Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011  privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 20 aprilie 2011

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    În înţelesul prezentei legi, urmãtorii termeni se definesc dupã cum urmeazã:
    a) zilier - persoana fizicã ce are capacitate de muncã şi care desfãşoarã activitãţi necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfãşura activitãţi cu caracter ocazional persoanele fizice, cetãţeni români sau strãini, în condiţiile legii;
    b) beneficiar de lucrãri, denumit în continuare beneficiar - persoana juridicã pentru care zilierul executã activitãţi cu caracter ocazional;
    c) Registrul de evidenţã a zilierilor - registrul cu regim special întocmit de cãtre beneficiar pentru a ţine evidenţa zilnicã a zilierilor.
    ART. 2
    Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prezenta lege reglementeazã modul în care zilierii pot executa activitãţi cu caracter ocazional.
    ART. 3
    Raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte fãrã încheierea unui contract de muncã.

    CAP. II
    Procedura de exercitare a unor activitãţi de cãtre zilieri
    ART. 4
    (1) Durata activitãţii ocazionale care poate fi exercitatã în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzãtor cu 8 ore de muncã.
    (2) Durata zilnicã de executare a activitãţii unui zilier nu poate depãşi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucrãtorii minori care au capacitate de muncã. Chiar dacã pãrţile convin un numãr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncã.
    (3) Nicio persoanã nu poate fi angajatã zilier dacã nu a împlinit vârsta de 16 ani.
    (4) Niciun zilier nu poate presta activitãţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadã mai lungã de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
    (5) Beneficiarul nu poate angaja zilieri sã desfãşoare activitatea în beneficiul unui terţ.
    ART. 5
    (1) Beneficiarul are urmãtoarele drepturi:
    a) sã stabileascã activitãţile pe care urmeazã sã le desfãşoare zilierul, locul executãrii activitãţii şi durata acesteia;
    b) sã exercite controlul asupra modului de îndeplinire a lucrãrilor.
    (2) Beneficiarul are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã înfiinţeze Registrul de evidenţã a zilierilor conform modelului prevãzut în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezenta lege. Registrul de evidenţã a zilierilor se pãstreazã la sediul beneficiarului;
    b) sã completeze Registrul de evidenţã a zilierilor, înainte de începerea activitãţii, conform instrucţiunilor prevãzute în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezenta lege;
    c) sã prezinte Registrul de evidenţã a zilierilor organelor de control abilitate;
    d) sã asigure instruirea şi informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeazã sã o presteze, riscurile şi pericolele la care poate fi expus în exercitarea activitãţii, precum şi cu privire la drepturile zilierului, în condiţiile prevãzute de prezenta lege. Instruirea are loc zilnic, înainte de începerea activitãţii;
    e) sã plãteascã zilierului, la sfârşitul fiecãrei zile de lucru, remuneraţia convenitã;
    f) sã asigure, pe propria cheltuialã, echipamente de lucru şi de protecţie care se impun datoritã naturii şi specificului activitãţii desfãşurate de zilier.
    ART. 6
    (1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestatã de zilier este în sarcina beneficiarului.
    (2) Cuantumul impozitului prevãzut la alin. (1) este de 16% calculat la remuneraţia brutã şi se vireazã în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 7
    (1) Beneficiarul are obligaţia sã înregistreze în Registrul de evidenţã a zilierilor, în ordine cronologicã, toţi zilierii cu care are raporturi de muncã în baza prezentei legi. Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apeleazã la serviciile zilierilor.
    (2) Beneficiarul va înainta lunar, pânã cel târziu la data de 5 a fiecãrei luni, cãtre inspectoratul teritorial de muncã unde îşi are sediul un extras al Registrului de evidenţã a zilierilor conţinând înregistrãrile din luna precedentã.
    (3) Inspecţia Muncii va centraliza la nivel naţional datele transmise potrivit alin. (2), pentru a putea verifica îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 4.
    ART. 8
    (1) Activitatea desfãşuratã în condiţiile prezentei legi nu conferã zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sistemul asigurãrilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate. Acesta va putea încheia, opţional, o asigurare de sãnãtate şi/sau de pensie.
    (2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestatã de zilieri nu se datoreazã contribuţiile sociale obligatorii nici de cãtre zilier, nici de cãtre beneficiar.
    ART. 9
    (1) Pentru activitatea executatã, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cãrei cuantum se stabileşte prin negociere directã între pãrţi, în condiţiile prevãzute la alin. (2).
    (2) Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de pãrţi nu poate fi mai mic de 2 lei/orã şi nici mai mare de 10 lei/orã şi se acordã la sfârşitul fiecãrei zile de lucru, înainte de semnarea în Registrul de evidenţã a zilierilor de cãtre zilier şi beneficiar.
    (3) Dovada plãţii remuneraţiei zilnice se face prin semnãtura zilierului în Registrul de evidenţã a zilierilor.
    ART. 10
    (1) Zilierul care se angajeazã la prestarea muncii în baza prezentei legi se presupune cã este apt pentru prestarea acelei munci.
    (2) Zilierul are dreptul sã beneficieze de echipament de protecţie şi de mijloacele tehnice necesare desfãşurãrii activitãţii.
    ART. 11
    Se pot presta activitãţi cu caracter ocazional în urmãtoarele domenii:
    a) agriculturã;
    b) vânãtoare şi pescuit;
    c) silviculturã, exclusiv exploatãri forestiere;
    d) pisciculturã şi acvaculturã;
    e) pomiculturã şi viticulturã;
    f) apiculturã;
    g) zootehnie;
    h) spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activitãţi cu caracter cultural;
    i) manipulãri de mãrfuri;
    j) activitãţi de întreţinere şi curãţenie.

    CAP. III
    Rãspunderea contravenţionalã
    ART. 12
    (1) Urmãtoarele fapte sãvârşite de beneficiar constituie contravenţii şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
    a) încãlcarea prevederilor art. 4 şi art. 9 alin. (2), cu amendã de 10.000 lei;
    b) încãlcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d) şi f) şi art. 7 alin. (1) şi (2), cu amendã de 6.000 lei;
    c) încãlcarea prevederilor art. 6, cu amendã de 20.000 lei şi interzicerea utilizãrii zilierilor pe toatã durata de existenţã a beneficiarului.
    (2) Prevederile alin. (1) se completeazã cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 13
    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efectueazã de cãtre inspectorii de muncã şi Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 14
    Litigiile dintre beneficiar şi zilier nerezolvate pe cale amiabilã se soluţioneazã de cãtre judecãtoria competentã în a cãrei razã teritorialã se aflã locul desfãşurãrii activitãţii zilierului.
    ART. 15
    În termen de 10 zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul finanţelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.


                      p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                                  IOAN OLTEAN

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                               MIRCEA-DAN GEOANĂ

    Bucureşti, 15 aprilie 2011.
    Nr. 52.

    ANEXA 1
                       REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A ZILIERILOR
                                   - model -

    Beneficiar ...............................
    CUI ............................... ┌───┬───────┬──────┬──────┬───┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬────────┐
 │Nr.│Data de│Numele│Actul │CNP│Semnã-│Locul │Remune-│Remu- │Semnã- │Loc │
 │crt│desfã- │şi │de │ │tura │execu-│raţia │neraţia│tura de│pentru │
 │ │şurare │prenu-│iden- │ │zilie-│tãrii │brutã │netã │confir-│ştampila│
 │ │a acti-│mele │titate│ │rului │acti- │conve- │plãtitã│mare de│şi sem- │
 │ │vitãţii│zilie-│ │ │la în-│vitã- │nitã │ │primire│nãtura │
 │ │ │rului │ │ │cepe- │ţii │ │ │a │benefi- │
 │ │ │ │ │ │rea │ │ │ │banilor│ciarului│
 │ │ │ │ │ │acti- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │vitã- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ţii │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼──────┼──────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
 └───┴───────┴──────┴──────┴───┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────────┘    ANEXA 2
                           INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE
                     a Registrului de evidenţã a zilierilor

    1. Beneficiar - se completeazã datele de identificare a beneficiarului, dupã cum urmeazã: denumirea persoanei juridice, cod unic de înregistrare, sediul.
    2. În coloana nr. 1 - Nr. crt. - se vor numerota în ordine, începând cu numãrul 1, lucrãtorii zilieri.
    3. În coloana nr. 2 - Data de desfãşurare a activitãţii - se va trece data fiecãrei zile de lucru a zilierului.
    4. În coloana nr. 3 - Numele şi prenumele zilierului - se vor trece numele şi prenumele zilierului.
    5. În coloana nr. 4 - Actul de identitate - se va trece tipul actului (BI, CI, paşaport), seria şi numãrul acestuia.
    6. În coloana nr. 5 - CNP - se va trece codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.
    7. În coloana nr. 6 - Semnãtura zilierului la începerea activitãţii - zilierul va semna zilnic în aceastã rubricã, înainte de începerea activitãţii şi dupã instructajul fãcut de beneficiar.
    8. În coloana nr. 7 - Locul executãrii activitãţii - se va trece explicit unde se desfãşoarã activitatea zilierului (fermã, grãdinã, pãdure etc.).
    9. În coloana nr. 8 - Remuneraţia brutã convenitã - se va preciza suma stabilitã prin negociere între pãrţi.
    10. În coloana nr. 9 - Remuneraţia netã plãtitã - se va preciza suma netã cuvenitã zilierului, dupã scãderea impozitului pe venit.
    11. În coloana nr. 10 - Semnãtura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneraţiei nete cuvenite la sfârşitul zilei de lucru.
    12. În coloana nr. 11 - Loc pentru ştampila şi semnãtura beneficiarului - beneficiarul va semna şi va aplica ştampila.

                                     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016