Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 642 din 7 decembrie 2002  pentru aprobarea   Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale    Twitter Facebook

LEGE nr. 642 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002


Parlamentul României adopta prezenta lege.

ART. 1
Se aproba <>Ordonanta Guvernului nr. 31 din 30 ianuarie 2002 privind serviciile poştale, adoptatã în temeiul <>art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, cu urmãtoarele modificãri şi completãri:
1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 2. - În înţelesul prezentei ordonanţe, urmãtorii termeni se definesc astfel:
a) servicii poştale - serviciile destinate publicului, constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor poştale, efectuate cu caracter profesional şi în scopul obţinerii de profit;
b) reţea poştalã publica - sistemul de organizare şi resursele de orice fel, utilizate de un furnizor de servicii poştale, în principal, pentru:
- colectarea trimiterilor poştale de la toate punctele de acces;
- transportul şi manipularea trimiterilor poştale de la punctele de acces pana la centrele de distribuire;
- distribuirea trimiterilor poştale la adresele indicate pe acestea;
c) puncte de acces - ansamblul instalaţiilor fizice, inclusiv cutiile poştale, puse la dispoziţie publicului, prin intermediul cãrora trimiterile poştale pot fi introduse în reţeaua poştalã publica;
d) puncte de contact - ansamblul instalaţiilor fizice prin intermediul cãrora trimiterile poştale pot fi livrate destinatarilor;
e) colectare - operaţiunea de preluare a trimiterilor poştale depuse la punctele de acces;
f) distribuire - procesul care începe cu sortarea trimiterilor poştale la centrul de distribuire şi se încheie cu livrarea acestora la destinatari;
g) trimitere de corespondenta - comunicare scrisã, tiparita, imprimata sau înregistratã pe orice fel de suport material, care urmeazã sa fie transportatã şi livrata, altfel decât electronic, la adresa indicatã de expeditor pe acest suport sau pe ambalajul acestuia. Cãrţile, cataloagele, ziarele şi periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondenta;
h) trimitere poştalã - un bun aflat în forma finala în care urmeazã sa fie transportat şi livrat, altfel decât prin mijloace electronice, la adresa indicatã de expeditor; din aceasta categorie fac parte trimiterile de corespondenta, precum şi cãrţi, cataloage, ziare, periodice şi colete poştale conţinând bunuri cu sau fãrã valoare comercialã;
i) trimitere poştalã internationala - trimitere poştalã expediatã de pe teritoriul României cãtre o adresa care nu se afla pe acest teritoriu sau expediatã din afarã teritoriului României cãtre o adresa aflatã pe teritoriul acesteia;
j) publicitate prin posta - trimiterile poştale interne sau internaţionale care urmeazã sa fie transportate şi livrate la adresa indicatã de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclama, marketing sau publicitate, care conţin mesaje identice, cu excepţia numelui, adresei şi numãrului de identificare a destinatarului, precum şi a altor modificãri care nu altereaza natura mesajului, dacã aceste trimiteri sunt expediate unui numãr semnificativ de destinatari, stabilit de autoritatea de reglementare. Nu constituie publicitate prin posta:
- chitanţele, facturile, situaţiile financiare şi alte mesaje având un conţinut diferit;
- trimiterile poştale care conţin în afarã de publicitate prin posta şi alte trimiteri în acelaşi ambalaj;
k) serviciu de trimitere recomandatã - serviciu poştal ale cãrui particularitãţi constau în oferirea unei garanţii forfetare impotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totalã sau parţialã ori deteriorare a trimiterii poştale şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea la punctul de acces sau livrarea la destinatar;
l) serviciu de trimitere cu valoare declarata - serviciu poştal a cãrui particularitate consta în asigurarea unei trimiteri poştale impotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorarii, pentru o suma egala cu valoarea declarata de expeditor;
m) serviciu de trimitere contra ramburs - serviciu poştal a cãrui particularitate consta în achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale de cãtre destinatar expeditorului prin intermediul reţelei poştale publice;
n) servicii financiar-poştale - ansamblul de servicii de încasãri, de plati şi transferuri de fonduri efectuate de furnizorii de servicii poştale prin intermediul reţelei poştale publice; serviciile financiar-poştale fac parte din sfera serviciilor poştale;
o) serviciu de schimb de documente - furnizarea de mijloace, inclusiv punerea la dispoziţie de cãtre un terţ de sedii ad-hoc şi de mijloace de transport, care permit autolivrarea prin schimb reciproc a trimiterilor poştale între utilizatorii abonati la acest serviciu;
p) furnizor de servicii poştale - persoana juridicã ce presteazã servicii poştale;
q) furnizor de serviciu universal - furnizorul de servicii poştale care presteazã unul sau mai multe servicii poştale din sfera serviciului universal, desemnat în acest sens de autoritatea de reglementare;
r) cheltuieli terminale - remunerarea furnizorului de serviciu universal pentru distribuirea pe teritoriul României a trimiterilor poştale expediate din afarã teritoriului României;
s) expeditor - persoana care genereazã efectiv trimiterea poştalã şi, personal sau prin intermediul unui terţ, o introduce în reţeaua poştalã publica;
t) destinatar - persoana cãreia îi este adresatã trimiterea poştalã;
u) utilizator - persoana care beneficiazã de servicii poştale în calitate de expeditor sau de destinatar;
v) cerinţe esenţiale - condiţii generale, care nu sunt de natura economicã, impuse de stat pentru furnizarea serviciilor poştale, constând în: protecţia secretului corespondentei, asigurarea securitãţii reţelei poştale publice în ceea ce priveşte transportul bunurilor periculoase, precum şi, în cazuri justificate, protecţia datelor cu caracter personal, asigurarea confidenţialitãţii informaţiilor transmise sau stocate, protecţia dreptului la viata privatã, protecţia mediului şi respectarea normelor privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
w) servicii cu valoare adãugatã - servicii poştale ale cãror caracteristici rãspund unor cerinţe speciale ale utilizatorilor. Asemenea caracteristici sunt, de exemplu: livrarea trimiterii poştale personal destinatarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, livrarea la o data şi o ora anume stabilite, garantarea livrãrii la o data şi o ora anume stabilite, încercãri multiple de livrare, livrarea potrivit prioritatii sau ordinii specificate de expeditor, confirmarea cãtre expeditor a efectuãrii livrãrii, posibilitatea de schimbare a destinaţiei sau a destinatarului în timpul tranzitului ori, dacã livrarea la destinaţia iniţialã nu este posibila, monitorizarea trimiterii poştale pe toatã durata tranzitului şi altele asemenea. În sensul prezentei definiţii, nu constituie caracteristici suplimentare livrarea accelerata a trimiterii poştale ori transmiterea sau primirea conţinutului unei trimiteri poştale prin mijloace electronice cãtre, respectiv de cãtre un furnizor de servicii poştale, în vederea sortarii, tipãririi sau pregãtirii trimiterii poştale."
2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - Prevederile prezentei ordonanţe nu sunt aplicabile urmãtoarelor servicii:
a) transportul şi livrarea trimiterilor poştale proprii personal de cãtre expeditorul real al acestora;
b) transportul şi livrarea trimiterilor poştale proprii ale expeditorului prin intermediul unui sediu secundar al acestuia, în cazul în care trimiterile în cauza se referã la activitatea expeditorului şi urmãresc în mod nemijlocit satisfacerea unui interes al acestuia, legat de activitatea în cauza;
c) transportul şi livrarea unei singure trimiteri poştale a expeditorului, efectuate cu titlu gratuit şi în mod nemijlocit de cãtre o persoana fizica imputernicita de expeditor în acest scop;
d) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale în cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autoritãţilor publice, în temeiul unor dispoziţii legale speciale;
e) transportul şi livrarea cu titlu gratuit ale înscrisurilor care însoţesc bunurile transportate şi livrate împreunã cu acestea."
3. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Secretul trimiterilor poştale este inviolabil.
(2) Reţinerea, predarea sau deschiderea trimiterilor poştale este permisã numai în condiţiile şi cu procedura prevãzute de lege."
4. La articolul 5, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Orice persoana are dreptul de acces la serviciul universal."
5. La articolul 5, dupã alineatul (6) se introduce alineatul (7) cu urmãtorul cuprins:
"(7) Serviciile cu valoare adãugatã nu sunt incluse în sfera serviciului universal."
6. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei stabileşte politica şi strategia privind implementarea serviciului universal, cu respectarea principiilor transparenţei, obiectivitatii, proportionalitatii şi nediscriminarii. În stabilirea acestei politici şi strategii Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va acţiona în vederea limitãrii posibilelor efecte negative asupra concurentei, determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum şi a asigurãrii protecţiei interesului public.
(2) Pe baza politicii şi strategiei stabilite potrivit alin. (1) autoritatea de reglementare stabileşte condiţiile şi procedura pe care le aplica pentru a desemna un furnizor de servicii poştale ca furnizor de serviciu universal, precum şi condiţiile speciale pe care trebuie sa le respecte acesta şi drepturile de care beneficiazã în furnizarea serviciului universal.
(3) Autoritatea de reglementare poate desemna ca furnizor de serviciu universal numai un furnizor care asigura condiţiile prevãzute în prezenta ordonanta pentru prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal."
7. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Furnizorul de serviciu universal trebuie sa asigure, în fiecare localitate în care presteazã serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia sa le furnizeze, cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la locuinta fiecãrei persoane fizice şi la sediul fiecãrei persoane juridice, în fiecare zi lucrãtoare, dar nu mai puţin de 5 zile pe saptamana, cu excepţia cazurilor sau condiţiilor geografice considerate excepţionale de autoritatea de reglementare."
8. La articolul 8, partea introductivã şi litera c) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 8. - Furnizorul de serviciu universal trebuie sa respecte în mod cumulativ urmãtoarele condiţii generale în îndeplinirea obligaţiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care îi incumba:
...............................................................
c) sa ofere servicii disponibilie pentru toţi utilizatorii, fãrã nici un fel de discriminare;"
9. La articolul 9, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia sa punã la dispoziţie utilizatorilor, în mod regulat, informaţii detaliate şi actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor din sfera serviciului universal pe care le furnizeazã, în special informaţii referitoare la condiţiile generale de acces la aceste servicii, precum şi la tarifele şi nivelul standardelor de calitate ale acestor servicii."
10. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a asigura accesul utilizatorilor la reţeaua poştalã publica pe care o opereazã, în condiţii de transparenta, obiectivitate şi nediscriminare.
(2) Autoritatea de reglementare poate impune furnizorului de serviciu universal cu poziţie dominanta pe piata relevanta obligaţii privind condiţiile în care acesta trebuie sa permitã accesul altor furnizori de servicii poştale la reţeaua poştalã publica pe care o opereazã, dacã o asemenea mãsura se impune pentru asigurarea unui mediu concurential şi pentru respectarea principiilor transparenţei, obiectivitatii şi nediscriminarii."
11. Titlul capitolului III va avea urmãtorul cuprins:
"Drepturi acordate furnizorului de serviciu universal"
12. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 11. - În vederea asigurãrii serviciului universal, furnizorul de serviciu universal beneficiazã de urmãtoarele drepturi:
a) dreptul de prioritate la închirierea spaţiilor necesare în vederea desfãşurãrii activitãţii de transport al trimiterilor poştale şi mandatelor poştale, aflate în proprietatea societãţilor comerciale, societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale şi aeriene;
b) dreptul de efectuare cu prioritate a transportului trimiterilor poştale şi mandatelor poştale de cãtre societãţile comerciale, societãţile naţionale, companiile naţionale şi regiile autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale şi aeriene, precum şi dreptul de acces cu prioritate în mijloacele de transport aflate în proprietatea sau în administrarea acestora;
c) dreptul de acces cu prioritate la punctele de frontiera şi la organele vamale;
d) dreptul de a instala, întreţine, înlocui şi muta, cu titlu gratuit, cutii poştale pe imobilele aflate în proprietatea publica a statului sau a unitãţilor administrativ-teritoriale;
e) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice alta natura care i se cuvin în temeiul oricãrui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal, în condiţiile stabilite de lege şi de autoritatea de reglementare;
f) dreptul de a acţiona în relaţiile internaţionale în calitate de furnizori de serviciu universal şi de a încheia acorduri operationale în aceasta calitate;
g) dreptul de a utiliza formularele internaţionale specifice, prevãzute în acordurile internaţionale la care România este parte."
13. Dupã articolul 11 se introduce articolul 11^1 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 11^1. - (1) În cazul în care proprietarul doreşte sa închirieze unul dintre spaţiile prevãzute la art. 11 lit. a) va face o oferta furnizorului de serviciu universal.
(2) Furnizorul de serviciu universal este obligat sa îşi exercite dreptul de prioritate în termen de 15 zile de la primirea ofertei.
(3) În cazul în care furnizorul de serviciu universal nu îşi exprima vointa sau nu accepta oferta, spaţiul se poate închiria oricãrei alte persoane.
(4) Contractul de închiriere încheiat cu alta persoana cu nerespectarea dreptului de prioritate sau în condiţii mai avantajoase pentru aceasta persoana decât cele prevãzute în oferta trimisa titularului dreptului de prioritate este lovit de nulitate relativã.
(5) Acţiunea în nulitate relativã poate fi introdusã de furnizorul de serviciu universal, titular al dreptului de prioritate.
(6) Condiţiile de exercitare a dreptului prevãzut la art. 11 lit. b) se stabilesc prin contract încheiat între furnizorul de serviciu universal şi transportator, contract care va asigura atât respectarea dreptului de prioritate al furnizorului de serviciu universal, cat şi protecţia intereselor transportatorului."
14. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Dreptul de a presta unul sau mai multe servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenta interne sau internaţionale, indiferent dacã livrarea acestora este accelerata ori nu, a cãror greutate este mai mica de 350 g şi al cãror tarif este mai mic decât de 5 ori tariful public corespunzãtor unei trimiteri de corespondenta din prima treapta de greutate a celei mai rapide categorii standard, poate fi rezervat de cãtre autoritatea de reglementare furnizorului de serviciu universal, în mãsura necesarã îndeplinirii obligaţiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care îi revin. Serviciile care fac obiectul unui asemenea drept rezervat de autoritatea de reglementare sunt denumite în continuare servicii rezervate.
(2) Limitele stabilite în conformitate cu alin. (1) pot fi micsorate prin hotãrâre a Guvernului."
15. Titlul capitolului V va avea urmãtorul cuprins:
"Regimul de autorizare a furnizorilor de servicii poştale"
16. Dupã titlul capitolului V se introduce articolul 14^1 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 14^1. - (1) Furnizarea serviciilor poştale se realizeazã în condiţiile regimului de autorizare prevãzut de prezentul capitol.
(2) Regimul de autorizare generalã permite furnizarea de servicii poştale fãrã obţinerea unei decizii explicite din partea autoritãţii de reglementare, prin notificarea intentiei de a presta activitãţi de furnizare a serviciilor poştale.
(3) Licenta individualã este acea autorizaţie acordatã de autoritatea de reglementare unui furnizor de servicii poştale, conferindu-i acestuia drepturi şi obligaţii specifice, suplimentare fata de cele conferite de regimul de autorizare generalã, autorizaţie necesarã pentru furnizarea anumitor servicii poştale, prevãzute de prezenta ordonanta."
17. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 15. - (1) Furnizarea serviciilor poştale care nu sunt incluse în sfera serviciului universal se poate face în condiţiile regimului de autorizare generalã.
(2) Înainte de începerea activitãţii orice persoana juridicã ce intenţioneazã sa furnizeze servicii poştale din categoria celor prevãzute la alin. (1) are obligaţia de a transmite autoritãţii de reglementare o notificare cu privire la aceasta intenţie.
(3) Dreptul de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generalã se acorda cu condiţia ca persoana juridicã în cauza sa îşi asume obligaţia de a respecta cerinţele esenţiale, precum şi prevederile legale care reglementeazã aceste cerinţe esenţiale, inclusiv cele cuprinse în reglementãrile emise pe baza prezentei ordonanţe.
(4) Autoritatea de reglementare stabileşte condiţiile şi procedura de acordare, modificare, suspendare şi retragere a dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generalã, precum şi obligaţiile care incumba titularilor, cu respectarea principiilor transparenţei, nediscriminarii, proportionalitatii şi obiectivitatii.
(5) Dreptul de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generalã se considera obţinut în termen de 45 de zile de la data primirii notificãrii de cãtre autoritatea de reglementare, cu excepţia situaţiei în care persoanei în cauza i s-a comunicat în acest interval decizia de neacordare a acestui drept.
(6) În cazul în care persoanei care a efectuat notificarea îi sunt cerute documente, informaţii suplimentare sau clarificãri pentru a beneficia de dreptul de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generalã, termenul prevãzut la alin. (5) se suspenda pana la primirea acestora."
18. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 16. - (1) Furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal se poate face numai pe baza licenţei individuale.
(2) Licenta individualã poate conţine obligaţii specifice, în scopul şi în mãsura necesare pentru garantarea respectãrii cerinţelor esenţiale şi pentru asigurarea dreptului de acces la serviciul universal.
(3) Obligaţiile prevãzute la alin. (2) pot privi, între altele:
a) furnizarea unor servicii din sfera serviciului universal;
b) calitatea, disponibilitatea şi modul de prestare a serviciilor furnizate pe baza licenţei;
c) respectarea drepturilor rezervate furnizorilor de serviciu universal, în conformitate cu prevederile cap. IV;
d) eventualele contribuţii datorate de titular în temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de furnizarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal.
(4) Autoritatea de reglementare stabileşte condiţiile şi procedura de acordare, modificare, suspendare şi retragere a licenţelor individuale, precum şi conţinutul acestora, inclusiv obligaţiile care incumba titularilor, ţinând seama de prevederile alin. (2) şi (3), cu respectarea principiilor transparenţei, nediscriminarii, proportionalitatii şi obiectivitatii.
(5) Termenul de acordare a licenţei individuale sau de comunicare a deciziei de respingere a cererii de acordare a licenţei individuale este de 90 de zile de la data înregistrãrii cererii.
(6) În cazul în care sunt cerute solicitantului documente, informaţii suplimentare sau clarificãri în vederea acordãrii licenţei individuale, termenul prevãzut la alin. (5) se suspenda pana la primirea acestora."
19. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 17. - (1) Autoritatea de reglementare poate stabili tarife pentru activitatea de autorizare, precum şi modul de încasare a acestora.
(2) Sumele rezultate din încasarea tarifelor de autorizare constituie venituri ale autoritãţii de reglementare, urmând sa fie folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli al acesteia.
(3) Neplata tarifelor de autorizare în termenul stabilit de autoritatea de reglementare atrage, dupã caz, respingerea cererii de acordare a licenţei individuale sau neacordarea dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generalã."
20. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 18. - (1) Decizia de respingere a cererii de acordare a licenţei individuale şi decizia de neacordare a dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generalã trebuie motivate şi se comunica în termenul prevãzut la art. 15 alin. (5), respectiv în termenul prevãzut la art. 16 alin. (5), putând fi contestate de persoana interesatã în conformitate cu <>Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 , cu modificãrile ulterioare.
(2) Decizia de suspendare sau de retragere a licenţei individuale ori a dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generalã trebuie motivatã şi poate fi contestatã de persoana interesatã, în conformitate cu <>Legea nr. 29/1990 , cu modificãrile ulterioare."
21. Articolele 20 şi 21 se abroga.
22. La articolul 22, alineatele (2), (4), (5) şi (6) vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a supune spre aprobare autoritãţii de reglementare tarifele percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia sa le presteze şi de a le aduce la cunostinta publicului, cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care acestea intra în vigoare, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.
...............................................................
(4) În situaţia în care furnizorul de serviciu universal acorda facilitãţi tarifare în cazul unui volum mare de trimiteri de la acelaşi expeditor, el are obligaţia de a aplica principiile transparenţei şi nediscriminarii atât cu privire la tarife, cat şi cu privire la condiţiile asociate acestora.
(5) Facilitãţile tarifare acordate în conformitate cu prevederile alin. (4) trebuie sa fie fundamentate pe costuri şi vor fi fãcute publice în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare şi pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal.
(6) Autoritatea de reglementare poate stabili în sarcina furnizorului de serviciu universal obligaţia menţinerii unui nivel uniform al tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat sa le presteze."
23. La articolul 22, alineatul (3) se abroga.
24. La articolul 23, partea introductivã a alineatului (1) şi alineatul (2) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 23. - (1) Furnizorul de serviciu universal trebuie sa respecte urmãtoarele principii la încheierea acordurilor privind cheltuielile terminale corespunzãtoare trimiterilor poştale internaţionale expediate din afarã teritoriului României cãtre o adresa aflatã pe teritoriul acesteia:
...............................................................
(2) În cazul în care nu exista asemenea acorduri, furnizorul de serviciu universal aplica prevederile acordurilor internaţionale în domeniu la care România este parte."
25. La articolul 24, alineatele (1) şi (6) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 24. - (1) Furnizorul de serviciu universal trebuie sa ţinã evidenta contabila separatã, în cadrul contabilitãţii interne de gestiune, pentru fiecare dintre serviciile rezervate, pe de o parte, şi pentru serviciile nerezervate, pe de alta parte.
...............................................................
(6) Situaţiile financiare anuale ale furnizorului de serviciu universal trebuie întocmite, prezentate spre auditare unui auditor financiar independent şi publicate anual pe cheltuiala furnizorului şi în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare."
26. La articolul 26, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Prin hotãrâre a Guvernului se pot stabili şi alte gratuitãţi, precum şi modalitãţile de compensare financiarã a furnizorului de servicii poştale desemnat sa le asigure."
27. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 27. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a respecta, în relaţiile cu utilizatorii, regulile stabilite potrivit prezentului articol.
(2) Furnizorul de serviciu universal stabileşte şi supune spre aprobare autoritãţii de reglementare, într-un termen stabilit de aceasta, regulile aplicabile serviciilor poştale din sfera serviciului universal pe care are obligaţia sa le presteze. În cazul în care apreciazã ca regulile propuse sunt nesatisfacatoare din punct de vedere tehnic sau al protecţiei utilizatorilor ori contravin prevederilor legale, acordurilor internaţionale la care România este parte sau regulilor minime obligatorii stabilite potrivit alin. (3), autoritatea de reglementare poate solicita modificarea corespunzãtoare a acestor reguli, iar furnizorul de serviciu universal este obligat sa opereze modificãrile cerute.
(3) Autoritatea de reglementare poate stabili reguli minime obligatorii aplicabile serviciilor poştale din sfera serviciului universal, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezenta ordonanta, în celelalte acte normative şi în acordurile internaţionale la care România este parte."
28. La articolul 29, alineatele (1) şi (2) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 29. - (1) Trimiterile poştale distribuite de un furnizor de servicii poştale trebuie sa fie marcate corespunzãtor cu denumirea sau marca comercialã a furnizorului respectiv.
(2) Furnizorul de servicii poştale are obligaţia sa marcheze toate instalaţiile fizice care fac parte din reţeaua poştalã publica pe care o opereazã, inclusiv cutiile poştale, cu un semn distinctiv care sa asigure identificarea furnizorului în cauza."
29. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 30. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a respecta standardele de calitate stabilite de autoritatea de reglementare pentru serviciile poştale din sfera serviciului universal pe care are obligaţia sa le presteze.
(2) Respectarea standardelor de calitate, stabilite potrivit alin. (1), de cãtre furnizorul de serviciu universal, va face anual obiectul evaluãrii unui organism independent de furnizorul în cauza, în condiţii stabilite de autoritatea de reglementare. Raportul de evaluare se publica anual pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal şi în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.
(3) Autoritatea de reglementare poate dispune, din oficiu sau la primirea unei plângeri ori sesizãri, obligarea furnizorului de serviciu universal de a lua toate mãsurile necesare pentru a asigura respectarea standardelor de calitate stabilite potrivit alin. (1)."
30. La articolul 31, alineatele (4) şi (5) vor avea urmãtorul cuprins:
"(4) Informaţiile privind statistica reclamatiilor adresate furnizorului de serviciu universal, precum şi modul în care acestea au fost soluţionate se publica o data cu raportul de evaluare prevãzut la art. 30 alin. (2).
(5) În cazul în care reclamaţia adresatã furnizorului de servicii poştale nu a fost soluţionatã în mod satisfãcãtor, utilizatorul în cauza poate inainta o plângere autoritãţii de reglementare sau poate introduce o cerere de chemare în judecata la instanta competenta. Cererea de chemare în judecata poate fi introdusã indiferent dacã o plângere având acelaşi obiect a fost înaintatã autoritãţii de reglementare."
31. La articolul 31, dupã alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu urmãtorul cuprins:
"(6) Autoritatea de reglementare stabileşte o procedura de mediere în vederea soluţionãrii amiabile a litigiilor dintre utilizatori şi furnizorii de servicii poştale."
32. La articolul 32, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Rãspunderea fata de utilizatori pentru serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal, prestate de furnizorul de serviciu universal, se stabileşte, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe şi a celorlalte dispoziţii legale în vigoare, prin clauzele contractului-cadru care se avizeazã de autoritatea de reglementare şi se publica pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare."
33. Articolul 33 se abroga.
34. Articolul 34 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 34. - Planurile emisiunilor filatelice, condiţiile de emitere, tipãrire, punere în circulaţie, retragere din circulaţie şi de comercializare a timbrelor şi efectelor poştale se stabilesc de autoritatea de reglementare."
35. Articolul 35 se abroga.
36. La articolul 36, alineatele (2) şi (3) vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) Bunurile aflate în componenta Conservatorului de timbre fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil.
(3) Administrarea Conservatorului de timbre se realizeazã de cãtre o persoana juridicã desemnatã de autoritatea de reglementare."
37. Articolul 37 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 37. - Furnizorul de servicii poştale are obligaţia de a presta serviciile pentru care este autorizat, în condiţiile prezentei ordonanţe, atât timp cat sunt îndeplinite în mod cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) sunt întrunite atât condiţiile de acceptare a trimiterilor poştale prevãzute de prezentul capitol şi de regulile stabilite potrivit art. 27, cat şi, pentru trimiterile poştale internaţionale, condiţiile prevãzute în acordurile internaţionale la care România este parte şi condiţiile de acceptare stabilite de ţãrile de destinaţie;
b) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale sunt posibile cu personalul şi mijloacele obişnuite de care dispune furnizorul respectiv;
c) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale nu sunt impiedicate de împrejurãri de forta majorã, caz fortuit ori ca urmare a faptei expeditorului sau a unei terţe persoane pentru care furnizorul de servicii poştale nu este chemat, potrivit legii, sa rãspundã."
38. La articolul 38, litera a) a alineatului (1) va avea urmãtorul cuprins:
"a) trimiterile poştale constând în bunuri al cãror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi numai pe o porţiune din parcurs;"
39. Articolul 39 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 39. - (1) Atunci când natura bunului care face obiectul unei trimiteri poştale cere ca el sa fie ambalat, furnizorul de servicii poştale trebuie sa protejeze acest bun conform standardelor şi normelor tehnice în vigoare. Pe toatã durata operaţiunilor de colectare, sortare, transport şi livrare furnizorul de servicii poştale rãspunde pentru pierderea totalã sau parţialã a bunului expediat, precum şi pentru pagubele pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau celorlalte bunuri.
(2) Furnizorul de servicii poştale este obligat sa accepte bunul ambalat de cãtre expeditor atunci când ambalajul folosit corespunde standardelor şi normelor tehnice în vigoare. În aceasta situatie responsabilitatea pierderii totale sau parţiale, deteriorarii, pagubelor pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare, revine expeditorului.
(3) Dacã pentru anumite trimiteri poştale sunt necesare mãsuri speciale de manipulare şi depozitare, în funcţie de natura lor, furnizorul de servicii poştale trebuie sa aplice etichete sugestive care sa indice modul de manipulare şi depozitare. Furnizorul de servicii poştale poate pune la dispoziţie expeditorului etichete tipizate. Furnizorul de servicii poştale este obligat sa recunoascã şi sa foloseascã inscriptionarile şi etichetele aplicate de expeditor, atunci când acestea corespund standardelor şi normelor tehnice în vigoare."
40. Articolul 40 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 40. - (1) Furnizorul de servicii poştale este rãspunzãtor fata de utilizatori pentru prestarea serviciului în condiţiile prevãzute de lege şi de contractul încheiat cu expeditorul.
(2) În cazul pierderii totale sau parţiale ori al deteriorarii trimiterii poştale, furnizorul de servicii poştale rãspunde pentru paguba pricinuitã, dacã aceste împrejurãri au survenit între momentul depunerii trimiterii la punctul de acces şi momentul livrãrii la destinatar.
(3) Termenul de introducere a reclamaţiei prealabile adresate furnizorului de servicii poştale este de 6 luni şi se calculeazã de la data depunerii trimiterii poştale la punctul de acces.
(4) Termenul de soluţionare a reclamaţiei prealabile adresate furnizorului de servicii poştale este de 3 luni şi se calculeazã de la data introducerii reclamaţiei.
(5) Reclamaţia prealabilã poate fi introdusã de expeditor sau de destinatar.
(6) Termenul de pãstrare pentru trimiterile poştale este de 18 luni şi se calculeazã de la data depunerii trimiterii poştale la punctul de acces.
(7) Termenele prevãzute în prezentul articol se aplica şi în cazul trimiterilor poştale internaţionale, dacã prin acordurile internaţionale la care România este parte nu se prevede altfel."
41. Articolul 41 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 41. - (1) Termenul pentru introducerea cererii de chemare în judecata este de 6 luni pentru trimiterile poştale interne şi de un an pentru cele internaţionale.
(2) Termenul prevãzut la alin. (1) este termen de prescripţie şi curge de la data primirii rãspunsului la reclamaţia prealabilã sau, în cazul în care nu s-a rãspuns la reclamaţia prealabilã, de la expirarea termenului de soluţionare a acesteia.
(3) Cererea de chemare în judecata va fi însoţitã de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile."
42. Articolul 43 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 43. - (1) Furnizorii de servicii poştale rãspund pentru trimiterile poştale interne, dupã cum urmeazã:
a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totalã:
1. cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere poştalã care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
2. cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere poştalã care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, pana în momentul livrãrii la destinatar;
3. cu intreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere poştalã care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, dupã livrarea acesteia destinatarului, când furnizorul de servicii poştale a omis încasarea rambursului de la destinatar;
4. cu intreaga suma depusa la punctul de acces, pentru mandate, în coditiile prevãzute la art. 46;
5. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
b) în caz de pierdere parţialã, distrugere parţialã sau deteriorare:
1. cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, înscrisã în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
2. cu cota-parte corespunzãtoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
3. cu cota-parte din suma prevãzutã la lit. a) pct. 5, stabilitã în raport cu greutatea lipsa sau cu greutatea conţinutului deteriorat, pentru coletele care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
4. cu suma prevãzutã la lit. a) pct. 5, în caz de pierdere parţialã, distrugere parţialã sau deteriorare a trimiterilor poştale, altele decât coletele.
(2) La sumele prevãzute la alin. (1) lit. a) şi b) se adauga dobanda legalã care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile.
(3) Furnizorii de servicii poştale rãspund pentru telegrame cu contravaloarea tarifelor încasate la depunerea la punctul de acces, în urmãtoarele cazuri:
1. telegrama nu a fost livrata;
2. telegrama a fost livrata mai târziu decât prevede contractul-cadru sau contractul încheiat cu utilizatorul;
3. conţinutul telegramei a fost denaturat.
(4) Pierderea completa a conţinutului este echivalenta cu pierderea trimiterii poştale.
(5) Când expeditorul a declarat o valoare mai mica decât cea realã, despãgubirea este la nivelul valorii declarate.
(6) În afarã despãgubirilor prevãzute la alin. (1) lit. a) se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale la punctul de acces.
(7) În cazul neefectuarii prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor cu valoare adãugatã, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar fata de tarifele aplicabile pentru serviciul poştal standard."
43. La articolul 44, alineatul (2) se abroga.
44. Articolul 45 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 45. - Trimiterile poştale care nu au putut fi livrate destinatarilor şi nici expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii poştale dupã expirarea termenului de pãstrare prevãzut la art. 40 alin. (6) sau (7), dupã caz."
45. La articolul 46, alineatele (1) şi (2) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 46. - (1) Furnizorii de servicii poştale sunt rãspunzãtori de sumele transmise prin intermediul serviciului de mandate pana în momentul în care acestea au fost plãtite.
(2) Sumele a cãror plata sau rambursare nu a fost reclamata de cãtre cei în drept, în termen de 6 luni de la data depunerii acestora la punctele de acces, rãmân definitiv câştigate furnizorilor de servicii poştale."
46. Articolul 47 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 47. - Furnizorul de servicii poştale rãspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale la care România este parte."
47. Articolul 48 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 48. - Pãrţile pot stabili prin contract clauzele de agravare a rãspunderii furnizorului de servicii poştale prevãzute de prezentul capitol."
48. Articolul 49 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 49. - (1) În exercitarea atribuţiilor prevãzute de prezenta ordonanta autoritatea de reglementare urmãreşte, în principal, atingerea urmãtoarelor obiective:
a) asigurarea dreptului de acces la serviciul universal;
b) promovarea intereselor utilizatorilor, în special ale celor cu handicap, boli cronice, de varsta înaintatã, cu venituri mici sau care locuiesc în zone izolate, în zone din perimetrul rural sau în zone cu densitate demograficã redusã;
c) promovarea eficientei economice a furnizorilor de servicii poştale;
d) asigurarea sustenabilitatii economice a activitãţilor efectuate de furnizorii de servicii poştale.
(2) Pentru scopurile aplicãrii prezentei ordonanţe atribuţiile autoritãţii de reglementare sunt îndeplinite de Autoritatea Nationala de Reglementare în Comunicaţii.
(3) Autoritatea de reglementare este, de asemenea, imputernicita:
a) sa ia orice mãsuri necesare în vederea organizãrii aplicãrii prezentei ordonanţe;
b) sa asigure supravegherea respectãrii prevederilor prezentei ordonanţe, a mãsurilor luate în aplicarea acesteia, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor furnizorilor de servicii poştale, putând lua orice mãsuri pe care le apreciazã necesare în acest scop.
(4) Autoritatea de reglementare poate încheia contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activitãţi specifice, necesare îndeplinirii atribuţiilor prevãzute de prezenta ordonanta".
49. Articolul 50 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 50. - Autoritatea de reglementare poate solicita furnizorilor de servicii poştale informaţiile necesare în vederea exercitãrii atribuţiilor prevãzute la art. 49 alin. (3)."
50. Articolul 51 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 51. - (1) Furnizorii de servicii poştale autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe datoreazã autoritãţii de reglementare un tarif de monitorizare anual, în cuantum de 0,1% din cifra de afaceri pe anul anterior a fiecãrui furnizor.
(2) Decizia prin care se stabileşte tariful de monitorizare datorat pentru un an se comunica în scris fiecãrui furnizor de servicii poştale, pana la data de 15 mai a anului respectiv, prin serviciul de trimitere recomandatã cu confirmare de primire.
(3) Tariful de monitorizare datorat trebuie achitat în doua transe egale, prima în cel mult 45 de zile de la data comunicãrii deciziei prevãzute la alin. (2), iar cea de-a doua, pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.
(4) În scopul aplicãrii prevederilor prezentului articol, cifra de afaceri este suma veniturilor realizate din vânzãrile de produse sau din prestãrile de servicii realizate de agentul economic în cursul unui exerciţiu financiar.
(5) În vederea determinãrii cifrei de afaceri furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a transmite autoritãţii de reglementare un exemplar al situaţiilor financiare anuale, o data cu depunerea acestora la direcţia generalã a finanţelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, în termenul prevãzut de lege.
(6) La încetarea activitãţii în domeniul serviciilor poştale, indiferent de forma acestei încetãri, orice furnizor de servicii poştale are obligaţia de a achitã un tarif de monitorizare corespunzãtor, stabilit astfel:
a) în cazul în care încetarea activitãţii în domeniul serviciilor poştale se produce înainte de stabilirea tarifului de monitorizare anual, în condiţiile alin. (2), furnizorul datoreazã un tarif de monitorizare în cuantum de 0,1% din cifra de afaceri cumulatã a anului anterior şi a anului în curs;
b) în cazul în care încetarea activitãţii în domeniul serviciilor poştale se produce dupã stabilirea tarifului de monitorizare anual, în condiţiile alin. (2), pe lângã acest tarif furnizorul datoreazã şi un tarif suplimentar, în cuantum de 0,1% din cifra de afaceri pe anul în curs.
(7) Tariful de monitorizare prevãzut la alin. (6) trebuie achitat la data determinãrii, în condiţiile legii, a cifrei de afaceri."
51. Articolul 52 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 52. - În cazurile în care, în temeiul prezentei ordonanţe, autoritatea de reglementare este imputernicita sa stabileascã anumite obligaţii, condiţii, standarde, reguli, proceduri sau termene, autoritatea de reglementare este, de asemenea, imputernicita sa stabileascã sancţiunile aplicabile pentru nerespectarea acestor obligaţii, condiţii, standarde, reguli, proceduri sau termene."
52. La articolul 54, alineatul (2) se abroga.
53. Articolul 55 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 55. - În exercitarea atribuţiilor de control personalul împuternicit în acest scop al autoritãţii de reglementare poate solicita furnizorilor de servicii poştale informaţiile care îi sunt necesare, menţionând temeiul legal şi scopul solicitãrii, şi poate stabili termene pana la care aceste informaţii sa îi fie furnizate, sub sancţiunea prevãzutã de prezenta ordonanta."
54. Articolul 56 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 56. - (1) Personalul de control al autoritãţii de reglementare, împuternicit în acest scop, poate sa solicite declaraţiile sau documentele necesare pentru efectuarea controlului, sa ridice copii de pe registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidente; de asemenea, este autorizat sa facã inspecţii inopinate, al cãror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, şi sa primeascã, la convocare sau la fata locului, informaţii şi justificãri.
(2) La solicitarea personalului de control al autoritãţii de reglementare, împuternicit în acest scop, ofiţerii şi subofiterii din cadrul Ministerului de Interne sunt obligaţi sa acorde tot sprijinul pentru a permite exercitarea puterilor de investigare prevãzute la alin. (1)."
55. Articolul 57 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 57. - (1) În cazul în care pentru efectuarea controlului sunt necesare documente, date sau informaţii aflate în posesia altor autoritãţi publice, acestea sunt obligate sa permitã personalului de control al autoritãţii de reglementare, împuternicit în acest scop, accesul la documentele, la datele şi informaţiile în cauza, cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.
(2) Personalul de control al autoritãţii de reglementare, împuternicit în acest scop, primind acces la documentele, datele şi informaţiile menţionate la alin. (1), este obligat sa respecte caracterul de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date şi informaţii, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate."
56. La articolul 58, partea introductivã şi litera c) a punctului 1 vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 58. - Constituie contravenţii urmãtoarele fapte, dacã nu sunt sãvârşite în astfel de condiţii încât sa constituie, potrivit legii penale, infracţiuni:
...............................................................
c) trimiteri poştale constând în bunuri al cãror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi numai pe o porţiune din parcurs;"
57. La articolul 58, punctele 8, 9, 11, 12, 15, 16 şi 20 vor avea urmãtorul cuprins:
"8. încãlcarea drepturilor acordate furnizorului de serviciu universal în temeiul prevederilor cap. III;
9. încãlcarea obligaţiilor prevãzute la art. 7;
...............................................................
11. prestarea sau oferirea cãtre public a serviciilor care fac obiectul unui drept rezervat furnizorului de serviciu universal;
12. colectarea trimiterilor de corespondenta care fac obiectul unui serviciu rezervat, urmatã de livrarea acestora cãtre alte persoane decât furnizorul de serviciu universal cãruia i-a fost rezervat dreptul de a presta serviciul în cauza;
...............................................................
15. prestarea sau oferirea cãtre public a altor servicii poştale decât cele pentru care a fost obţinut dreptul de a furniza servicii poştale, în condiţiile regimului de autorizare generalã sau pe baza licenţei individuale;
16. nerespectarea obligaţiilor care incumba titularilor dreptului de a furniza servicii poştale, în condiţiile regimului de autorizare generalã, sau a obligaţiilor prevãzute în licentele individuale, stabilite potrivit prevederilor art. 15 sau 16, dupã caz;
...............................................................
20. încãlcarea obligaţiilor prevãzute la art. 28, art. 29 alin. (1) şi (2), art. 30, 31, art. 32 alin. (2) sau la art. 37."
58. La articolul 58, punctele 21-23 se abroga.
59. La articolul 59, litera b) a alineatului (1) şi alineatul (3) vor avea urmãtorul cuprins:
"b) cele de la pct. 9-20, cu amenda de la 5.000.000 lei la 250.000.000 lei, iar pentru furnizorii de servicii poştale cu o cifra de afaceri de peste 5.000.000.000 lei, cu o amenda în cuantum de pana la 5% din cifra de afaceri; de asemenea, în situaţiile în care gravitatea faptei o justifica, autoritatea de reglementare poate decide, dupã caz, respingerea cererii de acordare a licenţei individuale, neacordarea dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generalã ori retragerea licenţei individuale sau a dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generalã.
..............................................................
(3) Individualizarea sancţiunii în cazul sãvârşirii uneia dintre contravenţiile prevãzute la art. 58 pct. 9-20 se face ţinându-se seama de gravitatea faptei şi a consecinţelor sale asupra concurentei, dupã criteriile cifrei de afaceri a contravenientului şi ale cotei de piata deţinute de acesta."
60. La articolul 60, litera c) a alineatului (1) şi alineatele (2) şi (3) vor avea urmãtorul cuprins:
"c) sa se conformeze în termenul stabilit mãsurilor luate de autoritatea de reglementare, în temeiul atribuţiilor de control menţionate la art. 54.
(2) Cuantumul amenzilor administrative prevãzute la alin. (1) poate fi actualizat prin hotãrâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei.
(3) Prin derogare de la prevederile <>art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la <>Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 , precum şi a unor alte acte normative, aprobatã prin <>Legea nr. 315/2002 , sumele rezultate din încasarea amenzilor administrative stabilite la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziţia autoritãţii de reglementare, şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii."
61. Articolul 61 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 61. - (1) Contravenţiile prevãzute la art. 58 se constata de cãtre personalul de control al autoritãţii de reglementare, împuternicit în acest scop, iar cele prevãzute la art. 58 pct. 1-8, şi de cãtre ofiţerii şi subofiterii din cadrul Ministerului de Interne.
(2) Sancţiunile pentru contravenţiile prevãzute la art. 58 pct. 1-8 se aplica de cãtre personalul de control prevãzut la alin. (1) ori de cãtre ofiţeri sau subofiteri din cadrul Ministerului de Interne, dupã caz.
(3) Sancţiunile pentru contravenţiile prevãzute la art. 58 pct. 9-20, precum şi amenzile administrative prevãzute la art. 60 se aplica de cãtre organele de control ale autoritãţii de reglementare.
(4) Actul prin care se aplica amenzile administrative prevãzute la art. 60 constituie titlu executoriu, fãrã vreo alta formalitate."
62. Articolul 63 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 63. - În mãsura în care prezenta ordonanta nu dispune altfel, contravenţiilor prevãzute la <>art. 58 li se aplica dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
63. Articolul 64 se abroga.
64. La articolul 65, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei poate delega îndeplinirea atribuţiilor prevãzute la alin. (1) şi (2) altor persoane juridice."
65. Articolul 67 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 67. - (1) Autorizaţiile existente rãmân valabile timp de un an de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe, cu excepţia cazului în care prevãd un termen mai scurt.
(2) Pana la expirarea duratei de valabilitate, stabilitã conform prevederilor alin. (1), titularii vor solicita acordarea dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generalã sau emiterea licenţei individuale, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe."
66. Anexa se abroga.
ART. 2
<>Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Bucureşti, 7 decembrie 2002.
Nr. 642.────────────────

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Lege, Parlamentul Romaniei, LEGE nr. 642 din 7 decembrie 2002

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice