Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 6 din 21 februarie 2013  bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 6 din 21 februarie 2013 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 22 februarie 2013
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2013 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2013.

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

    ART. 2
    (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.
    (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 50.703,8 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 50.703,8 milioane lei.
    (3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 291,7 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 105 milioane lei, cu un excedent de 186,7 milioane lei.
    (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexele nr. 2/03/01-2/03/04.
    (5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi şi Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03, 4/03 şi 5/03.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013

    ART. 3
    (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.
    (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 1.476 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 1.689 milioane lei.
    (3) Deficitul sistemului de asigurări pentru şomaj înregistrat la sfârşitul anului 2013 se acoperă din disponibilităţile înregistrate de bugetul asigurărilor pentru şomaj în anii precedenţi.
    (4) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 252,3 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 26,3 milioane lei, cu un excedent de 226 milioane lei.
    (5) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.
    (6) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi şi Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04, 4/04 şi 5/04.
    (7) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesională a adulţilor, care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, este prevăzută în anexa nr. 6/04.

    CAP. II
    Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi

    ART. 4
    (1) Pentru anul 2013, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe/instrumente/ facilităţi postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat ori, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete, cărora le revine şi obligaţia corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare.
    (2) Ordonatorul principal de credite poate asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/ propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituţii publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral ori parţial din venituri proprii, în condiţiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanţare.
    (3) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul asigurărilor sociale de stat ori, după caz, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/ contractul/decizia/ordinul de finanţare.
    (4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite.
    (5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de management/ gestiune a programului/instrumentului/facilităţii.
    (6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii:
    a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România;
    b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea, în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare;
    c) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
    (7) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanţare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul "Cheltuieli neeligibile" nu pot fi majorate prin redistribuire/virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile". Majorarea sumelor prevăzute la alineatul "Cheltuieli neeligibile" poate fi efectuată numai de la alte titluri de cheltuieli, în condiţiile legii.
    (8) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurări sociale prevăzute la alin. (1) să efectueze în cursul întregului an redistribuiri de fonduri între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum şi să introducă anexe la bugetele lui cu proiecte noi şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz, în condiţiile prevăzute la alin. (5). Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.
    ART. 5
    (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 4 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii rambursarea acesteia în maximum 3 luni de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
    (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 4 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune, Autoritatea de certificare şi plată, sau de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi ori instrumente postaderare, după caz.
    (3) Beneficiarii finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România, virează cu celeritate în conturile de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.
    ART. 6
    (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2013.
    (3) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" cu încadrarea în totalul cheltuielilor aprobate prin buget.
(4) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.
    ART. 7
    (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (2) Din sumele prevăzute la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.
    ART. 8
    (1) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene pre- şi postaderare.
    (2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1) concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător şi, după caz, a formularelor de fundamentare.
    ART. 9
    Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
    ART. 10
    Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.
    ART. 11
    (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat.
    (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.
    ART. 12
    Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" al capitolului 69.03 "Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi al capitolului 68.04 "Asigurări şi asistenţă socială" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli.
    ART. 13
    (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze şi să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la aceste bugete, cu excepţia proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare.
    (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj, să introducă modificări în fişele obiectivelor/proiectelor/ categoriilor de investiţii, precum şi să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament neutilizate, potrivit prevederilor alin. (1) şi cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2013 în programele de investiţii publice anexe la aceste bugete.
    (3) Reparaţiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, la poziţia C "Alte cheltuieli de investiţii", categoria e "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", anexă la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
    ART. 14
    Drepturile de pensii obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, ca urmare a contestării recalculării şi revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aprobată prin Legea nr. 109/2012, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.
    ART. 15
    (1) În anul 2013, plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", în mod eşalonat în tranşe trimestriale egale.
    (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, la titlul "Cheltuieli de personal", sunt incluse şi fondurile aferente plăţii titlurilor executorii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012.

    CAP. III
    Dispoziţii finale

    ART. 16
    Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 este de 2.223 lei.
    ART. 17
    Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
    a) asiguratului sau pensionarului, la 2.223 lei;
    b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.112 lei.
    ART. 18
    (1) Cotele de contribuţii sociale obligatorii pentru anul 2013 sunt cele prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. a), d), e) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 296^18 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este inclusă şi cota de 4% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Cota contribuţiei prevăzute la art. 28 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2013, este suma cotelor contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. d) pct. d^1) şi d^2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 19
    În anul 2013 nu se acordă credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile prevăzute la art. 86 şi 86^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 20
    (1) În anul 2013, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.
    (2) În anul 2013, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.
    ART. 21
    Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj ca în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi să detalieze Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii pe bugetele instituţiilor subordonate.
    ART. 22
    Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru şomaj are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat prin prezenta lege şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2013, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    ART. 23
    În anul 2013, creditele bugetare estimate pentru 2014-2016 sunt prezentate Parlamentului şi publicate în Monitorul Oficial al României, având valoare orientativă.
    ART. 24
    Anexele nr. 1/03-5/03 şi nr. 1/04-6/04 fac parte integrantă din prezenta lege.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

                             PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                                  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

                                  PREŞEDINTELE SENATULUI
                              GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

    Bucureşti, 21 februarie 2013.
    Nr. 6.

                        BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

    ANEXA 1/03

                          BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                     pe anii 2013-2016

                                      - SINTEZA -


                                                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│0001 03 │VENITURI - TOTAL │50.995.457│54.503.949│56.536.463│58.478.671│
│0002 03 │I. VENITURI CURENTE │37.587.613│39.479.282│41.207.797│42.865.170│
│2000 03 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │37.470.810│39.356.400│41.078.400│42.728.800│
│2003 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │27.225.364│28.828.022│30.489.151│31.983.949│
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │26.943.604│28.527.201│30.170.477│31.647.986│
│ │angajatori │ │ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale datorate de angajatori │ 281.760│ 300.821│ 318.974│ 335.963│
│2103 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │10.245.446│10.528.378│10.589.249│10.744.851│
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ │ │ │ │
│ │asiguraţi │12.728.626│13.502.103│14.156.840│14.933.382│
│ 04 │Contribuţii de asigurări sociale datorate de persoane │ │ │ │ │
│ │asigurate pe bază de contract de asigurare │ 196.531│ 190.507│ 182.999│ 174.880│
│ 05 │Contribuţii facultative ale asiguraţilor │ 22.000│ 27.000│ 32.000│ 37.000│
│ 06 │Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale datorate de alte persoane fizice │ │ │ │ │
│ │care încheie asigurarea │ 50│ 60│ 70│ 80│
│ 07 │Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat │ │ │ │ │
│ │(se scade) │-3.051.283│-3.615.435│-4.228.682│-4.867.065│
│ 12 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ │ │ │ │
│ │persoanele care realizează venituri din activităţi │ │ │ │ │
│ │independente, activităţi agricole şi asocieri fără │ │ │ │ │
│ │personalitate juridică │ 285.949│ 354.047│ 371.827│ 388.529│
│ 13 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ │ │ │ │
│ │de persoanele care realizează venituri din drepturi de│ │ │ │ │
│ │proprietate intelectuală │ 16.861│ 19.452│ 20.589│ 21.658│
│ 14 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ │ │ │ │
│ │persoanele care realizează venituri din activităţi │ │ │ │ │
│ │desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile │ │ │ │ │
│ │încheiate potrivit Codului civil, precum şi a │ │ │ │ │
│ │contractelor de agent │ 46.671│ 50.598│ 53.557│ 56.336│
│ 15 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ │ │ │ │
│ │persoanele care realizează venituri din activitatea │ │ │ │ │
│ │de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi │ │ │ │ │
│ │extrajudiciară │ 41│ 46│ 49│ 51│
│2900 03 │C. VENITURI NEFISCALE │ 116.803│ 122.882│ 129.397│ 136.370│
│3000 03 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 9.849│ 10.467│ 11.085│ 11.714│
│3003 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 10│ 10│ 10│ 10│
│ 07 │Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă│ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 10│ 10│ 10│ 10│
│3103 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 9.839│ 10.457│ 11.075│ 11.704│
│ 06 │Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de │ │ │ │ │
│ │accidente de muncă şi boli profesionale │ 9.839│ 10.457│ 11.075│ 11.704│
│3300 03 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 106.954│ 112.415│ 118.312│ 124.656│
│3303 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 69.082│ 73.354│ 77.626│ 81.974│
│ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 78│ 83│ 88│ 93│
│ 11 │Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă │ 68.754│ 73.071│ 77.388│ 81.781│
│ 50 │Alte venituri din prestări de servicii şi alte │ │ │ │ │
│ │activităţi │ 250│ 200│ 150│ 100│
│3603 │DIVERSE VENITURI │ 37.872│ 39.061│ 40.686│ 42.682│
│ 50 │Alte venituri │ 37.872│ 39.061│ 40.686│ 42.682│
│4100 03 │IV. SUBVENŢII │13.407.844│15.024.667│15.328.666│15.613.501│
│4200 03 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│13.407.844│15.024.667│15.328.666│15.613.501│
│4203 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │13.407.844│15.024.667│15.328.666│15.613.501│
│ 24 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale │ │ │ │ │
│ │de stat │13.407.844│15.024.667│15.328.666│15.613.501│
│4903 01 │Venituri sistem public de pensii │50.703.798│54.192.601│56.206.634│58.130.914│
│4903 02 │Venituri sistem accidente de muncă şi boli │ │ │ │ │
│ │profesionale │ 291.659│ 311.348│ 329.829│ 347.757│
│5003 │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT │50.808.800│54.305.325│56.323.636│58.252.466│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │50.806.141│54.302.579│56.320.813│58.249.572│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 150.981│ 161.445│ 165.937│ 174.090│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 118.859│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 114.410│ │ │ │
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 585│ │ │ │
│ 06 │Alte sporuri │ 265│ │ │ │
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 176│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 95│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.328│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ │
│ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ │
│ │sa │ 25│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 32.097│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 24.070│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 598│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 6.188│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 225│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.016│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 403.737│ 452.386│ 469.396│ 485.304│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 34.709│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 4.232│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 74│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 6.130│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 653│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 640│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 256│ │ │ │
│ 07 │Transport │ 9│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 8.120│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 325│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 14.270│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.800│ │ │ │
│ 03 │Hrană │ 300│ │ │ │
│ 01 │Hrană pentru oameni │ 300│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 500│ │ │ │
│ 01 │Medicamente │ 260│ │ │ │
│ 02 │Materiale sanitare │ 240│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 359│ │ │ │
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 259│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 730│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 510│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 220│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 104│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 115│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 20│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 305│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 364.775│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 23│ │ │ │
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 260│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 2.000│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 349.373│ │ │ │
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 13.109│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000│ 30.000│ 30.000│ 30.000│
│ 03 │Alte dobânzi │ 30.000│ │ │ │
│ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 30.000│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.000│ │ │ │
│ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
│ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ │
│ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ │ │ │ │
│ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în │ │ │ │ │
│ │concediu medical din cauză de accident de muncă sau │ │ │ │ │
│ │boală profesională │ 868│ │ │ │
│ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
│ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ │
│ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │ │ │
│ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ │ │ │ │
│ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ │
│ │profesională │ 132│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100│ 100│ 100│ 100│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 100│ │ │ │
│ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a│ │ │ │ │
│ │accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale │ 100│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 34.008│ 940│ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 7.978│ │ │ │
│ 01 │ Finanţare naţională │ 1.182│ │ │ │
│ 02 │ Finanţarea externă nerambursabilă │ 5.252│ │ │ │
│ 03 │ Cheltuieli neeligibile │ 1.544│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 26.030│ │ │ │
│ 01 │ Finanţare naţională │ 3.192│ │ │ │
│ 02 │ Finanţarea externă nerambursabilă │ 17.836│ │ │ │
│ 03 │ Cheltuieli neeligibile │ 5.002│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │50.186.315│53.656.708│55.654.380│57.559.078│
│ 01 │Asigurări sociale │49.306.493│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 879.822│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 560.929│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 318.893│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.659│ 2.746│ 2.823│ 2.894│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.659│ 2.746│ 2.823│ 2.894│
│ 01 │Active fixe │ 700│ │ │ │
│ 01 │Construcţii │ 200│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 100│ │ │ │
│ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ │ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 400│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.959│ │ │ │
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │SOCIAL-CULTURALE │50.808.800│54.305.325│56.323.636│58.252.466│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │50.806.141│54.302.579│56.320.813│58.249.572│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 150.981│ 161.445│ 165.937│ 174.090│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 403.737│ 452.386│ 469.396│ 485.304│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000│ 30.000│ 30.000│ 30.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100│ 100│ 100│ 100│
│ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 34.008│ 940│ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │50.186.315│53.656.708│55.654.380│57.559.078│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.659│ 2.746│ 2.823│ 2.894│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.659│ 2.746│ 2.823│ 2.894│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │50.703.798│54.192.601│56.206.634│58.130.914│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │50.701.239│54.189.958│56.203.917│58.128.129│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 145.272│ 155.312│ 159.615│ 167.090│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 114.466│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 110.257│ │ │ │
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 550│ │ │ │
│ 06 │Alte sporuri │ 265│ │ │ │
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 176│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 90│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.128│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ │
│ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ │
│ │sa │ 25│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 30.781│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 23.100│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 570│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5.925│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 215│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 971│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 402.158│ 450.798│ 467.767│ 483.637│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 33.988│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 4.171│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 70│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 6.000│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 633│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 480│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 250│ │ │ │
│ 07 │Transport │ 9│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 8.050│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 325│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 14.000│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.800│ │ │ │
│ 03 │Hrană │ 300│ │ │ │
│ 01 │Hrană pentru oameni │ 300│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 500│ │ │ │
│ 01 │Medicamente │ 260│ │ │ │
│ 02 │Materiale sanitare │ 240│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 350│ │ │ │
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 250│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 700│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 500│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 200│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 100│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 100│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 20│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 300│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 363.980│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│ │ │ │
│ 03 │Prime şi asigurare non-viaţă │ 200│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 2.000│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 348.701│ │ │ │
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 13.049│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000│ 30.000│ 30.000│ 30.000│
│ 03 │Alte dobânzi │ 30.000│ │ │ │
│ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 30.000│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 34.008│ 940│ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Regională (FEDR) │ 7.978│ │ │ │
│ 01 │ Finanţare naţională │ 1.182│ │ │ │
│ 02 │ Finanţarea externă nerambursabilă │ 5.252│ │ │ │
│ 03 │ Cheltuieli neeligibile │ 1.544│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 26.030│ │ │ │
│ 01 │ Finanţare naţională │ 3.192│ │ │ │
│ 02 │ Finanţarea externă nerambursabilă │ 17.836│ │ │ │
│ 03 │ Cheltuieli neeligibile │ 5.002│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │50.089.801│53.552.908│55.546.535│57.447.402│
│ 01 │Asigurări sociale │49.243.272│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 846.529│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 536.432│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 310.097│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.559│ 2.643│ 2.717│ 2.785│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.559│ 2.643│ 2.717│ 2.785│
│ 01 │Active fixe │ 600│ │ │ │
│ 01 │Construcţii │ 200│ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 400│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.959│ │ │ │
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │49.243.272│ │ │ │
│ 04 │Asistenţa acordată persoanelor în vârstă │ 310.097│ │ │ │
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 536.432│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ │
│ │sociale │ 613.997│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 348.701│ │ │ │
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 265.296│ │ │ │
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 105.002│ 112.724│ 117.002│ 121.552│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 104.902│ 112.621│ 116.896│ 121.443│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.709│ 6.133│ 6.322│ 7.000│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.393│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 4.153│ │ │ │
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 35│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 5│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 200│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 1.316│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 970│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 28│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 263│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 10│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 45│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.579│ 1.588│ 1.629│ 1.667│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 721│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 61│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 4│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 130│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 20│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 160│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 6│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 70│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 270│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 9│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 9│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 30│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 10│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 20│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 4│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 15│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 5│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 795│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 3│ │ │ │
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 60│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 672│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 60│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.000│ │ │ │
│ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
│ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ │
│ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ │ │ │ │
│ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în │ │ │ │ │
│ │concediu medical din cauză de accident de muncă sau │ │ │ │ │
│ │boală profesională │ 868│ │ │ │
│ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
│ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ │
│ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │ │ │
│ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ │ │ │ │
│ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ │
│ │profesională │ 132│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100│ 100│ 100│ 100│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 100│ │ │ │
│ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a│ │ │ │ │
│ │accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale │ 100│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 96.514│ 103.800│ 107.845│ 111.676│
│ 01 │Asigurări sociale │ 63.221│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 33.293│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 24.497│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 8.796│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│ 103│ 106│ 109│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│ 103│ 106│ 109│
│ 01 │Active fixe │ 100│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 100│ │ │ │
│ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ │ │ │ │
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 63.221│ │ │ │
│ 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 31.419│ │ │ │
│ 01 │Asistenţă socială în caz de boli │ 14.433│ │ │ │
│ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 16.986│ │ │ │
│ 07 │Asigurări pentru şomaj │ │ │ │ │
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.874│ │ │ │
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 100│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ │
│ │sociale │ 100│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ │
│ │sociale │ 7.388│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 672│ │ │ │
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 6.716│ │ │ │
│9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 186.657│ 198.624│ 212.827│ 226.205│
│9903 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli │ │ │ │ │
│ │profesionale │ 186.657│ 198.624│ 212.827│ 226.205│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 2/03/01

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI
    SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

                          Bugetul asigurărilor sociale de stat
                                   pe anii 2013-2016


                                                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │46.087.727│49.330.433│51.160.735│52.910.049│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │46.085.068│49.327.687│51.157.912│52.907.155│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 150.981│ 161.445│ 165.637│ 174.090│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 118.859│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 114.410│ │ │ │
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 585│ │ │ │
│ 06 │Alte sporuri │ 265│ │ │ │
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 176│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 95│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.328│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ │
│ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ │
│ │sa │ 25│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 32.097│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 24.070│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 598│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 6.188│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 225│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.016│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 383.657│ 428.016│ 444.107│ 459.137│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 34.709│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 4.232│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 74│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 6.130│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 653│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 640│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 256│ │ │ │
│ 07 │Transport │ 9│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 8.120│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 325│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 14.270│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.800│ │ │ │
│ 03 │Hrană │ 300│ │ │ │
│ 01 │Hrană pentru oameni │ 300│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 500│ │ │ │
│ 01 │Medicamente │ 260│ │ │ │
│ 02 │Materiale sanitare │ 240│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 359│ │ │ │
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 259│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 730│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 510│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 220│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 104│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 115│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 20│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 305│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 344.695│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 23│ │ │ │
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 260│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 2.000│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 329.293│ │ │ │
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 13.109│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000│ 30.000│ 30.000│ 30.000│
│ 03 │Alte dobânzi │ 30.000│ │ │ │
│ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 30.000│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.000│ │ │ │
│ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
│ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ │
│ │fondul naţional unic de asigurări sociale de │ │ │ │ │
│ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ │ │ │ │
│ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în conce-│ │ │ │ │
│ │diu medical din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ │
│ │profesională │ 868│ │ │ │
│ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
│ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ │
│ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │ │ │
│ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ │ │ │ │
│ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ │
│ │profesională │ 132│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100│ 100│ 100│ 100│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 100│ │ │ │
│ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a│ │ │ │ │
│ │accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale │ 100│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 34.008│ 940│ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 7.978│ │ │ │
│ 01 │ Finanţare naţională │ 1.182│ │ │ │
│ 02 │ Finanţarea externă nerambursabilă │ 5.252│ │ │ │
│ 03 │ Cheltuieli neeligibile │ 1.544│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 26.030│ │ │ │
│ 01 │ Finanţare naţională │ 3.192│ │ │ │
│ 02 │ Finanţarea externă nerambursabilă │ 17.836│ │ │ │
│ 03 │ Cheltuieli neeligibile │ 5.002│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │45.485.322│48.706.186│50.516.768│52.242.828│
│ 01 │Asigurări sociale │44.617.936│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 867.386│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 548.654│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 318.732│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.659│ 2.746│ 2.823│ 2.894│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.659│ 2.746│ 2.823│ 2.894│
│ 01 │Active fixe │ 700│ │ │ │
│ 01 │Construcţii │ 200│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 100│ │ │ │
│ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ │ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 400│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.959│ │ │ │
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │46.087.727│49.330.433│51.160.735│52.910.049│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │46.085.068│49.327.687│51.157.912│52.907.155│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 150.981│ 161.445│ 165.937│ 174.090│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 383.657│ 428.016│ 444.107│ 459.137│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000│ 30.000│ 30.000│ 30.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100│ 100│ 100│ 100│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 34.008│ 940│ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │45.485.322│48.706.186│50.516.768│52.242.828│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.659│ 2.746│ 2.823│ 2.894│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.659│ 2.746│ 2.823│ 2.894│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │45.982.725│49.217.709│51.043.733│52.788.497│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │45.980.166│49.215.066│51.041.016│52.785.712│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 145.272│ 155.312│ 159.615│ 167.090│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 114.466│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 110.257│ │ │ │
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 550│ │ │ │
│ 06 │Alte sporuri │ 265│ │ │ │
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 176│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 90│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.128│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ │
│ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ │
│ │sa │ 25│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 30.781│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 23.100│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 570│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5.925│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 215│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 971│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 382.078│ 426.428│ 442.478│ 457.470│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 33.988│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 4.171│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 70│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 6.000│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 633│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 480│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 250│ │ │ │
│ 07 │Transport │ 9│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 8.050│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 325│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 14.000│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.800│ │ │ │
│ 03 │Hrană │ 300│ │ │ │
│ 01 │Hrană pentru oameni │ 300│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 500│ │ │ │
│ 01 │Medicamente │ 260│ │ │ │
│ 02 │Materiale sanitare │ 240│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 350│ │ │ │
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 250│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 700│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 500│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 200│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 100│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 100│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 20│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 300│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 343.900│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│ │ │ │
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 200│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 2.000│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 328.621│ │ │ │
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 13.049│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000│ 30.000│ 30.000│ 30.000│
│ 03 │Alte dobânzi │ 30.000│ │ │ │
│ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 30.000│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 34.008│ 940│ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 7.978│ │ │ │
│ 01 │ Finanţare naţională │ 1.182│ │ │ │
│ 02 │ Finanţarea externă nerambursabilă │ 5.252│ │ │ │
│ 03 │ Cheltuieli neeligibile │ 1.544│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 26.030│ │ │ │
│ 01 │ Finanţare naţională │ 3.192│ │ │ │
│ 02 │ Finanţarea externă nerambursabilă │ 17.836│ │ │ │
│ 03 │ Cheltuieli neeligibile │ 5.002│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │45.388.808│48.602.386│50.408.923│52.131.152│
│ 01 │Asigurări sociale │44.554.715│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 834.093│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 524.157│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 309.936│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.559│ 2.643│ 2.717│ 2.785│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.559│ 2.643│ 2.717│ 2.785│
│ 01 │Active fixe │ 600│ │ │ │
│ 01 │Construcţii │ 200│ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 400│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.959│ │ │ │
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │44.554.715│ │ │ │
│ 04 │Asistenţă acordată persoanelor în vârstă │ 309.936│ │ │ │
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 524.157│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ │
│ │sociale │ 593.917│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 328.621│ │ │ │
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 265.296│ │ │ │
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 105.002│ 112.724│ 117.002│ 121.552│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 104.902│ 112.621│ 116.896│ 121.443│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.709│ 6.133│ 6.322│ 7.000│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.393│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 4.153│ │ │ │
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 35│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 5│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 200│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 1.316│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 970│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 28│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 263│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 10│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 45│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.579│ 1.588│ 1.629│ 1.667│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 721│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 61│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 4│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 130│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 20│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 160│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 6│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 70│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 270│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 9│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 9│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 30│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 10│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 20│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 4│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 15│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 5│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 795│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 3│ │ │ │
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 60│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 672│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 60│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.000│ │ │ │
│ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
│ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ │
│ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ │ │ │ │
│ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în conce-│ │ │ │ │
│ │diu medical din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ │
│ │profesională │ 868│ │ │ │
│ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
│ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ │
│ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │ │ │
│ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ │ │ │ │
│ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ │
│ │profesională │ 132│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100│ 100│ 100│ 100│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 100│ │ │ │
│ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a│ │ │ │ │
│ │accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale │ 100│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 96.514│ 103.800│ 107.845│ 111.676│
│ 01 │Asigurări sociale │ 63.221│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 33.293│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 24.497│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 8.796│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│ 103│ 106│ 109│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│ 103│ 106│ 109│
│ 01 │Active fixe │ 100│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mojloace de transport │ 100│ │ │ │
│ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ │ │ │ │
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 63.221│ │ │ │
│ 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 31.419│ │ │ │
│ 01 │Asistenţă socială în caz de boli │ 14.433│ │ │ │
│ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 16.986│ │ │ │
│ 07 │Asigurări pentru şomaj │ │ │ │ │
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.874│ │ │ │
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 100│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ │
│ │sociale │ 100│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ │
│ │sociale │ 7.388│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 672│ │ │ │
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 6.716│ │ │ │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 2/03/02

    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

                          Bugetul asigurărilor sociale de stat
                                    pe anii 2013-2016


                                                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 2.441.377│ 2.556.322│ 2.653.096│ 2.745.935│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.441.377│ 2.556.322│ 2.653.096│ 2.745.935│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.000│ 13.041│ 13.535│ 14.009│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 10.000│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 10.000│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.431.377│ 2.543.281│ 2.639.561│ 2.731.926│
│ 01 │Asigurări sociale │ 2.424.777│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 6.600│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 6.600│ │ │ │
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 2.441.377│ 2.556.322│ 2.653.096│ 2.745.935│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.441.377│ 2.556.322│ 2.653.096│ 2.745.935│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.000│ 13.041│ 13.535│ 14.009│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.431.377│ 2.543.281│ 2.639.561│ 2.731.926│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.441.377│ 2.556.322│ 2.653.096│ 2.745.935│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.441.377│ 2.556.322│ 2.653.096│ 2.745.935│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.000│ 13.041│ 13.535│ 14.009│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 10.000│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 10.000│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.431.377│ 2.543.281│ 2.639.561│ 2.731.926│
│ 01 │Asigurări sociale │ 2.424.777│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 6.600│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 6.600│ │ │ │
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 2.424.777│ │ │ │
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 6.600│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ │
│ │sociale │ 10.000│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 10.000│ │ │ │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 2/03/03

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

                          Bugetul asigurărilor sociale de stat
                                   pe anii 2013-2016


                                                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 1.928.887│ 2.048.284│ 2.125.538│ 2.198.910│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.928.887│ 2.048.284│ 2.125.538│ 2.198.910│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.100│ 10.160│ 10.543│ 10.907│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 9.100│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 9.100│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.919.787│ 2.038.124│ 2.114.995│ 2.188.003│
│ 01 │Asigurări sociale │ 1.914.256│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 5.531│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 5.370│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 161│ │ │ │
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 1.928.887│ 2.048.284│ 2.125.538│ 2.198.910│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.928.887│ 2.048.284│ 2.125.538│ 2.198.910│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.100│ 10.160│ 10.543│ 10.907│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.919.787│ 2.038.124│ 2.114.995│ 2.188.003│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.928.887│ 2.048.284│ 2.125.538│ 2.198.910│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.928.887│ 2.048.284│ 2.125.538│ 2.198.910│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.100│ 10.160│ 10.543│ 10.907│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 9.100│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 9.100│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.919.787│ 2.038.124│ 2.114.995│ 2.188.003│
│ 01 │Asigurări sociale │ 1.914.256│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 5.531│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 5.370│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 161│ │ │ │
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 1.914.256│ │ │ │
│ 04 │Asistenţă acordată persoanelor în vârstă │ 161│ │ │ │
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 5.370│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ │
│ │sociale │ 9.100│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 9.100│ │ │ │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 2/03/04

    SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

                          Bugetul asigurărilor sociale de stat
                                    pe anii 2013-2016


                                                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 350.809│ 370.286│ 384.267│ 397.572│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 350.809│ 370.286│ 384.267│ 397.572│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 980│ 1.169│ 1.211│ 1.251│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 980│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 980│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 349.829│ 369.117│ 383.056│ 396.321│
│ 01 │Asigurări sociale │ 349.524│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 305│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 305│ │ │ │
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 350.809│ 370.286│ 384.267│ 397.572│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 350.809│ 370.286│ 384.267│ 397.572│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 980│ 1.169│ 1.211│ 1.251│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 349.829│ 369.117│ 383.056│ 396.321│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 350.809│ 370.286│ 384.267│ 397.572│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 350.809│ 370.286│ 384.267│ 397.572│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 980│ 1.169│ 1.211│ 1.251│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 980│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 980│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 349.829│ 369.117│ 383.056│ 396.321│
│ 01 │Asigurări sociale │ 349.524│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 305│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 305│ │ │ │
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 349.524│ │ │ │
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 305│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ │
│ │sociale │ 980│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 980│ │ │ │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 3/03

    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice


    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                        SINTEZA
         proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit,
                    precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare


                                                                                                                       mii lei
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Cod Denumirea program │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii │
│ instrument/facilitate │ totală │ până în │ 2011 │prelimi-│ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ următori│
│ │ │anul 2010│ │ nată │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 5000 TOTAL GENERAL
   I. Credite de angajament 77.335 0 11.995 39.395 25.005 940 0 0 0
  II. Credite bugetare 77.335 0 381 42.006 34.008 940 0 0 0

 68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR)
   I. Credite de angajament 26.659 0 10.669 15.990 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 26.659 0 0 18.681 7.978 0 0 0 0

 68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
 1711 Servicii publice electronice destinate cetăţenilor, contribuabili şi beneficiari ai sistemului public de pensii şi
      din sistemul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale
   I. Credite de angajament 26.659 0 10.669 15.990 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 26.659 0 0 18.681 7.978 0 0 0 0

 68035601
 6803560101 Finanţarea naţională
   I. Credite de angajament 3.951 0 1.581 2.370 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.951 0 0 2.769 1.182 0 0 0 0

 68035601
 6803560102 Finanţarea externă nerambursabilă
   I. Credite de angajament 17.548 0 7.023 10.525 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 17.548 0 0 12.296 5.252 0 0 0 0

 68035601
 6803560103 Cheltuieli neeligibile
   I. Credite de angajament 5.160 0 2.065 3.095 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.160 0 0 3.616 1.544 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
   I. Credite de angajament 50.676 0 1.326 23.405 25.005 940 0 0 0
  II. Credite bugetare 50.676 0 381 23.325 26.030 940 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 1709 Dezvoltarea competenţelor digitale şi manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS şi caselor teritoriale de pensii
   I. Credite de angajament 1.374 0 293 859 222 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.374 0 91 376 907 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 1710 Implementarea unui sistem modern de măsurare a performanţelor activităţii caselor judeţene de pensii
   I. Credite de angajament 3.020 0 502 721 1.797 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.020 0 218 685 2.117 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2022 Simplificarea şi automatizarea schimbului de date între CNPP şi alte instituţii publice cu care interacţionează;
          date integrate prin automatizarea fluxurilor informaţionale interne şi externe (DIAFIX)
   I. Credite de angajament 22.311 0 531 21.780 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.311 0 72 22.239 0 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2142 Îmbunătăţirea gestiunii documetelor în Casa Naţională de Pensii şi Alte drepturi de Asigurări Sociale şi
          instituţiile sale subordonate
   I. Credite de angajament 22.091 0 0 45 22.046 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.091 0 0 25 22.066 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 4548 Dezvoltarea unui model de simulare pentru sprijinirea luării deciziilor în domeniul sistemului de pensii
   I. Credite de angajament 1.880 0 0 0 940 940 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.880 0 0 0 940 940 0 0 0

 68035602
 6803560201 Finanţarea naţională
   I. Credite de angajament 6.226 0 164 2.851 3.060 151 0 0 0
  II. Credite bugetare 6.226 0 49 2.834 3.192 151 0 0 0

 68035602
 6803560202 Finanţare externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament 34.780 0 928 16.152 17.093 607 0 0 0
   II. Credite bugetare 34.780 0 278 16.059 17.836 607 0 0 0

 68035602
 6803560203 Cheltuieli neeligibile
    I. Credite de angajament 9.670 0 234 4.402 4.852 182 0 0 0
   II. Credite bugetare 9.670 0 54 4.432 5.002 182 0 0 0


    ANEXA 3/03/21

    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 02 Program Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
          de Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare


                                                                                                                  - mii lei -
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii │
│ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2011 │prelimi-│ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ următori│
│ de finanţare │ │anul 2010│ │ nată │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 Proiectul: 1711 Servicii publice electronice destinate cetăţenilor, contribuabili şi beneficiari ai sistemului public de
                 pensii şi din sistemul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale

 Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

 5000 TOTAL GENERAL
   I. Credite de angajament 26.659 0 10.669 15.990 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 26.659 0 0 18.681 7.978 0 0 0 0

 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
   I. Credite de angajament 26.659 0 10.669 15.990 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 26.659 0 0 18.681 7.978 0 0 0 0

 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
   I. Credite de angajament 26.659 0 10.669 15.990 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 26.659 0 0 18.681 7.978 0 0 0 0

 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
   I. Credite de angajament 26.659 0 10.669 15.990 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 26.659 0 0 18.681 7.978 0 0 0 0

 68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
   I. Credite de angajament 26.659 0 10.669 15.990 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 26.659 0 0 18.681 7.978 0 0 0 0

 6803560101 Finanţarea naţională
   I. Credite de angajament 3.951 0 1.581 2.370 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.951 0 0 2.769 1.182 0 0 0 0

 6803560102 Finanţarea externă nerambursabilă
   I. Credite de angajament 17.548 0 7.023 10.525 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 17.548 0 0 12.296 5.252 0 0 0 0

 6803560103 Cheltuieli neeligibile
   I. Credite de angajament 5.160 0 2.065 3.095 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.160 0 0 3.616 1.544 0 0 0 0    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
          de Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare


                                                                                                                  - mii lei -
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii │
│ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2011 │prelimi-│ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ următori│
│ de finanţare │ │anul 2010│ │ nată │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 Proiectul: 1709 Dezvoltarea competenţelor digitale şi manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS şi caselor
                 teritoriale de pensii

 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL
   I. Credite de angajament 1.374 0 293 859 222 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.374 0 91 376 907 0 0 0 0

 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
   I. Credite de angajament 1.374 0 293 859 222 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.374 0 91 376 907 0 0 0 0

 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
   I. Credite de angajament 1.374 0 293 859 222 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.374 0 91 376 907 0 0 0 0

 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
   I. Credite de angajament 1.374 0 293 859 222 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.374 0 91 376 907 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
   I. Credite de angajament 1.374 0 293 859 222 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.374 0 91 376 907 0 0 0 0

 6803560201 Finanţarea naţională
   I. Credite de angajament 169 0 36 116 17 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 169 0 11 50 108 0 0 0 0

 6803560202 Finanţarea externă nerambursabilă
   I. Credite de angajament 956 0 202 655 99 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 956 0 62 287 607 0 0 0 0

 6803560203 Cheltuieli neeligibile
   I. Credite de angajament 249 0 55 88 106 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 249 0 18 39 192 0 0 0 0    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
          de Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare


                                                                                                                  - mii lei -
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii │
│ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2011 │prelimi-│ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ următori│
│ de finanţare │ │anul 2010│ │ nată │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 Proiectul: 1710 Implementarea unui sistem modern de măsurare a performanţelor activităţii caselor judeţene de pensii

 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL
   I. Credite de angajament 3.020 0 502 721 1.797 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.020 0 218 685 2.117 0 0 0 0

 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
   I. Credite de angajament 3.020 0 502 721 1.797 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.020 0 218 685 2.117 0 0 0 0

 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
   I. Credite de angajament 3.020 0 502 721 1.797 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.020 0 218 685 2.117 0 0 0 0

 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
   I. Credite de angajament 3.020 0 502 721 1.797 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.020 0 218 685 2.117 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
   I. Credite de angajament 3.020 0 502 721 1.797 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.020 0 218 685 2.117 0 0 0 0

 6803560201 Finanţarea naţională
   I. Credite de angajament 374 0 64 93 217 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 374 0 29 89 256 0 0 0 0

 6803560202 Finanţarea externă nerambursabilă
   I. Credite de angajament 2.122 0 362 526 1.234 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.122 0 167 500 1.455 0 0 0 0

 6803560203 Cheltuieli neeligibile
   I. Credite de angajament 524 0 76 102 346 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 524 0 22 96 406 0 0 0 0


    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 04 - Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
          de Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare


                                                                                                                  - mii lei -
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii │
│ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2011 │prelimi-│ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ următori│
│ de finanţare │ │anul 2010│ │ nată │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 Proiectul: 2022 Simplificarea şi automatizarea schimbului de date între CNPP şi alte instituţii publice cu care
                 interacţionează; date integrate prin automatizarea fluxurilor informaţionale interne şi externe (DIAFIX)

 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL
   I. Credite de angajament 22.311 0 531 21.780 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.311 0 72 22.239 0 0 0 0 0

 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
   I. Credite de angajament 22.311 0 531 21.780 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.311 0 72 22.239 0 0 0 0 0

 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
   I. Credite de angajament 22.311 0 531 21.780 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.311 0 72 22.239 0 0 0 0 0

 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
   I. Credite de angajament 22.311 0 531 21.780 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.311 0 72 22.239 0 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
   I. Credite de angajament 22.311 0 531 21.780 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.311 0 72 22.239 0 0 0 0 0

 6803560201 Finanţarea naţională
   I. Credite de angajament 2.701 0 64 2.637 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.701 0 9 2.692 0 0 0 0 0

 6803560202 Finanţarea externă nerambursabilă
   I. Credite de angajament 15.304 0 364 14.940 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 15.304 0 49 15.255 0 0 0 0 0

 6803560203 Cheltuieli neeligibile
   I. Credite de angajament 4.306 0 103 4.203 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 4.306 0 14 4.292 0 0 0 0 0    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de
            Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare


                                                                                                                  - mii lei -
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii │
│ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2011 │prelimi-│ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ următori│
│ de finanţare │ │anul 2010│ │ nată │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 Proiectul: 2142 Îmbunătăţirea gestiunii documentelor în Casa Naţională de Pensii şi Alte drepturi de Asigurări
                 Sociale şi instituţiile sale subordonate

 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL
   I. Credite de angajament 22.091 0 0 45 22.046 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.091 0 0 25 22.066 0 0 0 0

 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
   I. Credite de angajament 22.091 0 0 45 22.046 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.091 0 0 25 22.066 0 0 0 0

 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ
   I. Credite de angajament 22.091 0 0 45 22.046 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.091 0 0 25 22.066 0 0 0 0

 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
        POSTADERARE
   I. Credite de angajament 22.091 0 0 45 22.046 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.091 0 0 25 22.066 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
   I. Credite de angajament 22.091 0 0 45 22.046 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.091 0 0 25 22.066 0 0 0 0

 6803560201 Finanţarea naţională
   I. Credite de angajament 2.680 0 0 5 2.675 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.680 0 0 3 2.677 0 0 0 0

 6803560202 Finanţarea externă nerambursabilă
   I. Credite de angajament 15.184 0 0 31 15.153 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 15.184 0 0 17 15.167 0 0 0 0

 6803560203 Cheltuieli neeligibile
   I. Credite de angajament 4.227 0 0 9 4.218 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 4.227 0 0 5 4.222 0 0 0 0


    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 99 Alte programe/facilităţi

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de
            Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare


                                                                                                                  - mii lei -
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii │
│ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2011 │prelimi-│ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ următori│
│ de finanţare │ │anul 2010│ │ nată │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 Proiectul: 4548 Dezvoltarea unui model de simulare pentru sprijinirea luării deciziilor în domeniul sistemului de pensii

 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL
   I. Credite de angajament 1.880 0 0 0 940 940 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.880 0 0 0 940 940 0 0 0

 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
   I. Credite de angajament 1.880 0 0 0 940 940 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.880 0 0 0 940 940 0 0 0

 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ
   I. Credite de angajament 1.880 0 0 0 940 940 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.880 0 0 0 940 940 0 0 0

 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
        POSTADERARE
   I. Credite de angajament 1.880 0 0 0 940 940 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.880 0 0 0 940 940 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
   I. Credite de angajament 1.880 0 0 0 940 940 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.880 0 0 0 940 940 0 0 0

 6803560201 Finanţarea naţională
   I. Credite de angajament 302 0 0 0 151 151 0 0 0
  II. Credite bugetare 302 0 0 0 151 151 0 0 0

 6803560202 Finanţarea externă nerambursabilă
   I. Credite de angajament 1.214 0 0 0 607 607 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.214 0 0 0 607 607 0 0 0

 6803560203 Cheltuieli neeligibile
   I. Credite de angajament 364 0 0 0 182 182 0 0 0
  II. Credite bugetare 364 0 0 0 182 182 0 0 0


    ANEXA 4/03

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

          Numărul maxim de posturi finanţate din bugetul asigurărilor
                                sociale de stat
                              pe anii 2012 - 2013

 ┌────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────┐
 │ │Număr de posturi│Modificarea numărului│Număr de posturi│
 │ │ finanţate în │ de posturi în anul │ finanţate │
 │ │ anul 2012 │2013 (±) faţă de anul│ în anul 2013 │
 │ │ │ 2012 │ │
 ├────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
 ├────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
 │ TOTAL │ 3.729│ │ 3.729│
 │ din care: │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA │ 3.599│ │ 3.599│
 │ SOCIALĂ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │6903 ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE │ 130│ │ 130│
 │ DE MUNCĂ ŞI BOLI │ │ │ │
 │ PROFESIONALE │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 └────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────────┴────────────────┘


    ANEXA 5/03

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

                        PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE


                                                                                                            - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I - Credite de TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
     angajament efectuate preliminate 2013 2014 2015 2016 anii
II - Credite bugetare până la 2012 ulteriori
  CAPITOL/GRUPA/SURSA/ 31.12.2011
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 149.103 136.283 1.589 2.659 2.746 2.823 2.894 109
                                II 149.072 136.283 1.558 2.659 2.746 2.823 2.894 109
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 149.103 136.283 1.589 2.659 2.746 2.823 2.894 109
SOCIALE DE STAT II 149.072 136.283 1.558 2.659 2.746 2.823 2.894 109
 50037101 Active fixe I 140.023 129.862 889 700 2.746 2.823 2.894 109
                                II 140.022 129.862 888 700 2.746 2.823 2.894 109
 5003710101 Construcţii I 8.587 240 2 200 2.643 2.717 2.785
                                II 8.586 240 1 200 2.643 2.717 2.785
 5003710102 Maşini, echi- I 114.459 113.535 824 100
 pamente şi mijloace de II 114.459 113.535 824 100
 transport
 5003710103 Mobilier, I 13.922 13.432 63 103 106 109 109
 aparatură birotică şi II 13.922 13.432 63 103 106 109 109
 alte active corporale
 5003710130 Alte active fixe I 3.055 2.655 400
                                II 3.055 2.655 400
 50037103 Reparaţii capitale I 9.080 6.421 700 1.959
 aferente activelor fixe II 9.050 6.421 670 1.959
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 8.587 240 2 200 2.643 2.717 2.785
                                II 8.586 240 1 200 2.643 2.717 2.785
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 8.587 240 2 200 2.643 2.717 2.785
SOCIALE DE STAT II 8.586 240 1 200 2.643 2.717 2.785
 50037101 Active fixe I 8.587 240 2 200 2.643 2.717 2.785
                                II 8.586 240 1 200 2.643 2.717 2.785
 5003710101 Construcţii I 8.587 240 2 200 2.643 2.717 2.785
                                II 8.586 240 1 200 2.643 2.717 2.785
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 C - Alte cheltuieli de investiţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 140.516 136.043 1.587 2.459 103 106 109 109
                                II 140.486 136.043 1.557 2.459 103 106 109 109
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 140.516 136.043 1.587 2.459 103 106 109 109
SOCIALE DE STAT II 140.486 136.043 1.557 2.459 103 106 109 109
 50037101 Active fixe I 131.436 129.622 887 500 103 106 109 109
                                II 131.436 129.622 887 500 103 106 109 109
 5003710102 Maşini, echipamente I 114.459 113.535 824 100
 şi mijloace dc transport II 114.459 113.535 824 100
 5003710103 Mobilier, aparatură I 13.922 13.432 63 103 106 109 109
 birotică şi alte active II 13.922 13.432 63 103 106 109 109
 corporale
 5003710130 Alte active fixe I 3.055 2.655 400
                                II 3.055 2.655 400
 50037103 Reparaţii capitale I 9.080 6.421 700 1.959
 aferente activelor fixe II 9.050 6.421 670 1.959
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 b. Dotări independente
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 128.381 126.967 887 100 103 106 109 109
                                II 128.381 126.967 887 100 103 106 109 109
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 128.381 126.967 887 100 103 106 109 109
SOCIALE DE STAT II 128.381 126.967 887 100 103 106 109 109
 50037101 Active fixe I 128.381 126.967 887 100 103 106 109 109
                                II 128.381 126.967 887 100 103 106 109 109
 5003710102 Maşini, I 114.459 113.535 824 100
 echipamente şi mijloace de II 114.459 113.535 824 100
 transport
 5003710103 Mobilier, aparatură I 13.922 13.432 63 103 106 109 109
 birotică şi alte active II 13.922 13.432 63 103 106 109 109
 corporale
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 12.135 9.076 700 2.359
                                II 12.105 9.076 670 2.359
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 12.135 9.076 700 2.359
SOCIALE DE STAT II 12.105 9.076 670 2.359
 50037101 Active fixe I 3.055 2.655 400
                                II 3.055 2.655 400
 5003710130 Alte active fixe I 3.055 2.655 400
                                II 3.055 2.655 400
 50037103 Reparaţii capitale I 9.080 6.421 700 1.959
 aferente activelor fixe II 9.050 6.421 670 1.959
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 141.861 129.568 1.589 2.559 2.643 2.717 2.785
SOCIALĂ II 141.830 129.568 1.558 2.559 2.643 2.717 2.785
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 141.861 129.568 1.589 2.559 2.643 2.717 2.785
SOCIALĂ II 141.830 129.568 1.558 2.559 2.643 2.717 2.785
 68037101 Active fixe I 132.781 123.147 889 600 2.643 2.717 2.785
                                II 132.780 123.147 888 600 2.643 2.717 2.785
 6803710101 Construcţii I 8.587 240 2 200 2.643 2.717 2.785
                                II 8.586 240 1 200 2.643 2.717 2.785
 6803710102 Maşini, echipamente I 114.274 113.450 824
 şi mijloace de transport II 114.274 113.450 824
 6803710103 Mobilier, aparatură I 6.865 6.802 63
 birotică şi alte active II 6.865 6.802 63
 corporale
 6803710130 Alte active fixe I 3.055 2.655 400
                                II 3.055 2.655 400
 68037103 Reparaţii capitale I 9.080 6.421 700 1.959
 aferente activelor fixe II 9.050 6.421 670 1.959
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 7.242 6.715 100 103 106 109 109
 SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 7.242 6.715 100 103 106 109 109
 MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
 6903 ASIGURĂRI SI ASISTENŢA I 7.242 6.715 100 103 106 109 109
 SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 7.242 6.715 100 103 106 109 109
 MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
 69037101 Active fixe I 7.242 6.715 100 103 106 109 109
                                II 7.242 6.715 100 103 106 109 109
 6903710102 Maşini, echipamente I 185 85 100
 şi mijloace de transport II 185 85 100
 6903710103 Mobilier, aparatură I 7.057 6.630 103 106 109 109
 birotică şi alte active II 7.057 6.630 103 106 109 109
 corporale
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 8.587 240 2 200 2.643 2.717 2.785
SOCIALĂ II 8.586 240 1 200 2.643 2.717 2.785
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 8.587 240 2 200 2.643 2.717 2.785
SOCIALĂ II 8.586 240 1 200 2.643 2.717 2.785
 68037101 Active fixe I 8.587 240 2 200 2.643 2.717 2.785
                                II 8.586 240 1 200 2.643 2.717 2.785
 6803710101 Construcţii I 8.587 240 2 200 2.643 2.717 2.785
                                II 8.586 240 1 200 2.643 2.717 2.785
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 C - Alte cheltuieli de investiţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 133.274 129.328 1.587 2.359
SOCIALĂ II 133.244 129.328 1.557 2.359
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 133.274 129.328 1.587 2.359
SOCIALĂ II 133.244 129.328 1.557 2.359
 68037101 Active fixe I 124.194 122.907 887 400
                                II 124.194 122.907 887 400
 6803710102 Maşini, I 114.274 113.450 824
 echipamente şi mijloace de II 114.274 113.450 824
 transport
 6803710103 Mobilier, aparatură I 6.865 6.802 63
 birotică şi alte active II 6.865 6.802 63
 corporale
 6803710130 Alte active fixe I 3.055 2.655 400
                                II 3.055 2.655 400
 68037103 Reparaţii capitale I 9.080 6.421 700 1.959
 aferente activelor fixe II 9.050 6.421 670 1.959
6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 7.242 6.715 100 103 106 109 109
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 7.242 6.715 100 103 106 109 109
MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 7.242 6.715 100 103 106 109 109
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 7.242 6.715 100 103 106 109 109
MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
 69037101 Active fixe I 7.242 6.715 100 103 106 109 109
                                II 7.242 6.715 100 103 106 109 109
 6903710102 Maşini, I 185 85 100
 echipamente şi mijloace de II 185 85 100
 transport
 6903710103 Mobilier, aparatură I 7.057 6.630 103 106 109 109
 birotică şi alte active II 7.057 6.630 103 106 109 109
 corporale
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    ANEXA 5/03/01

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
    COD OBIECTIV 2
                                      FIŞA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                             b. Dotări independente


   Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
     DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

     I - Credite de angajament
     II - Credite bugetare
                                                                                                             - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
costuri de finanţare efectuate preliminate 2013 2014 2015 2016 anii
                                               până la 2012 ulteriori
                                             31.12.2011
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 128.381 126.967 887 100 103 106 109 109
                                II 128.381 126.967 887 100 103 106 109 109
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 121.139 120.252 887
SOCIALĂ II 121.139 120.252 887
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 121.139 120.252 887
SOCIALĂ II 121.139 120.252 887
 68037101 Active fixe I 121.139 120.252 887
                                II 121.139 120.252 887
 6803710102 Maşini, I 114.274 113.450 824
 echipamente şi mijloace II 114.274 113.450 824
 de transport
 6803710103 Mobilier, I 6.865 6.802 63
 aparatură birotică şi II 6.865 6.802 63
 alte active corporale
6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 7.242 6.715 100 103 106 109 109
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 7.242 6.715 100 103 106 109 109
DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 7.242 6.715 100 103 106 109 109
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 7.242 6.715 100 103 106 109 109
DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
 69037101 Active fixe I 7.242 6.715 100 103 106 109 109
                                II 7.242 6.715 100 103 106 109 109
 6903710102 Maşini, I 185 85 100
 echipamente şi mijloace II 185 85 100
 de transport
 6903710103 Mobilier, I 7.057 6.630 103 106 109 109
 aparatură birotică şi II 7.057 6.630 103 106 109 109
 alte active corporale
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
    COD OBIECTIV 5
                                      FIŞA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                    e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor   Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
     DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

     I - Credite de angajament
     II - Credite bugetare
                                                                                                             - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
costuri de finanţare efectuate preliminate 2013 2014 2015 2016 anii
                                               până la 2012 ulteriori
                                             31.12.2011
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 12.135 9.076 700 2.359
                                II 12.105 9.076 670 2.359
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 12.135 9.076 700 2.359
SOCIALĂ II 12.105 9.076 670 2.359
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 12.135 9.076 700 2.359
SOCIALĂ II 12.105 9.076 670 2.359
 68037101 Active fixe I 3.055 2.655 400
                                II 3.055 2.655 400
 6803710130 Alte active fixe I 3.055 2.655 400
                                II 3.055 2.655 400
 68037103 Reparaţii capitale I 9.080 6.421 700 1.959
 aferente activelor fixe II 9.050 6.421 670 1.959
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
    COD OBIECTIV 761
                                      FIŞA
        OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII SEDIU CJP GORJ

    Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   A. Date GENERALE

    1. Date geografice:
      1.1 Judeţ /Sector Gorj
      1.2 Municipiu /Oraş /Comună Târgu Jiu
      1.3 Amplasament Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 2A

    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1 Numărul şi data Acordului MFP
      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Ordin 417/01.07.2008

   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

     1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 11408
     2. Data preţului pentru calculul valorii
        totale (luna/an) 03/2008
     3. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) SC 1122 MP; SD 3468 MP;
                                                                    80 SALARIAŢI
     4. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24

   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

     1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanţării (mii lei) 11408
     2. Data preţului (luna/an) 01/2009
     3. Durata de realizare contractată (nr. luni) 24
     4. Data începerii investiţiei (luna/an) 06/2009
     5. Data programată a terminării şi PIF (luna/an) 06/2011
     6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2011 (mii lei) 240
     7. Valoarea programată în anul 2012 (mii lei) 1
     8. Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2012 (mii lei) 8345
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
       PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                                                                                          - mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
costuri de finanţare efectuate preliminate 2013 2014 2015 2016 anii
                                                până la 2012 ulteriori
                                              31.12.2011
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 8.587 240 2 200 2.643 2.717 2.785
                                II 8.586 240 1 200 2.643 2.717 2.785
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 8.587 240 2 200 2.643 2.717 2.785
     SOCIALĂ II 8.586 240 1 200 2.643 2.717 2.785
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 8.587 240 2 200 2.643 2.717 2.785
     SOCIALĂ II 8.586 240 1 200 2.643 2.717 2.785
 68037101 Active fixe I 8.587 240 2 200 2.643 2.717 2.785
                                II 8.586 240 1 200 2.643 2.717 2.785
 6803710101 Construcţii I 8.587 240 2 200 2.643 2.717 2.785
                                II 8.586 240 1 200 2.643 2.717 2.785
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    ANEXA 1/04

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE
    ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

                       BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                              pe anii 2013 - 2016
                                  - SINTEZĂ -


                                                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ Program │Estimări 2014│Estimări 2015│Estimări 2016│
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ 2013 │ │ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│0001 04 │VENITURI - TOTAL │ 1.728.349│ 1.893.501│ 1.907.991│ 1.913.007│
│0002 04 │I.VENITURI CURENTE │ 1.479.816│ 1.574.658│ 1.666.759│ 1.759.161│
│1604 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA │ │ │ │ │
│ │UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA │ │ │ │ │
│ │DE ACTIVITĂŢI │ 56│ 58│ 59│ 61│
│ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe │ │ │ │ │
│ │şi autorizaţii de funcţionare │ 56│ 58│ 59│ 61│
│2000 04 │B.CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 1.452.760│ 1.547.200│ 1.638.500│ 1.730.200│
│2004 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 838.617│ 903.400│ 955.928│ 1.007.738│
│ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ │ │ │ │
│ │datorate de angajatori │ 602.312│ 647.297│ 683.749│ 720.210│
│ 06 │Contribuţia angajatorilor la fondul de │ │ │ │ │
│ │garantare pentru plata creanţelor salariale │ 236.305│ 256.103│ 272.179│ 287.528│
│2104 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 614.143│ 643.800│ 682.572│ 722.462│
│ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ │ │ │ │
│ │datorate de asiguraţi │ 614.143│ 643.800│ 682.572│ 722.462│
│2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 27.000│ 27.400│ 28.200│ 28.900│
│3000 04 │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI │ 17.200│ 18.800│ 20.400│ 20.900│
│3104 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 17.200│ 18.800│ 20.400│ 20.900│
│ 03 │Alte venturi din dobânzi │ 1.200│ 1.800│ 2.400│ 2.400│
│ 04 │Venituri din dobânzi la fondul de garantare │ │ │ │ │
│ │pentru plata creanţelor salariale │ 16.000│ 17.000│ 18.000│ 18.500│
│3600 04 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 9.800│ 8.600│ 7.800│ 8.000│
│3604 │DIVERSE VENITURI │ 9.800│ 8.600│ 7.800│ 8.000│
│ 12 │Alte venituri la fondul de garantare pentru │ │ │ │ │
│ │plata creanţelor salariale │ 26│ 27│ 28│ 29│
│ 50 │Alte venituri │ 9.774│ 8.573│ 7.772│ 7.971│
│4100 04 │IV. SUBVENŢII │ 111.433│ 318.843│ 241.232│ 153.846│
│4200 04 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 111.433│ 318.843│ 241.232│ 153.846│
│4204 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ 111.433│ 318.843│ 241.232│ 153.846│
│ 25 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor │ │ │ │ │
│ │pentru şomaj │ 111.433│ 318.843│ 241.232│ 153.846│
│4504 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN │ │ │ │ │
│ │CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ 137.100│ │ │ │
│ 02 │Fondul Social European │ 137.100│ │ │ │
│4904 01 │Venituri sistem asigurări pentru şomaj │ 1.476.018│ 1.620.371│ 1.617.784│ 1.606.950│
│4904 02 │Venituri fond garantare pentru plata │ │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 252.331│ 273.130│ 290.207│ 306.057│
│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ 1.715.343│ 1.649.617│ 1.646.030│ 1.635.183│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.711.587│ 1.645.737│ 1.642.041│ 1.631.094│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 91.442│ 98.100│ 100.900│ 106.200│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 72.582│ 73.135│ 72.244│ 73.328│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.000│ 5.200│ 5.300│ 5.400│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 5.966│ 6.244│ 6.347│ 6.544│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 353.210│ 349.639│ 346.758│ 343.208│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 400│ 400│ 400│ 400│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 63.359│ 5.569│ 948│ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 1.094.083│ 1.080.167│ 1.080.853│ 1.069.723│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 25.545│ 27.283│ 26.291│ 26.291│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.756│ 3.880│ 3.989│ 4.089│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.756│ 3.880│ 3.989│ 4.089│
│6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 1.505.150│ 1.478.714│ 1.473.487│ 1.462.412│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.501.394│ 1.474.834│ 1.469.498│ 1.458.323│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 91.442│ 98.100│ 100.900│ 106.200│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 71.335│ 71.875│ 72.948│ 71.996│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.000│ 5.200│ 5.300│ 5.400│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.864│ 2.869│ 2.874│ 2.879│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 353.210│ 349.639│ 346.758│ 343.208│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 6.547│ 127│ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 945.451│ 919.741│ 914.427│ 902.349│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 25.545│ 27.283│ 26.291│ 26.291│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.756│ 3.880│ 3.989│ 4.089│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.756│ 3.880│ 3.989│ 4.089│
│6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ │ │ │ │
│ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 26.302│ 29.246│ 28.246│ 28.233│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.302│ 29.246│ 28.246│ 28.233│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000│ 1.075│ 1.080│ 1.080│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 757│ 888│ 875│ 862│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 24.545│ 27.283│ 26.291│ 26.291│
│ 01 │Asigurări pentru plata creanţelor salariale │ 24.545│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de │ │ │ │ │
│ │garantare a creanţelor salariale │ 1.757│ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ 245│ │ │ │
│ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.512│ │ │ │
│6504 │INVĂŢĂMÂNT │ 41.903│ 37.313│ 37.943│ 38.171│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 44.095│ 36.505│ 37.135│ 37.363│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 450│ 460│ 466│ 466│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.051│ 12.453│ 12.253│ 12.254│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.864│ 2.869│ 2.874│ 2.879│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 17.596│ 17.980│ 18.853│ 19.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 6.547│ 127│ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 2.587│ 2.616│ 2.689│ 2.764│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 808│ 808│ 808│ 808│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 808│ 808│ 808│ 808│
│ 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 17.596│ │ │ │
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │ │
│ │calificare şi recalificare │ 17.596│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 24.307│ │ │ │
│6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.436.945│ 1.412.155│ 1.407.298│ 1.396.008│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.433.997│ 1.409.083│ 1.404.117│ 1.392.727│
│ 10 │TITLUL I CHIELTUIELI DE PERSONAL │ 89.992│ 96.565│ 99.354│ 104.654│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 59.527│ 58.534│ 59.820│ 58.880│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.000│ 5.200│ 5.300│ 5.400│
│ 51 │TITLUIL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 335.614│ 331.659│ 327.905│ 324.208│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 942.864│ 917.125│ 911.738│ 899.585│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.000│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.948│ 3.072│ 3.181│ 3.281│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.948│ 3.072│ 3.181│ 3.281│
│ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 1.246.366│ │ │ │
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 32.112│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ │ │ │ │
│ │excluderii sociale │ 32.112│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ │ │ │ │
│ │asistenţei sociale │ 158.467│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ 8.908│ │ │ │
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 149.559│ │ │ │
│8000 04 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 210.193│ 170.903│ 172.543│ 172.771│
│8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ │ │ │ │
│ │DE MUNCĂ │ 210.193│ 170.903│ 172.543│ 172.771│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 210.193│ 170.903│ 172.543│ 172.771│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.247│ 1.260│ 1.296│ 1.332│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.102│ 3.375│ 3.473│ 3.665│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 400│ 400│ 400│ 400│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 56.812│ 5.442│ 948│ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 148.632│ 160.426│ 166.426│ 167.374│
│ 02 │Acţiuni generale de muncă │ 210.193│ │ │ │
│ 04 │Măsuri active pentru combaterea şomajului │ 1.247│ │ │ │
│ 05 │Stimularea creării de locuri de muncă │ 151.734│ │ │ │
│ 30 │Alte acţiuni generale de muncă │ 57.212│ │ │ │
│8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj │ 1.689.041│ 1.620.371│ 1.617.784│ 1.606.950│
│8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata │ │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 26.302│ 29.246│ 28.246│ 28.233│
│9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 13.006│ 243.884│ 261.961│ 277.824│
│9904 10 │Excedent/Deficit sistem asigurări pentru │ │ │ │ │
│ │şomaj │ -213.023│ │ │ │
│9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata│ │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 226.029│ 243.884│ 261.961│ 277.824│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘


    ANEXA 2/04

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI
    SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

                        BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                                   - SINTEZA -
             cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,
           paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz,
                               pe anii 2013 - 2016


                                                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ Program │Estimări 2014│Estimări 2015│Estimări 2016│
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ 2013 │ │ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ 1.715.343│ 1.649.617│ 1.646.030│ 1.635.183│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.711.587│ 1.645.737│ 1.642.041│ 1.631.094│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 91.442│ 98.100│ 100.900│ 106.200│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 71.202│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 66.731│ │ │ │
│ 06 │Alte sporuri │ 3│ │ │ │
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 1.835│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 235│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 2.398│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 100│ │ │ │
│ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ 100│ │ │ │
│ │sa │ │ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 20.140│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 14.818│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 358│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 3.716│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 124│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.124│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 72.582│ 73.135│ 74.244│ 73.328│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 49.385│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 759│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 100│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 6.130│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 510│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 462│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 220│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.150│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 35.384│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 3.670│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.200│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 478│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 478│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.138│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 863│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 275│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 135│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 55│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 130│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 61│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 100│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 19.900│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 7.200│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 9.153│ │ │ │
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 20│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.507│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.000│ 5.200│ 5.300│ 5.400│
│ 03 │Alte dobânzi │ 5.000│ │ │ │
│ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 5.000│ │ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 5.966│ 6.244│ 6.347│ 6.544│
│ 09 │Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a │ 2.864│ │ │ │
│ │angajaţilor │ │ │ │ │
│ 19 │Plăţi pentru stimularea creerii de locuri de muncă │ 3.102│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 353.210│ 349.639│ 346.758│ 343.208│
│ 01 │Transferuri curente │ 353.210│ │ │ │
│ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 17.596│ │ │ │
│ 17 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 278.807│ │ │ │
│ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │
│ 19 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 56.563│ │ │ │
│ │către bugetul fondului naţional unic de asigurări │ │ │ │ │
│ │sociale de sănătate │ │ │ │ │
│ 20 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 244│ │ │ │
│ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │
│ │reprezentând asigurarea pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 400│ 400│ 400│ 400│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 200│ │ │ │
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 200│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 200│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 200│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 63.359│ 5.569│ 948│ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (ESE) │ 62.759│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 21.835│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 31.213│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 9.711│ │ │ │
│ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ │ │ │ │
│ │postaderare de la Comunitatea Europeană │ 600│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 1.094.083│ 1.080.167│ 1.080.853│ 1.069.723│
│ 01 │Asigurări sociale │ 910.752│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 183.331│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 180.744│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 2.587│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 25.545│ 27.283│ 26.291│ 26.291│
│ 17 │Despăgubiri civile │ 1.000│ │ │ │
│ 25 │Sume aferente plaţii creanţelor salariale │ 24.545│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.756│ 3.880│ 3.989│ 4.089│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.756│ 3.880│ 3.989│ 4.089│
│ 01 │Active fixe │ 1.494│ │ │ │
│ 01 │Construcţii │ 500│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 123│ │ │ │
│ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 600│ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 271│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.262│ │ │ │
│6404 │CELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA │ 26.302│ 29.246│ 28.246│ 28.233│
│ │CREANŢELOR SALARIALE │ │ │ │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.302│ 29.246│ 28.246│ 28.233│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000│ 1.075│ 1.080│ 1.080│
│ 0l │Cheltuieli salariale în bani │ 765│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 758│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 4│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 235│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 159│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 4│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 51│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 4│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 17│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 757│ 888│ 875│ 862│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 472│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 37│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 25│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 130│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 50│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 160│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 70│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 285│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 245│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 40│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 24.545│ 27.283│ 26.291│ 26.291│
│ 25 │Sume aferente plaţii creanţelor salariale │ 24.545│ │ │ │
│ 01 │Asigurări pentru plata creanţelor salariale │ 24.545│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a │ │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 1.757│ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 245│ │ │ │
│ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.512│ │ │ │
│6504 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 41.903│ 37.313│ 37.943│ 38.171│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 41.095│ 36.505│ 37.135│ 37.363│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 450│ 460│ 466│ 466│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 344│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 340│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 106│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 75│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 3│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 19│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 2│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 7│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.051│ 12.453│ 12.253│ 12.254│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 9.994│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 22│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 10│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 1.000│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 60│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 32│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 20│ │ │ │
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, internet │ 150│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 8.000│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 700│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 200│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 178│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 178│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 13│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 13│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 15│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 30│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 1│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 620│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 500│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 120│ │ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.864│ 2.869│ 2.874│ 2.879│
│ 09 │Plăţi către angajatori pentru formarea profesională │ │ │ │ │
│ │a angajaţilor │ 2.864│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 17.596│ 17.980│ 18.853│ 19.000│
│ │PUBLICE │ │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 17.596│ │ │ │
│ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 17.596│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (EEN) POSTADERARE │ 6.547│ 127│ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 6.547│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 2.722│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 3.142│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 683│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCALĂ │ 2.587│ 2.616│ 2.689│ 2.764│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 2.587│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 2.587│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 808│ 808│ 808│ 808│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 808│ 808│ 808│ 808│
│ 01 │Active fixe │ 125│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 25│ │ │ │
│ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 100│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 683│ │ │ │
│ 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 17.596│ │ │ │
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ │ │ │ │
│ │recalificare │ 17.596│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 24.307│ │ │ │
│6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.436.945│ 1.412.155│ 1.407.298│ 1.396.008│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.433.997│ 1.409.083│ 1.404.117│ 1.392.727│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 89.992│ 96.565│ 99.354│ 104.654│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 70.093│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 65.633│ │ │ │
│ 06 │Alte sporuri │ 3│ │ │ │
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 1.835│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 230│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 2.392│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 100│ │ │ │
│ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ │
│ │sa │ 100│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 19.799│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 14.584│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 351│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 3.646│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 118│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.100│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 59.527│ 58.534│ 59.820│ 58.880│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 38.919│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 700│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 65│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 5.000│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 400│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 430│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 200│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.000│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 27.224│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 2.900│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.000│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 300│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 300│ │ │ │
│ 06 │Deplasări detaşări, transferări │ 1.125│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 850│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 275│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 120│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 55│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 100│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 60│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 100│ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 17.748│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 6.700│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 8.908│ │ │ │
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 20│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.100│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.000│ 5.200│ 5.300│ 5.400│
│ 03 │Alte dobânzi │ 5.000│ │ │ │
│ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 5.000│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 335.614│ 331.659│ 327.905│ 324.208│
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 335.614│ │ │ │
│ 17 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 278.807│ │ │ │
│ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │
│ 19 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ │ │ │ │
│ │către bugetul fondului naţional unic de asigurări │ 56.563│ │ │ │
│ │sociale de sănătate │ │ │ │ │
│ 20 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 244│ │ │ │
│ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │
│ │reprezentând asigurare pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 942.864│ 917.125│ 911.738│ 899.585│
│ 01 │Asigurări sociale │ 910.752│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 32.112│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 32.112│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.000│ │ │ │
│ 17 │Despăgubiri civile │ 1.000│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.948│ 3.072│ 3.181│ 3.281│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.948│ 3.072│ 3.181│ 3.281│
│ 01 │Active fixe │ 1.369│ │ │ │
│ 01 │Construcţii │ 500│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 98│ │ │ │
│ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 500│ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 271│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.579│ │ │ │
│ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 1.246.366│ │ │ │
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 32.112│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ │
│ │sociale │ 32.112│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ │ │ │ │
│ │asistenţei sociale │ 158.467│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 8.908│ │ │ │
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 149.559│ │ │ │
│8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 210.193│ 170.903│ 172.543│ 172.771│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 210.193│ 170.903│ 172.543│ 172.771│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.247│ 1.260│ 1.296│ 1.332│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.247│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.247│ │ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.102│ 3.375│ 3.473│ 3.665│
│ 19 │Plăţi pentru stimularea creerii de locuri de muncă │ 3.102│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 400│ 400│ 400│ 400│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 200│ │ │ │
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 200│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 200│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 200│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 56.812│ 5.442│ 948│ │
│ │NERAMBURSABILE (EEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 56.212│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 19.113│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 28.071│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 9.028│ │ │ │
│ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ │ │ │ │
│ │postaderare de la Comunitatea Europeană │ 600│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 148.632│ 140.426│ 166.426│ 167.374│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 148.632│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 148.632│ │ │ │
│ 02 │Acţiuni generale de muncă │ 210.193│ │ │ │
│ 04 │Măsuri active pentru combaterea şomajului │ 1.247│ │ │ │
│ 05 │Stimularea creării de locuri de muncă │ 151.734│ │ │ │
│ 30 │Alte acţiuni generale de muncă │ 57.212│ │ │ │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘


    ANEXA 3/04

    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar


                                    SINTEZA
              proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul
               programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E.,
              Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi
                  altor facilităţi şi instrumente postaderare


                                                                                                            - mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod Denumirea program/ Valoarea Realizări Realizări Execuţie Pro- Estimări Estimări Estimări Anii │
│ instrument/facilitate totală până în 2011 prelimi- gram 2014 2015 2016 următori │
│ anul 2010 minată 2013 │
│ 2012 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 5000 TOTAL GENERAL

  I. Credite de angajament 296.007 27.156 81.724 115.675 64.935 5.569 948 0 0
 II. Credite bugetare 296.007 27.156 81.724 115.675 64.935 5.569 948 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

  I. Credite de angajament 19.754 50 2.427 9.027 8.123 127 0 0 0
 II. Credite bugetare 19.754 50 2.427 9.027 8.123 127 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1750 Să devenim competitivi pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 1.644 21 195 670 758 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.644 21 195 670 758 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1752 INCOF0P - Informare, consiliere, orientare şi formare profesională pentru egalitate în şanse

  I. Credite de angajament 890 0 38 852 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 890 0 38 852 0 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1753 PACSPO - Pregătirea aprofundată continuă în serviciul public de ocupare

  I. Credite de angajament 2.253 27 1.200 1.026 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.253 27 1.200 1.026 0 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1755 ICAR - Învăţământ continuu aprofundat pentru România

  I. Credite de angajament 4.383 0 802 1.340 2.241 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.383 0 802 1.340 2.241 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1883 Femei competente - femei active pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 1.439 2 1 1.436 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.439 2 1 1.436 0 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

           PIFAN - Program integrator al formării adulţilor necalificaţi

 1884

  I. Credite de angajament 5 0 0 5 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5 0 0 5 0 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1892 Calificarea conform cerinţelor pieţei muncii, o şansă reală pentru o viaţă mai bună

  I. Credite de angajament 887 0 46 841 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 887 0 46 841 0 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1908 Programe Active pentru Şomeri - PAS decisiv pentru cariera ta

  I. Credite de angajament 724 0 145 485 94 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 724 0 145 485 94 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3846 Formarea profesională pentru dezvoltarea personalului Serviciului Public de Ocupare

  I. Credite de angajament 5.853 0 0 1.420 4.306 127 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.853 0 0 1.420 4.306 127 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3852 Antreprenoriatul - măsuri active "TREP ACTIV"

  I. Credite de angajament 974 0 0 550 424 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 974 0 0 550 424 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3869 Reintegrarea şomerilor pe piaţa activă din judeţul Dâmboviţa

  I. Credite de angajament 402 0 0 402 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 402 0 0 402 0 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 4392 MECSERV

  I. Credite de angajament 300 0 0 0 300 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 300 0 0 0 300 0 0 0 0

 65045602

 6504560201 Finanţarea naţională

  I. Credite de angajament 5.373 6 475 2.052 2.766 74 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.373 6 475 2.052 2.766 74 0 0 0

 65045602

 6504560202 Finanţarea externă nerambursabilă

  I. Credite de angajament 12.130 29 1.676 6.689 3.698 38 0 0 0
 II. Credite bugetare 12.130 29 1.676 6.689 3.698 38 0 0 0

 65045602

 6504560203 Cheltuieli neeligibile

  I. Credite de angajament 2.251 15 276 286 1.659 15 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.251 15 276 286 1.659 15 0 0 0

 80045601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regională (FEDR)

  I. Credite de angajament 192 0 15 177 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 192 0 15 177 0 0 0 0 0

 80045601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regională (FEDR)

 2805 Crearea unei pieţe a forţei de muncă comune Regiunea Olt-Pleven prin mobilitate şi servici de formare

  I. Credite de angajament 118 0 15 103 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 118 0 15 103 0 0 0 0 0

 80045601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regională (FEDR)

 4395 Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de ANOFM pentru personalul
             implicat în gestionarea instrumentelor structurale

  I. Credite de angajament 74 0 0 74 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 74 0 0 74 0 0 0 0 0

 80045601

 8004560101 Finanţarea naţională

  I. Credite de angajament 89 0 2 87 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 89 0 2 87 0 0 0 0 0

 80045601

 8004560102 Finanţarea externă nerambursabilă

  I. Credite de angajament 93 0 13 80 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 93 0 13 80 0 0 0 0 0

 80045601

 8004560103 Cheltuieli neeligibile

  I. Credite de angajament 10 0 0 10 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 10 0 0 10 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

  I. Credite de angajament 270.718 26.846 79.227 102.243 56.212 5.342 848 0 0
 II. Credite bugetare 270.718 26.846 79.227 102.243 56.212 5.342 848 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1728 SCOR - Şanse pentru comunitatea rurală

  I. Credite de angajament 3.430 2.636 0 794 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.430 2.636 0 794 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1729 Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin TELEWORK

  I. Credite de angajament 4.917 1.579 3.148 190 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.917 1.579 3.148 190 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1731 Cariera e în mâinile tale

  I. Credite de angajament 1.165 867 298 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.165 867 298 0 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1732 RATIO L3

  I. Credite de angajament 5.354 1.172 2.139 1.649 394 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.354 1.172 2.139 1.649 394 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1733 Companie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor şi angajaţilor

  I. Credite de angajament 6.409 1.628 4.416 365 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.409 1.628 4.416 365 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1734 Ai JOBCLUBUL tau, Ai şansa ta

  I. Credite de angajament 31 22 9 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 31 22 9 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1736 CONCCTIC - Cooperare pentru Ocupare a Nevăzătorilor prin Creşterea Cometenţelor în Tehnologia Informaţiei
                        şi a Comunicaţiilor

  I. Credite de angajament 2.245 640 1.384 221 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.245 640 1.384 221 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1737 MedForm

  I. Credite de angajament 2.557 69 1.086 1.316 86 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.557 69 1.086 1.316 86 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1739 CALL CENTER SPO

  I. Credite de angajament 1.204 1 378 402 423 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.204 1 378 402 423 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1740 Şanse pentru tineri

  I. Credite de angajament 623 448 175 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 623 448 175 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1741 Cai de formare şi ocupare în sectorul turismului alternativ - ALTER TOIJR

  I. Credite de angajament 7.338 153 3.207 1.866 2.112 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.338 153 3.207 1.866 2.112 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1742 O şansă de ocupare - Antreprenoriatul în mediul rural

  I. Credite de angajament 2.038 3 756 862 417 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.038 3 756 862 417 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1743 ASPER - Asistentă personalizată

  I. Credite de angajament 247 6 163 78 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 247 6 163 78 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1745 Promovează femeia

  I. Credite de angajament 3.906 49 1.041 1.496 1.320 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.906 49 1.041 1.496 1.320 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1746 Educaţia continuă orientală spre performanţă, pentru specialiştii în formarea profesională a şomerilor
             - ECOP

  I. Credite de angajament 6.784 33 1.710 3.338 1.703 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.784 33 1.710 3.338 1.703 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1747 CALISIG - Calificare pentru o slujbă mai sigură

  I. Credite de angajament 1.431 152 1.131 148 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.431 152 1.131 148 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1749 MRB Performant System - implementarea în cadrul SPO a unui sistem performant de management al relaţiilor
             cu beneficiarii

  I. Credite de angajament 2.580 0 1.585 995 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.580 0 1.585 995 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1752 INCOFOP - Informare, consiliere, orientare şi formare profesională pentru egalitate în şanse

  I. Credite de angajament 1.142 9 503 630 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.142 9 503 630 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1756 Şanse egale pentru un viitor comun

  I. Credite de angajament 3.276 0 536 1.847 893 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.276 0 536 1.847 893 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1757 Funcţionarul electronic

  I. Credite de angajament 9.591 950 3.315 2.595 2.731 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 9.591 950 3.315 2.595 2.731 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1758 CALLCEMM Apelaţi Centrul Electronic de Mediere a Muncii

  I. Credite de angajament 13.047 842 4.659 3.860 3.686 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 13.047 842 4.659 3.860 3.686 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1760 Prelucrarea informatică a subvenţiilor angajatorilor

  I. Credite de angajament 937 256 441 240 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 937 256 441 240 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1763 Serviciul public de ocupare în sprijinul dumneavoastră

  I. Credite de angajament 116 87 29 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 116 87 29 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1764 Calitate, eficienţă şi transparenţă în SPO

  I. Credite de angajament 254 149 105 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 254 149 105 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1767 Analiza deficitului de forţă de muncă calificată în domeniul construcţiilor

  I. Credite de angajament 311 204 107 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 311 204 107 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1768 PROSELF Promovarea serviciilor de self-service

  I. Credite de angajament 18.677 2.676 12.101 3.900 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 18.677 2.676 12.101 3.900 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1769 SAPERE - Studii, analize statistice şi previziuni asupra pieţei muncii pentru a întări capacitatea
             ANOFM în România

  I. Credite de angajament 6.430 2.994 1.664 1.772 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.430 2.994 1.664 1.772 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1770 Model de cooperare transnaţională pentru întoarcerea lucrătorilor români - MEDIT

  I. Credite de angajament 5.204 862 2.210 2.132 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.204 862 2.210 2.132 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1771 ASC - Anticiparea schimbărilor pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 3.116 2.227 889 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.116 2.227 889 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1772 SCOP - Specializarea Consilierilor de Orientare Profesională

  I. Credite de angajament 9.123 2.099 3.382 3.642 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 9.123 2.099 3.382 3.642 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1773 COMPROF - Creşterea nivelului de competenţe profesionale ale SPO pentru furnizarea serviciilor
             personalitate

  I. Credite de angajament 5.560 3.059 1.071 1.430 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.560 3.059 1.071 1.430 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondai Social European (FSE)

 1863 Fii informat

  I. Credite de angajament 1.741 0 435 1.171 135 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.741 0 435 1.171 135 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1864 SAFE - Servicii de Aprobare Flexibilă a Mobilităţii la nivel european

  I. Credite de angajament 4.072 0 84 3.608 380 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.072 0 84 3.608 380 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1865 Gestionarea eficientă a Resurselor în vederea îmbunătăţirii Calităţii Serviciilor oferite persoanelor
             aflate în căutarea unui loc de muncă dar şi de Economisire a Resurselor Naturale GREEN

  I. Credite de angajament 2.630 0 487 1.383 760 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.630 0 487 1.383 760 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1866 Centre PICAS - Puncte de informare, Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru şomeri şi persoanele în
             căutarea unui loc de muncă de sectorul abordat

  I. Credite de angajament 342 0 0 189 153 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 342 0 0 189 153 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1867 O şansă tinerilor din mediu rural

  I. Credite de angajament 3.391 40 3.016 335 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.391 40 3.016 335 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1868 SUCCES - Sustenabilitate şi Utilitate prin Complementaritate şi Competitivitate, Eficienţă şi Sprijin

  I. Credite de angajament 1.104 160 364 580 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.104 160 364 580 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1869 ACCES - Parteneriat pentru integrare socială

  I. Credite de angajament 1.578 157 245 697 479 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.578 157 245 697 479 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1870 ACTIV - Abordare integrată a măsurilor de ocupare

  I. Credite de angajament 1.954 113 1.104 737 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.954 113 1.104 737 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1871 CLOP - Creşterea economică locală prin reorientare

  I. Credite de angajament 957 29 518 410 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 957 29 518 410 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1872 Job Net Turism - Turism rural - alternativa viabilă de dezvoltare socio economică în nordul României

  I. Credite de angajament 6.567 91 3.195 1.275 2.006 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.567 91 3.195 1.275 2.006 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1873 Alter Nova - Noi alternative pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 918 31 516 371 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 918 31 516 371 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1882 INTERNSHIP - Parteneriat de pregătire a tinerilor absolvenţi pentru debutul în cariera - ID 75440

  I. Credite de angajament 273 92 65 116 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 273 92 65 116 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1883 Femei competente - femei active pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 1.464 5 497 962 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.464 5 497 962 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1884 PIFAM - Program integrator al formării adulţilor necalificaţi

  I. Credite de angajament 8.899 0 1.874 3.949 3.076 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 8.899 0 1.874 3.949 3.076 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1885 PONE - Program pilot de creştere a gradului de ocupare în Regiunea Nord - Est

  I. Credite de angajament 1.702 196 475 1.031 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.702 196 475 1.031 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1886 PAEM - Program de măsuri active pentru ocuparea

  I. Credite de angajament 181 0 129 52 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 181 0 129 52 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1887 Către un viitor durabil

  I. Credite de angajament 580 11 222 347 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 580 11 222 347 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1888 SOFT - Servicii de ocupare, formare şi training

  I. Credite de angajament 780 49 433 298 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 780 49 433 298 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1889 Comunicare personalizată cu grupurile ţintă ale SPO

  I. Credite de angajament 8.158 0 3.303 3.095 1.760 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 8.158 0 3.303 3.095 1.760 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1890 Mobilitate şi adaptabilitate pentru persoanele aflate în căutarea

  I. Credite de angajament 717 0 301 416 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 717 0 301 416 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1891 WORKACCES NORD - EST - Program pilot de creştere a gradului de ocupare în regiunea NORD - EST

  I. Credite de angajament 1.549 0 806 743 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.549 0 806 743 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1892 Calificarea conform cerinţelor pieţei muncii, o şansă reală pentru o viata mai bună

  I. Credite de angajament 13 0 4 9 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 13 0 4 9 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1893 CIPS - Centre de Incluziune Profesională şi Socială

  I. Credite de angajament 5.269 0 57 4.223 589 400 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.269 0 57 4.223 589 400 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social Europeane (FSE)

 1894 SILCO - Sistem inovativ de servicii bazat pe limbajul competenţelor

  I. Credite de angajament 4.274 0 437 1.586 2.251 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.274 0 437 1.586 2.251 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1902 OFFICE - Oferta formativă îmbunătăţită pentru centre eficiente

  I. Credite de angajament 7.813 0 623 2.000 5.190 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.813 0 623 2.000 5.190 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1903 Cardul profesional european - soluţie europeană în căutarea unui loc de muncă

  I. Credite de angajament 2.110 0 99 2.011 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.110 0 99 2.011 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1904 Un viitor mai sigur

  I. Credite de angajament 966 0 210 756 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 966 0 210 756 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1905 DIGITEGAL - Utilizarea mediului electronic pentru a creşte şansele găsirii unui loc de muncă - şanse egale
             pentru toţi şomerii

  I. Credite de angajament 129 0 112 17 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 129 0 112 17 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1906 CONFORMED - Consiliere, FORmare, MEDiere - servicii integrate

  I. Credite de angajament 600 0 210 390 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 600 0 210 390 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1907 CAMPION - Centre autonome şi moderne de pregătire prin implementarea unei organizaţii

  I. Credite de angajament 5.274 0 160 3.375 1.739 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.274 0 160 3.375 1.739 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1908 Programe Active pentru Şomeri - PAS decisiv pentru cariera ta

  I. Credite de angajament 1.251 0 311 833 107 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.251 0 311 833 107 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1909 Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în Regiunea
             Sud - Muntenia

  I. Credite de angajament 100 0 48 52 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 100 0 48 52 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1910 Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în judeţul Giurgiu

  I. Credite de angajament 175 0 91 84 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 175 0 91 84 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1911 FORMINTEG - Măsuri active de ocupare în judeţul Galaţi

  I. Credite de angajament 316 0 46 256 14 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 316 0 46 256 14 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1922 Turismul: siguranţa viitorului tău profesional

  I. Credite de angajament 353 0 18 324 11 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 353 0 18 324 11 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1923 SĂLAJ WORKACCES - Program pilot de creştere a gradului de ocupare în judeţul Sălaj

  I. Credite de angajament 660 0 357 251 52 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 660 0 357 251 52 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1924 Priveşte înainte, tu decizi!

  I. Credite de angajament 100 0 32 68 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 100 0 32 68 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1925 Facilitatea accesului pe piaţa muncii a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a şomerilor

  I. Credite de angajament 38 0 38 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 38 0 38 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1926 WORKFLEX Nord-Est - Reţea pilot de formare a şomerilor şi persoanelor inactive din regiunea nord-est pentru
             asigurarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice

  I. Credite de angajament 79 0 25 54 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 79 0 25 54 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1942 SPISS - Program pilot de implementare a unor măsuri active de ocupare a şomerilor şi persoanelor inactive
             cu studii superioare din judeţul Iaşi

  I. Credite de angajament 149 0 149 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 149 0 149 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1943 Competitiv Acces - Program pilot de facilitare a accesului şomerilor şi persoanelor inactive din judeţul
             Iaşi pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 119 0 89 30 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 119 0 89 30 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1944 STOP şomajului în rândul tinerilor

  I. Credite de angajament 774 0 38 385 351 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 774 0 38 385 351 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1945 Reţea multiregională de dezvoltare a antreprenoriatului

  I. Credite de angajament 1.759 0 832 786 141 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.759 0 832 786 141 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1946 Informat, instruit, angajat

  I. Credite de angajament 7 0 3 4 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7 0 3 4 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1947 Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor tineri şi a tinerilor de lungă durată din judeţul Dâmboviţa

  I. Credite de angajament 95 0 21 74 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 95 0 21 74 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1948 Piaţa Muncii: oportunităţi pentru viitor prin şanse egale pentru femei

  I. Credite de angajament 4.206 0 1.181 2.303 583 139 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.206 0 1.181 2.303 583 139 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1949 Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală

  I. Credite de angajament 30 0 11 19 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 30 0 11 19 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2002 O şansă pentru fiecare

  I. Credite de angajament 1.799 0 879 920 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.799 0 879 920 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2122 Parteneriat public-privat pentru ocuparea forţei de muncă

  I. Credite de angajament 6.772 0 541 5.390 529 312 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.772 0 541 5.390 529 312 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2123 Instrumente strategice pentru ocuparea în industria turismului

  I. Credite de angajament 246 0 8 192 46 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 246 0 8 192 46 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2124 Construieşte-ţi propriul viitor. Program integrat de formare profesională şi ocupare în sectorul construcţii

  I. Credite de angajament 83 0 7 76 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 83 0 7 76 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2125 Calificarea şi integrarea pe piaţa muncii a şomerilor în domeniul turismului din regiunile de dezvoltare
          sud-est, sud Muntenia, Bucureşti-Ilfov

  I. Credite de angajament 570 0 22 352 196 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 570 0 22 352 196 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2126 Şomer ANtreprenor - Se poate! - ŞANSA. Servicii publice pentru ocuparea şi inovarea forţei de muncă,
          consultanţă şi sprijin pentru SPO din Regiunile Centru şi Vest, în dezvoltarea de servicii noi pentru
          promovarea antreprenoriatului

  I. Credite de angajament 2.954 0 256 1.808 890 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.954 0 256 1.808 890 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2127 Măsuri integrate de ocupare în regiunea Sud-Est

  I. Credite de angajament 36 0 36 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 36 0 36 0 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2128 MOBILitate = Adaptare + Succes - Stimularea mobilităţii forţei de muncă corelată cu dinamica pieţei muncii la
          nivel inter-regional

  I. Credite de angajament 2.091 0 76 1.891 124 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.091 0 76 1.891 124 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2129 Fii competent pe piaţa muncii! - Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în
          viaţa activă în judeţul Galaţi

  I. Credite de angajament 225 0 9 216 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 225 0 9 216 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2130 Coaching - inovaţie în antreprenoriat

  I. Credite de angajament 100 0 3 97 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 100 0 3 97 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2390 Eficienţă şi Calitate în Serviciile de Ocupare - ECSPO

  I. Credite de angajament 2.619 0 12 965 981 661 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.619 0 12 965 981 661 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2391 BARRABARRIPEN - un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome

  I. Credite de angajament 34 0 7 27 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 34 0 7 27 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2392 CEDO - SPO - Calitate, eficienţă, dinamism, oportunitate în Sistemul Public de Ocupare -
          POSDRU/111/4.1/S/91811

  I. Credite de angajament 869 0 90 279 500 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 869 0 90 279 500 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2393 SPO On-line - Intâlnirea între cererea şi oferta de forţă de muncă

  I. Credite de angajament 2.080 0 0 1.176 904 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.080 0 0 1.176 904 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2394 Pro Activ - pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 29 0 0 29 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 29 0 0 29 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2395 Formarea continuă - premiza calităţii în SPO

  I. Credite de angajament 2.915 0 372 1.547 612 384 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.915 0 372 1.547 612 384 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2396 Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic - DAIRS

  I. Credite de angajament 617 0 0 617 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 617 0 0 617 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2397 Green Jobs - Crearea unui sistem de analiză şi monitorizare a locurilor de muncă verzi în România
          POSDRU/111/4.1/S/91801

  I. Credite de angajament 4.390 0 0 1.218 2.180 992 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.390 0 0 1.218 2.180 992 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3847 Formarea profesională a personalului Serviciului Public de Ocupare din România

  I. Credite de angajament 2.344 0 0 1.165 690 489 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.344 0 0 1.165 690 489 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3848 Calitatea crează competenţe profesionale de nivel european pentru personalul SPO din regiunile
          Centru, Vest şi Nord-Vest

  I. Credite de angajament 2.029 0 0 2.029 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.029 0 0 2.029 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3850 Măsuri active şi sustenabile de ocupare - în contextul dezvoltării clusterelor industriale

  I. Credite de angajament 57 0 0 57 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 57 0 0 57 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3852 Antreprenoriatul - măsuri active "TREP ACTIV"

  I. Credite de angajament 21 0 0 4 17 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 21 0 0 4 17 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3853 Crearea de noi oportunităţi pentru şomerii cu vârsta de peste 45 ani din judeţul Dâmboviţa

  I. Credite de angajament 176 0 0 176 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 176 0 0 176 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3854 Competenţa pentru un viitor mai sigur - CVS

  I. Credite de angajament 31 0 0 24 7 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 31 0 0 24 7 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3855 Program integrat de recalificare şi consiliere profesională pentru şomerii din judeţul Călăraşi

  I. Credite de angajament 88 0 0 49 39 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 88 0 0 49 39 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3856 Implicare + Formare = Angajare

  I. Credite de angajament 74 0 0 74 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 74 0 0 74 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3857 Noi şanse pentru angajare

  I. Credite de angajament 74 0 0 74 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 74 0 0 74 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3858 Creşterea calităţii vieţii persoanelor ce părăsesc penitenciarul prin dezvoltarea unor capacităţi
          cu efect asupra îmbunătăţirii participării pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 68 0 0 44 24 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 68 0 0 44 24 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3859 Dezvoltarea competenţelor resurselor umane din zonele rurale din judeţul Vrancea

  I. Credite de angajament 14 0 0 14 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 14 0 0 14 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3860 ZONA RURAL - Formare în ocupaţii nonagricole în mediul rural

  I. Credite de angajament 1.084 0 0 444 640 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.084 0 0 444 640 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3861 COMARU - Complex de măsuri active în rural

  I. Credite de angajament 791 0 0 373 375 43 0 0 0
 II. Credite bugetare 791 0 0 373 375 43 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3862 Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru integrarea pe PM a persoanelor încadrate în agricultura
          de subzistenţă din judeţul Neamţ

  I. Credite de angajament 269 0 0 30 123 116 0 0 0
 II. Credite bugetare 269 0 0 30 123 116 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3863 SPO PLUS CE - Plus de capacitate şi expertiza în serviciul public de ocupare

  I. Credite de angajament 1.332 0 0 349 585 398 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.332 0 0 349 585 398 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3864 Antreprenoriatul - o carieră de succes

  I. Credite de angajament 67 0 0 12 55 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 67 0 0 12 55 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3865 Acces direct în SPO

  I. Credite de angajament 3.691 0 0 1.969 1.157 565 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.691 0 0 1.969 1.157 565 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3866 Excelenţa prin Competenţă şi Profesionalism ECOP

  I. Credite de angajament 1 0 0 1 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1 0 0 1 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3867 SEROP - Servicii de ocupare Performanţe - elaborarea, implementarea şi evaluarea strategiei de aliniere a calităţii

  I. Credite de angajament 1.244 0 0 189 300 234 521 0 0
 II. Credite bugetare 1.244 0 0 189 300 234 521 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3868 Şi la sate oamenii vor să înveţe

  I. Credite de angajament 3 0 0 3 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3 0 0 3 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3871 Parcursuri integrate pentru calificarea pieţei muncii şi plasarea profesională în sectorul construcţiilor

  I. Credite de angajament 501 0 0 1 500 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 501 0 0 1 500 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3872 Formarea capitalului uman - element esenţial pentru ieşirea din criză

  I. Credite de angajament 447 0 0 136 311 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 447 0 0 136 311 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3873 SPO - performaţă şi calitate în servicii

  I. Credite de angajament 1.052 0 0 239 639 131 43 0 0
 II. Credite bugetare 1.052 0 0 239 639 131 43 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3874 Cercetarea şi prognozarea pieţei muncii din vestul României. Evidenţierea şomajului neînregistrat din judeţul Arad

  I. Credite de angajament 4.120 0 0 97 3.944 79 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.120 0 0 97 3.944 79 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3875 Serviciul Public de Ocupare - calitate, accesibilitate şi promptitudine

  I. Credite de angajament 2.126 0 0 214 1.912 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.126 0 0 214 1.912 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3876 TeleJob - organizarea pieţei muncii adiacente Municipiului Bucureşti

  I. Credite de angajament 1.228 0 0 125 691 128 284 0 0
 II. Credite bugetare 1.228 0 0 125 691 128 284 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3877 Un parteneriat de succes pentru formarea şomerilor din mediul rural al judeţului Gorj

  I. Credite de angajament 77 0 0 0 51 26 0 0 0
 II. Credite bugetare 77 0 0 0 51 26 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3878 Şansa pentru competenţa orientată spre rezultat (SCOR)

  I. Credite de angajament 2 0 0 2 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2 0 0 2 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3879 Măsuri Integrate de Modernizare şi Armonizare a proceselor Serviciului Public de Ocupare
          în vederea Eficientizării Activităţii şi Reducerii Duratei de Furnizare a Serviciilor
          Specializate către Clienţi

  I. Credite de angajament 3.214 0 0 63 3.114 37 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.214 0 0 63 3.114 37 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3880 Competenţe pentru viaţa activă

  I. Credite de angajament 3 0 0 3 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3 0 0 3 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 4147 Formarea profesională utilizând soluţii informatice - o soluţie pentru reconversia profesională a
          forţei de muncă din zona rurală de pe raza judeţului Sibiu

  I. Credite de angajament 60 0 0 20 40 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 60 0 0 20 40 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 4387 Soluţie pentru reconversia forţei de muncă din judeţul Alba

  I. Credite de angajament 105 0 0 10 80 15 0 0 0
 II. Credite bugetare 105 0 0 10 80 15 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 4388 RURAL CIFCA - consiliere, informare, consultanţă, antreprenoriat

  I. Credite de angajament 596 0 0 5 400 191 0 0 0
 II. Credite bugetare 596 0 0 5 400 191 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 4389 Dezvoltare rurală şi integrare pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 11 0 0 3 6 2 0 0 0
 II. Credite bugetare 11 0 0 3 6 2 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 4390 SOMER

  I. Credite de angajament 15 0 0 11 4 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 15 0 0 11 4 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 4391 Măsuri integrate de incluziune pe piaţa muncii pentru persoanele ocupate în agricultură de
          subzistenţă şi pentru şomerii din mediul rural

  I. Credite de angajament 15 0 0 11 4 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 15 0 0 11 4 0 0 0 0

 80045602

 8004560201 Finanţarea naţională

  I. Credite de angajament 75.329 5.589 15.619 32.717 19.113 1.691 600 0 0
 II. Credite bugetare 75.329 5.589 15.619 32.717 19.113 1.691 600 0 0

 80045602

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

  I. Credite de angajament 163.196 19.379 53.527 60.500 28.071 1.590 129 0 0
 II. Credite bugetare 163.196 19.379 53.527 60.500 28.071 1.590 129 0 0

 80045602

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

  I. Credite de angajament 32.245 1.889 10.122 9.026 9.028 2.061 119 0 0
 II. Credite bugetare 32.245 1.889 10.122 9.026 9.028 2.061 119 0 0


 80045608 Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)

  I. Credite de angajament 134 0 0 134 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 134 0 0 134 0 0 0 0 0


 80045608 Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)

 4151 Centrul de mediere CREDEM ÎNTR-O NOUĂ ŞANSĂ

  I. Credite de angajament 134 0 0 134 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 134 0 0 134 0 0 0 0 0

 80045608

 8004560801 Finanţarea naţională

  I. Credite de angajament 48 0 0 48 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 48 0 0 48 0 0 0 0 0

 80045608

 8004560803 Cheltuieli neeligibile

  I. Credite de angajament 86 0 0 86 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 86 0 0 86 0 0 0 0 0

 80045615 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013

  I. Credite de angajament 65 0 0 65 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 65 0 0 65 0 0 0 0 0

 80045615 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013

 4150 Mobilitate Leonardo da Vinci

  I. Credite de angajament 30 0 0 30 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 30 0 0 30 0 0 0 0 0

 80045615 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013

 4396 LLP-LdV/PLM/2012/RO/117

  I. Credite de angajament 20 0 0 20 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 20 0 0 20 0 0 0 0 0

 80045615 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013

 4397 DE/12/LLP-LdV/TOI/147528

  I. Credite de angajament 15 0 0 15 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 15 0 0 15 0 0 0 0 0

 80045615

 8004561501 Finanţarea naţională

  I. Credite de angajament 65 0 0 65 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 65 0 0 65 0 0 0 0 0

 80045616 Alte facilităţi şi instrumente postaderare

  I. Credite de angajament 1.380 260 55 265 600 100 100 0 0
 II. Credite bugetare 1.380 260 55 265 600 100 100 0 0

 80045616 Alte facilităţi şi instrumente postaderare

 1730 EURES

  I. Credite de angajament 1.380 260 55 265 600 100 100 0 0
 II. Credite bugetare 1.380 260 55 265 600 100 100 0 0

 80045616

 8004561601 Finanţarea naţională

  I. Credite de angajament 1.380 260 55 265 600 100 100 0 0
 II. Credite bugetare 1.380 260 55 265 600 100 100 0 0

 80045626 Fondul european de Ajustare la Globalizare

  I. Credite de angajament 3.764 0 0 3.764 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.764 0 0 3.764 0 0 0 0 0

 80045626 Fondul european de Ajustare la Globalizare

 3409 Centrul de Tranziţie de la JOB la SmartJOB

  I. Credite de angajament 3.764 0 0 3.764 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.764 0 0 3.764 0 0 0 0 0

 80045626

 8004562601 Finanţarea naţională

  I. Credite de angajament 1.260 0 0 1.260 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.260 0 0 1.260 0 0 0 0 0

 80045626

 8004562602 Finanţarea externă nerambursabilă

  I. Credite de angajament 2.343 0 0 2.343 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.343 0 0 2.343 0 0 0 0 0

 80045626

 8004562603 Cheltuieli neeligibile

  I. Credite de angajament 161 0 0 161 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 161 0 0 161 0 0 0 0 0

    NOTĂ:
    Suma totală cuprinde şi sumele proiectelor derulate de Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulţilor.

    ANEXA 3/04/21


    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
         finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
         de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1728 SCOR - Şanse pentru comunitatea rurală
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 3.430 2.636 0 794 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.430 2.636 0 794 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 3.430 2.636 0 794 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.430 2.636 0 794 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 3.430 2.636 0 794 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.430 2.636 0 794 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 3.430 2.636 0 794 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.430 2.636 0 794 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 3.430 2.636 0 794 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.430 2.636 0 794 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 52 52 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 52 52 0 0 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 3.031 2.451 0 580 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.031 2.451 0 580 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 347 133 0 214 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 347 133 0 214 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
         finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
         de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1729 Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin TELEWORK
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 4.917 1.579 3.148 190 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.917 1.579 3.148 190 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 4.917 1.579 3.148 190 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.917 1.579 3.148 190 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 4.917 1.579 3.148 190 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.917 1.579 3.148 190 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 4.917 1.579 3.148 190 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.917 1.579 3.148 190 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 4.917 1.579 3.148 190 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.917 1.579 3.148 190 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 1.120 258 672 190 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.120 258 672 190 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 3.485 1.189 2.296 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.485 1.189 2.296 0 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 312 132 180 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 312 132 180 0 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                 FIŞA PROIECTULUI
         finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
         de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1731 Cariera e în mâinile tale
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 1.165 867 298 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.165 867 298 0 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 1.165 867 298 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.165 867 298 0 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 1.165 867 298 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.165 867 298 0 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 1.165 867 298 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.165 867 298 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 1.165 867 298 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.165 867 298 0 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 16 16 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 16 16 0 0 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 1.074 798 276 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.074 798 276 0 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 75 53 22 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 75 53 22 0 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                               FIŞA PROIECTULUI
         finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
         de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare
                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1732 RATIO L3
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 5.354 1.172 2.139 1.649 394 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.354 1.172 2.139 1.649 394 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 5.354 1.172 2.139 1.649 394 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.354 1.172 2.139 1.649 394 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 5.354 1.172 2.139 1.649 394 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.354 1.172 2.139 1.649 394 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 5.354 1.172 2.139 1.649 394 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.354 1.172 2.139 1.649 394 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 5.354 1.172 2.139 1.649 394 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.354 1.172 2.139 1.649 394 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 1.054 263 455 100 236 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.054 263 455 100 236 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 3.646 789 1.365 1.384 108 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.646 789 1.365 1.384 108 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 654 120 319 165 50 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 654 120 319 165 50 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
         finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
         de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1733 Companie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor şi angajaţilor
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 6.409 1.628 4.416 365 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.409 1.628 4.416 365 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 6.409 1.628 4.416 365 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.409 1.628 4.416 365 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 6.409 1.628 4.416 365 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.409 1.628 4.416 365 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 6.409 1.628 4.416 365 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.409 1.628 4.416 365 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 6.409 1.628 4.416 365 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.409 1.628 4.416 365 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 2.110 342 1.403 365 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.110 342 1.403 365 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 3.341 1.026 2.315 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.341 1.026 2.315 0 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 958 260 698 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 958 260 698 0 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                 FIŞA PROIECTULUI
            finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
            de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1734 Ai JOBCLUBUL tău, Ai şansa ta
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 31 22 9 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 31 22 9 0 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 31 22 9 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 31 22 9 0 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 31 22 9 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 31 22 9 0 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 31 22 9 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 31 22 9 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 31 22 9 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 31 22 9 0 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 3 2 1 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3 2 1 0 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 25 18 7 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 25 18 7 0 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 3 2 1 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3 2 1 0 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                 FIŞA PROIECTULUI
            finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
            de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1736 CONCCTIC - Cooperare pentru Ocupare a Nevăzătorilor prin Creşterea Competenţelor în Tehnologia
                 Informaţiei şi a Comunicaţiilor
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 2.245 640 1.384 221 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.245 640 1.384 221 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 2.245 640 1.384 221 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.245 640 1.384 221 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 2.245 640 1.384 221 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.245 640 1.384 221 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 2.245 640 1.384 221 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.245 640 1.384 221 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 2.245 640 1.384 221 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.245 640 1.384 221 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 667 76 405 186 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 667 76 405 186 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 1.436 478 926 32 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.436 478 926 32 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 142 86 53 3 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 142 86 53 3 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                  FIŞA PROIECTULUI
              finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
               Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
              de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1737 MedForm
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 2.557 69 1.086 1.316 86 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.557 69 1.086 1.316 86 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 2.557 69 1.086 1.316 86 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.557 69 1.086 1.316 86 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 2.557 69 1.086 1.316 86 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.557 69 1.086 1.316 86 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 2.557 69 1.086 1.316 86 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.557 69 1.086 1.316 86 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 2.557 69 1.086 1.316 86 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.557 69 1.086 1.316 86 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 1.108 14 587 507 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.108 14 587 507 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 1.196 42 431 723 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.196 42 431 723 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 253 13 68 86 86 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 253 13 68 86 86 0 0 0 0

    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                 FIŞA PROIECTULUI
            finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
            de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1739 CALL CENTER SPO
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 1.204 1 378 402 423 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.204 1 378 402 423 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 1.204 1 378 402 423 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.204 1 378 402 423 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 1.204 1 378 402 423 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.204 1 378 402 423 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 1.204 1 378 402 423 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.204 1 378 402 423 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 1.204 1 378 402 423 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.204 1 378 402 423 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 428 0 171 109 148 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 428 0 171 109 148 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 676 1 187 225 263 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 676 1 187 225 263 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 97 11 6 68 12 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 97 11 6 68 12 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                  FIŞA PROIECTULUI
              finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
               Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
              de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1740 Şanse pentru tineri
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 623 448 175 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 623 448 175 0 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 623 448 175 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 623 448 175 0 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 623 448 175 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 623 448 175 0 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 623 448 175 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 623 448 175 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 623 448 175 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 623 448 175 0 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 96 36 60 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 96 36 60 0 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 510 401 109 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 510 401 109 0 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 17 11 6 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 17 11 6 0 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                 FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
           Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
          de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1741 Căi de formare şi ocupare în sectorul turismului alternativ - ALTER TOUR
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 7.338 153 3.207 1.866 2.112 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.338 153 3.207 1.866 2.112 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 7.338 153 3.207 1.866 2.112 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.338 153 3.207 1.866 2.112 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 7.338 153 3.207 1.866 2.112 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.338 153 3.207 1.866 2.112 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 7.338 153 3.207 1.866 2.112 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.338 153 3.207 1.866 2.112 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 7.338 153 3.207 1.866 2.112 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.338 153 3.207 1.866 2.112 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 717 11 243 312 151 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 717 11 243 312 151 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 5.715 114 2.481 1.414 1.706 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.715 114 2.481 1.414 1.706 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 906 28 483 140 255 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 906 28 483 140 255 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
        finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
        de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1742 O şansă de ocupare - Antreprenoriatul în mediul rural
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 2.038 3 756 862 417 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.038 3 756 862 417 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 2.038 3 756 862 417 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.038 3 756 862 417 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 2.038 3 756 862 417 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.038 3 756 862 417 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 2.038 3 756 862 417 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.038 3 756 862 417 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 2.038 3 756 862 417 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.038 3 756 862 417 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 678 1 262 284 131 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 678 1 262 284 131 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 1.087 2 422 441 222 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.087 2 422 441 222 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 273 0 72 137 64 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 273 0 72 137 64 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                               FIŞA PROIECTULUI
         finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
         de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1743 ASPER - Asistenţă personalizată
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 247 6 163 78 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 247 6 163 78 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 247 6 163 78 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 247 6 163 78 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 247 6 163 78 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 247 6 163 78 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 247 6 163 78 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 247 6 163 78 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 247 6 163 78 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 247 6 163 78 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 23 1 16 6 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 23 1 16 6 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 206 4 134 68 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 206 4 134 68 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 18 1 13 4 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 18 1 13 4 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                  FIŞA PROIECTULUI
           finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
            Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
           de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1745 Promovează femeia
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 3.906 49 1.041 1.496 1.320 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.906 49 1.041 1.496 1.320 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 3.906 49 1.041 1.496 1.320 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.906 49 1.041 1.496 1.320 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 3.906 49 1.041 1.496 1.320 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.906 49 1.041 1.496 1.320 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 3.906 49 1.041 1.496 1.320 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.906 49 1.041 1.496 1.320 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 3.906 49 1.041 1.496 1.320 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.906 49 1.041 1.496 1.320 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 517 1 17 374 125 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 517 1 17 374 125 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 2.902 39 849 952 1.062 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.902 39 849 952 1.062 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 487 9 175 170 133 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 487 9 175 170 133 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                 FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
           Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
          de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1746 Educaţia continuă orientată spre performanţă, pentru specialiştii în formarea profesională
                 a şomerilor - ECOP
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 6.784 33 1.710 3.338 1.703 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.784 33 1.710 3.338 1.703 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 6.784 33 1.710 3.338 1.703 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.784 33 1.710 3.338 1.703 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 6.784 33 1.710 3.338 1.703 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.784 33 1.710 3.338 1.703 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 6.784 33 1.710 3.338 1.703 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.784 33 1.710 3.338 1.703 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 6.784 33 1.710 3.338 1.703 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.784 33 1.710 3.338 1.703 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 1.979 5 646 725 603 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.979 5 646 725 603 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 4.376 16 845 2.515 1.000 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.376 16 845 2.515 1.000 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 429 12 219 98 100 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 429 12 219 98 100 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                 FIŞA PROIECTULUI
         finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
         de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1747 CALISIG - Calificare pentru o slujbă mai sigură
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 1.431 152 1.131 148 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.431 152 1.131 148 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 1.431 152 1.131 148 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.431 152 1.131 148 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 1.431 152 1.131 148 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.431 152 1.131 148 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 1.431 152 1.131 148 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.431 152 1.131 148 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 1.431 152 1.131 148 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.431 152 1.131 148 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 353 14 240 99 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 353 14 240 99 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 966 138 784 44 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 966 138 784 44 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 112 0 107 5 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 112 0 107 5 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                  FIŞA PROIECTULUI
            finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
            de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1749 MRB Performant System - implementarea în cadrul SPO a unui sistem performant de management al
                     relaţiilor cu beneficiarii
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 2.580 0 1.585 995 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.580 0 1.585 995 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 2.580 0 1.585 995 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.580 0 1.585 995 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 2.580 0 1.585 995 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.580 0 1.585 995 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 2.580 0 1.585 995 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.580 0 1.585 995 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 2.580 0 1.585 995 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.580 0 1.585 995 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 1.064 0 460 604 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.064 0 460 604 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 1.209 0 930 279 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.209 0 930 279 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 307 0 195 112 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 307 0 195 112 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                  FIŞA PROIECTULUI
           finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
            Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
           de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1750 Să devenim competitivi pe piaţa muncii
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 1.644 21 195 670 758 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.644 21 195 670 758 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 1.644 21 195 670 758 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.644 21 195 670 758 0 0 0 0

 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT

 I. Credite de angajament 1.644 21 195 670 758 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.644 21 195 670 758 0 0 0 0

 650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 1.644 21 195 670 758 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.644 21 195 670 758 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 1.644 21 195 670 758 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.644 21 195 670 758 0 0 0 0

 6504560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 76 0 21 33 22 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 76 0 21 33 22 0 0 0 0

 6504560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 1.031 10 169 607 245 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.031 10 169 607 245 0 0 0 0

 6504560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 537 11 5 30 491 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 537 11 5 30 491 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                 FIŞA PROIECTULUI
            finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
            de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1752 INCOFOP - Informare, consiliere, orientare şi formare profesională pentru egalitate în şanse
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 2.032 9 541 1.482 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.032 9 541 1.482 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 2.032 9 541 1.482 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.032 9 541 1.482 0 0 0 0 0

 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT

 I. Credite de angajament 890 0 38 852 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 890 0 38 852 0 0 0 0 0

 650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 890 0 38 852 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 890 0 38 852 0 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 890 0 38 852 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 890 0 38 852 0 0 0 0 0

 6504560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 158 0 1 157 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 158 0 1 157 0 0 0 0 0

 6504560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 639 0 0 639 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 639 0 0 639 0 0 0 0 0

 6504560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 93 0 37 56 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 93 0 37 56 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 1.142 9 503 630 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.142 9 503 630 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 1.142 9 503 630 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.142 9 503 630 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 1.142 9 503 630 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.142 9 503 630 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 30 0 18 12 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 30 0 18 12 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 1.080 9 464 607 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.080 9 464 607 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 32 0 21 11 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 32 0 21 11 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
           Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
          de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1753 PACSPO - Pregătirea aprofundată continuă în serviciul public de ocupare
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 2.253 27 1.200 1.026 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.253 27 1.200 1.026 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 2.253 27 1.200 1.026 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.253 27 1.200 1.026 0 0 0 0 0

 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT

 I. Credite de angajament 2.253 27 1.200 1.026 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.253 27 1.200 1.026 0 0 0 0 0

 650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 2.253 27 1.200 1.026 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.253 27 1.200 1.026 0 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 2.253 27 1.200 1.026 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.253 27 1.200 1.026 0 0 0 0 0

 6504560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 777 6 271 500 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 777 6 271 500 0 0 0 0 0

 6504560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 1.332 19 813 500 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.332 19 813 500 0 0 0 0 0

 6504560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 144 2 116 26 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 144 2 116 26 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                 FIŞA PROIECTULUI
            finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
            de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1755 ICAR - Învăţământ continuu aprofundat pentru România
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 4.383 0 802 1.340 2.241 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.383 0 802 1.340 2.241 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 4.383 0 802 1.340 2.241 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.383 0 802 1.340 2.241 0 0 0 0

 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT

 I. Credite de angajament 4.383 0 802 1.340 2.241 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.383 0 802 1.340 2.241 0 0 0 0

 650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 4.383 0 802 1.340 2.241 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.383 0 802 1.340 2.241 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 4.383 0 802 1.340 2.241 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.383 0 802 1.340 2.241 0 0 0 0

 6504560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 2.021 0 177 800 1.044 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.021 0 177 800 1.044 0 0 0 0

 6504560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 2.059 0 525 500 1.034 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.059 0 525 500 1.034 0 0 0 0

 6504560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 303 0 100 40 163 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 303 0 100 40 163 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                 FIŞA PROIECTULUI
           finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
            Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
           de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1756 Şanse egale pentru un viitor comun
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 3.276 0 536 1.847 893 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.276 0 536 1.847 893 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 3.276 0 536 1.847 893 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.276 0 536 1.847 893 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 3.276 0 536 1.847 893 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.276 0 536 1.847 893 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 3.276 0 536 1.847 893 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.276 0 536 1.847 893 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 3.276 0 536 1.847 893 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.276 0 536 1.847 893 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 2.073 0 525 854 694 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.073 0 525 854 694 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 718 0 8 704 6 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 718 0 8 704 6 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 485 0 3 289 193 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 485 0 3 289 193 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                  FIŞA PROIECTULUI
            finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
            de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2014 │ 2015 │ 2016 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2010│ 2011 │ nată │ 2013 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1757 Funcţionarul electronic
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 9.591 950 3.315 2.595 2.731 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 9.591 950 3.315 2.595 2.731 0 0 0 0