Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 76 din 4 mai 2000  bugetului de stat pe anul 2000    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 76 din 4 mai 2000 bugetului de stat pe anul 2000

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 5 mai 2000
Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Bugetul de stat cuprinde resursele financiare mobilizate la dispoziţia statului şi repartizarea acestora în vederea realizãrii obiectivelor de dezvoltare economicã şi socialã a tarii, precum şi pentru funcţionarea autoritãţilor publice.
ART. 2
(1) Estimarea veniturilor bugetare pentru anul 2000 a fost realizatã pe baza proiectiei indicatorilor macroeconomici.
(2) Sinteza bugetului de stat pe anul 2000, detaliatã, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe pãrţi, capitole, subcapitole, titluri şi articole, precum şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2000, cu detalierea pe articole de cheltuieli şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 2, iar bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevãzute în anexa nr. 3*).
(4) Bugetul de stat pe anul 2000 se stabileşte la venituri în suma de 112.188,3 miliarde lei, iar la cheltuieli, în suma de 143.755,3 miliarde lei, cu un deficit de 31.567,0 miliarde lei.

--------
*) Anexa nr. 3 se publica ulterior.

CAP. 2
Structura şi regimul veniturilor bugetare

ART. 3
Constituirea resurselor financiare publice se face pe seama impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi veniturilor nefiscale, prelevate de la persoanele juridice şi fizice.
ART. 4
Încasarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale şi ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 2000, de orice natura şi provenienta, se efectueazã în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi.
ART. 5
(1) Impozitele, taxele şi celelalte venituri, precum şi actele normative care le reglementeazã, în baza cãrora se fac încasãri în anul 2000 la bugetul de stat şi la bugetele locale, dupã caz, sunt prevãzute în anexa nr. 4.
(2) Controlul fiscal pentru stabilirea, urmãrirea şi încasarea debitelor pe anii precedenti, în limita perioadei de prescripţie, se efectueazã, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la datele operaţiunilor supuse controlului.
ART. 6
Impozitele care se cuprind la capitolul "Impozit pe venit", restante la 31 decembrie 1999, precum şi cele aferente lunii decembrie 1999 se încaseazã şi se înregistreazã începând cu anul 2000 la aceleaşi bugete şi subdiviziuni la care au fost datorate.
ART. 7
Veniturile bugetului de stat pe anul 2000 sunt în suma de 112.188,3 miliarde lei şi se prezintã astfel:- miliarde lei -

VENITURI - TOTAL 112.188,3
din care:
Venituri curente 111.210,6
din acestea:
a) venituri fiscale: 107.663,0
- impozite directe, 19.271,0
din care:
- impozitul pe profit 13.401,0
- impozitul pe salarii 1.100,0
- impozitul pe venit 15.528,0
- cote şi sume defalcate din
impozitul pe venit (se scad) -12.304,0
- impozite indirecte, 88.392,0
din care:
- taxa pe valoarea adãugatã 43.985,0
- taxe vamale 10.125,0
- accize şi impozit pe circulaţie 32.018,0
b) venituri nefiscale 3.547,6
Venituri din capital 120,0
Donaţii 286,7
Încasãri din rambursarea împrumuturilor 571,0ART. 8
(1) Pentru anul 2000 se suspenda aplicarea <>art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, privind obligaţia la plata impozitului pe profit a instituţiilor publice, pentru veniturile extrabugetare din activitãţi economice desfãşurate în condiţiile legii.
(2) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice care realizeazã venituri extrabugetare din desfãşurarea de activitãţi economice se vãrsa integral la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupã caz, dacã legea nu prevede altfel.
(3) Articolul 37 din <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã se modifica dupã cum urmeazã:
"Art. 37. - Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare la data de 15 martie 2000. Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta se abroga <>Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu completãrile şi modificãrile ulterioare. Sunt şi rãmân abrogate: <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilitãţi care se acorda Companiei Naţionale "Posta Romana" - S.A. pentru plata drepturilor de protecţie socialã la domiciliul beneficiarilor; <>art. 15 din Legea apiculturii nr. 89/1998 ; <>art. 19 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate romane şi reorganizarea Societãţii Naţionale a Cãilor Ferate Romane; <>art. 13 lit. a) şi b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 241/1998 şi modificatã prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/1999 ; <>art. 5 alin. 3 din Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã, astfel cum a fost completat prin <>Legea nr. 145/1999 ."
(4) Pentru anul 2000 unitãţile aparţinând cultelor religioase sunt exceptate de la plata impozitului pe profit pentru veniturile obţinute din chirii, cu condiţia utilizãrii sumelor respective pentru întreţinerea şi funcţionarea unitãţilor de cult.

CAP. 3
Regimul şi destinatiile cheltuielilor prevãzute în bugetul de stat

ART. 9
Cheltuielile prevãzute în bugetul de stat pe anul 2000 reprezintã limite maxime care nu pot fi depasite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrãri, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de cãtre ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.
ART. 10
În vederea încadrãrii în nivelul deficitului şi asigurãrii cheltuielilor cu dobânzile aferente datoriei publice, aprobate prin prezenta lege, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor, poate limita deschiderile de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate, corespunzãtor veniturilor încasate.
ART. 11
În structura economicã cheltuielile bugetului de stat pe anul 2000 se prezintã astfel:- miliarde lei -

CHELTUIELI - TOTAL 143.755,3
din care:
1. Cheltuieli curente 130.144,6
din acestea:
a) cheltuieli de personal 32.938,1
b) cheltuieli materiale şi servicii 9.740,2
c) subvenţii 5.723,8
d) prime acordate producãtorilor agricoli 476,3
e) transferuri 35.382,4
f) dobânzi aferente datoriei publice
şi alte cheltuieli 45.275,0
g) rezerve 608,8
2. Cheltuieli de capital 4.406,8
3. Împrumuturi acordate 301,8
4. Rambursãri de credite, plati de dobânzi
şi comisioane la credite 8.902,1
din acestea:
a) rambursãri de credite externe 6.240,1
b) plati de dobânzi şi comisioane
la credite externe 2.662,0ART. 12
(1) Ordonatorii principali de credite vor stabili numãrul de posturi, salariile de baza, indemnizaţiile de conducere şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevãzute de lege, cu încadrarea în cheltuielile de personal şi numãrul maxim de posturi aprobate pentru anul 2000, potrivit anexei nr. 3.
(2) În cheltuielile de personal sunt incluse şi sumele necesare în vederea acordãrii premiului anual pentru activitatea anului 1999 la ordonatorii de credite care nu au achitat integral aceste drepturi în anul 1999, precum şi sumele necesare în vederea acordãrii primei de concediu prevãzute de <>Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
(3) În limita cheltuielilor de personal şi a numãrului maxim de posturi ordonatorii de credite vor aproba, pana la data de 1 august 2000, statele de funcţii, numai cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Un exemplar din statele de funcţii ale ordonatorilor principali de credite şi statele de personal centralizate, pentru instituţiile din subordinea acestora, se vor depune la Ministerul Finanţelor pana la data de 15 august 2000. Aceste prevederi nu se aplica în cazul ordonatorilor principali de credite de la Camera Deputaţilor şi Senat.
(4) Începând cu luna în care se publica prezenta lege în Monitorul Oficial al României valoarea de referinta universala care se utilizeazã în vederea determinãrii valorii de referinta sectoriale şi, respectiv, a salariilor de baza pentru personalul prevãzut în anexele nr. II/1, II/2 şi III la <>Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupa funcţii de demnitate publica se stabileşte la 1.840.000 lei, iar indicatorul de prioritate intersectoriala prevãzut în anexa nr. I nr. crt. 1, 2 şi 3 se stabileşte la 0,62.
(5) Valoarea de referinta universala prevãzutã la alin. (4) se utilizeazã numai la stabilirea drepturilor salariale pentru personalul care ocupa funcţiile prevãzute în anexele menţionate.
ART. 13
Cheltuielile pentru deplasãri, detaşãri, transferãri, prevãzute în bugetul de stat pe anul 2000, nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli, cu excepţia virarilor de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevãzute cu aceasta destinaţie, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
ART. 14
În vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevãzute în bugetul de stat şi în bugetele fondurilor speciale anexe la prezenta lege, ordonatorii principali de credite bugetare au urmãtoarele obligaţii:
a) în termen de 20 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi vor prezenta Ministerului Finanţelor situaţia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfãşurare a activitãţii potrivit atribuţiilor stricte ale acestora pana la sfârşitul anului;
b) lunar vor raporta plãţile de casa aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilite prin ordin al ministrului finanţelor, ce se va emite în termen de 5 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi şi se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I;
c) vor asigura ca drepturile stabilite şi plãţile de casa aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, sa nu depãşeascã sumele repartizate potrivit lit. a) pentru perioada respectiva.
ART. 15
Veniturile proprii, alocaţiile de la bugetul de stat şi cheltuielile ce se suporta din acestea, veniturile şi cheltuielile gestionate în regim extrabugetar, precum şi intrãrile de credite externe sunt prevãzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.
ART. 16
(1) Cheltuielile pentru autoritãţile publice, ce se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2000, se stabilesc în suma de 7.272,1 miliarde lei, din care: 4.318,3 miliarde lei reprezintã cheltuieli de personal, 1.628,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 27,3 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 359,8 miliarde lei transferuri, 580,3 miliarde lei cheltuieli de capital, 357,7 miliarde lei rambursãri de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
(2) Cheltuielile pentru autoritãţile publice sunt în suma de 529,9 miliarde lei pentru Camera Deputaţilor, 253,7 miliarde lei pentru Senat, 63,7 miliarde lei pentru Preşedinţia României, 27,3 miliarde lei pentru Curtea Constituţionalã, 219,6 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 2.491,4 miliarde lei pentru autoritatea judecãtoreascã, 20,3 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 9,5 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 45,0 miliarde lei pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii, 11,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurentei, 3.600,7 miliarde lei pentru autoritatea publica centrala, din care: 117,5 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului şi 3.483,2 miliarde lei pentru ministere şi celelalte autoritãţi ale administraţiei publice centrale de specialitate.
(3) Preşedinţia României poate sa deconteze, în limitele prevãzute de dispoziţiile legale, cheltuielile de transport, cazare şi alte cheltuieli pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentanţii unor instituţii şi reprezentanţii mass-media, care nu sunt salariaţii Presedintiei României şi care îl însoţesc pe Preşedintele României în vizitele pe care le efectueazã în strãinãtate, de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasarilor efectuate de personalul Presedintiei României se suporta de la acelaşi articol de cheltuieli. Preşedinţia României poate solicita instituţiilor reprezentate în delegatiile oficiale conduse de Preşedintele României, care se deplaseaza în strãinãtate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestaţiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispoziţie.
(4) În bugetul Presedintiei României, la capitolul "Autoritãţi publice", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" sunt cuprinse şi sume pentru confecţionarea însemnelor şi a brevetelor Ordinului naţional "Steaua României", potrivit <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului naţional "Steaua României", aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 77/1999 .
(5) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitãrii mandatului de cãtre deputaţi în circumscripţiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaţilor la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii".
(6) Cheltuielile pentru exploatarea, întreţinerea şi dotarea Clubului Parlamentarilor Romani se suporta din bugetul Camerei Deputaţilor.
(7) La determinarea nivelului cheltuielilor materiale şi servicii şi al cheltuielilor de capital din bugetul Ministerului Justiţiei au fost avute în vedere şi sumele rãmase neutilizate din anii precedenti, realizate potrivit <>Legii nr. 146/1997 din taxele judiciare de timbru.
(8) Suma de 17,6 miliarde lei, prevãzutã în bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret" se aloca pentru finanţarea activitãţii Fundaţiei Culturale Romane.
(9) În bugetul Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, la capitolul "Autoritãţi publice", titlul "Cheltuieli de capital" este cuprinsã suma de 13,2 miliarde lei, destinatã finalizarii lucrãrilor la imobilul achiziţionat în anul 1998 pentru Asociaţia de Standardizare din România, în baza <>art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare nationala în România, cu modificãrile ulterioare.
(10) Veniturile realizate de Camera Deputaţilor, respectiv de Senat, vor fi reţinute integral de cãtre acestea pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente acţiunilor şi activitãţilor extrabugetare, organizate cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului. Administrarea, contabilizarea şi raportarea veniturilor şi a cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilitãţile de la sfârşitul anului se vor reporta în anul urmãtor pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Achiziţiile de bunuri destinate desfacerii în unitãţile de alimentaţie ale Camerei Deputaţilor, realizate din venituri extrabugetare, nu sunt supuse regimului achiziţiilor publice de bunuri şi servicii. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului, poate aproba utilizarea încasãrilor în lei sau în valuta şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii.
ART. 17
(1) Cheltuielile pentru apãrare, ordine publica şi siguranta nationala, ce se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2000, se stabilesc în suma de 22.965,0 miliarde lei, din care: 11.574,6 miliarde lei reprezintã cheltuieli de personal, 4.489,3 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 1.219,2 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 809,1 miliarde lei transferuri, 637,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 4.235,3 miliarde lei rambursãri de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
(2) Cheltuielile pentru apãrare nationala se stabilesc în suma de 11.678,6 miliarde lei, în care se cuprind şi cheltuielile privind asigurarea interoperabilitatii în cadrul acţiunilor de integrare euroatlantica, pentru participarea la operaţiuni de menţinere a pãcii în curs de desfãşurare, pentru participarea armatei romane în cadrul Programului "Parteneriat pentru Pace", pentru constituirea forţei de reactie rapida, precum şi pentru alte acţiuni aprobate în condiţiile legii.
(3) Cheltuielile pentru ordine publica şi siguranta nationala sunt în suma de 11.286,3 miliarde lei. Din sumele în lei încasate ca urmare a amenzilor aplicate de personalul unitãţilor de poliţie, pompieri, jandarmi şi poliţie de frontiera, precum şi din confiscarile de sume în lei şi în valuta sau de bunuri, potrivit legii, dupã recuperarea tuturor cheltuielilor efectuate cu transportul, depozitarea, conservarea, expertizarea şi valorificarea bunurilor confiscate, o cota de 50% revine Ministerului de Interne, pentru a fi folositã la finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital, în conformitate cu normele privind finanţele publice.
(4) Cheltuielile pentru pregãtirea personalului în instituţiile militare de învãţãmânt se suporta de ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unitãţi de învãţãmânt, indiferent de instituţiile publice de apãrare nationala, ordine publica şi siguranta nationala din care face parte personalul militar şcolarizat.
ART. 18
(1) Cheltuielile social-culturale ce se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2000 se stabilesc în suma de 36.564,7 miliarde lei, din care: 15.356,6 miliarde lei reprezintã cheltuieli de personal, 2.208,8 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 1.439,9 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 15.626,2 miliarde lei transferuri, 695,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 1.237,7 miliarde lei rambursãri de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în suma de 19.783,3 miliarde lei pentru învãţãmânt, 3.802,7 miliarde lei pentru sãnãtate, 2.489,9 miliarde lei pentru cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret şi 10.488,8 miliarde lei pentru asistenta socialã, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii.
(3) Din sumele prevãzute în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale se suporta şi bursele tinerilor din Republica Moldova, acordate potrivit dispoziţiilor legale.
(4) În bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale sunt cuprinse şi fonduri pentru plata contribuţiilor care revin statului roman în baza acordurilor încheiate cu alte state pe linia acordãrii de asistenta medicalã.
(5) Transferurile prevãzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret" se utilizeazã potrivit destinaţiilor stabilite în anexa nr. 3/11.
(6) În bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului este cuprinsã şi suma necesarã în vederea pregãtirii sportivilor pentru participarea la Jocurile Olimpice de Vara Sidney 2000.
(7) Pentru sprijinirea activitãţii Comitetului Olimpic Roman se aloca în anul 2000 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, suma de 58,8 miliarde lei, din care suma de 28,8 miliarde lei este destinatã premierii sportivilor pentru rezultatele obţinute la Jocurile Olimpice de Vara Sidney 2000.
(8) Pentru asigurarea resurselor financiare necesare protecţiei copilului, se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa redistribuie din creditele bugetare prevãzute cu aceasta destinaţie în bugetul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pe anul 2000 sume în bugetele ordonatorilor principali de credite, semnatari ai Acordului privind împrumutul nerambursabil acordat României de Guvernul Statelor Unite ale Americii.
ART. 19
Pentru activitatea de învãţãmânt şi cercetare din cadrul spitalelor cu secţii clinice se pot aloca de la bugetul de stat, potrivit <>art. 92 din Legea nr. 145/1997 privind asigurãrile sociale de sãnãtate, prin bugetul Ministerului Sãnãtãţii, de la titlul "Transferuri" alineatul "Transferuri pentru acţiuni de sãnãtate", sume pentru acoperirea unor cheltuieli materiale stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii.
ART. 20
(1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publica, locuinţe, mediu şi ape, ce se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2000 se stabilesc în suma de 3.122,9 miliarde lei, din care: 124,1 miliarde lei reprezintã cheltuieli de personal, 30,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 2.113,3 miliarde lei transferuri, 600,4 miliarde lei cheltuieli de capital şi 254,4 miliarde lei rambursãri de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
(2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publica, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 2.439,8 miliarde lei pentru servicii şi dezvoltare publica şi locuinţe şi 683,1 miliarde lei pentru mediu şi ape.
(3) În bugetul Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, în baza <>Legii nr. 158/1999 privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabila, sunt prevãzute cheltuieli de întreţinere şi funcţionare şi cheltuieli de capital pentru Consiliul Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabila, precum şi cheltuieli cu indemnizaţiile pentru preşedinte, vicepreşedinţi şi pentru raportorul Comitetului executiv.
(4) Pentru implementarea programului de dezvoltare a Societãţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. Pitesti, în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 794/1999 , din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului sunt prevãzute fonduri la titlul "Transferuri" pentru acţiuni de ecologizare.
ART. 21
(1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni economice se stabilesc în suma de 23.545,5 miliarde lei, din care: 1.025,8 miliarde lei cheltuieli de personal, 753,6 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 2.944,3 miliarde lei subvenţii, 476,3 miliarde lei prime, 13.724,3 miliarde lei transferuri, 1.809,9 miliarde lei cheltuieli de capital, 2.811,3 miliarde lei rambursãri de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
(2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 4.158,8 miliarde lei pentru industrie, 7.426,5 miliarde lei pentru agricultura şi silvicultura, 9.604,2 miliarde lei pentru transporturi şi comunicaţii şi 2.356,0 miliarde lei pentru alte acţiuni economice.
(3) În cheltuielile pentru agricultura şi silvicultura, aprobate pentru Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, sunt cuprinse şi cheltuielile aferente plãţii primelor aprobate prin <>Ordonanta Guvernului nr. 31/1999 privind aprobarea primei de export la grâu şi porumb boabe, <>Ordonanta Guvernului nr. 35/1999 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpãrarea graului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, acordatã producãtorilor agricoli prin societãţile comerciale de morarit şi/sau de panificatie, <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producãtorilor agricoli pentru graul de panificatie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern şi prin Legea nr. 165/1999 pentru aprobarea <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 19/1999 privind aprobarea primei de export la carnea de porc şi de pasare.
(4) Gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la <>Legea fondului funciar nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, se va face în condiţiile prevederilor legale şi se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi, respectiv, de Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului.
(5) Cheltuielile destinate stimulãrii producţiei de export şi a exportului se stabilesc în suma de 500,0 miliarde lei, din care:
a) 350,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobânzii la creditele pe termen scurt, mediu şi lung, acordate de Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank) şi de bãnci pentru producţia de export şi pentru exportul de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi executarea de obiective în strãinãtate, precum şi pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate în anii 1999 şi 2000, potrivit prevederilor legale;
b) 150,0 miliarde lei pentru stimularea realizãrii de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 14/1995 privind unele mãsuri pentru stimularea realizãrii de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, aprobatã prin <>Legea nr. 70/1995 . Eventualele disponibilitati se pot utiliza pentru stabilizarea ratei dobânzii la creditele bancare potrivit prevederilor lit. a).
(6) În bugetul de stat sunt prevãzute transferuri pentru Fondul Naţional de Dezvoltare Regionala, în suma de 800,0 miliarde lei, şi pentru Fondul Naţional de Preaderare, în suma de 560,0 miliarde lei.
(7) Sumele reţinute cu titlu de penalizãri de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi şi de 5% reprezentând garanţie de buna execuţie pentru blocul energetic nr. 1 de la Centrala Termoelectrica Pucheng - Republica Populara Chineza se restituie de la bugetul de stat pe anul 2000, potrivit Legii nr. 20/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 28 martie 2000.
ART. 22
(1) Cheltuielile pentru alte acţiuni, ce se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2000, se stabilesc în suma de 2.106,7 miliarde lei, din care: 538,6 miliarde lei reprezintã cheltuieli de personal, 629,2 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 93,1 miliarde lei subvenţii, 756,8 miliarde lei transferuri, 83,3 miliarde lei cheltuieli de capital şi 5,7 miliarde lei plati de dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe.
(2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 1.324,8 miliarde lei pentru cercetare ştiinţificã şi de 781,9 miliarde lei pentru alte acţiuni.
(3) Agenţia Nationala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare este autorizata, conform <>art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii, sa angajeze pentru anul 2001 sume de pana la 400,0 miliarde lei în vederea finanţãrii programelor de cercetare-dezvoltare şi stimulare a inovarii, cuprinse în Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare.
(4) Se suplimenteaza bugetul Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare cu sumele încasate peste cele prevãzute la art. 26 alin. (7), în limita sumei de 75,0 miliarde lei, şi bugetul Academiei Romane cu sumele încasate peste cele prevãzute la art. 26 alin. (7), în limita sumei de 25,0 miliarde lei.
ART. 23
La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizeazã, pe baza de hotãrâri ale Guvernului:
a) Fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia Guvernului, în suma de 527,3 miliarde lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor acţiuni şi sarcini intervenite în cursul anului în bugetul de stat şi în bugetele locale, cu menţinerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia Guvernului pentru bugetele locale se face prin majorarea sumelor defalcate din impozitul pe venit sau a transferurilor de la bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, dupã caz;
b) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în suma de 55,0 miliarde lei, se utilizeazã pentru lucrãri operative de inlaturare a efectelor unor calamitati naturale şi pentru acordarea de sprijin financiar familiilor sinistrate. Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia Guvernului, în funcţie de necesitãţile asigurãrii sumelor pentru înlãturarea efectelor calamitãţilor naturale;
c) Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, în suma de 26,5 miliarde lei, din care: 13,5 miliarde lei pentru acţiuni de integrare economicã şi culturalã dintre România şi Republica Moldova, inclusiv pentru publicarea revistelor "Literatura şi Arta" - 0,75 miliarde lei, "Glasul Naţiunii" - 0,75 miliarde lei şi 13,0 miliarde lei pentru plata retransmisiei emisiunilor programului I al Societãţii Romane de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 605/1998 privind reglementarea soldului nerambursat al creditului tehnic acordat de Guvernul României Guvernului Republicii Moldova în anii 1991 şi 1992, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Romana de Televiziune.
ART. 24
În anul 2000, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în suma de 301,8 miliarde lei, din care: 1,4 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 0,4 miliarde lei pentru persoanele care beneficiazã de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenta şi 300,0 miliarde lei pentru creditarea producãtorilor agricoli.

CAP. 4
Deficitul bugetar, datoria publica şi împrumutul guvernamental

ART. 25
Deficitul bugetului de stat se stabileşte în suma de 31.567,0 miliarde lei.
ART. 26
(1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în suma de 45.275,0 miliarde lei, din care: 28.365,1 miliarde lei reprezintã dobânzi aferente datoriei publice interne, 3.190,0 miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementãrilor legale, se plãtesc de la bugetul de stat, 6.150,4 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii, 3.226,0 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse şi diferenţele de curs nefavorabile aferente rambursarii ratelor scadente la împrumuturile externe contractate pentru susţinerea balanţei de plati şi pentru ajustare structuralã şi 4.343,5 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice interne.
(2) În cheltuielile pentru datoria publica se cuprind şi dobânzile aferente împrumuturilor interne pe termen scurt pe baza de titluri de stat, certificate de trezorerie şi alte instrumente specifice, cele pentru finanţarea deficitului bugetului de stat din disponibilitãţile contului general al trezoreriei statului, precum şi cheltuielile ocazionate în anii 1998, 1999 şi 2000 de stabilirea riscului de ţara (rating) prin agenţiile specializate.
(3) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor ca, pentru plata datoriei României cãtre Polonia, decurgând din acordul guvernamental bilateral de clearing cu Polonia, sa stabileascã nivelul costurilor din lei în dolari S.U.A., aferente modernizãrii drumului comunal "Cacica-Solonetu Nou", în limita sumei de 1,8 milioane dolari S.U.A., alocata de partea poloneza acestui obiectiv conform <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 7/1997 privind aprobarea Protocolului incheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polona în problema lichidãrii datoriei în valuta convertibilã a României fata de Republica Polona, aprobatã prin <>Legea nr. 92/1997 , pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A., comunicat de Banca Nationala a României, în vigoare la data emiterii facturii reprezentând executarea lucrãrilor.
(4) Ministerul Transporturilor va asigura din bugetul Fondului special al drumurilor publice resursele necesare reprezentând contribuţia partii romane în anul 2000 la execuţia obiectivului de investiţii "Modernizarea drumului comunal Cacica-Solonetu Nou", care se va realiza şi cu sprijin financiar acordat de Polonia.
(5) Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, este autorizat sa contracteze împrumuturi de stat pentru finanţarea şi refinantarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori şi din anul 2000, pana la nivelul înregistrat la finele fiecãrui an.
(6) În vederea asigurãrii finanţãrii temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2000 din disponibilitãţile aflate în contul general al trezoreriei statului, împrumuturile de stat pentru finanţarea şi refinantarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului.
(7) Veniturile încasate de ministerele de resort şi de Fondul Proprietãţii de Stat din vânzarea acţiunilor statului emise de societãţile comerciale şi din dividendele cuvenite statului, în suma de 8.000,0 miliarde lei, precum şi cele încasate de Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare din valorificarea activelor bancare neperformante, în suma de 2.000,0 miliarde lei, rãmase dupã deducerea cheltuielilor prevãzute în bugetele acestor instituţii şi efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se utilizeazã pentru rãscumpãrarea titlurilor de stat, în vederea diminuãrii datoriei publice interne.

CAP. 5
Dispoziţii referitoare la regiile autonome, societãţile şi companiile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţioneazã în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii şi finanţãrii activitãţii de cercetare-dezvoltare, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 51/1996 , cu modificãrile ulterioare, şi la celelalte societãţi comerciale

ART. 27
(1) Regiile autonome, societãţile şi companiile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţioneazã în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 51/1996 , cu modificãrile ulterioare, şi celelalte societãţi comerciale pot efectua, anual, în limita unei cote de pana la 1,5%, aplicatã asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariaţilor cu contract individual de munca, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru funcţionarea corespunzãtoare a unor activitãţi sau unitãţi aflate în administrarea acestora potrivit legii, şi anume: grãdiniţe, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sãnãtate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de munca pana la internarea într-o unitate sanitarã, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, cãmine de nefamilisti, precum şi pentru şcolile pe care le au sub patronaj.
(2) În cadrul aceleiaşi limite prevãzute la alin. (1) unitãţile menţionate pot aloca sume şi pentru: acoperirea unei pãrţi din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariaţilor; acoperirea parţialã a costului transportului la şi de la locul de munca al salariaţilor; suportarea parţialã a costului biletelor de tratament sau de odihna pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi însemnate în gospodãriile proprii ca urmare a calamitãţilor naturale, pentru acoperirea unei pãrţi din cheltuieli, în cazul unor boli grave sau incurabile, precum şi pentru contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiei profesionale, potrivit prevederilor <>art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998 .
(3) Persoanele fizice care desfãşoarã activitãţi independente şi care obţin venituri comerciale sau venituri din profesii liberale, precum şi asociaţiile fãrã personalitate juridicã, care îşi desfãşoarã activitatea cu salariaţi cu contract individual de munca pot efectua, în limita unei cote de 1,5% din drepturile salariale realizate anual pentru aceste persoane, cheltuieli care sunt deductibile la calculul venitului net, pentru destinatiile prevãzute la alin. (2).
(4) Cheltuielile de natura celor prevãzute la alin. (1) şi (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protecţia socialã, acordate de regiile autonome, societãţile şi companiile naţionale subvenţionate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, se prevãd în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit şi aprobat de Guvern.
(5) Veniturile de natura celor prevãzute la alin. (2) şi (3), realizate de salariaţi, nu se supun impozitãrii.
(6) Pentru regiile autonome, societãţile şi companiile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţioneazã în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 51/1996 , cu modificãrile ulterioare, subvenţionate de la bugetul de stat, cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate se aproba de Guvern, o data cu aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestora.
ART. 28
(1) Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome, societãţilor sau companiilor naţionale şi ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţioneazã în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 51/1996 , cu modificãrile ulteriore, vor fi fundamentate şi întocmite în urma analizei unui set de indicatori economico-financiari aleşi de fiecare minister, organ central sau local, în funcţie de specificul de activitate al agentului economic, astfel încât acesta sa asigure resursele pentru acoperirea cheltuielilor necesare în vederea desfãşurãrii în condiţii de eficienta a activitãţilor proprii.
(2) Fondul de salarii prevãzut în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale agenţilor economici mentionati la alin. (1) nu poate depãşi o suma egala cu cel mult de patru ori fondul de salarii consumat în trimestrul IV 1999, corelat cu creşterea productivitatii muncii.
(3) La agenţii economici prevãzuţi la alin. (1), care în cursul anului 2000 sunt supuşi reorganizãrii sau la care, prin aplicarea mãsurilor de restructurare, intervin modificãri ale numãrului de personal fata de cel realizat în trimestrul IV 1999, fondul de salarii pe anul 2000 se va determina pe baza fondului de salarii consumat în trimestrul IV 1999, recalculat în funcţie de numãrul mediu al personalului rezultat în urma aplicãrii mãsurilor de reorganizare sau de restructurare, aprobate potrivit legii, corectat cu creşterea productivitatii muncii.
(4) Pentru agenţii economici din sectorul extractiv, care s-au încadrat în programele aprobate de reducere a pierderilor şi îşi continua procesul de restructurare, fondul de salarii determinat potrivit alin. (2) se corecteaza cu creşterea productivitatii muncii.
ART. 29
(1) Dividendele nete realizate în anul 1999, conform legii, de societãţile şi companiile naţionale şi de celelalte societãţi comerciale la care drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului roman se exercita de alte instituţii publice implicate în procesul de privatizare decât Fondul Proprietãţii de Stat, se vor face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupã caz.
(2) Sumele se vireazã la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupã caz, la capitolul "Vãrsãminte din profitul net al regiilor autonome" în termen de 30 de zile de la data oficialã de depunere a bilanţurilor contabile anuale, potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
ART. 30
(1) Regiile autonome, societãţile şi companiile naţionale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finanţelor, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii locale, judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, dupã caz.
(2) Titlurile negociabile pot fi obligaţiuni, precum şi instrumente financiare derivate sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finanţelor.

CAP. 6
Dispoziţii referitoare la bugetele locale

ART. 31
(1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se vor stabili sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând 1.787,0 miliarde lei, din care: 446,8 miliarde lei se aloca bugetelor proprii ale judeţelor, potrivit anexei nr. 5, iar diferenţa se repartizeazã pe comune, oraşe şi municipii de cãtre consiliul judeţean, prin hotãrâre, dupã consultarea primarilor şi cu asistenta tehnica de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat.
(2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, în suma de 1.200,0 miliarde lei, prevãzutã în anexa nr. 6, se repartizeazã de cãtre consiliul judeţean, în condiţiile prevãzute la alin. (1), în funcţie de cantitatea de energie termica livrata populaţiei, la care preţul local depãşeşte preţul naţional de referinta.
(3) Criteriul de repartizare pe unitãţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit şi a celor din cota de 15% la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale este prevãzut în anexa nr. 7.
(4) În anul 2000 se acorda transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele locale, pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, în suma de 1.300,0 miliarde lei.
(5) Ministerul Finanţelor va repartiza transferurile respective pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care beneficiazã de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale.
(6) În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilitãţilor municipale cu finanţare parţialã din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internaţionale, pentru contractele încheiate cu finanţare mixtã din împrumuturi externe şi din fonduri locale, respectiv alocaţii din bugetele locale şi transferuri de la bugetul de stat, acordarea avansurilor se va putea realiza, în condiţiile prevãzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate.
(7) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care beneficiazã de transferuri din bugetul de stat pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe au obligaţia de a analiza lunar execuţia lucrãrilor de investiţii şi, în situaţia constatãrii de fonduri disponibile, sa propunã Ministerului Finanţelor reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevãzute în poziţie globalã.
(8) Începând cu luna urmãtoare intrãrii în vigoare a prezentei legi, din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecãrei unitãţi administrativ-teritoriale, se aloca lunar, în termen de 5 zile lucrãtoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cota de 35% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, 10% la bugetul propriu al judeţului respectiv şi 15% la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului. Pentru municipiul Bucureşti cota este de 60% şi se repartizeazã de Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru bugetele fiecãrui sector, respectiv pentru bugetul municipiului Bucureşti.
(9) Autoritãţile administraţiei publice locale vor asigura cu prioritate fondurile necesare în vederea finanţãrii complementare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 138/1999 privind finanţarea unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar de stat.
ART. 32
Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2000 sunt prevãzute în anexa nr. 8.
ART. 33
Încasãrile din restituirea împrumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru înfiinţarea corpului gardienilor publici, potrivit prevederilor <>Legii nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici, nerestituite pana la data de 31 decembrie 1999, se fac venit la bugetul propriu al consiliului judeţean, scop în care organele financiare ale consiliilor respective vor urmãri încasarea acestor sume pana la data de 31 decembrie 2000, potrivit convenţiilor încheiate cu corpurile gardienilor publici, reactualizate.
ART. 34
Regiile autonome de interes local care în anul 2000 se transforma, în condiţiile legii, în societãţi comerciale vor plati la bugetele locale impozit pe profit şi vãrsãminte din profitul net aferent perioadei în care au funcţionat ca regii autonome şi impozit pe profit aferent perioadei în care funcţioneazã ca societãţi comerciale.
ART. 35
(1) Sumele defalcate din impozitul pe salarii, utilizate de unitãţile administrativ-teritoriale pana la intrarea în vigoare a prezentei legi, se transfera şi se raporteazã în execuţie, la sume defalcate din impozitul pe venit.
(2) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi unitãţile administrativ-teritoriale care au beneficiat de sume defalcate din impozitul pe salarii pentru finanţarea cheltuielilor din bugetele locale peste nivelul sumelor defalcate din impozitul pe venit repartizate, în condiţiile prevederilor art. 31 alin. (1) din prezenta lege, vor restitui sumele respective la bugetul de stat.

CAP. 7
Bugetele fondurilor speciale

ART. 36
Fondurile speciale, aprobate prin legi speciale, se constituie în afarã bugetului de stat, iar bugetele acestora se aproba ca anexe la prezenta lege.
ART. 37
Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului pentru asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2000, constituit în baza prevederilor <>Legii nr. 145/1997 privind asigurãrile sociale de sãnãtate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt prevãzute în anexa nr. 9.
ART. 38
Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru sãnãtate publica pe anul 2000, constituit în baza prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sãnãtãţii, aprobatã prin <>Legea nr. 114/1992 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt prevãzute în anexa nr. 10.
ART. 39
Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special de solidaritate socialã pentru persoane cu handicap pe anul 2000, constituit în baza prevederilor <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specialã şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, sunt prevãzute în anexa nr. 11.
ART. 40
Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unitãţi vamale pe anul 2000, constituit în baza prevederilor <>Legii nr. 8/1994 , modificatã prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/1999 , precum şi a prevederilor referitoare la nivelul comisionului pentru servicii vamale, aprobat prin legile speciale de ratificare a acordurilor internaţionale, sunt prevãzute în anexa nr. 12.
ART. 41
Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2000, constituit în baza prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994 , aprobatã prin <>Legea nr. 136/1994 , cu modificãrile ulterioare, sunt prevãzute în anexa nr. 13.
ART. 42
Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului pe anul 2000, constituit în baza prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 8/1998 , modificatã şi completatã prin <>Ordonanta Guvernului nr. 43/1998 , sunt prevãzute în anexa nr. 14.
ART. 43
Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul 2000, constituit în baza prevederilor <>Legii nr. 118/1996 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, sunt prevãzute în anexa nr. 15.
ART. 44
(1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraţilor pe anul 2000, constituit în baza prevederilor <>Legii nr. 136/1995 privind asigurãrile şi reasigurarile în România, sunt prevãzute în anexa nr. 16.
(2) Veniturile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraţilor pe anul 2000 se constituie prin aplicarea unei cote de 1% asupra volumului de prime brute încasate de societãţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, potrivit prevederilor <>art. 60 din Legea nr. 136/1995 .
ART. 45
Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special al aviaţiei civile pe anul 2000, constituit în baza prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 47/1998 , sunt prevãzute în anexa nr. 17.
ART. 46
(1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special de sustinere a învãţãmântului de stat pe anul 2000, constituit potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 75/1999 , sunt prevãzute în anexa nr. 18.
(2) În anul 2000 veniturile bugetului Fondului special de sustinere a învãţãmântului de stat se utilizeazã pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale unitãţilor şi instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale.
ART. 47
Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional de solidaritate pe anul 2000, constituit potrivit prevederilor <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 , sunt prevãzute în anexa nr. 19.
ART. 48
Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru reducerea riscului tehnologic la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale pe anul 2000, constituit potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 96/1999 , sunt prevãzute în anexa nr. 20.
ART. 49
Sumele datorate de agenţii economici la Fondul special pentru cercetare-dezvoltare pentru perioada de pana la 31 decembrie 1994 se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii. Regularizarea eventualelor sume vãrsate, necuvenite Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, se efectueazã cu bugetul de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de agenţii economici.

CAP. 8
Responsabilitãţi în aplicarea legii

ART. 50
Guvernul rãspunde de realizarea prevederilor bugetare, scop în care examineazã periodic situaţia financiarã pe economie, execuţia bugetarã şi stabileşte mãsuri pentru menţinerea sau îmbunãtãţirea echilibrului bugetar, dupã caz.
ART. 51
Guvernul poate aproba modificãri în structura şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al intrãrilor de credite externe, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.
ART. 52
(1) La propunerea justificatã a ordonatorilor principali de credite, în funcţie de derularea procesului investitional şi de evoluţia preţurilor, se autorizeaza Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, sa aprobe, pana la data de 31 octombrie 2000, modificãri în listele de investiţii, anexe la bugetele ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, inclusiv la investiţiile privind proiectarea şi execuţia consolidarilor şi interventiilor pentru prevenirea sau înlãturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamitati naturale, cuprinse la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cu încadrarea în cheltuielile de capital aprobate la capitolul respectiv.
(2) Limitele valorice privind competenta de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice, prevãzute în <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, se modifica pentru anul 2000 conform prevederilor anexei nr. 21.
ART. 53
(1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a analiza lunar situaţia creditelor bugetare aprobate prin bugetul de stat pe anul 2000, pentru care, în baza unor dispoziţii legale sau a altor cauze, acţiunile şi sarcinile au fost ori pot fi anulate sau amânate, şi de a propune Ministerului Finanţelor anularea creditelor respective.
(2) Fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia Guvernului se majoreazã cu creditele bugetare anulate potrivit prevederilor alin. (1).
ART. 54
(1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevãzute, dupã caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internationala.
(2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2000, sa asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta localã aferentã derulãrii programelor şi proiectelor cu finanţare internationala.
(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatul "Contribuţii la programele realizate cu finanţare internationala" la celelalte titluri de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
(4) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externa la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.
ART. 55
Ordonatorii de credite au obligaţia ca, în cadrul prevederilor bugetare aprobate, sa asigure cu prioritate plata facturilor reprezentând consumurile de energie electrica şi termica şi de gaze naturale de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii".
ART. 56
(1) Sumele destinate plãţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plãţii eventualelor comisioane bancare percepute de bãncile strãine corespondente ale Bãncii Naţionale a României, pentru efectuarea transferurilor valutare aferente sunt prevãzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contribuţia României la organisme financiar-bancare internaţionale, stabilitã potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se asigura din bugetul Ministerului Finanţelor.
(2) În vederea asigurãrii plãţii la scadenta a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale şi la organisme financiar-bancare, precum şi a rambursarilor de credite externe, plãţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol, în cursul întregului an.
(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursãri de credite, plati de dobânzi şi comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
(4) Din transferurile aferente contribuţiilor la programele realizate cu finanţare internationala, prevãzute în bugetele ordonatorilor principali de credite, se pot efectua cheltuieli materiale şi servicii şi cheltuieli de capital pentru derularea corespunzãtoare a obiectivelor cuprinse în Programul Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeanã.
ART. 57
(1) Se aproba în anul 2000, pentru Ministerul Finanţelor, un plafon de autorizare a angajãrii de fonduri de 70,0 miliarde lei şi un plafon de plati de 25,0 miliarde lei pentru experimentarea unor sisteme şi instrumente de finanţare de programe multianuale de la bugetul de stat, în scopul extinderii acestora la ordonatorii de credite, al îmbunãtãţirii sistemului de planificare şi programare bugetarã, precum şi al dezvoltãrii instituţionale.
(2) Asigurarea resurselor necesare în vederea dotãrii cu bunuri specifice trezoreriei şi urgentarea lucrãrilor la clãdirile în care se afla spaţii destinate activitãţii trezoreriei statului şi spaţii destinate altor activitãţi ale Ministerului Finanţelor se efectueazã şi din bugetul de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului, în limita prevederilor cheltuielilor de capital.
ART. 58
(1) Cheltuielile privind despãgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotãrârilor definitive ale instanţelor judecãtoreşti, precum şi obligaţiile bãneşti ale statului roman, nãscute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei şi prin hotãrâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperã de cãtre Ministerul Finanţelor, pe baza de documente legale, din sumele prevãzute cu aceasta destinaţie în bugetul de stat pe anul 2000.
(2) Din sumele prevãzute în bugetul Ministerului Finanţelor pentru despãgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigura şi fondurile necesare în vederea aplicãrii Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetãţenilor romani pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.
ART. 59
(1) Ordonatorii principali şi secundari de credite vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevãzutã în anexa nr. 3, în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
(2) În cadrul termenului prevãzut la alin. (1) Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome, societãţilor sau companiilor naţionale, societãţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţioneazã în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 , aprobatã prin <>Legea nr. 51/1996 , cu modificãrile ulterioare, la propunerea ministerelor şi a altor organe centrale coordonatoare, precum şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale societãţilor comerciale cu capital de stat care au aceasta prevedere în actul constitutiv de înfiinţare.
(3) Cu sumele realizate peste prevederile bugetare la taxele judiciare de timbru pentru activitatea instanţelor, din taxele de timbru pentru activitatea notarialã, stabilite în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificãrile ulterioare, precum şi cu cele provenite din amenzi judiciare şi din recuperarea cheltuielilor de judecata avansate de stat potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 146/1997 şi ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarialã, se suplimenteaza prevederile la aceste venituri şi creditele bugetare aprobate Ministerului Justiţiei. Ministerul Finanţelor este autorizat sa introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul şi în structura bugetului de stat.
ART. 60
(1) Pentru proiectele de investiţii finanţate din credite externe contractate de statul roman de la organisme financiare internaţionale, Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeanã pentru Investiţii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi altele, echivalentul în valuta împrumutului al partii în lei, reprezentând contribuţia partii romane la finanţarea acestor proiecte, este cel valabil la data încheierii acordurilor de împrumut între România şi organismele financiare respective şi poate fi modificat pe parcursul executãrii lucrãrilor cu diferenţele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectelor, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum total, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, pe propria rãspundere a ordonatorilor principali de credite şi a unitãţilor beneficiare de împrumut extern. Pentru alte tipuri de proiecte, precum şi pentru partea din contribuţia româneascã aferentã categoriilor de cheltuieli care nu sunt de natura investiţiilor, valoarea contribuţiei româneşti, utilizata la cofinantarea proiectelor este cea de la data încheierii acordului de împrumut cu finantatorul extern, actualizat anual, prin convertirea în lei a echivalentului în valuta, la cursul care a stat la baza întocmirii bugetului de stat pe anul respectiv.
(2) Cheltuielile suplimentare rezultate în condiţiile alin. (1), precum şi eventualele depasiri provenite din modificarea unor dispoziţii legale în domeniul impozitelor şi taxelor aferente proiectelor pe parcursul derulãrii acestora se finanţeazã din bugetul de stat, bugetele locale sau din surse proprii ale beneficiarilor finali ai împrumuturilor externe, dupã caz, pana la finalizarea proiectelor respective.
ART. 61
Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare inlocuitorilor de drept, precum şi altor persoane împuternicite în acest scop.
ART. 62
(1) Guvernul poate prezenta Parlamentului, pana la data de 30 noiembrie 2000, propuneri de rectificare a bugetului de stat şi a bugetelor fondurilor speciale pe anul 2000, ca urmare a schimbãrilor intervenite în evoluţia indicatorilor macroeconomici, a unor mãsuri fiscale, a adaptãrii legislaţiei la condiţiile economiei de piata sau a altor cauze justificate.
(2) Guvernul va prezenta Parlamentului, pana la data de 30 septembrie 2000, o informare cu privire la realizarea prevederilor bugetare pe semestrul I şi cu privire la mãsurile care se impun în continuare pentru îmbunãtãţirea echilibrului bugetar pe domenii de activitate.

CAP. 9
Dispoziţii finale

ART. 63
(1) Pana la transferarea unitãţilor şi instituţiilor care ingrijesc copii, potrivit prevederilor <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activitãţilor de protecţie a copilului, finanţarea acestora se asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite în subordinea cãrora funcţioneazã.
(2) Ordonatorii principali de credite care au în subordine instituţii, unitãţi şi activitãţi pentru îngrijirea copiilor vor asigura cu prioritate fondurile necesare în vederea îngrijirii corespunzãtoare a acestora.
(3) Contribuţiile pentru întreţinerea copiilor în crese şi grãdiniţe, precum şi pentru întreţinerea persoanelor asistate în instituţiile de asistenta socialã, suportate de sustinatorii legali ai acestora sau de beneficiari, sunt cele stabilite în baza hotãrârilor Guvernului.
ART. 64
(1) Sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzãtoare tichetelor de masa repartizate de unitãţile emitente, autorizate potrivit <>Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, şi acordate de cãtre angajatori, în limita valorii nominale prevãzute de lege, unui numãr maxim de 300.000 salariaţi în semestrul I, 400.000 salariaţi în trimestrul III şi 500.000 salariaţi în trimestrul IV. Pentru instituţiile publice eliberarea tichetelor de masa salariaţilor se va face în limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinaţie.
(2) Unitãţile emitente nu vor elibera tichete de masa angajatorilor care înregistreazã obligaţii neachitate la scadenta la sfârşitul anului 1999 fata de bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale.
ART. 65
(1) Obligaţiile de plata datorate şi neachitate pana la 30 noiembrie 1999 de instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat cãtre diversi furnizori şi prestatori pentru livrarea de energie electrica, gaze naturale, produse petroliere, produse specifice din producţia celorlalte unitãţi economice, precum şi pentru efectuarea unor lucrãri de construcţii sau reparaţii se sting la nivelul sumelor datorate de aceştia la bugetul de stat, în limitele maxime prevãzute în anexa nr. 22.
(2) Obligaţiile de plata datorate şi neachitate de consiliile locale şi judeţene pana la 30 noiembrie 1999 cãtre furnizorii de energie electrica, termica, apa calda, apa rece, serviciile de canalizare şi salubritate, prestatorii care asigura transportul urban, în comun, de cãlãtori şi agenţii economici care au executat lucrãri de construcţii sau reparaţii se sting la nivelul sumelor datorate de aceştia la bugetul de stat, în limitele maxime prevãzute în anexa nr. 23.
(3) Sumele datorate de la bugetul de stat sau bugetele locale se stabilesc de cãtre ordonatorii principali de credite ai acestora pe propria rãspundere şi pe baza documentelor justificative prezentate de furnizorii sau prestatorii serviciilor respective.
(4) Pe baza documentelor justificative aprobate de organele în drept, furnizorii sau prestatorii de servicii vor stinge în contabilitatea proprie sumele de încasat de la bugetul de stat sau bugetele locale cu obligaţiile de plata cãtre bugetul de stat.
(5) Se aproba acumularea de cãtre Administraţia Nationala a Rezervelor de Stat a unei cantitãţi de apa grea în valoare de maximum 1.500,0 miliarde lei ca stoc de rezerva de stat, prin compensare cu obligaţiile datorate de Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare cãtre furnizorii de bunuri şi servicii şi ale acestora cãtre bugetul de stat.
(6) Pana la data de 31 decembrie 2000 contravaloarea în lei a garanţiilor reţinute în cota de 10% din valoarea utilajelor livrate la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina va fi compensata cu obligaţiile de plata neachitate cãtre bugetul de stat, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 193/1998 . Realitatea garanţiilor va fi certificatã de Ministerul Industriei şi Comerţului.
(7) Ministerul Finanţelor este autorizat sa elaboreze precizãri metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
ART. 66
(1) Ordonatorii principali de credite prevãzuţi în anexa nr. 24 vor definitiva, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, principalele programe care se experimenteaza şi se finanţeazã din bugetele acestora în anul 2000.
(2) Structura, indicatorii şi fondurile aferente acestor programe se aproba prin hotãrâre a Guvernului.
(3) Auditul extern experimental al acestor programe se realizeazã de cãtre Curtea de Conturi, potrivit metodologiei ce se va elabora de aceasta împreunã cu Ministerul Finanţelor.
ART. 67
Anexele nr. 1-24 fac parte integrantã din prezenta lege.

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 25 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.


p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VASILE LUPU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANUANEXA 1

BUGETUL DE STAT PE ANUL 2000
- Sinteza -

- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Tit- A
pi- u lu/ l
tol b A i Intrari
c r n Denumirea Program de credite Total
a t e indicatorului 2000 externe
p i a
i c t
t o
o l
l
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B 1 2 3=1+2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0001 VENITURI 112.188.334.000 112.188.334.000
0002 I. VENITURI
CURENTE 111.210.600.000 111.210.600.000
0003 A. VENITURI
FISCALE 107.663.000.000 107.663.000.000
0004 A1. IMPOZITE
DIRECTE 19.271.000.000 19.271.000.000
0101 IMPOZITUL PE
PROFIT 13.401.000.000 13.401.000.000
0201 IMPOZITUL PE
SALARII 1.100.000.000 1.100.000.000
01 Impozitul pe salarii
-total- 1.100.000.000 1.100.000.000
0601 IMPOZITUL PE VENIT 15.528.000.000 15.528.000.000
01 Impozit pe venituri
din activitãţi
independente 566.000.000 566.000.000
02 Impozit pe
venituri din
salarii 13.576.000.000 13.576.000.000
03 Impozit pe
venituri din
cedarea folosinţei 512.000.000 512.000.000
bunurilor
04 Impozit pe venituri
din dividende 525.000.000 525.000.000
05 Impozit pe venituri
din dobânzi 154.000.000 154.000.000
06 Impozit pe alte
venituri 49.000.000 49.000.000
07 Impozit pe venit din
pensii 146.000.000 146.000.000
0701 COTE ŞI SUME
DEFALCATE DIN
IMPOZITUL -12.304.000.000 -12.304.000.000
PE VENIT (se scad)
01 Cote defalcate din
impozitul pe venit
(se scad) -9.317.000.000 -9.317.000.000
02 Sume defalcate din -1.787.000.000 -1.787.000.000
impozitul pe venit
pentru
echilibrarea
bugetelor locale
(se scad)
03 Sume defalcate din -1.200.000.000 -1.200.000.000
impozitul pe venit
pentru
subvenţionarea
energiei termice
livrate populaţiei
(se scad)
0801 ALTE IMPOZITE
DIRECTE 1.100.000.000 1.100.000.000
01 Impozitul pe 900.000.000 900.000.000
veniturile realizate
de persoanele
fizice şi juridice
nerezidente
02 Impozitul pe profit 20.000.000 20.000.000
obţinut din
activitãţi
comerciale ilicite
sau din nerespectarea
Legii privind
protecţia
consumatorilor
03 Impozitul pe
dividende de la
societãţile
comerciale 175.000.000 175.000.000
30 Alte încasãri din
impozite directe 5.000.000 5.000.000
0901 CONTRIBUŢII 446.000.000 446.000.000
04 Contribuţia pentru
pensia suplimentarã 446.000.000 446.000.000
1300 A2. IMPOZITE
INDIRECTE 88.392.000.000 88.392.000.000
1301 TAXA PE VALOAREA
ADĂUGATĂ 43.985.000.000 43.985.000.000
1401 ACCIZE ŞI IMPOZIT
PE CIRCULAŢIE 32.018.000.000 32.018.000.000
01 Accize 29.655.000.000 29.655.000.000
02 Impozitul pe
titeiul din
producţia interna
şi gazele naturale 2.270.000.000 2.270.000.000
03 taxe de autorizare
pentru comercia-
lizarea alcoolului,
bãuturilor
alcoolice,
produselor din
tutun şi a cafelei 93.000.000 93.000.000
1601 taxe VAMALE 10.125.000.000 10.125.000.000
01 taxe vamale de la
persoane juridice 10.065.000.000 10.065.000.000
02 taxe vamale şi
alte venituri
încasate de la
persoane fizice
prin unitãţile
vamale 60.000.000 60.000.000
1701 ALTE IMPOZITE
INDIRECTE 2.264.000.000 2.264.000.000
03 taxe şi tarife
pentru eliberarea
de licenţe şi
autorizaţii de
funcţionare 70.000.000 70.000.000
04 Taxa pentru
activitatea de
prospectiune,
explorare şi
exploatare a
resurselor
minerale 949.000.000 949.000.000
10 taxe judiciare de
timbru 500.000.000 500.000.000
11 taxe de timbru pentru
contestaţiile şi
plângerile asupra
sumelor constatate
şi aplicate prin acte
de control sau de
impunere 30.000.000 30.000.000
12 taxe de timbru
pentru activitatea
notarialã 520.000.000 520.000.000
13 taxe extrajudiciare
de timbru 20.000.000 20.000.000
15 Amenzi judiciare 15.000.000 15.000.000
16 Venituri din
recuperarea
cheltuielilor
judiciare avansate
de stat 15.000.000 15.000.000
30 Alte încasãri din
impozite indirecte 145.000.000 145.000.000
1900 B. VENITURI
NEFISCALE 3.547.600.000 3.547.600.000
2001 VĂRSĂMINTE DIN
PROFITUL NET AL
REGIILOR AUTONOME 350.000.000 350.000.000
2101 VĂRSĂMINTE DE LA
INSTITUŢIILE
PUBLICE 695.600.000 695.600.000
01 taxe de metrologie 600.000 600.000
03 taxe pentru
prestaţiile efectuate
şi pentru eliberarea
autorizaţiilor de
transport în trafic
internaţional 10.000.000 10.000.000
04 taxe consulare 500.000.000 500.000.000
05 taxe pentru analize
efectuate de
laboratoare, altele
decât cele sanitare,
de pe lângã
instituţii 15.000.000 15.000.000
10 taxe şi alte venituri
din protecţia mediului 1.000.000 1.000.000
12 Vãrsãminte din
disponibilitãţile
instituţiilor
publice şi
activitãţilor
autofinantate 2.000.000 2.000.000
13 Vãrsãminte din
veniturile
instituţiilor
publice şi
activitãţilor
autofinantate 7.000.000 7.000.000
30 Alte venituri de la
instituţiile publice 160.000.000 160.000.000
2201 DIVERSE VENITURI 2.502.000.000 2.502.000.000
01 Venituri din
aplicarea
prescripţiei
extinctive 16.000.000 16.000.000
03 Venituri din amenzi
şi alte sancţiuni
aplicate potrivit
dispoziţiilor legale 450.000.000 450.000.000
04 Încasãri din cota
reţinutã conform
Codului penal 3.000.000 3.000.000
05 Restituiri de fonduri
din finanţarea
bugetarã a anilor
precedenti 350.000.000 350.000.000
07 Venituri din
concesiuni 1.372.000.000 1.372.000.000
09 Încasarea
dobânzilor aferente
ratelor lunare din
vânzarea locuinţelor
construite din
fondurile statului 10.000.000 10.000.000
12 Încasãri din
valorificarea
bunurilor confiscate,
abandonate şi alte
sume constatate o
data cu confiscarea
potrivit legii 150.000.000 150.000.000
16 Venituri realizate
din încasarea
debitelor evidentiate
în bilanţurile de
lichidare a
patrimoniului
fostelor cooperative
agricole de
producţie 1.000.000 1.000.000
30 Încasãri din alte
surse 150.000.000 150.000.000
3000 II. VENITURI DIN
CAPITAL 120.000.000 120.000.000
3001 VENITURI DIN
VALORIFICAREA UNOR
BUNURI ALE STATULUI 120.000.000 120.000.000
01 Venituri din
valorificarea unor
bunuri ale
instituţiilor
publice 100.000.000 100.000.000
02 Venituri din
valorificarea
stocurilor de la
rezervele materiale
naţionale şi de
mobilizare 20.000.000 20.000.000
4000 VII. DONAŢII ŞI
SPONSORIZĂRI 286.734.000 286.734.000
4001 DONAŢII ŞI
SPONSORIZĂRI 286.734.000 286.734.000
01 Donaţii 286.734.000 286.734.000
4200 VIII. ÎNCASĂRI DIN
RAMBURSAREA
ÎMPRUMUTURILOR
ACORDATE 571.000.000 571.000.000
4201 ÎNCASĂRI DIN
RAMBURSAREA
ÎMPRUMUTURILOR
ACORDATE 571.000.000 571.000.000
01 Încasãri din
rambursarea
împrumuturilor
acordate pentru
finalizarea unor
obiective aprobate
prin convenţii
bilaterale şi
acorduri
interguvernamentale 900.000 900.000
05 Încasãri din
rambursarea împrumuturilor
acordate persoanelor
care beneficiazã de
statutul de refugiat 100.000 100.000
09 Încasãri din
rambursarea
împrumuturilor
acordate pentru
acoperirea
arieratelor cãtre
CONEL şi ROMGAZ 550.000.000 550.000.000
10 Încasãri din
rambursarea
împrumuturilor din
fondul de redresare
financiarã 20.000.000 20.000.000
5001 II. CHELTUIELI -
TOTAL 143.755.334.000 10.925.180.659 154.680.514.659
01 CHELTUIELI
CURENTE 130.144.610.059 5.511.546.178 135.656.156.237
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 32.938.067.272 25.826.500 32.963.893.772
20 CHELTUIELI
MATERIALE ŞI
SERVICII 9.740.241.769 201.708.581 9.941.950.350
34 SUBVENŢII 5.723.788.970 25.089.225 5.748.878.195
35 01 Alocaţii de la
buget pentru
instituţii publice 2.743.646.943 25.089.225 2.768.736.168
35 02 Subvenţii pe
produse şi
activitãţi 2.149.642.027 2.149.642.027
35 03 Subvenţii pentru
acoperirea
diferenţelor de
preţ şi tarif 830.500.000 830.500.000
36 PRIME 476.300.000 476.300.000
38 TRANSFERURI 35.382.412.164 5.258.921.872 40.641.334.036
39 Transferuri
consolidabile 3.639.227.360 3.639.227.360
39 03 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetele
locale pentru
investiţii finanţate
parţial din
împrumuturi
externe 1.300.000.000 1.300.000.000
39 07 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetele
locale pentru
susţinerea
sistemului de
protecţie a
drepturilor
copilului 693.000.000 693.000.000
39 10 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetul
Fondului de
asigurãri sociale
de sãnãtate
reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
satisfac serviciul
militar în termen 135.075.360 135.075.360
39 11 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetul
Fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate
reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
executa o pedeapsa
privativã de
libertate sau arest
preventiv 79.616.000 79.616.000
39 14 Program privind
pietruirea drumurilor
comunale şi
alimentarea cu apa a
satelor 617.136.000 617.136.000
39 16 Contribuţia
persoanelor asigurate
pentru finanţarea
ocrotirii sãnãtãţii 122.400.000 122.400.000
39 19 Transferuri de la
bugetul de stat cãtre
bugetele locale
pentru construcţii de
locuinţe 647.000.000 647.000.000
39 20 Transferuri de la
bugetul de stat cãtre
bugetele locale
pentru finanţarea
elaborãrii şi/sau
actualizãrii
planurilor urbanistice
generale şi a
regulamentelor locale
de urbanism 45.000.000 45.000.000
40 Transferuri
neconsolidabile 31.743.184.804 5.258.921.872 37.002.106.676
40 01 Locuinţe 450.000.000 450.000.000
40 02 Burse 671.185.199 671.185.199
40 03 Alocaţii şi alte
ajutoare pentru
copii 4.025.267.400 4.025.267.400
40 04 Pensii şi ajutoare
I.O.V.R., militari
şi alte persoane 4.677.688.434 4.677.688.434
40 08 Ajutoare sociale 20.000.000 20.000.000
40 09 Alte ajutoare,
alocaţii şi
indemnizaţii 9.902.835 9.902.835
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 335.279.771 335.279.771
40 13 Diferenţa de dobânzi
aferentã creditelor
bancare, subventionata
potrivit dispoziţiilor
legale 15.000 15.000
40 15 Plati efectuate în
cadrul programului de
redistribuire a
forţei de munca 388.235.308 388.235.308
40 16 Fondul de cercetare-
dezvoltare 154.000.000 154.000.000
40 17 Fondul pentru
stimularea inovarii 9.289.431 9.289.431
40 19 Alocaţia suplimentarã
pentru familiile cu
copii 783.753.600 783.753.600
40 21 Plati efectuate în
cadrul programelor de
dezvoltare 800.000.000 49.359.210 849.359.210
40 22 Cheltuieli pentru
susţinerea programelor
tehnice de conservare
sau de închidere a
minelor 250.000.000 102.405.000 352.405.000
40 23 Protecţie socialã ce
se acorda pentru
unele activitãţi din
sectorul minier 350.000.000 350.000.000
40 24 Cheltuieli pentru
susţinerea
transportului
feroviar public de
cãlãtori 3.850.000.000 3.850.000.000
40 26 Transferuri
aferente Fondului
Naţional de
Preaderare 560.000.000 560.000.000
40 27 Transferuri aferente
Fondului Roman de
Dezvoltare Socialã 30.000.000 98.308.800 128.308.800
40 28 Executarea silitã a
creanţelor bugetare 15.000.000 15.000.000
40 29 Despãgubiri civile,
precum şi cheltuieli
judiciare şi
extrajudiciare
derivate din
acţiuni în
reprezentarea
intereselor
statului, potrivit
dispoziţiilor legale 150.000.000 150.000.000
40 30 Onorariile pentru
expertizele
contabile dispuse
în cadrul procesului
penal 3.000.000 3.000.000
40 32 Sprijinirea
organizaţiilor
cetãţenilor
aparţinând
minoritãţilor
naţionale, altele
decât cele care
primesc subvenţii de
la bugetul de stat,
potrivit legii 66.500.000 66.500.000
40 33 Promovarea imaginii
şi intereselor
româneşti peste
hotare 2.500.000 2.500.000
40 34 Sprijinirea
activitãţii romanilor
de pretutindeni şi a
organizaţiilor
reprezentative ale
acestora 15.000.000 15.000.000
40 35 Finanţarea partidelor
politice 39.000.000 39.000.000
40 36 Finanţarea acţiunilor
cu caracter ştiinţific
şi social-cultural 3.000.000 3.000.000
40 37 Finanţarea unor
programe şi proiecte
în cadrul Campaniei
Europene pentru
combaterea rasismului,
xenofobiei,
antisemitismului şi
intolerantei 900.000 900.000
40 38 Finanţarea Ansamblului
"Memorialul victimelor
comunismului şi al
rezistentei Sighet" 2.000.000 2.000.000
40 39 Comenzi de stat
pentru cãrţi şi
publicaţii 20.000.000 20.000.000
40 40 Sprijin financiar
pentru producerea şi
distribuirea filmelor 12.900.000 12.900.000
40 41 Asociaţii şi fundaţii 12.467.525 12.467.525
40 42 Alocatie de
încredinţare şi
plasament familial 104.195.415 104.195.415
40 43 Ajutor anual pentru
veteranii de rãzboi 54.000.000 54.000.000
40 44 Programe pentru
sãnãtate 573.740.000 573.740.000
40 45 Programe pentru
tineret 19.000.000 19.000.000
40 46 Sprijin financiar
pentru activitatea
Comitetului Olimpic
Roman 58.800.000 58.800.000
40 47 Cadastru imobiliar 14.000.000 14.000.000
40 48 Meteorologie şi
hidrologie 70.332.600 70.332.600
40 49 Prevenirea şi
combaterea
inundatiilor şi
ingheturilor 391.500 391.500
40 50 Cheltuieli pentru
valorificarea
cenusilor de pirita 20.000.000 20.000.000
40 51 Cooperare economicã
internationala 325.800.000 325.800.000
40 52 Participare la
programul energetic
- SAVE II 10.300.000 10.300.000
40 53 Cupoane pentru
agricultori 4.300.000.000 4.300.000.000
40 54 Cabaline din
patrimoniul genetic
naţional 25.400.000 25.400.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 2.463.004.931 4.883.914.762 7.346.919.693
40 56 Transferuri pentru
drumuri, cai ferate,
aviatie şi
navigaţie 685.362.873 685.362.873
40 57 Transferuri pentru
finanţarea de baza
a învãţãmântului
superior 2.700.000.000 2.700.000.000
40 58 Transferuri pentru
constituirea
fondului de
garantare a
creditelor bancare
acordate studenţilor 3.000.000 3.000.000
40 59 Transferuri pentru
cercetare-dezvoltare
(granturi) 40.900.000 40.900.000
40 60 Transferuri pentru
acţiuni de sãnãtate 627.000.000 627.000.000
40 61 Susţinerea cultelor 20.000.000 20.000.000
40 62 Stimularea
exporturilor 500.000.000 500.000.000
40 64 Fondul la dispoziţia
primului-ministru
pentru sprijinirea
comunitãţilor
româneşti de
pretutindeni 5.000.000 5.000.000
40 66 Contribuţia statului
la salarizarea
personalului de cult 402.534.807 402.534.807
40 70 Susţinerea
sistemului de
protecţie a
copilului 286.734.000 120.837.900 407.571.900
40 72 Finanţarea programelor
experimentale pentru
reforma bugetarã 25.000.000 25.000.000
40 78 Transferuri pentru
executarea lucrãrilor
de consolidare la
Palatul de Justiţie 10.000.000 10.000.000
40 79 Transferuri pentru
aparatura medicalã de
mare performanta 182.900.000 182.900.000
40 80 Alte transferuri 63.205.175 4.096.200 67.301.375
40 81 Fond de garantare a
împrumuturilor
pentru întreprinderi
mici şi mijlocii 50.000.000 50.000.000
40 82 Transferuri pentru
acţiuni de
ecologizare 75.771.000 75.771.000
40 83 Transferuri cãtre
Consiliul Naţional
de Formare Profesionalã
a Adulţilor 1.428.000 1.428.000
40 84 Finanţarea Ansamblului
"Memorialul Revoluţiei
- Decembrie 1989" din
municipiul Timişoara 2.500.000 2.500.000
40 85 Transferuri pentru
transportul de cãlãtori
cu metroul 250.000.000 250.000.000
40 86 Program de realizare
a sistemului naţional
antigrindina 15.000.000 15.000.000
40 88 Transferuri cãtre
Consiliul Naţional al
Persoanelor Varstnice 1.000.000 1.000.000
40 89 Transferuri pentru
sprijinirea
proprietarilor de
pãduri 50.000.000 50.000.000
49 DOBÂNZI 45.275.027.612 45.275.027.612
60 REZERVE 608.772.272 608.772.272
70 CHELTUIELI DE
CAPITAL 4.406.825.473 5.413.634.481 9.820.459.954
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 301.800.000 301.800.000
80 02 Împrumuturi acordate
pentru finalizarea
unor obiective
aprobate prin
convenţii bilaterale
şi acorduri
interguvernamentale 1.400.000 1.400.000
80 05 Împrumuturi acordate
persoanelor care
beneficiazã de
statutul de refugiat
şi sunt lipsite de
mijloace de existenta 400.000 400.000
80 06 Împrumuturi acordate
pentru creditarea
agriculturii 300.000.000 300.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 8.902.098.468 8.902.098.468
85 Rambursãri de
credite externe şi
plati de dobânzi şi
comisioane la
creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 8.902.098.468 8.902.098.468
85 01 Rambursãri de
credite externe 6.240.110.118 6.240.110.118
85 02 Plati de dobânzi
şi comisioane 2.661.988.350 2.661.988.350
5100 Partea I - SERVICII
PUBLICE GENERALE 7.272.056.254 25.335.826 7.297.392.080
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE 7.272.056.254 25.335.826 7.297.392.080
01 CHELTUIELI CURENTE 6.334.092.780 16.119.959 6.350.212.739
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 4.318.353.152 4.318.353.152
20 CHELTUIELI
MATERIALE
ŞI SERVICII 1.628.697.918 16.119.959 1.644.817.877
34 SUBVENŢII 27.283.100 27.283.100
35 01 Alocaţii de la buget
pentru instituţii
publice 27.283.100 27.283.100
38 TRANSFERURI 359.758.610 359.758.610
40 Transferuri
neconsolidabile 359.758.610 359.758.610
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 229.912.208 229.912.208
40 41 Asociaţii şi fundaţii 395.525 395.525
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 94.450.877 94.450.877
40 72 Finanţarea programelor
experimentale
pentru reforma
bugetarã 25.000.000 25.000.000
40 78 Transferuri pentru
executarea lucrãrilor
de consolidare la
Palatul de Justiţie 10.000.000 10.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 580.294.373 9.215.867 589.510.240
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA
CREDITE 357.669.101 357.669.101
85 Rambursãri de credite
externe şi plati de
dobânzi şi comisioane
la creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 357.669.101 357.669.101
85 01 Rambursãri de
credite externe 259.760.523 259.760.523
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 97.908.578 97.908.578
01 Preşedinţia României 63.689.025 63.689.025
02 Autoritãţi
Legislative 783.593.262 783.593.262
03 Autoritãţi
Judecãtoreşti 2.491.408.038 2.491.408.038
04 Alte organe ale
autoritãţilor
publice 332.642.765 332.642.765
05 Autoritãţi
executive 3.600.723.164 25.335.826 3.626.058.990
5400 Partea a II-a -
APĂRARE, ORDINE
PUBLICA ŞI
SIGURANTA
NATIONALA 22.964.951.451 2.138.298.324 25.103.249.775
01 CHELTUIELI CURENTE 18.092.159.410 18.092.159.410
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 11.574.602.891 11.574.602.891
20 CHELTUIELI
MATERIALE ŞI
SERVICII 4.489.283.041 4.489.283.041
34 SUBVENŢII 1.219.179.809 1.219.179.809
35 01 Alocaţii de la
buget pentru
instituţii publice 1.219.179.809 1.219.179.809
38 TRANSFERURI 809.093.669 809.093.669
39 Transferuri
consolidabile 212.721.560 212.721.560
39 10 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetul
Fondului de
asigurãri sociale
de sãnãtate
reprezentând
contribuţia
datoratã de
persoanele care
satisfac serviciul
militar în termen 133.105.560 133.105.560
39 11 Transferuri din
bugetul de stat cãtre
bugetul Fondului de
asigurãri sociale
de sãnãtate
reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
executa o pedeapsa
privativã de
libertate sau arest
preventiv 79.616.000 79.616.000
40 Transferuri
neconsolidabile 596.372.109 596.372.109
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 7.195.174 7.195.174
40 15 Plati efectuate în
cadrul programului
de redistribuire a
forţei de munca 362.124.060 362.124.060
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 69.430.875 69.430.875
40 60 Transferuri pentru
acţiuni de sãnãtate 157.622.000 157.622.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 637.505.570 2.138.298.324 2.775.803.894
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 4.235.286.471 4.235.286.471
85 Rambursãri de
credite externe şi
plati de dobânzi şi
comisioane la
creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 4.235.286.471 4.235.286.471
85 01 Rambursãri de
credite externe 3.656.882.550 3.656.882.550
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 578.403.921 578.403.921
5401 APĂRARE NATIONALA 11.678.628.819 1.396.804.200 13.075.433.019
01 CHELTUIELI CURENTE 7.562.295.040 7.562.295.040
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 5.028.541.600 5.028.541.600
20 CHELTUIELI
MATERIALE ŞI
SERVICII 2.053.362.656 2.053.362.656
38 TRANSFERURI 480.390.784 480.390.784
39 Transferuri
consolidabile 73.647.000 73.647.000
39 10 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetul
Fondului de
asigurãri sociale
de sãnãtate
reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
satisfac serviciul
militar în termen 73.647.000 73.647.000
40 Transferuri
neconsolidabile 406.743.784 406.743.784
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 1.050.974 1.050.974
40 15 Plati efectuate în
cadrul programului
de redistribuire a
forţei de munca 332.092.810 332.092.810
40 60 Transferuri pentru
acţiuni de sãnãtate 73.600.000 73.600.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 296.832.089 1.396.804.200 1.693.636.289
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA
CREDITE 3.819.501.690 3.819.501.690
85 Rambursãri de
credite externe şi
plati de dobânzi şi
comisioane la
creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 3.819.501.690 3.819.501.690
85 01 Rambursãri de
credite externe 3.332.873.130 3.332.873.130
85 02 Plati de dobânzi
şi comisioane 486.628.560 486.628.560
01 Administraţie
centrala 265.740.119 265.740.119
02 Apãrare nationala şi
operaţiuni de
menţinere a pãcii 7.070.499.398 1.396.804.200 8.467.303.598
03 Acţiuni de
integrare
euroatlantica şi
pentru constituirea
forţei de reactie
rapida 3.874.519.686 3.874.519.686
04 Parteneriat pentru
pace 122.413.111 122.413.111
05 Plati efectuate în
cadrul programului
de redistribuire a
forţei de munca 345.456.505 345.456.505
5501 ORDINE PUBLICA ŞI
SIGURANTA
NATIONALA 11.286.322.632 741.494.124 12.027.816.756
01 CHELTUIELI CURENTE 10.529.864.370 10.529.864.370
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 6.546.061.291 6.546.061.291
20 CHELTUIELI
MATERIALE ŞI
SERVICII 2.435.920.385 2.435.920.385
34 SUBVENŢII 1.219.179.809 1.219.179.809
35 01 Alocaţii de la
buget pentru
instituţii publice 1.219.179.809 1.219.179.809
38 TRANSFERURI 328.702.885 328.702.885
39 Transferuri
consolidabile 139.074.560 139.074.560
39 10 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetul
Fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate
reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
satisfac serviciul
militar în termen 59.458.560 59.458.560
39 11 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetul
Fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate
reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
executa o pedeapsa
privativã de
libertate sau arest
preventiv 79.616.000 79.616.000
40 Transferuri
neconsolidabile 189.628.325 189.628.325
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 6.144.200 6.144.200
40 15 Plati efectuate în
cadrul programului de
redistribuire a
forţei de munca 30.031.250 30.031.250
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 69.430.875 69.430.875
40 60 Transferuri pentru
acţiuni de sãnãtate 84.022.000 84.022.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 340.673.481 741.494.124 1.082.167.605
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA
CREDITE 415.784.781 415.784.781
85 Rambursãri de credite
externe şi plati de
dobânzi şi
comisioane la
creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 415.784.781 415.784.781
85 01 Rambursãri de credite
externe 324.009.420 324.009.420
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 91.775.361 91.775.361
01 Administraţie
centrala 217.865.219 217.865.219
02 Poliţie 3.403.724.701 77.909.724 3.481.634.425
03 Protecţie şi paza
contra incendiilor 638.459.063 638.459.063
04 Paza şi supravegherea
frontierei 1.092.061.896 1.092.061.896
05 Jandarmerie 1.669.727.696 1.669.727.696
06 Siguranta nationala 2.666.256.334 663.584.400 3.329.840.734
07 Penitenciare 1.316.739.809 1.316.739.809
50 Alte instituţii şi
acţiuni privind
ordinea publica şi
siguranta nationala 281.487.914 281.487.914
5700 Partea a III-a -
CHELTUIELI SOCIAL-
CULTURALE 36.564.688.050 1.509.961.725 38.074.649.775
01 CHELTUIELI CURENTE 34.631.419.363 403.936.522 35.035.355.885
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 15.356.620.601 25.826.500 15.382.447.101
20 CHELTUIELI
MATERIALE ŞI
SERVICII 2.208.777.638 185.588.622 2.394.366.260
34 SUBVENŢII 1.439.884.724 1.439.884.724
35 01 Alocaţii de la
buget pentru
instituţii publice 1.439.884.724 1.439.884.724
38 TRANSFERURI 15.626.136.400 192.521.400 15.818.657.800
39 Transferuri
consolidabile 123.634.800 123.634.800
39 10 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetul
Fondului de
asigurãri sociale
de sãnãtate
reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
satisfac serviciul
militar în termen 1.234.800 1.234.800
39 16 Contribuţia
persoanelor asigurate
pentru finanţarea
ocrotirii sãnãtãţii 122.400.000 122.400.000
40 Transferuri
neconsolidabile 15.502.501.600 192.521.400 15.695.023.000
40 02 Burse 671.185.199 671.185.199
40 03 Alocaţii şi alte
ajutoare pentru
copii 4.025.267.400 4.025.267.400
40 04 Pensii şi ajutoare
I.O.V.R., militari
şi alte persoane 4.677.688.434 4.677.688.434
40 08 Ajutoare sociale 20.000.000 20.000.000
40 09 Alte ajutoare,
alocaţii şi
indemnizaţii 9.902.835 9.902.835
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 33.418.959 33.418.959
40 13 Diferenţa de dobânzi
aferentã creditelor
bancare, subventionata
potrivit dispoziţiilor
legale 15.000 15.000
40 19 Alocaţia suplimentarã
pentru familiile cu
copii 783.753.600 783.753.600
40 32 Sprijinirea
organizaţiilor
cetãţenilor
aparţinând
minoritãţilor
naţionale, altele
decât cele care
primesc subvenţii
de la bugetul de
stat, potrivit legii 66.500.000 66.500.000
40 33 Promovarea imaginii
şi intereselor
româneşti peste hotare 2.500.000 2.500.000
40 34 Sprijinirea activitãţii
romanilor de
pretutindeni şi a
organizaţiilor
reprezentative ale
acestora 15.000.000 15.000.000
40 36 Finanţarea acţiunilor
cu caracter ştiinţific
şi social-cultural 3.000.000 3.000.000
40 37 Finanţarea unor
programe şi proiecte
în cadrul Campaniei
Europene pentru
combaterea rasismului,
xenofobiei,
antisemitismului şi
intolerantei 900.000 900.000
40 38 Finanţarea Ansamblului
"Memorialul victimelor
comunismului şi al
rezistentei Sighet" 2.000.000 2.000.000
40 39 Comenzi de stat
pentru cãrţi şi
publicaţii 20.000.000 20.000.000
40 40 Sprijin financiar
pentru producerea şi
distribuirea filmelor 12.900.000 12.900.000
40 41 Asociaţii şi fundaţii 12.072.000 12.072.000
40 42 Alocatie de
încredinţare şi
plasament familial 104.195.415 104.195.415
40 43 Ajutor anual pentru
veteranii de rãzboi 54.000.000 54.000.000
40 44 Programe pentru
sãnãtate 573.740.000 573.740.000
40 45 Programe pentru
tineret 19.000.000 19.000.000
40 46 Sprijin financiar
pentru activitatea
Comitetului Olimpic
Roman 58.800.000 58.800.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 256.014.176 71.683.500 327.697.676
40 57 Transferuri pentru
finanţarea de baza a
învãţãmântului
superior 2.700.000.000 2.700.000.000
40 58 Transferuri pentru
constituirea fondului
de garantare a
creditelor bancare
acordate studenţilor 3.000.000 3.000.000
40 60 Transferuri pentru
acţiuni de sãnãtate 469.378.000 469.378.000
40 61 Susţinerea cultelor 20.000.000 20.000.000
40 64 Fondul la dispoziţia
primului-ministru
pentru sprijinirea
comunitãţilor
româneşti de
pretutindeni 5.000.000 5.000.000
40 66 Contribuţia statului
la salarizarea
personalului de cult 402.534.807 402.534.807
40 70 Susţinerea sistemului
de protecţie a
copilului 286.734.000 120.837.900 407.571.900
40 79 Transferuri pentru
aparatura medicalã
de mare performanta 182.900.000 182.900.000
40 80 Alte transferuri 6.173.775 6.173.775
40 83 Transferuri cãtre
Consiliul Naţional
de Formare
Profesionalã a
Adulţilor 1.428.000 1.428.000
40 84 Finanţarea Ansamblului
"Memorialul Revoluţiei
- Decembrie 1989" din
municipiul Timişoara 2.500.000 2.500.000
40 88 Transferuri cãtre
Consiliul Naţional al
Persoanelor Varstnice 1.000.000 1.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 695.540.494 1.106.025.203 1.801.565.697
84 RAMBURSĂRI DE
CREDITE, PLATI DE
DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE
LA CREDITE 1.237.728.193 1.237.728.193
85 Rambursãri de
credite externe şi
plati de dobânzi şi
comisioane la
creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 1.237.728.193 1.237.728.193
85 01 Rambursãri de
credite externe 798.206.013 798.206.013
85 02 Plati de dobânzi
şi comisioane 439.522.180 439.522.180
5701 ÎNVĂŢĂMÂNT 19.783.331.968 376.850.400 20.160.182.368
01 CHELTUIELI CURENTE 19.427.117.612 230.616.060 19.657.733.672
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 14.504.308.027 25.826.500 14.530.134.527
20 CHELTUIELI
MATERIALE ŞI
SERVICII 914.690.568 133.106.060 1.047.796.628
34 SUBVENŢII 424.924.786 424.924.786
35 01 Alocaţii de la buget
pentru instituţii
publice 424.924.786 424.924.786
38 TRANSFERURI 3.583.194.231 71.683.500 3.654.877.731
39 Transferuri
consolidabile 1.176.000 1.176.000
39 10 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetul
Fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate
reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
satisfac serviciul
militar în termen 1.176.000 1.176.000
40 Transferuri
neconsolidabile 3.582.018.231 71.683.500 3.653.701.731
40 02 Burse 671.185.199 671.185.199
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 205.424.450 71.683.500 277.107.950
40 57 Transferuri pentru
finanţarea de baza a
învãţãmântului
superior 2.700.000.000 2.700.000.000
40 58 Transferuri pentru
constituirea
fondului de
garantare a
creditelor bancare
acordate studenţilor 3.000.000 3.000.000
40 66 Contribuţia statului
la salarizarea
personalului de cult 1.234.807 1.234.807
40 80 Alte transferuri 1.173.775 1.173.775
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 242.483.363 146.234.340 388.717.703
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA
CREDITE 113.730.993 113.730.993
85 Rambursãri de credite
externe şi plati de
dobânzi şi comisioane
la creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 113.730.993 113.730.993
85 01 Rambursãri de
credite externe 40.449.975 40.449.975
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 73.281.018 73.281.018
01 Administraţie centrala 47.304.295 47.304.295
02 Învãţãmânt preşcolar 979.472.301 979.472.301
03 Învãţãmânt primar şi
gimnazial 7.158.968.360 219.720.200 7.378.688.560
04 Învãţãmânt liceal 3.639.820.389 85.446.700 3.725.267.089
05 Învãţãmânt
profesional 372.171.330 372.171.330
06 Învãţãmânt postliceal 98.000.000 98.000.000
08 Învãţãmânt special 803.156.480 803.156.480
09 Învãţãmânt superior 3.820.816.229 71.683.500 3.892.499.729
10 Biblioteci centrale,
universitare şi
pedagogice 182.929.840 182.929.840
14 Internate, cãmine şi
cantine pentru elevi
şi studenţi 272.766.620 272.766.620
25 Servicii publice
descentralizate 856.312.270 856.312.270
50 Alte instituţii şi
acţiuni de
învãţãmânt 1.551.613.854 1.551.613.854
5801 SĂNĂTATE 3.802.689.558 946.222.200 4.748.911.758
01 CHELTUIELI CURENTE 2.343.351.504 2.343.351.504
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 616.049.463 616.049.463
20 CHELTUIELI
MATERIALE ŞI
SERVICII 465.988.756 465.988.756
34 SUBVENŢII 13.965.000 13.965.000
35 01 Alocaţii de la
buget pentru
instituţii
publice 13.965.000 13.965.000
38 TRANSFERURI 1.247.348.285 1.247.348.285
39 Transferuri
consolidabile 5.880 5.880
39 10 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetul
Fondului de
asigurãri sociale
de sãnãtate
reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
satisfac serviciul
militar în termen 5.880 5.880
40 Transferuri
neconsolidabile 1.247.342.405 1.247.342.405
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 11.072.759 11.072.759
40 44 Programe pentru
sãnãtate 573.740.000 573.740.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 10.251.646 10.251.646
40 60 Transferuri pentru
acţiuni de sãnãtate 469.378.000 469.378.000
40 79 Transferuri pentru
aparatura medicalã
de mare performanta 182.900.000 182.900.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 349.370.259 946.222.200 1.295.592.459
84 RAMBURSĂRI DE
CREDITE, PLATI DE
DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 1.109.967.795 1.109.967.795
85 Rambursãri de
credite externe şi
plati de dobânzi şi
comisioane la
creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 1.109.967.795 1.109.967.795
85 01 Rambursãri de
credite externe 755.032.065 755.032.065
85 02 Plati de dobânzi
şi comisioane 354.935.730 354.935.730
01 Administraţie
centrala 278.986.326 278.986.326
03 Spitale 741.684.753 946.222.200 1.687.906.953
04 Sanatorii de
recuperare şi
balneare 9.515.884 9.515.884
05 Crese 46.326.243 46.326.243
07 Centre de transfuzii
sanguine 190.000.000 190.000.000
09 Centre de sãnãtate 38.967.272 38.967.272
25 Servicii publice
descentralizate 1.618.884.523 1.618.884.523
50 Alte instituţii şi
acţiuni sanitare 878.324.557 878.324.557
5901 CULTURA, RELIGIE ŞI
ACŢIUNI PRIVIND
ACTIVITATEA
SPORTIVA ŞI DE
TINERET 2.489.863.713 30.721.500 2.520.585.213
01 CHELTUIELI CURENTE 2.412.775.431 25.908.465 2.438.683.896
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 107.950.644 107.950.644
20 CHELTUIELI MATERIALE
ŞI SERVICII 637.277.917 25.908.465 663.186.382
34 SUBVENŢII 984.922.170 984.922.170
35 01 Alocaţii de la buget
pentru instituţii
publice 984.922.170 984.922.170
38 TRANSFERURI 682.624.700 682.624.700
39 Transferuri
consolidabile 52.920 52.920
39 10 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetul
Fondului de
asigurãri sociale
de sãnãtate
reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
satisfac serviciul
militar în termen 52.920 52.920
40 Transferuri
neconsolidabile 682.571.780 682.571.780
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 18.142.300 18.142.300
40 13 Diferenţa de dobânzi
aferentã creditelor
bancare, subventionata
potrivit dispoziţiilor
legale 15.000 15.000
40 32 Sprijinirea organizaţiilor
cetãţenilor aparţinând
minoritãţilor naţionale,
altele decât cele care
primesc subvenţii de la
bugetul de stat,
potrivit legii 66.500.000 66.500.000
40 33 Promovarea imaginii
şi intereselor
româneşti peste
hotare 2.500.000 2.500.000
40 34 Sprijinirea
activitãţii romanilor
de pretudindeni şi a
organizaţiilor
reprezentative ale
acestora 15.000.000 15.000.000
40 36 Finanţarea acţiunilor
cu caracter ştiinţific
şi social-cultural 3.000.000 3.000.000
40 37 Finanţarea unor
programe şi proiecte
în cadrul Campaniei
Europene pentru
combaterea rasismului,
xenofobiei,
antisemitismului şi
intolerantei 900.000 900.000
40 38 Finanţarea Ansamblului
"Memorialul victimelor
comunismului şi al
rezistentei Sighet" 2.000.000 2.000.000
40 39 Comenzi de stat
pentru cãrţi şi
publicaţii 20.000.000 20.000.000
40 40 Sprijin financiar
pentru producerea şi
distribuirea filmelor 12.900.000 12.900.000
40 45 Programe pentru
tineret 19.000.000 19.000.000
40 46 Sprijin financiar
pentru activitatea
Comitetului Olimpic
Roman 58.800.000 58.800.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 35.014.480 35.014.480
40 61 Susţinerea cultelor 20.000.000 20.000.000
40 64 Fondul la dispoziţia
primului-ministru
pentru sprijinirea
comunitãţilor
româneşti de
pretutindeni 5.000.000 5.000.000
40 66 Contribuţia statului
la salarizarea
personalului de cult 401.300.000 401.300.000
40 84 Finanţarea Ansamblului
"Memorialul Revoluţiei
- Decembrie 1989" din
municipiul Timişoara 2.500.000 2.500.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.449.882 4.813.035 80.262.917
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 1.638.400 1.638.400
85 Rambursãri de credite
externe şi plati de
dobânzi şi comisioane
la creditele externe
contractate de
ordonatorii de credite 1.638.400 1.638.400
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 1.638.400 1.638.400
01 Administraţie
centrala 90.125.565 90.125.565
02 Biblioteci publice
naţionale 38.500.000 38.500.000
04 Muzee 145.359.464 145.359.464
05 Teatre şi instituţii
profesioniste de
spectacole şi
concerte 213.174.528 213.174.528
15 Culte religioase 421.300.000 421.300.000
20 Activitatea sportiva 625.723.551 625.723.551
21 Activitatea de
tineret 39.375.250 39.375.250
25 Servicii publice
descentralizate 48.552.338 48.552.338
50 Alte instituţii şi
acţiuni privind
cultura, religia şi
activitatea sportiva
şi de tineret 867.753.017 30.721.500 898.474.517
6001 ASISTENTA SOCIALĂ,
ALOCAŢII, PENSII,
AJUTOARE ŞI
INDEMNIZAŢII 10.488.802.811 156.167.625 10.644.970.436
01 CHELTUIELI CURENTE 10.448.174.816 147.411.997 10.595.586.813
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 128.312.467 128.312.467
20 CHELTUIELI
MATERIALE ŞI
SERVICII 190.820.397 26.574.097 217.394.494
34 SUBVENŢII 16.072.768 16.072.768
35 01 Alocaţii de la
buget pentru
instituţii publice 16.072.768 16.072.768
38 TRANSFERURI 10.112.969.184 120.837.900 10.233.807.084
39 Transferuri
consolidabile 122.400.000 122.400.000
39 16 Contribuţia
persoanelor
asigurate pentru
finanţarea ocrotirii
sãnãtãţii 122.400.000 122.400.000
40 Transferuri
neconsolidabile 9.990.569.184 120.837.900 10.111.407.084
40 03 Alocaţii şi alte
ajutoare pentru
copii 4.025.267.400 4.025.267.400
40 04 Pensii şi ajutoare
I.O.V.R., militari
şi alte persoane 4.677.688.434 4.677.688.434
40 08 Ajutoare sociale 20.000.000 20.000.000
40 09 Alte ajutoare,
alocaţii şi
indemnizaţii 9.902.835 9.902.835
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 4.203.900 4.203.900
40 19 Alocaţia suplimentarã
pentru familiile cu
copii 783.753.600 783.753.600
40 41 Asociaţii şi fundaţii 12.072.000 12.072.000
40 42 Alocatie de
încredinţare şi
plasament familial 104.195.415 104.195.415
40 43 Ajutor anual pentru
veteranii de rãzboi 54.000.000 54.000.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 5.323.600 5.323.600
40 70 Susţinerea sistemului
de protecţie a
copilului 286.734.000 120.837.900 407.571.900
40 80 Alte transferuri 5.000.000 5.000.000
40 83 Transferuri cãtre
Consiliul Naţional
de Formare
Profesionalã a
Adulţilor 1.428.000 1.428.000
40 88 Transferuri cãtre
Consiliul Naţional
al Persoanelor
Varstnice 1.000.000 1.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.236.990 8.755.628 36.992.618
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA CREDITE 12.391.005 12.391.005
85 Rambursãri de credite
externe şi plati de
dobânzi şi comisioane
la creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 12.391.005 12.391.005
85 01 Rambursãri de
credite externe 2.723.973 2.723.973
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 9.667.032 9.667.032
01 Administraţie centrala 42.448.263 6.144.300 48.592.563
02 Cãmine de bãtrâni
şi pensionari 2.500.000 2.500.000
08 Centre de primire a
minorilor 700.000 700.000
09 Ajutor social 20.000.000 20.000.000
10 Plasament familial 104.195.415 104.195.415
15 Alocaţia de stat
pentru copii 4.025.267.400 4.025.267.400
17 Ajutoare pentru
sotii de militari
în termen 496.320 496.320
18 Centre de primire,
triere şi cazare a
persoanelor
solicitante a
statutului de
refugiat 5.000.000 5.000.000
19 Alocaţia suplimentarã
pentru familiile cu
copii 783.753.600 783.753.600
20 Pensii, ajutoare,
indemnizaţii şi
sporuri I.O.V.R.,
veterani de rãzboi
şi pentru alte
categorii de
beneficiari 2.219.450.103 2.219.450.103
21 Pensii militari 2.524.609.470 2.524.609.470
25 Servicii publice
descentralizate 121.493.559 20.500.000 141.993.559
29 Concediu plãtit
pentru creşterea
copiilor pana la
2 ani 3.360.000 3.360.000
50 Alte acţiuni
privind asistenta
socialã, alocaţii,
pensii, ajutoare şi
indemnizaţii 635.528.681 129.523.325 765.052.006
6300 Partea a IV-a -
SERVICII ŞI
DEZVOLTARE PUBLICA,
LOCUINŢE, MEDIU ŞI
APE 3.122.875.967 534.911.000 3.657.786.967
01 CHELTUIELI CURENTE 2.268.176.393 409.620.000 2.677.796.393
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 124.117.207 124.117.207
20 CHELTUIELI MATERIALE
ŞI SERVICII 30.734.810 30.734.810
38 TRANSFERURI 2.113.324.376 409.620.000 2.522.944.376
39 14 Program privind
pietruirea
drumurilor comunale
şi alimentarea cu
apa a satelor 617.136.000 617.136.000
39 19 Transferuri de la
bugetul de stat
cãtre bugetele
locale pentru
construcţii de
locuinţe 647.000.000 647.000.000
39 20 Transferuri de la
bugetul de stat
cãtre bugetele
locale pentru
finanţarea
elaborãrii şi/sau
actualizãrii
planurilor
urbanistice generale
şi a regulamentelor
locale de urbanism 45.000.000 45.000.000
40 Transferuri
neconsolidabile 804.188.376 409.620.000 1.213.808.376
40 01 Locuinţe 450.000.000 450.000.000
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 4.479.376 4.479.376
40 47 Cadastru imobiliar 14.000.000 14.000.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 306.959.000 409.620.000 716.579.000
40 82 Transferuri pentru
acţiuni de
ecologizare 28.750.000 28.750.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 600.342.768 125.291.000 725.633.768
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 254.356.806 254.356.806
85 Rambursãri de
credite externe şi
plati de dobânzi şi
comisioane la
creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 254.356.806 254.356.806
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 254.356.806 254.356.806
6301 SERVICII ŞI
DEZVOLTARE PUBLICA
ŞI LOCUINŢE 2.439.790.139 409.620.000 2.849.410.139
01 CHELTUIELI CURENTE 2.097.618.081 409.620.000 2.507.238.081
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 13.392.011 13.392.011
20 CHELTUIELI
MATERIALE ŞI
SERVICII 4.090.070 4.090.070
38 TRANSFERURI 2.080.136.000 409.620.000 2.489.756.000
39 Transferuri
consolidabile 1.309.136.000 1.309.136.000
39 14 Program privind
pietruirea
drumurilor comunale
şi alimentarea cu
apa a satelor 617.136.000 617.136.000
39 19 Transferuri de la
bugetul de stat
cãtre bugetele
locale pentru
construcţii de
locuinţe 647.000.000 647.000.000
39 20 Transferuri de la
bugetul de stat
cãtre bugetele
locale pentru
finanţarea elaborãrii
şi/sau actualizãrii
planurilor urbanistice
generale şi a
regulamentelor
locale de urbanism 45.000.000 45.000.000
40 Transferuri
neconsolidabile 771.000.000 409.620.000 1.180.620.000
40 01 Locuinţe 450.000.000 450.000.000
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 41.000 41.000
40 47 Cadastru imobiliar 14.000.000 14.000.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 306.959.000 409.620.000 716.579.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 92.116.262 92.116.262
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 250.055.796 250.055.796
85 Rambursãri de
credite externe şi
plati de dobânzi şi
comisioane la
creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 250.055.796 250.055.796
85 02 Plati de dobânzi
şi comisioane 250.055.796 250.055.796
01 Administraţie
centrala 17.863.818 17.863.818
08 Locuinţe 1.188.775.525 1.188.775.525
50 Alte acţiuni
privind dezvoltarea
publica şi locuinţe 1.233.150.796 409.620.000 1.642.770.796
6401 MEDIU ŞI APE 683.085.828 125.291.000 808.376.828
01 CHELTUIELI CURENTE 170.558.312 170.558.312
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 110.725.196 110.725.196
20 CHELTUIELI MATERIALE
ŞI SERVICII 26.644.740 26.644.740
38 TRANSFERURI 33.188.376 33.188.376
40 Transferuri
neconsolidabile 33.188.376 33.188.376
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 4.438.376 4.438.376
40 82 Transferuri pentru
acţiuni de
ecologizare 28.750.000 28.750.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 508.226.506 125.291.000 633.517.506
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 4.301.010 4.301.010
85 Rambursãri de credite
externe şi plati
de dobânzi şi
comisioane la
creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 4.301.010 4.301.010
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 4.301.010 4.301.010
01 Dezvoltare surse de
apa, acumulari şi
amenajãri
hidrotehnice 385.000.000 115.291.000 500.291.000
02 Supravegherea şi
protecţia mediului,
reducerea şi
controlul poluarii 277.817.760 10.000.000 287.817.760
03 Prospecţiuni
geologice privind
sursele de apa 950.000 950.000
04 Controlul
activitãţilor
nucleare 19.318.068 19.318.068
6600 Partea a V-a -
ACŢIUNI ECONOMICE 23.545.481.929 6.618.364.984 30.163.846.913
01 CHELTUIELI CURENTE 18.924.294.198 4.583.560.897 23.507.855.095
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 1.025.796.285 1.025.796.285
20 CHELTUIELI
MATERIALE ŞI
SERVICII 753.582.414 753.582.414
34 SUBVENŢII 2.944.346.673 25.089.225 2.969.435.898
35 01 Alocaţii de la
buget pentru
instituţii publice 56.104.646 25.089.225 81.193.871
35 02 Subvenţii pe produse
şi activitãţi 2.057.742.027 2.057.742.027
35 03 Subvenţii pentru
acoperirea
diferenţelor de
preţ şi tarif 830.500.000 830.500.000
36 PRIME 476.300.000 476.300.000
38 TRANSFERURI 13.724.268.826 4.558.471.672 18.282.740.498
40 Transferuri
neconsolidabile 13.724.268.826 4.558.471.672 18.282.740.498
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 31.323.260 31.323.260
40 15 Plati efectuate în
cadrul programului
de redistribuire
a forţei de munca 26.111.248 26.111.248
40 21 Plati efectuate în
cadrul programelor
de dezvoltare 800.000.000 49.359.210 849.359.210
40 22 Cheltuieli pentru
susţinerea
programelor tehnice
de conservare sau
de închidere a
minelor 250.000.000 102.405.000 352.405.000
40 23 Protecţie socialã
ce se acorda pentru
unele activitãţi din
sectorul minier 350.000.000 350.000.000
40 24 Cheltuieli pentru
susţinerea
transportului
feroviar public de
cãlãtori 3.850.000.000 3.850.000.000
40 26 Transferuri
aferente Fondului
Naţional de
Preaderare 560.000.000 560.000.000
40 48 Meteorologie şi
hidrologie 70.332.600 70.332.600
40 49 Prevenirea şi
combaterea
inundatiilor şi
ingheturilor 391.500 391.500
40 50 Cheltuieli pentru
valorificarea
cenusilor de pirita 20.000.000 20.000.000
40 51 Cooperare economicã
internationala 20.000.000 20.000.000
40 52 Participare la
programul energetic
- SAVE II 10.300.000 10.300.000
40 53 Cupoane pentru
agricultori 4.300.000.000 4.300.000.000
40 54 Cabaline din
patrimoniul
genetic naţional 25.400.000 25.400.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 1.498.247.345 4.402.611.262 5.900.858.607
40 56 Transferuri pentru
drumuri, cai ferate,
aviatie şi
navigaţie 685.362.873 685.362.873
40 62 Stimularea
exporturilor 500.000.000 500.000.000
40 80 Alte transferuri 8.979.000 4.096.200 13.075.200
40 81 Fond de garantare a
împrumuturilor
pentru întreprinderi
mici şi mijlocii 50.000.000 50.000.000
40 82 Transferuri pentru
acţiuni de
ecologizare 47.021.000 47.021.000
40 85 Transferuri pentru
transportul de
cãlãtori cu metroul 250.000.000 250.000.000
40 86 Program de realizare
a sistemului naţional
antigrindina 15.000.000 15.000.000
40 89 Transferuri pentru
sprijinirea
proprietarilor de
pãduri 50.000.000 50.000.000
70 CHELTUIELI DE
CAPITAL 1.809.864.514 2.034.804.087 3.844.668.601
84 RAMBURSĂRI DE
CREDITE, PLATI DE
DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 2.811.323.217 2.811.323.217
85 Rambursãri de
credite externe şi
plati de dobânzi şi
comisioane la
creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 2.811.323.217 2.811.323.217
85 01 Rambursãri de
credite externe 1.525.261.032 1.525.261.032
85 02 Plati de dobânzi
şi comisioane 1.286.062.185 1.286.062.185
6601 INDUSTRIE 4.158.796.332 106.501.200 4.265.297.532
01 CHELTUIELI CURENTE 3.366.259.120 106.501.200 3.472.760.320
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 148.853.607 148.853.607
20 CHELTUIELI
MATERIALE ŞI
SERVICII 132.721.013 132.721.013
34 SUBVENŢII 2.051.875.000 2.051.875.000
35 01 Alocaţii de la
buget pentru
instituţii publice 5.475.000 5.475.000
35 02 Subvenţii pe
produse şi
activitãţi 2.045.900.000 2.045.900.000
35 03 Subvenţii pentru
acoperirea
diferenţelor de
preţ şi tarif 500.000 500.000
38 TRANSFERURI 1.032.809.500 106.501.200 1.139.310.700
40 Transferuri
neconsolidabile 1.032.809.500 106.501.200 1.139.310.700
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 10.547.715 10.547.715
40 22 Cheltuieli pentru
susţinerea programelor
tehnice de
conservare sau de
închidere a minelor 250.000.000 102.405.000 352.405.000
40 23 Protecţie socialã ce
se acorda pentru
unele activitãţi din
sectorul minier 350.000.000 350.000.000
40 50 Cheltuieli pentru
valorificarea
cenusilor de pirita 20.000.000 20.000.000
40 51 Cooperare economicã
internationala 305.800.000 305.800.000
40 52 Participare la
programul energetic
- SAVE II 10.300.000 10.300.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 36.161.785 36.161.785
40 80 Alte transferuri 2.979.000 4.096.200 7.075.200
40 82 Transferuri pentru
acţiuni de
ecologizare 47.021.000 47.021.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 760.750.700 760.750.700
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 31.786.512 31.786.512
85 Rambursãri de
credite externe şi
plati de dobânzi şi
comisioane la
creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 31.786.512 31.786.512
85 01 Rambursãri de
credite externe 7.086.426 7.086.426
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 24.700.086 24.700.086
01 Administraţie
centrala 246.428.469 97.817.256 344.245.725
02 Prospecţiuni şi
lucrãri geologice
pentru descoperirea
de resurse minerale 83.000.000 83.000.000
03 Combustibili
minerali solizi 1.209.185.783 1.209.185.783
06 Resurse minerale,
altele decât
combustibili 1.843.431.638 1.843.431.638
07 Industrie
prelucratoare 132.421.000 132.421.000
50 Alte cheltuieli în
domeniul industriei 644.329.442 8.683.944 653.013.386
6701 AGRICULTURA ŞI
SILVICULTURA 7.426.480.560 130.721.500 7.557.202.060
01 CHELTUIELI CURENTE 6.950.219.360 30.721.500 6.980.940.860
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 747.021.264 747.021.264
20 CHELTUIELI MATERIALE
ŞI SERVICII 470.750.321 470.750.321
34 SUBVENŢII 830.000.000 830.000.000
35 03 Subvenţii pentru
acoperirea
diferenţelor de
preţ şi tarif 830.000.000 830.000.000
36 PRIME 476.300.000 476.300.000
38 TRANSFERURI 4.426.147.775 30.721.500 4.456.869.275
40 Transferuri
neconsolidabile 4.426.147.775 30.721.500 4.456.869.275
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 7.680.375 7.680.375
40 53 Cupoane pentru
agricultori 4.300.000.000 4.300.000.000
40 54 Cabaline din
patrimoniul
genetic naţional 25.400.000 25.400.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 38.067.400 30.721.500 68.788.900
40 80 Alte transferuri 5.000.000 5.000.000
40 89 Transferuri pentru
sprijinirea
proprietarilor de
pãduri 50.000.000 50.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 371.787.618 100.000.000 471.787.618
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 104.473.582 104.473.582
85 Rambursãri de credite
externe şi plati de
dobânzi şi
comisioane la
creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 104.473.582 104.473.582
85 01 Rambursãri de credite
externe 67.587.300 67.587.300
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 36.886.282 36.886.282
01 Administraţie centrala 94.696.051 94.696.051
02 Amendare soluri acide
şi alcaline 6.442.103 6.442.103
03 Acoperire sume fixe
la seminţe 80.000.000 80.000.000
04 Combatere daunatori
şi boli în sectorul
vegetal 175.036.587 175.036.587
05 Reproducţie şi
selecţie animale,
prevenire şi
combatere boli în
sectorul animal 156.309.989 156.309.989
06 Programe pentru
susţinerea preţurilor
la produsele agricole 48.970.071 48.970.071
07 Subventionare dobânzi
aferente creditelor
bancare acordate
producãtorilor
agricoli 250.000.000 250.000.000
10 Alte programe pentru
sprijinirea
producãtorilor
agricoli 4.774.300.000 4.774.300.000
14 Îmbunãtãţiri
funciare, irigaţii,
desecãri şi
combatere a
eroziunii solului 614.178.450 614.178.450
15 Silvicultura 201.857.000 100.000.000 301.857.000
25 Servicii publice
descentralizate 867.022.231 867.022.231
50 Alte unitãţi şi
acţiuni din domeniul
agriculturii şi
silviculturii 157.668.078 30.721.500 188.389.578
6801 TRANSPORTURI ŞI
COMUNICAŢII 9.604.220.077 6.306.693.849 15.910.913.926
01 CHELTUIELI CURENTE 6.364.680.274 4.371.889.762 10.736.570.036
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 50.992.997 50.992.997
20 CHELTUIELI
MATERIALE ŞI SERVICII 57.295.469 57.295.469
34 SUBVENŢII 11.842.027 11.842.027
35 02 Subvenţii pe produse
şi activitãţi 11.842.027 11.842.027
38 TRANSFERURI 6.244.549.781 4.371.889.762 10.616.439.543
40 Transferuri
neconsolidabile 6.244.549.781 4.371.889.762 10.616.439.543
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 8.057.500 8.057.500
40 15 Plati efectuate în
cadrul programului
de redistribuire a
forţei de munca 26.111.248 26.111.248
40 24 Cheltuieli pentru
sustinerera
transportului
feroviar public de
cãlãtori 3.850.000.000 3.850.000.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 1.424.018.160 4.371.889.762 5.795.907.922
40 56 Transferuri pentru
drumuri, cai ferate,
aviatie şi navigaţie 685.362.873 685.362.873
40 80 Alte transferuri 1.000.000 1.000.000
40 85 Transferuri pentru
transportul de
cãlãtori cu metroul 250.000.000 250.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 566.257.278 1.934.804.087 2.501.061.365
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 2.673.282.525 2.673.282.525
85 Rambursãri de credite
externe şi plati
de dobânzi şi
comisioane la
creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 2.673.282.525 2.673.282.525
85 01 Rambursãri de
credite externe 1.450.587.306 1.450.587.306
85 02 Plati de dobânzi
şi comisioane 1.222.695.219 1.222.695.219
01 Administraţie
centrala 139.165.071 112.645.500 251.810.571
02 Aviatie civilã 1.464.714.849 1.252.822.770 2.717.537.619
03 Navigaţie civilã 140.924.239 705.877.665 846.801.904
05 Drumuri şi poduri 2.262.890.416 2.725.898.214 4.988.788.630
06 Transport feroviar 4.943.055.551 1.255.075.680 6.198.131.231
07 Transport în comun 629.155.419 254.374.020 883.529.439
10 Comunicaţii 23.314.532 23.314.532
50 Alte cheltuieli în
domeniul
transporturilor şi
comunicaţiilor 1.000.000 1.000.000
6901 ALTE ACŢIUNI
ECONOMICE 2.355.984.960 74.448.435 2.430.433.395
01 CHELTUIELI CURENTE 2.243.135.444 74.448.435 2.317.583.879
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 78.928.417 78.928.417
20 CHELTUIELI MATERIALE
ŞI SERVICII 92.815.611 92.815.611
34 SUBVENŢII 50.629.646 25.089.225 75.718.871
35 01 Alocaţii de la buget
pentru instituţii
publice 50.629.646 25.089.225 75.718.871
38 TRANSFERURI 2.020.761.770 49.359.210 2.070.120.980
40 Transferuri
neconsolidabile 2.020.761.770 49.359.210 2.070.120.980
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 5.037.670 5.037.670
40 21 Plati efectuate în
cadrul programelor de
dezvoltare 800.000.000 49.359.210 849.359.210
40 26 Transferuri
aferente Fondului
Naţional de
Preaderare 560.000.000 560.000.000
40 48 Meteorologie şi
hidrologie 70.332.600 70.332.600
40 49 Prevenirea şi
combaterea
inundatiilor şi
ingheturilor 391.500 391.500
40 51 Cooperare economicã
internationala 20.000.000 20.000.000
40 62 Stimularea
exporturilor 500.000.000 500.000.000
40 81 Fond de garantare a
împrumuturilor
pentru întreprinderi
mici şi mijlocii 50.000.000 50.000.000
40 86 Program de realizare
a sistemului naţional
antigrindina 15.000.000 15.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 111.068.918 111.068.918
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 1.780.598 1.780.598
85 Rambursãri de credite
externe şi plati de
dobânzi şi comisioane
la creditele externe
contractate de
ordonatorii de credite 1.780.598 1.780.598
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 1.780.598 1.780.598
01 Administraţie
centrala 107.174.361 25.089.225 132.263.586
02 Rezerve materiale
naţionale şi de
mobilizare 242.402.977 242.402.977
03 Prevenirea şi
combaterea
inundatiilor şi
gheturilor 1.288.487 1.288.487
04 Meteorologie şi
hidrologie 70.332.600 70.332.600
05 Stimulare producţie
de export şi a
exportului 500.000.000 500.000.000
06 Acţiuni de cooperare
economicã
internationala 20.000.000 20.000.000
10 Sistemul Naţional
Antigrindina 15.000.000 15.000.000
18 Fondul Naţional de
Preaderare 560.000.000 560.000.000
19 Fondul Naţional
pentru Dezvoltare
Regionala 800.000.000 49.359.210 849.359.210
50 Alte cheltuieli
pentru acţiuni
economice 39.786.535 39.786.535
7100 Partea a VI-a -
ALTE ACŢIUNI 2.106.680.465 98.308.800 2.204.989.265
01 CHELTUIELI CURENTE 2.017.668.031 98.308.800 2.115.976.831
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 538.577.136 538.577.136
20 CHELTUIELI MATERIALE
ŞI SERVICII 629.165.948 629.165.948
34 SUBVENŢII 93.094.664 93.094.664
35 01 Alocaţii de la buget
pentru instituţii
publice 1.194.664 1.194.664
35 02 Subvenţii pe produse
şi activitãţi 91.900.000 91.900.000
38 TRANSFERURI 756.830.283 98.308.800 855.139.083
39 Transferuri
consolidabile 735.000 735.000
39 10 Transferuri din
bugetul de stat cãtre
bugetul Fondului de
asigurãri sociale de
sãnãtate reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
satisfac serviciul
militar în termen 735.000 735.000
40 Transferuri
neconsolidabile 756.095.283 98.308.800 854.404.083
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 28.950.794 28.950.794
40 16 Fondul de cercetare-
dezvoltare 154.000.000 154.000.000
40 17 Fondul pentru
stimularea inovarii 9.289.431 9.289.431
40 27 Transferuri aferente
Fondului Roman de
Dezvoltare Socialã 30.000.000 98.308.800 128.308.800
40 28 Executarea silitã
a creanţelor bugetare 15.000.000 15.000.000
40 29 Despãgubiri civile,
precum şi cheltuieli
judiciare şi
extrajudiciare
derivate din
acţiuni în
reprezentarea
intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor
legale 150.000.000 150.000.000
40 30 Onorariile pentru
expertizele contabile
dispuse în cadrul
procesului penal 3.000.000 3.000.000
40 35 Finanţarea partidelor
politice 39.000.000 39.000.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 237.902.658 237.902.658
40 59 Transferuri pentru
cercetare-dezvoltare
(granturi) 40.900.000 40.900.000
40 80 Alte transferuri 48.052.400 48.052.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 83.277.754 83.277.754
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA CREDITE 5.734.680 5.734.680
85 Rambursãri de credite
externe şi plati de
dobânzi şi comisioane
la creditele externe
contractate de
ordonatorii de credite 5.734.680 5.734.680
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 5.734.680 5.734.680
7101 CERCETARE
ŞTIINŢIFICĂ 1.324.809.683 1.324.809.683
01 CHELTUIELI CURENTE 1.243.250.474 1.243.250.474
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 218.500.692 218.500.692
20 CHELTUIELI MATERIALE
ŞI SERVICII 578.135.285 578.135.285
34 SUBVENŢII 1.194.664 1.194.664
35 01 Alocaţii de la buget
pentru instituţii
publice 1.194.664 1.194.664
38 TRANSFERURI 445.419.833 445.419.833
39 Transferuri
consolidabile 117.600 117.600
39 10 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetul
Fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate
reprezentând contribuţia
datoratã de persoanele
care satisfac serviciul
militar în termen 117.600 117.600
40 Transferuri
neconsolidabile 445.302.233 445.302.233
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la organisme
internaţionale 28.950.794 28.950.794
40 16 Fondul de cercetare-
dezvoltare 154.000.000 154.000.000
40 17 Fondul pentru
stimularea inovarii 9.289.431 9.289.431
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 174.109.608 174.109.608
40 59 Transferuri pentru
cercetare-dezvoltare
(granturi) 40.900.000 40.900.000
40 80 Alte transferuri 38.052.400 38.052.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 81.559.209 81.559.209
01 Administraţie centrala 86.209.955 86.209.955
02 Cercetare
fundamentalã 168.222.819 168.222.819
03 Cercetare aplicativa
şi experimentala 954.700.698 954.700.698
50 Alte instituţii şi
acţiuni pentru
cercetare ştiinţificã 115.676.211 115.676.211
7201 ALTE ACŢIUNI 781.870.782 98.308.800 880.179.582
01 CHELTUIELI CURENTE 774.417.557 98.308.800 872.726.357
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 320.076.444 320.076.444
20 CHELTUIELI MATERIALE
ŞI SERVICII 51.030.663 51.030.663
34 SUBVENŢII 91.900.000 91.900.000
35 02 Subvenţii pe produse
şi activitãţi 91.900.000 91.900.000
38 TRANSFERURI 311.410.450 98.308.800 409.719.250
39 Transferuri
consolidabile 617.400 617.400
39 10 Transferuri din
bugetul de stat cãtre
bugetul Fondului de
asigurãri sociale de
sãnãtate reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
satisfac serviciul
militar în termen 617.400 617.400
40 Transferuri
neconsolidabile 310.793.050 98.308.800 409.101.850
40 27 Transferuri aferente
Fondului Roman de
Dezvoltare Socialã 30.000.000 98.308.800 128.308.800
40 28 Executarea silitã a
creanţelor bugetare 15.000.000 15.000.000
40 29 Despãgubiri civile,
precum şi cheltuieli
judiciare şi
extrajudiciare
derivate din acţiuni
în reprezentarea
intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor
legale 150.000.000 150.000.000
40 30 Onorariile pentru
expertizele contabile
dispuse în cadrul
procesului penal 3.000.000 3.000.000
40 35 Finanţarea partidelor
politice 39.000.000 39.000.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 63.793.050 63.793.050
40 80 Alte transferuri 10.000.000 10.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.718.545 1.718.545
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA CREDITE 5.734.680 5.734.680
85 Rambursãri de credite
externe şi plati de
dobânzi şi comisioane
la creditele externe
contractate de
ordonatorii de credite 5.734.680 5.734.680
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 5.734.680 5.734.680
01 Administraţie centrala
vamalã şi unitãţi
teritoriale 336.128.320 336.128.320
05 Acordarea de medalii
comemorative 500.000 500.000
06 Cheltuieli pentru
aplicarea tratatelor
internaţionale 1.694.575 1.694.575
07 Protecţie civilã 73.157.179 73.157.179
08 Executarea silitã a
creanţelor bugetare 15.000.000 15.000.000
10 Despãgubiri civile,
precum şi cheltuieli
judiciare şi
extrajudiciare derivate
din acţiuni în
reprezentarea
intereselor statului
potrivit dispoziţiilor
legale 150.000.000 150.000.000
11 Onorarii pentru
expertizele contabile
dispuse în cadrul
procesului penal 3.000.000 3.000.000
19 Zboruri speciale 91.900.000 91.900.000
20 Fondul Roman de
Dezvoltare Socialã 35.734.680 98.308.800 134.043.480
50 Alte cheltuieli 74.756.028 74.756.028
8500 Partea a XI-a -
TRANSFERURI 1.993.000.000 1.993.000.000
8501 TRANSFERURI DIN
BUGETUL DE STAT 1.993.000.000 1.993.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 1.993.000.000 1.993.000.000
38 TRANSFERURI 1.993.000.000 1.993.000.000
39 Transferuri
consolidabile 1.993.000.000 1.993.000.000
39 03 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetele
locale pentru
investiţii finanţate
parţial din
împrumuturi externe 1.300.000.000 1.300.000.000
39 07 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetele
locale pentru
susţinerea
sistemului de
protecţie a
drepturilor
copilului 693.000.000 693.000.000
03 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetele
locale pentru
investiţii finanţate
parţial din
împrumuturi
externe 1.300.000.000 1.300.000.000
11 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetele
locale pentru
susţinerea
sistemului de
protecţie a
drepturilor
copilului 693.000.000 693.000.000
8600 Partea a XII-a -
ÎMPRUMUTURI ACORDATE 301.800.000 301.800.000
8601 ÎMPRUMUTURI 301.800.000 301.800.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 301.800.000 301.800.000
80 02 Împrumuturi acordate
pentru finalizarea
unor obiective
aprobate prin
convenţii bilaterale
şi acorduri
interguvernamentale 1.400.000 1.400.000
80 05 Împrumuturi acordate
persoanelor care
beneficiazã de
statutul de refugiat
şi sunt lipsite de
mijloace de existenta 400.000 400.000
80 06 Împrumuturi acordate
pentru creditarea
agriculturii 300.000.000 300.000.000
02 Împrumuturi pentru
finalizarea unor
obiective aprobate
prin convenţii
bilaterale şi acorduri
interguvernamentale 1.400.000 1.400.000
05 Împrumuturi acordate
persoanelor care
beneficiazã de statutul
de refugiat şi sunt
lipsite de mijloace de
existenta 400.000 400.000
06 Împrumuturi acordate
pentru creditarea
agriculturii 300.000.000 300.000.000
8800 Partea a XIII-a -
PLATI DE DOBÂNZI
ŞI ALTE CHELTUIELI 45.275.027.612 45.275.027.612
8801 DOBÂNZI AFERENTE
DATORIEI PUBLICE
ŞI ALTE
CHELTUIELI 45.275.027.612 45.275.027.612
01 Dobânzi aferente
datoriei publice
interne 28.365.127.612 28.365.127.612
02 Dobânzi aferente
datoriei publice
externe 3.190.000.000 3.190.000.000
03 Cheltuieli
ocazionate de
emisiunea şi
plasarea titlurilor
de stat şi de
riscul garanţiilor
date de stat,
în condiţiile legii 6.150.400.000 6.150.400.000
04 Diferenţe de curs
aferente datoriei
publice externe 3.226.000.000 3.226.000.000
05 Diferenţe de curs
aferente datoriei
publice interne 4.343.500.000 4.343.500.000
9500 Partea a XV-a -
FONDURI DE REZERVA 608.772.272 608.772.272
9501 FONDURI DE REZERVA 608.772.272 608.772.272
01 Fond de rezerva
bugetarã la
dispoziţia Guvernului 527.272.272 527.272.272
02 Fond de intervenţie
la dispoziţia
Guvernului 55.000.000 55.000.000
03 Fond la dispoziţia
Guvernului României
pentru relaţiile cu
Republica Moldova 26.500.000 26.500.000
9901 DEFICIT -31.567.000.000 -10.925.180.659-42.492.180.659
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA 2

BUGETUL DE STAT PE ANUL 2000
- detalierea pe articole de cheltuieli -

- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Tit- A
pi- u lu/ l
tol b A i Intrari
c r n Denumirea Program de credite Total
a t e indicatorului 2000 externe
p i a
i c t
t o
o l
l
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B 1 2 3=1+2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5001 II. CHELTUIELI -
TOTAL 143.755.334.000 10.925.180.659 154.680.514.659
01 CHELTUIELI
CURENTE 130.144.610.059 5.511.546.178 135.656.156.237
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 32.938.067.272 25.826.500 32.963.893.772
20 CHELTUIELI
MATERIALE ŞI
SERVICII 9.740.241.769 201.708.581 9.941.950.350
34 SUBVENŢII 5.723.788.970 25.089.225 5.748.878.195
35 01 Alocaţii de la
buget pentru
instituţii publice 2.743.646.943 25.089.225 2.768.736.168
35 02 Subvenţii pe
produse şi
activitãţi 2.149.642.027 2.149.642.027
35 03 Subvenţii pentru
acoperirea
diferenţelor de
preţ şi tarif 830.500.000 830.500.000
36 PRIME 476.300.000 476.300.000
38 TRANSFERURI 35.382.412.164 5.258.921.872 40.641.334.036
39 Transferuri
consolidabile 3.639.227.360 3.639.227.360
39 03 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetele
locale pentru
investiţii
finanţate parţial
din împrumuturi
externe 1.300.000.000 1.300.000.000
39 07 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetele
locale pentru
susţinerea
sistemului de
protecţie a
drepturilor
copilului 693.000.000 693.000.000
39 10 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetul
fondului de
asigurãri sociale
de sãnãtate
reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
satisfac serviciul
militar în termen 135.075.360 135.075.360
39 11 Transferuri din
bugetul de stat cãtre
bugetul fondului de
asigurãri sociale de
sãnãtate reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
executa o pedeapsa
privativã de libertate
sau arest preventiv 79.616.000 79.616.000
39 14 Program privind
pietruirea drumurilor
comunale şi
alimentarea cu apa a
satelor 617.136.000 617.136.000
39 16 Contribuţia
persoanelor asigurate
pentru finanţarea
ocrotirii sãnãtãţii 122.400.000 122.400.000
39 19 Transferuri de la
bugetul de stat cãtre
bugetele locale
pentru construcţii
de locuinţe 647.000.000 647.000.000
39 20 Transferuri de la
bugetul de stat cãtre
bugetele locale
pentru finanţarea
elaborãrii şi/sau
actualizãrii
planurilor urbanistice
generale şi a
regulamentelor locale
de urbanism 45.000.000 45.000.000
40 Transferuri
neconsolidabile 31.743.184.804 5.258.921.872 37.002.106.676
40 01 Locuinţe 450.000.000 450.000.000
40 02 Burse 671.185.199 671.185.199
40 03 Alocaţii şi alte
ajutoare pentru
copii 4.025.267.400 4.025.267.400
40 04 Pensii şi ajutoare
I.O.V.R., militari
şi alte persoane 4.677.688.434 4.677.688.434
40 08 Ajutoare sociale 20.000.000 20.000.000
40 09 Alte ajutoare,
alocaţii şi
indemnizaţii 9.902.835 9.902.835
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la organisme
internaţionale 335.279.771 335.279.771
40 13 Diferenţa de dobânzi
aferentã creditelor
bancare subventionata
potrivit dispoziţiilor
legale 15.000 15.000
40 15 Plati efectuate în
cadrul programului de
redistribuire a forţei
de munca 388.235.308 388.235.308
40 16 Fondul de cercetare-
dezvoltare 154.000.000 154.000.000
40 17 Fondul pentru
stimularea inovarii 9.289.431 9.289.431
40 19 Alocaţia suplimentarã
pentru familiile
cu copii 783.753.600 783.753.600
40 21 Plati efectuate în
cadrul programelor
de dezvoltare 800.000.000 49.359.210 849.359.210
40 22 Cheltuieli pentru
susţinerea
programelor tehnice
de conservare sau
de închidere a
minelor 250.000.000 102.405.000 352.405.000
40 23 Protecţie socialã
ce se acorda pentru
unele activitãţi
din sectorul minier 350.000.000 350.000.000
40 24 Cheltuieli pentru
susţinerea
transportului
feroviar public de
cãlãtori 3.850.000.000 3.850.000.000
40 26 Transferuri aferente
Fondului Naţional
de Preaderare 560.000.000 560.000.000
40 27 Transferuri aferente
Fondului Roman de
Dezvoltare Socialã 30.000.000 98.308.800 128.308.800
40 28 Executarea silitã a
creanţelor bugetare 15.000.000 15.000.000
40 29 Despãgubiri civile,
precum şi cheltuieli
judiciare şi
extrajudiciare
derivate din acţiuni
în reprezentarea
intereselor statului,
potrivit
dispoziţiilor legale 150.000.000 150.000.000
40 30 Onorariile pentru
expertizele contabile
dispuse în cadrul
procesului penal 3.000.000 3.000.000
40 32 Sprjinirea
organizaţiilor
cetãţenilor aparţinând
minoritãţilor naţionale,
altele decât cele
care primesc subvenţii
de la bugetul de stat,
potrivit legii 66.500.000 66.500.000
40 33 Promovarea imaginii
şi intereselor
româneşti peste
hotare 2.500.000 2.500.000
40 34 Sprijinirea activitãţii
romanilor de
pretutindeni şi a
organizaţiilor
reprezentative ale
acestora 15.000.000 15.000.000
40 35 Finanţarea partidelor
politice 39.000.000 39.000.000
40 36 Finanţarea acţiunilor
cu caracter ştiinţific
şi social-cultural 3.000.000 3.000.000
40 37 Finanţarea unor
programe şi proiecte
în cadrul Campaniei
Europene pentru
combaterea rasismului,
xenofobiei,
antisemitismului
şi intolerantei 900.000 900.000
40 38 Finanţarea Ansamblului
"Memorialul victimelor
comunismului şi al
rezistentei Sighet" 2.000.000 2.000.000
40 39 Comenzi de stat
pentru cãrţi şi
publicaţii 20.000.000 20.000.000
40 40 Sprijin financiar
pentru producerea şi
distribuirea filmelor 12.900.000 12.900.000
40 41 Asociaţii şi fundaţii 12.467.525 12.467.525
40 42 Alocatie de
încredinţare şi
plasament familial 104.195.415 104.195.415
40 43 Ajutor anual pentru
veteranii de rãzboi 54.000.000 54.000.000
40 44 Programe pentru
sãnãtate 573.740.000 573.740.000
40 45 Programe pentru
tineret 19.000.000 19.000.000
40 46 Sprijin financiar
pentru activitatea
Comitetului Olimpic
Roman 58.800.000 58.800.000
40 47 Cadastru imobiliar 14.000.000 14.000.000
40 48 Meteorologie şi
hidrologie 70.332.600 70.332.600
40 49 Prevenirea şi
combaterea
inundatiilor şi
ingheturilor 391.500 391.500
40 50 Cheltuieli pentru
valorificarea
cenusilor de pirita 20.000.000 20.000.000
40 51 Cooperare economicã
internationala 325.800.000 325.800.000
40 52 Participare la
programul energetic -
SAVE II 10.300.000 10.300.000
40 53 Cupoane pentru
agricultori 4.300.000.000 4.300.000.000
40 54 Cabaline din
patrimoniul genetic
naţional 25.400.000 25.400.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 2.463.004.931 4.883.914.762 7.346.919.693
40 56 Transferuri pentru
drumuri, cai ferate,
aviatie şi navigaţie 685.362.873 685.362.873
40 57 Transferuri pentru
finanţarea de baza
a învãţãmântului
superior 2.700.000.000 2.700.000.000
40 58 Transferuri pentru
constituirea fondului
de garantare a
creditelor bancare
acordate studenţilor 3.000.000 3.000.000
40 59 Transferuri pentru
cercetare-dezvoltare
(granturi) 40.900.000 40.900.000
40 60 Transferuri pentru
acţiuni de sãnãtate 627.000.000 627.000.000
40 61 Susţinerea cultelor 20.000.000 20.000.000
40 62 Stimularea
exporturilor 500.000.000 500.000.000
40 64 Fondul la dispoziţia
primului-ministru
pentru sprijinirea
comunitãţilor
româneşti de
pretutindeni 5.000.000 5.000.000
40 66 Contribuţia statului
la salarizarea
personalului de cult 402.534.807 402.534.807
40 70 Susţinerea sistemului
de protecţie a
copilului 286.734.000 120.837.900 407.571.900
40 72 Finanţarea programelor
experimentale pentru
reforma bugetarã 25.000.000 25.000.000
40 78 Transferuri pentru
executarea lucrãrilor
de consolidare la
Palatul de Justiţie 10.000.000 10.000.000
40 79 Transferuri pentru
aparatura medicalã de
mare performanta 182.900.000 182.900.000
40 80 Alte transferuri 63.205.175 4.096.200 67.301.375
40 81 Fond de garantare
a împrumuturilor
pentru întreprinderi
mici şi mijlocii 50.000.000 50.000.000
40 82 Transferuri pentru
acţiuni de
ecologizare 75.771.000 75.771.000
40 83 Transferuri cãtre
Consiliul Naţional
de Formare
Profesionalã a
Adulţilor 1.428.000 1.428.000
40 84 Finanţarea Ansamblului
"Memorialul Revoluţiei
- Decembrie 1989" din
municipiul Timişoara 2.500.000 2.500.000
40 85 Transferuri pentru
transportul de
cãlãtori cu metroul 250.000.000 250.000.000
40 86 Program de realizare
a sistemului naţional
antigrindina 15.000.000 15.000.000
40 88 Transferuri cãtre
Consiliul Naţional
al Persoanelor
Varstnice 1.000.000 1.000.000
40 89 Transferuri pentru
sprijinirea
proprietarilor de
pãduri 50.000.000 50.000.000
49 DOBÂNZI 45.275.027.612 45.275.027.612
50 01 Dobânzi aferente
datoriei publice
interne 28.365.127.612 28.365.127.612
50 02 Dobânzi aferente
datoriei publice
externe 3.190.000.000 3.190.000.000
50 03 Cheltuieli
ocazionate de
emisiunea şi
plasarea titlurilor
de stat şi de
riscurile garanţiilor
date de stat în
condiţiile legii 6.150.400.000 6.150.400.000
50 04 Diferenţe de curs
aferente datoriei
publice externe 3.226.000.000 3.226.000.000
50 05 Diferenţe de curs
aferente datoriei
publice interne 4.343.500.000 4.343.500.000
60 REZERVE 608.772.272 608.772.272
70 CHELTUIELI DE
CAPITAL 4.406.825.473 5.413.634.481 9.820.459.954
79 ÎMPRUMUTURI
ACORDATE 301.800.000 301.800.000
80 02 Împrumuturi acordate
pentru finalizarea
unor obiective
aprobate prin
convenţii bilaterale
şi acorduri
interguvernamentale 1.400.000 1.400.000
80 05 Împrumuturi acordate
persoanelor care
beneficiazã de
statutul de refugiat
şi sunt lipsite de
mijloace de existenta 400.000 400.000
80 06 Împrumuturi acordate
pentru creditarea
agriculturii 300.000.000 300.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 8.902.098.468 8.902.098.468
85 Rambursãri de
credite externe şi
plati de dobânzi şi
comisioane la
creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 8.902.098.468 8.902.098.468
85 01 Rambursãri de
credite externe 6.240.110.118 6.240.110.118
85 02 Plati de dobânzi
şi comisioane 2.661.988.350 2.661.988.350
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE 7.272.056.254 25.335.826 7.297.392.080
01 CHELTUIELI CURENTE 6.334.092.780 16.119.959 6.350.212.739
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 4.318.353.152 4.318.353.152
10 Cheltuieli cu
salariile 2.905.502.690 2.905.502.690
11 Contribuţii pentru
asigurãri sociale
de stat 765.571.081 765.571.081
12 Cheltuieli pentru
constituirea Fondului
pentru plata
ajutorului de şomaj 137.118.410 137.118.410
13 Deplasãri, detaşãri,
transferãri 316.431.154 316.431.154
13 01 - deplasãri, detaşãri,
transferãri în ţara 240.488.026 240.488.026
13 02 - deplasãri în
strãinãtate 75.943.128 75.943.128
14 Contribuţii pentru
constituirea Fondului
de asigurãri sociale
de sãnãtate 193.729.817 193.729.817
20 CHELTUIELI MATERIALE
ŞI SERVICII 1.628.697.918 16.119.959 1.644.817.877
21 Drepturi cu
caracter social 17.173.040 17.173.040
22 Hrana 1.323.228 1.323.228
23 Medicamente şi
materiale sanitare 2.000.000 2.000.000
24 Cheltuieli pentru
întreţinere şi
gospodãrie 607.616.138 4.051.300 611.667.438
25 Materiale şi prestãri
de servicii cu
caracter funcţional 218.610.279 500.000 219.110.279
26 Obiecte de inventar
de mica valoare
sau scurta durata şi
echipament 31.365.127 700.000 32.065.127
27 Reparaţii curente 75.092.068 75.092.068
28 Reparaţii capitale 378.935.921 3.410.500 382.346.421
29 Cãrţi şi publicaţii 16.141.412 16.141.412
30 Alte cheltuieli 276.740.705 7.458.159 284.198.864
32 Fondul Preşedintelui 2.700.000 2.700.000
33 Fondul primului-
ministru 1.000.000 1.000.000
34 SUBVENŢII 27.283.100 27.283.100
35 01 Alocaţii de la buget
pentru instituţii
publice 27.283.100 27.283.100
38 TRANSFERURI 359.758.610 359.758.610
40 Transferuri
neconsolidabile 359.758.610 359.758.610
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 229.912.208 229.912.208
40 41 Asociaţii şi fundaţii 395.525 395.525
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 94.450.877 94.450.877
40 72 Finanţarea
programelor
experimentale
pentru reforma
bugetarã 25.000.000 25.000.000
40 78 Transferuri pentru
executarea lucrãrilor
de consolidare la
Palatul de Justiţie 10.000.000 10.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 580.294.373 9.215.867 589.510.240
72 Investiţii ale
instituţiilor publice 580.294.373 9.215.867 589.510.240
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 357.669.101 357.669.101
85 Rambursãri de credite
externe şi plati de
dobânzi şi comisioane
la creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 357.669.101 357.669.101
85 01 Rambursãri de credite
externe 259.760.523 259.760.523
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 97.908.578 97.908.578
5401 APĂRARE NATIONALA 11.678.628.819 1.396.804.200 13.075.433.019
01 CHELTUIELI CURENTE 7.562.295.040 7.562.295.040
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 5.028.541.600 5.028.541.600
20 CHELTUIELI
MATERIALE ŞI
SERVICII 2.053.362.656 2.053.362.656
38 TRANSFERURI 480.390.784 480.390.784
39 Transferuri
consolidabile 73.647.000 73.647.000
39 10 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetul
fondului de
asigurãri sociale
de sãnãtate
reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
satisfac serviciul
militar în termen 73.647.000 73.647.000
40 Transferuri
neconsolidabile 406.743.784 406.743.784
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 1.050.974 1.050.974
40 15 Plati efectuate în
cadrul programului
de redistribuire a
forţei de munca 332.092.810 332.092.810
40 60 Transferuri pentru
acţiuni de sãnãtate 73.600.000 73.600.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 296.832.089 1.396.804.200 1.693.636.289
72 Investiţii ale
instituţiilor publice 226.832.089 1.396.804.200 1.623.636.289
73 Investiţii ale
regiilor autonome,
societãţilor şi
companiilor naţionale
şi societãţilor
comerciale cu capital
majoritar de stat 70.000.000 70.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 3.819.501.690 3.819.501.690
85 Rambursãri de
credite externe şi
plati de dobânzi şi
comisioane la
creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 3.819.501.690 3.819.501.690
85 01 Rambursãri de
credite externe 3.332.873.130 3.332.873.130
85 02 Plati de dobânzi
şi comisioane 486.628.560 486.628.560
5501 ORDINE PUBLICA ŞI
SIGURANTA
NATIONALA 11.286.322.632 741.494.124 12.027.816.756
01 CHELTUIELI CURENTE 10.529.864.370 10.529.864.370
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 6.546.061.291 6.546.061.291
20 CHELTUIELI
MATERIALE ŞI
SERVICII 2.435.920.385 2.435.920.385
34 SUBVENŢII 1.219.179.809 1.219.179.809
35 01 Alocaţii de la
buget pentru
instituţii publice 1.219.179.809 1.219.179.809
38 Transferuri 328.702.885 328.702.885
39 Transferuri
consolidabile 139.074.560 139.074.560
39 10 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetul
Fondului de
asigurãri sociale
de sãnãtate
reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
satisfac serviciul
militar în termen 59.458.560 59.458.560
39 11 Transferuri din
bugetul de stat cãtre
bugetul Fondului de
asigurãri sociale de
sãnãtate reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
executa o pedeapsa
privativã de libertate
sau arest preventiv 79.616.000 79.616.000
40 Transferuri
neconsolidabile 189.628.325 189.628.325
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 6.144.200 6.144.200
40 15 Plati efectuate în
cadrul programului
de redistribuire a
forţei de munca 30.031.250 30.031.250
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 69.430.875 69.430.875
40 60 Transferuri pentru
acţiuni de sãnãtate 84.022.000 84.022.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 340.673.481 741.494.124 1.082.167.605
72 Investiţii ale
instituţiilor publice 340.673.481 741.494.124 1.082.167.605
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 415.784.781 415.784.781
85 Rambursãri de credite
externe şi plati de
dobânzi şi comisioane
la creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 415.784.781 415.784.781
85 01 Rambursãri de credite
externe 324.009.420 324.009.420
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 91.775.361 91.775.361
5701 ÎNVĂŢĂMÂNT 19.783.331.968 376.850.400 20.160.182.368
01 CHELTUIELI CURENTE 19.427.117.612 230.616.060 19.657.733.672
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 14.504.308.027 25.826.500 14.530.134.527
10 Cheltuieli cu
salariile 10.401.282.815 10.401.282.815
11 Contribuţii pentru
asigurãri sociale
de stat 2.828.489.528 2.828.489.528
12 Cheltuieli pentru
constituirea
Fondului pentru
plata ajutorului de
şomaj 506.881.584 506.881.584
13 Deplasãri, detaşãri,
transferãri 41.077.704 25.826.500 66.904.204
13 01 - deplasãri, detaşãri,
transferãri în ţara 22.194.624 22.194.624
13 02 - deplasãri în
strãinãtate 18.883.080 25.826.500 44.709.580
14 Contribuţii pentru
constituirea Fondului
de asigurãri sociale
de sãnãtate 726.576.396 726.576.396
20 CHELTUIELI MATERIALE
ŞI SERVICII 914.690.568 133.106.060 1.047.796.628
21 Drepturi cu caracter
social 174.202.052 174.202.052
22 Hrana 276.084.749 276.084.749
23 Medicamente şi
materiale sanitare 3.456.774 3.456.774
24 Cheltuieli pentru
întreţinere şi
gospodãrie 93.052.853 93.052.853
25 Materiale şi prestãri
de servicii cu
caracter funcţional 14.782.794 13.310.600 28.093.394
26 Obiecte de inventar
de mica valoare sau
scurta durata şi
echipament 76.403.563 76.403.563
27 Reparaţii curente 21.695.041 21.695.041
28 Reparaţii capitale 115.670.358 115.670.358
29 Cãrţi şi publicaţii 5.697.163 5.697.163
30 Alte cheltuieli 10.759.221 119.795.460 130.554.681
31 Manuale 122.886.000 122.886.000
34 SUBVENŢII 424.924.786 424.924.786
35 01 Alocaţii de la buget
pentru instituţii
publice 424.924.786 424.924.786
38 TRANSFERURI 3.583.194.231 71.683.500 3.654.877.731
39 Transferuri
consolidabile 1.176.000 1.176.000
39 10 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetul
Fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate
reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
satisfac serviciul
militar în termen 1.176.000 1.176.000
40 Transferuri
neconsolidabile 3.582.018.231 71.683.500 3.653.701.731
40 02 Burse 671.185.199 671.185.199
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 205.424.450 71.683.500 277.107.950
40 57 Transferuri pentru
finanţarea de baza
a învãţãmântului
superior 2.700.000.000 2.700.000.000
40 58 Transferuri pentru
constituirea
fondului de
garantare a
creditelor bancare
acordate
studenţilor 3.000.000 3.000.000
40 66 Contribuţia statului
la salarizarea
personalului de cult 1.234.807 1.234.807
40 80 Alte transferuri 1.173.775 1.173.775
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 242.483.363 146.234.340 388.717.703
72 Investiţii ale
instituţiilor
publice 242.483.363 146.234.340 388.717.703
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 113.730.993 113.730.993
85 Rambursãri de
credite externe şi
plati de dobânzi şi
comisioane la
creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 113.730.993 113.730.993
85 01 Rambursãri de
credite externe 40.449.975 40.449.975
85 02 Plati de dobânzi
şi comisioane 73.281.018 73.281.018
5801 SĂNĂTATE 3.802.689.558 946.222.200 4.748.911.758
01 CHELTUIELI CURENTE 2.343.351.504 2.343.351.504
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 616.049.463 616.049.463
10 Cheltuieli cu
salariile 439.168.816 439.168.816
11 Contribuţii pentru
asigurãri sociale
de stat 121.152.337 121.152.337
12 Cheltuieli pentru
constituirea Fondului
pentru plata
ajutorului de şomaj 21.710.453 21.710.453
13 Deplasãri, detaşãri,
transferãri 3.384.065 3.384.065
13 01 - deplasãri, detaşãri,
transferãri în ţara 2.705.865 2.705.865
13 02 - deplasãri în
strãinãtate 678.200 678.200
14 Contribuţii pentru
constituirea Fondului
de asigurãri sociale
de sãnãtate 30.633.792 30.633.792
20 CHELTUIELI MATERIALE
ŞI SERVICII 465.988.756 465.988.756
21 Drepturi cu caracter
social 342.251 342.251
22 Hrana 3.379.683 3.379.683
23 Medicamente şi
materiale sanitare 203.867.889 203.867.889
24 Cheltuieli pentru
întreţinere şi
gospodãrie 75.329.437 75.329.437
25 Materiale şi prestãri
de servicii cu
caracter funcţional 115.548.969 115.548.969
26 Obiecte de inventar
de mica valoare sau
scurta durata şi
echipament 15.661.316 15.661.316
27 Reparaţii curente 20.673.649 20.673.649
28 Reparaţii capitale 7.065.354 7.065.354
29 Cãrţi şi publicaţii 233.937 233.937
30 Alte cheltuieli 23.886.271 23.886.271
34 SUBVENŢII 13.965.000 13.965.000
35 01 Alocaţii de la buget
pentru instituţii
publice 13.965.000 13.965.000
38 TRANSFERURI 1.247.348.285 1.247.348.285
39 Transferuri
consolidabile 5.880 5.880
39 10 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetul
fondului de
asigurãri sociale de
sãnãtate reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
satisfac serviciul
militar în termen 5.880 5.880
40 Transferuri
neconsolidabile 1.247.342.405 1.247.342.405
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 11.072.759 11.072.759
40 44 Programe pentru
sãnãtate 573.740.000 573.740.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 10.251.646 10.251.646
40 60 Transferuri pentru
acţiuni de sãnãtate 469.378.000 469.378.000
40 79 Transferuri pentru
aparatura medicalã
de mare performanta 182.900.000 182.900.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 349.370.259 946.222.200 1.295.592.459
72 Investiţii ale
instituţiilor publice 349.370.259 946.222.200 1.295.592.459
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 1.109.967.795 1.109.967.795
85 Rambursãri de
credite externe şi
plati de dobânzi şi
comisioane la
creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 1.109.967.795 1.109.967.795
85 01 Rambursãri de
credite externe 755.032.065 755.032.065
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 354.935.730 354.935.730
5901 CULTURA, RELIGIE ŞI
ACŢIUNI PRIVIND
ACTIVITATEA SPORTIVA
ŞI DE TINERET 2.489.863.713 30.721.500 2.520.585.213
01 CHELTUIELI CURENTE 2.412.775.431 25.908.465 2.438.683.896
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 107.950.644 107.950.644
10 Cheltuieli cu
salariile 66.761.607 66.761.607
11 Contribuţii pentru
asigurãri sociale de
stat 18.626.488 18.626.488
12 Cheltuieli pentru
constituirea Fondului
pentru plata ajutorului
de şomaj 3.338.080 3.338.080
13 Deplasãri, detaşãri,
transferãri 14.551.157 14.551.157
13 01 - deplasãri, detaşãri,
transferãri în ţara 5.404.793 5.404.793
13 02 - deplasãri în
strãinãtate 9.146.364 9.146.364
14 Contribuţii pentru
constituirea Fondului
de asigurãri sociale
de sãnãtate 4.673.312 4.673.312
20 CHELTUIELI MATERIALE
ŞI SERVICII 637.277.917 25.908.465 663.186.382
24 Cheltuieli pentru
întreţinere şi
gospodãrie 16.610.868 16.610.868
25 Materiale şi prestãri
de servicii cu caracter
funcţional 373.241.147 373.241.147
26 Obiecte de inventar
de mica valoare sau
scurta durata şi
echipament 1.195.760 1.195.760
27 Reparaţii curente 1.998.212 1.998.212
28 Reparaţii capitale 1.503.850 1.503.850
29 Cãrţi şi publicaţii 6.038.391 6.038.391
30 Alte cheltuieli 236.689.689 25.908.465 262.598.154
34 SUBVENŢII 984.922.170 984.922.170
35 01 Alocaţii de la buget
pentru instituţii
publice 984.922.170 984.922.170
38 TRANSFERURI 682.624.700 682.624.700
39 Transferuri
consolidabile 52.920 52.920
39 10 Transferuri din
bugetul de stat cãtre
bugetul Fondului de
asigurãri sociale de
sãnãtate reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
satisfac serviciul
militar în termen 52.920 52.920
40 Transferuri
neconsolidabile 682.571.780 682.571.780
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 18.142.300 18.142.300
40 13 Diferenţa de dobânzi
aferentã creditelor
bancare subventionata
potrivit dispoziţiilor
legale 15.000 15.000
40 32 Sprijinirea
organizaţiilor
cetãţenilor aparţinând
minoritãţilor naţionale,
altele decât cele care
primesc subvenţii de
la bugetul de stat,
potrivit legii 66.500.000 66.500.000
40 33 Promovarea imaginii
şi intereselor
româneşti peste hotare 2.500.000 2.500.000
40 34 Sprijinirea activitãţii
romanilor de
pretutindeni şi a
organizaţiilor
reprezentative ale
acestora 15.000.000 15.000.000
40 36 Finanţarea acţiunilor
cu caracter
ştiinţific şi
social-cultural 3.000.000 3.000.000
40 37 Finanţarea unor
programe şi proiecte
în cadrul Campaniei
Europene pentru
combaterea rasismului,
xenofobiei,
antisemitismului
şi intolerantei 900.000 900.000
40 38 Finanţarea Ansamblului
"Memorialul victimelor
comunismului şi al
rezistentei Sighet" 2.000.000 2.000.000
40 39 Comenzi de stat
pentru cãrţi şi
publicaţii 20.000.000 20.000.000
40 40 Sprijin financiar
pentru producerea
şi distribuirea
filmelor 12.900.000 12.900.000
40 45 Programe pentru
tineret 19.000.000 19.000.000
40 46 Sprijin financiar
pentru activitatea
Comitetului Olimpic
Roman 58.800.000 58.800.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 35.014.480 35.014.480
40 61 Susţinerea cultelor 20.000.000 20.000.000
40 64 Fondul la dispoziţia
primului-ministru
pentru sprijinirea
comunitãţilor
româneşti de
pretutindeni 5.000.000 5.000.000
40 66 Contribuţia statului
la salarizarea
personalului de cult 401.300.000 401.300.000
40 84 Finanţarea
Ansamblului
"Memorialul
Revoluţiei -
Decembrie 1989" din
municipiul Timişoara 2.500.000 2.500.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.449.882 4.813.035 80.262.917
72 Investiţii ale
instituţiilor publice 75.449.882 4.813.035 80.262.917
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 1.638.400 1.638.400
85 Rambursãri de credite
externe şi plati de
dobânzi şi comisioane
la creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 1.638.400 1.638.400
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 1.638.400 1.638.400
6001 ASISTENTA SOCIALĂ,
ALOCAŢII, PENSII,
AJUTOARE ŞI
INDEMNIZAŢII 10.488.802.811 156.167.625 10.644.970.436
01 CHELTUIELI CURENTE 10.448.174.816 147.411.997 10.595.586.813
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 128.312.467 128.312.467
10 Cheltuieli cu
salariile 88.694.257 88.694.257
11 Contribuţii pentru
asigurãri sociale de
stat 24.745.698 24.745.698
12 Cheltuieli pentru
constituirea Fondului
pentru plata ajutorului
de şomaj 4.434.714 4.434.714
13 Deplasãri, detaşãri,
transferãri 4.229.200 4.229.200
13 01 - deplasãri, detaşãri,
transferãri în ţara 3.046.194 3.046.194
13 02 - deplasãri în
strãinãtate 1.183.006 1.183.006
14 Contribuţii pentru
constituirea Fondului
de asigurãri sociale
de sãnãtate 6.208.598 6.208.598
20 CHELTUIELI MATERIALE
ŞI SERVICII 190.820.397 26.574.097 217.394.494
21 Drepturi cu caracter
social 100.631.910 100.631.910
22 Hrana 940.000 940.000
23 Medicamente şi
materiale sanitare 50.000 50.000
24 Cheltuieli pentru
întreţinere şi
gospodãrie 29.088.749 2.000.000 31.088.749
25 Materiale şi prestãri
de servicii cu
caracter funcţional 378.560 6.144.300 6.522.860
26 Obiecte de inventar
de mica valoare sau
scurta durata şi
echipament 750.334 750.334
27 Reparaţii curente 1.046.358 1.046.358
28 Reparaţii capitale 1.022.920 1.022.920
29 Cãrţi şi publicaţii 509.002 509.002
30 Alte cheltuieli 56.402.564 18.429.797 74.832.361
34 SUBVENŢII 16.072.768 16.072.768
35 01 Alocaţii de la buget
pentru instituţii
publice 16.072.768 16.072.768
38 TRANSFERURI 10.112.969.184 120.837.900 10.233.807.084
39 Transferuri
consolidabile 122.400.000 122.400.000
39 16 Contribuţia
persoanelor
asigurate pentru
finanţarea ocrotirii
sãnãtãţii 122.400.000 122.400.000
40 Transferuri
neconsolidabile 9.990.569.184 120.837.900 10.111.407.084
40 03 Alocaţii şi alte
ajutoare pentru
copii 4.025.267.400 4.025.267.400
40 04 Pensii şi ajutoare
I.O.V.R., militari
şi alte persoane 4.677.688.434 4.677.688.434
40 08 Ajutoare sociale 20.000.000 20.000.000
40 09 Alte ajutoare,
alocaţii şi
indemnizaţii 9.902.835 9.902.835
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 4.203.900 4.203.900
40 19 Alocaţia suplimentarã
pentru familiile cu
copii 783.753.600 783.753.600
40 41 Asociaţii şi fundaţii 12.072.000 12.072.000
40 42 Alocatie de
încredinţare şi
plasament familial 104.195.415 104.195.415
40 43 Ajutor anual pentru
veteranii de rãzboi 54.000.000 54.000.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 5.323.600 5.323.600
40 70 Susţinerea sistemului
de protecţie a
copilului 286.734.000 120.837.900 407.571.900
40 80 Alte transferuri 5.000.000 5.000.000
40 83 Transferuri cãtre
Consiliul Naţional
de Formare Profesionalã
a Adulţilor 1.428.000 1.428.000
40 88 Transferuri cãtre
Consiliul Naţional
al Persoanelor
Varstnice 1.000.000 1.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.236.990 8.755.628 36.992.618
72 Investiţii ale
instituţiilor publice 28.236.990 8.755.628 36.992.618
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 12.391.005 12.391.005
85 Rambursãri de credite
externe şi plati de
dobânzi şi comisioane
la creditele externe
contractate de
ordonatorii de credite 12.391.005 12.391.005
85 01 Rambursãri de credite
externe 2.723.973 2.723.973
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 9.667.032 9.667.032
6301 SERVICII ŞI DEZVOLTARE
PUBLICA ŞI
LOCUINŢE 2.439.790.139 409.620.000 2.849.410.139
01 CHELTUIELI CURENTE 2.097.618.081 409.620.000 2.507.238.081
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 13.392.011 13.392.011
10 Cheltuieli cu
salariile 8.550.000 8.550.000
11 Contribuţii pentru
asigurãri sociale
de stat 2.385.450 2.385.450
12 Cheltuieli pentru
constituirea Fondului
pentru plata ajutorului
de şomaj 427.500 427.500
13 Deplasãri, detaşãri,
transferãri 1.430.561 1.430.561
13 01 - deplasãri, detaşãri,
transferãri în ţara 831.861 831.861
13 02 - deplasãri în
strãinãtate 598.700 598.700
14 Contribuţii pentru
constituirea Fondului
de asigurãri sociale
de sãnãtate 598.500 598.500
20 CHELTUIELI MATERIALE
ŞI SERVICII 4.090.070 4.090.070
24 Cheltuieli pentru
întreţinere şi
gospodãrie 2.265.899 2.265.899
25 Materiale şi prestãri
de servicii cu
caracter funcţional 593.060 593.060
26 Obiecte de inventar
de mica valoare sau
scurta durata şi
echipament 134.972 134.972
27 Reparaţii curente 466.268 466.268
28 Reparaţii capitale 376.286 376.286
29 Cãrţi şi publicaţii 36.811 36.811
30 Alte cheltuieli 216.774 216.774
38 TRANSFERURI 2.080.136.000 409.620.000 2.489.756.000
39 Transferuri
consolidabile 1.309.136.000 1.309.136.000
39 14 Program privind
pietruirea drumurilor
comunale şi
alimentarea cu apa
a satelor 617.136.000 617.136.000
39 19 Transferuri de la
bugetul de stat cãtre
bugetele locale pentru
construcţii de
locuinţe 647.000.000 647.000.000
39 20 Transferuri de la
bugetul de stat
cãtre bugetele locale
pentru finanţarea
elaborãrii şi/sau
actualizãrii
planurilor urbanistice
generale şi a
regulamentelor locale
de urbanism 45.000.000 45.000.000
40 Transferuri
neconsolidabile 771.000.000 409.620.000 1.180.620.000
40 01 Locuinţe 450.000.000 450.000.000
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 41.000 41.000
40 47 Cadastru imobiliar 14.000.000 14.000.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 306.959.000 409.620.000 716.579.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 92.116.262 92.116.262
72 Investiţii ale
instituţiilor publice 92.116.262 92.116.262
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 250.055.796 250.055.796
85 Rambursãri de
credite externe şi
plati de dobânzi şi
comisioane la
creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 250.055.796 250.055.796
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 250.055.796 250.055.796
6401 MEDIU ŞI APE 683.085.828 125.291.000 808.376.828
01 CHELTUIELI CURENTE 170.558.312 170.558.312
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 110.725.196 110.725.196
10 Cheltuieli cu
salariile 78.337.505 78.337.505
11 Contribuţii pentru
asigurãri sociale
de stat 21.866.491 21.866.491
12 Cheltuieli pentru
constituirea Fondului
pentru plata
ajutorului de şomaj 3.916.875 3.916.875
13 Deplasãri, detaşãri,
transferãri 1.120.700 1.120.700
13 01 - deplasãri, detaşãri,
transferãri în ţara 1.070.000 1.070.000
13 02 - deplasãri în
strãinãtate 50.700 50.700
14 Contribuţii pentru
constituirea Fondului
de asigurãri sociale
de sãnãtate 5.483.625 5.483.625
20 CHELTUIELI MATERIALE
ŞI SERVICII 26.644.740 26.644.740
22 Hrana 18.500 18.500
23 Medicamente şi
materiale sanitare 18.500 18.500
24 Cheltuieli pentru
întreţinere şi
gospodãrie 15.394.882 15.394.882
25 Materiale şi prestãri
de servicii cu
caracter funcţional 7.430.898 7.430.898
26 Obiecte de inventar
de mica valoare sau
scurta durata şi
echipament 635.380 635.380
27 Reparaţii curente 994.330 994.330
28 Reparaţii capitale 1.257.900 1.257.900
29 Cãrţi şi publicaţii 41.520 41.520
30 Alte cheltuieli 852.830 852.830
38 TRANSFERURI 33.188.376 33.188.376
40 Transferuri
neconsolidabile 33.188.376 33.188.376
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la organisme
internaţionale 4.438.376 4.438.376
40 82 Transferuri pentru
acţiuni de ecologizare 28.750.000 28.750.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 508.226.506 125.291.000 633.517.506
72 Investiţii ale
instituţiilor
publice 103.226.506 10.000.000 113.226.506
73 Investiţii ale
regiilor autonome,
societãţilor şi
companiilor naţionale
şi societãţilor
comerciale cu capital
majoritar de stat 405.000.000 115.291.000 520.291.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA CREDITE 4.301.010 4.301.010
85 Rambursãri de credite
externe şi plati de
dobânzi şi comisioane
la creditele externe
contractate de
ordonatorii de credite 4.301.010 4.301.010
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 4.301.010 4.301.010
6601 INDUSTRIE 4.158.796.332 106.501.200 4.265.297.532
01 CHELTUIELI CURENTE 3.366.259.120 106.501.200 3.472.760.320
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 148.853.607 148.853.607
10 Cheltuieli cu
salariile 121.332.375 121.332.375
11 Contribuţii pentru
asigurãri sociale
de stat 12.051.272 12.051.272
12 Cheltuieli pentru
constituirea Fondului
pentru plata
ajutorului de şomaj 2.125.788 2.125.788
13 Deplasãri, detaşãri,
transferãri 10.368.070 10.368.070
13 01 - deplasãri, detaşãri,
transferãri în ţara 724.866 724.866
13 02 - deplasãri în
strãinãtate 9.643.204 9.643.204
14 Contribuţii pentru
constituirea Fondului
de asigurãri sociale
de sãnãtate 2.976.102 2.976.102
20 CHELTUIELI MATERIALE
ŞI SERVICII 132.721.013 132.721.013
24 Cheltuieli pentru
întreţinere şi
gospodãrie 7.952.766 7.952.766
25 Materiale şi prestãri
de servicii cu
caracter funcţional 1.366.728 1.366.728
26 Obiecte de inventar
de mica valoare sau
scurta durata şi
echipament 209.613 209.613
27 Reparaţii curente 430.918 430.918
28 Reparaţii capitale 62.012 62.012
29 Cãrţi şi publicaţii 143.765 143.765
30 Alte cheltuieli 122.555.211 122.555.211
34 SUBVENŢII 2.051.875.000 2.051.875.000
35 01 Alocaţii de la
buget pentru
instituţii publice 5.475.000 5.475.000
35 02 Subvenţii pe produse
şi activitãţi 2.045.900.000 2.045.900.000
35 03 Subvenţii pentru
acoperirea
diferenţelor de
preţ şi tarif 500.000 500.000
38 TRANSFERURI 1.032.809.500 106.501.200 1.139.310.700
40 Transferuri
neconsolidabile 1.032.809.500 106.501.200 1.139.310.700
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 10.547.715 10.547.715
40 22 Cheltuieli pentru
susţinerea programelor
tehnice de conservare
sau de închidere
a minelor 250.000.000 102.405.000 352.405.000
40 23 Protecţie socialã
ce se acorda pentru
unele activitãţi
din sectorul minier 350.000.000 350.000.000
40 50 Cheltuieli pentru
valorificarea
cenusilor de pirita 20.000.000 20.000.000
40 51 Cooperare economicã
internationala 305.800.000 305.800.000
40 52 Participare la
programul energetic
- SAVE II 10.300.000 10.300.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 36.161.785 36.161.785
40 80 Alte transferuri 2.979.000 4.096.200 7.075.200
40 82 Transferuri pentru
acţiuni de ecologizare 47.021.000 47.021.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 760.750.700 760.750.700
72 Investiţii ale
instituţiilor publice 10.567.151 10.567.151
73 Investiţii ale regiilor
autonome,
societãţilor şi
companiilor naţionale
şi societãţilor
comerciale cu capital
majoritar de stat 750.183.549 750.183.549
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 31.786.512 31.786.512
85 Rambursãri de credite
externe şi plati
de dobânzi şi
comisioane la
creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 31.786.512 31.786.512
85 01 Rambursãri de credite
externe 7.086.426 7.086.426
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 24.700.086 24.700.086
6701 AGRICULTURA ŞI
SILVICULTURA 7.426.480.560 130.721.500 7.557.202.060
01 CHELTUIELI CURENTE 6.950.219.360 30.721.500 6.980.940.860
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 747.021.264 747.021.264
10 Cheltuieli cu
salariile 520.373.271 520.373.271
11 Contribuţii pentru
asigurãri sociale
de stat 145.203.200 145.203.200
12 Cheltuieli pentru
constituirea Fondului
pentru plata
ajutorului de şomaj 26.018.664 26.018.664
13 Deplasãri, detaşãri,
transferãri 19.000.000 19.000.000
13 01 - deplasãri, detaşãri,
transferãri în ţara 17.099.450 17.099.450
13 02 - deplasãri în
strãinãtate 1.900.550 1.900.550
14 Contribuţii pentru
constituirea Fondului
de asigurãri sociale
de sãnãtate 36.426.129 36.426.129
20 CHELTUIELI MATERIALE
ŞI SERVICII 470.750.321 470.750.321
22 Hrana 1.217.582 1.217.582
23 Medicamente şi
materiale sanitare 84.423.648 84.423.648
24 Cheltuieli pentru
întreţinere şi
gospodãrie 76.206.824 76.206.824
25 Materiale şi prestãri
de servicii cu
caracter funcţional 286.202.777 286.202.777
26 Obiecte de inventar
de mica valoare sau
scurta durata şi
echipament 3.483.221 3.483.221
27 Reparaţii curente 2.946.584 2.946.584
28 Reparaţii capitale 11.278.432 11.278.432
29 Cãrţi şi publicaţii 826.706 826.706
30 Alte cheltuieli 4.164.547 4.164.547
34 SUBVENŢII 830.000.000 830.000.000
35 03 Subvenţii pentru
acoperirea
diferenţelor de
preţ şi tarif 830.000.000 830.000.000
36 PRIME 476.300.000 476.300.000
37 Prime acordate
producãtorilor
agricoli 476.300.000 476.300.000
38 TRANSFERURI 4.426.147.775 30.721.500 4.456.869.275
40 Transferuri
neconsolidabile 4.426.147.775 30.721.500 4.456.869.275
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 7.680.375 7.680.375
40 53 Cupoane pentru
agricultori 4.300.000.000 4.300.000.000
40 54 Cabaline din
patrimoniul genetic
naţional 25.400.000 25.400.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 38.067.400 30.721.500 68.788.900
40 80 Alte transferuri 5.000.000 5.000.000
40 89 Transferuri pentru
sprijinirea
proprietarilor de
pãduri 50.000.000 50.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 371.787.618 100.000.000 471.787.618
72 Investiţii ale
instituţiilor publice 152.230.618 152.230.618
73 Investiţii ale
regiilor autonome,
societãţilor şi
companiilor naţionale
şi societãţilor
comerciale cu capital
majoritar de stat 219.557.000 100.000.000 319.557.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA
CREDITE 104.473.582 104.473.582
85 Rambursãri de credite
externe şi plati de
dobânzi şi comisioane
la creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 104.473.582 104.473.582
85 01 Rambursãri de credite
externe 67.587.300 67.587.300
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 36.886.282 36.886.282
6801 TRANSPORTURI ŞI
COMUNICAŢII 9.604.220.077 6.306.693.849 15.910.913.926
01 CHELTUIELI CURENTE 6.364.680.274 4.371.889.762 10.736.570.036
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 50.992.997 50.992.997
10 Cheltuieli cu
salariile 34.921.603 34.921.603
11 Contribuţii pentru
asigurãri sociale
de stat 9.743.127 9.743.127
12 Cheltuieli pentru
constituirea Fondului
pentru plata
ajutorului de şomaj 1.746.080 1.746.080
13 Deplasãri, detaşãri,
transferãri 2.137.675 2.137.675
13 01 - deplasãri, detaşãri,
transferãri în ţara 793.775 793.775
13 02 - deplasãri în
strãinãtate 1.343.900 1.343.900
14 Contribuţii pentru
constituirea Fondului
de asigurãri sociale
de sãnãtate 2.444.512 2.444.512
20 CHELTUIELI MATERIALE
ŞI SERVICII 57.295.469 57.295.469
21 Drepturi cu caracter
social 150.395 150.395
22 Hrana 2.715.445 2.715.445
23 Medicamente şi
materiale sanitare 146.216 146.216
24 Cheltuieli pentru
întreţinere şi
gospodãrie 13.709.849 13.709.849
25 Materiale şi prestãri
de servicii cu
caracter funcţional 15.088.211 15.088.211
26 Obiecte de inventar
de mica valoare sau
scurta durata şi
echipament 1.707.944 1.707.944
27 Reparaţii curente 7.180.507 7.180.507
28 Reparaţii capitale 10.000.000 10.000.000
29 Cãrţi şi publicaţii 882.052 882.052
30 Alte cheltuieli 5.714.850 5.714.850
34 SUBVENŢII 11.842.027 11.842.027
35 02 Subvenţii pe produse
şi activitãţi 11.842.027 11.842.027
38 TRANSFERURI 6.244.549.781 4.371.889.762 10.616.439.543
40 Transferuri
neconsolidabile 6.244.549.781 4.371.889.762 10.616.439.543
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 8.057.500 8.057.500
40 15 Plati efectuate în
cadrul programului de
redistribuire a forţei
de munca 26.111.248 26.111.248
40 24 Cheltuieli pentru
susţinerea
transportului
feroviar public
de cãlãtori 3.850.000.000 3.850.000.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 1.424.018.160 4.371.889.762 5.795.907.922
40 56 Transferuri pentru
drumuri, cai ferate,
aviatie şi navigaţie 685.362.873 685.362.873
40 80 Alte transferuri 1.000.000 1.000.000
40 85 Transferuri pentru
transportul de
cãlãtori cu metroul 250.000.000 250.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 566.257.278 1.934.804.087 2.501.061.365
72 Investiţii ale
instituţiilor publice 9.614.254 27.470.000 37.084.254
73 Investiţii ale regiilor
autonome, societãţilor
şi companiilor
naţionale şi
societãţilor
comerciale cu capital
majoritar de stat 556.643.024 1.907.334.087 2.463.977.111
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA
CREDITE 2.673.282.525 2.673.282.525
85 Rambursãri de
credite externe şi
plati de dobânzi
şi comisioane la
creditele externe
contractate de
ordonatorii de
credite 2.673.282.525 2.673.282.525
85 01 Rambursãri de
credite externe 1.450.587.306 1.450.587.306
85 02 Plati de dobânzi
şi comisioane 1.222.695.219 1.222.695.219
6901 ALTE ACŢIUNI
ECONOMICE 2.355.984.960 74.448.435 2.430.433.395
01 CHELTUIELI CURENTE 2.243.135.444 74.448.435 2.317.583.879
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 78.928.417 78.928.417
10 Cheltuieli cu
salariile 55.009.674 55.009.674
11 Contribuţii pentru
asigurãri sociale
de stat 15.347.699 15.347.699
12 Cheltuieli pentru
constituirea
Fondului pentru
plata ajutorului
de şomaj 2.750.484 2.750.484
13 Deplasãri, detaşãri,
transferãri 1.969.883 1.969.883
13 01 - deplasãri, detaşãri,
transferãri în ţara 1.484.510 1.484.510
13 02 - deplasãri în
strãinãtate 485.373 485.373
14 Contribuţii pentru
constituirea Fondului
de asigurãri sociale
de sãnãtate 3.850.677 3.850.677
20 CHELTUIELI MATERIALE
ŞI SERVICII 92.815.611 92.815.611
22 Hrana 15.910 15.910
23 Medicamente şi
materiale sanitare 4.680 4.680
24 Cheltuieli pentru
întreţinere şi
gospodãrie 72.829.426 72.829.426
25 Materiale şi prestãri
de servicii cu
caracter funcţional 10.957.732 10.957.732
26 Obiecte de inventar
de mica valoare sau
scurta durata şi
echipament 1.144.252 1.144.252
27 Reparaţii curente 2.336.594 2.336.594
28 Reparaţii capitale 2.433.254 2.433.254
29 Cãrţi şi publicaţii 665.366 665.366
30 Alte cheltuieli 2.428.397 2.428.397
34 SUBVENŢII 50.629.646 25.089.225 75.718.871
35 01 Alocaţii de la buget
pentru instituţii
publice 50.629.646 25.089.225 75.718.871
38 TRANSFERURI 2.020.761.770 49.359.210 2.070.120.980
40 Transferuri
neconsolidabile 2.020.761.770 49.359.210 2.070.120.980
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 5.037.670 5.037.670
40 21 Plati efectuate în
cadrul programelor
de dezvoltare 800.000.000 49.359.210 849.359.210
40 26 Transferuri aferente
Fondului Naţional de
Preaderare 560.000.000 560.000.000
40 48 Meteorologie şi
hidrologie 70.332.600 70.332.600
40 49 Prevenirea şi
combaterea
inundatiilor şi
ingheturilor 391.500 391.500
40 51 Cooperare economicã
internationala 20.000.000 20.000.000
40 62 Stimularea
exporturilor 500.000.000 500.000.000
40 81 Fond de garantare
a împrumuturilor
pentru întreprinderi
mici şi mijlocii 50.000.000 50.000.000
40 86 Program de realizare
a Sistemului Naţional
Antigrindina 15.000.000 15.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 111.068.918 111.068.918
71 Stocuri pentru
rezerve materiale
naţionale şi de
mobilizare 90.493.690 90.493.690
72 Investiţii ale
instituţiilor publice 20.480.538 20.480.538
73 Investiţii ale
regiilor autonome,
societãţilor şi
companiilor naţionale
şi societãţilor
comerciale cu
capital majoritar
de stat 94.690 94.690
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA
CREDITE 1.780.598 1.780.598
85 Rambursãri de credite
externe şi plati de
dobânzi şi comisioane
la creditele externe
contractate de
ordonatorii de credite 1.780.598 1.780.598
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 1.780.598 1.780.598
7101 CERCETARE
ŞTIINŢIFICĂ 1.324.809.683 1.324.809.683
01 CHELTUIELI CURENTE 1.243.250.474 1.243.250.474
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 218.500.692 218.500.692
10 Cheltuieli cu
salariile 164.196.874 164.196.874
11 Contribuţii pentru
asigurãri sociale
de stat 34.757.615 34.757.615
12 Cheltuieli pentru
constituirea Fondului
pentru plata
ajutorului de şomaj 6.225.128 6.225.128
13 Deplasãri, detaşãri,
transferãri 2.604.279 2.604.279
13 01 - deplasãri, detaşãri,
transferãri în ţara 1.245.565 1.245.565
13 02 - deplasãri în
strãinãtate 1.358.714 1.358.714
14 Contribuţii pentru
constituirea
Fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate 10.716.796 10.716.796
20 CHELTUIELI MATERIALE
ŞI SERVICII 578.135.285 578.135.285
21 Drepturi cu caracter
social 1.441.897 1.441.897
22 Hrana 5.033.532 5.033.532
23 Medicamente şi
materiale sanitare 18.953 18.953
24 Cheltuieli pentru
întreţinere şi
gospodãrie 18.195.478 18.195.478
25 Materiale şi prestãri
de servicii cu
caracter funcţional 25.360.234 25.360.234
26 Obiecte de inventar
de mica valoare sau
scurta durata şi
echipament 371.139 371.139
27 Reparaţii curente 1.336.353 1.336.353
28 Reparaţii capitale 5.095.569 5.095.569
29 Cãrţi şi publicaţii 443.905 443.905
30 Alte cheltuieli 520.838.225 520.838.225
34 SUBVENŢII 1.194.664 1.194.664
35 01 Alocaţii de la buget
pentru instituţii
publice 1.194.664 1.194.664
38 TRANSFERURI 445.419.833 445.419.833
39 Transferuri
consolidabile 117.600 117.600
39 10 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetul Fondului
de asigurãri sociale
de sãnãtate
reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
satisfac serviciul
militar în termen 117.600 117.600
40 Transferuri
neconsolidabile 445.302.233 445.302.233
40 11 Contribuţii şi
cotizatii la
organisme
internaţionale 28.950.794 28.950.794
40 16 Fondul de
cercetare-dezvoltare 154.000.000 154.000.000
40 17 Fondul pentru
stimularea inovarii 9.289.431 9.289.431
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 174.109.608 174.109.608
40 59 Transferuri pentru
cercetare-dezvoltare
(granturi) 40.900.000 40.900.000
40 80 Alte transferuri 38.052.400 38.052.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 81.559.209 81.559.209
72 Investiţii ale
instituţiilor
publice 81.559.209 81.559.209
7201 ALTE ACŢIUNI 781.870.782 98.308.800 880.179.582
01 CHELTUIELI CURENTE 774.417.557 98.308.800 872.726.357
02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 320.076.444 320.076.444
10 Cheltuieli cu
salariile 178.201.039 178.201.039
11 Contribuţii pentru
asigurãri sociale
de stat 49.718.090 49.718.090
12 Cheltuieli pentru
constituirea Fondului
pentru plata
ajutorului de şomaj 8.910.052 8.910.052
13 Deplasãri, detaşãri,
transferãri 2.932.300 2.932.300
13 01 - deplasãri, detaşãri,
transferãri în ţara 2.400.000 2.400.000
13 02 - deplasãri în
strãinãtate 532.300 532.300
14 Contribuţii pentru
constituirea Fondului
de asigurãri sociale
de sãnãtate 12.474.073 12.474.073
20 CHELTUIELI MATERIALE
ŞI SERVICII 51.030.663 51.030.663
24 Cheltuieli pentru
întreţinere şi
gospodãrie 7.487.200 7.487.200
25 Materiale şi prestãri
de servicii cu
caracter funcţional 2.421.100 2.421.100
26 Obiecte de inventar
de mica valoare sau
scurta durata şi
echipament 7.500.000 7.500.000
27 Reparaţii curente 491.400 491.400
28 Reparaţii capitale 74.900 74.900
29 Cãrţi şi publicaţii 31.800 31.800
30 Alte cheltuieli 3.382.816 3.382.816
34 SUBVENŢII 91.900.000 91.900.000
35 02 Subvenţii pe produse
şi activitãţi 91.900.000 91.900.000
38 TRANSFERURI 311.410.450 98.308.800 409.719.250
39 Transferuri
consolidabile 617.400 617.400
39 10 Transferuri din
bugetul de stat cãtre
bugetul Fondului de
asigurãri sociale de
sãnãtate reprezentând
contribuţia datoratã
de persoanele care
satisfac serviciul
militar în termen 617.400 617.400
40 Transferuri
neconsolidabile 310.793.050 98.308.800 409.101.850
40 27 Transferuri aferente
Fondului Roman de
Dezvoltare Socialã 30.000.000 98.308.800 128.308.800
40 28 Executarea silitã a
creanţelor bugetare 15.000.000 15.000.000
40 29 Despãgubiri civile,
precum şi cheltuieli
judiciare şi
extrajudiciare derivate
din acţiuni în
reprezentarea
intereselor statului,
potrivit
dispoziţiilor legale 150.000.000 150.000.000
40 30 Onorariile pentru
expertizele contabile
dispuse în cadrul
procesului penal 3.000.000 3.000.000
40 35 Finanţarea partidelor
politice 39.000.000 39.000.000
40 55 Contribuţii la
programe realizate
cu finanţare
internationala 63.793.050 63.793.050
40 80 Alte transferuri 10.000.000 10.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.718.545 1.718.545
72 Investiţii ale
instituţiilor publice 1.718.545 1.718.545
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA CREDITE 5.734.680 5.734.680
85 Rambursãri de credite
externe şi plati de
dobânzi şi comisioane
la creditele externe
contractate de
ordonatorii de credite 5.734.680 5.734.680
85 02 Plati de dobânzi şi
comisioane 5.734.680 5.734.680
8501 TRANSFERURI DIN
BUGETUL DE STAT 1.993.000.000 1.993.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 1.993.000.000 1.993.000.000
38 TRANSFERURI 1.993.000.000 1.993.000.000
39 Transferuri
consolidabile 1.993.000.000 1.993.000.000
39 03 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetele
locale pentru
investiţii
finanţate parţial
din împrumuturi
externe 1.300.000.000 1.300.000.000
39 07 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetele
locale pentru
susţinerea
sistemului de
protecţie a
drepturilor
copilului 693.000.000 693.000.000
03 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetele
locale pentru
investiţii finanţate
parţial din
împrumuturi
externe 1.300.000.000 1.300.000.000
11 Transferuri din
bugetul de stat
cãtre bugetele
locale pentru
susţinerea
sistemului de
protecţie a
drepturilor
copilului 693.000.000 693.000.000
8601 ÎMPRUMUTURI 301.800.000 301.800.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 301.800.000 301.800.000
80 02 Împrumuturi acordate
pentru finalizarea
unor obiective
aprobate prin convenţii
bilaterale şi acorduri
interguvernamentale 1.400.000 1.400.000
80 05 Împrumuturi acordate
persoanelor care
beneficiazã de
statutul de refugiat
şi sunt lipsite de
mijloace de existenta 400.000 400.000
80 06 Împrumuturi acordate
pentru creditarea
agriculturii 300.000.000 300.000.000
8801 DOBÂNZI AFERENTE
DATORIEI PUBLICE
ŞI ALTE CHELTUIELI 45.275.027.612 45.275.027.612
01 CHELTUIELI CURENTE 45.275.027.612 45.275.027.612
49 DOBÂNZI 45.275.027.612 45.275.027.612
50 01 Dobânzi aferente
datoriei publice
interne 28.365.127.612 28.365.127.612
50 02 Dobânzi aferente
datoriei publice
externe 3.190.000.000 3.190.000.000
50 03 Cheltuieli
ocazionate de
emisiunea şi
plasarea titlurilor
de stat şi de
riscurile
garanţiilor date
de stat în
condiţiile legii 6.150.400.000 6.150.400.000
50 04 Diferenţe de curs
aferente datoriei
publice externe 3.226.000.000 3.226.000.000
50 05 Diferenţe de curs
aferente datoriei
publice interne 4.343.500.000 4.343.500.000
01 Dobânzi aferente
datoriei publice
interne 28.365.127.612 28.365.127.612
02 Dobânzi aferente
datoriei publice
externe 3.190.000.000 3.190.000.000
03 Cheltuieli
ocazionate de
emisiunea şi
plasarea
titlurilor de stat
şi de riscul
garanţiilor date
de stat, în
condiţiile legii 6.150.400.000 6.150.400.000
04 Diferenţe de curs
aferente datoriei
publice externe 3.226.000.000 3.226.000.000
05 Diferenţe de curs
aferente datoriei
publice interne 4.343.500.000 4.343.500.000
9501 FONDURI DE REZERVA 608.772.272 608.772.272
60 REZERVE 608.772.272 608.772.272
01 Fond de rezerva
bugetarã la
dispoziţia
Guvernului 527.272.272 527.272.272
02 Fond de intervenţie
la dispoziţia
Guvernului 55.000.000 55.000.000
03 Fond la dispoziţia
Guvernului României
pentru relaţiile
cu Republica
Moldova 26.500.000 26.500.000
9901 DEFICIT -31.567.000.000-10.925.180.659 -42.492.180.659
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA 4

LISTA
cuprinzând impozitele, taxele şi celelalte venituri pe anul 2000

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea impozitelor, Acte normative care reglementeazã
taxelor şi a celorlalte impozitele, taxele şi alte venituri
venituri
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. Pentru bugetul de stat
I. VENITURI CURENTE
A. Venituri fiscale
A.1. Impozite directe:
1. Impozitul pe profit <>Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind
impozitul pe profit, aprobatã şi modificatã
prin Legea nr. 73/1996, republicatã în 1997,
cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
inclusiv Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 217/1999; Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de
facilitãţi fiscale agenţilor economici,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr.
134/1999.
Impozitul pe profit aferent trimestrului
IV 1999 se determina în condiţiile
legislaţiei existente pana la data de 31
decembrie1999.

2. Impozitul pe salarii Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe
salarii, republicatã în 1996; Legea nr.
189/1998 privind finanţele publice locale,
modificatã şi completatã prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 61/1998; Legea nr.
80/1995 privind statutul cadrelor militare;
Legea nr. 22/1996 pentru modificarea Legii
nr. 78/1995 privind protecţia personalului
şi a patrimoniului din sectorul producţiei
de apãrare; Legea nr. 128/1997 privind
Statutul personalului didactic; Legea nr.
142/1997 privind modificarea şi completarea
Legii nr. 92/1992 pentru organizarea
judecãtoreascã; Legea asigurãrilor sociale
de sãnãtate nr. 145/1997, modificatã şi
completatã prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 30/1998; Ordonanta Guvernului
nr. 22/1993 privind scutirea de plata a
impozitului pe veniturile realizate de
consultanţii strãini pentru activitatea
desfasurata în România, în cadrul unor
acorduri internaţionale guvernamentale
sau neguvernamentale de finanţare gratuita,
aprobatã prin Legea nr. 102/1994, cu
modificãrile ulterioare; Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 66/1997 privind
scutirea de plata a impozitelor pe veniturile
realizate de consultanţi persoane fizice sau
juridice, romane sau strãine, în cadrul unor
contracte finanţate prin acorduri
internaţionale de finanţare; Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 26/1998 privind
unele mãsuri de protecţie socialã a
personalului din sectorul producţiei de
apãrare, aprobatã prin Legea nr. 1/1999;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/1999
privind acordarea de facilitãţi fiscale
agenţilor economici, aprobatã şi modificatã
prin Legea nr. 134/1999; Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia
socialã a persoanelor ale cãror contracte
individuale de munca vor fi desfãcute ca
urmare a concedierilor colective, modificatã
şi completatã prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 185/1999; alte legi specifice
care prevãd reglementãri în domeniul
impozitului pe salarii.

3. Impozitul pe venit Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind
impozitul pe venit; Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 216/1999 pentru modificarea
Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice
locale.

4. Alte impozite directe:
a) impozitul pe veniturile Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind
realizate de persoanele impunerea unor venituri realizate din
fizice şi juridice România de persoane fizice şi juridice
nerezidente nerezidente; convenţiile de evitare a
dublei impuneri încheiate de România cu alte
state.

b) impozitul pe profit obţinut Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei
din activitãţi comerciale impotriva unor activitãţi comerciale ilicite
ilicite, sau din republicatã în 1991, completatã prin Legea nr.
nerespectarea legii privind 177/1998 şi prin Ordonanta Guvernului nr.
protecţia consumatorilor 126/1998, aprobatã prin Legea nr. 243/1998;
Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind
protecţia consumatorilor, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 11/1994, republicatã
în 1994, cu modificãrile ulterioare.

c) impozitul pe dividende Ordonanta Guvernului nr. 26/1995 privind
impozitul pe dividende, aprobatã şi modificatã prin Legea nr.
de la societãţile comerciale 101/1995, cu modificãrile ulterioare;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
217/1999 pentru modificarea şi completarea
<>Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind
impozitul pe profit.

d) alte încasãri din impozite Alte legi specifice prin care se stabilesc
directe impozite directe cuvenite bugetului de
stat.

5. Contribuţii:
- contribuţia pentru pensia Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/1998
suplimentarã privind unificarea fondurilor componente ale
bugetului asigurãrilor sociale de stat,
precum şi a celor pentru plata pensiilor
cuvenite asiguraţilor din unitãţile cu
atribuţii în domeniul apãrãrii naţionale,
ordinii publice şi siguranţei naţionale,
aprobatã prin Legea nr. 128/1999.

A.2. Impozite indirecte:
1. Taxa pe valoarea adãugatã <>Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa
pe valoarea adãugatã, republicatã în 1995 şi
modificatã prin Ordonanta Guvernului nr.
2/1998, aprobatã şi modificatã prin Legea nr.
195/1998, cu modificãrile ulterioare,
modificatã prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 31/1999; Ordonanta Guvernului
nr. 30/1995 privind regimul de concesionare
a construirii şi exploatãrii unor
tronsoane de cai de comunicaţii terestre -
autostrazi şi cai ferate, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 136/1996; Ordonanta
Guvernului nr. 21/1996 privind completarea
şi modificarea unor reglementãri referitoare
la taxa pe valoarea adãugatã, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 42/1997; Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind
regimul investiţiilor strãine în România -
pentru facilitãţile în derulare pana la
expirarea termenelor acordate; Ordonanta
Guvernului nr. 34/1997 privind completarea
şi modificarea unor reglementãri referitoare
la taxa pe valoarea adãugatã, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 81/1998; Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 56/1997 pentru
completarea art. 6 din Ordonanta Guvernului
nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã,
aprobatã prin Legea nr. 180/1998; Ordonanta
Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile
de leasing şi societãţile de leasing,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 90/1998,
republicatã în 2000; Ordonanta Guvernului nr.
8/1998 privind constituirea Fondului special
pentru promovarea şi dezvoltarea turismului,
modificatã şi completatã prin Ordonanta
Guvernului nr. 43/1998; Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la
modificarea şi completarea unor reglementãri
referitoare la accize şi la taxa pe valoarea
adãugatã, aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 147/1999; Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 12/1998 privind transportul
pe cãile ferate romane şi reorganizarea
Societãţii Naţionale a Cãilor Ferate Romane,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 89/1999;
<>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/1998
cu privire la modificarea şi completarea art.
6 din <>Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind
taxa pe valoarea adãugatã, aprobatã prin
Legea nr. 76/1999; Ordonanta Guvernului nr.
20/1999 pentru completarea prevederilor alin.
I al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr.
3/1992; Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 11/1999 privind acordarea de facilitãţi
fiscale agenţilor economici, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 134/1999; Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 127/1999 privind
instituirea unor mãsuri cu caracter fiscal şi
îmbunãtãţirea realizãrii şi colectãrii
veniturilor statului; Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 215/1999 privind modificarea
şi completarea unor reglementãri referitoare
la taxa pe valoarea adãugatã; alte legi
specifice care prevãd reglementãri în
domeniul taxei pe valoarea adãugatã.

2. Accize şi impozit pe Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind
circulaţie regimul produselor supuse accizelor;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997
privind regimul accizelor şi al altor
impozite indirecte, aprobatã şi modificatã
prin Legea nr. 196/1998; Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 50/1998, aprobatã şi
modificatã, prin Legea nr. 148/1999;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/1999
privind acordarea de facilitãţi fiscale
agenţilor economici, aprobatã şi modificatã
prin Legea nr. 134/1999; Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 127/1999 privind instituirea
unor mãsuri cu caracter fiscal şi
îmbunãtãţirea realizãrii şi colectãrii
veniturilor statului; Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 143/1999 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997
privind regimul accizelor şi al altor impozite
indirecte; Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 166/1999 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenta a
Guvernului nr. 82/1997 privind regimul
accizelor şi al altor impozite indirecte;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 160/1999
privind instituirea unor mãsuri de stimulare
a activitãţii titularilor de acorduri
petroliere şi subcontractanţilor acestora,
care desfãşoarã operaţiuni petroliere în
perimetre marine ce includ zone cu adancime
de apa de peste 100 metri.

3. taxe vamale:
a) taxe vamale de la Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al
persoane juridice României; Legea nr. 35/1991 privind regimul
investiţiilor strãine, republicatã în 1993,
cu modificãrile ulterioare - pentru
facilitãţile în derulare pana la expirarea
termenelor acordate; Ordonanta Guvernului nr.
26/1993 privind Tariful vamal de import al
României, aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 102/1994, cu modificãrile ulterioare;
<>Legea minelor nr. 61/1998 ; Legea petrolului
nr. 134/1995; Ordonanta Guvernului nr.
51/1997 privind operaţiunile de leasing şi
societãţile de leasing, aprobatã şi modificatã
prin Legea nr. 90/1998, completatã şi
modificatã prin Legea nr. 99/1999 şi
republicatã în 2000; Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 31/1997 privind regimul
investiţiilor strãine în România - pentru
facilitãţile în derulare pana la expirarea
termenelor acordate; Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 22/1998 privind instituirea,
cu caracter temporar, a unei suprataxe vamale
la importul de bunuri, aprobatã şi modificatã
prin Legea nr. 247/1998; Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 127/1999 privind instituirea
unor mãsuri cu caracter fiscal şi
îmbunãtãţirea realizãrii şi colectãrii
veniturilor statului; Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal
al mãrfurilor comercializate în regim
duty-free; alte legi specifice care prevãd
reglementãri în domeniul taxelor vamale.


b) taxe vamale şi alte venituri Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al
încasate de la persoane României; Ordonanta de urgenta a Guvernului
fizice prin unitãţile vamale nr. 22/1998 privind instituirea cu caracter
temporar a unei suprataxe vamale la importul
de bunuri; Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 102/1999 privind protecţia specialã şi
încadrarea în munca a persoanelor cu handicap,
modificatã prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 40/2000.

4. Alte impozite indirecte:
a) majorãri şi penalitãţi de Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar,
întârziere pentru venituri cinematografic, teatral, muzical, folcloric
nevarsate la termen şi al artelor plastice; Legea nr. 12/1996
pentru modificarea Legii nr. 3/1992 privind
instituirea "Timbrului Olimpic".

b) taxe şi tarife pentru <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
eliberarea de licenţe şi cu modificãrile ulterioare; Legea concurentei
autorizaţii de funcţionare nr. 21/1996, cu modificãrile ulterioare;
Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu
modificãrile ulterioare; Legea serviciilor
poştale nr. 83/1996, cu modificãrile
ulterioare; Legea nr. 111/1996 privind
desfãşurarea în siguranta a activitãţilor
nucleare, republicatã în 1998; Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind
energia electrica şi termica; Legea nr.
85/1997 privind acceptarea de cãtre România
a Codului internaţional de management pentru
exploatarea în siguranta a navelor şi pentru
prevenirea poluarii (Codul internaţional de
management al siguranţei - Codul ISM),
adoptat de cãtre Organizaţia Maritima
Internationala prin Rezoluţia A 741(18) din 4
noiembrie 1993; Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea
licenţelor de instalare şi operare a reţelelor
GSM şi DCS 1800 şi stabilirea taxelor de
licenta, republicatã în 1998 şi modificatã
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
17/1998, aprobatã şi modificatã prin Legea nr.
51/1999; Ordonanta Guvernului nr. 9/1993
privind taxele de eliberare a deciziilor de
autorizare în domeniul audiovizualului,
aprobatã prin Legea nr. 102/1994, modificatã
şi completatã prin Ordonanta Guvernului nr.
19/1998, aprobatã şi modificatã prin Legea nr.
231/1998; Ordonanta Guvernului nr. 33/1995
privind mãsuri pentru colectarea, reciclarea
şi reintroducerea în circuitul productiv a
deşeurilor refolosibile de orice fel, aprobatã
prin Legea nr. 137/1996; Ordonanta Guvernului
nr. 42/1995 privind producţia de produse
alimentare destinate comercializãrii, aprobatã
şi modificatã prin Legea nr. 123/1995,
modificatã şi completatã prin Ordonanta
Guvernului nr. 33/1999; Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul
vamal al mãrfurilor comercializate în regim
duty-free; Ordonanta Guvernului nr. 80/1998
privind prelungirea duratei de valabilitate
a licenţei NMT şi stabilirea taxei aferente;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/1998
privind regimul de autorizare a activitãţilor
din domeniul jocurilor de noroc, aprobatã
prin Legea nr. 166/1999, modificatã şi
completatã prin Ordonanta Guvernului nr.
36/2000; Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 42/1999 pentru completarea Legii sanitare
veterinare nr. 60/1974; alte legi specifice
care prevãd reglementãri în domeniul taxelor
şi tarifelor de licenta.

c) taxa pentru activitatea Legea petrolului nr. 134/1995; Legea minelor
de prospectiune, explorare nr. 61/1998.
şi exploatare a resurselor
minerale

d) taxe judiciare de timbru Legea nr. 115/1996 privind declararea şi
controlul averii demnitarilor, magistraţilor,
funcţionarilor publici şi a unor persoane cu
funcţii de conducere; <>Legea nr. 146/1997
privind taxele judiciare de timbru,
modificatã şi completatã prin Ordonanta
Guvernului nr. 11/1998, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 112/1998, cu
modificãrile ulterioare; alte legi specifice
desfãşurãrii activitãţii pentru care se
stabilesc taxe judiciare de timbru cuvenite
bugetului de stat.

e) taxe de timbru pentru <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
contestaţiile şi plângerile cu modificãrile ulterioare; Legea nr. 105/1997
asupra sumelor constatate pentru soluţionarea obiectiunilor,
şi aplicate prin acte contestaţiilor şi a plangerilor asupra
de control sau de impunere sumelor constatate şi aplicate prin actele
de control sau de impunere ale organelor
Ministerului Finanţelor; Legea nr. 141/1997
privind Codul vamal al României.

f) taxe de timbru pentru <>Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare
activitatea notarialã de timbru, modificatã şi completatã prin
Ordonanta Guvernului nr. 11/1998, aprobatã
şi modificatã prin Legea nr. 112/1998, cu
modificãrile ulterioare; Ordonanta Guvernului
nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru
activitatea notarialã, aprobatã şi modificatã
prin Legea nr. 122/1998, cu modificãrile
ulterioare.

g) taxe extrajudiciare de Legea nr. 117/1999 privind taxele
timbru extrajudiciare de timbru.

h) amenzi judiciare <>Ordonanta Guvernului nr. 30/1999 pentru
modificarea şi completarea <>Legii nr. 146/1997
privind taxele judiciare de timbru şi a
<>Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind
taxele de timbru pentru activitatea notarialã.

i) venituri din recuperarea <>Ordonanta Guvernului nr. 30/1999 pentru
cheltuielilor judiciare modificarea şi completarea <>Legii nr. 146/1997
avansate de stat privind taxele judiciare de timbru şi a
<>Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind
taxele de timbru pentru activitatea notarialã;
Legea nr. 126/1999 privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 50/1997 pentru
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994
privind organizarea activitãţii de expertiza
contabila şi a contabililor autorizaţi.

j) alte încasãri din impozite <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
indirecte cu modificãrile ulterioare; alte legi
specifice prin care se stabilesc impozite
indirecte cuvenite bugetului de stat.

B. Venituri nefiscale

1. Vãrsãminte din profitul net Ordonanta Guvernului nr. 23/1996 privind
al regiilor autonome repartizarea profitului la regiile autonome,
aprobatã prin Legea nr. 41/1997; Ordonanta
Guvernului nr. 68/1999 privind finanţarea
activitãţii Direcţiei Generale a
Penitenciarelor din subordinea Ministerului
Justiţiei; Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 91/1999 privind repartizarea profitului
Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat".

2. Vãrsãminte de la
instituţiile publice:
a) taxe de metrologie <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
cu modificãrile ulterioare; Ordonanta
Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea
de metrologie, aprobatã şi modificatã prin
Legea nr. 11/1994, modificatã şi completatã
prin Legea nr. 211/1998 şi prin Legea nr.
212/1998, precum şi prin Ordonanta Guvernului
nr. 104/1999 pentru modificarea şi
completarea prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie.

b) taxe pentru prestaţiile Ordonanta Guvernului nr. 48/1994 privind
efectuate şi pentru modificarea unor taxe pentru folosirea de
eliberarea autorizaţiilor drumurilor publice şi pentru unele prestãri
de transport în trafic servicii, în porturi şi aeroporturi,
internaţional aprobatã prin Legea nr. 123/1994, modificatã
prin Ordonanta Guvernului nr. 67/1998 şi
prin Legea nr. 74/1998 pentru completarea
anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr.
48/1994; Ordonanta Guvernului nr. 116/1998
privind instituirea regimului special pentru
activitatea de transport maritim
internaţional.

c) taxe consulare <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
cu modificãrile ulterioare; Ordonanta
Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea
serviciilor consulare şi a taxelor percepute
pentru prestarea acestora, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 89/1993, modificatã
prin Ordonanta Guvernului nr. 59/1999;
Ordonanta Guvernului nr. 43/1994 pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992,
aprobatã prin Legea nr. 123/1994.

d) taxe pentru analize efectuate <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
de laboratoare, altele decât cu modificãrile ulterioare; Ordonanta
cele sanitare, de pe lângã Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia
instituţii consumatorilor, republicatã în 1994, cu
modificãrile ulterioare.

e) taxe şi alte venituri din <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
protecţia mediului cu modificãrile ulterioare; Legea protecţiei
mediului nr. 137/1995, republicatã în 2000.

f) vãrsãminte din <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
disponibilitãţile cu modificãrile ulterioare; Decretul nr.
instituţiilor publice 151/1975 privind autofinantarea unor
şi activitãţilor activitãţi ale instituţiilor de stat, aprobat
autofinantate prin Legea nr. 54/1975, cu modificãrile
ulterioare.

g) vãrsãminte din veniturile <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
instituţiilor publice cu modificãrile ulterioare; Decretul nr.
şi activitãţilor 151/1975 privind autofinantarea unor
autofinantate activitãţi ale instituţiilor de stat, aprobat
prin Legea nr. 54/1975, cu modificãrile
ulterioare.

h) alte venituri de la <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
instituţiile publice cu modificãrile ulterioare; Legea nr. 52/1994
privind valorile mobiliare şi bursele de
valori, cu modificãrile ulterioare; Legea nr.
111/1996 privind desfãşurarea în siguranta a
activitãţilor nucleare, republicatã în 1998;
<>Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã în
1997, cu modificãrile ulterioare; Ordonanta
Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea
statisticii publice, republicatã în 1994,
modificatã prin Ordonanta Guvernului nr.
83/1999; Decretul nr. 253/1971 privind
contribuţia de întreţinere în unele
instituţii de ocrotire, aprobat prin Legea
nr. 54/1971; <>Ordonanta Guvernului nr. 39/1998
privind activitatea de standardizare nationala
în România, modificatã prin Ordonanta
Guvernului nr. 44/1998; Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publica şi regimul
juridic al acesteia; alte legi specifice
care prevãd reglementãri în acest domeniu.

3. Diverse venituri:
a) venituri din aplicarea <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
prescripţiei extinctive cu modificãrile ulterioare; Decretul nr.
(pentru instituţiile publice) 167/1958 privind prescripţia extinctiva,
republicat în 1960, cu modificãrile
ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 70/1997
privind controlul fiscal, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 64/1999.

b) venituri din amenzi şi alte Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi
sancţiuni aplicate, potrivit sancţionarea contravenţiilor, cu modificãrile
dispoziţiilor legale ulterioare; Legea nr. 87/1994 pentru
combaterea evaziunii fiscale; Legea nr.
141/1997 privind Codul vamal al României;
Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi
sancţionarea spalarii banilor; Ordonanta
Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea
unor sancţiuni contravenţionale, aprobatã
prin <>Legea nr. 114/1992 , cu modificãrile
ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 55/1994
privind majorarea limitelor minime şi maxime
ale amenzilor contravenţionale, stabilite
prin acte normative aflate în vigoare la 1
iunie 1994, aprobatã prin Legea nr. 129/1994
şi modificatã prin Ordonanta Guvernului nr.
27/1998; Ordonanta Guvernului nr. 15/1996
privind întãrirea disciplinei financiar-
valutare, aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 131/1996, modificatã şi completatã prin
Ordonanta Guvernului nr. 26/1997 şi prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1999;
Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind
instituirea sistemului de marcare pentru
tigarete, produse din tutun şi bãuturi
alcoolice, republicatã în 1997, modificatã
şi completatã prin Ordonanta Guvernului nr.
86/1998 şi prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 60/1999; Ordonanta Guvernului
nr. 70/1997 privind controlul fiscal,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 64/1999;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/1998
privind preţurile şi tarifele produselor şi
serviciilor care se executa sau se presteazã
în ţara în cadrul activitãţilor cu caracter
de monopol natural, al celor supuse prin lege
unui regim special sau al regiilor autonome,
care se stabilesc cu avizul Oficiului
Concurentei, aprobatã şi modificatã prin
Legea nr. 88/1999 şi modificatã prin
Ordonanta Guvernului nr. 117/1998, aprobatã
prin Legea nr. 127/1999; legile specifice
desfãşurãrii activitãţii pentru care se
stabilesc amenzi.

c) încasãri din cota reţinutã Codul penal al României, republicat în 1997.
conform Codului penal al
României

d) restituiri de fonduri din <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
finanţarea bugetarã a anilor cu modificãrile ulterioare.
precedenti

e) venituri din concesiuni Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea
unitãţilor economice de stat ca regii
autonome şi societãţi comerciale, cu
modificãrile ulterioare; Legea petrolului
nr. 134/1995; <>Legea nr. 72/1996 privind
finanţele publice, cu modificãrile
ulterioare; <>Legea minelor nr. 61/1998 ;
Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind
regimul de concesionare a construirii şi
exploatãrii unor tronsoane de cai de
comunicaţii terestre - autostrazi şi cai
ferate, aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 136/1996; Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publica şi regimul juridic al
acesteia; Legea nr. 219/1998 privind regimul
concesiunilor.

f) încasarea dobânzilor aferente Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de
ratelor lunare din locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie,
vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului şi din
construite din fondurile fondurile unitãţilor economice sau bugetare
statului de stat, republicatã în anul 1998.

g) încasãri din valorificarea Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi
bunurilor confiscate, sancţionarea contravenţiilor, cu modificãrile
abandonate şi alte sume ulterioare; <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele
constatate o data cu publice, cu modificãrile ulterioare; Legea
confiscarea, potrivit legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României;
Legea nr. 12/1990 privind protejarea
populaţiei impotriva unor activitãţi
comerciale ilicite, republicatã în 1991,
completatã prin Legea nr. 177/1998 şi prin
Ordonanta Guvernului nr. 126/1998; Legea nr.
56/1992 privind frontiera de stat a României,
cu modificãrile ulterioare; Legea nr. 34/1996
privind aprobarea volumului maxim de masa
lemnoasã ce se va recolta în anul 1996; Legea
nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea
spalarii banilor; Ordonanta Guvernului nr.
128/1998 pentru reglementarea modului şi
condiţiilor de valorificare a bunurilor legal
confiscate sau intrate, potrivit legii, în
proprietatea privatã a statului, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 98/1999, completatã
şi modificatã prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 38/1998, aprobatã şi modificatã
prin Legea nr. 94/1999; Ordonanta Guvernului
nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de
marcare pentru tigarete, produse din tutun şi
bãuturi alcoolice, republicatã în 1997,
modificatã şi completatã prin Ordonanta
Guvernului nr. 86/1998 şi prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 60/1999; Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind
produsele medicamentoase de uz uman; Ordonanta
Guvernului nr. 33/1995 privind mãsuri pentru
colectarea, reciclarea şi reintroducerea în
circuitul productiv a deşeurilor refolosibile
de orice fel, aprobatã prin Legea nr.
137/1996; Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al
adopţiei, aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 87/1998; Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 101/1999 privind
valorificarea şi transmiterea, fãrã plata,
a unor bunuri confiscate şi a unor bunuri
provenite din cadouri, devenite proprietate
privatã a statului, aflate în administrarea
şi, respectiv, în custodia Regiei Autonome
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de
Stat"; legile specifice desfãşurãrii
activitãţii în care se prevede confiscarea de
bunuri şi sume.


h) venituri realizate din Legea nr. 156/1997 privind acoperirea
încasarea debitelor financiarã a datoriilor fata de stat şi de
evidentiate în bilanţurile alte persoane juridice, rãmase în urma
de lichidare a patrimoniului desfiinţãrii fostelor cooperative agricole
fostelor C.A.P. de producţie.


i) încasãri din alte surse Codul de procedura penalã, republicat în 1997;
Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea
situaţiei juridice a unor imobile cu
destinaţia de locuinţe, trecute în
proprietatea statului; Decretul nr. 209/1976
pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor
de casa (valabil pentru instituţiile publice);
Legea nr. 46/1996 privind pregãtirea
populaţiei pentru apãrare; Hotãrârea
Guvernului nr. 618/1997 privind modul de
executare a serviciului utilitar alternativ;
alte legi specifice prin care se stabilesc
încasãri de sume la bugetul de stat.

II. VENITURI DIN CAPITAL

1. Venituri din valorificarea
unor bunuri ale statului:
a) venituri din valorificarea <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
unor bunuri ale cu modificãrile ulterioare; Ordonanta
instituţiilor publice Guvernului nr. 19/1995 privind unele mãsuri
de perfecţionare a regimului achiziţiilor
publice, precum şi a regimului de
valorificare a bunurilor scoase din
funcţiune, aparţinând instituţiilor publice,
aprobatã prin Legea nr. 96/1995.

b) venituri din valorificarea Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat,
stocurilor de la rezervele republicatã în 1997 şi completatã prin
materiale naţionale Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/1999;
şi de mobilizare Ordonanta Guvernului nr. 36/1996 privind
unele mãsuri specifice pentru improspatarea
stocurilor de produse petroliere din rezervele
de mobilizare ale armatei, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 208/1998.
VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA
ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

1. Încasãri din rambursarea
împrumuturilor acordate:
a) încasãri din rambursarea Legea nr. 95/1993 privind continuarea
împrumuturilor acordate participãrii României la construirea
pentru finalizarea unor Combinatului minier de imbogatire a
obiective aprobate prin minereurilor acide cu conţinut de fier de
convenţii bilaterale la Krivoi-Rog - Ucraina şi asigurarea
şi interguvernamentale resurselor de finanţare necesare; Ordonanta
Guvernului nr. 19/1996 privind asigurarea
rambursarii împrumutului de stat şi a
dobânzilor aferente, destinat continuãrii
participãrii României la construirea
Combinatului minier de imbogatire a
minereurilor acide cu conţinut de fier de
la Krivoi-Rog - Ucraina, aprobatã prin
Legea nr. 7/1997.

b) încasãri din rambursarea Legea nr. 15/1996 privind statutul şi regimul
împrumuturilor acordate refugiatilor în România, cu modificãrile
persoanelor care beneficiazã ulterioare.
de statutul de refugiat

c) încasãri din rambursarea Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr.
împrumuturilor acordate 109/1998; Ordonanta de urgenta a Guvernului
pentru acoperirea arieratelor nr. 14/1998 cu privire la rectificarea
cãtre Compania Nationala de bugetului de stat pe anul 1998, aprobatã
Electricitate - S.A. şi şi modificatã prin Legea nr. 29/1998.
Societatea Nationala de Gaze
Naturale "Romgaz" - S.A.

d) încasãri din rambursarea Ordonanta Guvernului nr. 13/1995 privind
împrumuturilor din fondul unele mãsuri de accelerare a procesului de
de redresare financiarã restructurare a regiilor autonome şi a
societãţilor comerciale cu capital
majoritar de stat, de intarire a disciplinei
financiare şi de imbunatatire a
decontãrilor în economie, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 119/1995, cu
modificãrile ulterioare.

II. Pentru bugetele locale

I. VENITURI CURENTE

A. Venituri fiscale

A.1. Impozite directe:

1. Impozitul pe profit <>Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind
impozitul pe profit, republicatã în 1997,
cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
inclusiv cu cele aduse prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 217/1999. Impozitul
pe profit aferent trimestrului IV 1999 se
determina în condiţiile legislaţiei existente
pana la data de 31 decembrie 1999.

2. Impozite şi taxe de la
populaţie:
a) impozitul pe veniturile Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/1997
liber profesionistilor, privind impunerea veniturilor realizate
meseriasilor şi ale altor de persoanele fizice [art. 2 alin. (1) lit. a),
persoane fizice independente f), g), h), l)], aprobatã şi modificatã
şi asociaţiilor familiale prin Legea nr. 246/1998; Legea nr. 103/1992
privind dreptul exclusiv al cultelor
religioase pentru producerea obiectelor de
cult, cu modificãrile ulterioare; Legea
asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997,
modificatã şi completatã prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 30/1998; Ordonanta
Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea
unor facilitãţi pentru dezvoltarea turismului
rural, aprobatã şi modificatã prin Legea nr.
187/1998; Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 98/1999 privind protecţia socialã a
persoanelor ale cãror contracte individuale
de munca vor fi desfãcute ca urmare a
concedierilor colective; alte legi specifice
care prevãd reglementãri în domeniul
impozitului pe venituri.

b) impozitul pe clãdiri Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele
de la persoane fizice locale, republicatã în 1998, modificatã şi
completatã prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 62/1998, aprobatã şi modificatã
prin Legea nr. 149/1999, şi prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 15/1999, aprobatã
prin Legea nr. 122/1999; Ordonanta Guvernului
nr. 27/1996 privind acordarea de facilitãţi
persoanelor care domiciliazã sau lucreazã în
unele localitãţi din Muntii Apuseni şi în
Rezervatia Biosferei "Delta Dunãrii",
republicatã în 1997.

c) taxe asupra mijloacelor Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele
de transport deţinute de locale, republicatã în 1998, modificatã şi
persoane fizice completatã prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 62/1998, aprobatã şi modificatã
prin Legea nr. 149/1999, şi prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 15/1999, aprobatã
prin Legea nr. 122/1999; Ordonanta
Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de
facilitãţi persoanelor care domiciliazã sau
lucreazã în unele localitãţi din Muntii
Apuseni şi în Rezervatia Biosferei "Delta
Dunãrii", republicatã în 1997; Legea
apiculturii nr. 89/1998.

d) impozitul pe veniturile Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/1997
persoanelor fizice privind impunerea veniturilor realizate
nesalariate de persoanele fizice [art. 26 alin. (1)],
aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 246/1998.

e) impozitul pe terenuri Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele
de la persoane fizice locale, republicatã în 1998, modificatã şi
completatã prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 62/1998, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 149/1999, şi prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1999,
aprobatã prin Legea nr. 122/1999; Ordonanta
Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de
facilitãţi persoanelor care domiciliazã sau
lucreazã în unele localitãţi din Muntii
Apuseni şi în Rezervatia Biosferei "Delta
Dunãrii", republicatã în 1997.

f) alte impozite şi taxe Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi
de la populaţie taxele locale, republicatã în 1998,
modificatã şi completatã prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 62/1998, aprobatã
şi modificatã prin Legea nr. 149/1999, şi
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
15/1999, aprobatã prin Legea nr. 122/1999;
<>Legea fondului funciar nr. 18/1991 ,
republicatã în 1998 şi modificatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1998,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr.
218/1998; Ordonanta Guvernului nr. 27/1996
privind acordarea de facilitãţi persoanelor
care domiciliazã sau lucreazã în unele
localitãţi din Muntii Apuseni şi în Rezervatia
Biosferei "Delta Dunãrii", republicatã în
1997; alte legi prin care se stabilesc
impozite şi taxe de la populaţie.

3. Taxa pentru folosirea Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei
terenurilor proprietate pentru folosirea terenurilor proprietate
de stat de stat în alte scopuri decât pentru
agricultura sau silvicultura; Legea nr.
78/1995 privind protecţia personalului şi a
patrimoniului din sectorul producţiei de
apãrare, cu modificãrile ulterioare;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
26/1998 privind unele mãsuri de protecţie
socialã a personalului din sectorul
producţiei de apãrare, aprobatã prin Legea
nr. 1/1999.

4. Impozitul pe clãdiri şi
terenuri de la persoane
juridice:
a) impozitul pe clãdiri de la Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi
persoane juridice taxele locale, republicatã în 1998,
modificatã şi completatã prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 62/1998, aprobatã
şi modificatã prin Legea nr. 149/1999, şi
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
15/1999, aprobatã prin Legea nr. 122/1999;
Legea nr. 78/1995 privind protecţia
personalului şi a patrimoniului din sectorul
producţiei de apãrare, cu modificãrile
ulterioare; Legea nr. 109/1996 privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de
consum şi a cooperaţiei de credit; Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 26/1998 privind
unele mãsuri de protecţie socialã a
personalului din sectorul producţiei de
apãrare, aprobatã prin Legea nr. 1/1999.

b) impozitul pe terenuri Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi
de la persoane juridice taxele locale, republicatã în 1998,
modificatã şi completatã prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 62/1998, aprobatã
şi modificatã prin Legea nr. 149/1999, şi
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
15/1999, aprobatã prin Legea nr. 122/1999;
Legea nr. 78/1995 privind protecţia
personalului şi a patrimoniului din sectorul
producţiei de apãrare, cu modificãrile
ulterioare; Legea nr. 109/1996 privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de
consum şi a cooperaţiei de credit; Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 26/1998 privind
unele mãsuri de protecţie socialã a
personalului din sectorul producţiei de
apãrare, aprobatã prin Legea nr. 1/1999.

5. Alte impozite directe:
a) taxa asupra mijloacelor Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi
de transport deţinute de taxele locale, republicatã în 1998,
persoane juridice modificatã şi completatã prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 62/1998, aprobatã
şi modificatã prin Legea nr. 149/1999, şi
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
15/1999, aprobatã prin Legea nr. 122/1999.

b) alte încasãri din impozite Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi
directe taxele locale, republicatã în 1998,
modificatã şi completatã prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 62/1998, aprobatã
şi modificatã prin Legea nr. 149/1999, şi
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
15/1999, aprobatã prin Legea nr. 122/1999;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/1999
pentru modificarea art. 27 din Legea nr.
27/1994 privind impozitele şi taxele locale,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr.
123/1999; Ordonanta Guvernului nr. 30/1995
privind regimul de concesionare a construirii
şi exploatãrii unor tronsoane de cai de
comunicaţii terestre - autostrazi şi cai
ferate, aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 136/1996.

A. 2. Impozite indirecte:

1. Impozitul pe spectacole Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
locale, modificatã şi completatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 86/1999;
Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe
spectacole.

2. Alte impozite indirecte:
a) taxe şi tarife pentru Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi
eliberarea de licenţe şi taxele locale, republicatã în 1998,
autorizaţii de funcţionare modificatã şi completatã prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 62/1998, aprobatã
şi modificatã prin Legea nr. 149/1999, şi
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
15/1999, aprobatã prin Legea nr. 122/1999.

b) taxe de timbru pentru Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1999
contestaţiile şi plângerile privind soluţionarea obiectiunilor şi
asupra sumelor constatate contestaţiilor formulate impotriva actelor de
şi aplicate prin acte de control şi de impunere având ca obiect
control sau de impunere contestarea şi stabilirea impozitelor şi
taxelor locale, a majorãrilor de întârziere,
a penalitatilor, precum şi a altor sume
şi mãsuri.

c) taxe extrajudiciare de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de
timbru stare civilã; Legea nr. 117/1999 privind
taxele extrajudiciare de timbru.

d) alte încasãri din impozite <>Legea fondului funciar nr. 18/1991 ,
indirecte republicatã în 1998 şi modificatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1998,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr.
218/1998; alte legi specifice prin care se
stabilesc impozite indirecte cuvenite
bugetelor locale.

B. Venituri nefiscale

1. Vãrsãminte din profitul Ordonanta Guvernului nr. 23/1996 privind
net al regiilor autonome repartizarea profitului la regiile autonome,
aprobatã prin Legea nr. 41/1997.

2. Vãrsãminte de la
instituţiile publice:
a) alte venituri privind Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe
circulaţia pe drumurile drumurile publice, republicat în 1999, cu
publice completãrile şi modificãrile ulterioare
(pentru amenzi).

b) venituri din încasarea Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
contravalorii lucrãrilor de locale, modificatã şi completatã prin
combatere a dãunãtorilor Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
şi bolilor în sectorul aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 86/1999;
vegetal-servicii publice Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele mãsuri
de protecţie a plantelor pentru stimularea ţãrãnimii şi activitãţii
economice a unitãţilor agricole cooperatiste
şi de stat, cu modificãrile ulterioare;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/1999
privind reorganizarea activitãţii de protecţie
a plantelor şi carantina fitosanitara.

c) veniturile punctelor de Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
insamantari artificiale locale, modificatã şi completatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 86/1999;
Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele mãsuri
pentru stimularea ţãrãnimii şi activitãţii
economice a unitãţilor agricole cooperatiste
şi de stat, cu modificãrile ulterioare.

d) veniturile Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
circumscriptiilor locale, modificatã şi completatã prin
sanitar-veterinare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 86/1999;
Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele mãsuri
pentru stimularea ţãrãnimii şi activitãţii
economice a unitãţilor agricole cooperatiste
şi de stat, cu modificãrile ulterioare.

e) vãrsãminte din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
disponibilitãţile locale, modificatã şi completatã prin
instituţiilor publice Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
şi activitãţilor aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 86/1999.
autofinantate

f) contribuţii datorate de Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor
persoanele beneficiare ale social.
serviciilor cantinelor
de ajutor social

g) alte venituri de la Legea administraţiei publice locale nr.
instituţiile publice: 69/1991, republicatã în 1996, cu modificãrile
ulterioare; Legea nr. 189/1998 privind
finanţele publice locale, modificatã şi
completatã prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 61/1998, aprobatã şi modificatã
prin Legea nr. 86/1999; Legea locuinţei nr.
114/1996, republicatã în 1997, cu modificãrile
ulterioare; Decretul nr. 253/1971 privind
contribuţia de întreţinere în unele instituţii
de ocrotire, aprobat prin Legea nr. 54/1971;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publica şi regimul juridic al acesteia.

3. Diverse venituri:

a) venituri din recuperarea Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
cheltuielilor de judecata, locale, modificatã şi completatã prin
imputatii şi despãgubiri Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
(pentru instituţii publice) aprobatã şi modificatã prin Legea nr.
86/1999; Codul penal al României, republicat
în 1997; Codul civil; Codul muncii.

b) venituri din amenzi şi Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi
alte sancţiuni aplicate, sancţionarea contravenţiilor, cu modificãrile
potrivit dispoziţiilor ulterioare; Legea nr. 87/1994 pentru
legale combaterea evaziunii fiscale; Ordonanta
Guvernului nr. 12/1994 pentru modificarea şi
abrogarea unor dispoziţii ale Legii nr.
32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor, aprobatã şi modificatã prin
Legea nr. 65/1994; Ordonanta Guvernului
nr. 55/1994 privind majorarea limitelor
minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale
stabilite prin acte normative aflate în vigoare
la 1 iunie 1994, aprobatã prin Legea nr.
129/1994; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
26/1997 privind protecţia copilului aflat în
dificultate, republicatã în 1998; Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind
reorganizarea regiilor autonome, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 207/1997 şi
modificatã prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 88/1997, aprobatã prin Legea
nr. 44/1998, cu modificãrile ulterioare;
legile specifice desfãşurãrii activitãţii
prin care se stabilesc amenzi.

c) restituiri de fonduri din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
finanţarea bugetarã a locale, modificatã şi completatã prin
anilor precedenti Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 86/1999.

d) venituri din concesiuni Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
şi închirieri locale, modificatã şi completatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 86/1999;
<>Legea fondului funciar nr. 18/1991 ,
republicatã în 1998 şi modificatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1998,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 218/1998;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executãrii construcţiilor şi unele mãsuri
pentru realizarea locuinţelor, republicatã
în 1997; Legea administraţiei publice locale
nr. 69/1991, republicatã în 1996, cu
modificãrile ulterioare; Legea nr. 82/1993
privind constituirea Rezervatiei Biosferei
"Delta Dunãrii", cu modificãrile ulterioare;
<>Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã
în 1997, cu modificãrile ulterioare; Legea
nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu privire
la impozitele şi taxele locale, aprobatã şi
modificatã prin <>Legea nr. 114/1992 , cu
modificãrile ulterioare; Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publica şi regimul
juridic al acesteia; legi specifice care
reglementeazã activitãţi de concesionari
şi închirieri.

e) încasãri din valorificarea Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
bunurilor confiscate locale, modificatã şi completatã prin
potrivit <>legii Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998 ,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 86/1999.

f) venituri realizate din Legea nr. 156/1997 privind acoperirea
administrarea sau financiarã a datoriilor fata de stat şi de
valorificarea bunurilor alte persoane juridice, rãmase în urma
fostelor C.A.P. desfiinţãrii fostelor cooperative agricole
de producţie.

g) încasãri din alte surse Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi
taxele locale, republicatã în 1998,
modificatã şi completatã prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 62/1998, aprobatã
şi modificatã prin Legea nr. 149/1999, şi
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
15/1999, aprobatã prin Legea nr. 122/1999;
Legea nr. 189/1998 privind finanţele
publice locale, modificatã şi completatã
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
61/1998, aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 86/1999.

II. VENITURI DIN CAPITAL

1. Venituri din valorificarea
unor bunuri ale statului:

a) venituri din valorificarea Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
unor bunuri ale locale, modificatã şi completatã prin
instituţiilor publice Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 86/1999;
<>Legea fondului funciar nr. 18/1991 ,
republicatã în 1998 şi modificatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1998,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 218/1998;
Ordonanta Guvernului nr. 19/1995 privind unele
mãsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor
publice, precum şi a regimului de valorificare
a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând
instituţiilor publice, aprobatã prin Legea nr.
96/1995.

b) venituri din vânzarea Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe
locuinţelor construite din şi spaţii cu alta destinaţie, construite
fondurile statului din fondurile statului şi din fondurile
unitãţilor economice sau bugetare de stat,
republicatã în anul 1998.

III. VENITURI CU DESTINAŢIE
SPECIALĂ

1. Venituri cu destinaţie
specialã:
a) taxe speciale Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
locale, modificatã şi completatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 86/1999.

b) venituri din vânzarea Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
unor bunuri aparţinând locale, modificatã şi completatã prin
domeniului privat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 86/1999.

c) venituri din fondul <>Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi
pentru drumurile publice utilizarea Fondului special al drumurilor
publice, republicatã în 1998, cu modificãrile
şi completãrile ulterioare.

d) venituri din fondul de Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
intervenţie locale, modificatã şi completatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 86/1999.

e) venituri din fondul Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind
pentru locuinţe stimularea investiţiilor pentru realizarea unor
lucrãri publice şi construcţii de locuinţe,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 82/1995;
<>Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã în
1997, cu modificãrile ulterioare.

f) venituri din amortizarea Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
mijloacelor fixe locale, modificatã şi completatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 86/1999.

g) venituri din fondul <>Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 privind
aviaţiei civile constituirea şi utilizarea Fondului special
al aviaţiei civile.

h) donaţii şi sponsorizãri Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
locale, modificatã şi completatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 86/1999.

i) sume acordate de Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
persoane juridice locale, modificatã şi completatã prin
şi fizice în vederea Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
participãrii la finanţarea aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 86/1999.
unor acţiuni de interes
public

j) venituri din finanţarea Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
Programului de pietruire locale, modificatã şi completatã prin
a drumurilor comunale Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
şi alimentare cu apa aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 86/1999.
a satelor

k) venituri pentru Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind
finanţarea activitãţilor mãsuri pentru reducerea riscului seismic al
privind riscul seismic al construcţiilor existente, republicatã
construcţiilor existente în 1998, modificatã şi completatã prin
cu destinaţia de locuinta Ordonanta Guvernului nr. 12/1999.

l) venituri din închirierea, Legea nr. 146/1999 privind organizarea,
vânzarea şi concesionarea funcţionarea şi finanţarea spitalelor.
unor bunuri aflate în
administrarea spitalelor
publice

IV. PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STAT

1. Cote defalcate din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
impozitul pe salarii locale, modificatã şi completatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 86/1999.

2. Cote defalcate din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 216/1999
impozitul pe venit pentru modificarea Legii nr. 189/1998 privind
finanţele publice locale.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA 5

SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2000

- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
din care, pentru:
Total sume ────────────────────────────────
defalcate bugetul propriu bugetele locale
Nr. Judeţul din impozitul al judeţului ale comunelor,
crt. pe venit oraşelor şi
municipiilor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 1.787.000.000 446.750.000 1.340.250.000
1. Alba 35.802.000 8.950.500 26.851.500
2. Arad 36.952.000 9.238.000 27.714.000
3. Arges 48.777.000 12.194.250 36.582.750
4. Bacau 68.156.000 17.039.000 51.117.000
5. Bihor 46.149.000 11.537.250 34.611.750
6. Bistrita-Nasaud 32.354.000 8.088.500 24.265.500
7. Botosani 58.959.000 14.739.750 44.219.250
8. Braşov 41.715.000 10.428.750 31.286.250
9. Brãila 38.923.000 9.730.750 29.192.250
10. Buzau 50.912.000 12.728.000 38.184.000
11. Caras-Severin 36.624.000 9.156.000 27.468.000
12. Calarasi 44.013.000 11.003.250 33.009.750
13. Cluj 34.817.000 8.704.250 26.112.750
14. Constanta 31.697.000 7.924.250 23.772.750
15. Covasna 20.529.000 5.132.250 15.396.750
16. Dambovita 49.269.000 12.317.250 36.951.750
17. Dolj 52.226.000 13.056.500 39.169.500
18. Galaţi 42.700.000 10.675.000 32.025.000
19. Giurgiu 33.010.000 8.252.500 24.757.500
20. Gorj 27.755.000 6.938.750 20.816.250
21. Harghita 33.832.000 8.458.000 25.374.000
22. Hunedoara 39.087.000 9.771.750 29.315.250
23. Ialomita 34.817.000 8.704.250 26.112.750
24. Iaşi 72.590.000 18.147.500 54.442.500
25. Ilfov 15.109.000 3.777.250 11.331.750
26. Maramures 58.466.000 14.616.500 43.849.500
27. Mehedinti 39.908.000 9.977.000 29.931.000
28. Mures 40.565.000 10.141.250 30.423.750
29. Neamt 64.379.000 16.094.750 48.284.250
30. Olt 49.762.000 12.440.500 37.321.500
31. Prahova 55.346.000 13.836.500 41.509.500
32. Satu Mare 37.937.000 9.484.250 28.452.750
33. Salaj 29.233.000 7.308.250 21.924.750
34. Sibiu 33.832.000 8.458.000 25.374.000
35. Suceava 90.491.000 22.622.750 67.868.250
36. Teleorman 58.630.000 14.657.500 43.972.500
37. Timis 38.759.000 9.689.750 29.069.250
38. Tulcea 25.456.000 6.364.000 19.092.000
39. Vaslui 54.525.000 13.631.250 40.893.750
40. Valcea 39.908.000 9.977.000 29.931.000
41. Vrancea 43.029.000 10.757.250 32.271.750
───────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA 6

SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru
subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei

- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Judeţul Suma
────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 1.200.000.000

1. Alba 11.724.000
2. Arad 28.738.000
3. Arges 44.268.000
4. Bacau 5.842.000
5. Bihor 30.102.000
6. Bistrita-Nasaud 6.891.000
7. Botosani 88.073.000
8. Braşov 32.099.000
9. Brãila 3.707.000
10. Buzau 48.655.000
11. Caras-Severin 18.986.000
12. Calarasi 15.210.000
13. Cluj 12.477.000
14. Constanta 60.381.000
15. Covasna 7.212.000
16. Dambovita 3.727.000
17. Dolj 47.292.000
18. Galaţi 16.230.000
19. Giurgiu 5.930.000
20. Gorj 10.909.000
21. Harghita 30.958.000
22. Hunedoara 14.278.000
23. Ialomita 10.260.000
24. Iaşi 27.642.000
25. Ilfov 2.703.000
26. Maramures 13.936.000
27. Mehedinti 27.003.000
28. Mures 13.868.000
29. Neamt 24.499.000
30. Olt 27.532.000
31. Prahova 25.720.000
32. Satu Mare 14.170.000
33. Salaj 14.461.000
34. Sibiu 6.679.000
35. Suceava 49.212.000
36. Teleorman 51.307.000
37. Timis 39.462.000
38. Tulcea 29.745.000
39. Vaslui 45.923.000
40. Valcea 4.359.000
41. Vrancea 24.706.000
42. Municipiul Bucureşti 203.124.000
────────────────────────────────────────────────────ANEXA 7

CRITERIUL
de determinare a sumelor defalcate din impozitul pe venit, pe unitãţi administrativ-teritoriale, pe anul 2000: CAPACITATEA FINANCIARĂ

Se calculeazã potrivit urmãtoarei formule:[VP(j) + I(j)] : P(j) P(u)


[VP(u) + I(u)] : P(u) P(j)
SD(u) = -------------------------------------- x SD(j),
n ▐ [VP(j) + I(j)] : P(j) P(u) ▐
Σ ▐ --------------------- X ---- ▐
u=1 ▐ [VP(u) + I(u)] : P(u) P(j) ▐


în care:
SD(u) = sume defalcate din impozitul pe venit pe unitate administrativ-teritorialã
SD(j) = suma defalcata din impozitul pe venit repartizata pe total judeţ, potrivit acestui criteriu
VP(j) = venituri proprii la nivelul judeţului
I(j) = impozitul pe venit, cuvenit potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 216/1999 la nivelul judeţului
P(j) = populaţia judeţului
VP(u) = veniturile proprii ale unitãţii administrativ-teritoriale
I(u) = impozitul pe venit, cuvenit unitãţii administrativ-teritoriale, potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 216/1999
P(u) = populaţia unitãţii administrativ-teritoriale

NOTA:
La defalcarea pe unitãţi administrativ-teritoriale a sumelor din impozitul pe venit se va avea în vedere alocarea cu prioritate a fondurilor aferente îngrijirii copiilor institutionalizati.

ANEXA 8

CATEGORIILE
de venituri şi cheltuieli care se prevãd în bugetele locale pe anul 2000


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CAPITOLUL I

Veniturile şi cheltuielile care se prevãd în bugetele proprii ale judeţelor

A. Venituri
(impozite, taxe şi alte venituri)

1. Impozitul pe profit de la regiile autonome şi societãţile comerciale de
sub autoritatea consiliilor judeţene
2. Alte impozite directe:
- Alte încasãri din impozite directe
3. Alte impozite indirecte:
- taxe de timbru pentru contestaţiile şi plângerile asupra sumelor
constatate şi aplicate prin acte de control sau de impunere
4. Vãrsãminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
consiliilor judeţene
5. Vãrsãminte de la instituţiile publice:
a) Venituri din încasarea contravalorii lucrãrilor de combatere a
dãunãtorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de
protecţie a plantelor
b) Alte venituri de la instituţiile publice
6. Diverse venituri:
a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit
dispoziţiilor legale
b) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã localã a anilor
precedenti*)
c) Venituri din concesiuni şi închirieri
d) Încasãri din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
e) Încasãri din alte surse
7. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:
- Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice (de
subordonare judeteana)
8. Venituri cu destinaţie specialã:
a) taxe speciale
b) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
c) Venituri din fondul pentru drumurile publice
d) Venituri din fondul de intervenţie
e) Venituri din fondul pentru locuinţe
f) Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
g) Venituri din fondul aviaţiei civile
h) Donaţii şi sponsorizãri
i) Sume acordate de persoane juridice şi fizice în vederea participãrii la
finanţarea unor acţiuni de interes public
j) Venituri pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic
al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinta
9. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale
c) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei
termice livrate populaţiei
d) Sume alocate de consiliul judeţean din cota defalcata din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a bugetului propriu
10. Subvenţii primite din bugetul de stat:
a) Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial
din împrumuturi externe
b) Subvenţii primite de bugetele locale pentru susţinerea sistemului de
protecţie a copilului
c) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborãrii
şi/sau actualizãrii planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor
locale de urbanism
11. Subvenţii primite de la alte bugete:
a) Subvenţii din bugetul Fondului special de solidaritate socialã pentru
persoanele cu handicap cãtre bugetele locale pentru susţinerea
sistemului de protecţie a drepturilor copilului
b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru susţinerea sistemului
de protecţie a copilului

B. Cheltuieli

1. Autoritãţi executive
2. Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret:
a) Biblioteci publice judeţene
b) Muzee
c) Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte
d) Şcoli populare de arta
e) Centre de conservare şi de valorificare a traditiei şi creatiei
populare
f) Culte religioase
g) Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea
sportiva şi de tineret
3. Asistenta socialã, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii:
a) Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului
b) Servicii publice specializate pentru protecţia copilului
c) Alte acţiuni privind asistenta socialã, alocaţii, pensii, ajutoare şi
indemnizaţii
4. Servicii şi dezvoltare publica şi locuinţe:
a) Alimentari cu apa, staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare,
staţii de pompare
b) Reţele, centrale şi puncte termice
c) Canalizare
d) Amenajãri hidrotehnice de interes local, în intravilan
e) Alte acţiuni privind servicii, dezvoltare publica şi locuinţe
5. Agricultura şi silvicultura:
- Combaterea dãunãtorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii
publice de protecţie a plantelor
6. Transporturi şi comunicaţii:
a) Aviatie civilã
b) Drumuri şi poduri
c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor
7. Alte acţiuni:
a) Comandamente militare
b) Protecţie civilã
c) Fondul pentru Dezvoltare Regionala
d) Alte cheltuieli
8. Fondul pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi
comisioanelor aferente
9. Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli:
a) Dobânzi aferente datoriei publice locale interne
b) Dobânzi aferente datoriei publice locale externe
c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de valoare
în condiţiile legii
d) Diferenţe de curs aferente datoriei publice locale externe
10. Plati de dobânzi şi comisioane:
a) Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur
b) Dobanda datoratã trezoreriei statului în cadrul planului de redresare
11. Rambursãri de împrumuturi:
a) Rambursare de împrumuturi acordate din fondul de tezaur
b) Rambursare de împrumuturi acordate din trezoreria statului
c) Rambursare de împrumuturi interne pentru investiţii
d) Rambursare de împrumuturi externe pentru investiţii
12. Fondul de rezerva bugetarã:
- Fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia consiliilor judeţene
13. Cheltuieli cu destinaţie specialã:
a) Servicii publice finanţate din taxe speciale
b) Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice
c) Cheltuieli din fondul de intervenţie
d) Cheltuieli din fondul pentru locuinţe
e) Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe
f) Cheltuieli din fondul aviaţiei civile
g) Cheltuieli din donaţii şi sponsorizãri
h) Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice şi fizice în vederea
participãrii la finanţarea unor acţiuni de interes public
i) Cheltuieli pentru finanţarea Programului de pietruire a drumurilor
comunale şi alimentarea cu apa a satelor
j) Cheltuieli pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului
seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinta

CAPITOLUL II
Veniturile şi cheltuielile care se prevãd în bugetele proprii ale
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi
al Consiliului General al Municipiului Bucureşti

A. Venituri
(impozite, taxe şi alte venituri)

1. Impozitul pe profit de la regiile autonome şi societãţile comerciale de
sub autoritatea consiliilor locale ale oraşelor, municipiilor,
sectoarelor municipiului Bucureşti şi a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti
2. Impozite şi taxe de la populaţie:
a) Impozitul pe clãdiri de la persoane fizice
b) taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
c) Impozitul pe terenuri de la persoane fizice
d) Alte impozite şi taxe de la populaţie
3. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
4. Impozitul pe clãdiri şi terenuri de la persoane juridice:
a) Impozitul pe clãdiri de la persoane juridice
b) Impozitul pe teren de la persoane juridice
5. Alte impozite directe:
a) Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice
b) Alte încasãri din impozite directe
6. Impozitul pe spectacole
7. Alte impozite indirecte:
a) taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de
funcţionare
b) taxe de timbru pentru contestaţiile şi plângerile asupra sumelor
constatate şi aplicate prin acte de control sau impunere
c) taxe extrajudiciare de timbru
d) Alte încasãri din impozite indirecte
8. Vãrsãminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
consiliilor locale ale oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului
Bucureşti şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti
9. Vãrsãminte de la instituţiile publice:
a) Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice
b) Venituri din încasarea contravalorii lucrãrilor de combatere a
dãunãtorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de
protecţie a plantelor
c) Veniturile punctelor de insamantari artificiale
d) Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare
e) Vãrsãminte din disponibilitãţile instituţiilor publice şi ale
activitãţilor autofinantate
f) Contribuţii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor
cantinelor de ajutor social
g) Alte venituri de la instituţiile publice
10. Diverse venituri:
a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii şi
despãgubiri
b) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor
legale
c) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã localã a anilor precedenti
d) Venituri din concesiuni şi închirieri
e) Încasãri din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
f) Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor
fostelor cooperative agricole de producţie
g) Încasãri din alte surse
11. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
12. Venituri cu destinaţie specialã:
a) taxe speciale
b) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
c) Venituri din fondul pentru drumurile publice
d) Venituri din fondul de intervenţie
e) Venituri din fondul pentru locuinţe
f) Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
g) Donaţii şi sponsorizãri
h) Sume acordate de persoane juridice şi fizice în vederea participãrii la
finanţarea unor acţiuni de interes public
i) Venituri pentru finanţarea Programului de pietruire a drumurilor
comunale şi alimentarea cu apa a satelor
j) Venituri pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului
seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinta
k) Venituri din închirierea, vânzarea şi concesionarea unor bunuri aflate
în administrarea spitalelor publice
13. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale
c) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei
termice livrate populaţiei
d) Sume alocate de consiliul judeţean din cota defalcata din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a bugetului propriu
14. Subvenţii primite din bugetul de stat:
a) Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial
din împrumuturi externe
b) Subvenţii primite de bugetele locale pentru susţinerea sistemului de
protecţie a drepturilor copilului
c) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborãrii
şi/sau actualizãrii planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor
locale de urbanism
15. Subvenţii primite de la alte bugete:
a) Subvenţii din bugetul Fondului special de solidaritate socialã pentru
persoanele cu handicap cãtre bugetele locale pentru susţinerea
sistemului de protecţie a drepturilor copilului
b) Subvenţii din bugetul Fondului special de solidaritate socialã pentru
persoanele cu handicap cãtre bugetele locale pentru susţinerea
sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap

B. Cheltuieli

1. Autoritãţi executive
2. Învãţãmânt:
a) Cheltuielile aferente unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, cu
excepţia celor care se suporta de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Educaţiei Naţionale potrivit Ordonanţei de urgenta a
Guvernului privind finanţarea unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar
de stat nr. 138/1999, se vor asigura din bugetul local al unitãţii
administrativ-teritoriale de care aparţin, precum şi din veniturile
proprii realizate în condiţiile legii de unitãţile de învãţãmânt
preuniversitar:
- Învãţãmânt preşcolar
- Învãţãmânt primar şi gimnazial
- Învãţãmânt liceal
- Învãţãmânt profesional
- Învãţãmânt postliceal
b) Alocaţii de la bugetele locale în completarea veniturilor proprii la
internate, cãmine şi cantine pentru elevi
3. Sãnãtate (cheltuielile materiale şi cele privind prestãrile de servicii,
cu excepţia celor pentru medicamente şi materiale sanitare, aferente
creselor, a celor pentru drepturile donatorilor onorifici de sânge ce se
acorda potrivit Legii nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea
terapeuticã a sângelui uman şi organizarea transfuzionalã în România,
precum şi alte cheltuieli care se pot suporta în conformitate cu
prevederile <>Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997 , cu
modificãrile ulterioare):
a) Crese
b) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
4. Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret:
a) Biblioteci publice, comunale, orãşeneşti, municipale
b) Muzee
c) Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte
d) Şcoli populare de arta
e) Case de cultura
f) Cãmine culturale
g) Culte religioase
h) Activitatea sportiva
i) Activitatea de tineret
j) Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea
sportiva şi de tineret
5. Asistenta socialã, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii:
a) Centre de îngrijire şi asistenta
b) Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap
c) Centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap
d) Centre de integrare prin terapie ocupationala
e) Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrica
f) Cantine de ajutor social
g) Ajutor social
h) Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului
i) Indemnizaţii de naştere
j) Servicii publice specializate pentru protecţia copilului
k) Cãmine de pensionari
l) Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulti cu handicap
grav
m) Alte acţiuni privind asistenta socialã, alocaţii, pensii, ajutoare şi
indemnizaţii
6. Servicii şi dezvoltare publica şi locuinţe:
a) Întreţinerea şi repararea strazilor
b) Iluminat
c) Salubritate
d) Întreţinere grãdini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de
agrement
e) Locuinţe
f) Alimentari cu apa, staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare,
staţii de pompare
g) Reţele, centrale şi puncte termice
h) Canalizare
i) Amenajãri hidrotehnice de interes local, în intravilan
j) Introducere de gaze naturale în localitãţi
k) Electrificari rurale
l) Alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publica şi locuinţe
7. Agricultura şi silvicultura:
a) Combaterea dãunãtorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii
publice de protecţie a plantelor
b) Puncte de insamantari artificiale
c) Circumscripţii sanitar-veterinare (exclusiv epizootii)
8. Transporturi şi comunicaţii:
a) Drumuri şi poduri
b) Transportul în comun
c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor
9. Alte acţiuni economice:
a) Prevenirea şi combaterea inundatiilor şi gheturilor
b) Alte cheltuieli pentru acţiuni economice
10. Alte acţiuni:
a) Comandamente militare
b) Protecţie civilã
c) Fondul Roman de Dezvoltare Socialã
d) Fondul pentru Dezvoltare Regionala
e) Alte cheltuieli
11. Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi
comisioanelor aferente
12. Transferuri cãtre alte bugete:
a) Transferuri din bugetele locale cãtre bugetul Fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate
b) Transferuri din bugetul comunei, oraşului, municipiului sau sectorului
municipiului Bucureşti cãtre bugetul consiliului judeţean pentru
susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului
13. Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli:
a) Dobânzi aferente datoriei publice locale interne
b) Dobânzi aferente datoriei publice locale externe
c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de valoare în
condiţiile legii
d) Diferenţe de curs aferente datoriei publice locale externe
14. Plati de dobânzi:
a) Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur
b) Dobanda datoratã trezoreriei statului în cadrul planului de redresare
15. Rambursãri de împrumuturi acordate:
a) Rambursare de împrumuturi acordate din fondul de tezaur
b) Rambursare de împrumuturi acordate din trezoreria statului
c) Rambursare de împrumuturi interne pentru investiţii
d) Rambursare de împrumuturi externe pentru investiţii
16. Fondul de rezerva bugetarã:
- Fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia consiliilor locale
17. Cheltuieli cu destinaţie specialã:
a) Servicii publice finanţate din taxe speciale
b) Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice
c) Cheltuieli din fondul de intervenţie
d) Cheltuieli din fondul pentru locuinţe
e) Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe
f) Cheltuieli din donaţii şi sponsorizãri
g) Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice şi fizice în vederea
participãrii la finanţarea unor acţiuni de interes public
h) Cheltuieli pentru finanţarea Programului de pietruire a drumurilor
comunale şi alimentarea cu apa a satelor
i) Cheltuieli pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului
seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinta
j) Cheltuieli pentru achiziţionarea de aparatura medicalã pentru
spitalele publice
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Se include şi restituirea împrumutului acordat pentru înfiinţarea Corpului gardienilor publici, potrivit convenţiilor încheiate în acest scop.


NOTA:
Majorãrile şi penalitãţile de întârziere pentru venituri nevarsate la termen se înregistreazã la capitolul şi subcapitolul corespunzãtor impozitului sau taxei la care se referã.
Repartizarea cheltuielilor pe bugete componente se face în funcţie de subordonarea unitãţilor, precum şi de localitatea în care îşi are sediul instituţia publica, în cazul unitãţilor preluate cu finanţare parţialã sau totalã din bugetele locale.ANEXA 9

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE


BUGETUL
Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2000


- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Tit- A
pi- u lu/ l
tol b A i
c r n Denumirea indicatorului Program
a t e 2000
p i a
i c t
t o
o l
l
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VENITURI-TOTAL 26.724.702.800
I.VENITURI CURENTE 26.290.145.800
A. VENITURI FISCALE 25.511.756.400
A1.IMPOZITE DIRECTE 25.511.756.400
1216 CONTRIBUŢIA LA FONDUL DE ASIGURĂRI
SOCIALE DE SĂNĂTATE 25.511.756.400
01 Contribuţii de la persoane juridice
sau fizice care angajeazã personal
salariat 9.914.424.900
02 Contribuţia persoanelor asigurate 15.574.664.100
03 Contribuţii facultative la asigurãrile
sociale de sãnãtate 22.667.400
B. VENITURI NEFISCALE 778.389.400
2216 DIVERSE VENITURI 778.389.400
30 Încasãri din alte surse 778.389.400
IV. SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 434.557.000
3516 SUME DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU
PERSOANELE ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII 337.020.400
01 Persoane care satisfac serviciul militar
în termen 135.004.800
02 Persoane care executa o pedeapsa privativã
de libertate sau arest preventiv 79.615.200
03 Persoane care fac parte dintr-o familie
care beneficiazã de ajutor social 122.400.400
3616 SUME DE LA BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE
STAT PENTRU PERSOANELE ASIGURATE PRIN
EFECTUL LEGII 97.536.600
01 Persoane aflate în concediu medical sau în
concediu medical pentru îngrijirea copilului
bolnav în varsta de pana la 6 ani 97.536.600
CHELTUIELI-TOTAL 23.096.700.000
01 CHELTUIELI CURENTE 22.455.200.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 342.163.530
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 22.113.036.470
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 641.500.000

Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 21.760.464.860
01 CHELTUIELI CURENTE 21.760.464.860
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 21.760.464.860
6216 SERVICII MEDICALE ŞI MEDICAMENTE 21.760.464.860*)
01 CHELTUIELI CURENTE 21.760.464.860
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 21.760.464.860
25 Materiale şi prestãri servicii cu
caracter medical 21.760.464.860

Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI 1.336.235.140
01 CHELTUIELI CURENTE 694.735.140
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 342.163.530
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 352.571.610
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 641.500.000
7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 1.336.235.140
01 CHELTUIELI CURENTE 694.735.140
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 342.163.530
10 Cheltuieli cu salariile 229.671.500
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale
de stat 68.901.450
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului
pentru plata ajutorului de şomaj 11.483.575
13 Deplasãri, detaşãri, transferãri 16.030.000
13 01 Deplasãri, detaşãri, transferãri în ţara 10.463.000
13 02 Deplasãri în strãinãtate 5.567.000
14 Contribuţii pentru constituirea Fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate 16.077.005
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 352.571.610
24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrie 87.270.643
25 Materiale şi prestãri de servicii cu
caracter funcţional 80.000.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau
scurta durata şi echipament 50.915.740
27 Reparaţii curente 65.000.000
28 Reparaţii capitale 46.585.227
29 Cãrţi şi publicaţii 3.200.000
30 Alte cheltuieli 19.600.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 641.500.000
72 Investiţii ale instituţiilor publice 641.500.000
din total capitol:
01 Administraţie centrala 334.058.785
25 Servicii publice descentralizate 1.002.176.355
9516 FONDURI DE REZERVA 1.336.235.140
06 Fondul de rezerva al Casei Naţionale de
Asigurãri de Sãnãtate 334.058.785
07 Fondul de rezerva la dispoziţia caselor de
asigurãri de sãnãtate judeţene şi a
municipiului Bucureşti 1.002.176.355
9816 EXCEDENT 2.291.767.660
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Se detaliazã pe subcapitole de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate la propunerile caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, precum şi ale Casei de Asigurãri de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi ale Casei de Asigurãri de Sãnãtate a Transporturilor. Din suma prevãzutã se asigura şi costul biletelor de tratament acordate veteranilor de rãzboi şi vãduvelor de rãzboi potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 170/1999, în limita sumei de 20 miliarde lei, potrivit convenţiei încheiate între Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.ANEXA 10

BUGETUL
Fondului special pentru sãnãtate publica pe anul 2000


- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Tit- A
pi- u lu/ l
tol b A i
c r n Denumirea indicatorului Program
a t e 2000
p i a
i c t
t o
o l
l
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VENITURI-TOTAL 1.036.200.000
I.VENITURI CURENTE 976.200.000
A. VENITURI FISCALE 250.000.000
A2.IMPOZITE INDIRECTE 250.000.000
1707 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 250.000.000
18 Taxa asupra unor activitãţi şi din
publicitatea lor 250.000.000
B. VENITURI NEFISCALE 726.200.000
2107 VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE 706.200.000
30 Alte venituri de la instituţiile publice 706.200.000
2207 DIVERSE VENITURI 20.000.000
03 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni
aplicate potrivit dispoziţiilor legale 20.000.000
II. VENITURI DIN CAPITAL 60.000.000
3007 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE
STATULUI 60.000.000
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale
instituţiilor publice 60.000.000
CHELTUIELI-TOTAL 836.200.000*)
01 CHELTUIELI CURENTE 612.900.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 50.000.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 562.900.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 223.300.000

Partea a III-a -CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 836.200.000
5807 SĂNĂTATE 836.200.000
01 CHELTUIELI CURENTE 612.900.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 50.000.000
10 Cheltuieli cu salariile 34.238.750
11 Cheltuieli pentru asigurãri sociale de stat 9.552.600
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului
pentru plata ajutorului de şomaj 1.711.937
13 Deplasãri, detaşãri, transferãri 2.100.000
13 01 Deplasãri, detaşãri, transferãri în ţara 2.100.000
14 Cheltuieli pentru constituirea Fondului
asigurãrilor sociale de sãnãtate 2.396.713
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 562.900.000
23 Medicamente şi materiale sanitare 73.300.000
24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrie 73.760.000
25 Materiale şi prestãri de servicii cu
caracter funcţional 315.720.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau
scurta durata şi echipament 18.200.000
27 Reparaţii curente 54.790.000
29 Cãrţi şi publicaţii 80.000
30 Alte cheltuieli 27.050.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 223.300.000
72 Investiţii ale instituţiilor publice 223.300.000
din total capitol:
01 Administraţie centrala 12.000.000
05 Crese 12.880.000
07 Centre de transfuzii sangvine 100.000.000
25 Servicii publice descentralizate 605.500.000
50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 105.820.000
9807 EXCEDENT 200.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.
ANEXA 10a)

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

BUGETUL
Fondului special pentru sãnãtate publica pe anul 2000- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Tit- A
pi- u lu/ l
tol b A i
c r n Denumirea indicatorului Program
a t e 2000
p i a
i c t
t o
o l
l
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VENITURI-TOTAL 1.029.980.000
I.VENITURI CURENTE 969.980.000
A. VENITURI FISCALE 250.000.000
A2. IMPOZITE INDIRECTE 250.000.000
1707 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 250.000.000
18 Taxa asupra unor activitãţi şi din
publicitatea lor 250.000.000
B. VENITURI NEFISCALE 719.980.000
2107 VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE 699.980.000
30 Alte venituri de la instituţiile publice 699.980.000
2207 DIVERSE VENITURI 20.000.000
03 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni
aplicate potrivit dispoziţiilor legale 20.000.000
II. VENITURI DIN CAPITAL 60.000.000
3007 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI
ALE STATULUI 60.000.000
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale
instituţiilor publice 60.000.000
CHELTUIELI-TOTAL 829.980.000*)
01 CHELTUIELI CURENTE 610.030.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 50.000.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 560.030.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 219.950.000

Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 829.980.000
5807 SĂNĂTATE 829.980.000
01 CHELTUIELI CURENTE 610.030.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 50.000.000
10 Cheltuieli cu salariile 34.238.750
11 Cheltuieli pentru asigurãri sociale de stat 9.552.600
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului
pentru plata ajutorului de şomaj 1.711.937
13 Deplasãri, detaşãri, transferãri 2.100.000
13 01 Deplasãri, detaşãri, transferãri în ţara 2.100.000
14 Cheltuieli pentru constituirea Fondului
asigurãrilor sociale de sãnãtate 2.396.713
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 560.030.000
23 Medicamente şi materiale sanitare 72.800.000
24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrie 72.800.000
25 Materiale şi prestãri de servicii cu
caracter funcţional 315.000.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau
scurta durata şi echipament 18.000.000
27 Reparaţii curente 54.500.000
30 Alte cheltuieli 26.930.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 219.950.000
72 Investiţii ale instituţiilor publice 219.950.000
din total capitol:
01 Administraţie centrala 12.000.000
05 Crese 12.880.000
07 Centre de transfuzii sanguine 100.000.000
25 Servicii publice descentralizate 605.500.000
50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 99.600.000
9807 EXCEDENT 200.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.
ANEXA 10b)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR


BUGETUL
Fondului special pentru sãnãtate publica pe anul 2000


- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Tit- A
pi- u lu/ l
tol b A i
c r n Denumirea indicatorului Program
a t e 2000
p i a
i c t
t o
o l
l
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VENITURI-TOTAL 6.220.000
I. VENITURI CURENTE 6.220.000
B. VENITURI NEFISCALE 6.220.000
2107 VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE 6.220.000
30 Alte venituri de la instituţiile publice 6.220.000
CHELTUIELI-TOTAL 6.220.000*)
01 CHELTUIELI CURENTE 2.870.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 2.870.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.350.000

Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 6.220.000
5807 SĂNĂTATE 6.220.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.870.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 2.870.000
23 Medicamente şi materiale sanitare 500.000
24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrie 960.000
25 Materiale şi prestãri de servicii cu caracter
funcţional 720.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
durata şi echipament 200.000
27 Reparaţii curente 290.000
29 Cãrţi şi publicaţii 80.000
30 Alte cheltuieli 120.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.350.000
72 Investiţii ale instituţiilor publice 3.350.000
din total capitol:
50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 6.220.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.ANEXA 11

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU
PERSOANELE CU HANDICAP

BUGETUL
Fondului special de solidaritate socialã
pentru persoanele cu handicap pe anul 2000

- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Tit- A
pi- u lu/ l
tol b A i
c r n Denumirea indicatorului Program
a t e 2000
p i a
i c t
t o
o l
l
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VENITURI-TOTAL 3.521.230.000
I. VENITURI CURENTE 3.521.180.000
A. VENITURI FISCALE 3.519.300.000
A1. IMPOZITE DIRECTE 3.519.300.000
1108 CONTRIBUŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI
PENTRU CONSTITUIREA FONDURILOR SPECIALE 3.519.300.000
01 Contribuţia agenţilor economici 3.519.300.000
B. VENITURI NEFISCALE 1.880.000
2208 DIVERSE VENITURI 1.880.000
11 Vãrsãminte de la persoane juridice pentru
persoane cu handicap neincadrate 1.680.000
30 Încasãri din alte surse 200.000
V. DONAŢII 50.000
4008 DONAŢII 50.000
CHELTUIELI-TOTAL 2.329.824.241
01 CHELTUIELI CURENTE 2.329.824.241
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 21.089.354
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 202.723.322
38 TRANSFERURI 2.106.011.565
39 Consolidabile 1.410.000.000
40 Neconsolidabile 696.011.565

Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 885.500.165
01 CHELTUIELI CURENTE 885.500.165
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.447.194
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 175.041.406
38 TRANSFERURI 696.011.565
6008 ASISTENTA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE
ŞI INDEMNIZAŢII 696.011.565
01 CHELTUIELI CURENTE 696.011.565
38 TRANSFERURI 696.011.565
40 Transferuri neconsolidabile 696.011.565
03 Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 82.680.000
05 Pensii de asigurãri sociale 228.992.350
09 Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii 334.339.215
68 Programe de protecţie socialã şi integrare
socioprofesionala a persoanelor cu handicap 50.000.000
din total capitol:
15 Alocaţia de stat pentru copii 82.680.000
22 Pensii de asigurãri sociale 228.992.350*)
37 Ajutoare speciale 334.339.215
48 Programe de protecţie socialã şi integrare
socioprofesionala a persoanelor cu handicap 50.000.000
6108 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 189.488.600
01 CHELTUIELI CURENTE 189.488.600
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.447.194
10 03 Indemnizaţii de conducere şi alte
indemnizaţii 14.447.194
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 175.041.406
21 Drepturi cu caracter social 175.041.406
din total capitol:
03 taxe abonament radio-tv şi de instalare,
transferare, abonament telefonic şi costul
unui numãr de impulsuri 141.712.500
04 Transport urban şi interurban 32.776.100
50 Alte acţiuni privind cheltuielile sociale 15.000.000

Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI 34.324.076
7308 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 34.324.076
01 CHELTUIELI CURENTE 34.324.076
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 6.642.160
10 Cheltuieli cu salariile 4.628.140
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 1.388.442
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului
pentru plata ajutorului de şomaj 231.408
13 Deplasãri, detaşãri, transferãri 70.200
13 01 Deplasãri, detaşãri, transferãri în ţara 70.200
14 Contribuţii pentru constituirea Fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate 323.970
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 27.681.916
24 Cheltuieli de întreţinere şi gospodãrie 1.000.000
30 Alte cheltuieli 26.681.916
din total capitol:
02 Cheltuieli cu personalul care gestioneazã
fondul 6.642.160
03 Cheltuieli cu transmiterea şi plata
drepturilor 26.681.916
50 Alte cheltuieli 1.000.000
8408 TRANSFERURI CĂTRE BUGETELE LOCALE 1.410.000.000
39 Transferuri consolidabile 1.410.000.000
09 Transferuri pentru susţinerea sistemului
de protecţie a drepturilor copilului 100.000.000
15 Transferuri pentru susţinerea sistemului
de protecţie a persoanelor cu handicap 1.310.000.000**)
9808 EXCEDENT 1.191.405.759
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Inclusiv indemnizaţia de insotitor nevazator gradul I, conform art. 1 alin. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 610/1990, cu modificãrile ulterioare.
**) Include şi sumele necesare pentru plata ratelor de capital, achitarea dobânzilor şi a altor costuri interne şi externe, aferente AcorduluiCadru de Împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei, destinat finanţãrii extinderii Centrului de Recuperare Neuropsihica Gura Ocnitei-Ochiuri, judeţul Dambovita, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 72/1999.ANEXA 12

MINISTERUL FINANŢELOR

BUGETUL
Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea
punctelor de control pentru trecerea frontierei,
precum şi a celorlalte unitãţi vamale pe anul 2000

- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Tit- A
pi- u lu/ l
tol b A i
c r n Denumirea indicatorului Program
a t e 2000
p i a
i c t
t o
o l
l
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VENITURI - TOTAL 680.000.000
I. VENITURI CURENTE 680.000.000
A. VENITURI FISCALE 200.000.000
A2. IMPOZITE INDIRECTE 200.000.000
1710 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 200.000.000
06 Încasãri din comisionul pentru
servicii vamale 200.000.000
B. VENITURI NEFISCALE 480.000.000
2210 DIVERSE VENITURI 480.000.000
30 Încasãri din alte surse 480.000.000
CHELTUIELI - TOTAL 350.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 350.000.000

Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI 350.000.000
7210 ALTE ACŢIUNI 350.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 350.000.000
72 Investiţii ale instituţiilor publice 350.000.000
12 Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de
control pentru trecerea frontierei, precum
şi a celorlalte unitãţi vamale 350.000.000
9810 EXCEDENT 330.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA 13

MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI

BUGETUL
Fondului special pentru dezvoltarea
sistemului energetic pe anul 2000

- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Tit- A
pi- u lu/ l
tol b A i
c r n Denumirea indicatorului Program
a t e 2000
p i a
i c t
t o
o l
l
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VENITURI - TOTAL 2.300.000.000
I. VENITURI CURENTE 2.300.000.000
A. VENITURI FISCALE 2.300.000.000
A2. IMPOZITE INDIRECTE 2.300.000.000
1711 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 2.300.000.000
19 Taxa de dezvoltare cuprinsã în tariful
energiei electrice şi termice 2.300.000.000
CHELTUIELI - TOTAL 2.100.000.000*)
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.100.000.000

Partea a V-a - ACŢIUNI ECONOMICE 2.100.000.000
6611 INDUSTRIE 2.100.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.100.000.000
73 Investiţii ale regiilor autonome,
societãţilor şi companiilor naţionale
şi societãţilor comerciale cu capital
majoritar de stat 2.100.000.000
05 Electricitate şi alte forme de energie 2.100.000.000
9811 EXCEDENT 200.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Cheltuielile se vor efectua în funcţie de încasarea veniturilor şi cu prioritate pentru înlãturarea efectelor calamitãţilor naturale.
ANEXA 14

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM


BUGETUL
Fondului special pentru promovarea şi
dezvoltarea turismului pe anul 2000

- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Tit- A
pi- u lu/ l
tol b A i
c r n Denumirea indicatorului Program
a t e 2000
p i a
i c t
t o
o l
l
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VENITURI-TOTAL 164.300.000
I. VENITURI CURENTE 162.300.000
A. VENITURI FISCALE 162.300.000
A1. IMPOZITE DIRECTE 162.300.000
1117 CONTRIBUŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI
PENTRU CONSTITUIREA FONDURILOR SPECIALE 162.300.000
01 Contribuţia agenţilor economici 162.300.000

VII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR
ACORDATE 2.000.000
4217 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 2.000.000
11 Încasãri din rambursarea împrumuturilor
acordate pentru proiecte de investiţii
în turism 2.000.000
CHELTUIELI-TOTAL 115.200.000*)
01 CHELTUIELI CURENTE 96.200.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 7.601.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 88.599.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.000.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 15.000.000

Partea a V-a - ACŢIUNI ECONOMICE 100.200.000
6917 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 100.200.000
01 CHELTUIELI CURENTE 96.200.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 7.601.000
10 Cheltuieli cu salariile 3.935.000
11 Cheltuieli pentru asigurãri sociale de stat 50.000
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului
pentru plata ajutorului de şomaj 6.000
13 Deplasãri, detaşãri, transferãri 3.601.000
13 01 Deplasãri, detaşãri, transferãri în ţara 1.200.000
02 Deplasãri, detaşãri, transferãri în
strãinãtate 2.401.000
14 Contribuţii pentru constituirea Fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate 9.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 88.599.000
25 Materiale şi prestãri de servicii cu
caracter funcţional 1.349.000
30 Alte cheltuieli 87.250.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.000.000
72 Investiţii ale instituţiilor publice 4.000.000
din total capitol:
13 Promovarea şi dezvoltarea turismului 100.200.000

Partea a VIII-a - ÎMPRUMUTURI ACORDATE 15.000.000
8617 ÎMPRUMUTURI 15.000.000
78 OPERAŢIUNI FINANCIARE 15.000.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 15.000.000
80 Împrumuturi 15.000.000
80 08 Împrumuturi acordate pentru proiecte de
investiţii în turism 15.000.000
din total capitol:
08 Împrumuturi acordate pentru proiecte de
investiţii în turism 15.000.000
9817 EXCEDENT 49.100.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) În anul 2000 Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului poate fi utilizat şi pentru acoperirea cheltuielilor curente şi de capital ale birourilor de informare şi promovare turistica din ţara şi din strãinãtate.ANEXA 15

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL
Fondului special al drumurilor publice pe anul 2000

- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Tit- A
pi- u lu/ l
tol b A i
c r n Denumirea indicatorului Program
a t e 2000
p i a
i c t
t o
o l
l
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VENITURI-TOTAL 3.661.000.000
1. VENITURI CURENTE 3.661.000.000
A. VENITURI FISCALE 3.661.000.000
A2. IMPOZITE INDIRECTE 3.661.000.000
1712 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 3.661.000.000*)
07 Cota asupra preţului cu ridicatã,
exclusiv accizele, pentru carburanţii
auto livrati la intern de cãtre
producãtori şi valorii în vama pentru
carburanţii auto importati 2.546.000.000
08 Cota asupra preţului cu ridicatã,
exclusiv accizele, pentru autovehiculele
şi remorcile livrate de cãtre
producãtorii din ţara pe piata interna
şi a valorii în vama a autovehiculelor
şi remorcilor importate 765.000.000
09 Sume fixe anuale plãtite pentru
utilizarea drumurilor publice de
proprietarii de automobile şi remorci 350.000.000
CHELTUIELI-TOTAL 3.125.000.000**)
01 CHELTUIELI CURENTE 2.825.000.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 2.825.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
a) Pentru drumurile naţionale:
ACŢIUNI ECONOMICE 2.031.000.000
6812 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 2.031.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 1.781.000.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.781.000.000
27 Reparaţii curente 1.431.000.000
28 Reparaţii capitale 333.750.000***)
30 Alte cheltuieli 16.250.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 250.000.000
73 Investiţii ale regiilor autonome,
societãţilor şi companiilor naţionale şi
societãţilor comerciale cu capital majoritar
de stat 250.000.000
05 Drumuri şi poduri 2.031.000.000
b) Pentru drumurile locale:
ACŢIUNI ECONOMICE 1.094.000.000
6812 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 1.094.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 1.044.000.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.044.000.000
27 Reparaţii curente 844.000.000
28 Reparaţii capitale 191.250.000
30 Alte cheltuieli 8.750.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50.000.000
73 Investiţii ale regiilor autonome,
societãţilor şi companiilor naţionale
şi societãţilor comerciale cu capital
majoritar de stat 50.000.000
05 Drumuri şi poduri 1.094.000.000
9812 EXCEDENT 536.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Inclusiv încasãrile din restantele din anii precedenti, care în execuţie se vor evidenţia distinct.
**) Disponibilul din anii precedenti la Fondul special al drumurilor publice se va utiliza în limita cheltuielilor aprobate.
***) Reparaţii capitale, din care, 100 miliarde lei reprezintã contribuţia partii romane la realizarea lucrãrilor de reabilitare finanţate din împrumutul Bãncii Europene de Investiţii, ratificat prin Legea nr. 34/1999 privind ratificarea Acordului de Împrumut dintre România şi Banca Europeanã de Investiţii şi Administraţia Nationala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor - etapa a III-a.

NOTA:
Cheltuielile se vor efectua în limita veniturilor încasate şi cu prioritate pentru înlãturarea efectelor calamitãţilor naturale.
ANEXA 16

MINISTERUL FINANŢELOR


BUGETUL
Fondului special pentru protejarea asiguraţilor pe anul 2000

- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Tit- A
pi- u lu/ l
tol b A i
c r n Denumirea indicatorului Program
a t e 2000
p i a
i c t
t o
o l
l
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VENITURI-TOTAL 75.000.000
I. VENITURI CURENTE 75.000.000
B. VENITURI NEFISCALE 75.000.000
2213 DIVERSE VENITURI 75.000.000
14 Venituri din aplicarea cotei de 1% asupra
volumului de prime brute 75.000.000
CHELTUIELI-TOTAL 34.482.880
01 CHELTUIELI CURENTE 34.482.880
38 TRANSFERURI 34.482.880

Partea a V-a - ACŢIUNI ECONOMICE 34.482.880
6913 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 34.482.880
01 CHELTUIELI CURENTE 34.482.880
38 TRANSFERURI 34.482.880
40 Transferuri neconsolidabile 34.482.880
16 Despãgubiri datorate în caz de faliment al
societãţilor de asigurãri 34.482.880
9813 EXCEDENT 40.517.120
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA 17

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL
Fondului special al aviaţiei civile pe anul 2000

- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Tit- A
pi- u lu/ l
tol b A i
c r n Denumirea indicatorului Program
a t e 2000
p i a
i c t
t o
o l
l
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VENITURI-TOTAL 209.000.000
I. VENITURI CURENTE 209.000.000
A. VENITURI FISCALE 209.000.000
A1. IMPOZITE INDIRECTE 209.000.000
1718 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 209.000.000
20 Cote din veniturile realizate din
activitãţi în domeniul aviaţiei civile 209.000.000
CHELTUIELI-TOTAL 173.570.000
01 CHELTUIELI CURENTE 59.866.500
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 48.066.500
38 TRANSFERURI 11.800.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 113.703.500
a) Pentru aeroporturi de interes naţional:
ACŢIUNI ECONOMICE 43.392.500
6818 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 43.392.500
01 CHELTUIELI CURENTE 21.352.500
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 21.352.500
28 Reparaţii capitale 21.352.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.040.000
73 Investiţii ale regiilor autonome,
societãţilor şi companiilor naţionale şi
societãţilor comerciale cu capital
majoritar de stat 22.040.000
6818 02 Aviatie civilã 43.392.500
b) Pentru aeroporturi de interes local:
ACŢIUNI ECONOMICE 26.035.500
6818 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 26.035.500
01 CHELTUIELI CURENTE 11.600.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 11.600.000
28 Reparaţii capitale 11.600.000*)
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 14.435.500
73 Investiţii ale regiilor autonome,
societãţilor şi companiilor naţionale
şi societãţilor comerciale cu capital
majoritar de stat 14.435.500
6818 02 Aviatie civilã 26.035.500
c) Pentru achiziţionarea de tehnica pentru
aviaţia civilã, utilizata în domenii de
interes public
ACŢIUNI ECONOMICE 69.428.000
6818 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 69.428.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 69.428.000
72 Investiţii ale instituţiilor publice 69.428.000
6818 02 Aviatie civilã 69.428.000
d) Pentru asigurarea condiţiilor de
desfãşurare şi de executare a programelor de
formare, pregãtire, instruire şi perfecţionare
a personalului din aviaţia civilã:
ACŢIUNI ECONOMICE 34.714.000
6818 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 34.714.000
01 CHELTUIELI CURENTE 26.914.000
38 TRANSFERURI 11.800.000
40 Transferuri neconsolidabile 11.800.000
40 02 Burse 11.800.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 15.114.000
28 Reparaţii capitale 15.114.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.800.000
72 Investiţii ale instituţiilor publice 7.800.000
6818 02 Aviatie civilã 34.714.000
9818 EXCEDENT 35.430.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Din care 10 miliarde lei pentru reparatie capitala la clãdirea aeroportului Iaşi, prin excepţie de la prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al aviaţiei civile.
ANEXA 18

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


BUGETUL
Fondului special de sustinere a învãţãmântului
de stat pe anul 2000

- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Tit- A
pi- u lu/ l
tol b A i
c r n Denumirea indicatorului Program
a t e 2000
p i a
i c t
t o
o l
l
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VENITURI-TOTAL 2.243.860.000
I. VENITURI CURENTE 2.243.860.000
A. VENITURI FISCALE 2.243.860.000
A1. IMPOZITE DIRECTE 2.243.860.000
11.19 CONTRIBUŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI
PENTRU CONSTITUIREA FONDURILOR SPECIALE 2.243.860.000
01 Contribuţia agenţilor economici 2.243.860.000
CHELTUIELI-TOTAL 2.243.860.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.243.860.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.243.860.000

Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 2.243.860.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.243.860.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.243.860.000
5719 ÎNVĂŢĂMÂNT 2.243.860.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.243.860.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.243.860.000
10 Cheltuieli cu salariile 1.603.900.000
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale
de stat 447.490.000
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului
pentru plata ajutorului de şomaj 80.200.000
14 Contribuţii pentru constituirea Fondului
de asigurãri sociale de sãnãtate 112.270.000
din total capitol:
02 Învãţãmânt preşcolar 374.051.462
03 Învãţãmânt primar şi gimnazial 997.171.384
04 Învãţãmânt liceal 374.051.462
05 Învãţãmânt profesional 124.534.230
08 Învãţãmânt special 374.051.462
EXCEDENT/DEFICIT 0
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA 19

MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE


BUGETUL
Fondului naţional de solidaritate pe anul 2000
- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Tit- A
pi- u lu/ l
tol b A i
c r n Denumirea indicatorului Program
a t e 2000
p i a
i c t
t o
o l
l
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VENITURI-TOTAL 700.000.000
I. VENITURI CURENTE 670.000.000
A. VENITURI FISCALE 650.000.000
1720 A2. ALTE IMPOZITE INDIRECTE 650.000.000
21 Taxa de timbru social asupra jocurilor
de noroc 630.000.000
22 Taxa de timbru social asupra valorii
automobilelor noi din import 20.000.000
B. VENITURI NEFISCALE 20.000.000
2220 DIVERSE VENITURI 20.000.000
30 Încasãri din alte surse 20.000.000
VII. DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI 30.000.000
4020 DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI 30.000.000
CHELTUIELI-TOTAL 638.300.000
01 CHELTUIELI CURENTE 440.000.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 6.140.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 7.101.200
38 TRANSFERURI 426.758.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.300.000
86 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 195.000.000

Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 426.758.800
01 CHELTUIELI CURENTE 426.758.800
38 TRANSFERURI 426.758.800
6020 ASISTENTA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,
AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 426.758.800
01 CHELTUIELI CURENTE 426.758.800
38 TRANSFERURI 426.758.800
40 Transferuri neconsolidabile 426.758.800
03 Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 148.758.800
09 Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii 25.000.000
19 Alocaţia suplimentarã pentru familiile
cu copii 218.000.000
69 Alocaţia de solidaritate 15.000.000
80 Alte transferuri 20.000.000
din total capitol:
15 Alocaţii de stat pentru copii 148.758.800
19 Alocaţia suplimentarã pentru familiile
cu copii 218.000.000
10 Alocaţia de solidaritate 15.000.000
50 Alte acţiuni privind asistenta socialã,
alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii 45.000.000

Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI 16.541.200
7320 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 16.541.200
01 CHELTUIELI CURENTE 13.241.200
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 6.140.000
10 Cheltuieli cu salariile 4.027.890
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale
de stat 1.127.809
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului
pentru plata ajutorului de şomaj 201.395
13 Deplasãri, detaşãri, transferãri 500.954
01 Deplasãri, detaşãri, transferãri în ţara 500.954
14 Contribuţii pentru constituirea Fondului
de asigurãri sociale de sãnãtate 281.952
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 7.101.200
24 Cheltuieli de întreţinere şi gospodãrie 1.101.200
30 Alte cheltuieli 6.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.300.000
72 Investiţii ale instituţiilor publice 3.300.000
din total capitol:
02 Cheltuieli cu personalul care gestioneazã
fondul 6.140.000
03 Cheltuieli cu transmiterea şi plata
drepturilor 6.000.000
50 Alte cheltuieli 4.401.200

Partea a XII-a - ÎMPRUMUTURI ACORDATE 195.000.000
8620 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 195.000.000
11 Microcredite acordate persoanelor fizice
care desfãşoarã activitãţi pe cont
propriu, aducatoare de venituri, în
vederea întreţinerii materiale 195.000.000
9820 EXCEDENT 61.700.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA 20

MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI


BUGETUL
Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice
la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale pe anul 2000

- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Tit- A
pi- u lu/ l
tol b A i
c r n Denumirea indicatorului Program
a t e 2000
p i a
i c t
t o
o l
l
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VENITURI-TOTAL 480.000.000
I.VENITURI CURENTE 480.000.000
A. VENITURI FISCALE 480.000.000
A1. IMPOZITE DIRECTE 480.000.000
1109 CONTRIBUŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI
PENTRU CONSTITUIREA FONDURILOR SPECIALE 480.000.000
01 Contribuţia agenţilor economici 480.000.000
CHELTUIELI-TOTAL 400.000.000*)
01 CHELTUIELI CURENTE 350.000.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 250.000.000
38 TRANSFERURI 100.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50.000.000

Partea a V-a - ACŢIUNI ECONOMICE 400.000.000
6909 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 400.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 350.000.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 250.000.000
24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrie 50.000.000
25 Materiale şi prestãri de servicii cu
caracter funcţional 50.000.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau
scurta durata şi echipament 50.000.000
30 Alte cheltuieli 100.000.000
38 TRANSFERURI 100.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 100.000.000
75 Despãgubiri datorate unor riscuri
tehnologice 100.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50.000.000
73 Investiţii ale regiilor autonome,
societãţilor şi companiilor naţionale şi
societãţilor comerciale cu capital
majoritar de stat 50.000.000
9809 EXCEDENT 80.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Cheltuielile se vor efectua în funcţie de încasarea veniturilor.

ANEXA 21


LIMITE VALORICE
privind competenta de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiţii

1. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiţii care se finanţeazã, potrivit legii, din bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale şi din credite externe se aproba, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor, de cãtre:
a) Guvern - pentru valori mai mari de 80 miliarde lei;
b) ordonatorii principali de credite - pentru valori cuprinse între 9 miliarde lei şi 80 miliarde lei;
c) ceilalţi ordonatori de credite - pentru valori cuprinse între 3 miliarde lei şi 9 miliarde lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.
2. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiţii ale cãror valori nu depãşesc 3 miliarde lei se aproba de cãtre ordonatorii de credite, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.

ANEXA 22

LIMITE MAXIME
în cadrul cãrora se poate face stingerea obligaţiilor de plata ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat fata de unii furnizori- miliarde lei -


TOTAL, 1.700,0
din care:
Ministerul Apãrãrii Naţionale 200,0
Ministerul de Interne 150,0
Ministerul Sãnãtãţii 300,0
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 500,0
Ministerul Educaţiei Naţionale 200,0
Ministerul Transporturilor 250,0
Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului 100,0


ANEXA 23

LIMITE MAXIME
în cadrul cãrora se poate face stingerea obligaţiilor de plata ale bugetelor locale fata de unii furnizori-prestatori de servicii pentru comunitatile locale
- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Judeţul Suma
crt.
──────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 2.065.833.000
1. Alba 19.088.000
2. Arad 19.328.000
3. Arges 45.724.000
4. Bacau 40.403.000
5. Bihor 16.718.000
6. Bistrita-Nasaud 14.826.000
7. Botosani 41.373.000
8. Braşov 25.625.000
9. Brãila 9.057.000
10. Buzau 18.595.000
11. Caras-Severin 22.894.000
12. Calarasi 13.781.000
13. Cluj 49.039.000
14. Constanta 93.700.000
15. Covasna 13.428.000
16. Dambovita 21.955.000
17. Dolj 36.438.000
18. Galaţi 5.088.000
19. Giurgiu 10.690.000
20. Gorj 36.006.000
21. Harghita 8.617.000
22. Hunedoara 71.611.000
23. Ialomita 9.998.000
24. Iaşi 48.373.000
25. Ilfov 4.574.000
26. Maramures 43.064.000
27. Mehedinti 34.400.000
28. Mures 8.719.000
29. Neamt 28.129.000
30. Olt 33.460.000
31. Prahova 45.829.000
32. Satu Mare 10.609.000
33. Salaj 17.152.000
34. Sibiu 52.324.000
35. Suceava 39.177.000
36. Teleorman 10.964.000
37. Timis 74.821.000
38. Tulcea 25.297.000
39. Vaslui 27.226.000
40. Valcea 23.724.000
41. Vrancea 36.132.000
42. Municipiul Bucureşti 857.877.000
──────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 24

LISTA
cuprinzând ministerele şi agenţiile-pilot incluse în acţiunea de alocare bugetarã pe baza de programe

1. Ministerul Sãnãtãţii
2. Ministerul Educaţiei Naţionale
3. Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului
4. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
5. Ministerul Transporturilor
6. Ministerul Apãrãrii Naţionale
7. Agenţia Romana de Dezvoltare
8. Agenţia Nationala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare.

------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016