tranzacţiile aferente proiectelor finanţate de Bancã vor fi contabilizate atât în monedã naţionalã, cât şi în valuta împrumutului.
8.2. Toate tranzacţiile vor fi raportate de cãtre ordonatorii principali de credite Ministerului şi Bãncii atât în moneda naţionalã, cât şi în valuta împrumutului, reflectând cursul de schimb în vigoare la data tranzacţiei.
8.3. În vederea raportãrii, frecvenţa şi formatul existent de raportare (rapoartele de monitorizare financiarã sau rapoartele financiare intermediare) vor fi menţinute în conformitate cu clauzele acordurilor de împrumut existente.

ART. 9
Auditul
Auditul situaţiilor financiare ale proiectului va fi efectuat în continuare de auditori agreaţi de Bancã.

ART. 10
Achiziţii
10.1. Prevederile acordurilor de împrumut cu privire la procedurile de achiziţie aferente cheltuielilor eligibile prefinanţate rãmân în vigoare.
10.2. Ministerul confirmã cã reglementãrile Trezoreriei permit prelucrarea plãţilor pentru contractele încheiate în conformitate cu metodele de achiziţii stipulate în acordurile de împrumut respective.

ART. 11
Dispoziţii tranzitorii
Ministerul a solicitat şi Banca a acceptat solicitarea de a aplica prevederile legii datoriei publice propuse, precum şi modificãrile de implementare care rezultã împrumuturilor în derulare şi a celor în curs de tragere, a cãror datã de finalizare este ulterioarã datei de 31 decembrie 2008.

ART. 12
Dispoziţii finale
12.1. MÎ va intra în vigoare dupã semnarea lui de ambele pãrţi, la data aprobãrii de cãtre autoritãţile române, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2009. Acesta va fi revizuit la intervale periodice în vederea unor viitoare amendamente ale legii menţionate mai sus, precum şi în lumina experienţei acumulate pe parcursul implementãrii modificãrilor convenite.
12.2. Guvernul, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, va notifica Banca în legãturã cu intrarea în vigoare a MÎ, imediat dupã aprobarea MÎ-ului de cãtre autoritãţile române.

Guvernul României,
prin reprezentantul
sãu autorizat,
Varujan Vosganian,
ministrul economiei
şi finanţelor

Banca Internaţionalã pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare,
prin reprezentantul sãu autorizat,
Cãtãlin Pãuna,
director de ţarã în exerciţiu,
Reprezentanţa din România

ANEXĂ
------
(la memorandumul de înţelegere)
-------------------------------

Împrumuturi în tragere şi în rambursare - împrumuturi active


┌───┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr.│ Nr. │ Denumire proiect │
│crt│împrumului│ │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 46830-RO │Proiectul privind dezvoltarea forestierã │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │ 46910-RO │Proiectul privind învãţãmântul rural │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │ 47170-RO │Proiectul privind reabilitarea şi reforma sectorului de │
│ │ │irigaţii │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │ 47360-RO │Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii │
│ │ │calamitãţilor naturale şi pregãtirea pentru situaţii │
│ │ │de urgenţã │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │ 47580-RO │Proiectul privind modernizarea sistemului de informare şi │
│ │ │cunoaştere în agriculturã │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │ 47600-RO │Proiectul privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │ 48090-RO │Proiectul "Economia bazatã pe cunoaştere" │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │ 48110-RO │Proiectul privind reforma sectorului judiciar │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9 │ 48390-RO │Proiect privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei │
│ │ │aviare │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10 │ 48420-RO │Proiectul sectorial de sprijinire a transporturilor │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11 │ 47590-RO │Proiectul privind închiderea minelor, refacerea mediului şi │
│ │ │regenerarea socioeconomicã │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12 │ 48250-RO │Proiectul privind incluziunea socialã │
└───┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘


NOTĂ:
Proiectul CESAR şi Proiectul de control al poluãrii integrate a nutrienţilor (INPC) nu fac obiectul acestui MÎ, deoarece mecanismele financiare şi de implementare sunt reglementate prin acordurile de împrumut respective.


Împrumuturi în rambursare - împrumuturi închise


┌───┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr.│ Nr. │ Denumire proiect │
│crt│împrumului│ │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 37240-RO │Proiectul privind reforma învãţãmântului preuniversitar │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │ 40960-RO │Proiectul privind reforma învãţãmântului superior şi │
│ │ │cercetãrii ştiinţifice universitare │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │ 41780-RO │Proiect privind reabilitarea drumurilor, etapa a II-a │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │ 43620-RO │Proiectul privind reforma în domeniul protecţiei copilului │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │ 44250-RO │Proiectul privind patrimoniul cultural │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │ 45330-RO │Proiectul privind sprijinirea serviciilor în agriculturã │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │ 45680-RO │Proiectul privind reforma sectorului sanitar │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │ 46540-RO │Proiectul privind dezvoltarea ruralã │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9 │ 38490-RO │Proiectul privind forţa de muncã şi protecţia socialã │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10 │ 42130-RO │Proiectul privind reabilitarea şcolilor │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11 │ 45280-RO │Proiectul Cadastrului general şi publicitãţii imobiliare │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12 │ 46160-RO │Proiectul privind dezvoltarea sectorului social │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13 │ 46760-RO │Împrumut de dezvoltare instituţionalã a sectorului public şi │
│ │ │privat │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14 │ 44910-RO │Proiectul privind dezvoltarea instituţionalã a sectorului │
│ │ │privat │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15 │ 45090-RO │Proiectul privind închiderea minelor şi atenuarea impactului │
│ │ │social │
├───┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│16 │ 45600-RO │Proiectul privind facilitatea comerţului şi transportului în │
│ │ │Europa de Sud-Est │
└───┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘


-------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice