Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 743 din 6 decembrie 2001  bugetului de stat pe anul 2002    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 743 din 6 decembrie 2001 bugetului de stat pe anul 2002

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 11 decembrie 2001
Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe surse, al alocãrii cheltuielilor, pe destinaţii, pentru bugetul de stat şi bugetele fondurilor speciale, a sumelor provenite din credite externe, venituri extrabugetare şi fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2002, precum şi responsabilitãţile instituţiilor publice implicate în procesul de execuţie bugetarã.
ART. 2
Bugetul de stat autorizeaza fluxurile financiare publice de formare a veniturilor şi de repartizare a acestora pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-socialã a tarii şi ale politicii financiare specifice anului 2002.
ART. 3
(1) Estimarea veniturilor bugetare pentru anul 2002 a fost realizatã pe baza proiectiei indicatorilor macroeconomici.
(2) Sinteza bugetului de stat pe anul 2002, detaliatã la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe pãrţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi pe alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1.
(3) Bugetul de stat pe anul 2002 se stabileşte la venituri în suma de 178.422,0 miliarde lei, iar la cheltuieli, în suma de 237.832,1 miliarde lei, cu un deficit de 59.410,1 miliarde lei.
(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2002, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 2.
(5) Bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevãzute în anexa nr. 3*).

------------
*) Anexa nr. 3 va fi publicatã ulterior.

(6) Veniturile proprii, alocaţiile de la bugetul de stat şi cheltuielile ce se suporta din acestea, veniturile şi cheltuielile gestionate în regim extrabugetar, intrãrile de credite externe, precum şi cheltuielile din fonduri externe nerambursabile sunt prevãzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.
(7) Bugetele fondurilor speciale sunt prevãzute în anexele nr. 12-15, veniturile şi cheltuielile acestora nefiind cuprinse în veniturile şi cheltuielile bugetului de stat menţionate la alin. (3).

CAP. 2
Structura şi regimul veniturilor bugetare

ART. 4
Constituirea resurselor financiare publice se face pe seama impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi veniturilor nefiscale, prelevate de la persoanele juridice şi fizice.
ART. 5
Încasarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale şi ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 2002, de orice natura şi provenienta, se efectueazã în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi.
ART. 6
(1) Impozitele, taxele şi celelalte venituri, precum şi actele normative care le reglementeazã, în baza cãrora se fac încasãri în anul 2002 la bugetul de stat, bugetele locale şi la bugetele fondurilor speciale, dupã caz, sunt prevãzute în anexa nr. 4.
(2) Controlul fiscal pentru stabilirea, urmãrirea şi încasarea debitelor pe anii precedenti, în limita perioadei de prescripţie, se efectueazã, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la data operaţiunilor supuse controlului.
ART. 7
Impozitele care se cuprind la capitolul "Impozitul pe venit", restante la data de 31 decembrie 1999 şi neîncasate pana la data de 31 decembrie 2001, se încaseazã şi se înregistreazã în anul 2002 la aceleaşi bugete şi subdiviziuni la care au fost datorate.
ART. 8
Veniturile bugetului de stat pe anul 2002 sunt în suma de 178.422,0 miliarde lei şi se prezintã astfel:- miliarde lei -


VENITURI - TOTAL, 178.422,0
din care:
Venituri curente 177.622,3
din acestea:
a) venituri fiscale: 168.008,1
- impozite directe, 45.685,0
din care:
- impozitul pe profit 32.905,0
- impozitul pe venit 43.863,0
- cote şi sume defalcate
din impozitul pe venit pentru
bugetele locale (se scad) -38.843,3
- impozite indirecte, 122.323,1
din care:
- taxa pe valoarea adãugatã 62.163,3
- taxa pe valoarea adãugatã încasatã 93.382,0
- sume defalcate din taxa pe
valoarea adãugatã pentru bugetele
locale (se scad) -31.218,7
- accize 38.252,0
- taxe vamale 9.506,0
b) venituri nefiscale: 9.614,2
Venituri din capital 170,0
Donaţii şi sponsorizãri 2,0
Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate 627,7


CAP. 3
Regimul şi destinatiile cheltuielilor bugetare

ART. 9
Cheltuielile prevãzute în bugetul de stat pe anul 2002 reprezintã limite maxime care nu pot fi depasite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrãri, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de cãtre ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.
ART. 10
În vederea încadrãrii în nivelul deficitului aprobat prin prezenta lege, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, poate limita deschiderile de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate, corespunzãtor veniturilor încasate, cheltuielilor efectuate şi prognozei realizãrii acestora pana la sfârşitul anului.
ART. 11
În structura economicã cheltuielile bugetului de stat pe anul 2002, în suma de 237.832,1 miliarde lei, se prezintã astfel:- miliarde lei -


CHELTUIELI - TOTAL, 237.832,1
din care:
1. Cheltuieli curente 198.391,2
din acestea:
a) cheltuieli de personal 35.472,8
b) cheltuieli materiale şi servicii 24.476,0
c) subvenţii 10.828,6
d) prime acordate producãtorilor agricoli 701,0
e) transferuri 64.121,0
f) dobânzi aferente datoriei publice
şi alte cheltuieli 61.473,8
g) rezerve 1.318,0
2. Cheltuieli de capital 14.600,1
3. Împrumuturi acordate 102,7
4. Rambursãri de credite, plati de dobânzi
şi comisioane la credite 24.738,1
din acestea:
a) rambursãri de credite externe 17.870,2
b) plati de dobânzi şi comisioane
la credite externe 6.867,9ART. 12
(1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia sa se încadreze în cheltuielile de personal, în numãrul maxim de posturi şi în structura acestora, prevãzute pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea şi comunicarea numãrului de posturi, salariilor de baza, indemnizaţiilor de conducere şi celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, prevãzute de lege, ordonatorilor secundari, iar aceştia ordonatorilor terţiari de credite bugetare.
(2) Sumele aferente cresterilor salariale în raport cu rata inflaţiei sunt prevãzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la articolul bugetar "Cheltuieli cu salariile", alineatul "Alte drepturi salariale" şi se vor utiliza în condiţiile stabilite potrivit legii.
(3) În limita cheltuielilor de personal şi a numãrului maxim de posturi ordonatorii principali de credite vor aproba, în termen de 15 zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, statele de funcţii numai cu avizul Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale. Un exemplar din statele de funcţii ale ordonatorilor principali de credite şi din statele de personal centralizate, pentru instituţiile din subordinea acestora, se vor depune la Ministerul Finanţelor Publice în termen de 15 zile de la aprobarea acestora. Aceste prevederi nu se aplica în cazul ordonatorilor principali de credite de la Camera Deputaţilor, Senat şi Administraţia Prezidentiala.
(4) Termenele prevãzute la <>art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele mãsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autoritãţii judecãtoreşti, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 386/2001 , se prelungesc pana la data de 31 decembrie 2002.
(5) Plata premiului anual aferent anului 2002 pentru personalul din instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, precum şi din alocaţii din bugetul de stat şi din bugetele locale se efectueazã din prevederile bugetare pe anul 2003, începând cu luna ianuarie 2003.
(6) Din bugetele pe anul 2002 ale instituţiilor publice prevãzute la alin. (5) se asigura plata premiului anual aferent anului 2001.
ART. 13
Cheltuielile pentru deplasãri, detaşãri, transferãri, prevãzute în bugetul de stat pe anul 2002, nu pot fi majorate, în condiţiile legii, prin virari de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli, cu excepţia virarilor de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevãzute cu aceasta destinaţie, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
ART. 14
În vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevãzute în bugetul de stat, ordonatorii principali de credite bugetare au urmãtoarele obligaţii:
a) vor prezenta Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfãşurare a activitãţii potrivit atribuţiilor stricte ale acestora pana la sfârşitul anului;
b) vor asigura ca drepturile stabilite şi plãţile de casa aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, sa nu depãşeascã sumele repartizate potrivit lit. a) pentru perioada respectiva;
c) vor raporta lunar plãţile de casa aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, care va fi emis în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 15
(1) Cheltuielile pentru autoritãţile publice, care se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc în suma de 14.244,6 miliarde lei, din care: 8.994,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 2.734,9 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 34,2 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 770,1 miliarde lei transferuri, 944,0 miliarde lei cheltuieli de capital, 766,5 miliarde lei rambursãri de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
(2) Cheltuielile pentru autoritãţile publice sunt în suma de 1.146,5 miliarde lei pentru Camera Deputaţilor, 528,0 miliarde lei pentru Senat, 106,5 miliarde lei pentru Administraţia Prezidentiala, 52,4 miliarde lei pentru Curtea Constituţionalã, 472,5 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 4.689,1 miliarde lei pentru autoritatea judecãtoreascã, 34,6 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 21,8 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 74,5 miliarde lei pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii, 34,9 miliarde lei pentru Consiliul Concurentei, 7.083,8 miliarde lei pentru administraţia publica centrala, din care: 265,6 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului şi 6.818,2 miliarde lei pentru ministere şi celelalte autoritãţi ale administraţiei publice centrale de specialitate.
(3) Administraţia Prezidentiala poate sa deconteze, în limitele prevãzute de dispoziţiile legale, cheltuielile de transport, cazare şi alte cheltuieli pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentanţii unor instituţii şi reprezentanţii mass-media, care nu sunt salariaţii Administraţiei Prezidenţiale şi care îl însoţesc pe Preşedintele României în vizitele pe care le efectueazã în strãinãtate, de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasarilor efectuate de personalul Administraţiei Prezidenţiale se suporta de la acelaşi articol de cheltuieli. Administraţia Prezidentiala poate solicita instituţiilor reprezentate în delegatiile oficiale conduse de Preşedintele României, care se deplaseaza în strãinãtate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestaţiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispoziţie.
(4) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitãrii mandatului de cãtre deputaţi în circumscripţiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaţilor la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii".
(5) Cheltuielile pentru explotarea şi întreţinerea Clubului Parlamentarilor Romani şi a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputaţilor se suporta din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suporta din bugetul acestuia.
(6) Veniturile realizate de Camera Deputaţilor, respectiv de Senat, vor fi reţinute integral de cãtre acestea pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente acţiunilor şi activitãţilor extrabugetare, organizate cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului. Administrarea, contabilizarea şi raportarea veniturilor şi cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilitãţile de la sfârşitul anului se vor reporta în anul urmãtor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului, poate aproba utilizarea încasãrilor în lei sau în valuta şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii.
(7) La determinarea nivelului cheltuielilor materiale şi servicii şi al cheltuielilor de capital din bugetul Ministerului Justiţiei au fost avute în vedere şi sumele rãmase neutilizate din anii precedenti, realizate, potrivit <>Legii nr. 146/1997 , din taxele judiciare de timbru.
(8) Pentru aplicarea prevederilor <>Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului roman sunt cuprinse fonduri în bugetele Administraţiei Prezidenţiale, Secretariatului General al Guvernului şi Serviciului de Protecţie şi Paza.
(9) Personalul aferent cabinetelor de lucru ale persoanelor care au avut calitatea de şef al statului roman nu este cuprins în numãrul maxim de posturi pe anul 2002 aferent Administraţiei Prezidenţiale.
ART. 16
(1) Cheltuielile pentru apãrare, ordine publica şi siguranta nationala, care se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc în suma de 48.148,5 miliarde lei, din care: 20.278,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 13,202,2 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 2.442,1 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 1.651,3 miliarde lei transferuri, 1.446,8 miliarde lei cheltuieli de capital şi 9.127,5 miliarde lei rambursãri de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
(2) Cheltuielile pentru apãrare nationala se stabilesc în suma de 23.231,1 miliarde lei, în care se cuprind şi cheltuielile privind asigurarea interoperabilitatii în cadrul acţiunilor de integrare euroatlantica, pentru participarea la operaţiuni de menţinere a pãcii în curs de desfãşurare, pentru participarea armatei romane în cadrul Programului "Parteneriat pentru Pace", pentru constituirea forţei de reactie rapida, precum şi pentru alte acţiuni aprobate în condiţiile legii.
(3) Cheltuielile pentru ordine publica şi siguranta nationala se stabilesc în suma de 24.917,4 miliarde lei.
(4) Cheltuielile pentru pregãtirea personalului în instituţiile militare de învãţãmânt se suporta de cãtre ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unitãţi de învãţãmânt, indiferent de instituţiile publice de apãrare nationala, ordine publica şi siguranta nationala din care face parte personalul militar şcolarizat.
(5) Preluarea activitãţilor prevãzute de <>Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor se va face în cursul anului 2002 pe baza protocoalelor de predare-primire încheiate între Ministerul de Interne şi Ministerul Administraţiei Publice, dupã aprobarea acestora prin hotãrâre a Guvernului. Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice ca, la solicitarea justificatã a celor doua ministere, sa introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetele acestora.
(6) Obligaţiile datorate bugetului de stat, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii, scadente pana la data de 31 decembrie 2001 şi neachitate de cãtre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., se sting prin compensare cu contravaloarea carburantilor şi lubrifiantilor livrati de societatea respectiva Ministerului de Interne, precum şi unitãţilor subordonate acestui minister pana la data de 15 decembrie 2002, în limita sumei de pana la 200,0 miliarde lei. Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa elaboreze precizãri metodologice pentru aplicarea prevederilor acestui alineat, în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 17
(1) Cheltuielile social-culturale care se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2002 se stabilesc în suma de 53.652,5 miliarde lei, din care: 3.801,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 5.646,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 2.071,3 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 33.841,6 miliarde lei transferuri, 3.303,5 miliarde lei cheltuieli de capital şi 4.988,6 miliarde lei rambursãri de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în suma de 12.770,7 miliarde lei pentru învãţãmânt, 9.807,9 miliarde lei pentru sãnãtate, 3.795,4 miliarde lei pentru cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret şi 27.278,5 miliarde lei pentru asistenta socialã, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii.
(3) În bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii la capitolul 57.01 "Învãţãmânt", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" sunt prevãzute sume ce se acorda sub forma de ajutoare, cu ocazia începerii anului şcolar 2002/2003, unor categorii de elevi care provin din familii cu venituri reduse şi pentru asigurarea manualelor şcolare în condiţiile prevãzute la <>art. 174 din Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, iar la titlul "Cheltuieli de capital" sunt prevãzute sume pentru achiziţionarea de mijloace auto pentru transportul elevilor şi pentru dotarea cu calculatoare a instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar de stat, care vor fi transferate unitãţilor beneficiare.
(4) Din sumele prevãzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii se suporta şi bursele studenţilor din Republica Moldova, acordate potrivit dispoziţiilor legale.
(5) Guvernul poate garanta credite externe, în limita a 150,0 milioane dolari S.U.A., contractate de cãtre instituţiile de învãţãmânt superior de stat pe baza de proiecte, în condiţiile legii.
(6) În bugetul Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale sunt cuprinse şi fonduri pentru plata contribuţiilor care revin statului roman în baza acordurilor încheiate cu alte state pe linia acordãrii de asistenta medicalã.
(7) Transferurile prevãzute în bugetul Ministerului Informaţiilor Publice se utilizeazã pe destinatiile prevãzute în anexa nr. 3/33.
(8) Din bugetul Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei de la capitolul 60.01 "Asistenta socialã, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii" titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" se finanţeazã cheltuielile aferente gratuitatilor şi reducerilor la transportul pe calea feratã, metrou, auto şi naval, de care beneficiazã, în condiţiile <>legii, persoanele ale cãror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, rãniţilor, precum şi luptãtorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin <>Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vãduvelor de rãzboi, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prin <>Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.
(9) Din bugetul Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei de la capitolul 60.01 "Asistenta socialã, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" se finanţeazã şi cheltuielile aferente facilitãţilor acordate elevilor şi studenţilor pentru transportul pe calea feratã şi metrou, pe baza foilor de drum sau a abonamentelor eliberate prin unitãţile de învãţãmânt preuniversitar şi universitar, potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetãrii şi ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei.
(10) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Roman sunt prevãzute în anexa la bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului.
(11) Suma de 20,0 miliarde lei, prevãzutã în bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret", se aloca pentru finanţarea activitãţii Fundaţiei Culturale Romane.
(12) Taxele poştale percepute de Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. pentru prestaţiile reprezentând plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii în anul 2002 nu pot depãşi 1,35% din valoarea sumelor plãtite.
ART. 18
(1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publica, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc în suma de 6.774,7 miliarde lei, din care: 231,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 83,4 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 1.751,0 miliarde lei transferuri, 2.679,8 miliarde lei cheltuieli de capital şi 2.028,6 miliarde lei rambursãri de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
(2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publica, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 4.637,3 miliarde lei pentru servicii şi dezvoltare publica şi locuinţe şi de 2.137,4 miliarde lei pentru mediu şi ape.
ART. 19
(1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni economice se stabilesc în suma de 44.688,5 miliarde lei, din care: 1.136,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.716,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 6.192,4 miliarde lei subvenţii, 701,0 miliarde lei prime, 21.710,8 miliarde lei transferuri, 5.512,2 miliarde lei cheltuieli de capital şi 7.719,1 miliarde lei rambursãri de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
(2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 7.484,5 miliarde lei pentru industrie, 11.617,2 miliarde lei pentru agricultura şi silvicultura, 18.469,1 miliarde lei pentru transporturi şi comunicaţii şi de 7.117,7 miliarde lei pentru alte acţiuni economice.
(3) Gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la <>Legea fondului funciar nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, se va face în condiţiile prevederilor legale şi se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor împreunã cu Ministerul Administraţiei Publice.
(4) Cheltuielile destinate stimulãrii producţiei de export şi a exportului se stabilesc în suma de 1.000,0 miliarde lei, din care:
a) 500,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobânzii la credite pe termen scurt, mediu şi lung, acordate de Banca de Export-Import a României Eximbank - S.A. şi de bãnci pentru producţia de export şi pentru exportul de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi executarea de obiective în strãinãtate, precum şi pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate în anii 2001 şi 2002, potrivit prevederilor art. 9 lit. c) şi ale <>art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de sustinere a comerţului exterior;
b) 400,0 miliarde lei pentru stimularea realizãrii de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului în condiţiile prevederilor <>art. 5 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/1995 privind unele mãsuri pentru stimularea realizãrii de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, aprobatã prin <>Legea nr. 70/1995 , şi în conformitate cu prevederile art. 9 lit. a) şi c) şi ale <>art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 , din care: 300,0 miliarde lei pentru acordarea de bonificatii de dobanda, 50,0 miliarde lei fondul de garanţii de export şi 50,0 miliarde lei fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung a garanţiilor de export şi a investiţiilor romane în strãinãtate;
c) 100,0 miliarde lei fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor obţinute în vederea realizãrii de bunuri şi servicii destinate exportului de mãrfuri generale, altele decât cele prevãzute de <>Ordonanta Guvernului nr. 14/1995 , potrivit prevederilor <>art. 9 lit. d) din Legea nr. 96/2000 .
(5) În bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie sunt cuprinse şi sume pentru majorarea capitalului social al Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi suma de 88,0 miliarde lei pentru finanţarea programelor de dezvoltare şi a mãsurilor de sprijinire a infiintarii de noi întreprinderi şi de sustinere a dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit legii.
ART. 20
(1) Cheltuielile pentru alte acţiuni, care se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc în suma de 5.528,9 miliarde lei, din care: 1.029,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.092,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 88,7 miliarde lei subvenţii, 2.496,1 miliarde lei transferuri, 713,8 miliarde lei cheltuieli de capital şi 107,9 miliarde lei rambursãri de credite, plati de dobânzi şi comisioane la credite.
(2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 3.035,2 miliarde lei pentru cercetare ştiinţificã şi de 2.493,7 miliarde lei pentru alte acţiuni.
(3) Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii este autorizat, conform <>art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii, sa angajeze pentru perioada 2002-2005 sume de pana la 1.000,0 miliarde lei, în vederea finanţãrii multianuale a programelor de cercetare-dezvoltare şi stimulare a inovarii, cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare.
ART. 21
La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizeazã, pe baza de hotãrâri ale Guvernului:
a) Fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia Guvernului, în suma de 700,0 miliarde lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor acţiuni şi sarcini intervenite în cursul anului în bugetul de stat şi în bugetele locale, cu menţinerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia Guvernului, pentru bugetele locale, se face prin majorarea sumelor defalcate sau a transferurilor de la bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, dupã caz;
b) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în suma de 500,0 miliarde lei, se utilizeazã pentru lucrãri operative de inlaturare a efectelor unor calamitati naturale şi pentru acordarea de sprijin financiar familiilor sinistrate. Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia Guvernului, în funcţie de necesitãţile privind asigurarea sumelor pentru înlãturarea efectelor calamitãţilor naturale;
c) Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, în suma de 118,0 miliarde lei, din care: 83,0 miliarde lei pentru proiecte economice şi culturale dintre România şi Republica Moldova, 3,0 miliarde lei pentru sprijinirea revistelor "Literatura şi arta", "Glasul naţiunii", "Limba romana" şi "Florile dalbe" şi 32,0 miliarde lei pentru plata retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societãţii Romane de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 605/1998 , pentru care ordonator principal de credite este Societatea Romana de Televiziune.
ART. 22
În anul 2002, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în suma de 102,7 miliarde lei, din care: 50,0 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 2,2 miliarde lei pentru persoanele care beneficiazã de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenta şi 50,5 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfãşoarã activitãţi pe cont propriu, aducatoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale.

CAP. 4
Deficitul bugetar, datoria publica şi împrumutul guvernamental

ART. 23
Deficitul bugetului de stat se stabileşte în suma de 59.410,1 miliarde lei.
ART. 24
(1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în suma de 61.473,8 miliarde lei, din care: 28.705,6 miliarde lei reprezintã dobânzi aferente datoriei publice interne, 7.345,0 miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementãrilor legale, se plãtesc de la bugetul de stat, 10.753,8 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii, 12.259,4 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse şi diferenţele de curs nefavorabile aferente rambursarii ratelor şi dobânzilor scadente la împrumuturile externe contractate pentru susţinerea balanţei de plati şi pentru ajustare structuralã şi 2.410,0 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice interne.
(2) În cheltuielile pentru datoria publica se cuprind şi cheltuielile ocazionate în anul 2002 de stabilirea riscului de ţara (rating) prin agenţiile specializate.
(3) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice ca pentru plata datoriei României cãtre Polonia, decurgând din acordul guvernamental bilateral de cliring cu Polonia, sa stabileascã nivelul costurilor din lei în dolari S.U.A., aferente modernizãrii drumului comunal Cacica - Solonetu Nou, în limita sumei de 1,8 milioane dolari S.U.A., alocata de partea poloneza acestui obiectiv conform <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polona în problema lichidãrii datoriei în valuta convertibilã a României fata de Republica Polona, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997, aprobatã prin <>Legea nr. 92/1997 , pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A. comunicat de Banca Nationala a României, în vigoare la data emiterii facturii reprezentând executarea lucrãrilor.
(4) Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va asigura din bugetul Fondului special al drumurilor publice resursele necesare reprezentând contribuţia partii romane în anul 2002 la execuţia obiectivului de investiţii "Modernizarea drumului comunal Cacica - Solonetu Nou", care se va realiza şi cu sprijin financiar acordat de Polonia.
(5) Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, este autorizat sa contracteze împrumuturi de stat pentru finanţarea şi refinantarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori şi din anul 2002, pana la nivelul înregistrat la finele fiecãrui an.
(6) În vederea asigurãrii finanţãrii temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2002 din disponibilitãţile aflate în contul general al trezoreriei statului, împrumuturile de stat pentru finanţarea şi refinantarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului.
(7) Fondurile necesare pentru plata în anul 2002 a sumelor rezultate din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretenţiilor suedeze nesolutionate, semnat la Bucureşti la 24 iunie 2001, se vor asigura din sumele încasate potrivit prevederilor <>art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 privind unele mãsuri pentru diminuarea datoriei publice interne, aprobatã prin <>Legea nr. 315/2001 .
(8) În situaţia neconstituirii integrale a sumelor necesare potrivit alin. (7) se vor avansa sume de la bugetul de stat, subcapitolul "Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii", urmând ca pe mãsura încasãrii sumelor potrivit <>art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 sa se reconstituie sumele alocate de la bugetul de stat.
(9) În cazul în care pana la data de 31 decembrie 2002 nu se pot reconstitui integral sumele alocate de la bugetul de stat, acestea rãmân cheltuieli ale acestui buget.
(10) Veniturile din privatizare şi din dividende, precum şi cele din valorificarea activelor bancare neperformante, rãmase dupã deducerea cheltuielilor aprobate în bugetele instituţiilor publice implicate şi a celor prevãzute la alin. 7, se vor utiliza în condiţiile prevederilor <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 , aprobatã prin <>Legea nr. 315/2001 , cu excepţia celor reglementate prin <>Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societãţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publica şi privatã a statului cu destinaţie agricolã şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

CAP. 5
Dispoziţii referitoare la bugetele locale

ART. 25
(1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând 9.277,9 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5, din care:
a) 4.374,8 miliarde lei pentru asigurarea ajutorului social şi a ajutorului pentru încãlzirea locuinţei, potrivit prevederilor <>Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Sumele respective se repartizeazã în cursul anului pe unitãţi administrativ-teritoriale, respectiv pe sectoarele municipiului Bucureşti, prin hotãrâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de numãrul de beneficiari şi de nivelul ajutoarelor aprobate. Consiliile locale au obligaţia sa asigure, cu prioritate, din bugetele locale, fonduri pentru plata ajutorului social şi a ajutorului pentru încãlzirea locuinţei;
b) 594,6 miliarde lei pentru finanţarea instituţiilor de cultura descentralizate începând cu anul 2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unitãţile de cult din ţara, conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. Sumele pentru asigurarea contribuţiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, iar plata se face prin centrele de cult de care aparţine acesta. Instituţiile de cultura care trec în finanţarea autoritãţilor administraţiei publice locale începând cu anul 2002 sunt prevãzute în anexa nr. 6;
c) 1.092,4 miliarde lei pentru bugetele proprii ale judeţelor;
d) 3.216,1 miliarde lei se repartizeazã pe comune, oraşe şi municipii, prin hotãrâre a consiliului judeţean, cu prioritate acelor unitãţi administrativ-teritoriale care înregistreazã venituri proprii insuficiente, dupã consultarea primarilor şi cu asistenta tehnica de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice.
(2) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat începând cu 1 ianuarie 2002 la nivelul fiecãrei unitãţi administrativ-teritoriale se aloca lunar, în termen de 5 zile lucrãtoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cota de 36,5% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, pe teritoriul cãrora îşi desfãşoarã activitatea plãtitorii de impozite, 10% la bugetul propriu al judeţului şi 16% la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor, municipiilor şi, în mod excepţional, judeţului.
(3) Pentru municipiul Bucureşti cota este de 62,5% şi se repartizeazã în condiţiile prevãzute la alin. (2), astfel: 18% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 36,5% la bugetul propriu al municipiului Bucureşti şi 8% la dispoziţia Consiliului General al Municipiului Bucureşti, numai pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor acestuia. Aceste procente se aplica asupra impozitului pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecãrui sector.
(4) Plãtitorii de impozite şi taxe care au organizate puncte de lucru stabile sunt obligaţi sa solicite înregistrarea fiscalã a acestora ca plãtitori de impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal în a cãrui raza teritorialã se afla punctul de lucru.
(5) Solicitarea prevãzutã la alin. (4) se face în termen de 15 zile de la data infiintarii pentru punctele de lucru nou-înfiinţate.
(6) Plãtitorii prevãzuţi la alin. (4) au obligaţia sa organizeze evidenta contabila corespunzãtoare pentru determinarea impozitului pe venitul din salarii calculat, reţinut şi vãrsat.
ART. 26
Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, în suma de 2.151,0 miliarde lei, prevãzutã în anexa nr. 7, se repartizeazã de cãtre consiliul judeţean, pe unitãţi administrativ-teritoriale, dupã consultarea primarilor, în funcţie de cantitatea de energie termica livrata populaţiei şi subvenţia aferentã, potrivit prevederilor <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor mãsuri de asigurare a fondurilor necesare furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie. Eventualele economii înregistrate la sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, ca urmare a aplicãrii prevederilor <>art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 , se utilizeazã pentru majorarea ajutoarelor pentru încãlzirea locuinţei acordate populaţiei sau pentru retehnologizarea instalaţiilor pentru producerea şi/sau distribuţia energiei termice.
ART. 27
Criteriul de repartizare pe unitãţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit prevãzut la art. 25 alin. (1) lit. d) şi a celor din cota de 16% la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale este prevãzut în anexa nr. 8.
ART. 28
(1) În anul 2002 se acorda transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, în suma de 1.900,0 miliarde lei.
(2) Ministerul Finanţelor Publice, împreunã cu Ministerul Administraţiei Publice, va repartiza transferurile respective pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care beneficiazã de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale.
(3) În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilitãţilor municipale cu finanţare parţialã din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internaţionale, pentru contractele încheiate cu finanţare mixtã din împrumuturi externe şi din fonduri locale, respectiv alocaţii din bugetele locale şi transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acorda, în condiţiile prevãzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate.
(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiazã de transferuri din bugetul de stat pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, au obligaţia sa analizeze lunar execuţia lucrãrilor de investiţii şi, în situaţia constatãrii de fonduri disponibile, sa propunã Ministerului Finanţelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevãzute în poziţie globalã.
ART. 29
(1) Finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar de stat, cu excepţia manualelor şi a celor prevãzute la <>art. XIII alin. (1) lit. a)-e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobatã prin <>Legea nr. 374/2001 , creselor şi centrelor judeţene şi locale de consultanţa agricolã se asigura din bugetele locale ale unitãţilor administrativ-teritoriale în a cãror raza acestea îşi desfãşoarã activitatea.
(2) Pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar de stat, creselor, centrelor judeţene şi locale de consultanţa agricolã, precum şi a celor aferente sustinerii sistemului de protecţie a drepturilor copilului şi a persoanelor cu handicap, din taxa pe valoarea adãugatã se stabilesc sume defalcate pentru bugetele locale ale unitãţilor administrativ-teritoriale, în suma de 31.218,7 miliarde lei, potrivit anexelor nr. 9, 9a) şi 9b).
(3) Sumele destinate pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar de stat, creselor, centrelor judeţene şi locale de consultanţa agricolã, precum şi a celor aferente sustinerii sistemului de protecţie a drepturilor copilului şi a persoanelor cu handicap se repartizeazã pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti, judeţ şi municipiul Bucureşti de cãtre consiliul judeţean, respectiv de cãtre Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotãrâre şi cu asistenta tehnica de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi, dupã caz, a inspectoratului şcolar judeţean sau a inspectoratului judeţean pentru persoane cu handicap.
(4) Din sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, prevãzute pentru judeţul Dambovita, se asigura şi sumele necesare în vederea aplicãrii prevederilor <>art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999, aprobatã prin <>Legea nr. 55/2000 .
(5) Pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar de stat, creselor, centrelor judeţene şi locale de consultanţa agricolã şi cultura, pe lângã sumele defalcate de la bugetul de stat, autoritãţile administraţiei publice locale vor aloca şi sume din bugetele proprii ale acestora.
(6) Numãrul maxim de posturi finanţat pentru învãţãmântul preuniversitar de stat şi pentru unitãţile de cult este prevãzut în anexa nr. 10.
(7) Din bugetele locale se suporta şi cheltuielile aferente facilitãţilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor <>art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
ART. 30
Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2002 sunt prevãzute în anexa nr. 11.
ART. 31
(1) Serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenta şi de evidenta a persoanelor se vor organiza, potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta şi ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, în subordinea autoritãţilor administraţiei publice locale şi se vor finanta din bugetele acestora, dupã aprobarea prin hotãrâre a Guvernului, a protocoalelor de predare-primire a activitãţilor respective.
(2) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa introducã modificãrile rezultate în urma acţiunii de predare-primire a acestor activitãţi în volumul şi în structura bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetelor Ministerului de Interne şi Ministerului Administraţiei Publice.
ART. 32
Regiile autonome de interes local care în anul 2002 se transforma, în condiţiile legii, în societãţi comerciale vor plati la bugetele locale impozit pe profit şi vãrsãminte din profitul net aferent perioadei în care au funcţionat ca regii autonome şi impozit pe profit aferent perioadei din an în care funcţioneazã ca societãţi comerciale. În anii urmãtori transformarii în societãţi comerciale impozitul pe profit se plãteşte la bugetul de stat, în condiţiile prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. 6
Bugetele fondurilor speciale

ART. 33
(1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului pentru asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2002, constituit în baza prevederilor <>Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt prevãzute în anexa nr. 12.
(2) La stabilirea sumelor care se prevãd în contractele ce se încheie de cãtre spitale cu casele de asigurãri de sãnãtate pentru plata serviciilor medicale se au în vedere şi cheltuielile aferente instalãrii aparaturii de inalta performanta achiziţionate din credite externe cu garanţia statului.
(3) Prevederile art. 12 şi 14 se aplica şi bugetului Fondului pentru asigurãri sociale de sãnãtate.
ART. 34
(1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2002, constituit în baza prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994 , aprobatã prin <>Legea nr. 136/1994 , cu modificãrile ulterioare, sunt cuprinse în anexa nr. 13.
(2) Sumele prevãzute în bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, reprezentând transferuri cãtre bugetele locale, defalcate pe judeţe conform anexei nr. 13a), se repartizeazã pe unitãţi administrativ-teritoriale de cãtre consiliul judeţean, prin hotãrâre, cu consultarea primarilor.
ART. 35
(1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul 2002, constituit în baza prevederilor <>Legii nr. 118/1996 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, sunt prevãzute în anexa nr. 14.
(2) Repartizarea pe judeţe a cotei din Fondul special al drumurilor publice, destinatã drumurilor judeţene şi celor de interes local, se face de cãtre Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu consultarea preşedinţilor consiliilor judeţene, în conformitate cu prevederile <>art. 9 din Legea nr. 118/1996 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, precum şi pe baza criteriilor din normele de aplicare a acesteia, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 36
(1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraţilor pe anul 2002, constituit în baza prevederilor <>Legii nr. 136/1995 privind asigurãrile şi reasigurarile în România, sunt prevãzute în anexa nr. 15.
(2) Gestionarea şi utilizarea Fondului de protejare a asiguraţilor se fac de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor în conformitate cu prevederile <>art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societãţile de asigurare şi supravegherea asigurãrilor.
(3) Pentru exerciţiul financiar din anul 2002 cota procentualã ce se aplica asupra volumului de prime brute încasate de societãţile comerciale de asigurare, asigurare-reasigurare şi reasigurare este stabilitã la 1,5%.
(4) Fondul de protejare a asiguraţilor se pãstreazã în contul general al trezoreriei statului, iar dobânzile la disponibilitãţile fondului vor fi utilizate ca sursa de venit a fondului pentru plata despãgubirilor şi sumelor asigurate în caz de faliment al societãţilor comerciale din domeniul asigurãrilor.
(5) Disponibilitãţile rãmase neutilizate din Fondul de protejare a asiguraţilor la sfârşitul anului financiar se reporteazã în anul financiar urmãtor cu aceeaşi destinaţie.

CAP. 7
Dispoziţii referitoare la agenţii economici

ART. 37
(1) Regiile autonome, societãţile şi companiile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţioneazã în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii şi finanţãrii activitãţii de cercetare-dezvoltare, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 51/1996 , cu modificãrile ulterioare, şi celelalte societãţi comerciale pot efectua anual, în limita unei cote de pana la 1,5%, aplicatã asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariaţilor cu contract individual de munca, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru funcţionarea corespunzãtoare a unor activitãţi sau unitãţi aflate în administrarea acestora potrivit legii, şi anume: grãdiniţe, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sãnãtate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de munca pana la internarea într-o unitate sanitarã, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cãmine de nefamilisti, precum şi pentru şcolile pe care le au sub patronaj.
(2) În cadrul aceleiaşi limite prevãzute la alin. (1) unitãţile menţionate pot aloca sume şi pentru: acoperirea unei pãrţi din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariaţilor; acoperirea parţialã a costului transportului la şi de la locul de munca al salariaţilor; suportarea parţialã a costului biletelor de tratament sau de odihna pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru inmormantare; acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi însemnate în gospodãriile proprii ca urmare a calamitãţilor naturale, pentru acoperirea unei pãrţi din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile, precum şi pentru contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiei profesionale, potrivit prevederilor <>art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998 . De asemenea, unitãţile menţionate pot contribui prin alocarea unor sume la ajutorarea copiilor din şcoli şi din centrele de plasament.
(3) Persoanele fizice care desfãşoarã activitãţi independente şi care obţin venituri comerciale sau venituri din profesii liberale, precum şi asociaţiile fãrã personalitate juridicã, care îşi desfãşoarã activitatea cu salariaţi cu contract individual de munca pot efectua, în limita unei cote de 1,5% din drepturile salariale realizate anual pentru salariaţii în cauza, cheltuieli care sunt deductibile fiscal la calculul venitului net, pentru destinatiile prevãzute la alin. (2).
(4) Cheltuielile de natura celor prevãzute la alin. (1) şi (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protecţia socialã, acordate de cãtre regiile autonome, societãţile şi companiile naţionale subvenţionate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, precum şi de cãtre societãţile comerciale subvenţionate de la bugetul de stat, se prevãd în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora la nivelul stabilit şi aprobat de cãtre Guvern.
(5) Veniturile de natura celor prevãzute la alin. (2) şi (3), realizate de salariaţi, nu se supun impozitãrii şi completeazã prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.
(6) Pentru regiile autonome, societãţile şi companiile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţioneazã în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 , subvenţionate de la bugetul de stat, precum şi pentru societãţile comerciale subvenţionate de la bugetul de stat şi societãţile comerciale cu capital de stat, care au prevãzut în actul constitutiv de înfiinţare aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli prin hotãrâre a Guvernului, cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate sunt deductibile fiscal în limitele aprobate prin legile care le reglementeazã şi se aproba de cãtre Guvern o data cu aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestora.
ART. 38
(1) Regiile autonome, societãţile şi companiile naţionale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii locale, judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, dupã caz.
(2) Titlurile negociabile pot fi obligaţiuni sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.

CAP. 8
Responsabilitãţi în aplicarea legii

ART. 39
Guvernul rãspunde de realizarea prevederilor bugetare, scop în care examineazã periodic situaţia financiarã pe economie, execuţia bugetarã şi stabileşte mãsuri pentru menţinerea sau îmbunãtãţirea echilibrului bugetar, dupã caz.
ART. 40
Guvernul poate aproba, prin hotãrâre, modificãri în structura şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al intrãrilor de credite externe, cuprinse în anexa nr. 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii. Prevederile din anexa nr. 3 privind intrãrile de credite externe reprezintã limite maxime ce nu pot fi depasite.
ART. 41
Fondurile externe nerambursabile cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite au caracter previzional şi se vor derula potrivit acordurilor încheiate cu partenerii externi.
ART. 42
(1) La propunerea justificatã a ordonatorilor principali de credite, în funcţie de derularea procesului investitional şi de evoluţia preţurilor, se autorizeaza Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, sa aprobe, pana la data de 31 octombrie 2002, modificãri în listele de investiţii, anexe la bugetele ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu excepţia poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii", la care se pot aproba modificãri numai la cheltuielile privind proiectarea şi execuţia consolidarilor şi interventiilor pentru prevenirea sau înlãturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamitati naturale, cuprinse la aceasta poziţie, cu încadrarea în cheltuielile de capital aprobate la capitolul respectiv, conform clasificatiei functionale.
(2) Limitele valorice privind competenta de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice, prevãzute în <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, se modifica pentru anul 2002 conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 16.
ART. 43
(1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a analiza lunar necesitatea menţinerii unor credite bugetare potrivit prevederilor <>art. 41 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 şi de a propune Ministerului Finanţelor Publice anularea creditelor respective.
(2) Fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia Guvernului se majoreazã cu creditele bugetare anulate potrivit prevederilor alin. (1).
ART. 44
(1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevãzute, dupã caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internationala.
(2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2002, sa asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta localã aferentã derulãrii programelor şi proiectelor cu finanţare internationala, inclusiv cele pentru integrarea în Uniunea Europeanã şi N.A.T.O.
(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabila", "Programe comunitare" şi "Programe cu finanţare nerambursabila" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluia şi capitol sau la alte capitole bugetare.
(4) Din sumele prevãzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatul "Programe cu finanţare nerambursabila" pentru cofinantarea acţiunilor aferente Programului Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeanã se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzãtoare a obiectivelor cuprinse în program.
(5) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externa de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.
ART. 45
Ordonatorii de credite au obligaţia ca, în cadrul prevederilor bugetare aprobate, sa asigure cu prioritate plata facturilor reprezentând consumurile de energie electrica şi termica şi de gaze naturale de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii".
ART. 46
(1) Sumele destinate plãţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plãţii eventualelor comisioane bancare percepute de bãncile strãine corespondente ale Bãncii Naţionale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevãzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contribuţia României la organisme financiar-bancare internaţionale, stabilitã potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se asigura din bugetul Ministerului Finanţelor Publice.
(2) În vederea asigurãrii plãţii la scadenta a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale şi la organisme financiar-bancare internaţionale, precum şi a rambursarilor de credite externe, plãţilor de dobânzi şi a comisioanelor eferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol, în cursul întregului an.
(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursãri de credite, plati de dobânzi şi comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele articolului de cheltuieli "Rambursãri de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite".
ART. 47
(1) Ordonatorii principali şi secundari de credite vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevãzutã în anexa nr. 3, în termen de 15 zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În cadrul termenului prevãzut la alin. (1) Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale regiilor autonome, societãţilor sau companiilor naţionale, societãţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţioneazã în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 , la propunerea ministerelor şi a altor organe centrale coordonatoare, precum şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale societãţilor comerciale cu capital de stat care au aceasta prevedere în actul constitutiv.
ART. 48
Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare inlocuitorilor de drept ai acestora, precum şi altor persoane împuternicite special în acest scop.

CAP. 9
Dispoziţii finale

ART. 49
(1) În anul 2002 sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzãtoare tichetelor de masa repartizate de cãtre unitãţile emitente, autorizate potrivit <>Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, şi acordate de cãtre angajatori, în limita valorii nominale prevãzute de lege, unui numãr maxim de 1.126.000 salariaţi în trimestrul I, 1.226.000 salariaţi în trimestrul II, 1.326.000 salariaţi în trimestrul III şi 1.426.000 salariaţi în trimestrul IV.
(2) Unitãţile emitente pot elibera tichete de masa pentru un numãr de salariaţi mai mare decât cel prevãzut în autorizaţie numai în cazul în care aceştia aparţin unor categorii de angajatori care realizeazã activitãţi nonprofit.
(3) Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale şi din bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate sau din venituri extrabugetare şi alocaţii din bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului de asigurãri de sãnãtate nu pot sa-şi prevadã în bugetele proprii, aprobate conform legii, sume pentru acordarea tichetelor de masa.
(4) În cazul instituţiilor de învãţãmânt superior, al unitãţilor din învãţãmântul preuniversitar, precum şi al unitãţilor sanitare se pot acorda personalului propriu tichete de masa din veniturile realizate în condiţiile legii.
(5) În anul 2002 cadrele militare, militarii angajaţi pe baza de contract şi salariaţii civili, care au dreptul la hrana potrivit normelor prevãzute de <>Ordonanta Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apãrare nationala, ordine publica şi siguranta nationala, republicatã, atunci când nu beneficiazã de alimente, primesc în locul acestora contravaloarea drepturilor de hrana, indexata corespunzãtor creşterii salariilor, aprobatã pentru sectorul bugetar în anul 2002.
ART. 50
(1) Pana la data de 15 decembrie 2002 contravaloarea în lei a garanţiilor reţinute în cota de 10% din valoarea utilajelor livrate la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina se compenseazã cu obligaţiile de plata datorate la bugetul de stat pana la data de 31 decembrie 2001 şi neachitate de cãtre societãţile comerciale furnizoare, iar majorãrile de întârziere aferente acestor obligaţii datorate pana la data compensãrii se scutesc la plata. Procedura de compensare se realizeazã de cãtre organele fiscale teritoriale cu condiţia încheierii în prealabil a unei convenţii între fiecare societate comercialã furnizoare şi Ministerul Industriei şi Resurselor, prin care sa se prevadã obligaţia expresã a acestor societãţi de a aduce furnitura livrata, pe cheltuiala proprie, într-o noua garanţie care sa expire o data cu garanţia externa. Ministerul Industriei şi Resurselor va confirma suma garanţiilor reţinute, actualizate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a României, în vigoare la data compensãrii.
(2) Dacã societãţile comerciale care au beneficiat de compensarea obligaţiilor bugetare conform alin. (1) nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate în convenţie, acestea vor restitui contravaloarea garanţiilor compensate, actualizate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a României, în vigoare la data restituirii garanţiei. Recuperarea acestor sume, ce constituie venituri la bugetul de stat, se face de cãtre organele fiscale teritoriale competente ale Ministerului Finanţelor Publice, în baza convenţiei care constituie titlu executoriu.
(3) În procedura de compensare prevãzutã la alin. (1) nu sunt cuprinse societãţile comerciale debitoare aflate în procedura de dizolvare-lichidare sau reorganizare judiciarã şi faliment, dupã caz, conform prevederilor legale în vigoare.
(4) Ministerul Finanţelor Publice, împreunã cu Ministerul Industriei şi Resurselor sunt autorizate sa elaboreze precizãri metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 51
(1) Cheltuielile privind despãgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotãrârilor definitive ale instanţelor judecãtoreşti, precum şi obligaţiile bãneşti ale statului roman, nãscute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei şi hotãrâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperã de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, pe baza de documente legale, din sumele prevãzute cu aceasta destinaţie în bugetul de stat pe anul 2002.
(2) Din sumele prevãzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despãgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigura şi fondurile necesare în vederea aplicãrii <>Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetãţenilor romani pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, cu modificãrile ulterioare.
ART. 52
(1) Pentru proiectele de investiţii finanţate din credite externe contractate de statul roman de la organismele financiare internaţionale - Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Internatioala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeanã de Investiţii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi altele - echivalentul în valuta împrumutului al partii în lei, reprezentând contribuţia partii romane la finanţarea acestor proiecte, este cel valabil la data încheierii acordurilor de împrumut dintre România şi organismele financiare respective şi poate fi modificat pe parcursul executãrii lucrãrilor cu diferenţele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectelor, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum total, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, pe propria rãspundere a ordonatorilor principali de credite şi a unitãţilor beneficiare de împrumut extern.
(2) În cazul schimbãrii statutului juridic al beneficiarilor finali de credite externe contractate de statul roman de la organismele financiare internaţionale, menţionate la alin. (1), transferurile de la bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din credite externe şi, dupã caz, alocaţiile din bugetele locale, reprezentând parţial contribuţia partii romane la finanţarea acestor proiecte vor fi asigurate în continuare, în mãsura în care Ministerul Finanţelor Publice a avizat schimbarea statutului juridic.
(3) Cheltuielile suplimentare rezultate în condiţiile alin. (1), precum şi eventualele depasiri provenite din modificarea unor dispoziţii legale în domeniul impozitelor şi taxelor aferente proiectelor pe parcursul derulãrii acestora se finanţeazã din bugetul de stat, bugetele locale sau din surse proprii ale beneficiarilor finali ai împrumuturilor externe, dupã caz, pana la finalizarea proiectelor respective.
ART. 53
(1) Instituţiile şi autoritãţile publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihna şi de oaspeti, baze de odihna, tratament şi alte asemenea unitãţi vor asigura finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru aceste unitãţi exclusiv din venituri extrabugetare.
(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanta nici o activitate legatã de administrarea unitãţilor prevãzute la alin. (1), din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale.
ART. 54
Guvernul poate prezenta Parlamentului, pana la data de 30 noiembrie 2002, propuneri de rectificare a bugetului de stat şi a bugetelor fondurilor speciale pe anul 2002, ca urmare a schimbãrilor intervenite în evoluţia indicatorilor macroeconomici, a unor mãsuri fiscale, a adaptãrii legislaţiei la condiţiile economiei de piata sau a altor cauze justificate.
ART. 55
Anexele nr. 1-16 fac parte integrantã din prezenta lege.

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 15 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIUANEXA 1


BUGETUL DE STAT PE ANUL 2002

- Sinteza -

- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- Sub- Tit- A- Program
pi- ca- lu/ li- Denumire indicator 2002
tol pi- Ar- neat
tol ti-
col
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0001 VENITURI 178.422.025.400
0002 I. VENITURI CURENTE 177.622.325.400
0003 A. VENITURI FISCALE 168.008.125.400
0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 45.685.022.400
0101 IMPOZITUL PE PROFIT 32.905.000.000
0201 IMPOZITUL PE SALARII 500.000.000
01 Impozitul pe salarii - total 500.000.000
0601 IMPOZITUL PE VENIT 43.863.000.000
01 Impozit pe venituri din activitãţi independente 850.000.000
02 Impozit pe venituri din salarii 38.559.000.000
03 Impozit pe venituri din cedarea folosinţei
bunurilor 625.000.000
04 Impozit pe venituri din dividende 2.120.000.000
05 Impozit pe venituri din dobânzi 260.000.000
06 Impozit pe alte venituri 100.000.000
07 Impozit pe venit din pensii 30.000.000
08 Impozitul pe veniturile obţinute din jocurile
de noroc, din premii şi din prime în bani
şi/sau natura 90.000.000
09 Impozitul pe veniturile obţinute din transferul
dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare
şi vânzarea pãrţilor sociale 40.000.000
10 Regularizari 850.000.000
11 Impozitul pe veniturile din valorificarea sub
orice forma a drepturilor de proprietate
intelectualã 50.000.000
12 Impozitul pe veniturile realizate de
persoanele fizice nerezidente 271.000.000
13 Impozit pe veniturile din activitãţi agricole 18.000.000
0701 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL
PE VENIT (se scad) -38.843.277.600
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -27.414.375.000
02 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale (se scad) -9.277.902.600
03 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
subvenţionarea energiei termice livrate
populaţiei (se scad) -2.151.000.000
0801 ALTE IMPOZITE DIRECTE 2.265.300.000
01 Impozitul pe veniturile realizate de persoanele
juridice nerezidente 1.733.300.000
02 Impozitul pe profit obţinut din activitãţi
comerciale ilicite sau din nerespectarea
Legii privind protecţia consumatorilor 25.000.000
03 Impozitul pe dividende de la societãţile comerciale 300.000.000
08 Cote din taxe de şcolarizare 200.000.000
30 Alte încasãri din impozite directe 7.000.000
0901 CONTRIBUŢII 4.995.000.000
04 Contribuţia pentru pensia suplimentarã 559.000.000
09 Contribuţia agenţilor economici pentru
persoanele cu handicap 4.436.000.000
1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 122.323.103.000
1301 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 62.163.303.000
01 T.V.A. încasatã 93.382.000.000
03 Sume defalcate din T.V.A. pentru bugetele
locale (se scad) -31.218.697.000
1401 ACCIZE 38.252.000.000
1601 taxe VAMALE 9.506.000.000
01 taxe vamale de la persoane juridice 9.306.000.000
02 taxe vamale şi alte venituri încasate de
la persoane fizice prin unitãţile vamale 200.000.000
1701 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 12.401.800.000
01 taxe pentru jocurile de noroc 600.000.000
03 taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe
şi autorizaţii de funcţionare 330.000.000
04 Taxa pentru activitatea de prospectiune,
explorare şi exploatare a resurselor minerale 1.697.800.000
10 taxe judiciare de timbru 950.000.000
12 taxe de timbru pentru activitatea notarialã 950.000.000
13 taxe extrajudiciare de timbru 6.000.000
15 Amenzi judiciare 20.000.000
16 Venituri din recuperarea cheltuielilor
judiciare avansate de stat 40.000.000
18 Taxa asupra unor activitãţi dãunãtoare sãnãtãţii
şi din publicitatea lor 650.000.000
21 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc 325.000.000
22 Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor
noi din import 15.000.000
23 Contribuţia agenţilor economici din turism 170.000.000
24 Impozitul pe titeiul din producţia interna
şi gazele naturale 3.460.000.000
25 taxe de autorizare pentru comercializarea
alcoolului, bãuturilor alcoolice, produselor
din tutun şi a cafelei 248.000.000
26 Venituri cu destinaţie specialã din comisionul
pentru servicii vamale 600.000.000
27 Venituri cu destinaţie specialã din cotele
aplicate asupra veniturilor realizate în
domeniul aviaţiei civile 210.000.000
28 Impozit pe veniturile microintreprinderilor 2.080.000.000
30 Alte încasãri din impozite indirecte 50.000.000
1900 B. VENITURI NEFISCALE 9.614.200.000
2001 VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR
AUTONOME 2.000.000.000
2101 VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE 1.996.200.000
01 taxe de metrologie 200.000
03 taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru
eliberarea autorizaţiilor de transport
în trafic internaţional 18.000.000
04 taxe consulare 650.000.000
05 taxe pentru analize efectuate de laboratoare,
altele decât cele sanitare, de pe lângã instituţii 15.000.000
12 Vãrsãminte din disponibilitãţile instituţiilor
publice şi activitãţilor autofinantate 4.000.000
13 Vãrsãminte din veniturile instituţiilor publice şi
activitãţilor autofinantate 29.000.000
30 Alte venituri de la instituţiile publice 1.280.000.000
2201 DIVERSE VENITURI 5.618.000.000
01 Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive 90.000.000
03 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate
potrivit dispoziţiilor legale 1.100.000.000
04 Încasãri din cota reţinutã conform Codului penal 3.000.000
05 Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã
a anilor precedenti 545.000.000
06 Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor
societãţilor comerciale sau companiilor naţionale
la care statul este acţionar majoritar 5.000.000
07 Venituri din concesiuni 3.200.000.000
08 Penalitãţi pentru nedepunerea sau depunerea cu
întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe 5.000.000
09 Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare
din vânzarea locuinţelor construite din
fondurile statului 11.000.000
11 Vãrsãminte de la persoane juridice, pentru
persoane cu handicap neincadrate 60.000.000
12 Încasãri din valorificarea bunurilor confiscate,
abandonate, şi alte sume constatate o data cu
confiscarea potrivit legii 250.000.000
19 Venituri din dividende 55.000.000
20 Sumele provenite din recuperarea debitelor
provenite din drepturile de pensii şi
asigurãri sociale militare 5.000.000
30 Încasãri din alte surse 289.000.000
3000 II. VENITURI DIN CAPITAL 170.000.000
3001 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI 170.000.000
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale
instituţiilor publice 150.000.000
02 Venituri din valorificarea stocurilor de la
rezervele materiale naţionale şi de mobilizare 15.000.000
08 Venituri obţinute în procesul de stingere
a creanţelor bugetare 5.000.000
4000 VII. DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI 2.000.000
4001 DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI 2.000.000
01 Donaţii 2.000.000
4200 VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR
ACORDATE 627.700.000
4201 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR
ACORDATE 627.700.000
01 Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate
pentru finalizarea unor obiective aprobate prin
convenţii bilaterale şi acorduri
interguvernamentale 900.000
05 Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate
persoanelor care beneficiazã de statutul de refugiat 100.000
09 Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate
pentru acoperirea arieratelor cãtre CONEL şi ROMGAZ 331.000.000
10 Încasãri din rambursarea împrumuturilor din fondul
de redresare financiarã 277.700.000
11 Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate
pentru proiecte de investiţii în turism 5.000.000
15 Încasãri din rambursarea microcreditelor acordate
persoanelor fizice care desfãşoarã activitãţi pe
cont propriu, aducatoare de venituri, în vederea
întreţinerii materiale 3.000.000
17 Încasãri din rambursarea microcreditelor acordate
de agenţiile guvernamentale şi administrate
prin agenţii de credit 5.000.000
18 Încasãri de la beneficiarii creditului extern
pentru importul de combustibili 5.000.000
5001 CHELTUIELI 237.832.147.648
01 CHELTUIELI CURENTE 198.391.203.712
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 35.472.837.275
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 24.476.001.415
34 SUBVENŢII 10.828.604.439
35 01 Alocaţii de la buget pentru instituţii publice 5.735.568.199
35 02 Subvenţii pe produse şi activitãţi 3.188.516.240
35 03 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor
de preţ şi tarif 1.904.520.000
36 PRIME 701.000.000
38 TRANSFERURI 64.120.950.474
39 Transferuri consolidabile 4.845.921.519
39 03 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele
locale pentru investiţii finanţate parţial
din împrumuturi externe 1.900.000.000
39 10 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul
Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate,
reprezentând contribuţia datoratã de persoanele
care satisfac serviciul militar în termen 234.963.767
39 11 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul
Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate,
reprezentând contribuţia datoratã de
persoanele care executa o pedeapsa privativã
de libertate sau arest preventiv 154.066.752
39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale
şi alimentarea cu apa a satelor 400.000.000
39 16 Contribuţia persoanelor asigurate pentru
finanţarea ocrotirii sãnãtãţii 1.705.536.000
39 19 Transferuri de la bugetul de stat cãtre
bugetele locale pentru construcţii
de locuinţe 385.000.000
39 20 Transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele
locale pentru finanţarea elaborãrii şi/sau
actualizãrii planurilor urbanistice generale
şi a regulamentelor locale de urbanism 37.000.000
39 24 Transferuri cãtre bugetele locale pentru
aeroporturi de interes local 29.355.000
40 Transferuri neconsolidabile 59.275.028.955
40 01 Locuinţe 525.000.000
40 02 Burse 1.159.557.087
40 03 Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 9.681.310.511
40 04 Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari
şi alte persoane 11.686.430.776
40 08 Ajutoare sociale 40.000.000
40 09 Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii 302.975.895
40 11 Contribuţii şi cotizatii la organisme
internaţionale 776.763.832
40 15 Plati compensatorii 644.180.056
40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 586.846.481
40 17 Fondul pentru stimularea inovarii 321.633.400
40 19 Alocaţia suplimentarã pentru familiile cu copii 887.800.000
40 21 Plati efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 830.954.961
40 22 Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice
de conservare sau de închidere a minelor 500.000.000
40 23 Protecţie socialã ce se acorda pentru unele
activitãţi din sectorul minier 714.338.000
40 24 Cheltuieli pentru susţinerea transportului
feroviar public de cãlãtori 4.060.000.000
40 26 Transferuri aferente Fondului Naţional de
Preaderare 3.343.200.000
40 27 Transferuri aferente Fondului Roman de
Dezvoltare Socialã 45.300.000
40 28 Executarea silitã a creanţelor bugetare 15.000.000
40 29 Despãgubiri civile, precum şi cheltuieli
judiciare şi extrajudiciare derivate din
acţiuni în reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale 849.974.540
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile
dispuse în cadrul procesului penal 15.220.000
40 31 Transferuri pentru finanţarea patrimoniului
genetic al animalelor 70.000.000
40 32 Sprijinirea organizaţiilor cetãţenilor aparţinând
minoritãţilor naţionale, altele decât cele care
primesc subvenţii de la bugetul de stat,
potrivit legii 130.898.435
40 33 Proiecte de comunicare, informare publica şi
promovarea imaginii şi intereselor româneşti
peste hotare 30.000.000
40 34 Sprijinirea activitãţii romanilor de pretutindeni
şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora 7.700.000
40 35 Finanţarea partidelor politice 70.300.000
40 36 Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific
şi social-cultural 2.500.000
40 37 Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul
Campaniei europene pentru combaterea rasismului,
xenofobiei, antisemitismului şi intolerantei 2.666.000
40 38 Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor
comunismului şi al rezistentei Sighet" 2.000.000
40 39 Comenzi de stat pentru cãrţi şi publicaţii 26.400.000
40 40 Sprijin financiar pentru producerea şi
distribuirea filmelor 14.200.000
40 41 Asociaţii şi fundaţii 33.756.000
40 42 Alocatie de încredinţare şi plasament familial 233.100.000
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de rãzboi 63.000.000
40 44 Programe pentru sãnãtate 1.082.755.655
40 45 Programe pentru tineret 25.500.000
40 46 Sprijin financiar pentru activitatea
Comitetului Olimpic Roman 45.400.000
40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000
40 48 Meteorologie şi hidrologie 144.966.395
40 49 Prevenirea şi combaterea inundatiilor
şi ingheturilor 400.000
40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor
de pirita 50.000.000
40 51 Cooperare economicã internationala 165.158.934
40 53 Sprijinirea producãtorilor agricoli 5.295.486.193
40 54 Cabaline din patrimoniul genetic naţional 50.106.496
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 3.853.653.716
40 56 Transferuri pentru drumuri, cai ferate,
aviatie şi navigaţie 1.050.000.000
40 57 Transferuri pentru finanţarea de baza
a învãţãmântului superior 4.373.850.000
40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de
garantare a creditelor bancare acordate
studenţilor 5.000.000
40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare
(granturi) 89.839.340
40 60 Transferuri pentru acţiuni de sãnãtate 1.146.255.194
40 61 Susţinerea cultelor 44.000.000
40 62 Stimularea exporturilor 1.000.000.000
40 64 Fondul la dispoziţia primului-ministru pentru
sprijinirea comunitãţilor româneşti
de pretutindeni 1.000.000
40 66 Contribuţia statului la salarizarea
personalului de cult 525.104.833
40 68 Programe de protecţie socialã şi integrare
socioprofesionala a persoanelor cu handicap 27.500.000
40 70 Susţinerea sistemului de protecţie a copilului 251.830.910
40 75 Contribuţia statului care se aloca Patriarhiei
Romane pentru sprijinirea aşezãmintelor
Bisericii Ortodoxe Romane din afarã graniţelor 27.984.828
40 80 Alte transferuri 278.273.558
40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru
întreprinderi mici şi mijlocii 144.000.000
40 82 Transferuri pentru acţiuni de ecologizare 143.250.000
40 83 Transferuri cãtre Consiliul Naţional de
Formare Profesionalã a Adulţilor 3.059.000
40 84 Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei -
Decembrie 1989" din municipiul Timişoara 2.500.000
40 85 Transferuri pentru transportul de cãlãtori
cu metroul 595.000.000
40 86 Programul de realizare a sistemului naţional
antigrindina 3.800.000
40 87 Sume destinate finanţãrii programelor sportive
realizate de structurile sportive de drept privat 182.099.860
40 88 Transferuri cãtre Consiliul Naţional al
Persoanelor Varstnice 2.482.000
40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor
de pãduri 42.000.000
40 91 Renta viagerã 29.540.000
40 93 Programe comunitare 641.958.989
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 243.267.080
49 DOBÂNZI 61.473.825.000
50 01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 28.705.625.000
50 02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 7.345.000.000
50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi
plasarea titlurilor de stat şi de riscurile
garanţiilor date de stat în condiţiile legii 10.753.800.000
50 04 Diferenţe de curs aferente datoriei publice
externe 12.259.400.000
50 05 Diferenţe de curs aferente datoriei publice
interne 2.410.000.000
60 REZERVE 1.317.985.109
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 14.600.132.166
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 102.715.360
80 02 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor
obiective aprobate prin convenţii bilaterale
şi acorduri interguvernamentale 50.000.000
80 05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiazã
de statutul de refugiat şi sunt lipsite de
mijloace de existenta 2.233.440
80 13 Microcredite acordate persoanelor fizice care
desfãşoarã activitãţi pe cont propriu,
aducatoare de venituri, în vederea
întreţinerii materiale 50.481.920
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA CREDITE 24.738.096.410
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 24.738.096.410
85 01 Rambursãri de credite externe 17.870.194.110
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 6.867.902.300
5100 Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE 14.244.553.666
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE 14.244.553.666
01 CHELTUIELI CURENTE 12.534.056.222
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.994.880.901
10 Cheltuieli cu salariile 6.245.702.636
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 1.364.618.235
12 Contribuţii pentru asigurãrile pentru şomaj 292.465.063
13 Deplasãri, detaşãri, transferãri 678.804.104
13 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri în ţara 446.909.250
13 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri în strãinãtate 231.894.854
14 Contribuţii pentru constituirea Fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate 413.290.863
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 2.734.873.368
21 Drepturi cu caracter social 15.328.802
22 Hrana 35.419.233
23 Medicamente şi materiale sanitare 5.500.000
24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrie 1.299.162.457
25 Materiale şi prestãri de servicii cu caracter
funcţional 401.946.627
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau
scurta durata şi echipament 80.315.632
27 Reparaţii curente 149.159.729
28 Reparaţii capitale 358.942.896
29 Cãrţi şi publicaţii 39.500.581
30 Alte cheltuieli 339.197.411
32 Fondul Preşedintelui 5.400.000
33 Fondul primului-ministru 5.000.000
34 SUBVENŢII 34.170.000
35 01 Alocaţii de la buget pentru instituţii publice 34.170.000
38 TRANSFERURI 770.131.953
40 Transferuri neconsolidabile 770.131.953
40 11 Contribuţii şi cotizatii la organisme
internaţionale 606.719.864
40 41 Asociaţii şi fundaţii 456.000
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 51.862.430
40 93 Programe comunitare 5.768.119
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 105.325.540
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 944.047.304
72 Investiţii ale instituţiilor publice 944.047.304
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA CREDITE 766.450.140
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 766.450.140
85 01 Rambursãri de credite externe 627.918.280
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 138.531.860
01 Administraţia Prezidentiala 106.493.000
02 Autoritãţi legislative 1.674.518.000
03 Autoritãţi judecãtoreşti 4.689.093.246
04 Alte organe ale autoritãţilor publice 690.697.450
05 Autoritãţi executive 7.083.751.970
5400 Partea a II-a - APĂRARE, ORDINE PUBLICA
ŞI SIGURANTA NATIONALA 48.148.498.421
01 CHELTUIELI CURENTE 37.574.221.214
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 20.278.612.027
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 13.202.211.704
34 SUBVENŢII 2.442.068.898
35 01 Alocaţii de la buget pentru instituţii publice 2.442.068.898
38 TRANSFERURI 1.651.328.585
39 Transferuri consolidabile 384.572.784
39 10 Transferuri din bugetul de stat cãtre
bugetul Fondului de asigurãri sociale
de sãnãtate, reprezentând contribuţia
datoratã de persoanele care satisfac
serviciul militar în termen 230.506.032
39 11 Transferuri din bugetul de stat cãtre
bugetul Fondului de asigurãri sociale
de sãnãtate, reprezentând contribuţia
datoratã de persoanele care executa o
pedeapsa privativã de libertate sau
arest preventiv 154.066.752
40 Transferuri neconsolidabile 1.266.755.801
40 09 Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii 4.050.000
40 11 Contribuţii şi cotizatii la organisme
internaţionale 11.134.594
40 15 Plati compensatorii 644.180.056
40 60 Transferuri pentru acţiuni de sãnãtate 516.453.431
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 90.543.180
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.446.788.187
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA CREDITE 9.127.489.020
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 9.127.489.020
85 01 Rambursãri de credite externe 7.690.956.440
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 1.436.532.580
5401 APĂRARE NATIONALA 23.231.105.604
01 CHELTUIELI CURENTE 15.562.810.100
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.420.059.327
10 Cheltuieli cu salariile 7.034.173.706
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 571.891.882
12 Contribuţii pentru asigurãrile pentru şomaj 122.565.770
13 Deplasãri, detaşãri, transferãri 282.000.000
13 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri în ţara 107.000.000
13 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri în strãinãtate 175.000.000
14 Contribuţii pentru constituirea Fondului
de asigurãri sociale de sãnãtate 409.427.969
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 6.216.826.803
21 Drepturi cu caracter social 708.394.524
22 Hrana 2.745.173.151
23 Medicamente şi materiale sanitare 17.076.500
24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrie 750.199.715
25 Materiale şi prestãri de servicii cu
caracter funcţional 1.325.007.028
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau
scurta durata şi echipament 346.703.577
27 Reparaţii curente 90.254.637
28 Reparaţii capitale 49.949.975
29 Cãrţi şi publicaţii 2.870.945
30 Alte cheltuieli 181.196.751
38 TRANSFERURI 925.923.970
39 Transferuri consolidabile 101.033.110
39 10 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul
Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate,
reprezentând contribuţia datoratã de
persoanele care satisfac serviciul militar
în termen 101.033.110
40 Transferuri neconsolidabile 824.890.860
40 11 Contribuţii şi cotizatii la organisme
internaţionale 5.688.160
40 15 Plati compensatorii 644.180.056
40 60 Transferuri pentru acţiuni de sãnãtate 175.022.644
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 502.674.504
72 Investiţii ale instituţiilor publice 502.674.504
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA CREDITE 7.165.621.000
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 7.165.621.000
85 01 Rambursãri de credite externe 6.136.551.000
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 1.029.070.000
01 Administraţie centrala 239.989.510
02 Apãrare nationala şi operaţiuni de
menţinere a pãcii 14.936.150.963
03 Acţiuni de integrare euroatlantica şi pentru
constituirea forţei de reactie rapida 7.177.392.896
04 Parteneriat pentru pace 165.741.958
05 Plati compensatorii 711.830.277
5501 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NATIONALA 24.917.392.817
01 CHELTUIELI CURENTE 22.011.411.114
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.858.552.700
10 Cheltuieli cu salariile 9.082.274.748
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 282.968.700
12 Contribuţii pentru asigurãrile pentru şomaj 66.741.276
13 Deplasãri, detaşãri, transferãri 160.678.570
13 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri în ţara 118.717.310
13 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri în
strãinãtate 41.961.260
14 Contribuţii pentru constituirea Fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate 568.054.485
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 6.985.384.901
21 Drepturi cu caracter social 385.739.026
22 Hrana 3.060.112.183
23 Medicamente şi materiale sanitare 38.546.839
24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrie 528.473.864
25 Materiale şi prestãri de servicii cu caracter
funcţional 407.088.682
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
durata şi echipament 968.749.918
27 Reparaţii curente 61.567.004
28 Reparaţii capitale 55.741.747
29 Cãrţi şi publicaţii 3.077.209
30 Alte cheltuieli 187.995.134
34 SUBVENŢII 2.442.068.898
35 01 Alocaţii de la buget pentru instituţii publice 2.442.068.898
38 TRANSFERURI 725.404.615
39 Transferuri consolidabile 283.539.674
39 10 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul
Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate,
reprezentând contribuţia datoratã de
persoanele care satisfac serviciul militar
în termen 129.472.922
39 11 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul
Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate,
reprezentând contribuţia datoratã de persoanele
care executa o pedeapsa privativã de libertate
sau arest preventiv 154.066.752
40 Transferuri neconsolidabile 441.864.941
40 09 Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii 4.050.000
40 11 Contribuţii şi cotizatii la organisme internaţionale 5.446.434
40 29 Despãgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare
şi extrajudiciare derivate din acţiuni în
reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispoziţiilor legale 174.540
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse
în cadrul procesului penal 220.000
40 60 Transferuri pentru acţiuni de sãnãtate 341.430.787
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 90.543.180
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 944.113.683
71 Stocuri pentru rezerve materiale naţionale
şi de mobilizare 1.700.000
72 Investiţii ale instituţiilor publice 942.413.683
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA CREDITE 1.961.868.020
85 Rambursãri de credite externe şi plati de dobânzi
şi comisioane la credite externe contractate de
ordonatorii de credite 1.961.868.020
85 01 Rambursãri de credite externe 1.554.405.440
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 407.462.580
01 Administraţie centrala 1.235.943.015
02 Poliţie 7.075.347.379
03 Protecţie şi paza contra incendiilor 1.058.687.164
04 Paza şi supravegherea frontierei 2.428.825.648
05 Jandarmerie 3.309.112.496
06 Siguranta nationala 5.959.991.071
07 Penitenciare 2.641.201.135
50 Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea
publica şi siguranta nationala 1.208.284.909
5700 Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 53.652.480.790
01 CHELTUIELI CURENTE 45.360.381.888
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.801.018.128
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 5.646.535.622
34 SUBVENŢII 2.071.242.652
35 01 Alocaţii de la buget pentru instituţii publice 2.071.242.652
38 TRANSFERURI 33.841.585.486
39 Transferuri consolidabile 1.708.327.394
39 10 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul
Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate,
reprezentând contribuţia datoratã de persoanele
care satisfac serviciul militar în termen 2.791.394
39 16 Contribuţia persoanelor asigurate pentru
finanţarea ocrotirii sãnãtãţii 1.705.536.000
40 Transferuri neconsolidabile 32.133.258.092
40 02 Burse 1.131.237.087
40 03 Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 9.681.310.511
40 04 Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari
şi alte persoane 11.686.430.776
40 08 Ajutoare sociale 40.000.000
40 09 Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii 298.925.895
40 11 Contribuţii şi cotizatii la organisme
internaţionale 47.568.938
40 19 Alocaţia suplimentarã pentru familiile cu copii 887.800.000
40 32 Sprijinirea organizaţiilor cetãţenilor aparţinând
minoritãţilor naţionale, altele decât cele care
primesc subvenţii de la bugetul de stat,
potrivit legii 130.898.435
40 33 Proiecte de comunicare, informare publica şi
promovarea imaginii şi intereselor româneşti
peste hotare 30.000.000
40 34 Sprijinirea activitãţii romanilor de pretutindeni
şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora 7.700.000
40 36 Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi
social-cultural 2.500.000
40 37 Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul
Campaniei europene pentru combaterea rasismului,
xenofobiei, antisemitismului şi intolerantei 2.666.000
40 38 Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor
comunismului şi al rezistentei Sighet" 2.000.000
40 39 Comenzi de stat pentru cãrţi şi publicaţii 26.400.000
40 40 Sprijin financiar pentru producerea şi
distribuirea filmelor 14.200.000
40 41 Asociaţii şi fundaţii 33.300.000
40 42 Alocatie de încredinţare şi plasament familial 233.100.000
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de rãzboi 63.000.000
40 44 Programe pentru sãnãtate 1.082.755.655
40 45 Programe pentru tineret 25.500.000
40 46 Sprijin financiar pentru activitatea
Comitetului Olimpic Roman 45.400.000
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 245.041.280
40 57 Transferuri pentru finanţarea de baza a
învãţãmântului superior 4.373.850.000
40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de
garantare a creditelor bancare acordate
studenţilor 5.000.000
40 60 Transferuri pentru acţiuni de sãnãtate 629.801.763
40 61 Susţinerea cultelor 44.000.000
40 64 Fondul la dispoziţia primului-ministru pentru
sprijinirea comunitãţilor româneşti
de pretutindeni 1.000.000
40 66 Contribuţia statului la salarizarea personalului
de cult 525.104.833
40 68 Programe de protecţie socialã şi integrare
socioprofesionala a persoanelor cu handicap 27.500.000
40 70 Susţinerea sistemului de protecţie a copilului 251.830.910
40 75 Contribuţia statului care se aloca Patriarhiei
Romane pentru sprijinirea aşezãmintelor
Bisericii Ortodoxe Romane din afarã graniţelor 27.984.828
40 80 Alte transferuri 57.854.024
40 83 Transferuri cãtre Consiliul Naţional de Formare
Profesionalã a Adulţilor 3.059.000
40 84 Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei -
Decembrie 1989" din municipiul Timişoara 2.500.000
40 87 Sume destinate finanţãrii programelor sportive
realizate de structurile sportive de
drept privat 182.099.860
40 88 Transferuri cãtre Consiliul Naţional al
Persoanelor Varstnice 2.482.000
40 91 Renta viagerã 29.540.000
40 93 Programe comunitare 245.590.197
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 6.326.100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.303.541.442
84 RAMBURARI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA CREDITE 4.988.557.460
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 4.988.557.460
85 01 Rambursãri de credite externe 3.601.062.740
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 1.387.494.720
5701 ÎNVĂŢĂMÂNT 12.770.709.059
01 CHELTUIELI CURENTE 10.318.917.524
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.217.922.404
10 Cheltuieli cu salariile 1.671.142.631
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 293.812.037
12 Contribuţii pentru asigurãrile pentru şomaj 62.944.514
13 Deplasãri, detaşãri, transferãri 54.884.741
13 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri în ţara 44.717.913
13 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri în
strãinãtate 10.166.828
14 Contribuţii pentru constituirea Fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate 112.299.738
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.411.476.433
21 Drepturi cu caracter social 421.484.223
22 Hrana 247.990.970
23 Medicamente şi materiale sanitare 3.340.488
24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrie 145.578.623
25 Materiale şi prestãri de servicii cu caracter
funcţional 42.354.311
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
durata şi echipament 64.610.027
27 Reparaţii curente 29.093.988
28 Reparaţii capitale 167.414.957
29 Cãrţi şi publicaţii 13.355.590
30 Alte cheltuieli 58.134.298
31 Manuale 191.729.800
34 SUBVENŢII 710.530.000
35 01 Alocaţii de la buget pentru instituţii publice 710.530.000
38 TRANSFERURI 5.978.988.687
39 Transferuri consolidabile 2.728.858
39 10 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul
Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate,
reprezentând contribuţia datoratã de
persoanele care satisfac serviciul militar
în termen 2.728.858
40 Transferuri neconsolidabile 5.976.259.829
40 02 Burse 1.131.237.087
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 245.041.280
40 57 Transferuri pentru finanţarea de baza
a învãţãmântului superior 4.373.850.000
40 58 Transferuri pentru constituirea fondului
de garantare a creditelor bancare
acordate studenţilor 5.000.000
40 66 Contribuţia statului la salarizarea personalului
de cult 8.243.221
40 80 Alte transferuri 2.170.944
40 93 Programe comunitare 209.203.197
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 1.514.100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.891.746.905
72 Investiţii ale instituţiilor publice 1.891.746.905
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA CREDITE 560.044.630
85 Rambursãri de credite externe şi plati de dobânzi
şi comisioane la credite externe contractate
de ordonatorii de credite 560.044.630
85 01 Rambursãri de credite externe 203.272.880
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 356.771.750
01 Administraţie centrala 44.068.530
02 Învãţãmânt preşcolar 162.258.641
03 Învãţãmânt primar şi gimnazial 1.211.661.945
04 Învãţãmânt liceal 662.877.241
09 Învãţãmânt superior 7.208.107.563
10 Biblioteci centrale, universitare
şi pedagogice 176.274.135
14 Internate, cãmine şi cantine pentru elevi
şi studenţi 455.230.742
25 Servicii publice descentralizate 782.216.475
50 Alte instituţii şi acţiuni de învãţãmânt 2.068.013.787
5801 SĂNĂTATE 9.807.876.580
01 CHELTUIELI CURENTE 4.250.862.560
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.091.104.224
10 Cheltuieli cu salariile 803.472.720
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 185.891.543
12 Contribuţii pentru asigurãrile pentru şomaj 39.811.978
13 Deplasãri, detaşãri, transferãri 5.862.265
13 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri în ţara 4.997.265
13 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri în
strãinãtate 865.000
14 Contribuţii pentru constituirea Fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate 56.065.718
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.377.691.240
21 Drepturi cu caracter social 650.046
22 Hrana 421.362.952
23 Medicamente şi materiale sanitare 206.973.331
24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrie 144.784.102
25 Materiale şi prestãri de servicii cu caracter
funcţional 403.149.479
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau
scurta durata şi echipament 38.213.691
27 Reparaţii curente 74.374.614
28 Reparaţii capitale 7.780.792
29 Cãrţi şi publicaţii 1.766.940
30 Alte cheltuieli 78.635.293
34 SUBVENŢII 54.250.000
35 01 Alocaţii de la buget pentru instituţii publice 54.250.000
38 TRANSFERURI 1.727.817.096
39 Transferuri consolidabile 22.740
39 10 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul
Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate,
reprezentând contribuţia datoratã de persoanele
care satisfac serviciul militar în termen 22.740
40 Transferuri neconsolidabile 1.727.794.356
40 11 Contribuţii şi cotizatii la organisme
internaţionale 15.236.938
40 44 Programe pentru sãnãtate 1.082.755.655
40 60 Transferuri pentru acţiuni de sãnãtate 629.801.763
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.194.632.390
72 Investiţii ale instituţiilor publice 1.194.632.390
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA CREDITE 4.362.381.630
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 4.362.381.630
85 01 Rambursãri de credite externe 3.383.867.060
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 978.514.570
01 Administraţie centrala 750.000.000
03 Spitale 1.267.346.910
05 Crese 1.966.524
07 Centre de transfuzii sanguine 450.000.000
09 Centre de sãnãtate 131.230.597
25 Servicii publice descentralizate 3.245.387.994
50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 3.961.944.555
5901 CULTURA, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND
ACTIVITATEA SPORTIVA ŞI DE TINERET 3.795.411.629
01 CHELTUIELI CURENTE 3.628.650.231
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 197.629.500
10 Cheltuieli cu salariile 128.194.000
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 29.909.000
12 Contribuţii pentru asigurãrile pentru şomaj 6.410.000
13 Deplasãri, detaşãri, transferãri 24.141.500
13 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri în ţara 9.190.701
13 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri în strãinãtate 14.950.799
14 Contribuţii pentru constituirea fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate 8.975.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.013.159.313
24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrie 29.557.669
25 Materiale şi prestãri de servicii cu caracter
funcţional 693.115.117
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
durata şi echipament 2.788.509
27 Reparaţii curente 2.256.914
28 Reparaţii capitale 1.451.819
29 Cãrţi şi publicaţii 8.285.359
30 Alte cheltuieli 275.703.926
34 SUBVENŢII 1.288.182.887
35 01 Alocaţii de la buget pentru instituţii publice 1.288.182.887
38 TRANSFERURI 1.129.678.531
39 Transferuri consolidabile 39.796
39 10 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul
Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate,
reprezentând contribuţia datoratã de
persoanele care satisfac serviciul
militar în termen 39.796
40 Transferuri neconsolidabile 1.129.638.735
40 11 Contribuţii şi cotizatii la organisme
internaţionale 29.364.000
40 32 Sprijinirea organizaţiilor cetãţenilor aparţinând
minoritãţilor naţionale, altele decât cele care
primesc subvenţii de la bugetul de stat,
potrivit legii 130.898.435
40 33 Proiecte de comunicare, informare publica şi
promovarea imaginii şi intereselor româneşti
peste hotare 30.000.000
40 34 Sprijinirea activitãţii romanilor de pretutindeni
şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora 7.700.000
40 36 Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific
şi social-cultural 2.500.000
40 37 Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul
Campaniei Europene pentru combaterea rasismului,
xenofobiei, antisemitismului şi intolerantei 2.666.000
40 38 Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor
comunismului şi al rezistentei Sighet" 2.000.000
40 39 Comenzi de stat pentru cãrţi şi publicaţii 26.400.000
40 40 Sprijin financiar pentru producerea şi
distribuirea filmelor 14.200.000
40 45 Programe pentru tineret 25.500.000
40 46 Sprijin financiar pentru activitatea
Comitetului Olimpic Roman 45.400.000
40 61 Susţinerea cultelor 44.000.000
40 64 Fondul la dispoziţia primului-ministru
pentru sprijinirea comunitãţilor româneşti
de pretutindeni 1.000.000
40 66 Contribuţia statului la salarizarea
personalului de cult 516.861.612
40 75 Contribuţia statului care se aloca Patriarhiei
Romane, pentru sprijinirea aşezãmintelor
Bisericii Ortodoxe Romane din afarã graniţelor 27.984.828
40 84 Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei -
Decembrie 1989" din municipiul Timişoara 2.500.000
40 87 Sume destinate finanţãrii programelor sportive
realizate de structurile sportive de drept
privat 182.099.860
40 93 Programe comunitare 36.387.000
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 2.177.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 156.321.398
72 Investiţii ale instituţiilor publice 156.321.398
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA CREDITE 10.440.000
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 10.440.000
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 10.440.000
01 Administraţie centrala 144.700.767
02 Biblioteci publice naţionale 84.782.856
04 Muzee 209.906.257
05 Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole
şi concerte 290.190.908
15 Culte religioase 588.846.440
20 Activitatea sportiva 863.548.085
21 Activitatea de tineret 70.000.000
25 Servicii publice descentralizate 89.413.929
50 Alte instituţii şi acţiuni privind cultura,
religia şi activitatea sportiva şi de tineret 1.454.022.387
6001 ASISTENTA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE
ŞI INDEMNIZAŢII 27.278.483.522
01 CHELTUIELI CURENTE 27.161.951.573
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 294.362.000
10 Cheltuieli cu salariile 212.433.000
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 46.646.000
12 Contribuţii pentru asigurãrile pentru şomaj 9.998.000
13 Deplasãri, detaşãri, transferãri 10.413.000
13 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri în ţara 6.500.000
13 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri în strãinãtate 3.913.000
14 Contribuţii pentru constituirea Fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate 14.872.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.844.208.636
21 Drepturi cu caracter social 1.253.842.192
22 Hrana 357.700
23 Medicamente şi materiale sanitare 77.800
24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrie 60.370.000
25 Materiale şi prestãri de servicii cu caracter
funcţional 416.092.158
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
durata şi echipament 5.280.500
27 Reparaţii curente 8.797.500
28 Reparaţii capitale 17.700.000
29 Cãrţi şi publicaţii 2.225.000
30 Alte cheltuieli 79.465.786
34 SUBVENŢII 18.279.765
35 01 Alocaţii de la buget pentru instituţii publice 18.279.765
38 TRANSFERURI 25.005.101.172
39 Transferuri consolidabile 1.705.536.000
39 16 Contribuţia persoanelor asigurate pentru
finanţarea ocrotirii sãnãtãţii 1.705.536.000
40 Transferuri neconsolidabile 23.299.565.172
40 03 Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 9.681.310.511
40 04 Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi
alte persoane 11.686.430.776
40 08 Ajutoare sociale 40.000.000
40 09 Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii 298.925.895
40 11 Contribuţii şi cotizatii la organisme
internaţionale 2.968.000
40 19 Alocaţia suplimentarã pentru familiile cu copii 887.800.000
40 41 Asociaţii şi fundaţii 33.300.000
40 42 Alocatie de încredinţare şi plasament familial 233.100.000
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de rãzboi 63.000.000
40 68 Programe de protecţie socialã şi integrare
socioprofesionala a persoanelor cu handicap 27.500.000
40 70 Susţinerea sistemului de protecţie a copilului 251.830.910
40 80 Alte transferuri 55.683.080
40 83 Transferuri cãtre Consiliul Naţional de Formare
Profesionalã a Adulţilor 3.059.000
40 88 Transferuri cãtre Consiliul Naţional al
Persoanelor Varstnice 2.482.000
40 91 Renta viagerã 29.540.000
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 2.635.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 60.840.749
72 Investiţii ale instituţiilor publice 60.840.749
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA CREDITE 55.691.200
85 Rambursãri de credite externe şi plati de dobânzi
şi comisioane la creditele externe contractate
de ordonatorii de credite 55.691.200
85 01 Rambursãri de credite externe 13.922.800
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 41.768.400
01 Administraţie centrala 182.789.800
08 Centre de primire a minorilor 2.644.250
09 Ajutor social 40.000.000
14 Alocaţia de încredinţare şi plasament familial 237.800.000
15 Alocaţia de stat pentru copii 9.893.960.447
17 Ajutoare pentru sotii de militari în termen 7.348.320
18 Centre de primire, triere şi cazare a persoanelor
solicitante a statutului de refugiat 10.312.059
19 Alocaţia suplimentarã pentru familiile cu copii 957.847.000
20 Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R.,
veterani de rãzboi şi pentru alte categorii
de beneficiari 5.378.392.412
21 Pensii militari 5.278.804.132
25 Servicii publice descentralizate 247.864.665
29 Concediu plãtit pentru creşterea copiilor
pana la 2 ani 3.674.160
37 Ajutoare speciale 1.255.634.477
38 Indemnizaţii nevãzãtori salariaţi 9.389.520
43 Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor
copilului 251.830.910
48 Programe de protecţie socialã şi integrare
socioprofesionala a persoanelor cu handicap 27.500.000
50 Alte acţiuni privind asistenta socialã, alocaţii,
pensii, ajutoare şi indemnizaţii 3.492.691.370
6300 Partea a IV-a - SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA,
LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE 6.774.663.921
01 CHELTUIELI CURENTE 2.066.272.840
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 231.918.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 83.382.920
38 TRANSFERURI 1.750.971.920
39 Transferuri consolidabile 822.000.000
39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale
şi alimentarea cu apa a satelor 400.000.000
39 19 Transferuri de la bugetul de stat cãtre
bugetele locale pentru construcţii de locuinţe 385.000.000
39 20 Transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele
locale pentru finanţarea elaborãrii şi/sau
actualizãrii planurilor urbanistice generale
şi a regulamentelor locale de urbanism 37.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 928.971.920
40 01 Locuinţe 525.000.000
40 11 Contribuţii şi cotizatii la organisme
internaţionale 10.546.520
40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 227.100.000
40 82 Transferuri pentru acţiuni de ecologizare 54.750.000
40 93 Programe comunitare 76.575.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.679.839.121
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA CREDITE 2.028.551.960
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 2.028.551.960
85 01 Rambursãri de credite externe 1.427.087.000
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 601.464.960
6301 SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA ŞI LOCUINŢE 4.637.307.375
01 CHELTUIELI CURENTE 1.609.100.000
38 TRANSFERURI 1.609.100.000
39 Transferuri consolidabile 822.000.000
39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale
şi alimentarea cu apa a satelor 400.000.000
39 19 Transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele
locale pentru construcţii de locuinţe 385.000.000
39 20 Transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele
locale pentru finanţarea elaborãrii şi/sau
actualizãrii planurilor urbanistice generale
şi a regulamentelor locale de urbanism 37.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 787.100.000
40 01 Locuinţe 525.000.000
40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 227.100.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.129.833.595
72 Investiţii ale instituţiilor publice 1.129.833.595
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA CREDITE 1.898.373.780
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 1.898.373.780
85 01 Rambursãri de credite externe 1.427.087.000
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 471.286.780
08 Locuinţe 2.039.833.595
50 Alte acţiuni privind dezvoltarea
publica şi locuinţe 2.597.473.780
6401 MEDIU ŞI APE 2.137.356.546
01 CHELTUIELI CURENTE 457.172.840
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 231.918.000
10 Cheltuieli cu salariile 166.247.000
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 38.786.000
12 Contribuţii pentru asigurãrile pentru şomaj 8.313.000
13 Deplasãri, detaşãri, transferãri 6.935.000
13 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri în ţara 4.435.000
13 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri în strãinãtate 2.500.000
14 Contribuţii pentru constituirea fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate 11.637.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 83.382.920
24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrie 43.586.764
25 Materiale şi prestãri de servicii cu caracter
funcţional 24.768.843
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
durata şi echipament 1.397.880
27 Reparaţii curente 2.560.976
29 Cãrţi şi publicaţii 1.632.686
30 Alte cheltuieli 9.435.771
38 TRANSFERURI 141.871.920
40 Transferuri neconsolidabile 141.871.920
40 11 Contribuţii şi cotizatii la organisme
internaţionale 10.546.520
40 82 Transferuri pentru acţiuni de ecologizare 54.750.000
40 93 Programe comunitare 76.575.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.550.005.526
72 Investiţii ale instituţiilor publice 100.000.000
73 Investiţii ale regiilor autonome, societãţilor
şi companiilor naţionale şi societãţilor
comerciale cu capital majoritar de stat 1.450.005.526
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA CREDITE 130.178.180
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 130.178.180
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 130.178.180
01 Administraţie centrala 80.808.750
02 Dezvoltare surse de apa, acumulari şi
amenajãri hidrotehnice 1.395.529.336
03 Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi
controlul poluarii 647.227.910
04 Prospecţiuni geologice privind sursele de apa 1.020.750
05 Controlul activitãţilor nucleare 12.769.800
6600 Partea a V-a - ACŢIUNI ECONOMICE 44.688.534.513
01 CHELTUIELI CURENTE 31.457.227.300
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.136.476.814
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.716.480.095
34 SUBVENŢII 6.192.416.124
35 01 Alocaţii de la buget pentru instituţii publice 1.175.593.884
35 02 Subvenţii pe produse şi activitãţi 3.112.302.240
35 03 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor
de preţ şi tarif 1.904.520.000
36 PRIME 701.000.000
38 TRANSFERURI 21.710.854.267
39 Transferuri consolidabile 29.355.000
39 24 Transferuri cãtre bugetele locale pentru
aeroporturi de interes local 29.355.000
40 Transferuri neconsolidabile 21.681.499.267
40 02 Burse 28.320.000
40 11 Contribuţii şi cotizatii la organisme
internaţionale 42.126.488
40 21 Plati efectuate în cadrul programelor
de dezvoltare 830.954.961
40 22 Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice
de conservare sau de închidere a minelor 500.000.000
40 23 Protecţie socialã ce se acorda pentru unele
activitãţi din sectorul minier 714.338.000
40 24 Cheltuieli pentru susţinerea transportului
feroviar public de cãlãtori 4.060.000.000
40 26 Transferuri aferente Fondului Naţional
de Preaderare 3.343.200.000
40 48 Meteorologie şi hidrologie 144.966.395
40 49 Prevenirea şi combaterea inundatiilor
şi ingheturilor 400.000
40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor
de pirita 50.000.000
40 51 Cooperare economicã internationala 4.000.000
40 53 Sprijinirea producãtorilor agricoli 5.295.486.193
40 54 Cabaline din patrimoniul genetic naţional 50.106.496
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 3.329.650.006
40 56 Transferuri pentru drumuri, cai ferate,
aviatie şi navigaţie 1.050.000.000
40 62 Stimularea exporturilor 1.000.000.000
40 80 Alte transferuri 92.419.534
40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru
întreprinderi mici şi mijlocii 144.000.000
40 82 Transferuri pentru acţiuni de ecologizare 88.500.000
40 85 Transferuri pentru transportul de cãlãtori cu
metroul 595.000.000
40 86 Programul de realizare a sistemului naţional
antigrindina 3.800.000
40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de
pãduri 42.000.000
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 41.072.260
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.512.158.823
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA CREDITE 7.719.148.390
85 Rambursãri de credite externe şi plati de dobânzi
şi comisioane la credite externe contractate de
ordonatorii de credite 7.719.148.390
85 01 Rambursãri de credite externe 4.475.484.060
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 3.243.664.330
6601 INDUSTRIE 7.484.466.514
01 CHELTUIELI CURENTE 5.070.440.764
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 109.461.000
10 Cheltuieli cu salariile 75.505.000
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 17.616.000
12 Contribuţii pentru asigurãrile pentru şomaj 3.776.000
13 Deplasãri, detaşãri, transferãri 7.278.500
13 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri în ţara 1.628.500
13 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri în strãinãtate 5.650.000
14 Contribuţii pentru constituirea fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate 5.285.500
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 201.647.376
24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrie 36.527.825
25 Materiale şi prestãri de servicii cu caracter
funcţional 3.076.825
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
durata şi echipament 936.743
27 Reparaţii curente 1.867.849
28 Reparaţii capitale 65.727
29 Cãrţi şi publicaţii 312.270
30 Alte cheltuieli 158.860.137
34 SUBVENŢII 3.089.611.600
35 01 Alocaţii de la buget pentru instituţii publice 1.339.500
35 02 Subvenţii pe produse şi activitãţi 3.087.152.100
35 03 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ
şi tarif 1.120.000
38 TRANSFERURI 1.669.720.788
40 Transferuri neconsolidabile 1.669.720.788
40 11 Contribuţii şi cotizatii la organisme
internaţionale 6.685.380
40 22 Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice
de conservare sau de închidere a minelor 500.000.000
40 23 Protecţie socialã ce se acorda pentru unele
activitãţi din sectorul minier 714.338.000
40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de
pirita 50.000.000
40 51 Cooperare economicã internationala 161.158.934
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 145.718.940
40 80 Alte transferuri 3.319.534
40 82 Transferuri pentru acţiuni de ecologizare 88.500.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.335.710.000
72 Investiţii ale instituţiilor publice 110.000.000
73 Investiţii ale regiilor autonome, societãţilor
şi companiilor naţionale şi societãţilor
comerciale cu capital majoritar de stat 2.225.710.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA CREDITE 78.315.750
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la creditele externe
contractate de ordonatorii de credite 78.315.750
85 01 Rambursãri de credite externe 14.618.940
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 63.696.810
01 Administraţie centrala 303.919.654
02 Prospecţiuni şi lucrãri geologice pentru
descoperirea de resurse minerale 130.000.000
03 Combustibili minerali solizi 1.820.708.000
06 Resurse minerale, altele decât combustibili 2.900.549.534
07 Industrie prelucratoare 535.995.129
50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 1.793.294.197
6701 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA 11.617.196.149
01 CHELTUIELI CURENTE 10.779.104.123
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 700.759.000
10 Cheltuieli cu salariile 507.248.000
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 118.342.000
12 Contribuţii pentru asigurãrile pentru şomaj 25.362.000
13 Deplasãri, detaşãri, transferãri 14.300.000
13 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri în ţara 12.100.000
13 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri în strãinãtate 2.200.000
14 Contribuţii pentru constituirea fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate 35.507.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 993.223.937
22 Hrana 1.200.000
23 Medicamente şi materiale sanitare 65.829.000
24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrie 59.520.000
25 Materiale şi prestãri de servicii cu caracter
funcţional 825.723.937
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
durata şi echipament 2.655.000
27 Reparaţii curente 2.500.000
28 Reparaţii capitale 31.374.489
29 Cãrţi şi publicaţii 1.287.511
30 Alte cheltuieli 3.134.000
34 SUBVENŢII 2.863.400.000
35 01 Alocaţii de la buget pentru instituţii publice 960.000.000
35 03 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de
preţ şi tarif 1.903.400.000
36 PRIME 701.000.000
37 Prime acordate producãtorilor agricoli 701.000.000
38 TRANSFERURI 5.520.721.186
40 Transferuri neconsolidabile 5.520.721.186
40 11 Contribuţii şi cotizatii la organisme
internaţionale 13.302.277
40 31 Transferuri pentru finanţarea patrimoniului
genetic al animalelor 70.000.000
40 53 Sprijinirea producãtorilor agricoli 5.295.486.193
40 54 Cabaline din patrimoniul genetic naţional 50.106.496
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 8.753.960
40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor
de pãduri 42.000.000
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 41.072.260
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 648.045.806
72 Investiţii ale instituţiilor publice 193.045.806
73 Investiţii ale regiilor autonome, societãţilor
şi companiilor naţionale şi societãţilor
comerciale cu capital majoritar de stat 455.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA CREDITE 190.046.220
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 190.046.220
85 01 Rambursãri de credite externe 114.863.100
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 75.183.120
01 Administraţie centrala 109.564.515
02 Amendare soluri acide şi alcaline 50.000.000
03 Acoperire sume fixe la seminţe 409.400.000
04 Combatere daunatori şi boli în sectorul vegetal 281.606.260
05 Reproducţie şi selecţie animale 199.992.598
06 Programe pentru susţinerea preţurilor la
produsele agricole 83.188.730
07 Subventionare dobânzi aferente creditelor
bancare acordate producãtorilor agricoli 120.000.000
10 Alte programe pentru sprijinirea producãtorilor
agricoli 5.996.486.193
14 Îmbunãtãţiri funciare, irigaţii, desecãri şi
combatere a eroziunii solului 1.686.227.330
15 Silvicultura 348.874.969
17 Prevenirea şi combaterea bolilor la animale
şi combaterea epizootiilor 517.223.937
25 Servicii publice descentralizate 1.405.161.472
50 Alte unitãţi şi acţiuni din domeniul agriculturii
şi silviculturii 409.470.145
6801 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 18.469.158.742
01 CHELTUIELI CURENTE 9.246.038.083
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 172.255.512
10 Cheltuieli cu salariile 115.706.000
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 28.465.000
12 Contribuţii pentru asigurãrile pentru şomaj 5.786.000
13 Deplasãri, detaşãri, transferãri 14.198.512
13 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri în ţara 4.207.203
13 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri în strãinãtate 9.991.309
14 Contribuţii pentru constituirea fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate 8.100.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 128.632.736
21 Drepturi cu caracter social 440.000
22 Hrana 1.082.400
23 Medicamente şi materiale sanitare 23.234
24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrie 40.603.889
25 Materiale şi prestãri de servicii cu caracter
funcţional 32.246.647
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
durata şi echipament 2.728.842
27 Reparaţii curente 15.277.833
28 Reparaţii capitale 28.000.000
29 Cãrţi şi publicaţii 2.495.268
30 Alte cheltuieli 5.734.623
34 SUBVENŢII 25.150.140
35 02 Subvenţii pe produse şi activitãţi 25.150.140
38 TRANSFERURI 8.919.999.695
39 Transferuri consolidabile 29.355.000
39 24 Transferuri cãtre bugetele locale pentru
aeroporturi de interes local 29.355.000
40 Transferuri neconsolidabile 8.890.644.695
40 02 Burse 28.320.000
40 11 Contribuţii şi cotizatii la organisme
internaţionale 12.582.731
40 24 Cheltuieli pentru susţinerea transportului
feroviar public de cãlãtori 4.060.000.000
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 3.143.641.964
40 56 Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie
şi navigaţie 1.050.000.000
40 80 Alte transferuri 1.100.000
40 85 Transferuri pentru transportul de cãlãtori
cu metroul 595.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.397.816.029
72 Investiţii ale instituţiilor publice 119.973.734
73 Investiţii ale regiilor autonome, societãţilor
şi companiilor naţionale şi societãţilor
comerciale cu capital majoritar de stat 2.277.842.295
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA CREDITE 6.825.304.630
85 Rambursãri de credite externe şi plati de dobânzi
şi comisioane la credite externe contractate de
ordonatorii de credite 6.825.304.630
85 01 Rambursãri de credite externe 3.823.897.020
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 3.001.407.610
01 Administraţie centrala 644.427.002
02 Aviatie civilã 2.618.138.016
03 Navigaţie civilã 1.041.259.862
05 Drumuri şi poduri 5.413.637.930
06 Transport feroviar 6.930.044.184
07 Transport în comun 1.634.381.850
08 Aeroporturi de interes local 29.355.000
09 Aviatie civilã finanţatã din venituri cu
destinaţie specialã 148.966.153
10 Comunicaţii 7.848.745
50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
şi comunicaţiilor 1.100.000
6901 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 7.117.713.108
01 CHELTUIELI CURENTE 6.361.644.330
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 154.001.302
10 Cheltuieli cu salariile 109.329.855
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 25.508.403
12 Contribuţii pentru asigurãrile pentru şomaj 5.467.227
13 Deplasãri, detaşãri, transferãri 6.042.100
13 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri în ţara 3.024.500
13 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri în strãinãtate 3.017.600
14 Contribuţii pentru constituirea Fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate 7.653.717
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 392.976.046
22 Hrana 27.500
23 Medicamente şi materiale sanitare 1.100
24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrie 127.309.340
25 Materiale şi prestãri de servicii cu caracter
funcţional 40.184.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
durata şi echipament 7.994.534
27 Reparaţii curente 21.411.400
28 Reparaţii capitale 18.055.000
29 Cãrţi şi publicaţii 973.332
30 Alte cheltuieli 177.019.840
34 SUBVENŢII 214.254.384
35 01 Alocaţii de la buget pentru instituţii publice 214.254.384
38 TRANSFERURI 5.600.412.598
40 Transferuri neconsolidabile 5.600.412.598
40 11 Contribuţii şi cotizatii la organisme
internaţionale 9.556.100
40 21 Plati efectuate în cadrul programelor de
dezvoltare 830.954.961
40 26 Transferuri aferente Fondului Naţional de
Preaderare 3.343.200.000
40 48 Meteorologie şi hidrologie 144.966.395
40 49 Prevenirea şi combaterea inundatiilor şi
ingheturilor 400.000
40 51 Cooperare economicã internationala 4.000.000
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 31.535.142
40 62 Stimularea exporturilor 1.000.000.000
40 80 Alte transferuri 88.000.000
40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru
întreprinderi mici şi mijlocii 144.000.000
40 86 Programul de realizare a sistemului naţional
antigrindina 3.800.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 130.586.988
71 Stocuri pentru rezerve materiale naţionale
şi de mobilizare 92.574.205
72 Investiţii ale instituţiilor publice 37.908.624
73 Investiţii ale regiilor autonome, societãţilor
şi companiilor naţionale şi societãţilor
comerciale cu capital majoritar de stat 104.159
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA CREDITE 625.481.790
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 625.481.790
85 01 Rambursãri de credite externe 522.105.000
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 103.376.790
01 Administraţie centrala 1.188.208.008
02 Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare 351.219.636
03 Prevenire şi combatere inundatii şi ingheturi 1.474.939
04 Meteorologie şi hidrologie 757.221.525
05 Stimulare producţie de export şi a exportului 1.000.000.000
06 Acţiuni de cooperare economicã internationala 4.000.000
07 Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii 144.000.000
10 Sistemul Naţional Antigrindina 3.800.000
13 Promovarea şi dezvoltarea turismului 179.589.000
18 Fondul Naţional de Preaderare 3.343.200.000
50 Alte cheltuieli pentru acţiuni economice 145.000.000
7100 Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI 5.528.890.868
01 CHELTUIELI CURENTE 4.707.234.139
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.029.931.405
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.092.517.706
34 SUBVENŢII 88.706.765
35 01 Alocaţii de la buget pentru instituţii publice 12.492.765
35 02 Subvenţii pe produse şi activitãţi 76.214.000
38 TRANSFERURI 2.496.078.263
39 Transferuri consolidabile 1.666.341
39 10 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul
Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate,
reprezentând contribuţia datoratã de persoanele
care satisfac serviciul militar în termen 1.666.341
40 Transferuri neconsolidabile 2.494.411.922
40 11 Contribuţii şi cotizatii la organisme
internaţionale 58.667.428
40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 586.846.481
40 17 Fondul pentru stimularea inovarii 321.633.400
40 27 Transferuri aferente Fondului Roman de
Dezvoltare Socialã 45.300.000
40 28 Executarea silitã a creanţelor bugetare 15.000.000
40 29 Despãgubiri civile, precum şi cheltuieli
judiciare şi extrajudiciare derivate
din acţiuni în reprezentarea intereselor
statului, potrivit dispoziţiilor legale 849.800.000
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse
în cadrul procesului penal 15.000.000
40 35 Finanţarea partidelor politice 70.300.000
40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare
(granturi) 89.839.340
40 80 Alte transferuri 128.000.000
40 93 Programe comunitare 314.025.273
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 713.757.289
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA CREDITE 107.899.440
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 107.899.440
85 01 Rambursãri de credite externe 47.685.590
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 60.213.850
7101 CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 3.035.243.925
01 CHELTUIELI CURENTE 2.882.652.127
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 553.490.813
10 Cheltuieli cu salariile 416.835.238
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 87.423.147
12 Contribuţii pentru asigurãrile pentru şomaj 18.714.864
13 Deplasãri, detaşãri, transferãri 1.966.695
13 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri în ţara 1.098.430
13 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri în
strãinãtate 868.265
14 Contribuţii pentru constituirea fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate 28.550.869
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 890.500.286
21 Drepturi cu caracter social 5.257.093
22 Hrana 10.685.794
24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrie 25.949.478
25 Materiale şi prestãri de servicii cu caracter
funcţional 28.758.794
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau
scurta durata şi echipament 882.795
27 Reparaţii curente 1.996.940
28 Reparaţii capitale 1.982.750
29 Cãrţi şi publicaţii 666.607
30 Alte cheltuieli 814.320.035
34 SUBVENŢII 12.492.765
35 01 Alocaţii de la buget pentru instituţii publice 12.492.765
38 TRANSFERURI 1.426.168.263
39 Transferuri consolidabile 156.341
39 10 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul
Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate,
reprezentând contribuţia datoratã de persoanele
care satisfac serviciul militar în termen 156.341
40 Transferuri neconsolidabile 1.426.011.922
40 11 Contribuţii şi cotizatii la organisme
internaţionale 58.667.428
40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 586.846.481
40 17 Fondul pentru stimularea inovarii 321.633.400
40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare
(granturi) 89.839.340
40 80 Alte transferuri 55.000.000
40 93 Programe comunitare 314.025.273
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 152.591.798
72 Investiţii ale instituţiilor publice 152.591.798
01 Administraţie centrala 111.211.556
02 Cercetare fundamentalã 442.478.213
03 Cercetare aplicativa şi experimentala 2.197.682.668
50 Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare
ştiinţificã 283.871.488
7201 ALTE ACŢIUNI 2.493.646.943
01 CHELTUIELI CURENTE 1.824.582.012
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 476.440.592
10 Cheltuieli cu salariile 362.315.311
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 66.667.045
12 Contribuţii pentru asigurãrile pentru şomaj 14.268.890
13 Deplasãri, detaşãri, transferãri 8.500.000
13 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri în ţara 4.955.000
13 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri în
strãinãtate 3.545.000
14 Contribuţii pentru constituirea fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate 24.689.346
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 202.017.420
21 Drepturi cu caracter social 2.500.000
22 Hrana 26.690.140
24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrie 14.825.160
25 Materiale şi prestãri de servicii cu caracter
funcţional 4.487.120
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
durata şi echipament 16.035.000
27 Reparaţii curente 1.400.000
28 Reparaţii capitale 33.000
29 Cãrţi şi publicaţii 40.141.000
30 Alte cheltuieli 95.906.000
34 SUBVENŢII 76.214.000
35 02 Subvenţii pe produse şi activitãţi 76.214.000
38 TRANSFERURI 1.069.910.000
39 Transferuri consolidabile 1.510.000
39 10 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul
Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate,
reprezentând contribuţia datoratã de persoanele
care satisfac serviciul militar în termen 1.510.000
40 Transferuri neconsolidabile 1.068.400.000
40 27 Transferuri aferente Fondului Roman de
Dezvoltare Socialã 45.300.000
40 28 Executarea silitã a creanţelor bugetare 15.000.000
40 29 Despãgubiri civile, precum şi cheltuieli
judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni
în reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale 849.800.000
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile
dispuse în cadrul procesului penal 15.000.000
40 35 Finanţarea partidelor politice 70.300.000
40 80 Alte transferuri 73.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 561.165.491
72 Investiţii ale instituţiilor publice 561.165.491
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA CREDITE 107.899.440
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 107.899.440
85 01 Rambursãri de credite externe 47.685.590
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 60.213.850
01 Administraţie centrala vamalã şi unitãţi
teritoriale 373.109.000
05 Sistemul naţional de decoraţii 20.000.000
06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor
internaţionale 3.768.732
07 Protecţie civilã 172.804.892
08 Executarea silitã a creanţelor bugetare 15.000.000
10 Despãgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare
şi extrajudiciare derivate din acţiuni în
reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispoziţiilor legale 849.800.000
11 Onorarii pentru expertizele contabile dispuse
în cadrul procesului penal 15.000.000
12 Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control
pentru trecerea frontierei, precum şi a
celorlalte unitãţi vamale 555.829.440
13 Programe de informare şi prezentare a imaginii
României 215.000.000
18 Mãsuri active pentru combaterea somajului 2.500.000
19 Zboruri speciale 76.214.000
20 Fondul Roman de Dezvoltare Socialã 86.370.000
50 Alte cheltuieli 108.250.879
8500 Partea a XI-a - TRANSFERURI 1.900.000.000
8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT 1.900.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 1.900.000.000
38 TRANSFERURI 1.900.000.000
39 Transferuri consolidabile 1.900.000.000
39 03 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele
locale pentru investiţii finanţate parţial din
împrumuturi externe 1.900.000.000
03 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele
locale pentru investiţii finanţate parţial din
împrumuturi externe 1.900.000.000
8600 Partea a XII-a - ÎMPRUMUTURI ACORDATE 102.715.360
8601 ÎMPRUMUTURI 102.715.360
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 102.715.360
80 02 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor
obiective aprobate prin convenţii bilaterale
şi acorduri interguvernamentale 50.000.000
80 05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiazã
de statutul de refugiat şi sunt lipsite de
mijloace de existenta 2.233.440
80 13 Microcredite acordate persoanelor fizice care
desfãşoarã activitãţi pe cont propriu, aducatoare
de venituri, în vederea întreţinerii materiale 50.481.920
02 Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective
aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri
interguvernamentale 50.000.000
05 Împrumuturi acordate persoanelor care
beneficiazã de statutul de refugiat şi sunt
lipsite de mijloace de existenta 2.233.440
11 Microcredite acordate persoanelor fizice care
desfãşoarã activitãţi pe cont propriu,
aducatoare de venituri, în vederea întreţinerii
materiale 50.481.920
8800 Partea a XIII-a - PLATI DE DOBÂNZI ŞI ALTE 61.473.825.000
CHELTUIELI
8801 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ŞI ALTE
CHELTUIELI 61.473.825.000
01 CHELTUIELI CURENTE 61.473.825.000
49 DOBÂNZI 61.473.825.000
50 01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 28.705.625.000
50 02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 7.345.000.000
50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea
titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor
date de stat în condiţiile legii 10.753.800.000
50 04 Diferenţe de curs aferente datoriei publice
externe 12.259.400.000
50 05 Diferenţe de curs aferente datoriei publice
interne 2.410.000.000
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 28.705.625.000
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 7.345.000.000
03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea
titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor
date de stat, în condiţiile legii 10.753.800.000
04 Diferenţe de curs aferente datoriei publice
externe 12.259.400.000
05 Diferenţe de curs aferente datoriei publice
interne 2.410.000.000
9500 Partea a XV-a - FONDURI DE REZERVA 1.317.985.109
9501 FONDURI DE REZERVA 1.317.985.109
60 REZERVE 1.317.985.109
01 Fond de rezerva bugetarã la dispoziţia
Guvernului 699.985.109
02 Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului 500.000.000
03 Fond la dispoziţia Guvernului României pentru
relaţiile cu Republica Moldova 118.000.000
9901 DEFICIT -59.410.122.248

ANEXA 2

SINTEZA
cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli pe anul 2002
- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S-
pi- u - Tit- A
tol b lu/ l Program
c A i Denumire indicator 2002
a r n
p t e
i i a
t c t
o o
l l
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL 301.483.738.852
01 CHELTUIELI CURENTE 236.959.628.818
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 36.985.699.957
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 34.979.581.123
34 SUBVENŢII 10.933.025.439
36 PRIME 701.000.000
38 TRANSFERURI 90.568.512.190
49 DOBÂNZI 61.473.825.000
60 REZERVE 1.317.985.109
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 39.323.298.264
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 102.715.360
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI 25.098.096.410
ŞI COMISIOANE LA CREDITE
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 24.738.096.410
85 01 Rambursãri de credite externe 17.870.194.110
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 6.867.902.300
88 Rambursãri de credite interne şi plati de 360.000.000
dobânzi şi comisioane aferente acestora
88 01 Rambursãri de credite interne 300.000.000
88 02 Plati de dobânzi şi comisioane 60.000.000
5001 BUGET DE STAT 237.832.147.648
01 CHELTUIELI CURENTE 198.391.203.712
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 35.472.837.275
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 24.476.001.415
34 SUBVENŢII 10.828.604.439
36 PRIME 701.000.000
38 TRANSFERURI 64.120.950.474
49 DOBÂNZI 61.473.825.000
60 REZERVE 1.317.985.109
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 14.600.132.166
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 102.715.360
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI ŞI 24.738.096.410
COMISIOANE LA CREDITE
85 Rambursãri de credite externe şi plati de 24.738.096.410
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite
85 01 Rambursãri de credite externe 17.870.194.110
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 6.867.902.300
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE 14.244.553.666
01 CHELTUIELI CURENTE 12.534.056.222
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.994.880.901
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 2.734.873.368
34 SUBVENŢII 34.170.000
38 TRANSFERURI 770.131.953
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 944.047.304
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA CREDITE 766.450.140
85 Rambursãri de credite externe şi plati de 766.450.140
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite
85 01 Rambursãri de credite externe 627.918.280
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 138.531.860
01 Administraţia Prezidentiala 106.493.000
02 Autoritãţi legislative 1.674.518.000
03 Autoritãţi judecãtoreşti 4.689.093.246
04 Alte organe ale autoritãţilor publice 690.697.450
05 Autoritãţi executive 7.083.751.970
5401 APĂRARE NATIONALA 23.231.105.604
01 CHELTUIELI CURENTE 15.562.810.100
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.420.059.327
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 6.216.826.803
38 TRANSFERURI 925.923.970
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 502.674.504
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI ŞI 7.165.621.000
COMISIOANE LA CREDITE
85 Rambursãri de credite externe şi plati de 7.165.621.000
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite
85 01 Rambursãri de credite externe 6.136.551.000
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 1.029.070.000
01 Administraţie centrala 239.989.510
02 Apãrare nationala şi operaţiuni de menţinere
a pãcii 14.936.150.963
03 Acţiuni de integrare euroatlantica şi pentru
constituirea forţei de reactie rapida 7.177.392.896
04 Parteneriat pentru pace 165.741.958
05 Plati compensatorii 711.830.277
5501 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NATIONALA 24.917.392.817
01 CHELTUIELI CURENTE 22.011.411.114
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.858.552.700
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 6.985.384.901
34 SUBVENŢII 2.442.068.898
38 TRANSFERURI 725.404.615
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 944.113.683
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI ŞI 1.961.868.020
COMISIOANE LA CREDITE
85 Rambursãri de credite externe şi plati de 1.961.868.020
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite
85 01 Rambursãri de credite externe 1.554.405.440
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 407.462.580
01 Administraţie centrala 1.235.943.015
02 Poliţie 7.075.347.379
03 Protecţie şi paza contra incendiilor 1.058.687.164
04 Paza şi supravegherea frontierei 2.428.825.648
05 Jandarmerie 3.309.112.496
06 Siguranta nationala 5.959.991.071
07 Penitenciare 2.641.201.135
50 Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea 1.208.284.909
publica şi siguranta nationala
5701 ÎNVĂŢĂMÂNT 12.770.709.059
01 CHELTUIELI CURENTE 10.318.917.524
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.217.922.404
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.411.476.433
34 SUBVENŢII 710.530.000
38 TRANSFERURI 5.978.988.687
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.891.746.905
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI ŞI 560.044.630
COMISIOANE LA CREDITE
85 Rambursãri de credite externe şi plati de 560.044.630
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite
85 01 Rambursãri de credite externe 203.272.880
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 356.771.750
01 Administraţie centrala 44.068.530
02 Învãţãmânt preşcolar 162.258.641
03 Învãţãmânt primar şi gimnazial 1.211.661.945
04 Învãţãmânt liceal 662.877.241
09 Învãţãmânt superior 7.208.107.563
10 Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice 176.274.135
14 Internate, cãmine şi cantine pentru elevi şi
studenţi 455.230.742
25 Servicii publice descentralizate 782.216.475
50 Alte instituţii şi acţiuni de învãţãmânt 2.068.013.787
5801 SĂNĂTATE 9.807.876.580
01 CHELTUIELI CURENTE 4.250.862.560
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.091.104.224
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.377.691.240
34 SUBVENŢII 54.250.000
38 TRANSFERURI 1.727.817.096
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.194.632.390
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI ŞI 4.362.381.630
COMISIOANE LA CREDITE
85 Rambursãri de credite externe şi plati de 4.362.381.630
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite
85 01 Rambursãri de credite externe 3.383.867.060
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 978.514.570
01 Administraţie centrala 750.000.000
03 Spitale 1.267.346.910
05 Crese 1.966.524
07 Centre de transfuzii sanguine 450.000.000
09 Centre de sãnãtate 131.230.597
25 Servicii publice descentralizate 3.245.387.994
50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 3.961.944.555
5901 CULTURA, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA 3.795.411.629
SPORTIVA ŞI DE TINERET
01 CHELTUIELI CURENTE 3.628.650.231
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 197.629.500
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.013.159.313
34 SUBVENŢII 1.288.182.887
38 TRANSFERURI 1.129.678.531
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 156.321.398
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI ŞI 10.440.000
COMISIOANE LA CREDITE
85 Rambursãri de credite externe şi plati de 10.440.000
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 10.440.000
01 Administraţie centrala 144.700.767
02 Biblioteci publice naţionale 84.782.856
04 Muzee 209.906.257
05 Teatre şi instituţii profesioniste de
spectacole şi concerte 290.190.908
15 Culte religioase 588.846.440
20 Activitatea sportiva 863.548.085
21 Activitatea de tineret 70.000.000
25 Servicii publice descentralizate 89.413.929
50 Alte instituţii şi acţiuni privind cultura,
religia şi activitatea sportiva şi de tineret 1.454.022.387
6001 ASISTENTA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE
ŞI INDEMNIZAŢII 27.278.483.522
01 CHELTUIELI CURENTE 27.161.951.573
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 294.362.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.844.208.636
34 SUBVENŢII 18.279.765
38 TRANSFERURI 25.005.101.172
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 60.840.749
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA CREDITE 55.691.200
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 55.691.200
85 01 Rambursãri de credite externe 13.922.800
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 41.768.400
01 Administraţie centrala 182.789.800
08 Centre de primire a minorilor 2.644.250
09 Ajutor social 40.000.000
14 Alocaţia de încredinţare şi plasament familial 237.800.000
15 Alocaţia de stat pentru copii 9.893.960.447
17 Ajutoare pentru sotii de militari în termen 7.348.320
18 Centre de primire, triere şi cazare a 10.312.059
persoanelor solicitante a statutului de refugiat
19 Alocaţia suplimentarã pentru familiile cu copii 957.847.000
20 Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi 5.378.392.412
sporuri I.O.V.R., veterani de rãzboi şi pentru
alte categorii de beneficiari
21 Pensii militari 5.278.804.132
25 Servicii publice descentralizate 247.864.665
29 Concediu plãtit pentru creşterea copiilor pana
la 2 ani 3.674.160
37 Ajutoare speciale 1.255.634.477
38 Indemnizaţii nevãzãtori salariaţi 9.389.520
43 Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor
copilului 251.830.910
48 Programe de protecţie socialã şi integrare 27.500.000
socioprofesionala a persoanelor cu handicap
50 Alte acţiuni privind asistenta socialã, 3.492.691.370
alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii
6301 SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA ŞI LOCUINŢE 4.637.307.375
01 CHELTUIELI CURENTE 1.609.100.000
38 TRANSFERURI 1.609.100.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.129.833.595
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI 1.898.373.780
ŞI COMISIOANE LA CREDITE
85 Rambursãri de credite externe şi plati de 1.898.373.780
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite
85 01 Rambursãri de credite externe 1.427.087.000
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 471.286.780
08 Locuinţe 2.039.833.595
50 Alte acţiuni privind dezvoltarea publica
şi locuinţe 2.597.473.780
6401 MEDIU ŞI APE 2.137.356.546
01 CHELTUIELI CURENTE 457.172.840
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 231.918.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 83.382.920
38 TRANSFERURI 141.871.920
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.550.005.526
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI 130.178.180
ŞI COMISIOANE LA CREDITE
85 Rambursãri de credite externe şi plati de 130.178.180
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 130.178.180
01 Administraţie centrala 80.808.750
02 Dezvoltare surse de apa, acumulari 1.395.529.336
şi amenajãri hidrotehnice
03 Supraveghere şi protecţie mediu, 647.227.910
reducerea şi controlul poluarii
04 Prospecţiuni geologice privind sursele de apa 1.020.750
05 Controlul activitãţilor nucleare 12.769.800
6601 INDUSTRIE 7.484.466.514
01 CHELTUIELI CURENTE 5.070.440.764
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 109.461.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 201.647.376
34 SUBVENŢII 3.089.611.600
38 TRANSFERURI 1.669.720.788
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.335.710.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE LA CREDITE 78.315.750
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 78.315.750
85 01 Rambursãri de credite externe 14.618.940
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 63.696.810
01 Administraţie centrala 303.919.654
02 Prospecţiuni şi lucrãri geologice pentru
descoperirea de resurse minerale 130.000.000
03 Combustibili minerali solizi 1.820.708.000
06 Resurse minerale, altele decât combustibili 2.900.549.534
07 Industrie prelucratoare 535.995.129
50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 1.793.294.197
6701 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA 11.617.196.149
01 CHELTUIELI CURENTE 10.779.104.123
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 700.759.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 993.223.937
34 SUBVENŢII 2.863.400.000
36 PRIME 701.000.000
38 TRANSFERURI 5.520.721.186
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 648.045.806
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA CREDITE 190.046.220
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 190.046.220
85 01 Rambursãri de credite externe 114.863.100
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 75.183.120
01 Administraţie centrala 109.564.515
02 Amendare soluri acide şi alcaline 50.000.000
03 Acoperire sume fixe la seminţe 409.400.000
04 Combatere daunatori şi boli în
sectorul vegetal 281.606.260
05 Reproducţie şi selecţie animale 199.992.598
06 Programe pentru susţinerea preţurilor
la produsele agricole 83.188.730
07 Subventionare dobânzi aferente creditelor bancare
acordate producãtorilor agricoli 120.000.000
10 Alte programe pentru sprijinirea
producãtorilor agricoli 5.996.486.193
14 Îmbunãtãţiri funciare, irigaţii, desecãri
şi combatere a eroziunii solului 1.686.227.330
15 Silvicultura 348.874.969
17 Prevenirea şi combaterea bolilor la
animale şi combaterea epizootiilor 517.223.937
25 Servicii publice descentralizate 1.405.161.472
50 Alte unitãţi şi acţiuni din domeniul
agriculturii şi silviculturii 409.470.145
6801 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 18.469.158.742
01 CHELTUIELI CURENTE 9.246.038.083
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 172.255.512
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 128.632.736
34 SUBVENŢII 25.150.140
38 TRANSFERURI 8.919.999.695
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.397.816.029
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA CREDITE 6.825.304.630
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 6.825.304.630
85 01 Rambursãri de credite externe 3.823.897.020
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 3.001.407.610
01 Administraţie centrala 644.427.002
02 Aviatie civilã 2.618.138.016
03 Navigaţie civilã 1.041.259.862
05 Drumuri şi poduri 5.413.637.930
06 Transport feroviar 6.930.044.184
07 Transport în comun 1.634.381.850
08 Aeroporturi de interes local 29.355.000
09 Aviatie civilã finanţatã din venituri cu
destinaţie specialã 148.966.153
10 Comunicaţii 7.848.745
50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
şi comunicaţiilor 1.100.000
6901 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 7.117.713.108
01 CHELTUIELI CURENTE 6.361.644.330
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 154.001.302
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 392.976.046
34 SUBVENŢII 214.254.384
38 TRANSFERURI 5.600.412.598
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 130.586.988
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA CREDITE 625.481.790
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 625.481.790
85 01 Rambursãri de credite externe 522.105.000
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 103.376.790
01 Administraţie centrala 1.188.208.008
02 Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare 351.219.636
03 Prevenire şi combatere inundatii şi ingheturi 1.474.939
04 Meteorologie şi hidrologie 757.221.525
05 Stimulare producţie de export şi a exportului 1.000.000.000
06 Acţiuni de cooperare economicã internationala 4.000.000
07 Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii 144.000.000
10 Sistemul naţional antigrindina 3.800.000
13 Promovarea şi dezvoltarea turismului 179.589.000
18 Fondul naţional de preaderare 3.343.200.000
50 Alte cheltuieli pentru acţiuni economice 145.000.000
7101 CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 3.035.243.925
01 CHELTUIELI CURENTE 2.882.652.127
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 553.490.813
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 890.500.286
34 SUBVENŢII 12.492.765
38 TRANSFERURI 1.426.168.263
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 152.591.798
01 Administraţie centrala 111.211.556
02 Cercetare fundamentalã 442.478.213
03 Cercetare aplicativa şi experimentala 2.197.682.668
50 Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare
ştiinţificã 283.871.488
7201 ALTE ACŢIUNI 2.493.646.943
01 CHELTUIELI CURENTE 1.824.582.012
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 476.440.592
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 202.017.420
34 SUBVENŢII 76.214.000
38 TRANSFERURI 1.069.910.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 561.165.491
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA CREDITE 107.899.440
85 Rambursãri de credite externe şi plati de
dobânzi şi comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 107.899.440
85 01 Rambursãri de credite externe 47.685.590
85 02 Plati de dobânzi şi comisioane 60.213.850
01 Administraţie centrala vamalã şi
unitãţi teritoriale 373.109.000
05 Sistemul naţional de decoraţii 20.000.000
06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor
internaţionale 3.768.732
07 Protecţie civilã 172.804.892
08 Executarea silitã a creanţelor bugetare 15.000.000
10 Despãgubiri civile, precum şi cheltuieli
judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni
în reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispoziţiilor legale 849.800.000
11 Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în
cadrul procesului penal 15.000.000
12 Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control
pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte
unitãţi vamale 555.829.440
13 Programe de informare şi prezentare a imaginii
României 215.000.000
18 Mãsuri active pentru combaterea somajului 2.500.000
19 Zboruri speciale 76.214.000
20 Fondul Roman de Dezvoltare Socialã 86.370.000
50 Alte cheltuieli 108.250.879
8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT 1.900.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 1.900.000.000
38 TRANSFERURI 1.900.000.000
03 Transferuri din bugetul de stat cãtre
bugetele locale pentru investiţii
finanţate parţial din împrumuturi externe 1.900.000.000
8601 ÎMPRUMUTURI 102.715.360
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 102.715.360
02 Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective
aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri
interguvernamentale 50.000.000
05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiazã
de statutul de refugiat şi care sunt lipsite
de mijloace de existenta 2.233.440
11 Microcredite acordate persoanelor fizice
care desfãşoarã activitãţi pe cont propriu,
aducatoare de venituri, în vederea
întreţinerii materiale 50.481.920
8801 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE
ŞI ALTE CHELTUIELI 61.473.825.000
01 CHELTUIELI CURENTE 61.473.825.000
49 DOBÂNZI 61.473.825.000
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 28.705.625.000
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 7.345.000.000
03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi
plasarea titlurilor de stat şi de riscul
garanţiilor date de stat, în condiţiile legii 10.753.800.000
04 Diferenţe de curs aferente datoriei publice
externe 12.259.400.000
05 Diferenţe de curs aferente datoriei publice
interne 2.410.000.000
9501 FONDURI DE REZERVA 1.317.985.109
60 REZERVE 1.317.985.109
01 Fond de rezerva bugetarã la dispoziţia Guvernului 699.985.109
02 Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului 500.000.000
03 Fond la dispoziţia Guvernului României 118.000.000
pentru relaţiile cu Republica Moldova
9901 DEFICIT -59.410.122.248
5050 FONDURI SPECIALE - TOTAL 11.864.904.511
01 CHELTUIELI CURENTE 6.064.904.511
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 5.964.904.511
38 TRANSFERURI 100.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.440.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA CREDITE 360.000.000
88 Rambursãri de credite interne şi plati de dobânzi
şi comisioane aferente acestora 360.000.000
88 01 Rambursãri de credite interne 300.000.000
88 02 Plati de dobânzi şi comisioane 60.000.000
5011 FOND SPECIAL SISTEM ENERGETIC 4.300.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 100.000.000
38 TRANSFERURI 100.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.840.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA CREDITE 360.000.000
88 Rambursãri de credite interne şi plati de dobânzi
şi comisioane aferente acestora 360.000.000
88 01 Rambursãri de credite interne 300.000.000
88 02 Plati de dobânzi şi comisioane 60.000.000
6611 INDUSTRIE 4.200.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.840.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE LA CREDITE 360.000.000
88 Rambursãri de credite interne şi plati de dobânzi
şi comisioane aferente acestora 360.000.000
88 01 Rambursãri de credite interne 300.000.000
88 02 Plati de dobânzi şi comisioane 60.000.000
05 Electricitate şi alte forme de energie finanţate
din venituri cu destinaţie specialã 4.200.000.000
8411 TRANSFERURI CĂTRE BUGETELE LOCALE 100.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 100.000.000
38 TRANSFERURI 100.000.000
23 Transferuri din bugetul Fondului special pentru
dezvoltarea sistemului energetic cãtre bugetele
locale 100.000.000
5012 FOND SPECIAL DRUMURI PUBLICE 7.564.904.511
01 CHELTUIELI CURENTE 5.964.904.511
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 5.964.904.511
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.600.000.000
6812 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 7.564.904.511
01 CHELTUIELI CURENTE 5.964.904.511
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 5.964.904.511
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.600.000.000
05 Drumuri şi poduri 7.564.904.511
5014 CREDITE EXTERNE 29.182.754.824
01 CHELTUIELI CURENTE 12.932.498.619
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.943.576
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 187.216.591
34 SUBVENŢII 104.421.000
38 TRANSFERURI 12.620.917.452
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 16.250.256.205
5114 AUTORITĂŢI PUBLICE 600.420.751
01 CHELTUIELI CURENTE 175.618.719
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 278.456
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 31.778.791
38 TRANSFERURI 143.561.472
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 424.802.032
05 Autoritãţi executive 600.420.751
5414 APĂRARE NATIONALA 4.255.223.972
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.255.223.972
02 Apãrare nationala şi operaţiuni de menţinere
a pãcii 4.255.223.972
5514 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NATIONALA 2.350.979.703
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.350.979.703
02 Poliţie 1.740.350.000
06 Siguranta nationala 610.629.703
5714 ÎNVĂŢĂMÂNT 1.819.013.820
01 CHELTUIELI CURENTE 571.530.940
38 TRANSFERURI 571.530.940
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.247.482.880
02 Învãţãmânt preşcolar 62.374.145
03 Învãţãmânt primar şi gimnazial 873.238.015
04 Învãţãmânt liceal 311.870.720
09 Învãţãmânt superior 571.530.940
5814 SĂNĂTATE 3.485.110.047
01 CHELTUIELI CURENTE 59.171.900
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 17.403.500
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 41.768.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.425.938.147
03 Spitale 3.425.938.147
50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 59.171.900
5914 CULTURA, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND 73.090.000
ACTIVITATEA SPORTIVA ŞI DE TINERET
01 CHELTUIELI CURENTE 73.090.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 73.090.000
50 Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia
şi activitatea sportiva şi de tineret 73.090.000
6014 ASISTENTA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,
AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 172.612.682
01 CHELTUIELI CURENTE 153.226.923
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 400.977
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 13.276.546
38 TRANSFERURI 139.549.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 19.385.759
01 Administraţie centrala 6.640.000
25 Servicii publice descentralizate 26.423.282
43 Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor
copilului 139.549.400
6314 SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA ŞI LOCUINŢE 2.540.911.000
01 CHELTUIELI CURENTE 1.496.701.000
38 TRANSFERURI 1.496.701.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.044.210.000
08 Locuinţe 1.044.210.000
50 Alte acţiuni privind dezvoltarea publica şi
locuinţe 1.496.701.000
6414 MEDIU ŞI APE 1.044.210.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.044.210.000
02 Dezvoltare surse de apa, acumulari şi amenajãri
hidrotehnice 1.044.210.000
6614 INDUSTRIE 396.799.800
01 CHELTUIELI CURENTE 396.799.800
38 TRANSFERURI 396.799.800
01 Administraţie centrala 396.799.800
6714 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA 184.129.030
01 CHELTUIELI CURENTE 44.901.030
38 TRANSFERURI 44.901.030
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 139.228.000
15 Silvicultura 139.228.000
50 Alte unitãţi şi acţiuni din domeniul
agriculturii şi silviculturii 44.901.030
6814 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 11.615.245.270
01 CHELTUIELI CURENTE 9.408.444.460
38 TRANSFERURI 9.408.444.460
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.206.800.810
01 Administraţie centrala 1.322.666.000
02 Aviatie civilã 133.310.810
03 Navigaţie civilã 1.029.280.000
05 Drumuri şi poduri 5.737.350.170
06 Transport feroviar 2.348.428.290
07 Transport în comun 1.044.210.000
6914 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 349.810.350
01 CHELTUIELI CURENTE 349.810.350
34 SUBVENŢII 104.421.000
38 TRANSFERURI 245.389.350
01 Administraţie centrala 106.161.350
04 Meteorologie şi hidrologie 243.649.000
7214 ALTE ACŢIUNI 295.198.399
01 CHELTUIELI CURENTE 203.203.497
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.860.643
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 27.302.854
38 TRANSFERURI 174.040.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.994.902
12 Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control
pentru trecerea frontierei, precum şi a
celorlalte unitãţi vamale 97.459.601
18 Mãsuri active pentru combaterea somajului 23.698.798
20 Fondul Roman de Dezvoltare Socialã 174.040.000
5003 SUME ALOCATE DIN VENITURI EXTRABUGETARE 8.730.288.312
01 CHELTUIELI CURENTE 6.353.253.317
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.473.715.388
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 3.873.087.929
38 TRANSFERURI 1.006.450.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.377.034.995
5103 AUTORITĂŢI PUBLICE 461.800.000
01 CHELTUIELI CURENTE 378.500.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 153.750.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 224.750.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 83.300.000
03 Autoritãţi judecãtoreşti 90.000.000
04 Alte organe ale autoritãţilor publice 3.000.000
05 Autoritãţi executive 368.800.000
5403 APĂRARE NATIONALA 883.539.001
01 CHELTUIELI CURENTE 499.634.001
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 130.041.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 369.593.001
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 383.905.000
02 Apãrare nationala şi operaţiuni de menţinere
a pãcii 883.539.001
5503 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NATIONALA 894.331.805
01 CHELTUIELI CURENTE 806.731.805
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 134.810.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 671.921.805
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 87.600.000
02 Poliţie 303.775.000
04 Paza şi supravegherea frontierei 21.000.000
05 Jandarmerie 275.500.000
06 Siguranta nationala 13.556.805
50 Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publica
şi siguranta nationala 280.500.000
5703 ÎNVĂŢĂMÂNT 4.148.678.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.735.428.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 925.145.960
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.809.832.040
38 TRANSFERURI 450.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.413.250.000
04 Învãţãmânt liceal 235.000
06 Învãţãmânt postliceal 1.955.700
09 Învãţãmânt superior 2.166.180.000
14 Internate, cãmine şi cantine pentru elevi
şi studenţi 274.660.600
50 Alte instituţii şi acţiuni de învãţãmânt 1.705.646.700
5803 SĂNĂTATE 103.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 97.000.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.300.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 95.700.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.000.000
01 Administraţie centrala 15.000.000
03 Spitale 88.000.000
5903 CULTURA, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND
ACTIVITATEA SPORTIVA ŞI DE TINERET 384.614.750
01 CHELTUIELI CURENTE 253.307.755
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 32.144.230
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 221.163.525
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 131.306.995
20 Activitatea sportiva 200.000.000
25 Servicii publice descentralizate 5.000.000
50 Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia
şi activitatea sportiva şi de tineret 179.614.750
6003 ASISTENTA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,
AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 423.720
01 CHELTUIELI CURENTE 313.720
02 CHELTUEILI DE PERSONAL 266.398
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 47.322
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 110.000
50 Alte acţiuni privind asistenta socialã, alocaţii,
pensii, ajutoare şi indemnizaţii 423.720
6303 SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA ŞI LOCUINŢE 50.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50.000.000
08 Locuinţe 50.000.000
6403 MEDIU ŞI APE 120.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 57.500.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.450.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 39.050.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 62.500.000
03 Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea
şi controlul poluarii 103.000.000
05 Controlul activitãţilor nucleare 17.000.000
6603 INDUSTRIE 18.500.000
01 CHELTUIELI CURENTE 15.500.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.500.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 6.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.000.000
01 Administraţie centrala 18.500.000
6703 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA 1.019.070.000
01 CHELTUIELI CURENTE 1.016.070.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 830.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 9.240.000
38 TRANSFERURI 1.006.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.000.000
10 Alte programe pentru sprijinirea producãtorilor
agricoli 1.006.000.000
15 Silvicultura 13.070.000
6903 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 205.831.000
01 CHELTUIELI CURENTE 144.943.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 39.727.800
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 105.215.200
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 60.888.000
02 Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare 42.307.200
50 Alte cheltuieli pentru acţiuni economice 163.523.800
7103 CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 25.500.000
01 CHELTUIELI CURENTE 19.125.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.950.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 14.175.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.375.000
01 Administraţie centrala 150.000
02 Cercetare fundamentalã 18.850.000
50 Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare
ştiinţificã 6.500.000
7203 ALTE ACŢIUNI 415.000.036
01 CHELTUIELI CURENTE 329.200.036
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 22.800.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 306.400.036
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 85.800.000
01 Administraţie centrala vamalã şi unitãţi
teritoriale 390.000.036
50 Alte cheltuieli 25.000.000
5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 13.873.643.557
01 CHELTUIELI CURENTE 13.217.768.659
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.203.718
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 478.370.677
38 TRANSFERURI 12.720.194.264
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 655.874.898
5130 AUTORITĂŢI PUBLICE 297.296.731
01 CHELTUIELI CURENTE 188.407.578
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.203.718
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 142.550.060
38 TRANSFERURI 26.653.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 108.889.153
04 Alte organe ale autoritãţilor publice 15.821.000
05 Autoritãţi executive 281.475.731
5530 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NATIONALA 361.780.845
01 CHELTUIELI CURENTE 4.542.300
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 4.542.300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 357.238.545
07 Penitenciare 60.172.125
50 Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publica
şi siguranta nationala 301.608.720
5730 ÎNVĂŢĂMÂNT 239.103.729
01 CHELTUIELI CURENTE 239.103.729
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 18.514.500
38 TRANSFERURI 220.589.229
50 Alte instituţii şi acţiuni de învãţãmânt 239.103.729
5930 CULTURA, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND
ACTIVITATEA SPORTIVA ŞI DE TINERET 58.698.360
01 CHELTUIELI CURENTE 53.722.360
38 TRANSFERURI 53.722.360
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.976.000
21 Activitatea de tineret 30.397.360
50 Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia
şi activitatea sportiva şi de tineret 28.301.000
6030 ASISTENTA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,
AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 735.629.317
01 CHELTUIELI CURENTE 735.629.317
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 118.479.317
38 TRANSFERURI 617.150.000
01 Administraţie centrala 12.329.317
43 Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor
copilului 723.300.000
6430 MEDIU ŞI APE 338.112.700
01 CHELTUIELI CURENTE 232.087.000
38 TRANSFERURI 232.087.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 106.025.700
02 Dezvoltare surse de apa, acumulari şi amenajãri 106.025.700
hidrotehnice
03 Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea 232.087.000
şi controlul poluarii
6630 INDUSTRIE 53.975.824
01 CHELTUIELI CURENTE 53.975.824
38 TRANSFERURI 53.975.824
01 Administraţie centrala 53.975.824
6730 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA 5.284.472.298
01 CHELTUIELI CURENTE 5.284.472.298
38 TRANSFERURI 5.284.472.298
10 Alte programe pentru sprijinirea producãtorilor
agricoli 5.284.472.298
6830 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 3.603.671.183
01 CHELTUIELI CURENTE 3.603.671.183
38 TRANSFERURI 3.603.671.183
05 Drumuri şi poduri 1.298.141.145
06 Transport feroviar 2.305.530.038
6930 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 2.422.560.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.422.560.000
38 TRANSFERURI 2.422.560.000
01 Administraţie centrala 2.422.560.000
7130 CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 205.312.570
01 CHELTUIELI CURENTE 205.312.570
38 TRANSFERURI 205.312.570
03 Cercetare aplicativa şi experimentala 205.312.570
7230 ALTE ACŢIUNI 273.030.000
01 CHELTUIELI CURENTE 194.284.500
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 194.284.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 78.745.500
12 Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control
pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte
unitãţi vamale 273.030.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA 4

LISTA
cuprinzând impozitele, taxele şi celelalte venituri pe anul 2002
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea impozitelor, Acte normative care reglementeazã impozitele,
taxelor şi a celorlalte venituri taxele şi alte venituri
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. PENTRU BUGETUL DE STAT
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE:
A1. Impozite directe
1. Impozitul pe profit <>Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind
impozitul pe profit, aprobatã şi modificatã
prin Legea nr. 73/1996, republicatã în 1997,
cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 24/1996 privind
impozitul pe venitul reprezentantelor din
România ale societãţilor comerciale şi
organizaţiilor economice strãine, aprobatã
şi modificatã prin Legea nr. 29/1997, cu
modificãrile ulterioare; Ordonanta Guvernului
nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi functio-
narea Fondului de garantare a depozitelor
în sistemul bancar, aprobatã şi modificatã
prin Legea nr. 88/1997, cu modificãrile
ulterioare; Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavo-
rizate, aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 20/1999, republicatã în 1999, cu modifi-
carile şi completãrile ulterioare; Legea
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000,
modificatã prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 240/2000; Legea nr. 199/2000
privind utilizarea eficienta a energiei, cu
modificãrile ulterioare; Ordonanta Guvernu-
lui nr. 126/2000 privind continuarea
realizãrii Unitãţii 2 din cadrul obiectivului
de investiţii "Centrala Nuclearoelectrica
Cernavoda 5x700 MW", aprobatã şi modificatã
prin Legea nr. 335/2001; Legea nr. 101/1998
privind Statutul Bãncii Naţionale a României,
modificatã şi completatã prin Legea
nr. 156/1999; Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 297/2000 pentru completarea
Legii nr. 133/1999 privind stimularea între-
prinzatorilor privati pentru înfiinţarea şi
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlo-
cii, aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 415/2001; Legea nr. 332/2001 privind
promovarea investiţiilor directe cu impact
semnificativ în economie; Legea nr. 361/2001
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptarii de
la plata impozitului pe profit aferent
veniturilor proprii ale Companiei Naţionale
"Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni"
- S.A., destinate acoperirii cheltuielilor
de investiţii şi a avansului pentru moderni-
zarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-
Otopeni şi a celor pentru rambursarea cre-
ditelor externe contractate, potrivit legii,
cu aceasta destinaţie; Ordonanta Guvernului
nr. 65/2001 privind constituirea şi func-
tionarea parcurilor industriale.
2. Impozitul pe venit <>Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind
impozitul pe venit; Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurãri sociale, cu modifica-
rile şi completãrile ulterioare; Ordonanta
Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea
experţilor criminalisti; Ordonanta Guvernului
nr. 126/2000 privind continuarea realizãrii
Unitãţii 2 din cadrul obiectivului de inves-
titii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda
5x700 MW", aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 335/2001; <>Legea nr. 268/2001 privind
privatizarea societãţilor comerciale ce
deţin în administrare terenuri proprietate
publica şi privatã a statului cu destinaţie
agricolã şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului.
3. Alte impozite directe:
a) impozitul pe veniturile Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind
realizate de persoanele juridice impunerea unor venituri realizate din
nerezidente România de persoane fizice şi juridice ne-
rezidente, modificatã prin Ordonanta
Guvernului nr. 26/2000; convenţiile de evita-
re a dublei impuneri încheiate de România cu
alte state;
b) impozitul pe profit obţinut Legea nr. 12/1990 privind protejarea
din activitãţi comerciale ilicite populaţiei impotriva unor activitãţi comer-
sau din nerespectarea Legii ciale ilicite, republicatã în 1991, comple-
privind protecţia consumatorilor tata prin Legea nr. 177/1998 şi prin
Ordonanta Guvernului nr. 126/1998, aprobatã
prin Legea nr. 243/1998; Ordonanta Guvernului
nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,
aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 11/1994, republicatã în 1994, cu
modificãrile ulterioare;
c) impozitul pe dividende de Ordonanta Guvernului nr. 26/1995 privind
la societãţile comerciale impozitul pe dividende, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 101/1995, cu
modificãrile ulterioare; Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 217/1999 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe
profit, aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 189/2001; <>Ordonanta Guvernului nr. 7/2001
privind impozitul pe venit;
d) alte încasãri din impozite alte legi specifice prin care se stabilesc
directe impozite directe cuvenite bugetului de stat.

4. Contribuţii:
a) contribuţia pentru pensia Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare
suplimentarã de stat;
b) contribuţia agenţilor economici Ordonanta de urgenta a Guvernului
pentru persoanele cu handicap nr. 102/1999 privind protecţia specialã şi
încadrarea în munca a persoanelor cu
handicap, modificatã şi completatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2000
şi prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 32/2001, aprobatã şi modificatã prin
<>Legea nr. 374/2001 .
A2. Impozite indirecte
1. Taxa pe valoarea adãugatã Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000
privind taxa pe valoarea adãugatã, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind
regimul de concesionare a construirii şi
exploatãrii unor tronsoane de cai de
comunicaţii terestre - autostrazi şi cai
ferate, aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 136/1996; Ordonanta de urgenta a Guver-
nului nr. 31/1997 privind regimul investiti-
ilor strãine în România - pentru facilitãţile
în derulare pana la expirarea termenelor
acordate; Ordonanta Guvernului nr. 51/1997
privind operaţiunile de leasing şi societa-
tile de leasing, aprobatã şi modificatã prin
Legea nr. 90/1998, republicatã în 2000;
Ordonanta Guvernului nr. 8/1998 privind
constituirea Fondului special pentru promova-
rea şi dezvoltarea turismului, cu modificãri-
le ulterioare, aprobatã şi modificata prin
Legea nr. 23/2000; Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 24/1998 privind regimul
zonelor defavorizate, aprobatã prin Legea
nr. 20/1999, republicatã în 1999, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 116/1998 privind
instituirea regimului special pentru activi-
tatea de transport maritim internaţional, cu
modificãrile ulterioare; Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate
României de cãtre Comunitatea Europeanã,
precum şi a fondurilor de cofinantare aferen-
te acestora, aprobatã prin Legea nr. 22/2000;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1999
privind scutirea de la plata drepturilor de
import a bunurilor importate prin servicii
poştale şi în regim de curierat rapid
de cãtre persoanele juridice, aprobatã prin
Legea nr. 119/2000; Legea educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000; Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 208/2000 privind scutirea de
taxa pe valoarea adãugatã pentru livrãrile de
bunuri şi/sau prestãrile de servicii preva-
zute în anexa la Hotãrârea Guvernului
nr. 211/2000 privind garantarea de cãtre
Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi
externe pentru Ministerul Apãrãrii Naţionale,
aprobatã prin Legea nr. 134/2001; Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 297/2000 pentru
completarea Legii nr. 133/1999 privind
stimularea întreprinzãtorilor privati pentru
înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor
mici şi mijlocii, aprobatã şi modificatã
prin Legea nr. 415/2001; Ordonanta Guvernului
nr. 65/2001 privind constituirea şi functio-
narea parcurilor industriale; Legea
nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor
directe cu impact semnificativ în economie;
Legea nr. 423/2001 pentru sprijinirea secto-
rului de pescuit la Marea Neagra; alte legi
specifice care prevãd reglementãri în
domeniul taxei pe valoarea adãugatã.
2. Accize Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind re-
gimul produselor supuse accizelor, cu modifi-
carile şi completãrile ulterioare; Legea
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
Legea nr. 423/2001 pentru sprijinirea sec-
torului de pescuit la Marea Neagra.
3. taxe vamale:
a) taxe vamale de la persoane Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al
juridice României, cu modificãrile ulterioare; Legea
nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor
strãine, republicatã în 1993, cu modificãri-
le ulterioare - pentru facilitãţile în deru-
lare pana la expirarea termenelor acordate;
Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind
Tariful vamal de import al României, aproba-
ta şi modificatã prin Legea nr. 102/1994, cu
modificãrile ulterioare; Legea minelor
nr. 61/1998; Legea petrolului nr. 134/1995;
Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societãţile de
leasing, aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 90/1998, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, republicatã în 2000; Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 31/1997
privind regimul investiţiilor strãine în
România - pentru facilitãţile în derulare
pana la expirarea termenelor acordate;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998
privind regimul zonelor defavorizate, apro-
bata prin Legea nr. 20/1999, republicatã în
1999, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare; Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 102/1999 privind protecţia specialã şi
încadrarea în munca a persoanelor cu handi-
cap, modificatã prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 40/2000; Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul va-
mal al mãrfurilor comercializate în regim
duty-free, aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 640/2001; Legea educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000; Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 124/2000 pentru aprobarea
modificãrii taxelor vamale aplicate în
România la importul anumitor produse agrico-
le originare din Uniunea Europeanã, aprobatã
prin Legea nr. 249/2001; Ordonanta
Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea
realizãrii Unitãţii 2 din cadrul obiectivului
de investiţii "Centrala Nuclearoelectrica
Cernavoda 5x700 MW", aprobatã şi modificatã
prin Legea nr. 335/2001; Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de
la plata taxelor vamale pentru instalaţii,
echipamente, utilaje şi pãrţi ale acestora,
know-how, precum şi combustibili energetici
care se importa prin credite externe
contractate cu garanţia statului de companii
şi societãţi naţionale, instituţii publice şi
societãţi comerciale, aprobatã şi modificatã
prin Legea nr. 353/2001; Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 297/2000 pentru completarea
Legii nr. 133/1999 privind stimularea
întreprinzãtorilor privati pentru înfiinţarea
şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi
mijlocii, aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 415/2001; Ordonanta Guvernului
nr. 78/2001 pentru modificarea Legii
nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a
energiei; Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 63/2001 privind scutirea temporarã de la
plata taxelor vamale a unor cantitãţi de gaze
naturale provenite din import, aprobatã prin
Legea nr. 530/2001; Legea nr. 332/2001
privind promovarea investiţiilor directe cu
impact semnificativ în economie; alte legi
specifice care prevãd reglementãri în dome-
niul taxelor vamale;
b) taxe vamale şi alte venituri Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al
încasate de la persoane fizice României, cu modificãrile ulterioare;
prin unitãţile vamale Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 102/1999 privind protecţia specialã şi
încadrarea în munca a persoanelor cu handi-
cap, modificatã prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 40/2000.
4. Alte impozite indirecte:
a) taxe pentru jocuri de noroc Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/1998
privind regimul de autorizare a activitãţilor
din domeniul jocurilor de noroc, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 166/1999, modifi-
câtã şi completatã prin Ordonanta Guvernului
nr. 36/2000;
b) majorãri şi penalitãţi de Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar,
întârziere pentru venituri cinematografic, teatral, muzical, folclo-
nevarsate la termen ric, al artelor plastice şi de divertisment,
modificatã şi completatã prin Ordonanta
Guvernului nr. 123/2000; Legea nr. 12/1996
pentru modificarea Legii nr. 3/1992 privind
instituirea "Timbrului Olimpic";
c) taxe şi tarife pentru <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
eliberarea de licenţe şi cu modificãrile ulterioare; Legea concurentei
autorizaţii de funcţionare nr. 21/1996, cu modificãrile ulterioare;
Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu
modificãrile ulterioare; Legea serviciilor
poştale nr. 83/1996; Legea nr. 111/1996
privind desfãşurarea în siguranta a
activitãţilor nucleare, republicatã în 1998;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998
privind energia electrica şi termica, modifi-
câtã prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 67/2000; Legea nr. 85/1997 privind ac-
ceptarea de cãtre România a Codului inter-
naţional de management pentru exploatarea în
siguranta a navelor şi pentru prevenirea
poluarii (Codul internaţional de management
al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptat de
cãtre Organizaţia Maritima Internationala
prin Rezoluţia A 741(18) din 4 noiembrie
1993; Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 4/1996 privind acordarea licenţelor de
instalare şi operare a reţelelor GSM şi DCS
1800 şi stabilirea taxelor de licenta,
modificatã prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 24/1997, aprobate şi modifi-
câte prin Legea nr. 163/1997, republicatã
în 1998 şi modificatã prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 17/1998, aprobatã
şi modificatã prin Legea nr. 51/1999;
Ordonanta Guvernului nr. 9/1993 privind
taxele de eliberare a deciziilor de auto-
rizare în domeniul audiovizualului, aprobatã
prin Legea nr. 102/1994, modificatã şi
completatã prin Ordonanta Guvernului
nr. 19/1998, aprobatã şi modificatã prin
Legea nr. 231/1998; Ordonanta Guvernului
nr. 42/1995 privind producţia de produse
alimentare destinate comercializãrii,
aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 123/1995, modificatã şi completatã prin
Ordonanta Guvernului nr. 33/1999, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 183/2001; Legea
protecţiei mediului nr. 137/1995, republicatã
în 2000,; Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 208/1999 privind regimul vamal al
mãrfurilor comercializate în regim duty-free,
aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 640/2001; Ordonanta Guvernului
nr. 80/1998 privind prelungirea duratei de
valabilitate a licenţei NMT şi stabilirea
taxei aferente; Legea sanitarã veterinara
nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare; Ordonanta Guvernului
nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii
cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul
certificatelor de depozit pentru acestea,
precum şi constituirea Fondului de garantare
pentru certificatele de depozit, modificatã
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 109/2000, aprobatã şi modificatã prin
Legea nr. 39/2001; Legea nr. 139/2000 privind
activitatea de meteorologie; Ordonanta
Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de
obţinere, testare, utilizare şi comerciali-
zare a organismelor modificate genetic prin
tehnicile biotehnologiei moderne, precum
şi a produselor rezultate din acestea;
Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 pentru
stabilirea unor tarife pentru serviciile
prestate în regim de urgenta cãtre populaţie
de Ministerul de Interne; Legea nr. 176/2000
privind dispozitivele medicale; Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind
protecţia atmosferei, aprobatã şi modificatã
prin Legea nr. 655/2001; Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea
deşeurilor industriale reciclabile, aprobatã
şi modificatã prin Legea nr. 465/2001; alte
legi specifice care prevãd reglementãri în
domeniul taxelor şi tarifelor de licenta şi
autorizaţiilor de funcţionare;
d) taxa pentru activitatea Legea petrolului nr. 134/1995; Legea minelor
de prospectiune, explorare şi nr. 61/1998;
exploatare a resurselor minerale
e) taxe judiciare de timbru <>Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare
de timbru, cu modificãrile ulterioare;
Legea nr. 115/1996 privind declararea şi
controlul averii demnitarilor, magistraţilor,
funcţionarilor publici şi a unor persoane cu
funcţii de conducere; alte legi specifice
desfãşurãrii activitãţii pentru care se
stabilesc taxe judiciare de timbru cuvenite
bugetului de stat;
f) taxe de timbru pentru <>Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare
activitatea notarialã de timbru, cu modificãrile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind
taxele de timbru pentru activitatea
notarialã, aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 122/1998, cu modificãrile ulterioare;
g) taxe extrajudiciare de timbru Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudi-
ciare de timbru;
h) amenzi judiciare Ordonanta Guvernului nr. 30/1999 pentru
modificarea şi completarea <>Legii nr. 146/1997
privind taxele judiciare de timbru şi a
Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind
taxele de timbru pentru activitatea
notarialã, aprobatã prin Legea nr. 169/2001;
Codul de procedura penalã; Codul de proce-
dura civilã, cu modificãrile ulterioare;
i) venituri din recuperarea Ordonanta Guvernului nr. 30/1999 pentru
cheltuielilor judiciare avansate modificarea şi completarea <>Legii nr. 146/1997
de stat privind taxele judiciare de timbru şi a
Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind
taxele de timbru pentru activitatea notari-
ala, aprobatã prin Legea nr. 169/2001; Legea
nr. 126/1999 privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 50/1997 pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind
organizarea activitãţii de expertiza contabi-
la şi a contabililor autorizaţi;
j) taxa asupra unor activitãţi Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind
dãunãtoare sãnãtãţii şi din finanţarea ocrotirii sãnãtãţii, aprobatã
publicitatea lor prin Legea nr. 114/1992, modificatã şi
completatã prin Ordonanta Guvernului
nr. 109/1999 şi prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 32/2001, aprobatã şi
modificatã prin <>Legea nr. 374/2001 ;
k) taxa de timbru social asupra Ordonanta de urgenta a Guvernului
jocurilor de noroc nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi
utilizarea Fondului naţional de solidaritate,
aprobatã prin Legea nr. 366/2001, modificatã
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 32/2001, aprobatã şi modificatã prin
<>Legea nr. 374/2001 ;
l) taxa de timbru social asupra Ordonanta de urgenta a Guvernului
valorii automobilelor noi din nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi
import utilizarea Fondului naţional de solidaritate,
aprobatã prin Legea nr. 366/2001, modificatã
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 32/2001, aprobatã şi modificatã prin
<>Legea nr. 374/2001 ;
m) contribuţia agenţilor economici Ordonanta Guvernului nr. 8/1998 privind
din turism constituirea Fondului special pentru
promovarea şi dezvoltarea turismului,
modificatã şi completatã prin Ordonanta
Guvernului nr. 43/1998, aprobatã prin Legea
nr. 23/2000, modificatã prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 32/2001, aprobatã
şi modificatã prin <>Legea nr. 374/2001 ;
n) impozitul pe titeiul din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind
producţia interna şi gazele regimul produselor supuse accizelor,
naturale cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 160/1999 privind instituirea unor mãsuri
de stimulare a activitãţii titularilor de
acorduri petroliere şi subcontractanţilor
acestora, care desfãşoarã operaţiuni
petroliere în perimetre marine ce includ zone
cu adancime de apa de peste 100 metri,
aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 399/2001;
o) taxe de autorizare pentru Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind
comercializarea alcoolului, regimul produselor supuse accizelor,
bãuturilor alcoolice, produselor cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
din tutun şi a cafelei
p) venituri cu destinaţie specialã Legea nr. 8/1994 privind constituirea şi
din comisionul pentru servicii utilizarea Fondului special pentru dez-
vamale voltarea şi modernizarea punctelor de control
pentru trecerea frontierei, precum şi a
celorlalte unitãţi vamale, modificatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/1999
şi prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 32/2001, aprobatã şi modificatã prin
<>Legea nr. 374/2001 ; Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea
unor mãsuri de stimulare a activitãţii
titularilor de acorduri petroliere şi
subcontractanţilor acestora, care desfãşoarã
operaţiuni petroliere în perimetre marine ce
includ zone cu adancime de apa de peste 100
metri, aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 399/2001;
q) venituri cu destinaţie specialã Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 privind
din cotele aplicate asupra constituirea şi utilizarea Fondului
veniturilor realizate în domeniul special al aviaţiei civile, aprobatã şi
aviaţiei civile modificatã prin Legea nr. 212/2001,
modificatã prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 32/2001, aprobatã şi
modificatã prin <>Legea nr. 374/2001 ;
r) impozit pe veniturile Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind
microintreprinderilor impunerea microintreprinderilor;
s) alte încasãri din impozite <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
indirecte cu modificãrile ulterioare; alte legi
specifice prin care se stabilesc impozite
indirecte cuvenite bugetului de stat.
B. VENITURI NEFISCALE
1. Vãrsãminte din profitul net al Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind
regiilor autonome repartizarea profitului la societãţile
naţionale, companiile naţionale şi
societãţile comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat, precum şi la regiile
autonome;
2. Vãrsãminte de la instituţiile
publice:
a) taxe de metrologie <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
cu modificãrile ulterioare; Ordonanta
Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de
metrologie, aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 11/1994, cu modificãrile ulterioare;
b) taxe pentru prestaţiile Ordonanta Guvernului nr. 48/1994 privind
efectuate şi eliberarea modificarea unor taxe pentru folosirea
autorizaţiilor de transport drumurilor publice şi pentru unele prestãri
în trafic internaţional de servicii în porturi şi aeroporturi,
aprobatã prin Legea nr. 123/1994, modificatã
prin Ordonanta Guvernului nr. 67/1998,
aprobatã prin Legea nr. 44/2001; Ordonanta
Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea
regimului special pentru activitatea de
transport maritim internaţional, cu
modificãrile ulterioare;
c) taxe consulare <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
cu modificãrile ulterioare; Ordonanta
Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea
serviciilor consulare şi a taxelor percepute
pentru prestarea acestora, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 89/1993, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare;
Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 265/2000 privind desfiinţarea unilaterala
a regimului de vize pentru cetãţenii
aparţinând statelor membre ale Uniunii
Europene, aprobatã prin Legea nr. 227/2001;
d) taxe pentru analize efectuate <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
de laboratoare, altele decât cele cu modificãrile ulterioare; Ordonanta
sanitare, de pe lângã instituţii Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia
consumatorilor, republicatã în 1994, cu
modificãrile ulterioare;
e) taxe şi alte venituri din <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
protecţia mediului cu modificãrile ulterioare; Legea protecţiei
mediului nr. 137/1995, republicatã în 2000,
modificatã prin Legea nr. 453/2001; Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind
simplificarea unor formalitãţi administrative
pentru înregistrarea şi autorizarea
functionarii comercianţilor;
f) vãrsãminte din <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
disponibilitãţile instituţiilor cu modificãrile ulterioare; Decretul
publice şi activitãţilor nr. 151/1975 privind autofinantarea unor
autofinantate activitãţi ale instituţiilor de stat, apro-
bat prin Legea nr. 54/1975, cu modificãrile
ulterioare;
g) vãrsãminte din veniturile <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
instituţiilor publice şi cu modificãrile ulterioare; Decretul
activitãţilor autofinantate nr. 151/1975 privind autofinantarea unor
activitãţi ale instituţiilor de stat, aprobat
prin Legea nr. 54/1975, cu modificãrile
ulterioare;
h) alte venituri de la <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
instituţiile publice cu modificãrile ulterioare; Legea nr. 52/1994
privind valorile mobiliare şi bursele de
valori, cu modificãrile ulterioare; Legea
nr. 111/1996 privind desfãşurarea în
siguranta a activitãţilor nucleare,
republicatã în 1998; Legea locuinţei
nr. 114/1996, republicatã în 1997, cu
modificãrile ulterioare; Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publica şi regimul
juridic al acesteia; Legea nr. 203/1999
privind permisele de munca, completatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 172/2000; Ordonanta Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii; Ordonanta Guvernului nr. 22/1992
privind finanţarea ocrotirii sãnãtãţii,
aprobatã prin Legea nr. 114/1992, modificatã
şi completatã prin Ordonanta Guvernului
nr. 109/1999 şi prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 32/2001, aprobatã şi
modificatã prin <>Legea nr. 374/2001 ; Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 104/2001
pentru organizarea şi funcţionarea Poliţiei
de Frontiera Romane; alte legi specifice care
prevãd reglementãri în acest domeniu.

3. Diverse venituri:
a) venituri din aplicarea <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
prescripţiei extinctive (pentru cu modificãrile ulterioare; Decretul
instituţiile publice) nr. 167/1958 privind prescripţia extinctiva,
republicat în 1960, cu modificãrile
ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 70/1997
privind controlul fiscal, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 64/1999, cu
modificrile ulterioare;
b) venituri din amenzi şi alte Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind
sancţiuni aplicate potrivit regimul juridic al contravenţiilor; Legea
dispoziţiilor legale nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii
fiscale; Legea nr. 141/1997 privind Codul
vamal al României; Legea nr. 21/1999 pentru
prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor;
Ordonanta Guvernului nr. 23/1992 privind
modificarea unor sancţiuni contravenţionale,
aprobatã prin Legea nr. 114/1992, cu
modificãrile ulterioare; Ordonanta Guvernului
nr. 55/1994 privind majorarea limitelor
minime şi maxime ale amenzilor contraven-
tionale stabilite prin acte normative aflate
în vigoare la 1 iunie 1994, aprobatã prin
Legea nr. 129/1994 şi modificatã prin
Ordonanta Guvernului nr. 27/1998; Ordonanta
Guvernului nr. 15/1996 privind întãrirea
disciplinei financiar-valutare, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 131/1996, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind
instituirea sistemului de marcare pentru
tigarete, produse din tutun şi bãuturi
alcoolice, republicatã în 1997, modificatã
şi completatã prin Ordonanta Guvernului
nr. 86/1998, prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 60/1999 şi prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 47/2000; Ordonanta
Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creanţelor bugetare, cu modificãrile
ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 70/1997
privind controlul fiscal, aprobatã prin Legea
nr. 64/1999, cu modificãrile ulterioare;
<>Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind
procedura de întocmire şi depunere a
declaraţiilor de impozite şi taxe, aprobatã
şi modificatã prin Legea nr. 73/1998,
republicatã în 1999, modificatã şi completatã
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 113/1999 şi prin Ordonanta Guvernului
nr. 11/2001; Legea nr. 133/1999 privind
stimularea întreprinzãtorilor privati pentru
înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor
mici şi mijlocii; Legea nr. 31/2000 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
silvice; <>Legea nr. 32/2000 privind
societãţile de asigurare şi supravegherea
asigurãrilor, cu modificãrile ulterioare;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000
privind regimul deşeurilor, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 426/2001; Legea
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
Legea protecţiei mediului nr. 137/1995,
republicatã în 2000; Legea nr. 2/2000 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991
pentru sancţionarea faptelor de încãlcare a
unor norme de convieţuire socialã, a ordinii
şi liniştii publice; Ordonanta Guvernului
nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse
accizelor, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare; Legea nr. 143/2000 privind
combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri; Ordonanta Guvernului nr. 39/2000
pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte
contravenţionale în operaţiunile de transport
feroviar şi cu metroul; Ordonanta Guvernului
nr. 45/2000 privind unele mãsuri pentru
combaterea producerii şi comercializãrii
neautorizate a fonogramelor; Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 29/2000 privind
sprijinul acordat producãtorilor de lapte,
aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 42/2001; Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea
deşeurilor industriale reciclabile, aprobatã
prin Legea nr. 465/2001; Ordonanta Guvernului
nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii
sãnãtãţii, aprobatã prin Legea nr. 114/1992,
modificatã şi completatã prin Ordonanta
Guvernului nr. 109/1999 şi prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 32/2001, aprobatã
şi modificatã prin <>Legea nr. 374/2001 ;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2001
privind regimul preţurilor şi tarifelor
reglementate, care se stabilesc cu avizul
Oficiului Concurentei; <>Legea nr. 268/2001
privind privatizarea societãţilor comerciale
ce deţin în administrare terenuri proprietate
publica şi privatã a statului cu destinaţie
agricolã şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului; Ordonanta Guvernului nr. 24/2001
privind impunerea microintreprinderilor;
legile specifice desfãşurãrii activitãţii
pentru care se stabilesc amenzi;
c) încasãri din cota reţinutã Codul penal al României, republicat în 1997,
conform Codului penal al României cu modificãrile ulterioare;
d) restituiri de fonduri din <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
finanţarea bugetarã a anilor cu modificãrile ulterioare;
precedenti
e) impozit pe venitul din Legea nr. 133/1999 privind stimularea
concesionarea bunurilor întreprinzãtorilor privati pentru înfiinţarea
societãţilor comerciale sau şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi
companiilor naţionale la care mijlocii, cu modificãrile ulterioare;
statul este acţionar majoritar
f) venituri din concesiuni Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea
unitãţilor economice de stat ca regii
autonome şi societãţi comerciale, cu modifi-
carile ulterioare; Legea petrolului
nr. 134/1995; <>Legea nr. 72/1996 privind
finanţele publice, cu modificãrile ulteri-
oare; <>Legea minelor nr. 61/1998 ; Ordonanta
Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de
concesionare a construirii şi exploatãrii
unor tronsoane de cai de comunicaţii teres-
tre - autostrazi şi cai ferate, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 136/1996; Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi
regimul juridic al acesteia; Legea
nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
Legea nr. 139/2000 privind activitatea de
meteorologie; alte legi specifice referitoare
la concesionarea unor bunuri ale statului;
g) penalitãţi pentru nedepunerea <>Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind
sau depunerea cu întârziere procedura de întocmire şi depunere a
a declaraţiei de impozite şi taxe declaraţiilor de impozite şi taxe, aprobatã
şi modificatã prin Legea nr. 73/1998,
republicatã în 1999, modificatã şi completatã
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 113/1999 şi prin Ordonanta Guvernului
nr. 11/2001;
h) încasarea dobânzilor aferente Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de
ratelor lunare din vânzarea locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie,
locuinţelor construite din construite din fondurile statului şi din
fondurile statului fondurile unitãţilor economice sau buge-
tare de stat, republicatã în 1998;
i) vãrsãminte de la persoane Ordonanta de urgenta a Guvernului
juridice pentru persoane cu nr. 102/1999 privind protecţia specialã şi
handicap neincadrate încadrarea în munca a persoanelor cu
handicap, modificatã şi completatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2000
şi prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 32/2001, aprobatã şi modificatã prin
<>Legea nr. 374/2001 ;
j) încasãri din valorificarea Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind
bunurilor confiscate, abandonate regimul juridic al contravenţiilor; Legea
şi alte sume constatate o data nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu
cu confiscarea, potrivit modificãrile ulterioare; Legea nr. 141/1997
legii privind Codul vamal al României; Legea
nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei
impotriva unor activitãţi comerciale ilicite,
republicatã în 1991, completatã prin Legea
nr. 177/1998 şi prin Ordonanta Guvernului
nr. 126/1998; Legea nr. 34/1996 privind
aprobarea volumului maxim de masa lemnoasã
ce se va recolta în anul 1996; Legea
nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sanctiona-
rea spalarii banilor; Ordonanta Guvernului
nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi
condiţiilor de valorificare a bunurilor legal
confiscate sau intrate, potrivit legii, în
proprietatea privatã a statului, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 98/1999, modificatã
şi completatã prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 38/1998, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 94/1999, modificatã
şi completatã prin Ordonanta Guvernului
nr. 37/2000 şi prin Ordonanta Guvernului
nr. 113/2000; Ordonanta Guvernului
nr. 23/1995 privind instituirea sistemului
de marcare pentru tigarete, produse din tutun
şi bãuturi alcoolice, aprobatã şi modificatã
prin Legea nr. 132/1995, republicatã în 1997,
modificatã şi completatã prin Ordonanta
Guvernului nr. 86/1998, prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 60/1999 şi prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 47/2000; Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 152/1999 privind produsele
medicamentoase de uz uman, modificatã prin
Ordonanta Guvernului nr. 100/2000; Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu
privire la regimul juridic al adopţiei,
aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 87/1998; Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 101/1999 privind valorificarea
şi transmiterea, fãrã plata, a unor bunuri
confiscate şi a unor bunuri provenite din
cadouri, devenite proprietate privatã a
statului, aflate în administrarea şi,
respectiv, în custodia Regiei Autonome
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de
Stat", aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 403/2001; Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 36/2001 privind regimul
preţurilor şi tarifelor reglementate, care
se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei;
Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 105/2001 privind frontiera de stat a
României; Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor
industriale reciclabile, aprobatã prin Legea
nr. 465/2001; legile specifice desfãşurãrii
activitãţii în care se prevede confiscarea
de bunuri şi sume;
k) venituri realizate din Legea nr. 156/1997 privind acoperirea finan-
încasarea debitelor evidentiate ciara a datoriilor fata de stat şi de
în bilanţurile de lichidare alte persoane juridice, rãmase în urma
a patrimoniului fostelor desfiinţãrii fostelor cooperative agricole
C.A.P. de producţie;
l) venituri din dividende Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1998
pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr. 11/1996 privind executarea creanţelor
bugetare;
m) sumele provenite din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare
recuperarea debitelor provenite de stat;
din drepturile de pensii şi
asigurãri sociale militare
n) încasãri din alte surse Codul de procedura penalã, republicat în
1997; Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea
situaţiei juridice a unor imobile cu desti-
natia de locuinţe, trecute în proprietatea
statului; Decretul nr. 209/1976 pentru
aprobarea regulamentului operaţiilor de casa
(valabil pentru instituţiile publice); Legea
nr. 46/1996 privind pregãtirea populaţiei
pentru apãrare; Hotãrârea Guvernului
nr. 618/1997 privind modul de executare a
serviciului utilitar alternativ; Ordonanta
Guvernului nr. 121/1998 privind rãspunderea
materialã a militarilor, aprobatã prin Legea
nr. 25/1999; Legea nr. 75/1995 privind pro-
ducerea, controlul calitãţii, comercia-
lizarea şi folosirea seminţelor şi materialu-
lui sãditor, precum şi înregistrarea
soiurilor de plante agricole, republicatã în
1997; Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 62/2001 privind conversia în acţiuni a
unor sume datorate statului; alte legi
specifice prin care se stabilesc încasãri
de sume la bugetul de stat.
II. VENITURI DIN CAPITAL
1. Venituri din valorificarea
unor bunuri ale statului:
a) venituri din valorificarea <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
unor bunuri ale instituţiilor cu modificãrile ulterioare; Ordonanta
publice Guvernului nr. 19/1995 privind unele mãsuri
de perfecţionare a regimului achiziţiilor
publice, precum şi a regimului de valorifi-
care a bunurilor scoase din funcţiune,
aparţinând instituţiilor publice, aprobatã
prin Legea nr. 96/1995; Ordonanta Guvernului
nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului
de scoatere din funcţiune, casare şi
valorificare a activelor corporale care
alcãtuiesc domeniul public al statului şi al
unitãţilor administrativ-teritoriale,
aprobatã prin Legea nr. 246/2001; Ordonanta
Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea
ocrotirii sãnãtãţii, aprobatã prin Legea
nr. 114/1992, modificatã şi completatã prin
Ordonanta Guvernului nr. 109/1999 şi prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 32/2001, aprobatã şi modificatã prin
<>Legea nr. 374/2001 ;
b) venituri din valorificarea Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat,
stocurilor de la rezervele republicatã în 1997, completatã
materiale naţionale şi prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
de mobilizare nr. 133/1999; Ordonanta Guvernului
nr. 36/1996 privind unele mãsuri specifice
pentru improspatarea stocurilor de
produse petroliere din rezervele de
mobilizare ale armatei, aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 208/1998;
c) venituri obţinute în procesul Ordonanta de urgenta a Guvernului
de stingere a creanţelor nr. 15/1998 pentru completarea Ordonanţei
bugetare Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creanţelor bugetare.
VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA
ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE
1. Încasãri din rambursarea
împrumuturilor acordate:
a) pentru finalizarea unor Legea nr. 95/1993 privind continuarea
obiective aprobate prin convenţii participãrii României la construirea
bilaterale şi interguvernamentale Combinatului minier de imbogatire a
minereurilor acide cu conţinut de fier de
la Krivoi-Rog - Ucraina şi asigurarea resur-
selor de finanţare necesare, modificatã
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 3/2001 şi aprobatã prin Legea
nr. 368/2001; Ordonanta Guvernului
nr. 19/1996 privind asigurarea rambursarii
împrumutului de stat şi a dobânzilor afe-
rente, destinat continuãrii participãrii
României la construirea Combinatului minier
de imbogatire a minereurilor acide cu
conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina,
aprobatã prin Legea nr. 7/1997;
b) persoanelor care beneficiazã Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind
de statutul de refugiat statutul şi regimul refugiatilor în România,
aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 323/2001;
c) pentru acoperirea arieratelor Legea bugetului de stat pe anul 1998
cãtre CONEL şi ROMGAZ nr. 109/1998; Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectifi-
carea bugetului de stat pe anul 1998,
aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 29/1998;
d) din fondul de redresare Ordonanta Guvernului nr. 13/1995 privind
financiarã unele mãsuri de accelerare a procesului
de restructurare a regiilor autonome şi a
societãţilor comerciale cu capital majoritar
de stat, de intarire a disciplinei financiare
şi de imbunatatire a decontãrilor în
economie, aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 119/1995, cu modificãrile ulterioare
(în cadrul termenului de prescripţie);
e) pentru proiecte de investiţii Legea bugetului de stat pe anul 1999
în turism nr. 36/1999; Ordonanta Guvernului
nr. 8/1998 privind constituirea Fondului
special pentru promovarea şi dezvoltarea
turismului, modificatã şi completatã prin
Ordonanta Guvernului nr. 43/1998 şi prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 32/2001, aprobatã şi modificatã prin
<>Legea nr. 374/2001 ;
f) încasãri din rambursarea Ordonanta de urgenta a Guvernului
microcreditelor acordate nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utiliza-
persoanelor fizice rea Fondului naţional de solidaritate, apro-
care desfãşoarã activitãţi pe bata şi modificatã prin Legea nr. 366/2001
cont propriu, aducatoare de şi modificatã prin Ordonanta de urgenta a
venituri, în vederea întreţinerii Guvernului nr. 32/2001, aprobatã şi
materiale modificatã prin <>Legea nr. 374/2001 ;
g) încasãri din rambursarea Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind
microcreditelor acordate de acreditarea agentiilor de credit în
agenţiile guvernamentale şi vederea administrãrii fondurilor pentru
administrate prin agenţii de acordarea de microcredite;
credit
h) încasãri de la beneficiarii Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2001
creditului extern pentru importul privind reglementarea rambursarii ratelor
de combustibili scadente, precum şi plata altor costuri
aferente unor împrumuturi externe.

II. PENTRU BUGETELE LOCALE

I. VENITURI CURENTE

A. VENITURI FISCALE

A1. Impozite directe
1. Impozitul pe profit <>Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind im-
pozitul pe profit, aprobatã şi modificatã
prin Legea nr. 73/1996, republicatã în 1997,
cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
Legea educaţiei fizice şi sportului
nr. 69/2000.
2. Impozite şi taxe de la
populaţie:
a) impozitul pe clãdiri de la Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi
persoane fizice taxele locale, republicatã în 1998, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind
acordarea de facilitãţi persoanelor care
domiciliazã sau lucreazã în unele localita-
ti din muntii Apuseni şi în Rezervatia
Biosferei "Delta Dunãrii", aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 96/1997,
republicatã în 1997; Legea nr. 192/2001
privind fondul piscicol, pescuitul şi acva-
cultura;
b) taxe asupra mijloacelor de Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi
transport deţinute de persoane taxele locale, republicatã în 1998, cu
fizice modificãrile şi completãrile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind
acordarea de facilitãţi persoanelor care
domiciliazã sau lucreazã în unele localita-
ti din muntii Apuseni şi în Rezervatia
Biosferei "Delta Dunãrii", aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 96/1997, republi-
câtã în 1997; Legea apiculturii nr. 89/1998;
c) impozitul pe terenuri de la Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi
persoane fizice taxele locale, republicatã în 1998, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind
acordarea de facilitãţi persoanelor care
domiciliazã sau lucreazã în unele localita-
ti din muntii Apuseni şi în Rezervatia
Biosferei "Delta Dunãrii", aprobatã şi
modificatã prin Legea nr. 96/1997, republi-
câtã în 1997; Legea nr. 192/2001 privind
fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura;
d) alte impozite şi taxe de la Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi
populaţie taxele locale, republicatã în 1998, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare;
<>Legea fondului funciar nr. 18/1991 ,
republicatã în 1998 şi modificatã prin
<>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1998 ,
aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 218/1998; Ordonanta Guvernului
nr. 27/1996 privind acordarea de facilitãţi
persoanelor care domiciliazã sau lucreazã în
unele localitãţi din muntii Apuseni şi în
Rezervatia Biosferei "Delta Dunãrii",
aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 96/1997, republicatã în 1997; alte legi
prin care se stabilesc impozite şi taxe de la
populaţie.
3. Taxa pentru folosirea Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei
terenurilor proprietate de stat pentru folosirea terenurilor proprietate
de stat în alte scopuri decât pentru
agricultura sau silvicultura; Legea
nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi
a patrimoniului din sectorul producţiei de
apãrare, cu modificãrile ulterioare; Legea
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
<>Legea fondului funciar nr. 18/1991 ,
republicatã, cu modificãrile ulterioare.
4. Impozitul pe clãdiri şi
terenuri de la persoane juridice:
a) impozit pe clãdiri de la Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi
persoane juridice taxele locale, republicatã în 1998, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare;
Legea nr. 78/1995 privind protecţia per-
sonalului şi a patrimoniului din sectorul
producţiei de apãrare, cu modificãrile
ulterioare; Legea educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000; Legea nr. 192/2001
privind fondul piscicol, pescuitul şi
acvacultura;
b) impozit pe terenuri de la Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi
persoane juridice taxele locale, republicatã în 1998, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare;
Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol,
pescuitul şi acvacultura.
5. Alte impozite directe:
a) taxa asupra mijloacelor de Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi
transport deţinute de persoane taxele locale, republicatã în 1998, cu
juridice modificãrile şi completãrile ulterioare;
Legea educaţiei fizice şi sportului
nr. 69/2000;
b) impozitul pe terenul agricol Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe
venitul agricol, modificatã prin Ordonanta
Guvernului nr. 8/2001 şi prin Legea
nr. 196/2001;
c) alte încasãri din impozite Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi
directe taxele locale, republicatã în 1998, cu modi-
ficarile şi completãrile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind
regimul de concesionare a construirii şi
exploatãrii unor tronsoane de cai de comuni-
catii terestre - autostrazi şi cai ferate,
aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 136/1996.
A2. Impozite indirecte
1. Impozitul pe spectacole Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
locale, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare; Legea nr. 147/1998 privind
impozitul pe spectacole; Legea educaţiei
fizice şi sportului nr. 69/2000.
2. Alte impozite indirecte:
a) taxe şi tarife pentru elibe- Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi
rarea de licenţe şi autorizaţii taxele locale, republicatã în 1998, cu
de funcţionare modificãrile şi completãrile ulterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcţii,
republicatã în 1997, modificatã şi
completatã prin Legea nr. 453/2001;
b) taxe extrajudiciare de timbru Legea nr. 119/1996 cu privire la actele
de stare civilã; Legea nr. 117/1999
privind taxele extrajudiciare de timbru;
c) alte încasãri din impozite <>Legea fondului funciar nr. 18/1991 ,
indirecte republicatã în 1998 şi modificatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 1/1998, aprobatã şi modificatã prin
Legea nr. 218/1998; alte legi specifice
prin care se stabilesc impozite indirecte
cuvenite bugetelor locale.
B. VENITURI NEFISCALE

1. Vãrsãminte din profitul net Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind
al regiilor autonome repartizarea profitului la societãţile
naţionale, companiile naţionale şi socie-
tatile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum şi la regiile
autonome.
2. Vãrsãminte de la instituţiile
publice:
a) alte venituri privind Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind
circulaţia pe drumurile publice regimul juridic al contravenţiilor; Legea
nr. 189/1998 privind finanţele publice
locale, modificatã şi completatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 61/1998, aprobatã prin Legea
nr. 86/1999;
b) venituri din încasarea contra- Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
valorii lucrãrilor de combatere locale, modificatã şi completatã prin
a dãunãtorilor şi bolilor în Ordonanta de urgenta a Guvernului
sectorul vegetal - servicii nr. 61/1998, aprobatã prin Legea nr.
publice de protecţie a plantelor 86/1999; Decretul-lege nr. 43/1990 privind
unele mãsuri pentru stimularea ţãrãnimii
şi activitãţii economice a unitãţilor
agricole cooperatiste şi de stat, cu
modificãrile ulterioare; Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 71/1999 privind
reorganizarea activitãţii de protecţie a
plantelor şi carantina fitosanitara, aprobatã
şi modificatã prin Legea nr. 206/2001;
c) veniturile punctelor de Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
insamantari artificiale locale, modificatã şi completatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
61/1998, aprobatã prin Legea nr. 86/1999;
Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele
mãsuri pentru stimularea ţãrãnimii şi
activitãţii economice a unitãţilor agricole
cooperatiste şi de stat, cu modificãrile
ulterioare;
d) veniturile circumscriptiilor Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
sanitar-veterinare locale, modificatã şi completatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 61/1998, aprobatã prin Legea nr. 86/1999;
Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele
mãsuri pentru stimularea ţãrãnimii şi
activitãţii economice a unitãţilor agricole
cooperatiste şi de stat, cu modificãrile
ulterioare;
e) contribuţia lunarã a pãrinţilor <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001
sau susţinãtorilor legali pentru pentru reglementarea unor probleme financiare
întreţinerea copiilor în crese aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 374/2001;
f) vãrsãminte din disponibili- Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
tatile instituţiilor publice locale, modificatã şi completatã prin
şi activitãţilor autofinantate Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
61/1998, aprobatã prin Legea nr. 86/1999;
g) contribuţii datorate de Legea nr. 208/1997 privind cantinele de
persoanele beneficiare ale ajutor social;
serviciilor cantinelor de
ajutor social
h) alte venituri de la institu- Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
tiile publice locale, modificatã şi completatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
61/1998, aprobatã prin Legea nr. 86/1999;
Legea locuinţei nr. 114/1996, republicatã
în 1997, cu modificãrile ulterioare;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publica şi regimul juridic al acesteia;
Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001.
3. Diverse venituri:
a) venituri din recuperarea Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
cheltuielilor de judecata, locale, modificatã şi completatã prin
imputatii şi despãgubiri Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
(pentru instituţii publice) 61/1998, aprobatã prin Legea nr. 86/1999;
Codul penal al României, republicat în
1997; Codul de procedura civilã, cu
modificãrile ulterioare; Codul muncii;
b) venituri din amenzi şi Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind
alte sancţiuni aplicate potrivit regimul juridic al contravenţiilor;
dispoziţiilor legale Legea nr. 87/1994 pentru combaterea
evaziunii fiscale; Ordonanta Guvernului
nr. 55/1994 privind majorarea limitelor
minime şi maxime ale amenzilor contra-
ventionale stabilite prin acte normative
aflate în vigoare la 1 iunie 1994, aprobatã
prin Legea nr. 129/1994; Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind
protecţia copilului aflat în dificultate,
republicatã în 1998; Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea
regiilor autonome, aprobatã şi modificatã
prin Legea nr. 207/1997 şi modificatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
88/1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998,
cu modificãrile ulterioare; Legea nr.
189/1998 privind finanţele publice locale,
cu modificãrile ulterioare; Ordonanta
Guvernului nr. 70/1997 privind controlul
fiscal, aprobatã prin Legea nr. 64/1999;
<>Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind
procedura de întocmire şi depunere a
declaraţiilor de impozite şi taxe, aprobatã
prin Legea nr. 73/1998, republicatã în 1999,
modificatã şi completatã prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 113/1999 şi prin
Ordonanta Guvernului nr. 11/2001; Legea
nr. 133/1999 privind stimularea intreprin-
zatorilor privati pentru înfiinţarea şi
dezvoltarea întreprinderilor mici şi
mijlocii; Legea nr. 31/2000 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
silvice; Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor,
aprobatã prin Legea nr. 426/2001; Legea
nr. 148/2000 privind publicitatea;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
105/2001 privind frontiera de stat a
României; legile specifice desfãşurãrii
activitãţii prin care se stabilesc amenzi;

c) restituiri de fonduri din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
finanţarea bugetarã a anilor locale, modificatã şi completatã prin
precedenti Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
61/1998, aprobatã prin Legea nr. 86/1999;


d) impozit pe venitul din Legea nr. 133/1999 privind stimularea
concesionarea bunurilor întreprinzãtorilor privati pentru infiin-
societãţilor comerciale sau tarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici
companiilor naţionale la care şi mijlocii;
statul este acţionar majoritar,
precum şi regiilor autonome

e) venituri din concesiuni şi Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
închirieri locale, modificatã şi completatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
61/1998, aprobatã prin Legea nr. 86/1999;
<>Legea fondului funciar nr. 18/1991 ,
republicatã în 1998 şi modificatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
1/1998, aprobatã şi modificatã prin Legea
nr. 218/1998; Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executãrii lucrãrilor de
construcţii, republicatã în 1997,
modificatã şi completatã prin Legea nr.
453/2001; Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001; Legea nr. 82/1993
privind constituirea Rezervatiei Biosferei
"Delta Dunãrii", cu modificãrile
ulterioare; Legea locuinţei nr. 114/1996,
republicatã în 1997, cu modificãrile
ulterioare; Legea nr. 219/1998 privind
regimul concesiunilor; Ordonanta Guvernului
nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi
taxele locale, aprobatã şi modificatã prin
Legea nr. 114/1992, cu modificãrile
ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publica şi regimul juridic
al acesteia; Legea educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000; legi specifice care
reglementeazã activitãţi de concesionari
şi închirieri;
f) penalitãţi pentru nedepunerea <>Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind
sau depunerea cu întârziere a procedura de întocmire şi depunere a
declaraţiei de impozite şi taxe declaraţiilor de impozite şi taxe, aprobatã
prin Legea nr. 73/1998, republicatã în 1999,
modificatã şi completatã prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 113/1999 şi prin
Ordonanta Guvernului nr. 11/2001;

g) încasãri din valorificarea Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
bunurilor confiscate potrivit locale, modificatã şi completatã prin
legii Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
61/1998, aprobatã prin Legea nr. 86/1999;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
16/2001 privind gestionarea deşeurilor
industriale reciclabile, aprobatã prin
Legea nr. 465/2001; Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera
de stat a României;

h) venituri realizate din Legea nr. 156/1997 privind acoperirea
administrarea sau valorificarea financiarã a datoriilor fata de stat şi
bunurilor fostelor C.A.P. de alte persoane juridice, rãmase în urma
desfiinţãrii fostelor cooperative agricole
de producţie;

i) încasãri din alte surse Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi
taxele locale, republicatã în 1998, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare;
Legea nr. 189/1998 privind finanţele
publice locale, modificatã şi completatã
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 61/1998, aprobatã prin Legea nr.
86/1999; <>Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat.

II. VENITURI DIN CAPITAL
1. Venituri din valorificarea
unor bunuri ale statului:
a) venituri din valorificarea Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
unor bunuri ale instituţiilor locale, modificatã şi completatã prin
publice Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
61/1998, aprobatã prin Legea nr. 86/1999;
<>Legea fondului funciar nr. 18/1991 ,
republicatã în 1998 şi modificatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
1/1998; Ordonanta Guvernului nr. 19/1995
privind unele mãsuri de perfecţionare
a regimului achiziţiilor publice, precum
şi a regimului de valorificare a bunurilor
scoase din funcţiune, aparţinând institu-
tiilor publice, aprobatã prin Legea nr.
96/1995; Ordonanta Guvernului nr. 112/2000
pentru reglementarea procesului de scoatere
din funcţiune, casare şi valorificare a
activelor corporale care alcãtuiesc
domeniul public al statului şi al unita-
tilor administrativ-teritoriale, aprobatã
prin Legea nr. 246/2001;
b) venituri din vânzarea Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de
locuinţelor construite din locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie,
fondurile statului construite din fondurile statului şi din
fondurile unitãţilor economice sau bugetare
de stat, republicatã în 1998;
c) venituri din privatizare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
88/1997 privind privatizarea societãţilor
comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998,
modificatã şi completatã prin
Legea nr. 99/1999.

III. VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ
1. Venituri cu destinaţie specialã:
a) taxe speciale Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
locale, modificatã şi completatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
61/1998, aprobatã prin Legea nr. 86/1999;
b) venituri din vânzarea unor Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
bunuri aparţinând domeniului locale, modificatã şi completatã prin
privat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
61/1998, aprobatã prin Legea nr. 86/1999;
c) venituri din Fondul special al <>Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi
drumurilor publice utilizarea Fondului special al drumurilor
publice, republicatã în 1998, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) venituri din fondul de <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
intervenţie cu modificãrile ulterioare; Legea
nr. 189/1998 privind finanţele publice
locale, modificatã şi completatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
61/1998, aprobatã prin Legea nr. 86/1999;
e) venituri din fondul pentru Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind
locuinţe stimularea investiţiilor pentru realizarea
unor lucrãri publice şi construcţii de
locuinţe, aprobatã şi modificatã prin
Legea nr. 82/1995, modificatã şi completatã
prin Ordonanta Guvernului nr. 76/2001;
Legea locuinţei nr. 114/1996, republicatã
în 1997, cu modificãrile ulterioare;

f) venituri din amortizarea Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
mijloacelor fixe locale, modificatã şi completatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
61/1998, aprobatã prin Legea nr. 86/1999;

g) donaţii şi sponsorizãri Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
locale, modificatã şi completatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
61/1998, aprobatã prin Legea nr. 86/1999;

h) sume acordate de persoane Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
juridice şi fizice în vederea locale, modificatã şi completatã prin
participãrii la finanţarea unor Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
acţiuni de interes public 61/1998, aprobatã prin Legea nr. 86/1999;

i) venituri din finanţarea Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
Programului de pietruire a locale, modificatã şi completatã prin
drumurilor comunale şi Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
alimentare cu apa a satelor 61/1998, aprobatã prin Legea nr. 86/1999;

j) venituri pentru finanţarea Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind
acţiunilor privind riscul seismic mãsuri pentru reducerea riscului seismic al
al construcţiilor existente cu construcţiilor existente, aprobatã şi
destinaţie de locuinta modificatã prin Legea nr. 82/1995,
modificatã şi completatã prin Ordonanta
Guvernului nr. 12/1999, aprobatã prin Legea
nr. 12/2000, modificatã şi completatã
prin Legea nr. 460/2001;

k) venituri din închirierea, Legea nr. 146/1999 privind organizarea,
vânzarea şi concesionarea unor funcţionarea şi finanţarea spitalelor,
bunuri aflate în administrarea cu modificãrile ulterioare.
spitalelor publice

IV. PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STAT
1. Cote defalcate din impozitul Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
pe venit 216/1999 pentru modificarea Legii nr.
189/1998 privind finanţele publice locale.

III. FONDUL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. Impozite directe
1. Contribuţii la Fondul de
asigurãri sociale de sãnãtate:

a) contribuţii de la persoane Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate
juridice sau fizice care angajeazã nr. 145/1997, modificatã şi completatã prin
personal salariat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
30/1998 şi prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 180/2000;

b) contribuţia persoanelor Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr.
asigurate 145/1997, modificatã şi completatã prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
30/1998 şi prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 180/2000;

c) contribuţii facultative la Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate
asigurãrile sociale de sãnãtate nr. 145/1997, modificatã şi completatã
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 30/1998 şi prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 180/2000.
B. VENITURI NEFISCALE
1. Diverse venituri:
a) încasãri din alte surse Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate
nr. 145/1997, modificatã şi completatã
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 30/1998 şi prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 180/2000.
IV. FONDUL SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI ENERGETIC
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A2. Impozite indirecte
1. Alte impozite indirecte:
a) taxa de dezvoltare cuprinsã <>Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind
în tariful energiei electrice constituirea şi utilizarea Fondului special
şi termice pentru dezvoltarea sistemului energetic,
aprobatã prin <>Legea nr. 136/1994 ,
modificatã şi completatã prin Legea
nr. 18/1997, prin Ordonanta Guvernului
nr. 26/1999 şi prin Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 165/1999, aprobatã prin
Legea nr. 97/2001; Ordonanta Guvernului
nr. 17/1996 privind compensarea creanţelor
şi angajamentelor la Fondul special pentru
dezvoltarea sistemului energetic, aprobatã
prin Legea nr. 68/1996.

V. FONDUL SPECIAL AL DRUMURILOR PUBLICE
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A2. Impozite indirecte:
a) cota asupra preţului cu <>Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi
ridicatã, exclusiv accizele, utilizarea Fondului special al drumurilor
pentru carburanţii auto livrati publice, republicatã în 1998, modificatã şi
la intern de producãtori şi a completatã prin Ordonanta Guvernului nr.
valorii în vama pentru 72/1998, prin Ordonanta Guvernului nr.
carburanţi auto importati 110/1999, prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 35/2000 şi prin Legea
nr. 264/2001.

VI. FONDUL SPECIAL PENTRU PROTEJAREA ASIGURAŢILOR
I. VENITURI CURENTE
B. VENITURI NEFISCALE
1. Diverse venituri:
a) venituri din cota asupra <>Legea nr. 136/1995 privind asigurãrile şi
volumului de prime brute reasigurarile în România, cu modificãrile
ulterioare.


NOTA:
Majorãrile de întârziere şi majorãrile datorate pe perioada înlesnirilor la plata conform Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, cu modificãrile ulterioare, se fac venit în acela şi cont bugetar al debitului care le-a generat.ANEXA 5

SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002
- mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
din care, pentru
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Asigurarea din care: din care:
crt. ajutorului ───────────────────────── Sume ─────────────────────────
social şi Contribuţii Instituţii defalcate
Judeţul Total ajutorului pentru de cultura din Bugetele
pentru încãlzirea Cultura personalul preluate impozitul Bugetul locale ale
locuinţei, potri- şi neclerical de autori- pe venit propriu comunelor,
vit Legii nr. culte tatile pentru al oraşelor
416/2001 privind locale echilibrare judeţului şi
venitul minim municipiilor
garantat
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 9.277.902.600 4.374.810.000 594.638.600 480.854.600 113.784.000 4.308.454.000 1.092.363.500 3.216.090.500
1. ALBA 196.002.100 86.244.000 23.375.100 19.921.100 3.454.000 86.383.000 21.595.750 64.787.250
2. ARAD 180.369.900 92.708.000 10.468.900 10.468.900 77.193.000 19.298.250 57.894.750
3. ARGES 248.307.800 130.933.000 15.552.800 14.782.800 770.000 101.822.000 25.455.500 76.366.500
4. BACAU 295.938.500 146.031.000 12.062.500 12.062.500 137.845.000 34.461.250 103.383.750
5. BIHOR 234.003.400 120.936.000 22.641.400 22.641.400 90.426.000 22.606.500 67.819.500
6. BISTRITA-
NASAUD 162.540.300 72.277.000 7.556.300 7.556.300 82.707.000 20.676.750 62.030.250
7. BOTOSANI 302.635.300 122.512.000 17.649.300 6.951.800 10.697.500 162.474.000 40.618.500 121.855.500
8. BRAŞOV 209.437.300 111.662.000 11.760.300 11.760.300 86.015.000 21.503.750 64.511.250
9. BRĂILA 174.607.300 93.066.000 5.083.300 5.083.300 76.458.000 19.114.500 57.343.500
10. BUZAU 249.668.900 107.610.000 6.786.900 6.786.900 135.272.000 33.818.000 101.454.000
11. CARAS-
SEVERIN 178.642.800 69.177.000 14.260.800 14.260.800 95.205.000 23.801.250 71.403.750
12. CALARASI 184.319.000 76.507.000 3.050.000 3.050.000 104.762.000 26.190.500 78.571.500
13. CLUJ 214.936.300 112.054.000 20.910.300 20.910.300 81.972.000 20.493.000 61.479.000
14. CONSTANTA 219.135.100 145.090.000 7.144.100 7.144.100 66.901.000 16.725.250 50.175.750
15. COVASNA 98.929.000 44.839.000 2.995.000 2.995.000 51.095.000 12.773.750 38.321.250
16. DAMBOVITA 248.943.800 108.002.000 13.756.800 10.441.400 3.315.400 127.185.000 31.796.250 95.388.750
17. DOLJ 303.673.100 152.073.000 21.474.100 10.826.100 10.648.000 130.126.000 32.531.500 97.594.500
18. GALAŢI 218.351.300 116.948.000 12.447.300 12.447.300 88.956.000 22.239.000 66.717.000
19. GIURGIU 157.400.400 61.900.000 2.500.400 2.500.400 93.000.000 23.250.000 69.750.000
20. GORJ 152.913.200 81.390.000 8.298.200 8.298.200 63.225.000 15.806.250 47.418.750
21. HARGHITA 142.625.700 56.007.000 6.484.700 6.484.700 80.134.000 20.033.500 60.100.500
22. HUNEDOARA 226.191.200 124.948.000 8.243.200 8.243.200 93.000.000 23.250.000 69.750.000
23. IALOMITA 137.823.700 54.726.000 4.066.700 4.066.700 79.031.000 19.757.750 59.273.250
24. IAŞI 367.048.800 171.720.000 18.519.800 18.519.800 176.809.000 44.202.250 132.606.750
25. ILFOV 86.917.000 56.821.000 5.468.000 5.468.000 24.628.000 6.157.000 18.471.000
26. MARAMURES 276.470.500 125.657.000 18.849.500 18.849.500 131.964.000 32.991.000 98.973.000
27. MEHEDINTI 137.872.900 54.731.000 7.418.900 7.418.900 75.723.000 18.930.750 56.792.250
28. MURES 233.448.900 100.459.000 30.432.900 18.409.900 12.023.000 102.557.000 25.639.250 76.917.750
29. NEAMT 312.521.500 126.569.000 24.949.500 24.949.500 161.003.000 40.250.750 120.752.250
30. OLT 207.945.800 99.224.000 8.737.800 8.737.800 99.984.000 24.996.000 74.988.000
31. PRAHOVA 253.841.700 125.796.000 6.374.700 6.374.700 121.671.000 30.417.750 91.253.250
32. SATU MARE 179.712.300 72.063.000 10.606.300 10.606.300 97.043.000 24.260.750 72.782.250
33. SALAJ 122.283.900 41.393.000 12.886.900 12.886.900 68.004.000 17.001.000 51.003.000
34. SIBIU 160.463.500 73.258.000 25.818.500 14.288.300 11.530.200 61.387.000 15.346.750 46.040.250
35. SUCEAVA 397.685.000 147.745.000 35.269.000 16.404.000 18.865.000 214.671.000 53.667.750 161.003.250
36. TELEORMAN 226.871.700 86.215.000 8.325.700 8.325.700 132.331.000 33.082.750 99.248.250
37. TIMIS 207.422.000 86.573.000 41.818.000 18.245.000 23.573.000 79.031.000 19.757.750 59.273.250
38. TULCEA 116.248.800 57.155.000 6.896.800 6.896.800 52.197.000 13.049.250 39.147.750
39. VASLUI 319.372.600 131.187.000 8.435.600 8.435.600 179.750.000 44.937.500 134.812.500
40. VALCEA 175.068.800 74.689.000 13.628.800 13.628.800 86.751.000 21.687.750 65.063.250
41. VRANCEA 183.907.700 72.715.000 6.429.700 6.429.700 104.763.000 26.190.750 78.572.250
42. MUNICIPIUL
BUCUREŞTI 428.403.800 383.200.000 45.203.800 26.295.900 18.907.900
Sume ce se
repartizeazã
în baza unor
acte
normative*) 147.000.000 147.000.000 52.000.000 95.000.000
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


---------------
*) În baza prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 253/2000 se aloca Consiliului Judeţean Iaşi suma de 52.000.000 mii lei, iar în baza prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/ 2001 se aloca Consiliului Local al Municipiului Buzau suma de 62.000.000 mii lei şi Consiliului Local al Municipiului Pascani suma de 33.000.000 mii lei.ANEXA 6

LISTA
instituţiilor de cultura care se
finanţeazã din bugetele locale începând cu anul 2002
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Judeţul Denumirea instituţiilor de cultura
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. ALBA - Muzeul Naţional al Unirii Alba
2. ARGES - Centrul de Cultura "Bratianu" Stefanesti - Arges
3. BOTOSANI - Memorialul "Mihai Eminescu" Ipotesti
4. DAMBOVIfiA - Complexul Muzeal "Curtea Domneascã" Targoviste
5. DOLJ - Teatrul Naţional Craiova
6. MURES - Teatrul Naţional Targu Mures
7. SIBIU - Complexul Naţional Muzeal "Astra" Sibiu
8. SUCEAVA - Muzeul Etnografic al Bucovinei
- Muzeul Naţional al Bucovinei
9. TIMIS - Opera Romana Timişoara
- Teatrul Naţional Timişoara
10. MUNICIPIUL
BUCUREŞTI - Centrul de Cultura "Palatele Brancovenesti de la
Porţile Bucurestiului din Mogosoaia"
- Centrul Naţional de Conservare şi Valorificare a
Traditiei şi Creatiei Populare
- Institutul de Studii Orientale "Sergiu Al. George"
- Muzeul Literaturii Romane
- Muzeul Naţional Cotroceni
- Muzeul "George Enescu"
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 7

SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru
subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei
pe anul 2002

- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Judeţul Suma
──────────────────────────────────────────────────
TOTAL 2.151.000.000
1. ALBA 10.749.000
2. ARAD 38.627.000
3. ARGES 65.436.000
4. BACAU 41.992.000
5. BIHOR 63.833.000
6. BISTRITA-NASAUD 18.085.000
7. BOTOSANI 93.636.000
8. BRAŞOV 84.438.000
9. BRĂILA 33.966.000
10. BUZAU 93.024.000
11. CARAS-SEVERIN 26.734.000
12. CALARASI 38.702.000
13. CLUJ 35.125.000
14. CONSTANTA 113.438.000
15. COVASNA 13.223.000
16. DAMBOVITA 22.445.000
17. DOLJ 52.046.000
18. GALAŢI 49.195.000
19. GIURGIU 4.916.000
20. GORJ 22.659.000
21. HARGHITA 36.572.000
22. HUNEDOARA 46.937.000
23. IALOMITA 9.374.000
24. IAŞI 88.470.000
25. ILFOV 5.815.000
26. MARAMURES 8.506.000
27. MEHEDINTI 18.277.000
28. MURES 26.128.000
29. NEAMT 19.964.000
30. OLT 16.477.000
31. PRAHOVA 86.306.000
32. SATU MARE 9.188.000
33. SALAJ 19.441.000
34. SIBIU 15.691.000
35. SUCEAVA 52.238.000
36. TELEORMAN 39.302.000
37. TIMIS 93.708.000
38. TULCEA 31.387.000
39. VASLUI 23.312.000
40. VALCEA 36.567.000
41. VRANCEA 19.616.000
42. MUNICIPIUL
BUCUREŞTI 525.455.000
──────────────────────────────────────────────────
ANEXA 8

CRITERIU

de repartizare a sumelor defalcate din impozitul pe venit, pe
unitãţi administrativ-teritoriale, pe anul 2002: CAPACITATEA FINANCIARĂ

Se calculeazã potrivit urmãtoarei formule:


[VP(j) + I(j)] : P(j) P(u)
───────────────────── x ─────
[VP(u) + I(u)] : P(u) P(j)
SD(u) = ────────────────────────────────────── x SD(j),
n ┌ [VP(j) + I(j)] : P(j) P(u) ┐
Σ │ ───────────────────── x ───── │
u = 1└ [VP(u) + I(u)] : P(u) P(j) ┘


în care:
SD(u) = sume defalcate din impozitul pe venit pe unitate administrativ-teritorialã;
SD(j) = suma defalcata din impozitul pe venit, repartizata pe total judeţ potrivit acestui criteriu;
VP(j) = venituri proprii la nivelul judeţului;
I(j) = impozitul pe venit cuvenit potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 216/1999 la nivelul judeţului;
P(j) = populaţia judeţului;
VP(u) = veniturile proprii ale unitãţii administrativ-teritoriale;
I(u) = impozitul pe venit cuvenit unitãţii administrativ-teritoriale potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 216/1999;
P(u) = populaţia unitãţii administrativ-teritoriale.ANEXA 9

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanţarea
cheltuielilor instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar de stat,
a creselor, centrelor judeţene şi locale de consultanţa
agricolã, susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor
copilului şi a persoanelor cu handicap, pe anul 2002

- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
din care, pentru:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Total sume Centre Susţinerea sistemului
crt. defalcate Învãţãmânt judeţene de protecţie a copilului Susţinerea
Judeţul din taxa preuniversitar Crese şi locale ────────────────────────────── sistemului
pe valoarea de stat de din care de protecţie
adãugatã consultanţa Total pentru copii a persoanelor
agricolã cu handicap cu handicap
din sistemul
SSPH
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 31.218.697.000 27.381.802.000 168.584.000 131.055.000 1.668.136.000 145.200.000 1.869.120.000
1. ALBA 621.272.100 530.959.800 867.000 3.699.000 34.335.700 3.985.200 51.410.600
2. ARAD 620.326.900 539.494.700 1.481.000 3.337.000 47.068.300 2.065.500 28.945.900
3. ARGES 993.471.100 878.561.500 5.386.000 4.775.000 41.419.200 3.584.700 63.329.400
4. BACAU 1.108.643.600 980.048.000 5.999.000 3.334.000 48.161.100 6.482.000 71.101.500
5. BIHOR 991.794.200 877.148.300 4.613.000 3.758.000 52.085.400 4.134.000 54.189.500
6. BISTRITA-
NASAUD 535.285.800 474.867.300 4.135.000 3.115.000 34.561.100 2.881.600 18.607.400
7. BOTOSANI 682.108.000 590.328.100 1.178.000 3.016.000 36.455.500 4.111.400 51.130.400
8. BRAŞOV 802.621.300 716.709.600 2.402.000 2.155.000 44.103.100 2.613.400 37.251.600
9. BRĂILA 507.143.400 431.502.400 2.925.000 2.338.000 41.519.100 2.789.800 28.858.900
10. BUZAU 724.629.900 630.058.200 2.295.000 3.468.000 51.964.600 2.871.500 36.844.100
11. CARAS-SEVERIN 500.669.400 420.932.000 1.788.000 3.532.000 24.151.400 3.030.400 50.266.000
12. CALARASI 388.915.400 329.649.700 1.303.000 3.300.000 24.779.800 2.517.100 29.882.900
13. CLUJ 1.026.085.100 934.839.100 8.206.000 3.264.000 48.274.400 4.227.200 31.501.600
14. CONSTANTA 919.130.000 808.991.200 7.512.000 2.935.000 44.941.400 5.179.200 54.750.400
15. COVASNA 372.765.500 334.407.100 1.045.000 2.187.000 16.566.200 1.002.200 18.560.200
16. DAMBOVITA 766.324.800 666.465.700 2.313.000 4.106.000 34.691.700 4.695.000 58.748.400*)
17. DOLJ 1.118.446.900 1.014.460.200 4.944.000 3.825.000 47.238.400 4.425.100 47.979.300
18. GALAŢI 798.939.300 724.683.200 3.249.000 2.670.000 49.484.900 3.693.000 18.852.200
19. GIURGIU 310.636.700 256.768.700 641.000 2.765.000 13.657.500 3.090.000 36.804.500
20. GORJ 607.983.000 547.337.700 3.109.000 2.479.000 24.804.200 2.948.800 30.253.100
21. HARGHITA 567.647.200 517.162.200 1.608.000 2.165.000 25.738.200 2.229.500 20.973.800
22. HUNEDOARA 681.745.400 608.451.900 3.411.000 2.091.000 40.601.000 3.210.100 27.190.500
23. IALOMITA 365.826.900 310.140.400 982.000 2.495.000 23.802.900 1.540.200 28.406.600
24. IAŞI 1.232.383.800 1.061.565.400 9.970.000 4.319.000 104.477.000 6.290.800 52.052.400
25. ILFOV 275.241.100 218.473.100 180.000 3.039.000 23.379.500 1.738.500 30.169.500
26. MARAMURES 840.973.500 745.106.700 8.198.000 2.946.000 37.146.600 3.987.300 47.576.200
27. MEHEDINTI 438.293.900 390.336.600 1.234.000 2.843.000 25.666.700 1.631.300 18.213.600
28. MURES 905.666.500 792.231.300 2.454.000 3.695.000 42.941.600 4.565.500 64.344.600
29. NEAMT 906.731.200 780.037.000 6.499.000 3.616.000 40.926.400 5.190.700 75.652.800
30. OLT 664.110.800 585.071.400 2.718.000 4.041.000 37.086.400 2.607.100 35.194.000
31. PRAHOVA 1.069.882.400 933.424.800 4.117.000 3.427.000 52.566.200 3.388.200 76.347.400
32. SATU MARE 603.125.000 521.360.600 2.226.000 3.243.000 36.656.200 2.703.500 39.639.200
33. SALAJ 439.920.300 384.326.000 898.000 3.049.000 19.052.900 3.069.100 32.594.400
34. SIBIU 685.613.800 582.848.000 4.308.000 2.884.000 27.700.200 3.804.700 67.873.600
35. SUCEAVA 1.069.979.200 931.332.700 3.117.000 3.730.000 51.310.500 5.134.600 80.489.000
36. TELEORMAN 544.947.900 479.879.700 1.922.000 3.623.000 31.537.400 994.900 27.985.800
37. TIMIS 962.415.100 828.641.900 3.794.000 3.277.000 60.099.500 4.225.200 66.602.700
38. TULCEA 367.308.000 320.278.100 2.105.000 2.310.000 22.770.400 1.288.500 19.844.500
39. VASLUI 694.568.100 611.344.900 1.364.000 2.927.000 40.745.400 2.673.900 38.186.800
40. VALCEA 675.553.900 561.892.300 5.956.000 2.677.000 50.171.500 4.429.900 54.857.100
41. VRANCEA 559.162.000 470.497.200 2.367.000 3.217.000 35.182.700 2.644.800 47.898.100
42. MUNICIPIUL
BUCUREŞTI 2.270.408.600 2.059.187.300 33.765.000 1.383.000 78.313.800 7.524.600 97.759.500
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


---------------
*) În baza prevederilor <>art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/1999 , aprobatã prin <>Legea nr. 55/2000 , se aloca Consiliului Local al Comunei Gura Ocnitei suma de 3.603.000 mii lei.ANEXA 9a)


SUME
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã
pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor
de învãţãmânt preuniversitar de stat, pe anul 2002
- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────
din care, pentru:
Total sume defalcate ───────────────────────────────
Judeţul din taxa pe Bugetul Bugetele
valoarea adãugatã propriu al locale ale
judeţului comunelor,
(învãţãmânt oraşelor şi
special) municipiilor
──────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 27.381.802.000 1.189.859.000 26.191.943.000
1. ALBA 530.959.800 15.382.100 515.577.700
2. ARAD 539.494.700 33.255.300 506.239.400
3. ARGES 878.561.500 25.649.100 852.912.400
4. BACAU 980.048.000 20.738.700 959.309.300
5. BIHOR 877.148.300 60.029.300 817.119.000
6. BISTRITA-
NASAUD 474.867.300 37.001.000 437.866.300
7. BOTOSANI 590.328.100 20.355.300 569.972.800
8. BRAŞOV 716.709.600 32.013.900 684.695.700
9. BRĂILA 431.502.400 18.960.000 412.542.400
10. BUZAU 630.058.200 27.982.000 602.076.200
11. CARAS-
SEVERIN 420.932.000 27.990.500 392.941.500
12. CALARASI 329.649.700 1.242.100 328.407.600
13. CLUJ 934.839.100 75.449.500 859.389.600
14. CONSTANTA 808.991.200 25.886.300 783.104.900
15. COVASNA 334.407.100 8.874.900 325.532.200
16. DAMBOVITA 666.465.700 16.946.400 649.519.300
17. DOLJ 1.014.460.200 40.969.100 973.491.100
18. GALAŢI 724.683.200 29.090.000 695.593.200
19. GIURGIU 256.768.700 1.690.300 255.078.400
20. GORJ 547.337.700 9.698.200 537.639.500
21. HARGHITA 517.162.200 10.416.500 506.745.700
22. HUNEDOARA 608.451.900 20.803.500 587.648.400
23. IALOMITA 310.140.400 14.013.100 296.127.300
24. IAŞI 1.061.565.400 51.291.200 1.010.274.200
25. ILFOV 218.473.100 11.336.700 207.136.400
26. MARAMURES 745.106.700 32.164.900 712.941.800
27. MEHEDINTI 390.336.600 6.269.300 384.067.300
28. MURES 792.231.300 19.326.800 772.904.500
29. NEAMT 780.037.000 36.594.100 743.442.900
30. OLT 585.071.400 16.188.100 568.883.300
31. PRAHOVA 933.424.800 29.515.700 903.909.100
32. SATU MARE 521.360.600 23.664.000 497.696.600
33. SALAJ 384.326.000 14.639.400 369.686.600
34. SIBIU 582.848.000 36.355.800 546.492.200
35. SUCEAVA 931.332.700 66.902.500 864.430.200
36. TELEORMAN 479.879.700 6.418.000 473.461.700
37. TIMIS 828.641.900 63.089.000 765.552.900
38. TULCEA 320.278.100 13.530.600 306.747.500
39. VASLUI 611.344.900 23.214.500 588.130.400
40. VALCEA 561.892.300 13.063.400 548.828.900
41. VRANCEA 470.497.200 13.630.800 456.866.400
42. MUNICIPIUL
BUCUREŞTI 2.059.187.300 138.227.100 1.920.960.200
──────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA 9b)


SUME
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanţarea
cheltuielilor instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar de stat
din bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe anul 2002

- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
din care, pentru:
Total sume defalcate ─────────────────────────────────────────
Nr. Judeţul din taxa pe Finanţarea Burse Obiecte
crt. valoarea adãugatã cheltuielilor acordate de
de personal elevilor inventar
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 26.191.943.000 25.966.455.000 191.738.000 33.750.000
1. ALBA 515.577.700 511.468.900 3.493.800 615.000
2. ARAD 506.239.400 501.718.900 3.843.900 676.600
3. ARGES 852.912.400 846.242.600 5.671.500 998.300
4. BACAU 959.309.300 951.126.000 6.958.500 1.224.800
5. BIHOR 817.119.000 810.814.000 5.361.300 943.700
6. BISTRITA-
NASAUD 437.866.300 434.173.800 3.139.800 552.700
7. BOTOSANI 569.972.800 565.037.200 4.196.900 738.700
8. BRAŞOV 684.695.700 678.168.700 5.550.100 976.900
9. BRĂILA 412.542.400 408.815.100 3.169.400 557.900
10. BUZAU 602.076.200 597.046.100 4.277.200 752.900
11. CARAS-SEVERIN 392.941.500 389.427.200 2.988.300 526.000
12. CALARASI 328.407.600 325.245.700 2.688.600 473.300
13. CLUJ 859.389.600 852.343.000 5.991.900 1.054.700
14. CONSTANTA 783.104.900 775.628.000 6.357.800 1.119.100
15. COVASNA 325.532.200 323.030.100 2.127.600 374.500
16. DAMBOVITA 649.519.300 644.032.600 4.665.500 821.200
17. DOLJ 973.491.100 966.300.000 6.114.800 1.076.300
18. GALAŢI 695.593.200 689.159.400 5.470.800 963.000
19. GIURGIU 255.078.400 252.668.500 2.049.200 360.700
20. GORJ 537.639.500 533.342.400 3.653.900 643.200
21. HARGHITA 506.745.700 502.980.000 3.202.100 563.600
22. HUNEDOARA 587.648.400 582.548.500 4.336.600 763.300
23. IALOMITA 296.127.300 293.214.100 2.477.200 436.000
24. IAŞI 1.010.274.200 1.001.600.100 7.375.800 1.298.300
25. ILFOV 207.136.400 204.864.700 1.931.700 340.000
26. MARAMURES 712.941.800 707.086.200 4.979.200 876.400
27. MEHEDINTI 384.067.300 380.803.800 2.775.000 488.500
28. MURES 772.904.500 766.879.700 5.123.000 901.800
29. NEAMT 743.442.900 737.180.000 5.325.500 937.400
30. OLT 568.883.300 563.858.500 4.272.700 752.100
31. PRAHOVA 903.909.100 896.154.100 6.594.300 1.160.700
32. SATU MARE 497.696.600 493.434.600 3.624.100 637.900
33. SALAJ 369.686.600 366.853.600 2.409.000 424.000
34. SIBIU 546.492.200 541.771.800 4.013.900 706.500
35. SUCEAVA 864.430.200 856.665.500 6.602.500 1.162.200
36. TELEORMAN 473.461.700 469.487.600 3.379.300 594.800
37. TIMIS 765.552.900 758.750.100 5.784.600 1.018.200
38. TULCEA 306.747.500 303.974.000 2.358.200 415.300
39. VASLUI 588.130.400 582.961.300 4.395.400 773.700
40. VALCEA 548.828.900 544.473.000 3.703.900 652.000
41. VRANCEA 456.866.400 453.030.000 3.262.200 574.200
42. MUNICIPIUL
BUCUREŞTI 1.920.960.200 1.902.095.600 16.041.000 2.823.600
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 10

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI
finanţat pentru învãţãmântul preuniversitar de stat şi
personalul neclerical angajat în unitãţile de cult, pe anul 2002

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
din care, pentru: Total
Total numãr de ───────────────────────────── numãr de
Nr. Judeţul posturi din Învãţãmântul Învãţãmântul posturi
crt. învãţãmântul special preuniversitar pentru
preuniversitar finanţat de finanţat din personalul
bugetul propriu bugetele neclerical
al consiliului consiliilor angajat în
judeţean locale unitãţile
de cult
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 343.688 15.192 328.496 17.500
1. ALBA 6.597 200 6.397 725
2. ARAD 7.012 409 6.603 381
3. ARGES 10.871 326 10.545 538
4. BACAU 11.328 268 11.060 439
5. BIHOR 10.716 715 10.001 824
6. BISTRITA-
NASAUD 5.728 487 5.241 275
7. BOTOSANI 7.596 301 7.295 253
8. BRAŞOV 9.608 444 9.164 428
9. BRĂILA 5.645 240 5.405 185
10. BUZAU 7.672 351 7.321 247
11. CARAS-SEVERIN 5.535 392 5.143 519
12. CALARASI 4.459 24 4.435 111
13. CLUJ 11.818 952 10.866 761
14. CONSTANTA 10.412 294 10.118 260
15. COVASNA 4.587 112 4.475 109
16. DAMBOVITA 7.926 201 7.725 380
17. DOLJ 10.856 435 10.421 394
18. GALAŢI 9.071 383 8.688 453
19. GIURGIU 3.264 28 3.236 91
20. GORJ 6.345 122 6.223 302
21. HARGHITA 6.790 127 6.663 236
22. HUNEDOARA 7.603 282 7.321 300
23. IALOMITA 3.857 160 3.697 148
24. IAŞI 13.672 641 13.031 674
25. ILFOV 3.332 159 3.173 199
26. MARAMURES 8.965 362 8.603 686
27. MEHEDINTI 4.954 89 4.865 270
28. MURES 10.427 225 10.202 670
29. NEAMT 8.526 465 8.061 908
30. OLT 7.493 196 7.297 318
31. PRAHOVA 11.017 428 10.589 232
32. SATU MARE 7.014 309 6.705 386
33. SALAJ 4.928 181 4.747 469
34. SIBIU 7.659 461 7.198 520
35. SUCEAVA 12.092 927 11.165 597
36. TELEORMAN 5.766 83 5.683 303
37. TIMIS 11.230 861 10.369 664
38. TULCEA 4.379 168 4.211 251
39. VASLUI 7.643 289 7.354 307
40. VALCEA 6.597 135 6.462 496
41. VRANCEA 5.856 164 5.692 234
42. MUNICIPIUL
BUCUREŞTI 26.842 1.796 25.046 957
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 11

CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
care se prevãd în bugetele locale pe anul 2002
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CAPITOLUL I
Veniturile şi cheltuielile care se prevãd în bugetele proprii ale judeţelor

A. Venituri
(impozite, taxe şi alte venituri)

1. Impozitul pe profit de la regiile autonome şi societãţile comerciale
de sub autoritatea consiliilor judeţene
2. Alte impozite directe:
a) Alte încasãri din impozite directe
3. Vãrsãminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
consiliilor judeţene
4. Vãrsãminte de la instituţiile publice:
a) Venituri din încasarea contravalorii lucrãrilor de combatere a
dãunãtorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de
protecţie a plantelor
b) Alte venituri de la instituţiile publice
5. Diverse venituri:
a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii şi
despãgubiri
b) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit dispoziţiilor
legale
c) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã localã a anilor precedenti
d) Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societãţilor comerciale
sau companiilor naţionale la care statul este acţionar majoritar, precum
şi regiilor autonome
e) Venituri din concesiuni şi închirieri
f) Încasãri din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
g) Încasãri din alte surse
6. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice (de
subordonare judeteana)
b) Venituri din privatizare
7. Venituri cu destinaţie specialã:
a) taxe speciale
b) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
c) Venituri din fondul pentru drumurile publice
d) Venituri din fondul de intervenţie
e) Venituri din fondul pentru locuinţe
f) Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
g) Donaţii şi sponsorizãri
h) Sume acordate de persoane juridice şi fizice în vederea participãrii la
finanţarea unor acţiuni de interes public
i) Venituri pentru finanţarea Programului de pietruire a drumurilor comunale
şi alimentarea cu apa a satelor
j) Venituri pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic
al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinta
8. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale
c) Sume alocate de consiliul judeţean din cota defalcata din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a bugetului propriu
9. Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru bugetele locale
10. Subvenţii primite din bugetul de stat:
a) Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial
din împrumuturi externe
b) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborãrii şi/sau
actualizãrii planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale
de urbanism
c) Subvenţii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local
11. Subvenţii primite de la alte bugete:
a) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru susţinerea sistemului
de protecţie a copilului

B. Cheltuieli

1. Autoritãţi executive
2. Învãţãmânt:
a) Învãţãmânt special
3. Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret:
a) Biblioteci publice judeţene
b) Muzee
c) Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte
d) Şcoli populare de arta
e) Centre de conservare şi de valorificare a traditiei şi creatiei populare
f) Culte religioase
g) Activitate sportiva
h) Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea
sportiva şi de tineret
4. Asistenta socialã, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii:
a) Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului
b) Servicii publice specializate pentru protecţia copilului
c) Alte acţiuni privind asistenta socialã, alocaţii, pensii, ajutoare şi
indemnizaţii
5. Servicii şi dezvoltare publica şi locuinţe:
a) Alimentari cu apa, staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare,
staţii de pompare
b) Reţele, centrale şi puncte termice
c) Canalizare
d) Amenajãri hidrotehnice de interes local, în intravilan
e) Alte acţiuni privind servicii, dezvoltare publica şi locuinţe
6. Agricultura şi silvicultura:
a) Combaterea dãunãtorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii
publice de protecţie a plantelor
b) Centre judeţene şi locale de consultanţa agricolã
7. Transporturi şi comunicaţii:
a) Aviatie civilã
b) Drumuri şi poduri
c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor
8. Alte acţiuni economice:
a) Prevenire şi combatere inundatii şi ingheturi
b) Susţinerea programelor de dezvoltare regionala
9. Alte acţiuni:
a) Comandamente militare:
b) Protecţie civilã
c) Alte cheltuieli
10. Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi
comisioanelor aferente:
a) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi
comisioanelor aferente contractate/garantate de stat
b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi
comisioanelor aferente contractate/garantate de autoritãţile
administraţiei publice locale
11. Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli:
a) Dobânzi aferente datoriei publice locale interne
b) Dobânzi aferente datoriei publice locale externe
c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de
valoare în condiţiile legii
d) Diferenţe de curs aferente datoriei publice locale externe
12. Plati de dobânzi şi comisioane:
a) Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur
b) Dobanda datoratã trezoreriei statului în cadrul planului de redresare
13. Rambursãri de împrumuturi:
a) Rambursare de împrumuturi acordate din fondul de tezaur
b) Rambursare de împrumuturi acordate din trezoreria statului
c) Rambursare de împrumuturi interne pentru investiţii
d) Rambursare de împrumuturi externe pentru investiţii
14. Fondul de rezerva bugetarã:
a) Fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia consiliilor judeţene
15. Cheltuieli cu destinaţie specialã:
a) Servicii publice finanţate din taxe speciale
b) Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice
c) Cheltuieli din fondul de intervenţie
d) Cheltuieli din fondul pentru locuinţe
e) Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe
f) Cheltuieli din donaţii şi sponsorizãri
g) Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice şi fizice în vederea
participãrii la finanţarea unor acţiuni de interes public
h) Cheltuieli pentru finanţarea Programului de pietruire a drumurilor
comunale şi alimentarea cu apa a satelor
i) Cheltuieli pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului
seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinta
j) Cheltuieli pentru investiţii din venituri realizate din vânzarea unor
bunuri aparţinând domeniului privat

CAPITOLUL II
Veniturile şi cheltuielile care se prevãd în bugetele proprii ale comunelor,
oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi al
Consiliului General al Municipiului Bucureşti

A. Venituri
(impozite, taxe şi alte venituri)

1. Impozitul pe profit de la regiile autonome şi societãţile comerciale
de sub autoritatea consiliilor locale
2. Impozite şi taxe de la populaţie:
a) Impozitul pe clãdiri de la persoane fizice
b) taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
c) Impozitul pe terenuri de la persoane fizice
d) Alte impozite şi taxe de la populaţie
3. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
4. Impozitul pe clãdiri şi terenuri de la persoane juridice:
a) Impozitul pe clãdiri de la persoane juridice
b) Impozitul pe teren de la persoane juridice
5. Alte impozite directe:
a) Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice
b) Impozitul pe terenul agricol
c) Alte încasãri din impozite directe
6. Impozitul pe spectacole
7. Alte impozite indirecte:
a) taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
b) taxe extrajudiciare de timbru
c) Alte încasãri din impozite indirecte
8. Vãrsãminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
consiliilor locale
9. Vãrsãminte de la instituţiile publice:
a) Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice
b) Venituri din încasarea contravalorii lucrãrilor de combatere a
dãunãtorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de
protecţie a plantelor*)
c) Veniturile punctelor de insamantari artificiale
d) Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare
e) Vãrsãminte din disponibilitãţile instituţiilor publice şi activitãţilor
autofinantate
f) Contribuţii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor
de ajutor social
g) Contribuţia lunarã a pãrinţilor sau susţinãtorilor legali pentru
întreţinerea copiilor în crese
h) Alte venituri de la instituţiile publice
10. Diverse venituri:
a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii şi
despãgubiri
b) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit dispoziţiilor
legale
c) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã localã a anilor precedenti
d) Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societãţilor comerciale
sau companiilor naţionale la care statul este acţionar majoritar, precum
şi regiilor autonome
e) Venituri din concesiuni şi închirieri
f) Penalitãţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei
de impozite şi taxe
g) Încasãri din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
h) Venituri realizate din administrarea sau valorificarea
bunurilor fostelor cooperative agricole de producţie
i) Încasãri din alte surse
11. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
c) Venituri din privatizare
12. Venituri cu destinaţie specialã:
a) taxe speciale
b) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
c) Venituri din fondul pentru drumurile publice
d) Venituri din fondul de intervenţie
e) Venituri din fondul pentru locuinţe
f) Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
g) Donaţii şi sponsorizãri
h) Sume acordate de persoane juridice şi fizice în vederea participãrii
la finanţarea unor acţiuni de interes public
i) Venituri pentru finanţarea Programului de pietruire a drumurilor
comunale şi alimentarea cu apa a satelor
j) Venituri pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului
seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinta
k) Venituri din închirierea, vânzarea şi concesionarea unor bunuri
aflate în administrarea spitalelor publice
13. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale
c) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei
termice livrate populaţiei
d) Sume alocate de consiliul judeţean din cota defalcata din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a bugetului propriu
14. Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru bugetele locale
15. Subvenţii primite din bugetul de stat:
a) Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial
din împrumuturi externe
b) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborãrii şi/sau
actualizãrii planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale
de urbanism
16. Subvenţii primite de la alte bugete:
a) Subvenţii primite de la bugetul fondului special pentru dezvoltarea
sistemului energetic
b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru susţinerea sistemului
de protecţie a copilului**)

B. Cheltuieli

1. Autoritãţi executive
2. Învãţãmânt:
a) Învãţãmânt preşcolar
b) Învãţãmânt primar şi gimnazial
c) Învãţãmânt liceal
d) Învãţãmânt profesional
e) Învãţãmânt postliceal
f) Învãţãmânt special*)
g) Internate, cãmine şi cantine pentru elevi (alocaţii de la bugetele
locale în completarea veniturilor proprii)
3. Sãnãtate (cheltuielile creselor, cele pentru drepturile donatorilor
onorifici de sânge ce se acorda potrivit Legii nr. 4/1995 privind
donarea de sânge, utilizarea terapeuticã a sângelui uman şi organizarea
transfuzionalã în România, precum şi alte cheltuieli care se pot suporta
în conformitate cu prevederile Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate
nr. 145/1997, cu modificãrile ulterioare):
a) Crese
b) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
4. Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret:
a) Biblioteci publice comunale, orãşeneşti, municipale
b) Muzee
c) Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte
d) Şcoli populare de arta
e) Case de cultura
f) Cãmine culturale
g) Culte religioase
h) Activitatea sportiva
i) Activitatea de tineret
j) Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea
sportiva şi de tineret
5. Asistenta socialã, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii:
a) Centre de îngrijire şi asistenta
b) Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap
c) Centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap
d) Centre de integrare prin terapie ocupationala
e) Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrica
f) Cantine de ajutor social
g) Ajutor social
h) Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului
i) Servicii publice specializate pentru protecţia copilului
j) Cãmine pentru persoane varstnice
k) Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulti cu handicap grav
l) Alte acţiuni privind asistenta socialã, alocaţii, pensii, ajutoare şi
indemnizaţii
6. Servicii şi dezvoltare publica şi locuinţe:
a) Întreţinerea şi repararea strazilor
b) Iluminat
c) Salubritate
d) Întreţinere grãdini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de
agrement
e) Locuinţe
f) Alimentari cu apa, staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare,
staţii de pompare
g) Reţele, centrale şi puncte termice
h) Canalizare
i) Amenajãri hidrotehnice de interes local, în intravilan
j) Introducere de gaze naturale în localitãţi
k) Electrificari rurale
l) Alte acţiuni privind servicii, dezvoltare publica şi locuinţe
7. Agricultura şi silvicultura:
a) Combaterea dãunãtorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii
publice de protecţie a plantelor*)
b) Puncte de insamantari artificiale
c) Circumscripţii sanitar-veterinare (exclusiv epizootii)
d) Centre judeţene şi locale de consultanţa agricolã
8. Transporturi şi comunicaţii:
a) Drumuri şi poduri
b) Transportul în comun
c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor
9. Alte acţiuni economice:
a) Prevenire şi combatere inundatii şi ingheturi
b) Susţinerea programelor de dezvoltare regionala
c) Alte cheltuieli pentru acţiuni economice
10. Alte acţiuni:
a) Comandamente militare
b) Protecţie civilã
c) Fondul Roman de Dezvoltare Socialã
d) Alte cheltuieli
11. Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi
comisioanelor aferente:
a) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi
comisioanelor aferente contractate/garantate de stat
b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi
comisioanelor aferente contractate/garantate de autoritãţile
administraţiei publice locale
12. Transferuri cãtre alte bugete:
a) Transferuri din bugetele locale cãtre bugetul Fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate
b) Transferuri din bugetele locale pentru susţinerea sistemului de
protecţie a copilului
13. Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli:
a) Dobânzi aferente datoriei publice locale interne
b) Dobânzi aferente datoriei publice locale externe
c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de valoare
în condiţiile legii
d) Diferenţe de curs aferente datoriei publice locale externe
14. Plati de dobânzi:
a) Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur
b) Dobanda datoratã trezoreriei statului în cadrul planului de redresare
15. Rambursãri de împrumuturi acordate:
a) Rambursare de împrumuturi acordate din fondul de tezaur
b) Rambursare de împrumuturi acordate din trezoreria statului
c) Rambursare de împrumuturi interne pentru investiţii
d) Rambursare de împrumuturi externe pentru investiţii
16. Fondul de rezerva bugetarã:
a) Fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia consiliilor locale
17. Cheltuieli cu destinaţie specialã:
a) Servicii publice finanţate din taxe speciale
b) Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice
c) Cheltuieli din fondul de intervenţie
d) Cheltuieli din fondul pentru locuinţe
e) Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe
f) Cheltuieli din donaţii şi sponsorizãri
g) Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice şi fizice în vederea
participãrii la finanţarea unor acţiuni de interes public
h) Cheltuieli pentru finanţarea Programului de pietruire a drumurilor
comunale şi alimentarea cu apa a satelor
i) Cheltuieli pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului
seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinta
j) Cheltuieli pentru achiziţionarea de aparatura medicalã pentru spitalele
publice
k) Cheltuieli pentru investiţii din venituri realizate din vânzarea unor
bunuri aparţinând domeniului privat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


-----------------
*) Pentru bugetul Municipiului Bucureşti.
**) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti.

NOTA:
Majorãrile şi penalitãţile de întârziere pentru venituri nevarsate la termen se înregistreazã la capitolul şi sub-capitolul corespunzãtoare impozitului sau taxei la care se referã.
Repartizarea cheltuielilor pe bugete componente se face în funcţie de subordonarea unitãţilor, precum şi de localitatea în care i şi are sediul instituţia publica, în cazul unitãţilor preluate cu finanţare parţialã sau totalã din bugetele locale.ANEXA 12

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

BUGETUL
Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2002

- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Ti- A Program
pi- u tlu l Denumirea indicatorilor 2002
tol b ar- i
c ti- n
a col e
p a
i t
t
o
l
───────────────-────────────────────────────────────────────────────────────────
A B C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0016 VENITURI - TOTAL 50.863.191.157
2516 I. VENITURI CURENTE 48.557.079.038
3316 A. VENITURI FISCALE 47.489.398.536
4416 A1. IMPOZITE DIRECTE 47.489.398.536
1216 CONTRIBUŢIA LA FONDUL DE
ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE 47.489.398.536
01 Contribuţii de la persoane juridice sau
fizice, care angajeazã personal salariat 18.597.470.100
02 Contribuţia persoanelor asigurate 28.876.128.036
03 Contribuţii facultative la asigurãrile
sociale de sãnãtate 15.800.400
1916 B. VENITURI NEFISCALE 1.067.680.502
2216 DIVERSE VENITURI 1.067.680.502
30 Încasãri din alte surse 1.067.680.502
3416 IV. SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 2.306.112.119
3516 SUME DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU PERSOANELE
ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII 2.094.566.519
01 Persoane care satisfac serviciul militar în
termen 234.963.767
02 Persoane care executa o pedeapsa privativã de
libertate sau arest preventiv 154.066.752
03 Persoane care fac parte dintr-o familie care
beneficiazã de ajutor social 1.705.536.000
3616 SUME DE LA BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE
STAT PENTRU PERSOANELE ASIGURATE PRIN
EFECTUL LEGII 211.545.600
01 Persoane aflate în concediu medical sau în
concediu medical pentru îngrijirea copilului
bolnav în varsta de pana la 6 ani 211.545.600
5016 CHELTUIELI - TOTAL 47.796.378.386
01 CHELTUIELI CURENTE 47.375.826.386
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 581.731.927
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 46.794.094.459
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 420.552.000
5916 Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 46.406.265.688
01 CHELTUIELI CURENTE 46.406.265.688
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 46.406.265.688
6216 SERVICII MEDICALE ŞI MEDICAMENTE 46.406.265.688
01 CHELTUIELI CURENTE 46.406.265.688
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 46.406.265.688
25 Materiale şi prestãri de servicii cu
caracter medical*) 46.406.265.688
7216 Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI 1.390.112.698
01 CHELTUIELI CURENTE 969.560.698
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 581.731.927
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 387.828.771
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 420.552.000
7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 1.390.112.698
01 CHELTUIELI CURENTE 969.560.698
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 581.731.927
10 Cheltuieli cu salariile 418.038.815
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 97.528.456
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru
plata ajutorului de şomaj 20.901.940
13 Deplasãri, detaşãri, transferãri 16.000.000
13 01 Deplasãri, detaşãri, transferãri în ţara 13.000.000
13 02 Deplasãri în strãinãtate 3.000.000
14 Contribuţii pentru constituirea Fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate 29.262.716
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 387.828.771
24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrie 114.828.771
25 Materiale şi prestãri de servicii cu caracter
funcţional 95.000.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
durata şi echipament 60.000.000
27 Reparaţii curente 50.000.000
28 Reparaţii capitale 42.000.000
29 Cãrţi şi publicaţii 4.000.000
30 Alte cheltuieli 22.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 420.552.000
72 Investiţii ale instituţiilor publice 420.552.000
din total capitol:
01 Administraţie centrala 278.022.540
25 Servicii publice descentralizate 1.112.090.159
9516 FONDURI DE REZERVA 635.789.889
06 Fondul de rezerva al Casei Naţionale de
sigurari de Sãnãtate 635.789.889
9816 EXCEDENT/DEFICIT 2.431.022.882
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


--------------
*) Se detaliazã pe subcapitole de cãtre Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate la propunerile caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi ale Casei de Asigurãri de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi ale Casei de Asigurãri de Sãnãtate a Transporturilor.ANEXA 12a)

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

CHELTUIELI CU SALARIILE PE ANUL 2002
(sume alocate din bugetul asigurãrilor sociale de sãnãtate)

- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea indicatorului Cod Buget
2002
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
BUGETUL FONDULUI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE 68
Fond aferent salariilor de baza 01 249.239.016
Salarii de merit 02 8.850.352
Indemnizaţie de conducere 03 28.423.763
Spor de vechime 04 56.203.869
Ore suplimentare 07 2.198.382
Fond de premii 08 28.511.058
Fond aferent plãţii cu ora 11 370.300
Fond pentru convenţii civile 12 3.335.272
Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii 13 10.175.724
Alte drepturi salariale 14 30.731.079
Cheltuieli cu salariile 15 418.038.815
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE 73.16
Fond aferent salariilor de baza 01 249.239.016
Salarii de merit 02 8.850.352
Indemnizaţie de conducere 03 28.423.763
Spor de vechime 04 56.203.869
Ore suplimentare 07 2.198.382
Fond de premii 08 28.511.058
Fond aferent plãţii cu ora 11 370.300
Fond pentru convenţii civile 12 3.335.272
Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii 13 10.175.724
Alte drepturi salariale 14 30.731.079
Cheltuieli cu salariile 15 418.038.815
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 12b)

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA
PE ANII 2001-2002
(Sumele alocate prin Fondul pentru asigurãri sociale de sãnãtate)

- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numãr Sala- Redu- Cres- Numãr Dife- Fond
maxim riu cerea terea maxim rente aferent
de mediu numa- numa- de 2002 salariilor
pos- de rului rului pos- fata de baza
turi baza de de turi de în anul
în în pos- pos- în 2001 2002
anul luna turi turi anul
2001 decem- în în 2002
brie anul anul
2001 2002 2002
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5 6=2-4+5 7=6-2 8=3x6x
12 luni
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 4.413 4.413 249.239.016
din care:
7316 CHELTUIELI DE
ADMINISTRARE A FONDULUI
DE ASIGURĂRI SOCIALE DE
SĂNĂTATE 4.413 4.413 249.239.016
din care:
2. Persoane asimilate
celor care ocupa funcţii
de demnitate publica 3 3 880.092
Conducãtorul instituţiei
(preşedinte) 1 26.669 1 320.028
Adjunctul conducatorului
instituţiei
(vicepreşedinte) 2 23.336 2 560.064
4. Funcţionari publici 3.864 3.864 227.318.976
Consilier A/I/1 1.460 6.509 1.460 114.037.680
Consilier A/I/2 100 5.694 100 6.832.800
Consilier A/I/3 118 5.157 118 7.302.312
Expert A/II/1 121 4.623 121 6.712.596
Expert A/II/2 22 4.154 22 1.096.656
Expert A/II/3 1 4.154 1 49.848
Expert A/III/1 2 4.154 2 99.696
Expert A/III/2 1 4.154 1 49.848
Expert A/-/Debutant 1 1.841 1 22.092
Inspector de specialitate
A/II/1 190 4.623 190 10.540.440
Inspector de specialitate
A/II/2 60 4.154 60 2.990.880
Inspector de specialitate
A/II/3 6 4.154 6 299.088
Inspector de specialitate
A/III/1 1 4.154 1 49.848
Inspector de specialitate
A/III/2 7 4.154 7 348.936
Inspector de specialitate
A/III/3 5 4.154 5 249.240
Inspector de specialitate
A/-/Debutant 29 1.841 29 640.668
Consilier juridic A/I/1 70 6.509 70 5.467.560
Consilier juridic A/I/2 8 5.694 8 546.624
Consilier juridic A/I/3 6 5.157 6 371.304
Consilier juridic A/II/1 42 4.623 42 2.329.992
Consilier juridic A/II/2 8 4.154 8 398.784
Consilier juridic A/II/3 3 4.154 3 149.544
Consilier juridic A/III/1 7 4.154 7 348.936
Consilier juridic A/III/3 1 4.154 1 49.848
Consilier juridic
A/-/Debutant 6 1.904 6 137.088
Auditor A/I/1 150 6.509 150 11.716.200
Auditor A/I/2 31 5.694 31 2.118.168
Auditor A/I/3 32 5.157 32 1.980.288
Auditor A/II/1 5 4.623 5 277.380
Auditor A/II/2 3 4.154 3 149.544
Auditor A/III/1 1 4.154 1 49.848
Referent de specialitate
B/I/1 17 5.694 17 1.161.576
Referent de specialitate
B/I/3 6 4.154 6 299.088
Referent de specialitate
B/II/1 9 3.751 9 405.108
Referent de specialitate
B/-/Debutant 1 1.841 1 22.092
Referent C/I/1 827 3.315 827 32.898.060
Referent C/I/2 117 2.883 117 4.047.732


Referent C/I/3 83 2.680 83 2.669.280
Referent C/II/1 181 2.347 181 5.097.684
Referent C/II/2 86 2.144 86 2.212.608
Referent C/II/3 2 2.144 2 51.456
Referent C/III/1 15 2.144 15 385.920
Referent C/III/2 1 2.144 1 25.728
Referent C/III/3 2 2.144 2 51.456
Referent C/-/Debutat 19 1.841 19 419.748
Director general 1 13.142 1 157.704
5. Personal cu contract
de munca
a) personal de specialitate: 181 181 10.190.820
Consilier, expert,
inspector de specialitate,
revizor contabil;
gradul I A 61 6.509 61 4.764.588
Consilier, expert,
inspector de specialitate,
revizor contabil;
gradul I 9 5.694 9 614.952
Consilier, expert,
inspector de specialitate,
revizor contabil;
gradul II 3 5.157 3 185.652
Referent de specialitate,
inspector de specialitate,
revizor contabil;
gradul III 8 4.623 8 443.808
Referent de specialitate,
inspector de specialitate,
revizor contabil;
gradul IV 2 4.154 2 99.696
Tehnician-economist,
secretar superior, referent,
interpret relaţii, interpret
profesional, subinginer;
gradul IA 7 5.694 7 478.296
Tehnician-economist,
secretar superior, referent,
interpret relaţii, interpret
profesional, subinginer;
gradul I 7 4.623 7 388.332
Tehnician-economist,
secretar superior, referent,
interpret relaţii, interpret
profesional, subinginer;
gradul II 2 4.154 2 99.696
Referent IA 64 3.315 64 2.545.920
Referent I 9 2.883 9 311.364
Referent II 4 2.680 4 128.640
Referent III 2 2.347 2 56.328
Referent IV 2 2.144 2 51.456
Referent debutant 1 1.841 1 22.092
b) personal care ocupa
funcţii comune: 365 365 10.849.128
Secretar-dactilograf,
dactilograf; I 35 2.435 35 1.022.700
Secretar-dactilograf,
dactilograf; II 3 2.230 3 80.280
Secretar, secretar-
dactilograf; I 2 2.378 2 57.072
Administrator I 1 2.904 1 34.848
Casier magaziner; I 36 2.551 36 1.102.032
Casier magaziner, II 5 2.288 5 137.280
Casier magaziner; debutant 1 1.841 1 22.092
Funcţionar arhivar; I 17 2.495 17 508.980
Funcţionar arhivar; II 3 2.288 3 82.368
Funcţionar arhivar; III 2 2.085 2 50.040
Funcţionar arhivar; debutant 1 1.841 1 22.092
Portar, paznic, pompier,
îngrijitor, guard,
bufetier, manipulant bunuri,
curier; I 83 1.965 83 1.957.140
Portar, paznic, pompier,
îngrijitor, guard, bufetier,
manipulant bunuri,
curier; II 3 1.820 3 65.520
Sofer IA 7 3.286 7 276.024
Sofer I 98 2.875 98 3.381.000
Sofer II 23 2.757 23 760.932
Muncitor calificat I 12 2.757 12 397.008
Muncitor calificat II 12 2.613 12 376.272
Muncitor calificat III 4 2.435 4 116.880
Muncitor calificat IV 3 2.288 3 82.368
Muncitor calificat VI 6 1.965 6 141.480
Muncitor necalificat 8 1.820 8 174.720
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 13

MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR

BUGETUL
Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
pe anul 2002

- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Ti- A Program
pi- u tlu l Denumirea indicatorilor 2002
tol b ar- i
c ti- n
a col e
p a
i t
t
o
l
───────────────-────────────────────────────────────────────────────────────────
A B C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0011 VENITURI - TOTAL 4.500.000.000
2511 I. VENITURI CURENTE 4.500.000.000
3311 A. VENITURI FISCALE 4.500.000.000
1211 A2. IMPOZITE INDIRECTE 4.500.000.000
1711 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 4.500.000.000
19 Taxa de dezvoltare cuprinsã în tariful
energiei electrice şi termice 4.500.000.000
5011 CHELTUIELI - TOTAL 4.300.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 100.000.000
38 TRANSFERURI 100.000.000
39 Transferuri consolidabile 100.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.840.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE 360.000.000
6711 Partea a V-a - ACŢIUNI ECONOMICE 4.200.000.000
6611 INDUSTRIE 4.200.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.840.000.000
73 Investiţii ale regiilor autonome, societãţilor
şi companiilor naţionale şi societãţilor
comerciale cu capital majoritar de stat 3.840.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE 360.000.000
88 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE 360.000.000
88 01 Rambursãri de credite interne 300.000.000
88 02 Plati de dobânzi şi comisioane 60.000.000
05 Electricitate şi alte forme de energie 4.200.000.000
8411 TRANSFERURI CĂTRE BUGETELE LOCALE 100.000.000
39 Transferuri consolidabile 100.000.000
39 23 Transferuri din bugetul Fondului special pentru
dezvoltarea sistemului energetic cãtre
bugetele locale 100.000.000
9811 EXCEDENT/DEFICIT 200.000.000
───────────────-────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 13a)

TRANSFERURI

din bugetul Fondului special pentru dezvoltarea
sistemului energetic cãtre bugetele locale pe anul 2002
- mii lei -
───────────────-─────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Judeţul Suma
───────────────-─────────────────────────────────────────
TOTAL 100.000.000
1. Brãila 500.000
2. Cluj 7.680.000
3. Covasna 13.440.000
4. Dambovita 14.400.000
5. Galaţi 400.000
6. Giurgiu 1.300.000
7. Harghita 15.260.000
8. Hunedoara 1.300.000
9. Ialomita 500.000
10. Neamt 5.000.000
11. Prahova 1.715.000
12. Suceava 28.310.000
13. Teleorman 4.200.000
14. Timis 4.200.000
15. Vrancea 1.795.000
───────────────-──────────────────────────────────────────
ANEXA 14

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI

BUGETUL
Fondului special al drumurilor publice
pe anul 2002

- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Ti- A Program
pi- u tlu l Denumirea indicatorilor 2002
tol b ar- i
c ti- n
a col e
p a
i t
t
o
l
───────────────-────────────────────────────────────────────────────────────────
A B C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0012 VENITURI - TOTAL 10.195.156.923
2512 I. VENITURI CURENTE 10.195.156.923
3312 A. VENITURI FISCALE 10.195.156.923
1212 A2. IMPOZITE INDIRECTE 10.195.156.923
1712 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 10.195.156.923*)
07 Cota asupra preţului cu ridicatã, exclusiv
accizele, pentru carburanţii auto livrati
la intern de cãtre producãtori şi asupra
valorii în vama pentru carburanţii auto
importati 10.195.156.923
5012 CHELTUIELI - TOTAL 7.564.904.511
01 CHELTUIELI CURENTE 5.964.904.511
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 5.964.904.511
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.600.000.000
6912 a) Pentru drumurile naţionale:
6712 Partea a V-a - ACŢIUNI ECONOMICE 4.917.187.932
6812 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 4.917.187.932
01 CHELTUIELI CURENTE 3.817.187.932
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 3.817.187.932
27 Reparaţii curente 3.130.094.104
28 Reparaţii capitale 687.093.828**)
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.100.000.000
73 Investiţii ale regiilor autonome, societãţilor
şi companiilor naţionale şi societãţilor
comerciale cu capital majoritar de stat 1.100.000.000
05 Drumuri şi poduri 4.917.187.932
7012 b) Pentru drumurile locale:
6712 Partea a V-a - ACŢIUNI ECONOMICE 2.647.716.579
7112 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 2.647.716.579
01 CHELTUIELI CURENTE 2.147.716.579
20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 2.147.716.579
27 Reparaţii curente 1.932.944.921
28 Reparaţii capitale 214.771.658
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 500.000.000
73 Investiţii ale regiilor autonome, societãţilor
şi companiilor naţionale şi societãţilor
comerciale cu capital majoritar de stat 500.000.000
05 Drumuri şi poduri 2.647.716.579
9812 EXCEDENT/DEFICIT 2.630.252.412
───────────────-────────────────────────────────────────────────────────────────


----------------
*) Inclusiv încasãrile din restantele din anii precedenti, care în execuţie se vor evidenţia distinct.
**) Reparaţii capitale din care: 326.852.000 mii lei reprezintã contribuţia partii romane la realizarea lucrãrilor de reabilitare finanţate conform Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeanã de Investiţii şi Administraţia Nationala a Drumurilor (A.N.D.) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, ratificat prin Legea nr. 34/1999.ANEXA 15

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

BUGETUL
Fondului special pentru protejarea asiguraţilor pe anul 2002
- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Ti- A Program
pi- u tlu l Denumirea indicatorilor 2002
tol b ar- i
c ti- n
a col e
p a
i t
t
o
l
───────────────-────────────────────────────────────────────────────────────────
A B C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0013 VENITURI - TOTAL 202.000.000
2513 I. VENITURI CURENTE 202.000.000
1913 B. VENITURI NEFISCALE 202.000.000
2213 DIVERSE VENITURI 202.000.000
14 Venituri din aplicarea cotei de 1,5% asupra
volumului de prime brute 202.000.000
5013 CHELTUIELI - TOTAL 202.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 202.000.000
38 TRANSFERURI 202.000.000
7013 Partea a V-a - ACŢIUNI ECONOMICE 202.000.000
6913 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 202.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 202.000.000
38 TRANSFERURI 202.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 202.000.000
16 Despãgubiri datorate în caz de faliment al
societãţilor de asigurãri 202.000.000
9813 EXCEDENT/DEFICIT
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 16


LIMITE VALORICE
privind competenta de aprobare a documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiţii

1. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiţii care se finanţeazã, potrivit legii, din bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale şi din credite externe se aproba, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, de cãtre:
a) Guvern - pentru valori mai mari de 130 miliarde lei;
b) ordonatorii principali de credite - pentru valori cuprinse între 18 miliarde lei şi 130 miliarde lei;
c) ceilalţi ordonatori de credite - pentru valori cuprinse între 6 miliarde lei şi 18 miliarde lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.
2. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiţii ale cãror valori nu depãşesc 6 miliarde lei se aproba fãrã acordul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, de cãtre ordonatorii de credite, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016