Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicata*)  privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicata*) privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 septembrie 2004
__________
*) Republicatã în temeiul <>art. II din Legea nr. 31/2004 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfãşurarea adunãrilor publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 15 martie 2004, dându-se textelor o nouã numerotare.
<>Legea nr. 60/1991 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 25 septembrie 1991 şi a fost modificatã şi completatã prin:
- <>Ordonanţa Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobatã prin <>Legea nr. 129/1994 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 21 decembrie 1994;
- <>Legea nr. 31/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 15 martie 2004;
- <>Legea nr. 208/2004 pentru completarea <>art. 1 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfãşurarea adunãrilor publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004.

CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
Libertatea cetãţenilor de a-şi exprima opiniile politice, sociale sau de altã naturã, de a organiza mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, procesiuni şi orice alte întruniri şi de a participa la acestea este garantatã prin lege. Asemenea activitãţi se pot realiza numai paşnic şi fãrã nici un fel de arme.
Adunãrile publice - mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, competiţii sportive, procesiuni şi altele asemenea -, ce urmeazã sã se desfãşoare în pieţe, pe cãile publice ori în alte locuri în aer liber, se pot organiza numai dupã declararea prealabilã prevãzutã de prezenta lege.
Pentru competiţiile sportive internaţionale, precum şi pentru manifestãrile sportive internaţionale, declararea prealabilã este obligatorie, indiferent de locul de desfãşurare a acestora.
ART. 2
Adunãrile publice trebuie sã se desfãşoare în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambiant, fãrã sã stânjeneascã folosirea normalã a drumurilor publice, a transportului în comun, cu excepţia celor autorizate, funcţionarea instituţiilor publice sau private, a celor de învãţãmânt, culturã şi sãnãtate, a unitãţilor economice ori sã degenereze în acţiuni turbulente de naturã a pune în primejdie ordinea şi liniştea publicã, siguranţa persoanelor, integritatea corporalã, viaţa sau bunurile acestora ori ale domeniului public, şi nu pot fi continuate dupã ora 23,00, caz în care intrã sub incidenţa dispoziţiilor <>Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convieţuire socialã, a ordinii şi liniştii publice, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 3
Nu trebuie declarate în prealabil adunãrile publice al cãror scop îl constituie manifestãrile culturalartistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale, precum şi cele care se desfãşoarã în exteriorul sau în incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. În cazul în care organizatorii adunãrilor publice nesupuse declarãrii prealabile deţin indicii sau date cã desfãşurarea lor s-ar putea solda cu acte de dezordine ori cã ar putea sã ducã la manifestãri violente, au obligaţia sã solicite din timp primarilor, unitãţilor de jandarmi competente teritorial şi poliţiei locale sprijin de specialitate.
ART. 4
Primarul municipiului, oraşului sau comunei, unitãţile de jandarmi competente teritorial şi poliţia localã sunt obligate sã asigure condiţiile necesare în vederea desfãşurãrii normale a adunãrilor publice, iar organizatorii au obligaţia sã întreprindã acţiunile ce se impun pentru ca acestea sã se desfãşoare în conformitate cu prevederile art. 2.
ART. 5
Organizarea şi desfãşurarea adunãrilor publice sunt interzise în imediata apropiere a gãrilor, porturilor, aeroporturilor, staţiilor de metrou, spitalelor, obiectivelor militare, a unitãţilor economice cu instalaţii, utilaje sau maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare.
De asemenea, este interzisã desfãşurarea simultanã a douã sau mai multe adunãri publice distincte, în acelaşi loc sau pe aceleaşi trasee, indiferent de caracterul acestora.

CAP. II
Declararea prealabilã a adunãrilor publice
ART. 6
Pentru organizarea adunãrilor publice solicitanţii se vor adresa, în scris, primarului unitãţii administrativ-teritoriale pe a cãrei razã urmeazã sã se desfãşoare adunarea.
ART. 7
Organizatorii adunãrilor publice vor depune declaraţia scrisã la primãriile municipale, orãşeneşti sau comunale pe al cãror teritoriu acestea urmeazã sã se desfãşoare, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfãşurãrii acestora, în care trebuie sã menţioneze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora începerii şi durata acţiunii, traseele de afluire şi defluire, numãrul aproximativ al participanţilor, persoanele împuternicite sã asigure şi sã rãspundã de mãsurile de organizare, serviciile pe care le solicitã din partea consiliului local, a poliţiei locale şi jandarmeriei, potrivit modelului prezentat în anexã.
ART. 8
Se înfiinţeazã comisia de avizare a cererilor de organizare a adunãrilor publice la nivelul tuturor consiliilor locale, formatã din primar, secretarul comunei sau al oraşului, dupã caz, reprezentanţi ai poliţiei şi ai jandarmeriei.
În cazuri justificate, cu acordul organizatorilor, comisiile de avizare pot sã modifice unele elemente cuprinse în declaraţia prealabilã a acestora.
ART. 9
Sunt interzise adunãrile publice prin care se urmãreşte:
a) propagarea ideilor totalitare de naturã fascistã, comunistã, rasistã, şovinã sau ale oricãror organizaţii terorist-diversioniste, defãimarea ţãrii şi a naţiunii, îndemnul la urã naţionalã sau religioasã, incitarea la discriminare, la violenţã publicã şi la manifestãri obscene, contrare bunelor moravuri;
b) organizarea unei lovituri de stat sau altei acţiuni contrare siguranţei naţionale;
c) încãlcarea ordinii, siguranţei sau moralitãţii publice, a drepturilor şi libertãţilor cetãţenilor ori punerea în pericol a sãnãtãţii acestora.
ART. 10
Primarul localitãţii, la propunerea comisiei de avizare, poate interzice organizarea adunãrilor publice atunci când:
a) deţine date de la organele specializate, din care rezultã cã desfãşurarea acestora ar duce la încãlcarea prevederilor art. 2;
b) în perioada, locul şi pe traseele unde acestea ar urma sã se desfãşoare se executã lucrãri edilitargospodãreşti de amploare.
În termen de douã zile primarul este obligat sã comunice organizatorilor decizia de interzicere, care poate fi contestatã în condiţiile <>Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 11
Decizia prin care se interzice desfãşurarea adunãrii publice se comunicã în scris organizatorului, cu arãtarea motivelor care au determinat-o, în termen de 48 de ore de la primirea declaraţiei scrise.

CAP. III
Obligaţii privind organizarea şi desfãşurarea adunãrilor publice
SECŢIUNEA I
Obligaţiile organizatorilor şi participanţilor la adunãrile publice
ART. 12
Organizatorii adunãrilor publice sunt obligaţi:
a) sã înregistreze declaraţiile de desfãşurare a adunãrilor publice la unitãţile de jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 48 de ore înainte;
b) sã stabileascã persoanele responsabile pentru conducerea adunãrilor publice;
c) sã asigure un dispozitiv propriu de ordine format din personal purtând însemne distinctive, stabilite împreunã cu comandantul unitãţii de jandarmi care asigurã mãsurile de ordine publicã;
d) sã delimiteze spaţiul de desfãşurare a adunãrilor publice prin semne distinctive şi vizibile, iar când acestea se desfãşoarã în deplasare, sã ia mãsuri pentru limitarea spaţiului de circulaţie ocupat;
e) sã achite anticipat, pe bazã de deviz şi facturã, contravaloarea serviciilor şi a amenajãrilor solicitate consiliilor locale pentru desfãşurarea normalã a adunãrilor publice;
f) sã stabileascã traseele de afluire şi defluire a participanţilor şi sã ia mãsuri ca ocuparea spaţiilor destinate desfãşurãrii adunãrilor publice sã aibã loc cu puţin timp înainte de ora începerii activitãţilor, iar pãrãsirea lor sã se facã imediat dupã ora limitã stabilitã;
g) sã ia mãsuri pentru interzicerea participãrii la adunãrile publice a persoanelor care au asupra lor bãuturi alcoolice sau care se aflã sub influenţa acestora;
h) sã ia mãsuri pentru îndepãrtarea participanţilor care, prin modul de manifestare, tulburã ordinea şi liniştea publicã, iar când aceştia nu se supun, sã îi semnaleze organelor de poliţie;
i) sã întrerupã imediat adunarea publicã atunci când constatã cã au intervenit fapte de natura celor prevãzute la art. 2; dupã restabilirea ordinii adunarea publicã poate continua în limita timpului iniţial aprobat;
j) sã interzicã participarea la adunãrile publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritantlacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfãşurãrii normale a acestora.
În cazul în care participanţii la adunãri publice au formulat petiţii sau memorii, acestea pot fi prezentate autoritãţilor publice destinatare de un grup de maximum 10 persoane.
ART. 13
Participanţii la adunãrile publice sunt obligaţi:
a) sã respecte recomandãrile fãcute de organizatorii adunãrilor publice, împuterniciţii acestora sau organele de ordine;
b) sã se abţinã de la acţiuni de naturã a împiedica desfãşurarea normalã a adunãrilor publice şi sã nu incite la asemenea acţiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale;
c) sã nu introducã sau sã aibã, în timpul adunãrilor publice, obiecte de natura celor prevãzute la art. 12 alin. 1 lit. g) şi j);
d) sã pãrãseascã imediat adunãrile publice sau locul unde acestea se desfãşoarã, când au fost somaţi de cãtre organizatori, împuterniciţii acestora sau organele de poliţie;
e) sã nu participe la adunãri publice în stare de ebrietate, sã nu consume şi sã nu distribuie bãuturi alcoolice sau droguri.
ART. 14
Este interzis ca persoane sau grupuri de persoane care nu au legãturã cu adunãrile publice organizate sã se infiltreze în rândul demonstranţilor, cu scopul de a tulbura normala desfãşurare a acestora.

SECŢIUNEA a II-a
Obligaţiile primãriilor
ART. 15
Primãriile municipale, orãşeneşti sau comunale sunt obligate:
a) sã stabileascã prin decizie şi sã aducã la cunoştinţã publicã, în termen de 5 zile de la publicarea prezentei legi, locurile ce cad sub incidenţa dispoziţiilor art. 5;
b) sã asigure, contra cost, serviciile şi amenajãrile tehnice solicitate în vederea desfãşurãrii normale a adunãrilor publice;
c) sã interzicã desfacerea bãuturilor alcoolice în locurile destinate desfãşurãrii adunãrilor publice, în imediata apropiere sau, când considerã necesar, chiar în întreaga localitate, pe toatã durata acestora;
d) sã întreprindã orice alte mãsuri legale de naturã a asigura caracterul paşnic şi civilizat al adunãrilor publice;
e) sã restituie sumele avansate potrivit art. 12 lit. e), dacã adunarea publicã a fost interzisã din alte motive decât cele prevãzute în art. 9 sau care nu sunt imputabile organizatorilor.

CAP. IV
Asigurarea ordinii pe timpul desfãşurãrii adunãrilor publice
ART. 16
Comandanţii organelor locale de poliţie şi jandarmerie sau persoanele desemnate de aceştia au obligaţia de a asigura protecţia participanţilor şi de a stabili împreunã cu organizatorii mãsurile ce trebuie luate pentru desfãşurarea adunãrilor publice declarate, în condiţii de deplinã ordine.
ART. 17
În cazul în care adunãrile publice îşi pierd caracterul paşnic şi civilizat, poliţia şi trupele de jandarmi vor interveni pentru împiedicarea sau neutralizarea manifestãrilor ce tulburã grav ordinea şi liniştea publicã, pun în pericol viaţa, integritatea corporalã a cetãţenilor, a trupelor de ordine sau ameninţã cu devastãri ori distrugeri de clãdiri şi alte bunuri de interes public sau privat.
ART. 18
În cazurile prevãzute de art. 17, organele de ordine vor interveni folosind, în condiţiile legii şi în raport cu situaţiile create, mijloacele tehnice din dotare.
ART. 19
Intervenţia în forţã va fi aprobatã de prefect sau de înlocuitorul acestuia la solicitarea comandantului forţelor de jandarmi care asigurã mãsurile de ordine publicã la locul adunãrii publice.
Aprobarea intervenţiei în forţã nu este necesarã în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercitã violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporalã sau sãnãtatea acestora ori a altor persoane sau când existã indicii temeinice cã participanţii pregãtesc sau au comis o faptã ilegalã.
ART. 20
Folosirea forţei se va face numai dupã avertizarea şi somarea participanţilor de a se dispersa, de cãtre ofiţerul de jandarmi desemnat ca şef al dispozitivului de ordine. Pentru executarea dispersãrii se lasã la dispoziţie participanţilor un timp corespunzãtor, determinat în raport cu numãrul acestora şi cu cãile de afluire.
Avertizarea şi somarea nu sunt necesare în cazul în care asupra organelor de ordine se exercitã violenţe ori acestea se aflã într-un pericol iminent.
ART. 21
Avertizarea constã în folosirea de semnale sonore sau luminoase şi atragerea atenţiei participanţilor, prin mijloace de amplificare sonorã, asupra necesitãţii dispersãrii lor şi respectãrii legii.
ART. 22
Dacã, dupã avertizare, participanţii nu s-au împrãştiat, se spun prin mijloacele de amplificare sonorã cuvintele "Prima somaţie: Atenţiune, vã rugãm sã pãrãsiţi..., vom folosi forţa", urmate de semnale sonore şi luminoase.
Dacã, dupã trecerea perioadei de timp necesare pentru împrãştiere, se constatã cã prima somaţie a rãmas fãrã rezultat, se trece la folosirea ultimei somaţii, prin rostirea cuvintelor "Ultima somaţie: Pãrãsiţi..., se va folosi forţa", urmate de semnale sonore şi luminoase.
Pentru perceperea somaţiilor de cãtre toţi participanţii, înainte de folosirea mijloacelor de împiedicare sau constrângere, se emite un semnal luminos prin rachetã de culoare roşie.
ART. 23
În caz de absolutã necesitate, când se impune folosirea armelor de foc de cãtre organele de ordine, în condiţiile legii, se repetã, în prealabil, ultima somaţie şi semnalul luminos prin rachetã de culoare roşie.
ART. 24
Folosirea mijloacelor de împiedicare sau constrângere va înceta de îndatã ce s-a realizat degajarea spaţiilor, împrãştierea participanţilor şi s-a restabilit ordinea publicã.

CAP. V
Sancţiuni
ART. 25
Încãlcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, contravenţionalã, civilã sau penalã.
ART. 26
Constituie contravenţii urmãtoarele fapte, dacã nu sunt sãvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sã întruneascã elementele constitutive ale unor infracţiuni:
a) organizarea şi desfãşurarea de adunãri publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise;
b) nerespectarea orelor de desfãşurare, traseelor de deplasare sau locului şi perimetrului destinat adunãrii publice;
c) neluarea de cãtre organizatori a mãsurilor de întrerupere a adunãrii publice, când constatã cã au intervenit fapte de natura celor prevãzute în art. 2;
d) participarea la adunãri publice nedeclarate sau interzise şi urmate de refuzul pãrãsirii locurilor de desfãşurare a acestora, la avertizãrile şi somaţiile organelor de ordine fãcute potrivit legii;
e) instigarea prin orice mijloace, iniţierea sau recurgerea la acţiuni violente sau alte manifestãri, cu intenţia de zãdãrnicire ori tulburare, în orice mod, a adunãrilor publice;
f) refuzul de a pãrãsi imediat adunarea, dacã mãsura a fost dispusã de conducãtorii acţiunilor;
g) organizarea sau participarea la contramanifestaţii desfãşurate în acelaşi timp şi în acelaşi loc cu adunãrile publice declarate, indiferent de modul lor de exprimare;
h) introducerea sau desfacerea bãuturilor alcoolice în locurile destinate desfãşurãrii adunãrilor publice, pe toatã durata acestora;
i) refuzul de a pãrãsi imediat adunarea la solicitarea organelor de ordine, potrivit legii.
Contravenţiile prevãzute la alin. 1 lit. a)-c) se sancţioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele prevãzute la lit. d), e), f), g), h) şi i), cu amendã de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.
Pentru contravenţiile de la lit. a)-c) se sancţioneazã, dupã caz, organizatorii sau persoanele fizice responsabile pentru conducerea adunãrilor publice.
ART. 27
Contravenţiile prevãzute la art. 26 se constatã de poliţişti, ofiţerii şi subofiţerii de jandarmi, precum şi de primari sau de împuterniciţii acestora, anume desemnaţi.
ART. 28
Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, se completeazã cu cele ale Legii privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor*) şi ale Legii pentru sancţionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convieţuire socialã, a ordinii şi liniştii publice, în ce priveşte închisoarea contravenţionalã**).
___________
*) <>Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor a fost abrogatã prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile ulterioare.
Potrivit <>art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 , ori de câte ori într-o lege specialã sau în alt act normativ anterior se face trimitere la <>Legea nr. 32/1968 , aceasta se va socoti fãcutã la dispoziţiile corespunzãtoare din <>Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 .
**) De la data intrãrii în vigoare a <>Legii de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, potrivit <>art. III alin. (1) al Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiinţarea închisorii contravenţionale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, referirea la sancţiunea închisorii contravenţionale se considerã fãcutã la sancţiunea prestãrii unei activitãţi în folosul comunitãţii ori de câte ori o lege sau o ordonanţã prevede cã o contravenţie se sancţioneazã cu închisoarea contravenţionalã alternativ cu amenda.

ART. 29
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani introducerea sau portul, de cãtre persoanele participante în locurile destinate desfãşurãrii adunãrilor publice, al armelor de orice fel, materialelor explozive sau incendiare, substanţelor iritantlacrimogene sau cu efect paralizant ori al altor asemenea materiale, substanţe sau obiecte.
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã, dacã fapta nu constituie o infracţiune mai gravã, opunerea cu violenţã faţã de organizatori, împuterniciţii acestora sau faţã de forţele de ordine ori împiedicarea lor de a-şi exercita atribuţiile legale privind asigurarea ordinii în desfãşurarea adunãrilor publice.

CAP. VI
Dispoziţii finale
ART. 30
Prezenta lege intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pe aceeaşi datã se abrogã <>Decretul-lege nr. 2/1990 cu privire la organizarea adunãrilor publice şi <>Decretul-lege nr. 39/1990 privind unele mãsuri referitoare la desfãşurarea adunãrilor publice, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


ANEXĂ
Model de declarare prealabilã


DENUMIREA ORGANIZATORULUI
Nr. ....... din .......

Cãtre,
................................
(primãrie)
- domnului primar -

Vã facem cunoscut cã în ziua de ............ luna ................... anul
.........., între orele ......... şi .........., în localitatea ............,
judeţul .............., locul ..................... se va desfãşura o adunare
publicã organizatã de cãtre noi.
La adunare vor participa circa .................................. persoane.
Traseele de acces spre locul adunãrii, precum şi cele de dispersare vor fi
................................................ .
Scopul adunãrii publice îl constituie manifestarea (aprobãrii, adeziunii sau
protestului) în legãturã cu .................. .
Vã asigurãm cã adunarea se va desfãşura în mod paşnic şi civilizat.
Din partea noastrã sunt împuterniciţi sã asigure şi sã rãspundã de mãsurile
privind buna organizare a adunãrii, astfel încât aceasta sã se desfãşoare în
condiţii paşnice, civilizate şi sã nu degenereze în acte de violenţã, domnii:
- ..........................................................................
- ........................................................................*)
Personalul desemnat de noi sã execute mãsuri de ordine pe parcursul
desfãşurãrii adunãrii şi pe trasee va purta urmãtorul însemn distinctiv:
..............................................................................
În sprijinul bunei desfãşurãri a adunãrii, solicitãm din partea primãriei şi
a organelor de poliţie luarea urmãtoarelor mãsuri:
..............................................................................
..............................................................................
Semnãtura şi ştampila
organizatorului
_________
*) Se vor indica numele, prenumele, alte date de identificare ale persoanelor
împuternicite sã rãspundã de organizare.


-----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice